ECVET VE EQF KAPSAMINDA
KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN
AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
CSEL srl.
Kısaltmalar Listesi
ARPA
BRM
ECDIS
ECV
ECVET
Automatic Radar Plotting Aid (Otomatik Radar Çizim Yardımları)
Bridge Resource Management (Köprü Kaynak Yönetimi)
Electronic Chart Display and Information System (Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi)
Europass Curriculum Vitae (Europass Özgeçmiş)
European Credit System for Vocational Educational Training
(Mesleki Eğitim Öğretime Yönelik Avrupa Kredi Sistemi)
ECTS
Education Training and Certification Standard for Maritime Pilots
(Kılavuz Kaptanlar için Eğitim Öğretim ve Sertifikasyon Standardı)
EMPA
European Maritime Pilots Association (Avrupa Deniz Kılavuz Kaptanlar Birliği)
EQF
European Qualification Framework (Avrupa Yeterlilik Çerçevesi)
EU
European Union (Avrupa Birliği)
IAMSAR International Aeronautical and Maritime Search and Rescue
(Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama ve Kurtarma)
IMO
International Maritime Organisation (Uluslararası Denizcilik Organizasyonu)
ISPS
International Ship and Port Facility Security Code (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kanunu)
MMP
Malta Maritime Pilots Coop (Malta Deniz Kılavuz Kaptam Koop.)
MSC
Maritime Safety Committee (Denizcilik Güvenlik Komitesi)
NARAS Navigation Radar and ARPA Simulator (Seyir Radar ve ARPA Simülatörü)
PPNS
Portable Piloting Navigation Systems (Taşınabilir Kılavuzluk Seyir Sistemleri)
SAR
Search and Rescue (Arama ve Kurtarma)
SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea (Uluslararası Denizde Yaşam Güvenliği Konvansiyonu)
STCW
Standards of Training Certification and Watchkeeping (Eğitim Sertifikasyonu ve Vardiya Zabiti Standartları)
TUMPA Turkish Maritime Pilots Association (Türk Deniz Kılavuz Kaptanlar Birliği)
VET
Vocational Educational Training (Mesleki Eğitim Öğretim)
VTS
Vessel Traffic Services (Gemi Trafik Hizmetleri)
VTSC
Vessel Traffic Services Centre (Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi)
Yasal Uyarı
Bu elkitabı, paydaş ve ortaklara doğrudan danışılarak gerçekleştirilen bir alan çalışması sonucunda oluşturulmuştur. Malta Kılavuz
Kaptanları doğru verileri tutmaya gayret etmekle birlikte bu durum hiç bir şekilde tüm ortak organizasyonlar tarafından arz edilen
bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu, güvenilirliği veya mevcudiyeti hakkında ifade edilen veya kastedilen herhangi bir çeşit bilginin
garantisini vermemektedir.
CSEL Srl (centro Studi), proje ortakları ve sahada uzman bir kişinin dış değerlendirmesi ile birlikte verilerin analizi ve
değerlendirilmesi sorumluluğunu üstlenmiştir. Elkitabı sadece ve sadece projenin kullanımı için tasarlanmıştır. Malta Kılavuz
Kaptanları bu Elkitabı ile ilgili haklarını saklı tutar. Bu yayının hiç bir bölümü kopyalanamaz ve resmi sürüm olarak gösterilemez, ne
de Malta Kılavuz Kaptanları ile ortaklık halinde veya Malta Kılavuz Kaptanlarının onayı ile üretilmiş olarak sunulamaz.
Kadın ve erkek Kılavuz Kaptan olarak çalışabilir. Manual içinde sıfat olarak fark görülebilir, fakat bu kadınların kılavuz kaptan
olamayacağı manası çıkarmaz. (Kontrol Eden Notu: İngilizce’deki erkek için kullanılmakta olan üçüncü tekil şahıs zamiri “he” ile
kadın için kullanılmakta olan üçüncü tekil şahıs zamiri “she” arasındaki fark nedeniyle yazılmış bir cümledir. Kılavuzun İngilizce
metninin bazı yerlerinde üçüncü tekil şahsı belirtmek için zamir olarak “he” kelimesi kullanılıyor olsa da bunun sadece biçimsel
nedenlerle bir kullanım olduğunu, bu kullanımdan sadece erkeklerin kılavuz kaptanlık yapabileceği anlamının çıkarılamayacağını
belirtmek istemektedir.)
Bu proje, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan alınan destek ile finanse edilmiştir. Bu kitap sadece yazarlarının görüşünü
yansıtmakta olup Komisyon, bu kitapta yer alan bazı bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından dolayı sorumlu tutulamaz.
Bu projenin masraflarını Avrupa Birliği yüklenmiştir. Bu kitap sade yazarlarının görüşünüaksetmekte
olup Birlik bazı bilgiler nedeniyle dahi sorumlu tutulamaz.
Etkin Özet
Bu kılavuz ECVET ve EQF çerçevesinde Deniz Kılavuz Kaptanlarının niteliklerinin şeffaf
bir tanıma sahip olması amacıyla yazılmıştır. Bu yeterlilik Risk önleme ve Çevre koruma
üzerinde odaklanmıştır.
Birinci bölüm CERTIPILOT projesini ve Deniz Kılavuz Kaptanlık mesleğini
tanıtmaktadır. EU-ECVET ve EQF’deki yeterliliklerin kullanımı üzerine bir geçmiş,
Europass CV içerisindeki beceriler portföyü ve Deniz Kılavuz Kaptanlarına yönelik
niteliklere ilişkin bir bölüm de yer almaktadır.
İkinci bölüm mevcut olan ana eğitim ve Deniz Kılavuz Kaptanlar ile ilgili Uluslararası
Mevzuatın sınırlarını çizmektedir. Aynı zamanda Malta, İspanya ve Türkiye mevzuatları
olmak üzere Ulusal Mevzuatları da kapsamaktadır. Ayrıca bu bölümde Deniz Kılavuz
Kaptanlar için önerilen eğitim programları da bulunmaktadır.
Üçüncü ve son bölümde Deniz Kılavuz Kaptanlarının Mesleki Standarları üzerine
kurulmuş olan yeterlilikler anlatılmaktadır. Bölümde, teklif edilen Mesleki Standartların
tasarımının nasıl yeterlilik için bir temel olarak belirlenmiş olduğu açıklanmaktadır.
Bölümün son kısmı ise ayrıntılı olarak Deniz Kılavuz Kaptanlarının Risk önleme ve Çevre
Korumaya yönelik fiili ve devamlı mesleki gelişim yeterlilikleri incelenmektedir. Yeterlilik,
ECVET sistemine dayalı bir sonuçların öğrenilmesi yaklaşımına dayanmaktadır.
Yeterliliği grafik olarak özetleyen bir harita ek olarak sunulmaktadır. Bu grafikte
öğrenme çıktıları, eğitim metodolojisi, değerlendirme ve okuma listesi bulumaktadır.
İçindekiler
Bölüm 1.................................................................. 05
Bölüm 3.................................................................. 40
CERTIPILOT ve Kılavuz Kaptanlık mesleği............... 5
Kılavuz Kaptanlar için Mesleki Standartlara
Dayalı bir Yeterlilik..................................................... 40
1.1 Kılavuz Kaptanlık Mesleği................................... 5
1.2 Kılavuz Kaptanların rolünün önemi.................... 6
1.3 CERTIPILOT Projesi........................................... 8
1.4 AB – ECVET ve EQF kapsamında yeterliliklerin
tanınması ......................................................... 10
AB – ECVET ve EQF kapsamında yeterliliklerin
kullanımının geçmişi ........................................ 10
Kılavuz Kaptan Nitelikleri için yeterliliklerin
uygunluğu.......................................................... 10
1.5 Europass CV kapsamında beceriler portföyü... 11
Yeterliğe Esas Olan Mesleki Standartların Tasarımı .40
Yeterlilik için Mesleki Standartların Tanımı
ve Kullanımı ............................................................. 40
Bir Temel Olarak Genel Yeterliliklerin Mesleki
Standartları................................................................ 41
Mesleki Standartları risk önlemek ve çevre korumak
için kullanmanın ilişkisi.............................................. 42
Temel Yeterliliklerin Belirlenmesi............................... 42
Her Yeterlilik Alanında Genel Bakışın Belirlenmesi.. 44
Her Yeterlilik Alanında Performans Kriterlerinin
Belirlenmesi............................................................... 44
Bölüm 2.................................................................. 13
Üç Yeterlilik Alanı için Bilgi ve Beceriler . ................. 45
Kılavuz Kaptanların Eğitiminde Uluslararası Mevzuat
ve mevcut başlıca eğitimler ..................................... 13
Yeterlilik geliştirmek için Mesleki
Standartların kullanımı ............................................. 46
2.1 Uluslararası Mevzuat ....................................... 13
2.2 Ulusal Mevzuat: Malta, İspanya ve Türkiye...... 16
Kılavuz Kaptanların Risk Önleme ve
Çevre Koruma CPD vasfı......................................... 46
2.2.1 Malta Ulusal Mevzuatı............................ 16
Öğrenme Çıktıları Yaklaşımının Kullanımı............... 46
2.2.2 İspanyol Ulusal Mevzuatı....................... 20
2.2.3 Türk Ulusal Mevzuatı............................. 22
2.3 Kılavuz Kaptanlara tavsiye olunan eğitimler..... 26
2.3.1 Simülasyon . .......................................... 28
2.3.2 Haberleşme............................................ 32
2.3.3 Hukuk..................................................... 33
2.3.4 Elektronik Seyir Yardımcıları.................. 34
Her Modül için Öğrenme Çıktıları ............................ 48
Okuma Listesi .......................................................... 49
Modüllerin Öğretilmesi.............................................. 50
Değerlendirme ......................................................... 52
Üniteler...................................................................... 52
Yeterliğin tanınması ve aktarılabilirliği....................... 52
Europass sistemi içinde Kılavuz Kaptanların
yeterlilikleri................................................................. 57
2.3.5 STCW Kursları ...................................... 36
2.3.6 Uzmanlık Eğitimleri ............................... 37
Ek............................................................................. 59
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 5
Bölüm 1
CERTIPILOT
ve Kılavuz Kaptanlık mesleği
1.1 Kılavuz Kaptanlık Mesleği
Kılavuz Kaptan özel yerel ve bölgesel bilgisiyle
denizcilik endüstrisi için oldukça uzmanlaşmış bir
danışmandır. O Gemi Kaptanlarına ve/veya Köprüüstü
Takımlarına, kıyıya yakın ve limanlara, nehirlere ve
suyollarına ulaşan, dar, kısıtlı kılavuzluk bölgelerinde
her tür geminin emniyetli seyrini sürdürebilmesi için
tavsiyelerde bulunur.
Kılavuz kaptan, mesleğini gemilerin boyut olarak
gittikçe daha büyük olduğu, ve daha da önce hiç
olmadığı kadar kalabalıklaşmaya başlayan nakliye
rotaları ve su yollarının mevcut olduğu mücadeleci bir
ortam içerisinde yapmaktadır.
Kılavuz Kaptanlar, can, mal ve çevreyi korurken,
diğer gemilere ve Liman altyapılarına verilen riskin
azaltılması yoluyla, seyir emniyetinin geliştirilmesi,
limanların etkinliği, suyollarının ulaşılabilirliği /
çalışılabilirliğinde önemli bir rol oynamaktadırlar.
Kılavuz Kaptan karar verme sürecinde her zaman bu
amacı en başta gelen şekilde aklında bulundurmalı
ve düşük standartlı gemilerin Liman Otoritelerinin
dikkatine sunulmasına ve böylece kamusal çıkarların
korunmasına ilişkin yasal gerekliliklere uymak
zorundadır.
Kılavuz Kaptan gerçek Köprüüstü Takımının
önemli bir üyesidir ve birçok durumda Gemi
Kaptanı adına emniyetli seyrin ve gemi kullanmanın
gerçekleştirilmesini sağlar.
Gemi Kaptanının yanında çalışmakta olan Kılavuz
Kaptanın, teorik bilgiyi pratiğe dökme zorunda kaldığı
bazı alanlarda uzmanlaşarak bir geminin idaresi söz
konusu olduğunda (Yönetim Seviyesinde Eğitim
Sertifikasyonu ve Vardiya Standartları’ndaki eğitimi
takip etmek suretiyle), geminin sevk ve idaresi için bir
gemi kaptanının bilgisine sahip olması gerekmektedir.
Kılavuz Kaptan şu aşağıda sayılanlara ihtiyaç
duymaktadır;
§ detaylı yerel, coğrafi, meteorolojik ve hidrolojik
bilgi,
§ ilgili yerel, ulusal ve uluslararası mevzuatlara
ilişkin bilgi,
§ Trafik Organizasyon ve Kurallarının detaylı yerel
bilgisi;
§ Harita ve elektronik seyir yardımcıları kullanarak
veya kullanmadan, stratejik bilgi olduğu kadar
taktik bilgiyi de kullanmak suretiyle serbest
geçiş yolunda ve trafik durumunda bir geminin
mevkiini tespit ve değerlendirme becerisi; ve
§ Kılavuzluk bölgelerinde her türde ve her boyutta
geminin manevra yapması ve kullanılması
konusunda tam bir bilgi ve becerilerin tümü.
Kılavuz Kaptan, birbirine yakın mesafelerdeki
gemilerin kullanılmasında bir profesyoneldir. Yüksek
riskli durumların yöneticisi olarak, nakliye rotalarının
güvenliğinin sağlanması için Seyir Takibi’nden
Sorumlu Zabit ve Kaptanla düzgün bir iş ilişkisini
muhafaza etmesi hayatidir1.
Kılavuz Kaptanın İş Profili:
Kılavuz
Kaptan
uluslararası
denizcilik
endüstrisinde bir danışmandır ve görevi yerel trafik
güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.
Kılavuz Kaptan bir geminin nasıl idare edileceğine
ilişkin kapsamlı bilgisi ve belirli bir alandaki
uzmanlaşmış bilgisi ve tecrübesi ile kaptanın mesleki
danışmanlık yapar.
1
www.empa-pilots.org
6 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Kılavuz Kaptan’ın görevi güvenli ve etkin bir
trafik akışının sağlanması, gemilere ve alt yapıya
verilen risklerin en aza indirgenmesi ve çevrenin
korunmasıdır.
Kılavuz Kaptan her koşulda emniyetli bir geçişin
icrasını sağlamalı ve her tür geminin rıhtıma yanaşma
ve kalkmalarını gerçekleştirebilmelidir.
Kılavuz Kaptan inanç ve güvenle köprüüstü takımı
ile birlikte çalışabilmelidir.
Kılavuz Kaptan diğer gemilere yakın mesafe
durumlarında geminin idare edilmesinde, yüksek risk
durumlarını yönetirken, kazaları ve kriz durumlarını
yönetme durumundayken köprüüstü takımına liderlik
etmelidir.
Kılavuz Kaptan’ın baskı altında çabuk kararlar
verebilme becerisi olmalıdır.
Kılavuz Kaptan, köprüüstü takımıyla, yetkili kamu
hizmetleri ve yöneticileriyle (örneğin: VTS, deniz
polisi, liman otoriteleri.) işbirliği yaparak güvertedeki
bütün bilgi kaynaklarına erişebilmelidir.
Kılavuz Kaptan diğer ilgili hizmetlerin (örneğin:
römorkör, palamar…) koordinatörüdür.
Kılavuz Kaptan emniyetli ve etkin bir yolla, gemiye
çıkabilmeli ve gemiden inebilmelidir.
Kılavuz Kaptan, Kılavuzluk Teşkilatının felsefe ve
kurallarına göre davranmak zorundadır.
Kılavuz Kaptan denizcilik ve emniyet yönünden
kılavuzluk hizmeti süresince gözlemlediği herhangi
bir eksikliği otoritelere bildirmelidir2.
1.2. Kılavuz Kaptanların rolünün
önemi
“Manevra süresince köprüüstündeki bütün zabitler
denizin üzerinde ne olduğunu görebilirler, fakat
yalnızca biri onun altında ne olduğunu görebilir:
o Kılavuz Kaptandır.” (CERTIPILOT Danışmanlık
Toplantısı, Malta, Temmuz 2012 – Romanya Deniz
Kılavuz Kaptanları Birliği Başkanının İştirakiyle).
Her yıl 400 milyondan fazla deniz yolcusunun
Avrupa limanlarını kullandığı göz önüne alındığında,
deniz taşımacılığının Avrupa vatandaşlarının
yaşam kalitesi üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu
söylenebilir. Limanlar ayrıca Avrupa’nın uluslararası
ticaretinin % 90’ının idare edildiği yerlerdir. Deniz
2
ECTS, EMPA 2005
taşımacılığının ve limanların etkinliği, yolcuların,
gemiadamlarının ve navlunların emniyeti için temel
faktörlerdir.
Küreselleşme nakliye rotalarını ve limanları
kullanmakta olan gemi sayısında bir artış sağlamış
bunun karşılığında artan güvenlik ve çevresel korumaya
yönelik olarak gemiadamlarının yeterliliklerinde
yüksek standartların sağlanmasını zorunlu kılmıştır.
Hem navlun hem de yolcuların taşınmasının diğer
şekilleri üzerine taşımacılığın popülaritesinin artması
ile, bunun en hızlı bir şekilde en ekonomik taşımacılık
seçeneği haline gelmesi gerçeği ışığında, Akdeniz’i
etkileyecek Süveyş Kanalı’nın genişletilmesi dahil
olmak üzere Avrupa denizcilik sistemi üzerinde pek
çok faktör baskı oluşturmaktadır. Ayrıca sürekli
büyümekte olan gemi boyutları, özellikle limanlarda
manevra yapmanın karmaşıklığını da arttırmaktadır.
Kılavuz Kaptanların limanlardaki rolü insanların
ve yüklerin emniyeti için olduğu kadar çevrenin
korunması için de çok önemlidir. Kılavuz Kaptan olmak
için takip edilen yol ülkeden ülkeye değişmektedir,
ancak mesleğin özellikleri tüm Avrupa’da aynıdır.
Bu, mesleğin yüksek hassasiyeti ve ülkelerin
ekonomilerine ve limanlarının ve su yollarının
emniyetlerine çok önemli katkılarına bağlıdır. Ayrıca,
yerel bilgi birikimi, Kılavuz Kaptanı hizmet bölgesine
sıkı bir şekilde bağlı bir profesyonel haline getiren
mesleğin anahtar bir gerekliliğidir.
Kılavuz Kaptanın işlevleri, gemilerin ve diğer
yüzen yapıların limanlara giriş ve çıkışlarını
kolaylaştırmak ve bunların kaptanlarına kılavuzluk
alanlarının coğrafi limitleri ve limanlar içerisinde
denizcilikle ilgili manevralar gerçekleştirirken Liman
Devletinin Kanunları, ticaret Filosu Genel Kuralları
ve diğer kanuni ve sözleşmesel kurallar tarafından
oluşturulmuş olan kurallar
gereğince güvenlik
ve emniyet şartlarının sağlanması için tavsiyede
bulunmaktır.
Bir gemi tarafından tecrübe edilen en zor
manevra, geminin hem deniz üzerinde hem de
deniz seviyesinin altında bulunan engeller ve sınırlar
arasında seyretmek zorunda kaldığı ve limana giren
ve limandan çıkan diğer gemiler ile işbirliği yapmasını
gerektiren limana yaklaşma manevrasıdır.
Geminin seyri gemi mürettebatının çok aşina
olmadığı akıntılar ve rüzgârlar gibi yerel hava
koşullarına tabidir.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 7
Kıyı hattındaki aydınlatma kirliliği, emniyetli seyir
için geminin ihtiyaç duyduğu fenerlerin ve diğer
referans noktalarının yerlerinin doğru bir şekilde
tespitini ve tanımlanmalarını engeller.
Bu hizmet, gemide hizmet veren bir Kılavuz Kaptan
tarafından, ilk olarak istasyondan ayrılma zamanında
talimatlar vermek ve ikinci olarak kaptana köprüden
manevra sırasında yardımcı olmak şeklinde sağlanır.
Bu hizmet liman tesislerinin ve hizmet kullanıcılarının
güvenliği olduğu kadar gemilerin, gemi mürettebatının
emniyetli seyrini de sağlar.
Kılavuz Kaptan diğer alanlrda olduğu kadar gemilerin
ve yüzen yapıların kaptanlarına limanlara, nehirlere,
akarsu ağızlarına veya barlara, demir yerlerine ve
şamandıralara, rıhtımlara, gemilerin üzerine ve diğer
yerlere bağlama, yanaşma kalkma kolayca girmek ve
çıkmak için taviyelerde bulunan ve güvenli seyir için
gerekli olan geminin olması gereken en uygun rotayı
ve manevraları gösteren gemi kaptanıdır.
Bir gemide Kılavuz Kaptanın mevcudiyetine
rağmen, geminin kaptanı, her bakımdan, geminin
kullanımı ve seyri için sorumlu olmaya devam eder.
Gemi Kaptanı gemiye kumanda eder ve kılavuz
kaptan manevrayı yönetir.
Kaptana tavsiyede bulunmanın yanında Kılavuz
Kaptan aşağıdaki işlevleri de yerine getirir.
§ Seyrin kontrolü.
§ Her geminin değişen statüsünün takibi,
§ Eksikliklerin ve kusurların rapor edilmesi; Bu
bakımdan, Avrupa sularına gelen gemilerin
% 52’sinin bazı eksiklikleri olduğuna dikkat
edilmektedir3.
§ Limanın römorkör ve palamar hizmetleriyle
eşgüdüm sağlamak,
§ Liman sularında seyirdeyken tespit edilen
olay ve özel durumları Denizcilik ve Liman
Yetkililerine rapor etmek,
§ Liman sularında bulunan kirlilik kaynaklarından
haberleşme,
§ Liman ve yakınındaki ışıklı sinyallerin
çalışmama veya arıza durumları hakkında bilgi
vermek,
§ Denizde acil durumlarda yetkililerle iletişime
geçmek.
§ Denizcilik camiasında konsey, toplantı ve
münazaralara katılmak.
3
www. parismou.org – Yıllık Rapor 2010
8 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Kılavuzluk
hizmet
personeli
gemiye
ilk
çıkanlardır ve bunu müteakip güvenlik ve emniyete
yönelik yeterli derecede koşullar içerisinde limana
girişin gerçekleştirilmesini sağlamak için gemide
var olabilecek her tür kusurdan ilgili yetkilileri
bilgilendirirler.
Ayrıca, Yönerge 95/21 gereklerine uygun olarak,
Otoritelere rapor edilen gemiler Liman Devlet Kontrolü
denetimlerinde öncelikli olarak ele alınmaktadırlar4.
Deniz Kılavuz Kaptanlığı mesleğinin gelişimi,
kılavuz kaptanın tecrübelerine ve devamlı olarak
aldığı özel eğitimlere şiddetli bir derecede bağlıdır.
Hem IMO hem de EU sektörde ana önceliklerin
yüksek kalitede yaşam boyu sürekli eğitim; farklı
öğrenme yöntemleriyle elde edilen niteliklerin
tanınması gerekliği; simülatörler kullanılarak yüksek
standartta eğitimin teşvik edilmesi olduğu konusunda
hemfikirler. Ancak, Kılavuz Kaptanlara yönelik
eğitim fırsatları yeterli değildir. Her ne kadar Kılavuz
Kaptanlar diğer Denizcilik Meslekleri ile ortak eğitim
ihtiyaçlarını paylaşıyor olsa da, mesleklerine has olan
becerilerde özel eğitime ihtiyaç duymaktadırlar.
Bir Deniz Kılavuz Kaptanı olmak için ihtiyaç
duyulan yüksek seviyeli uzmanlaşmış becerilerin
yanında yerelleşmiş bilgi birikimine ihtiyaç duyulması,
eğitime yönelik fırsatları bulmayı zorlaştırmaktadır.
National Maritime Pilots Association ve yerel
otoriteler tarafından düzenlenen eğitimden ayrı
olarak Avrupa’daki çok az sayıdaki eğitim merkezi
Kılavuz Kaptanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilir
durumdadır. Bunun yanında, mevcut eğitimler Avrupa
mesleki eğitim sistemine bağlı değildirler. Kılavuzluk
hizmetleri için mesleki eğitimin nitelikleri ve
belgelendirilmesi, ortak bir EU çerçevesine veyahut
da bir ulusal referans çerçevesine sahip değildir.
Bu durum ne National Certification Athorities’in yurt
dışında üstlenilen eğitim için ne de yaygın veya gayri
resmi eğitim yoluyla kazanılan nitelikler için bir seviye
belirlemesine imkân vermektedir. Bu durum ayrıca
kılavuz kaptanların, desteklenmeye hakları olsa bile,
kamu fonları tarafından eğitimlerine finansal katkı
sağlanarak desteklenmelerini engellemektedir.
Ayrıca Kılavuz Kaptanların becerileri, şu an
itibariyle stajlarının bir parçası olarak kabul edilmeyen
resmi ve resmi olmayan eğitime kuvvetli bir şekilde
4
ibidem
bağlı bulunmakta ve böylece bu durum CV’lerinde
bilgilerin bozulması ile sonuçlanmaktadır.
Yukarıda tanımladığımız açıklar, ayrıca zayıf
noktalarına ulaşmak, verimlilik ve becerilerini
geliştirmek amacıyla kılavuz kaptanların ortak veya
kişisel eğitim planlarını oluştururken zorluklarla
karşılaşan Kılavuzluk Teşkilatını da olumsuz
etkilemektedir.
1.3. CERTIPILOT Projesi
CERTIPILOT kılavuz kaptanların mesleki eğitimle
ve özellikle Mesleki Eğitime ve Kılavuz Kaptanlar
tarafından üstlenilen mesleki eğitime uygulanan
(European Qualification Framework (EQF)) Avrupa
Yeterlilik Çerçevesine yönelik (European Credits
system for Vocational Training (ECVET)) Avrupa
Kredi sisteminin uygulanması yoluyla kazanılan
kılavuz kaptanlık yeterliliklerinin tanınması üzerine
odaklanmış olan gönüllü bir çerçevedir. IMO’nun
A960 Tavsiyesinden itibaren, CERTIPILOT kılavuz
kaptanlar tarafından üstlenilen eğitimi, yeni
standartlar veya yeni kurslar sunmaksızın Avrupa
eğitim sistemi ile kariyerlerine bağlamaktadır.
CERTIPILOT Kılavuz Kaptanların sahip olduğu
eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmekte ve Kılavuz
Kaptanların eğitimlerine Avrupa eğitim sistemi ile
de bağlantılı olacak şekilde hakettiği ilgi ve itibari
vermek suretiyle, Denizcilik ve Nakliye Otoritelerinin
sınırlarının ötesine geçmeye çalışmaktadır.
Projenin hedef kitlesi, farklı Ülkelerde
yürürlükte bulunan Ulusal mevzuat temelinde
istihdam edilmiş ve ruhsatlandırılmış olan Deniz
Kılavuz Kaptanlarıdır. CERTIPILOT Deniz Kılavuz
Kaptanı olmadan once bireyler tarafından alınan
eğitime değinmemektedir; genel yükümlülükler
koymamakta ve yeni kurslar veya standartlar
oluşturmamaktadır. Proje sektörde AB mevzuatı
yönünde paralel olan ve eğitim sistemlerine göre
Deniz Kılavuz Kaptanlarının VET’lerinin değer ve
niteliklerinin tanınmasına izin vermektedir.
Özellikle
CERTIPILOT
acil
durum
manevralarında ve limanlarda riskin önlenmesi
konusunda
uzmanlaşmak
isteyen
Kılavuz
Kaptanlara yönelik bir yeterlilik sağlamaktadır. Bu
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 9
yeterlilik Deniz Kılavuz Kaptanlarının geliştirmeye
ihtiyaç duydukları yeterliliklere dayanmakta ve onları
mevcut eğitimlere yönlendirmektedir.
Kaptanlar ve zabitler için ortak olan Kariyer
gelişiminin başlangıç adımından sonra kılavuz kaptan
eğitim ihtiyaçları daha çok özellikle limanlarda gemilere
manevra yaptırmaya ilişkin görevlerine bağlantılı hale
gelmiştir ancak bu yeterliliklere ilişkin seviyelerin ve
yeterliliklerin değerlendirilmesine mümkün kılan bir
sistem halihazırda bulunmamaktadır. CERTIPILOT bu
boşluğu özellikle VET’de ve çevrenin korunmasında
teknolojinin kullanılması ile doldurmaktadır.
Bu proje kılavuz kaptanların hem yerel olarak
hem de yurt dışında almış oldukları eğitim seviyeleri
olduğu kadar kılavuz kaptanların yeterlilik seviyelerini
değerlendirmek
ve
yeterliliklerin
tanınmasını
kolaylaştırmak için Kılavuz Kaptan Birlikleri ve Ulusal
Eğitim Kurumlarını devreye sokan geniş kapsamlı bir
çerçeve yaratmaktadır. CERTIPILOT sayesinde, ilk
defa, bir Kılavuz Kaptanın stajı değerlendirilirken örgün,
yaygın ve gayrı resmi öğrenme yöntemlerinin birlikte
dikkate alınabilmesi mümkün olacaktır. Bu yenilikçi
özellik, Kılavuz Kaptanların yeterlilikleri iş yoluyla
kazanmış oldukları tecrübe ile güçlü bir şekilde bağlı
olduğu kadar mevcut teknolojinin kullanılması yoluyla
gerçekleştirilen testlere de bağlı olduğundan meslekle
ilişkilidir. Tabandan yukarı yaklaşma yöntemiyle,
çözüm hizmetin son kullanılanlarınca önerilmiştir.
Bununla birlikte, niteliğin tanınması konusuna,
örneğin yalnızca tek bir özel eğitim programına
odaklanmadan, bütüncül bir tavırla yaklaşılmıştır.
Mevcut çözümlerle kıyaslandığında, CERTIPILOT’un
ilk kez kılavuz kaptanlara odaklandığının unutulması
gerekir. İlk defa EUROPASS kılavuz kaptanların
mesleğine uygulanmaktadır.
Projenin amacı kılavuz kaptanların niteliklerinin
tanınması için ve özellikle limanlardaki acil durum
manevralarına ilişkin eğitimler, risk önleme ve
simülatörlü eğitimlerle bağlantılı bir sistem yaratmaktır.
Hedefler örgün, yaygın ve gayrı resmi eğitimlerle
elde edilen yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmaktır.
Halihazırda, her ne kadar IMO tarafından
oluşturulmuş veya belli bir ağ içinde tanınmış
uluslararası standartlarla uyumlu birçok eğitim
fırsatı mevcut ise de, ECVET/EQF sistemi
uygulanmamaktadır, bu nedenle bir ülkede kabul
edilen bazı sertifika kurslarının diğer ülkelerde ilgili
eğitim makamlarca kabul edilmemesi gibi etkinsizlik
ve
ayırımcılık
yaratılmaktadır.
CERTIPILOT
mevcut duruma atıfta bulunmakta ve Deniz Kılavuz
Kaptanların mesleki eğitimlerinin karşılıklı olarak
tanınmasını kolaylaştırmaktadır.
CERTIPILOT projeye katılmakta olan ortakların
birbirini tamamlayan tecrübelerine dayanmaktadır.
Baş ortak olarak hareket etmekte olan Malta Deniz
Kılavuz Kaptanları Kooperatifi Malta limanlarında
kılavuzluk hizmeti vermekte olan bir kuruluştur ve
IMO standartlarına uygun diğer tip kurslar olduğu
kadar özellikle manevra simülatörü kullanılarak
verilen eğitimler ile eğitim alanında bir takım
girişimler geliştirmiştir.
Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği (The Turkish
Maritime Pilots Association) tüm Türk Kılavuz
Kaptanlarının çıkarlarını temsil etmekte olan bir
organizasyondur. Kurum ayrıca kendi üyeleri
için eğitimler ve CPD kursları düzenlemektedir.
İspanya’nın kılavuzluk kurumu “The Colegio Oficial
Nacional de Practicos de Puerto” Ulusal Yasalara
göre bütün İspanyol pilotlarına süpervizörlük
yapmak üzere hareket etmek için kurulmuştur.
Kurum kılavuz kaptanların menfaatlerini temsil
etmekte ve ilgili otoritelerle görüşmeler yapmak ve
kılavuz kaptanların eğitimleri ve seçilmelerine ilişkin
genel menfaatleriyle ilgili aktiviteleri sürdürmektedir.
Colegio denizcilik sektörünü ve çevreyi korumak için
İspanyol Hükümeti ile işbirliği yapmaktadır.
Projenin dördüncü ortağı, İtalya’da mesleki
eğitim sağlayan onaylanmış bir eğitim sağlayıcısı
olan “CSEL s.r.l.”dir. Kurumun Avrupa VET sistemine
ilişkin tecrübesi ve bilgi birikimi, iş ECVET ve EQF
şartları ile mesleğin ihtiyaçlarını dengeleyen bir
çerçeve içerisinde Deniz Kılavuz Kaptanlarının
teknik tecrübeleri ile becerilerini bütünleştirmeye
geldiğinde çok değerli idi.
CERTIPILOT ulusal ve Avrupalı sektörel
paydaşların geniş ölçüde katılımlarıyla ve (VET)
uzman ortakları ile işbirliği içerisinde yeni bir
model geliştirmek suretiyle, son kullanıcı (Kılavuz
Kaptanlar) ile birlikte paylaşımcı tabandan tavana
bir yaklaşıma dayanmaktadır.
10 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
1.4. AB – ECVET ve EQF
kapsamında yeterliliklerin
tanınması
AB – ECVET ve EQF kapsamında yeterliliklerin
kullanımının geçmişi
Bilgi, Beceri ve Yeterlilik, referans düzeylerinin ana
elemanlarını oluşturmaktadır. Avrupa Parlamentosu
ve Avrupa Konseyi’nin Tavsiye Kararı için Komisyon’un
önerisinde, yeterlilik “bilgi ve beceri kullanımının
kanıtlanmış yeteneği” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca
“sorumluluk ve özerklik açısından” da tanımı
yapılmıştır (Avrupa Komisyonu, 2006, p. 16)5.
Beceri “bilgiyi uygulama, görevleri tamamlamak
ve sorunları çözmek için know-how kullanma
yeteneğidir”. Kuramsal ve uygulamalı beceri arasında
bir ayrım oluşturulmuştur. Bilgi ‘öğrenmeyle edinilen
verilerin içselleştirilmesinin ürünüdür. Bilgi, bir çalışma
veya iş alanına ilişkin gerçeklerin, ilkelerin, kuramların
ve uygulamaların yapısıdır’. EQF kapsamında bilgi
kuramsal ve olgusal olarak tanımlanmıştır.
EQF’nin
geliştirilmesinde
yeterliğe
dayalı
yaklaşım üzerindeki odak, uyumsal ve işyerine
odaklı öğrenme süreçleri, yaşam boyu öğrenme,
yaygın ve gayrı-resmi öğrenme ve hızla değişen
toplumda istihdam edilebilirlik için gereken beceri
ve bilgi birikimi kavramlarına yönelik olarak artan
ilgiye dayanmaktadır (López Baigorri ve diğ., 20066;
Rigby ve Sanchis, 20067). Örgün eğitim dışında
edinilen öğrenim sonuçlarının ve zımni bilginin
denkliğinin kabulü ve dikkate alınması bu bağlamda
temel bir öneme sahiptir. Bundan dolayı, EQF
kapsamındaki mesleki Bilgi, Beceriler ve Yeterlilikler
için geliştirilmesi gereken terminolojinin altında
5
European Commission. Implementing the Community Lisbon
Programme: Proposal for a Recommendation of the European
Parliament and of the Council on the Establishment of the
European Qualifications Framework for Lifelong Learning.
COM(2006) 479 final. Brussels, 2006.
6
López Baigorri, Javier; Martinez Cia, Patxi; Monterrubio
Ariznabarreta, Esther. Official recognition of professional
knowledge acquired through experience: Towards the
convergence of social policy in Europe. European journal of
vocational training, 2006, No 37, 1, pp. 34-51.
7
Rigby, Mike; Sanchis, Enric. D. The concept of skill and its
social construction. European journal of vocational training,
2006, No 37, 1, pp. 22-33.
yatan ilke ‘VET (mesleki öğretim ve eğitim) için bir
Avrupa Kredi Sistemi geliştirmenin yatay boyutunu
kavramsal olarak desteklenmesine hizmet edecek,
bilgi, beceriler ve yeterlilikler açısından VET (mesleki
öğretim ve eğitim)’in nitel (kalitatif) sonuçlarının
tipolojisini oluşturmaktır’ (Cedefop; Winterton ve
Delamare-Le Deist, 2004, p. 18). Orijinal olarak
ECVET sistemi için geliştirilmiş olan bu kavram, daha
sonra EQF kapsamında Bilgi Birikimi, Beceriler ve
Yeterliliklerin tanımlanmasına yönelik bir temel olarak
Uzmanlar Grubu tarafından da kullanılmıştır.
Kılavuz Kaptan Nitelikleri için yeterliliklerin
uygunluğu
Cedfop9 tarafından tanımlandığı gibi, yeterlilikler için
bir çerçeve ortaya koyan ülkeler, böylece kendi ulusal
eğitim sistemlerini daha şeffaf, daha yenilikçi ve daha
rekabet edebilir kılmanın yollarını aramaktadırlar.
Ayrıca öğretim sistemleriyle emek piyasası arasındaki
uyumu geliştirmeyi hedeflemektedirler. Bu nedenle,
yeterlilik çerçeveleri inovasyonun motoru olarak
görülmektedir: bunların ortaya konulmasının anlamı
uzun dönemli temel reformların geliştirilmesidir.
Bunlar içerisine örneğin, eğitime yönelik fırsatlara
daha geniş katılım, yeterliliklerin kazanılmasına
yönelik daha fazla yol (yalnızca kurumlaştırılmış
kurslara katılımın dışında), yaygın ve gayrı-resmi
eğitimin belgelendirilmesi, ve istihdam edilmekte
olan insanların bu yeterliliklerin tanımlanması ve
değerlendirilmesine katılımını sağlarken, öğrenim
faaliyetlerine katılanları iş piyasasına uygun
yeterlilikleri kazanması konusunda cesaretlendirmek
de girmektedir.
Yeterlilikler, mesleki standartlara temel olarak
kullanıldıklarında, Kılavuz Kaptanlar gibi kendine
özgü bir iş görevinde yeterli olmanın ne anlama
geldiğini etkin olarak tanımlamaktadır. Yeterlilik,
Kılavuz Kaptanların söz konusu olduğu bu durumda
ve özellikle risk giderme ve çevre korumayla ilgili
olarak, beceri ve bilgileri almak ve onları bir iş
8
Cedefop; Winterton, Jonathan; Delamare-Le Deist,
Françoise.Extended outline of the study on the developing
typology for knowledge, skills and competences (Cedefop
project). Working document, Thessaloniki, 21 June 2004.
9
Cedfop. Avrupa mesleki eğitim dergisi No 42/43 2007/3 •
2008/1
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 11
fonksiyonunu yerine getirmek için gereken anlayış ve
yeteneği gösterecek şekilde uygulamaya ilişkindir.
Kılavuz Kaptanlar, esasen gelişmekte olan deniz
trafiği ve gemilerin teknolojik gelişiminden etkilenen
mesleklerinin getirdiği, gittikçe artan tehditlere
maruz kalmaktadırlar. Eğer gemilerin manevralarını
sağlayan bu profesyoneller uygun düzeyde eğitilmiş
ve özel durumların üstesinden gelmek için doğru
yeterliliklerle donatılacak şekilde güncellenmişlerse,
bu zorluklara olumlu bir şekilde yaklaşılabilir.
1.5. Europass CV kapsamında
beceriler portföyü
1998 yılında, Avrupa Komisyonu ve Cedefop,
toplumsal ortakları, ulusal eğitim otoritelerinin
temsilcileriyle şeffaflık konusunda bir araya getirmek
üzere mesleki yeterliliklerin şeffaflığı hakkında bir
Avrupa forumu oluşturdu. Forum çalışmalarının bir
sonucu olarak Avrupalı CV ve Sertifika Eki ortaya
çıktı.
Europass, 1990’ların sonlarında Avrupa düzeyinde
geliştirilmiş, diğer üç belgeyi de kapsamaktadır:
§ Avrupa’da ve başka yerlerde verilen dereceyi
tamamlamaya yönelik, yüksek öğretim
kurumlarınca kullanılmak üzere Diploma Eki.
§ Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi
(CEFR) temelinde, içine yurttaşların dil
becerilerini kaydedebileceği Europass Dil
Pasaportu.
§ Bir öğretim veya eğitim girişiminin parçası
olarak, yurt dışında işe yerleşme tecrübelerinin
kaydeden Europass Eğitim’in yerine geçen
Europass Hareket. Europass Hareket, yurt
dışındaki akademik süreler gibi işe yerleşmeden
12 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
§
§
§
§
daha farklı tecrübeleri de kaydedebildiği için
daha geniş kapsamlıdır.
Europass hedefleri şunlardır:
Bir iş veya eğitim aradıklarında, yurttaşlara,
becerilerini ve niteliklerini etkin olarak
bildirmelerine yardım etmek.
İşverenlere, işgücünün becerilerini ve niteliklerini
anlamada yardım etmek.
Öğretim ve eğitim otoritelerine, müfredatın
içeriğini tanımlama ve haberleşmelerinde yardım
etmek.
12 Aralık 2012 tarihinde yeni bir Europass
CV (şablon ve çevrimiçi editör) yayınlandı. Gelişmeler
aşağıdakileri içermektedir:
§ Son belgenin doğrudan ön görünümüyle, daha
kullanıcı-dostu çevrimiçi arayüz.
§ Yeni başlıklar: Kişisel İnternet Sitesi, Anında
mesajlaşma, Dil Belge(ler/s)i.
§ Daha iyi yapılanmış bilgiler için gelişmiş
rehberlik: projelerin, konferansların, yayınların
v.s. tanımı.
§ Europass CV’nin daha okunaklılığı için yeni
grafiksel kimliğin ürettiği: yeni yazı tipi, renk
kullanımı, basitleştirilmiş başlıklar, v.s.
Ayrıca, Avrupa Beceri pasaportu (ESP) yeni CV ile
birlikte yayınlandı. ESP, öğrencilere, çalışanlara ve iş
arayanlara, hayat boyu kazandıkları kişisel beceriler
ve niteliklerin modüler bir envanterini oluşturmada
yardım etmek üzere oluşturulmuş kullanıcı-dostu
elektronik dosyadır.
Çeşitli belgeler içerebilir (Dil Pasaportu,
derecelerin kopyaları, hizmet belgeleri, v.s.).
Europass CV’ye eklendiğinde, Avrupa Beceri
pasaportu (ESP), listelenen becerilerin ve niteliklerin
kanıtlarını getirmekle CV’yi güçlendirecektir.
Avrupa Beceri pasaportu (ESP) kişilere iş veya
başka eğitimler bulmak ve becerilerini güncellemek
için becerilerini ve niteliklerini belgelemelerine
yardımcı olur. Avrupa Beceri pasaportu (ESP) kişinin
becerileri ve niteliklerinin kapsamlı görünümünü
verecek bir elektronik portfolyodur.
Europass kişinin becerilerini ve niteliklerini
Avrupa’da açıkça ve kolayca anlaşılır hale getirecek
beş belge içerir:
§ Serbestçe girilebilen iki belge, Avrupa yurttaşları
tarafından doldurulur:
§ Kişinin becerilerini ve niteliklerini etkin bir
biçimde ve açıklıkla sunan Özgeçmiş. Kişi,
rehberleri kullanarak veya şablon, örnekler
ve talimatları indirerek, çevrimiçi bir şekilde
kendi CV’sini oluşturabilir.
§ Dil Pasaportu dil becerileri ve nitelikleri için
kendi kendini değerlendirme aracıdır. Kişi,
rehberleri kullanarak veya şablon, örnekler
ve talimatları indirerek, çevrimiçi bir şekilde
kendi Dil Pasaportunu oluşturabilir.
§ Öğretim ve Eğitim otoriteleri tarafından çıkarılan
üç belge:
§ Başka bir Avrupa ülkesinde kazanılan bilgi
ve becerileri kaydeden Europass Hareket.
§ Mesleki öğretim ve eğitim sertifikalarına
sahip kişilerce kazanılan bilgi ve becerileri
tanımlayan Sertifika Eki.
§ Yüksek öğretim derecelerine sahip kişilerce
kazanılan bilgi ve becerileri tanımlayan
Diploma Eki.
Kaynak: europass.cedefop.europa.eu
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 13
Bölüm 2
Kılavuz Kaptanların
Eğitiminde Uluslararası Mevzuat
ve mevcut başlıca eğitimler
2.1. Uluslararası Mevzuat
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) verilen hizmetin
özelliklerine, hizmete bağlı emniyete, Kılavuz
Kaptanlarla Gemi Kaptanları arasındaki ilişkiye,
Eğitim konusundaki önemli Tavsiyelere ilişkin belli
Kararlar, Sözleşmeler ve Tavsiyeler ile mesleğin farklı
yönlerini düzenlemişken, her ülke Kılavuzlukta tüm
yeterliği elinde tutmaktadır.
Özellikle, Kılavuzluğa atıfta bulunulduğunda
aşağıdaki Uluslararası Mevzuat dikkate alınmalıdır:
§ IMO Resolution A.159 (ES.IV), Kılavuzluk
Tavsiyesi, 27 Kasım 1968.
§ IMO Resolution A.1045 (27) Kılavuz Kaptan
Transfer Düzenlemeleri.
§ IMO. Denizde Can Emniyeti için Uluslararası
Sözleşme (SOLAS), 1974 (SOLAS) Bölüm 23/
V.
§ IMO Deniz Emniyeti Komitesi. MSC/Circ. 1156,
23 Mayıs 2005 Kamu Otoriteleri, Acil Müdahale
Hizmetleri ve Kılavuz Kaptanların SOLAS bölüm
Xl-2 ve ISPS Kodunun uygulandığı gemilere
girişleriyle ilgili Rehber.
§ IMO Resolution A. 601 (15). Gemilerde manevra
bilgilerinin gösterimi ve koşulları.
§ IMO Resolution A.960 (23) Açık Deniz Kılavuz
Kaptanları haricindeki Kılavuz Kaptanların
eğitimleri ve belgelendirilmeleri hakkında
Tavsiyeleri ve Açık Deniz Kılavuz Kaptanları
haricindeki Kılavuz Kaptanların çalışma usulleri
hakkında Tavsiyeleri içeren Açık Deniz Kılavuz
Kaptanları haricindeki Kılavuz Kaptanların
eğitimleri ve belgelendirilmeleri ve çalışma
usulleri hakkında Tavsiyeler.
§ IMO Resolution A.159 (ES.IV), Kılavuzluk
Tavsiyesi, 27 Kasım 1968.
Bu Karar, Devletlerin hizmeti daha etkin anlamda
örgütlemelerini önerdiği ve bu yüzden modern
kılavuzluk hizmetlerine yol oluşturduğu için, Deniz
Kılavuz Kaptanlığına yönelik bir temel taşıdır. Bu
tarihten itibaren ülkeler kılavuzluk hizmetlerini daha
etkin ve profesyonel bir biçimde örgütlemeye ve temin
etmeye başladılar, böylece Denizcilik Sektöründe
belirli bir durum yarattılar. Bu karara göre:
“Genel Kurul, hükümetlere, böyle bir hizmetin
seyir emniyetine başka tedbirlerden daha etkin katkı
sağlayacağı alanlarda kılavuzluğu örgütlemelerini ve,
uygulanabildiği yerlerde, kılavuz kaptanın istihdam
edilmesinin mecbur olduğu gemileri veya gemi
sınıflarını tanımlamaları gerektiğini tavsiye eder.”
Bu Karardaki altı çizilmesi gereken diğer bir
önemli unsur kılavuzluk hizmeti alması gereken
gemilerin tanımlanmasıdır. Devletler kılavuzluğun
zorunlu olması gerekecek gemi tiplerini ve sınıflarını
belirlemeye davet edilmişlerdir. Kılavuzluk, bu
nedenle, denizcilik sektörüne yönelik ikincil bir hizmet
olarak öngörülmemiş, fakat, özellikle belirli tipteki
gemiler için, temel bir hizmet olarak değerlendirilmeye
başlanmıştır.
IMO SOLAS Bölüm V, Kural 23, Kılavuz Kaptan
Transfer
Düzenlemeleri,
profesyonel
kılavuz
kaptanlar için en önemli risk faktörüne değinmektedir,
örn., onların pilot motorundan gemiye transferleri.
Bu kural emniyet standartlarını ve geminin emniyetli
transferi sağlamak için ihtiyaç duyduğu teknik
özellikleri ortaya koyar. Ayrıca bu Kural, güverteye
erişilebilirlik, aydınlatma sistemleri, mekanik kaldırıcı
14 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
ve ilgili donanım gibi kılavuz kaptanın işinin emniyetle
yerine getirilmesiyle ilgili diğer unsurlara da işaret
etmektedir.
IMO SOLAS V/23 yeni bir kuralla tamamlanmıştır.
30 Kasım 2011 tarihinde kabul edilen IMO Resolution
A.1045 (27) adopted on the 30th November 2011,
kılavuz kaptan transfer düzenlemelerinde daha
detaylı ve hassas tavsiyeler oluşturmaktadır. Özellikle
bu Karar, şu aşağıda sayılanlar bakımından şartları
belirtmek suretiyle, bütün gemilerde kurulu bulunan
pilot merdivenine odaklanmaktadır:
§ Yeri ve İnşası
§ Halatlar
§ Pilot Merdivenleriyle Birlikte Kullanılan Borda
İskeleleri
§ Mekanik Pilot Asansörü
§
§
§
§
§
§
§
§
Güverteye Giriş
Pilot motoruna emniyetli yaklaşım
Pilot çarmıhı vinç tamburlarının tesisi
Giriş noktası
Pilot çarmıhı vinç tamburlarının fiziksel yerleşimi
Korkuluk ve el tutamaçları
Pilot çarmıhının emniyete alınması (bağlanması)
Pilot çarmıhı vinç tamburlarının mekanik olarak
emniyete alınması (bağlanması)
Kılavuz kaptanların işle ilgili ölümlerinin çoğu
transfer kazalarıyla oluştuğu için, kılavuz kaptanlar
tarafından kullanılmakta olan donanımların belirli
özelliklerinin belirtilmesine ilişkin ihtiyaç oldukça
güçlüdür. Bu kural aslında kılavuz kaptan transferi
süresince düşme riskini ve kazaları azaltmak amacıyla
gemilerin bulundurması gereken donanımın çok özel
teknik ayrıntılarını içermektedir. Kılavuz Kaptanlar
hem kendileri hem de üçüncü şahıslar için çok önemli
fakat çok riskli bir iş yapmaktadırlar.
19 Kasım 1987 tarihinde onaylanan IMO
Resolution A.601(15), gemilerde manevra bilgilerinin
gösterimi ve koşullarını düzenlemektedir.
Özellikle manevra bilgilerinin aşağıdaki gibi
sunulacağını belirler:
1. Pilot Kartı;
2. Köprüüstü Posteri;
3. Manevra Kitapçığı.
İdare, eklerde bulunan model formunda olan
manevra bilgilerinin aşağıdaki gibi temin edilmesini
tavsiye etmelidir:
1. Değişiklik yapıldığı üzere, 1974 SOLAS
Sözleşmesinin uygulandığı bütün yeni gemilerde
pilot kartı bulundurulmalıdır.
2. 100 metre ve üzerinde uzunluğa sahip bütün
yeni gemiler ve ölçülerine bakmaksızın bütün
yeni kimyasal tankerler ve gaz taşıyıcıları
kurallara uygun olarak pilot kartı, köprüüstü
posteri ve manevra kitapçığı bulundurmalıdırlar.
İdare mevcut gemilerde ve gemi özelliklerinin
alışılmamış ölçülerde olması nedeniyle tehlike
oluşturabilecek gemilerde manevra bilgisi gereklerinin
uygulanmasını teşvik etmelidir.
Manevra
bilgileri,
geminin
manevra
karakteristiklerini ve dış boyutlarını değiştirebilecek
olan değiştirme ve dönüştürme sonrasında
düzeltilmelidir.
Manevra Bilgileri (Ek 1)
Gemi kaptanı tarafından doldurulması gereken
Pilot kartı, gemiye gelen kılavuz kaptana bilgi
sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgiler geminin
yüklülüğü, sevk ve manevra donanımı ve diğer ilgili
donanımını dikkate alarak geminin mevcut durumunu
tanımlamalıdır.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 15
Özel manevra tecrübeleri yapmaya gerek
duymadan pilot kartının içeriği kullanıma hazırdır.
Köprüüstü Posteri (Ek 2)
Köprüüstü posteri köprüüstünde sürekli gösterilecek
şekilde asılmalıdır. Uygun ve kullanışlı boyutlarda
hazırlanarak, geminin genel özelliklerini ve
manevra karakteristiklerini açıklayan detaylı bilgileri
içerir. Geminin manevra performansı, çevresel ,
tekne ve yükleme koşulları nedeniyle, posterde
göründüğünden farklı olabilir.
Manevra Kitapçığı (Ek 3)
Manevra kitapçığı gemide bulunmalı ve geminin
manevra karakteristikleri ve diğer ilgili veriler hakkında
kapsamlı ayrıntılar içermelidir. Manevra kitapçığı
köprüüstü posterinde gösterilen bilgiler ile diğer
mevcut manevra bilgilerini kapsamalıdır. Kitapçıktaki
bilgilerin çoğu tahmin edilebilir fakat bazılarının
deneme yoluyla elde edilmesi gerekir. Geminin ömrü
boyunca kitapçıktaki bilgilere ilaveler yapılabilir.
23 Mayıs 2005 tairhli 1156 sayılı IMO Deniz
Emniyet Komitesi Sirküleri, SOLAS bölüm Xl-2
ve ISPS Kodunun uygulandığı gemilerde Kamu
Otoriteleri, Acil Müdahale Hizmetleri ve Kılavuz
Kaptanların erişimleriyle ilgili bir Rehber temin
etmektedir.
SOLAS bölüm XI -2 ve ISPS kod kapsamında,
denizde güvenliği sağlamak için alınan özel önlemler,
uluslararası deniz taşımacılığı sektöründe güvenliği
arttırmak amacıyla geliştirilmiştir ve gemide gereksiz
ve haksız gecikmeler yaratmak için veya kamu
otoritelerinin ve acil müdahale hizmetlerinin erişiminin
engellenmesi için kullanılmamalıdır.
Kılavuz kaptanın köprüüstüne varışını gereksiz
yere geciktirmek, özellikle gemi hareket halindeyken,
seyir emniyetine zararlıdır ve geminin, diğer gemilerin
veya yakındaki kişilerin emniyetinin tehlikeye atılması
durumuna neden olabilir.
Kamu otoritelerinin kanuna uygun olarak gemiye
girmeye çalıştıklarında, kamu otoritelerinin gemiye
girişlerini engellemek, onların görevlerini yapmalarını
engellemek veya hukuki veya diğer resmi işlemlerin
veya adaletin idaresinin engellenmesi olarak
yorumlanabilir. Böyle bir durumda, kamu otoritesi,
gemi kaptanına, kamu otoritesine uluslararası veya
ulusal hukuka göre gemiye giriş için yasal hakkı
veren kanunlar, kurallar, talimatlar veya emirleri
bildirmelidir. Kamu otoritesi gemiye girmek için
bir kimlik belgesi sunmalıdır ve gemi belgenin
gerçekliğini kontrol edebilir.
Her
ülke
böyle
uluslararası
kuralların
uygulanması dışında, kılavuz kaptanların gemiye
girmeleri ve hizmet vermelerine ilişkin kendi ulusal
düzenlemelerini oluşturmuşlardır. Dünya üzerinde
kılavuzluk hizmetinin limanlarda, geçişlerde ve
nehirlerde yapılmasının gereklerine göre kabul
edilmiş çözümlerin karışımını görürüz. Bazı ülkelerde
kılavuz kaptanlar devlet görevlisi iken, bazılarında
serbest çalışan bağımsız profesyoneldirler; bazı
ülkeler özel firmaların veya hizmeti sürdürecek
kooperatiflerin oluşumunu teşvik edebilirler. Ancak
bulunan farklı çözümler mesleğin doğasını ve
hassasiyetini değiştirmez.
Kılavuz Kaptanlar
dünya üzerindeki deniz taşımacılığının emniyeti
ve güvenliği için çok önemlidirler; yerel toplumlara
büyük etkisi olan riskli bir işi yerine getirmektedirler.
Eğitim yalnızca mesleğe giriş için bir ön koşul değil
aynı zamanda Kılavuz Kaptanlık işinin tamamlayıcı
bir bölümüdür. Her manevra farklı koşullar ve
unsurlar ortaya koyduğu ve her biri kendi başına
çözümler gerektirdiği için, kılavuz kaptanların günlük
çalışmaları kendi içinde bir eğitim oluşturur. Bu iş
otomatikleştirilemez; teknoloji bu işi destekleyebilir
ama asla bir Kılavuz Kaptanın tecrübesi, bilgisi
ve yeterliğinin yerini alamaz. Kılavuz Kaptanların
eğitimlerinin önemi, yukarıda belirilen kurallar
ve tavsiyeler dışında kılavuz kaptanların eğitim
gereklerine ilişkin özel hükümler bulabileceğimiz
uluslararası mevzuatta yansıtılmıştır.
IMO gibi uluslararası örgütler küresel düzeyde
sektörü ilgilendiren ortak problemlere değinmekte
olan hükümleri görüşür ve öne sürerler. Hizmetin
tedarik edilmesi, gemilere ulaşılabilirlik ve ölümlerin
azaltılması, güverteye ulaşabilirlik ve denetimler
IMO tarafından düzenlenen alanlardır. Bu durumda
her ülke mesleğin fiili uygulamaları, yerine getirilişi,
örgütlenmesi, gelişimi ve yükümlüğüne ilişkin olarak
uzmandır.
Ancak, IMO Resolution A960 vasıtasıyla,
Kılavuz Kaptanların eğitimine yönelik özel
tavsiyeler verilmiştir. Bu Kanun vasıtasıyla IMO,
Ulusal Makamlar tarafından değerlendirilecek olan
yeterlilikler olduğu kadar mesleğe giriş için gereken
16 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
eğitim açısından da özel uluslararası kriterler
oluşturmaktadır. IMO bunun da ötesine gitmekte
ve mesleki eğitim tiplerine ve Kılavuz Kaptanların
meslekleri boyunca almaları gereken tazeleme
kursları konularına da değinmektedir.
Bununla birlikte, alınması gereken eğitimler ile
devam etmekte olan meslek arasında bir ayrım
yapmıştır, örneğin görevlerini yapabilmeleri için
gereken yeterliliklerin geçerliği ve onaylanması.
2.2. Ulusal Mevzuat: Malta, İspanya
ve Türkiye
Kılavuzluk hakkındaki uluslararası mevzuat tarafından
tesis edilen koşullar, her bir ülkenin mesleğin
ve hizmetin kurallarını belirleyen mevzuatıyla
birleşmektedir. Bu kurallar her bir ülkedeki kılavuzluk
hizmetinin verilişini yöneten belirli ulusal kurallarla
bütünleşmektedirler ve bu kuralların mutlaka tüm
ülkelerde örtüşmeleri gerekmemektedir.
Mesleğe girilebilirlik Ulusal Mevzuata tabidir
ve çeşitli yollarla düzenlenmektedir. CERTIPILOT
projesi aktif olarak Maltalı, Türk ve İspanyol kılavuz
kaptanları kapsamaktadır ve kılavuz kaptanların
ülkelerinin ilgili mevzuatlarının analizi ana farklılıkları
ve benzerlikleri belirlemede faydalıdır.
Bu bağlamda, özellikle önemli olan farklı ulusal
sistemler altında ele alınan eğitimin hangi yolla
verildiğidir.
Kılavuz Kaptan olmak için değişik yollar vardır
ve ilgili kriterin belirlenmesi her bir Ulusal Otoritenin
kendi yetkisi dahilindedir. CERTIPILOT projesi
doğrudan veya dolaylı olarak bu yönde müdahil
olmak istememektedir. Belgelendirilmiş Kılavuz
Kaptanlar bu projenin hedef kitlesidirler ve projenin
amacı Mesleki Eğitim Öğretim yoluyla kazanılan
yeterliliklerin müştereken tanınmasına imkan verecek
ortak bir çerçevenin temellerini oluşturmaktır. Bu
daha uyumlu bir mesleki eğitim sistemine götürecek
ve Kılavuz Kaptanların profesyonel gelişimlerini
kolaylaştırabilecektir.
2.2.1. Malta Ulusal Mevzuatı
Bu bölümde Malta’da kılavuzluk mesleğini
düzenlemekte olan Malta Mevzuatının ana
özelliklerine genel bir bakış sunulmaktadır.
Kılavuzluk, Malta’da 01 Mart 2003 tarihli
Kılavuzluk Yönetmeliği (Bağlı Mevzuat 499.26)
altında düzenlenmiştir.
Malta Limanlarında, kılavuzluk bütün gemiler için
zorunludur ve mecburi kılavuzluk limanları sınırları
içinde gerçekleştirilen seyrin, limana girerken,
ayrılırken, demirlerken veya hareket ederken olsun,
bir Kılavuz Kaptanın yönetiminde olması mecburidir.
Aşağıdaki
gemiler
kılavuzluktan
hariç
tutulmuşlardır:
§ Malta devleti tarafından sahip olunan veya
işletilen gemiler;
§ Yabancı güçlerin savaş gemileri;
§ 500 GT altı gemiler;
§ balıkçı gemileri;
§ yatlar;
§ römorkörler, barjlar ve diğer gemi tipleri de
dahil olmak üzere, olağan seyir rotaları ve
ticaretleri Malta’nın karasularının sınırları dışına
uzanmayan gemiler, ve
§ planlanmış bir hizmet nedeniyle Malta’ya gelen
ve kaptanı Otorite tarafından geliştirilen nitelikler
ve standartlara uygun olan yüksek süratli
tekneler.
Kılavuz Kaptanın gemideki fonksiyonu Geminin
Kaptanına bilgi ve tavsiye vermek, ayrıca Kaptana
ve geminin seyirden sorumlu zabitlerine kılavuzluk
bölgesi veya kılavuz kaptanın hizmet için meşgul
olduğu alan boyunca emniyetli geçiş yapmak için
yardımcı olmaktır.
Bir Kılavuz Kaptanın bir gemide mevcudiyetine
rağmen geminin Kaptanı geminin kullanımı ve seyri
için her bakımdan sorumlu olmaya devam eder.
Kılavuzluk hizmeti verildiğinde Kılavuz Kaptan söz
konusu hizmetin faaliyetlerini kaydetmek amacıyla
Otorite ile gerektiği gibi irtibatta olur.
Görevli Kılavuz Kaptan, hizmetin koşullarında
herhangi zorluklarla karşılaştığında veya zorluk
algıladığında, bunu derhal, gerekirse İdare ile
bağlantı kuracak veya yönlendirmesini arayacak olan
Baş Kılavuz Kaptana haberleşerek bildirir.
Kılavuzladığı gemideki herhangi bir eksiklik, veya
geminin emniyetli manevrasını veya personelin
emniyetini etkileyebilecek bir olay hakkında, sırasıyla
Otoriteyi bilgilendirecek olan Baş Kılavuz Kaptanın
dikkatini çekmek Kılavuz Kaptanın görevidir.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 17
Kılavuz Kaptan herhangi bir çevresel endişeyi,
seyir tehlikesini veya seyir yardımcılarındaki arızayı
derhal Baş Kılavuz Kaptan’a ve İdare’ye rapor eder.
Limanların, yaklaşımlarının ve ayrılmış rıhtımların
etkin ve emniyetli kullanımının sağlanması Otorite’nin
görevidir.
Kılavuz Kaptan, gemiye katılmadan önce aldığı
Liman İdaresinin yazılı talimatına, böyle bir talimat
halihazırda bulunan, mevcut basılı verilerle tezat
teşkil ediyor gibi görünüyor olsa bile, bir acil durum
halinde bu talimatlardan vazgeçilebilmesi kaydıyla
uymak zorundadır.
Bir Kılavuz Kaptan hizmet verdiği geminin karıştığı
herhangi bir kazayı, özellikle liman tesislerine ve
üçüncü şahıslara zararla sonuçlanabilecek olan her
tür kazayı derhal Baş kılavuz Kaptan’a ve Liman
İdaresine rapor edecektir.
Bir Kılavuz Kaptan ayrıca ramak kala atlatılan
herhangi bir tehlikeyi, kazaya yakın durumu, geminin
kılavuzlanması esnasında Kaptan veya Kılavuz
Kaptan tarafından ifade edilen seyre ilişkin herhangi
bir endişeyi de derhal Baş Kılavuz Kaptan’a ve Liman
İdaresine rapor edecektir.
Böyle bilgilendirmeler, olayın veya kazanın
oluşumundan 24 saat geçmeden Baş Kılavuz
Kaptan’a ve Otorite’ye ulaşacak şekilde, bir resmi
yazılı raporla takip edilecektir.
Herhangi bir kanuna göre yapılan herhangi bir
faaliyete rağmen, Otorite bu kuralların gerekleriyle
uyumsuzluk gösteren herhangi bir Kılavuz Kaptanın
aleyhine disiplin müeyyidesi uygulayabilir.
Bir Kılavuz Kaptan, Otorite tarafından tesis edilen
kılavuz kaptan gemiye çıkış istasyonunda gemiye
çıkacak; ve Kaptan ile Kılavuz Kaptanın mutabık
olduğu mevkide, veya Otorite tarafından yönlendirilen
mevkide gemiden ayrılacaktır.
Liman İdaresi bir kılavuz kaptanı, eğer hava
koşulları pilot motorunun kılavuz kaptanın emniyetle
transferini böyle bir limanın dışında engelliyorsa,
limanın içinde gemiye çıkması ve gemiden ayrılması
hususunda yetkilendirebilir.
Bu kuralların gereklerine uygun davranmayan
bir Kılavuz Kaptan, eylemlerini Liman İdaresine, 2
iş günü içinde açıklayacaktır, ve eğer Liman İdaresi
bu açıklamayı yeterli bulmazsa, söz konusu kılavuz
kaptana karşı disiplin müeyyidesi uygulayabilir.
18 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Her gemi kaptanı, gemiye çıkmak ve gemiden
ayrılmak için gereken işlemlerin SOLAS Kural V/23
(Kılavuz Kaptan Transfer Düzenlemeleri)’ne uygun
olmasını sağlayacaktır.
Kılavuz Kaptan, kılavuzluk hizmeti verdiği geminin
Kaptanından, kendisine geminin draftı, makinelerinin
ve seyir yardımcılarının hazır olma durumuna ilişkin
ayrıntıları, ve Kılavuz Kaptanca belirtilen ve akla
uygun bir biçimde, kılavuz kaptanın, geminin kılavuz
kaptanı olarak görevlerini yerine getirebilmesini
sağlamak için gerekli gemiye ilişkin diğer bilgileri
beyan etmesini talep edebilir.
Kaptan, gemide ve gemiye, makinelerine ve
donanımına ilişkin, farkında olduğu ve maddi olarak
geminin seyrini etkileyebilecek herhangi bir arızayı
da Kılavuz Kaptana bildirecektir.
Her Gemi Kaptanı pilot motoru yaklaşırken
rüzgar-altı temin edecek ve gemisinin hızını yeterince
azaltacaktır.
Her manevranın sonunda, kılavuz kaptan verdiği
kılavuzluk hizmetini ana hatlarıyla belirten, gemi
kaptanı tarafından verdiği her bir hizmet itibariyle
imzalanması gereken bir kılavuzluk hizmet belgesi
düzenler; istisnai durumların olduğu koşullarda, böyle
bir belge, herhangi bir haklı nedenle mevcut değilse,
Baş Kılavuz Kaptan veya Yardımcı Baş Kılavuz
Kaptan Kılavuzluk Belgesini imzalayabilir.
Böyle bir belgenin biçimi Otorite ve hizmet
sağlayıcı tarafından mutabık kalınarak belirlenmelidir.
Ulusal Otorite limanlarda bir hizmet sağlayıcıyla
Kılavuzluk Sözleşmesi yaparak Kılavuzluk hizmetinin
koşullarını sağlar.
Eğer bir servis sağlayıcı, kurallara ve kılavuzluk
sözleşmesine göre kılavuzluk hizmetinin temininde
başarısız olursa, acil durumda, Otorite, kılavuzluk
hizmetlerinin düzgün devam etmesini sağlamak için
yeterli kişileri ayarlamaya çalışabilir.
Kılavuzluk
sözleşmesi
Limanlarda
ve
yaklaşımlarında Kılavuzluk hizmetinin hükümleri ile
birlikte bu limanlardaki pilot motorlarının operasyon
ve yönetimine ilişkin hükümleri kapsar.
Bir Davranış İlkeleri Rehberi, Kılavuzluk
Sözleşmesine eklenmiştir ve bu Rehber, Kılavuz
Kaptanların uygulaması gereken standartların
ve uydukları usullerin ve kılavuzluk hizmetinin
koşullarının ana hatlarının belirlendiği kılavuzluk
sözleşmesinin bütünleyici parçalarından birini
oluşturacaktır.
Liman İdaresi, piyasanın değerlendirilmesi ve
temin edilen hizmetin yararlılığı dikkate alındığında
gerekmekte olan kılavuz kaptan sayısını belirler.
Aşağıdakileri yerine getirmeyen hiçbir kişi kılavuz
kaptan olarak belgelendirilemez:
§ Kurallarla belirlenen yeterlilik sınavlarını geçmiş
olmak;
§ Bu kurallara göre stajyer Kılavuz Kaptan olarak
belgelendirilmek;
§ (b) paragrafında belirtilen sürede, gemilerin
kılavuzlanmasında uygulama tecrübesi
kazanmak;
§ Otorite tarafından onaylı lisansını almak; ve
§ Zamanla değişen diğer belirlenmiş kurallara da
uygun olmak.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Kılavuz Kaptanlar aşağıdaki sınıflara ayrılırlar:
Klas 1 Kılavuz Kaptanlar her türlü gemiyi
kılavuzlamak için yeterlilikli
Klas 2 Kılavuz Kaptanlar, tam boyu 300 metreye
kadar gemiler için ruhsatlı Kaptanlar
Klas 3 Kılavuz Kaptanlar, tam boyu 250 metreye
kadar gemiler için ruhsatlı Kaptanlar
Klas 4 Kılavuz Kaptanlar, tam boyu 200 metreye
kadar gemiler için ruhsatlı Kaptanlar
Klas 5 Kılavuz Kaptanlar, tam boyu 170 metreye
kadar gemiler için ruhsatlı Kaptanlar
Klas 6 Kılavuz Kaptanlar, tam boyu 140 metreye
kadar gemiler için ruhsatlı Kaptanlar
Klas 6’dan Klas 5’e geçiş koşulları
§ Klas 6 Kılavuz Kaptan olarak en az 10 ay hizmet
etmek;
§ Tam boyu 140 metre üstü gemilerde bir kılavuz
kaptanla beraber en az 100 hareket (25’i gece
olmalı) tamamlamak.
Klas 5’den Klas 4’e geçiş koşulları
§ Klas 5 Kılavuz Kaptan olarak en az 10 ay hizmet
etmek;
§ Tam boyu 170 metre üstü gemilerde bir kılavuz
kaptanla beraber en az 50 hareket (13’ü gece
olmalı) tamamlamak.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 19
Klas 4’den Klas 3’e geçiş koşulları
§ Klas 4 Kılavuz Kaptan olarak en az 10 ay hizmet
etmek;
§ Tam boyu 200 metre üstü gemilerde bir kılavuz
kaptanla beraber en az 30 hareket (10’u gece
olmalı) tamamlamak.
Klas 3’den Klas 2’ye geçiş koşulları
§ Klas 3 Kılavuz Kaptan olarak en az 10 ay hizmet
etmek;
§ Tam boyu 250 metre üstü gemilerde bir kılavuz
kaptanla beraber en az 15 hareket (5’i gece
olmalı) tamamlamak.
Klas 2’den Klas 1’e geçiş koşulları
§ Klas 2 Kılavuz Kaptan olarak en az 10 ay hizmet
etmek;
Yeterliğini yükseltecek Kılavuz Kaptan eğitiminin
belgesini dokuzuncu ayda sunabilir, ki böylelikle
başvurusu İdare tarafından zamanında işleme
konmuş olur.
Yükselme için başvuruda, kaydedilmiş hareketlerin
bir kopyası İdareye sunulmalıdır.
İdare yükselmeyi, ancak kılavuz kaptan geçen
10 ay içinde görevini yerine getirmede Yönetim
tarafından yetkilendirilmiş Disiplin Komitesi tarafından
bir ihmalinin bulunmaması durumunda kabul eder.
Disiplin Komitesinin müracaat sahibi kılavuz
kaptanın görevini yapmada kusurlu olduğuna
karar vermesi durumunda, İdare 10 ayı geçmemek
üzere, söz konusu kılavuz kaptanın yükselmek
için başvuruda bulunuyor olduğu mevcut klasta,
yükselmeye ilişkin olarak yeniden başvuruda
bulunmasının mümkün olmasından önce devam
etmek zorunda olduğu bir süre belirleyecektir.
Eğer Kılavuz Kaptan her bir kategoride 18 ayı
geçmeyecek şekilde yükselmede başarısız olursa
lisansı iptal edilebilir.
Bir kılavuz kaptan hiçbir durumda yeterliğini
aşan gemileri kılavuzlayamaz.
Kısıtlamalara bakılmaksızın, Liman İdaresi,
kendi takdirinde olmak üzere ve herhangi bir
geminin koşulları ve özelliklerini göz önüne almak
suretiyle, Baş Kılavuz Kaptanın talebi ve Kılavuz
Kaptanın rızasına bağlı olarak bir Kılavuz Kaptanı
kendi yeterliğinin sınırları dışında yetkilendirebilir.
Kılavuz Kaptan için talep Gemi Kaptanı veya
acentesi tarafından Otorite’ye, Otorite tarafından
yayınlanan talimatlara ve Kılavuzluk Sözleşmesine
uygun olarak yapılmalıdır.
Kısa bildirimle kılavuz kaptan veya diğer ilgili
hizmetleri talep eden gemi IMO Uluslararası İşaret
Kodunda tanımlanan işaretleri verecektir.
Kılavuz
Kaptanın,
bir
operasyonla
görevlendirildiğinde, onunla birlikte görevlendirilen
20 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
palamarcıların ve pilot botu personelinin üzerinde
tam bir kontrolünün olduğu varsayılacaktır.
Hizmet sağlayıcı pilot botlarının sahibi olabilir
ve Kılavuzluk sözleşmesinin hükümlerine göre pilot
botlarının yönetim ve operasyonlarından sorumlu
olabilir.
Bir kılavuz kaptan bir operasyonla görevlendiğinde,
kılavuz kaptanın pilot botu üzerinde tam bir kontrolü
olduğu varsayılır.
Üzerinde yetkili bir kılavuz kaptan hizmet
vermediğinde ve o gemi görevli bir pilot botu değilse,
kılavuz kaptanın gemide olduğunu gösteren pilot
sancağı hiçbir gemi tarafından çekilemez.
Liman İdaresinin onayı olmaksızın bir kılavuz
kaptan rıhtıma yanaşamaz ve rıhtımdan başka bir
rıhtıma yer değiştiremez.
Hizmet verirken, her bir Kılavuz Kaptan, Davranış
İlkeleri Rehberinde belirtilen ilkeler doğrultusunda
belirlendiği üzere yüksek standartta itina ve beceri
temin edecektir.
Liman İdaresi kıyıdan kılavuzluk hizmetinin ancak
aşağıdaki koşullarda verilmesine müsaade eder;
§ Bu hizmet ancak İdare tarafından belirlenen
alanlarda verilir;
§ Bu hizmet sağlayıcı tarafından ancak yetkili
Kılavuz Kaptanlarla aşağıdaki amaçlar
doğrultusunda verilebilir;
I. Gemileri pilot botuna yönlendirmek için; ve,
veya
II. Kılavuz Kaptanın denizde gemiye çıkıp
inemedikleri zaman.
Kıyıdan kılavuzluk hizmeti ancak aşağıdaki
koşullarda verilecektir;
§ Gemi Kaptanın talep ve kabulü ve Otorite’nin
müsaadesiyle; ve
§ Kıyıdan kıalvuzluk hizmeti veren Kılavuz
Kaptanın mümkün olduğunu değerlendirmesiyle.
Kıyıdan kılavuzluk hizmetinden faydalanan
gemi kaptanları, gemiye çıkmak mümkün olur
olmaz gemiye kılavuz kaptan kabul etmeye mecbur
olacaklardır.
Liman İdaresi hizmet sağlayıcıya danışarak
böyle bir hizmetin verilmesine esas olacak normlar
oluşturacaktır.
2.2.2. İspanyol Ulusal Mevzuatı
İspanyol Kılavuzluğu ilgili uluslararası mevzuatın
çerçevesinde oluşturulan çeşitli standartlarla
düzenlenmekte ve Ulusal Standartlar ile “Colegio
Oficial Nacional de Prácticos de Puerto” kurallarını
içermektedir.
İlgili düzenlemelerin hükümlerine uygun olarak,
eğer müracaat sahipleri aşağıdaki ön koşulları
karşılıyorsa Denizcilik İdaresi müracaat sahiplerine
Kılavuz Kaptanlık yeterliği verebilir:
§ Adaylar, Deniz Ticareti, Kaptan profesyonel
unvanına sahip olmalı, ve sınavlardan hemen
sonra başlayan profesyonel faaliyetler boyunca
son on yıl içinde 1,000 GT üzeri gemilerin
kumandasında en az iki yıl çalışmış olmalıdır.
§ 65 yaşından genç olmalıdır. 10
Kaptanlar aşağıdakilerden geçmelidirler:
Sağlık muayenesi
Fiziksel test
İki test. Birincisi Deniz Ticareti Genel
Müdürlüğü’nde (Madrid) Denizcilik Mevzuatı
(Ulusal ve Uluslararası) ve İngilizce, İkincisi
limanda: yerel kurallar ve manevralar.
§ Kılavuz Kaptanlar Kurumu ve Liman Otoritesi
raporlarıyla, Denizcilik İdaresi tarafından
değerlendirilen en çok 6 aylık bir eğitim dönemi.
§ Kılavuz Kaptanlar için iki farklı tip mecburi sağlık
muayenesi vardır:
§ Başlangıç: Profesyonel giriş muayenesinde
amaçlanan fiziksel ve psikolojik durumu
değerlendirir.
§ Devam Eden: Tıbbi uygunluk düzeyinin
korunmasını kontrol eder.
Bu muayenelerin geçerlik süresi 55 yaşına kadar
olan Kılavuz Kaptanlar için 2 yıl, 55 yaşından sonra
bir yıldır. 65 ve 70 yaş arasında muayene her 6 ayda
bir mecburidir.11
§
§
§
§
Kılavuz Kaptanlar aşağıdaki fiziksel testlerden de
geçmelidirler:
§ Yüzme: 50 metre, serbest, en çok iki dakika.
§ Koşu: 1,000 metre, yolda, en çok 6 dakika.
§ Tırmanma: 5 metre, dik merdivende, serbest.
10
Order FOM 2417/2007
11
70 yaşındakiler için emeklilik mecburidir.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 21
Üç ay geçerli Gelişim Belgesi, Beden Eğitiminde
Lisans derecesi olan biri tarafından imzalanacaktır.
Adaylar eğitim dönemini geçtiklerinde, Denizcilik
İdaresi, Kılavuz Kaptan Belgesi verecektir. Liman
Otoritesi de Kılavuz Kaptanı limanda kılavuzluk
hizmeti vermesi için yetkilendirir.
İspanyol Kılavuz Kaptanları yeterliliklerini korumak
için her 5 yılda bir eğitim kursundan geçmelidirler.
Kurs genel olarak aşağıdakilerden oluşur:
§ IMO Resolution A.960 (23) Açık Deniz Kılavuz
Kaptanları haricindeki Kılavuz Kaptanların
eğitimleri ve belgelendirilmeleri ve çalışma
usulleri hakkında Tavsiyeler.
§ Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği’nden Kılavuz
Kaptanlar için Öğretim, Eğitim ve Belgelendirme
Standardı
Kurs aşağıdaki modülleri içerir
Modül 1 – Kılavuzluğun Oluşumu
§İnsan Faktörü ve Kılavuzluk.
§ Mevzuat Değişiklikleri.
§ Teknolojik Buluşlar.
§ Kılavuzluk Örgütlenmesi.
Modül 2 – Liman bölgesi sularında emniyet
§ Liman Örgütlenmesi ve Yönetimi.
§ Liman Emniyeti ve Güvenliği.
§ Kılavuzluk.
§ İletişim.
Module 3 - BRM, Acil Durumlar ve Kazalar
§ Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM).
§ Acil Durum Manevraları.
§ Kaza Analizi.
Kurslara Avrupa Nitelik Çerçevesi (European
Qualification
Framework)
kapsamında
referans verilmemektedir ve başka ülkelerdeki
eğitim merkezlerinde alınan benzer kurslar
tanınamamaktadır.
Kılavuz Kaptan liman değiştirdiğinde, yaş
haddine gelip de emekli olduğunda veya eğer sağlık
muayenesinden geçemezse, İdare Kılavuz Kaptana
verilen yeterlilik belgesini iptal eder.
İdare bir Kılavuz Kaptana verilen yeterlilik
belgesini Disiplin Komitesinin yeterlilik belgesinin iptali
veya askıya alınmasını içeren cezalar vermesinin
sonucunda da askıya alabilir veya iptal edebilir.
Hiçbir kimseye Otorite tarafından bir bütün olarak
kılavuzluk hizmetlerine zararlı olabileceği farz edilen,
cezayı gerektiren bir suçtan suçlu bulunursa Kılavuz
Kaptan olarak yeterlilik belgesi verilmez
27/92 kanun ve RD 393/96 hükümlerine uygun
olarak Denizcilik İdaresi kılavuzlukla ilgili yetkili
kurumdur ve aşağıdaki standartlardan sorumludur:
§ Özel Kurallar (Pilots Act - Royal Decree 393/96
Reglamento General de Practicaje).
§ Sınavların Özellikleri (Orden FOM 2417).
§ Tıbbi Muayeneler (Resolution of the General
Director of Merchant Marine).
§ Kılavuzluktan Muafiyet Belgesi – PEC - (Minister
Regulation 1621/2002).
Denizcilik İdaresi aşağıdaki fonksiyonlardan
sorumludur:
§ Bir Limanda Kılavuzluk Hizmetinin gerekli /
mecburi olup olmayacağını belirtmek.
§ Kılavuz Kaptan adaylarının mesleki şartları
yerine getirdiklerinden emin olmak.
§ Eğitim.
§ Kılavuz Kaptan ile Liman İdaresi arasında
manevranın koşullarına ilişkin bir anlaşmazlık
olduğunda hakemlik yapmak
27/92 kanun ve RD 393/96, hükümlerine uygun
olarak Liman İdaresi aşağıdakileri düzenler:
§ Her Limandaki hizmetin koşullarının ayrıntıları.
§ Hizmet için gerekli olan Kılavuz Kaptan
sayısının belirlenmesi.
§ Eşit değer ve yetenek ilkelerine uygun olarak
limanda uygulama yapacak adaylar.
§ Hizmet vermeye yetkilendirmek.
§ Tarifeler.
§ Hizmetin kontrolü.
Kılavuzluk hizmetinin yönetiminde Kılavuz
Kaptanlardan veya Liman Otoritelerinden kaynaklanan
sorumluluk, kaza durumunda, hizmet verilen geminin
gros tonaj birimi başına 20 €’yu ve toplamda en üst
sınır olan 1,000,000 €’yu geçmeyecektir.
Bu amaç için, gros tonaj terimi İspanya tarafından
imzalanan Uluslararası Konvansiyonlarda ve
uygulanabilir olan ulusal mevzuatta yazıldığı gibi
tanımlanacaktır.
Kaptanın veya donatanın sorumluluğuna halel
getirmeksizin, Ticaret Kanununun 618. Maddesinde
22 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Kılavuz Kaptanın, önceki bölümde belirtilmiş olan
sınır dahilinde olmak üzere, yanlışlık, hata veya ihmal
yoluyla geminin kendisine veya diğer gemilere verilen
zararlardan sorumlu olacağı düzenlenmektedir.
Eğer kaptan kılavuz kaptanın tavsiyelerine uymayı
reddederse, bunun sonucunda gemiye veya üçüncü
şahıslara bir zarar verilirse, bu durum tamamen
kaptanın sorumluluğunda olacaktır.
Kılavuz kaptan bir manevrayı, draft, kötü hava
veya diğer herhangi bir nedenle, riskli bulduğunda,
kararını Liman Otoritesinin karşısında doğrulayarak,
manevranın tekrar devam etmesi ve kılavuzluk
hizmetinin sürdürülmesini Liman Otoritesinin kararına
bırakarak, karşı tavsiyede bulunabilir.
Eğer Kılavuz Kaptan, deniz emniyeti nedenleriyle,
Liman Otoritesinin verdiği karara katılmazsa,
uyuşmazlık Liman Başkanı tarafından RD 393/96
madde 21 uyarınca çözülür.
Kılavuz Kaptanlar, deniz emniyetini, denizde
can emniyetini veya deniz çevresini etkileyen veya
etkileme ihtimali olan, liman içinde veya dışında
manevra süresinde ortaya çıkan eksiklikler de dahil
olmak üzere, kılavuzlukla ilgili herhangi bir olayı Liman
Başkanına ve Liman Otoritesine bildirmelidirler.
Kılavuzluk Hizmeti, acil durum nedenleri veya
deniz emniyeti için, İspanya’nın egemenliği, egemenlik
hakları veya yargı yetkisinin olduğu alanlarda, ilgili
Liman Başkanının tasarrufunda olacaktır.
Mevzuata atıf açısından, kılavuzluk Denizcilik
ve Liman Otoritelerinin gözetim ve düzenlemeleri
altındadır.
İspanya’da kılavuzluk aşağıdaki kurallara göre
yürütülür:
§ Kraliyet Kararı (Royal Decree) (RD) 2/2011
Devlet Limanları ve Deniz Ticareti 27/92
Kanunun revize edilmiş metnini onaylar.12
§ Kraliyet Kararı (Royal Decree). 393/96 of 1 Mart,
Genel Kılavuzluk Yönetmeliğini onaylar.13
§ Karar, 29 Temmuz 1998 Kılavuzluk Hizmetine
giriş için fiziksel testler ve Kılavuz Kaptanların
uygunluğunu değerlendiren tıbbi muayeneleri
düzenler. 14
§ Talimat FOM 1621/2002 of 20 Haziran, Liman
Kılavuzluk hizmetlerinden istisnaları düzenler.15
§ Talimat FOM 2417/2007 of 25 Temmuz, Liman
Kılavuzluk hizmetleri için mesleki yeterliliklerin
tanınmasını düzenler.16
§ 20 Kasım 2007 tarihli Deniz Ticareti Genel
Müdürlüğü Kararı, Liman Kılavuzluk Hizmetleri
için mesleki yeterlilikler sınavı için gerekli
düzenleme ve programı onaylar.17
§ 14 Mart 2008 tarihli Deniz Ticareti Genel
Müdürlüğü Kararı Kılavuz Kaptanların Sürekli
Eğitimlerini düzenler.18
Yukarıda listelenen Ulusal Mevzuatın dışında,
İspanya’da kılavuzluk “Colegio Oficial Nacional de
Practicos de Puerto” kurumunun aşağıda verilen
kurallarına tabidir:
§ Kanun 42/2003 de creación del Colegio Oficial
Nacional de Prácticos de Puerto.
§ Kraliyet Kararı (Real Decreto) 797/2005, de 1
de julio, aprobó el Estatuto General del Colegio
Oficial Nacional de Prácticos de Puerto.
§ Kurum içi kurallar (Internal regulation)
§ Doğru Uygulamalar Kodu (Code of Good
Practices)
2.2.3 Türk Ulusal Mevzuatı
Türk Yönetmeliği Kılavuz Kaptanların yeterlilikleri,
eğitimleri, belgelendirilmeleri ve çalışma usullerini
kapsar.19
Türkiye’de kılavuzluk, İdare tarafından belirlenmiş
kılavuzluk hizmet bölgelerinde seyreden, demirleyen
veya demirden kalkan, şamandıralara bağlanan
veya ayrılan, kıyı veya kıyı ötesi tesislere yanaşan
veya kalkan gemilerin, seyir ve manevra emniyeti
ile can, mal ve çevre emniyetini sağlamak amacıyla
düzenlenmiştir. 15
BOE 155. Núm. 29 Haz. 2002
16
BOE Núm. 188. 7 Ağustos 2007
17
BOE Núm. 301. 17 Dic. 2007
18 BOE Núm. 103. 29 Apr. 2008
12
BOE Núm. 253. 20 Ekim 2011
13
BOE Núm. 66. 16 Mart 1996
14
BOE Núm.194. 14 Ağus. 1998
19 KILAVUZ KAPTANLARIN YETERLİKLERİ, EĞİTİMLERİ,
BELGELENDİRİLMELERİ, VE ÇALIŞMA USULLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK (2006), 27793 sayı ve 22 Aralık
2010 tarihli Resmi Gazete ile güncellendi.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 23
Kılavuz Kaptan bu Yönetmelikte “Bu Yönetmelikte
belirtilen kılavuz kaptan yeterlilik belgelerinden
birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz
kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dahilinde
uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin
seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık
yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak
üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak gemiye kılavuzluk eden kişi” olarak tanımlanmıştır.
Yönetmeliğin İkinci Bölümünde yeterlilik düzeyleri
ile eğitim, sınav ve belgelendirme usul ve esasları
düzenlenmektedir.
Kılavuz kaptan yeterlilikleri Liman Kılavuz Kaptanı
ve Türk Boğazları Kılavuz Kaptanı olmak üzere iki
çeşittir.
Bu yeterlilikler kılavuz kaptan ve kıdemli kılavuz
kaptan olarak iki farklı düzeyde verilir.
Kılavuz kaptan, 20.000 gros tona kadar olan tüm
gemilere, kıdemli kılavuz kaptan ise tüm gemilere
yetkilendirildikleri kılavuzluk hizmet bölgesinde
kılavuzluk hizmeti verir.
Kılavuz kaptanların görev yapmaya yetkili
bulundukları kılavuzluk hizmet bölgesi yeterlilik
belgelerinde belirtilir.
Herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesine yönelik
olarak ilk defa kılavuz kaptan yeterlilik belgesi alabilmek için:
§ Türk vatandaşı olmak,
§ Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
§ Üniversitelerin denizcilikle ilgili bölümlerinde
lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak,
§ Uzakyol Kaptanı yeterlilik belgesine sahip
olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık
yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek,
§ Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli
olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine
göre belgelemek,
§ Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden
alınmış belge ile ispatlamak,
§ Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
“Kılavuz Kaptanlık Temel Eğitimi”ni başarı ile
tamamlamak,
24 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
§ 50 yaşından gün almamış olmak
§ Eğer ilk defa kılavuz kaptanlık niteliği
aranıyorsa, kılavuz kaptan olabilmek için yapılan
başvuruda aday olunan kılavuzluk hizmet
bölgesini kapsayan geçerli bir “Deniz Trafik
Operatörü” veya “Deniz Trafik Baş Operatörü
Belgesi”ne sahip olmak,
§ Görevbaşı eğitimi görmek ve bonservis almak,
§ Bu Yönetmelik kapsamında geçerli bir İngilizce
Dil Belgesine sahip olmak,
§ Kılavuz kaptan sınavlarında başarılı olmak Aday onaylandığında stajyer Kılavuz Kaptan olur
ve liman veya geçiş bölgesinin türüne bağlı olan bir
takım manevralarda görev alır. Bu, aday tam ruhsatlı
Kılavuz Kaptan olmadan önce gerekli olan “görev
başı eğitimi” sayılmaktadır.
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, Boğaz Kılavuz
Kaptanlığı görevbaşı eğitimini tamamlayabilmek için;
stajyerlerin İstanbul Boğazında en az dört ay ve 5000
GT veya daha büyük tonajda en az 160 geminin gece
ve gündüz her iki yönde mümkün olduğunca eşit
sayıda olmak üzere kılavuzlanmasında bulunması
zorunludur. Bu sayının en az yarısı 150 metre ve üstü
gemilerde gerçekleştirilmelidir. “Görevbaşı eğitiminin”
İstanbul Boğazı geçişinin tamamını kapsayacak
şekilde gerçekleştirilmesi zorunludur. Buna ek olarak
stajyerler Çanakkale Boğazında gece ve gündüz her
iki yönde mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere,
en az dört ay ve 5.000 GT veya daha büyük tonajda
en az 100 geminin kılavuzlanmasında bulunmalıdır.
“Görevbaşı eğitiminin”, Çanakkale Boğazı geçişinin
tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi
zorunludur.
Yetkili kılavuzluk teşkilatı, görevbaşı eğitimini
tamamlayan stajyer kılavuz kaptan için stajyer
kılavuz kaptanı yanında bulunduran bütün kılavuz
kaptanlardan birer yazılı görüş alır ve bunları
değerlendirerek, stajyer kılavuz kaptana bonservis
verir. Bonservis alamayan stajyer, kılavuz kaptanlık
sınavına giremez ve “görevbaşı eğitimini” yeniden
yapması gerekir. Ancak, görevbaşı eğitiminin tekrarı
bir defadan fazla olamaz. Görevbaşı eğitiminde ikinci
kez başarısız olan adaylar bir daha herhangi bir
kılavuz kaptanlık belgesi için müracaat edemez.
Görev başı eğitimini tamamlayan kılavuz kaptan
stajyerleri, yönetmelik hükümlerinde listelenmiş
olan diğer şartları karşılıyor ise ve ek eğitimi
tamamlamış ise Deniz Kılavuz Kaptan ruhsatı almaya
hak kazanırlar. Bu suretle belgelendirilen Liman
Kılavuz Kaptanları, yetkili kılavuz kaptan belgelerine
idarece “tüm gemilerde” ibaresi yazılması suretiyle
yetkilendirildikleri hizmet bölgesindeki tüm gemilere
kılavuzluk hizmeti verebilirler.
Bu maddede belirtilen süre içinde belirtilen sayılarda
geminin kılavuzlanmasında bulunulmadığı takdirde,
gemi sayısı asgari sayıyı buluncaya kadar “görevbaşı
eğitimi” süresi uzatılır. Asgari sayıda gemi, belirtilen
süreden daha kısa zamanda kılavuzlanmış olsa dahi,
asgari “görevbaşı eğitimi” süresinin tamamlanması
zorunludur.
Tüm kılavuz kaptanların, görev başı eğitimleri
sırasında; görev yapacakları kılavuzluk hizmet bölgesi
kısmen veya bütünüyle Gemi Trafik Hizmetlerinin
kapsamı içinde ise, GTH’nin yapısı ve işlevi ile ilgili
olarak on iş günü süreyle GTH merkezinde, günde 6
saatten fazla olmamak kaydıyla 5 gün süre ile toplam
30 saat fiili eğitim almaları zorunludur.
Bu eğitimlere ilişkin kayıtlar, GTH Hizmetlerini
yürüten teşkilat tarafından onaylanarak ilgili liman
başkanlığına gönderilir.
Tüm stajyer kılavuz kaptanlar, görev başı eğitimleri
sırasında, görev başı eğitimini yaptıkları kılavuzluk
hizmet bölgesinde yetkili römorkörcülük teşkilatına
ait römorkörlerde 15 günden az olmayacak şekilde
fiili eğitim alırlar. Bu eğitimlere ilişkin kayıtlar, yetkili
römorkörcülük teşkilatı tarafından onaylanarak ilgili
liman başkanlığına gönderilir.
Kılavuz Kaptan Sınavları
Kılavuz Kaptan Sınavları sözlü ve uygulamalı olmak
üzere iki aşamada yapılırlar.
Uygulamalı sınavlar liman kılavuz kaptanı yeterlilik
belgesi için bir geminin ilgili limana yanaşma manevrası
sırasında, Türk Boğazları kılavuz kaptanı yeterlilik
belgesi için ise ilgili boğaz geçişi sırasında yapılır. Bir kılavuzluk teşkilatında görevli kılavuz
kaptanların, zorunlu hizmet içi eğitimi seminerlerine, iki
yıl içinde en az bir kez katılmaları zorunludur. Her kılavuzluk teşkilatı, istihdam ettiği kılavuz
kaptanların zorunlu hizmet içi eğitim seminerlerine
katılmaları için gerekli düzenlemeleri yapmak ve
hazırlayacakları yıllık eğitim planını idareye sunmakla
yükümlüdür
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 25
Kıdemli kılavuz kaptan yeterliğine yükselebilmek
için kılavuz kaptanın; en az dört yıl kılavuz kaptanlık
yapmış olması, İdarece yetkilendirilmiş eğitim
vermeye yetkili bir kurumdan kılavuz kaptanlık
yükselme eğitimini alması ve yetkili kılavuzluk
teşkilatının uygun görüşünün bulunması gereklidir.
Türk mevzuatı Kılavuz Kaptanlar tarafından
alınması gereken iki ayrı tip eğitim öngörmektedir.
Birinci eğitime temel eğitim adı verilir ve Deniz Kılavuz
Kaptan ruhsatı almak isteyen adaylar tarafından alınır.
İkincisi ise hizmet vermekte olan kılavuz kaptanlara
verilir ve buna hizmet içi eğitim denir.
Temel Eğitim 70 saatlik kurstan oluşur ve
aşağıdakilerden oluşur:
§ 49 saat teori
§ 21 saat yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinde
simülatör veya insanlı model gemi eğitimi.
Simülasyon çok geniş bir sayıda manevra
örneklemeleri içerecektir.
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci
fıkrasında yer alan koşullarda, kılavuz kaptan
yeterlilik belgesiyle tonaj sınırlamasız olarak görev
yapabilmek için, İdarece onaylanan bir kurumda,
simülatör ortamında veya insanlı gemi modeli
üzerinde en az 40 saat süreli ilave eğitim alınmalıdır. Bu eğitim, büyük tonajlı gemilerin manevrasına
yönelik olarak, düşük hız ve yanal hareket kontrolü,
rıhtım usturmaçaları ile temas kontrolü, gemileri liman
yükleme sistemlerine göre konumlandırma, yakın
mesafede karşılaşma ve yetişip geçme durumlarında
gemiler arası etkileşimin kontrolü, demirleri kullanarak
açık deniz tesislerine yanaşma ve kıçtan kara olma
teknikleri, kılavuz römorkörlerinin çekme ve itme
yönleri ile güçlerinin kontrolü konularını içermeli ve
tüm süreçleri uygulamalı olarak icra edilir.
Kılavuz kaptanlık hizmet içi eğitimi ve yükselme
eğitimi konuları
Kılavuz kaptanlık “hizmet içi eğitim seminerleri” ve
“yükselme eğitiminde”; kılavuzluk ve gemi manevrası
ile ilgili güncel konular, değişik kılavuzluk hizmet
bölgelerinde meydana gelen gemi manevrası ve
seyir emniyetiyle ilgili olaylar ve örneklemeler,
denizcilikle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuattaki
gelişmeler, seyir donanımlarında ve teknolojilerindeki
gelişmeler, yeni seyir cihazlarının kullanımı, denizde
risk yönetimi, yorgunluk yönetimi gibi, ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere, konular işlenir.
Eğitim profesyonel ve katılımcı bir ortam sağlamak
suretiyle, uygulama ile teoriyi simülasyon destekli
olarak birleştirmektedir.
Yükselme eğitiminde ilave olarak işlenecek
konular İdare tarafından belirlenir.
Kılavuz kaptanlar, kılavuzladıkları geminin
kılavuzluk hizmet bölgesinde seyre devam etmesinin,
limana demirleme, yanaşma veya kalkmasının seyir
emniyeti ve/veya çevre emniyeti açısından tehdit
oluşturabileceğini
gözlemlemeleri
durumunda
kılavuzluk hizmetini vermeyi reddedebilir.
Ayrıca, gemiye çıkış ve inişte kullanacakları
kılavuz çarmıhı, aydınlatma ve benzer araçların
kurallara uygun ve emniyetli olmaması durumunda
da hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir.
26 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
2.3. Kılavuz Kaptanlara tavsiye
olunan eğitimler
Tavsiyelerin ilk maddesinde Kılavuz Kaptanların
uzman bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmaları
gerektiği vurgulanmakta ve bu şart temelinde
devletler, idareleri içerisinde kurulu bulunan yetkili
kılavuzluk makamlarına sahip olmaları konusunda
teşvik edilmektedirler. “Kabul edilmektedir ki,
kılavuzluk belirli bir bölge için uzmanlık bilgisi ve
tecrübesi gerektirir ve çeşitli su yolları ve limanları
olan ülkeler kılavuzluğu bölgesel veya yerel temelde
yönetmeyi uygun bulmuşlardır.”
“Devletler emniyetli ve etkin kılavuzluk sistemlerini
yönetmek amacıyla yetkili kılavuzluk otoritelerinin
kurulması veya sürdürülmesini teşvik etmelidir.”
Madde 2 vasıtasıyla, IMO A960, kazaların ve
olayların rapor edilmesini de göz önüne alması
gereken Kılavuzluk Otoritelerine, örgütlenme
biçimlerine bakmaksızın, eğitimin standartları
ile hükümlerinin değerlendirilmesinin birbirine
bağlanması dahil olmak üzere, birtakım görev ve
sorumluluklar vermektedir.
Madde 7 vasıtasıyla, IMO Ulusal Otoritelerin
ve Kılavuzluk Teşkilatlarının takip etmesi gereken,
kılavuzluğun belgelenmesi amacıyla bir müfredat
belirtmektedir. Ancak, Yönetmelik Devletlerin
yetkisinde olan mesleğe giriş kurallarına ve ilgili
tanımlamalara müdahil olmadan yalnızca teknik
olarak en az düzeydeki gerekliliği bu müfredatın
içeriği açısından belirtmektedir.
IMO Tavsiyesi A 960 Madde 5 kılavuzluk
otoritesinin eğitimden sorumlu olduğunu tespit
etmekte ve böylelikle bu kuruma böyle önemli bir
alanda yetki ve sorumluluk vermektedir. Bu madde
kılavuz kaptan yeterliğinin genişletilmesi gereken
belli alanları listelemek suretiyle alınması gereken
eğitimin önemine değinmektedir. Ayrıca, simülasyon,
insanlı model gemi, daha tecrübeli kılavuz
kaptanlardan yenilerine teknik bilgilerin aktarılması
gibi, kullanılması gereken bazı eğitim metotlarını
tanımlamaktadır.
“Yetkili kılavuzluk otoritesi eğitim ve belgelendirme
standartlarından sorumludur. Bu standartlar kılavuz
kaptanların emniyetli ve etkin olarak görevlerini
yapmalarını sağlamaya yeterli olmalıdır. Başlangıç
eğitimi için standartlar, stajyer kılavuz kaptanda
yeterlilik belgesi almak için gereken ve yetkili
kılavuzluk otoritesi tarafından belirlenen bilgi ve
becerileri geliştirecek şekilde tasarlanmalıdır. Eğitim
tecrübeli kılavuz kaptanların yakın gözetiminde
yapılan uygulama tecrübelerini de içermelidir.
Gemide gerçek kılavuzluk ortamında kazanılan
bu tecrübe, bilgisayarlı ve insanlı modelli olmak
üzere simülasyonla, sınıf çalışmaları ve diğer eğitim
yöntemleriyle desteklenebilir.”
Ayrıca, Tavsiye hem başlangıç eğitiminin hem
de sürekli mesleki gelişim eğitiminin mevzuat ve
düzenlemeler, etkin haberleşme ve kılavuzluk
bölgesinde en iyi uygulamaları da kapsıyor olması
gerektiğini düzenlemektedir.
Kılavuz Kaptanların sürekli eğitimleri açısından,
A960 Kılavuzluk teşkilatlarınca çözümlenmesi ve
desteklenmesi gereken konular ve alanlardan bir
liste oluşturmuştur. Liste özellikle aşağıdakileri
içerir:
§ Denizcilik İngilizcesi
§ Diğer gemilerle ve Otoritelerle haberleşme
§ Acil durumlar ve yerel otoritelerle acil durum
planları
§ Kılavuz Kaptanlar için Köprüüstü Kaynak
Yönetimi
§ Acil durumların simülasyonu
§ İnsanlı model kullanarak Gemi Kullanma
§ Yeni Köprüüstü donanımı ve seyir yardımcıları
§ Mevzuat ve Yönetmelikler
§ Kişisel emniyet eğitimi
§ Denizde kişisel canlı kalma; ve
§ Acil ilk yardım
Tavsiyelerin 6. Maddesi, eğitim ile sürekli mesleki
gelişim arasında bir ayrım yapmaktadır. Bu konuda
Tavsiyelerle ortaya konulan en az standart, Kılavuz
Kaptanlar en az her beş yılda bir yeterliliklerin
devamını sağlayacak eğitime tabi olması gerektiği
ve Kılavuzluk Otoriteleri bu konuda yetkili olması
gerektiğine yöneliktir.
Tavsiyeler böyle bir eğitimin genel amaçlarını
belirlemiştir. Buna göre Kılavuz Kaptan aşağıdakileri
gerçekleştirmelidir:
Yetki alanına ile ilgili son ve güncel seyir bilgisine
sahip olmaya devam etmelidir
Tıbbi uygunluk standartlarını karşılamaya
devam etmelidir
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 27
Mevcut geçerli mevzuat bilgisine sahip olmalıdır
A960 temelinde, kamu ve özel eğitim sağlayıcılar
son yıllarda kılavuz kaptanlara özel eğim geliştirdiler.
Ayrıca, kılavuz kaptanlar diğer gemiadamları gibi
meslekle birlikte değişen teknolojik gelişmelerle
ilgilenmişlerdir ve bu nedenle denizcilik sektörünün yeni
zorluklarıyla daha iyi bir şekilde başa çıkabilmek için
tasarlanmış olan bu özel kurslardan faydalanabilirler.
Sonuç olarak, denizle ilgili tüm meslekleri
etkileyebilecek yeni gereksinimler ve yeni standartlar
vardır ve özellikle STCW altında kendine özgü eğitim
yolları tasarlanmıştır. CERTIPILOT projesi çerçevesi
içinde ve Kılavuz Kaptanlar için mevcut olan eğitimleri
daha iyi anlamak amacıyla, meslekle ilgisi olan
değişik seçenekler ve konular üzerinde bir araştırma
yürütülmüştür. CERTIPILOT zorunlu eğitim kriterleri
veya kurslar ortaya koymamaktadır ve Kılavuz Kaptan
olmak için gereken eğitimin tanımlanmasında her bir
Ulusal Otorite’nin yetki alanına karışmamaktadır.
Tam tersi, CERTIPILOT belirli yeterlilikler
için mevcut olan eğitimlerle, Kılavuz Kaptanların
mesleklerinde geliştirme ve güçlendirme ihtiyacı
duydukları yetenekleri arasında daha iyi bir bağlantı
kuran bir araç olmak istemektedir. CERTIPILOT
Kılavuz kaptanlar ve onların teşkilatları için bir eğitim
ihtiyaçlarını ve kendine özgü becerileri veya ele
alınması gereken bilgiyi tanımlamayı, onları mevcut
eğitimlerle birbirine bağlayarak kolaylaştıran bir
araçtır. Bu uygulama bir öğrenme çıktıları yaklaşımı
üzerine temellendirilmiştir ve böylelikle eğitimi ECVET
ve EQF sistemlerine atfetmek mümkün olacaktır.
Kılavuz Kaptanlar IMO A960’ın Tavsiyeleri
temelinde ve yetkili Ulusal Otoritenin oluşturduğu
kriterler temelinde mesleki eğitime katılırlar. Avrupa
Birliği’nde, Mesleki Eğitim 28 üye ülkede geçerli
olan kendine özgü bir mevzuatla düzenlenmektedir.
Mesleki eğitim mevzuatının kilit unsurları sektörün
uyumunu sağlayan ve şeffaflığı ve yeterliliklerin
tanınmasını kolaylaştıran ECVET ve EQF sistemleri
içinde kısa ve öz biçimde yer almaktadır.
Kılavuzluk çok dinamik bir meslektir; bundan dolayı
Bir Kılavuz Kaptan yüksek etkinlik standartlarına
ulaşmak amacıyla becerilerini geliştirmeye ve
tekamül ettirmeye devam etmek için, mesleğinin
çeşitli dallarında bilgisini geliştirme ihtiyacı duyar.
Bu bölümde, Kılavuz Kaptan Eğitimini 6 farklı
kategoriye böleceğiz:
1. Simülasyon;
2. Etkili İletişim;
3. Hukuk;
4. Elektronik Seyir Yardımcıları;
5. STCW Kursları;
6. Uzmanlık Kursları.
1. Simülasyon
Bilgisayar Tabanlı Simülasyon (sanal)
İnsanlı Modeller
Gemi Kullanma Teknikleri
Gemi Kullanma Teknikleri
Azi Pods Teknikleri
İleri Gemi Kullanma Teknikleri
Acil Durum Gemi Kullanma
Acil Durum Gemi Kullanma
Karaya Oturma Teknikleri
Azi Pods Kursu
Radar Eğitim Simülasyonu
Kılavuz Kaptan Profesyonel Gelişim Kursu
ECDIS Eğitimi Simülasyonu
Arama & Kurtarma
Kılavuz Kaptanlar için Köprüüstü Kaynak Yönetimi
Çeşitli Römorkörlerin Kullanımları / Sınırlılıkları
Traktör Römorkörler
Römorkör Refakat Eğitimi
Acil Çeki Operasyonu
Kılavuz Kaptan Profesyonel Gelişim Kursu
28 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
2. Etkili İletişim
5. STCW Kursları
Kılavuz Kaptanlar için Köprüüstü Kaynak Yönetimi
Kişisel Can Kurtarma Teknikleri (STCW 95 A-Vl/1-1)
Kılavuz Kaptanlar için Mentor Eğitimi
İleri Yangınla Mücadele (STCW 95 A-Vl/3)
Medya ile İlişki Atölye Çalışması
Kişisel Güvenlik ve Sosyal Sorumluluk (STCW 95 A-Vl/1-4)
Stres Yönetimi Kursu
Tıbbi İlk Yardım (STCW 95 A-Vl/4-1)
3. Hukuk
Kılavuz Kaptanlar için İleri Çatma Düzenlemeleri
Yorgunluk, Uyku ve İlaç Tedavisi
Kirliliği Önleme Kursu
Kılavuzluk Mevzuatı
4. Elektronik Seyir Yardımcıları
Otomatik Tanımlama Sistemleri (AIS) ve ECDIS Eğitimi
Kılavuz Kaptanlar için E Navigasyon & Taşınabilir Kılavuzlama Seyir
Sistemleri PPNS
Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemleri (GMDSS) (STCW’95 –
A-IV/2)
6. Uzmanlık Kursları
Tanker Tanıtım Eğitimi (STCW 95 A-V/1)
LNG Tanıtım
İleri Petrol Tankeri Eğitim Programı (STCW 95 A-V/1)
İleri Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri Eğitim Programı (STCW 95 A-V/1)
İleri Kimyasal Tanker Eğitim Programı (STCW 95 A-V/1)
Kriz Yönetimi ve İnsan Davranışı Eğitimi (STCW 95 A-V/2)
Gemi Güvenlik Zabiti (STCW 95 A-Vl/5)
NARAS – Yönetim Düzeyi
Kısıtlı Görüşte Radar Kullanımı
ECDIS Jenerik Eğitim Modülü 1.27
2.3.1. Simülasyon
2.3.1.1. Bilgisayar tabanlı simülasyonlar
Simülasyon – Gemi Kullanma Teknikleri (Sanal)
Bu kurs insanlı modellerle, Köprüüstü Simülatörünün
kılavuz kaptanların sürekli mesleki gelişimlerini
sağlamak amacıyla farklı bir kombinasyonunu kullanır.
Onlar kendi çalışma alanları içinde karşılaşılan
özel durumlara atıfla, kendi bilgi ve uzmanlıklarını
geliştirebilirler. Bu kurs, bu iki tamamlayıcı eğitim
medyası tarafından sağlanan fırsatları maksimize
etmektedir. Kurs zamanı ve özel gereksinimlerini
karşılamak üzere içerik özelleştirilebilir.
AziPod & Kamewa manevra Teknikleri
Bu kurs “transit mod” (aktif dümenler) eğitimi ve
“bağımsız” manevra modunda ve AziPod sistemlerinin
“joystick”
modunda,
simülatör
uygulamalı
eğitimlerini içerir. Eğitimciler eğitim ihtiyaçlarını ve
gereksinimlerini doğru yansıtan gerçekçi eğitim
senaryoları geliştirmek için firma temsilcileri veya
katılımcılarla doğrudan çalışır.
Eğitim Programının İçeriği
§ Traktör römorkörün eskort rolünde teorisi ve
kullanımı;
§ Azi Pod Sevk birimlerinin teorisi, kullanımı ve
işletimi;
§ Kamewa Joystick dümen birimlerinin teorisi,
kullanımı ve işletimi.
Acil Gemi Manevrası – Sahile Çıkarma Teknikleri
Katılımcıların becerilerini geliştirmek ve dümen,
makine ve baş-iter arızaları da içeren özellikle
acil durum uygulamaları ve manevralarıyla gemi
manevrasının ilkeleri ve uygulamalarını anlamalarını
sağlamaya yönelik bir eğitimdir. Bu kurs bireysel
katılımcılara uygun olarak ihtiyaçlara göre
hazırlanabilir ve aynı zamanda gemiler arası etkileşim
ve gerekirse radyo kontrollü römorkör kullanarak
eskort römorkajının ilkelerini içerebilir.
Kursun amacına teorik dersler dizisiyle
desteklenen İnsanlı Modellerde yapılan yoğun bir
uygulama dönemiyle ulaşılacaktır.
Radar Eğitim Simülasyonu
Adaylar kılavuzluk görevlerini yerine getirirken,
ARPA dahil olmak üzere, emniyetli bir şekilde radar
kullanımı için gerekli becerileri geliştirmek için
eğitilirler. Bu kurs, radarın teknik yönleri, hedef tespit
alışının ayarlanması ve en uygun hale getirilmesi,
modern radarların genel özellikleri, algılama tespit
testleri, kısıtlı görüş, yağmur ve soluğanlarda seyir,
radar mesafeleri ve kerteriz kullanan mevki izleme
ve hem manüel plotlama hem de ARPA kolaylıklarını
kullanarak çatışmadan kaçınma konularında Kılavuz
Kaptanları bilgilendirip alıştırmak amacındadır.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 29
ECDIS Eğitim Simülasyonu
Bu kurs, seyir vardiyasından sorumlu zabit olarak
belge alacak adaylar, deneyimli güverte zabitleri
ve Kılavuz Kaptanlar gibi seyir sorumlulukları olan
diğer kişiler için tasarlanmıştır. Bu kurs uluslararası
düzenlemeler gereği ECDIS’in temel unsurları
kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Kurs, Radar
ekipmanı kullanarak mevki izleme ve ECDIS ekranı,
görsel Masaüstü Simülasyonu kullanan gösterimler
ve sınıf eğitimi konularını içerecektir. Adaylar ARPA
entegrasyonu ve geminin ilerlemesinin gözlenmesi
dahil olmak üzere seçilen ECDIS görevlerinde
yeterliliklerini göstereceklerdir.
Arama ve Kurtarma
Bu kurs IAMSAR Vol lll kullanımına adayları alıştırmak
için ihtiyaca göre hazırlanır.
Bu kurs iki modüle ayrılmıştır. Bunlardan birincisi
teorik modüldür. Bu bölüm, bir aramaya yardım
ederken gemide gerçekleştirilen hazırlıklar, bir
tehlike çağrısı alındığında prosedürler, eylem planı
ve gönderilecek mesajlar, farklı arama modelleri, bir
hava aracı veya diğer gemilerle birleştirilmiş aramalar,
gemi kurtarma aracının sürüklenmesi, gemi kurtarma
aracının görünebilirliği, kazazedelerin korunması,
hava aracının denize mecburi inişinde yapılacaklarla
ilgili konuları içerir. İkinci modül adayların tam bir
köprüüstü ekibin varlığında, gelen bir tehlike mesajı
sonucunda bir arama modelini koordine ederek kendi
yeterliliklerini göstermeleri gereken gerçek zamanlı
simülasyona odaklanmıştır.
Kılavuz Kaptanlar için Köprüüstü Kaynak
Yönetimi
Bu kurs, Köprüüstü Kaynakları Yönetimi ilke ve
uygulamalarını sağlar. İşlenen konular, Köprüsü
Kaynak Yönetimine genel bir bakış, Durumsal
Farkındalık, İletişim ve Risk Yönetimi’ni içerir.
Kurs öncelikle bir kılavuz kaptan açısından BRM’e
yönlendirilirken, kılavuz kaptanlar, uluslararası
kuruluşlar, ulusal yönetimler ve şirket politikaları
tarafından geliştirilen düzenlemeler ve tavsiyeler
altında çalışan Kaptanlar, ve vardiya zabitleri ile
karşılıklı etkileşim içinde olmaları gerekir. Kılavuz
kaptanların, en iyi yerel uygulamaların, kaptanlara
ve vardiya zabitlerine yönelik bu tür genelleştirilmiş
tavsiyelerden farklılık gösterebileceğini de anlarken,
uluslararası ticaret gemileri için BRM gereksinimlerini
gözden geçirerek, köprüüstü personeli üzerindeki
taleplerin farkında olmaları sağlanmalıdır.
Eğitimin hedefleri şunlardır:
§ Organizasyon
§ Geçiş Planlama
§ Hata Zinciri
§ Kontrol Listeleri
§ Kaptan/Kılavuz Kaptan Değişimi
§ İnsan Unsuru
§ Yorgunluk
§ Yasal gereklilikler
§ Haberleşme
§ Özel alanlarda iyi uygulamalar
§ BRM ilkelerinin gözden geçirilmesi
§ Yakın geçmişteki kazaların incelenmesi
§ Yeni uygulamalar ve teknoloji
§ BRM hakkındaki çalışmalar
Çeşitli Römorkörlerin Kullanımları/Sınırlılıkları
Kılavuz kaptanları, römorkörlerin değişik tipleri,
onların tasarımları, amaçları ve Gemi Kullanmadaki
kullanımlarına alıştırmak amacıyla tasarlanmış bir
eğitimdir.
Kurs aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:
§ Liman Römorkörleri;
§ Yardım yöntemleri;
§ Pivot Noktası, Römorkör etki/temas noktası ve
Stabilite yönleri;
§ Römorkörlerin yetenek ve sınırlılıkları;
30 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
§
§
§
§
§
§
Çeki gücü gereklilikleri;
Etkileşim ve Römorkör emniyeti;
Römorkör emniyeti;
Yedekleme donanımı;
Hızlı ayırma sistemleri;
Simülasyon.
Traktör Römorkörler
Üç günlük traktör römorkör kursu, Voith Schneider
ve Z-Drive veya “Reverse” Traktörlerin teori, işletme
ve uygulaması hakkında bilgi ve uygulamalı eğitim
sağlar. Bu kurs traktör römorkörlerin yetenekleri ve
sınırlamalarını göstermek için hem sınıfta hem de
gemi manevrası simülatöründe çeşitli alanları kapsar.
Kurs aşağıdaki üniteleri içermektedir:
§ Traktör römorkörlerin daha büyük gemilere
hizmet ederek limanın operasyonunu
değiştirebileceği, çevresel kısıtlamaların
azaltılması ya da belirli bir büyüklükte
gemiye hizmet için gerekli römorkör sayısını
azaltabileceğinin anlaşılması;
§ Limanın manevra görevini tanımlamak ve bu
standarda uygun traktör römorkör seçmek için
gereken bilgiyi sağlamak;
§ Traktör Römorkör Kumandaları ve standart
tanımlar;
§ Konvansiyonel römorkörlerle traktör
römorkörlerin performanslarının karşılaştırılması;
§ Bu eğitimde, son on yıl içinde geliştirilen
Voith tasarımının üç önemli aşaması ve
Z-Drive tasarımlarının dört aşaması da dahil
olmak üzere ayrıntılı olarak traktör römorkör
tasarımının tüm aşamaları ve performansları
tartışılacaktır;
§ Benzersiz yüksek hızlı traktör römorkörlerin
manevrada kullanımının faydalarının gösterimi
§ Gemilere yardım veya eskort hizmetinde “neler
çalışır, neler çalışmaz?”;
§ Loça/kurtağzı ve baba/bita güçleri konusu;
§ Tandem Tractors or “T2”A gibi en son traktör
tekniklerinin gözden geçirimi.
Römorkör Eskort Eğitimi
Bu eğitimin temel amacı kılavuz kaptanlar, gemi
kaptanları ve eskort operasyonları yapan römorkör
operatörleri arasında takım çalışması ve iletişimi
geliştirmektir. Bu kurs senaryoları çoklu etkileşimli
kendi-gemi simülasyonundan en üst düzeyde
faydalanır.
İşlenen konular şunlardır:
§ Eskort kuralları ve tavsiyeleri;
§ Vinçler dahil olmak üzere römorkör donanımı ve
yetenekleri;
§ Baba/bita, loça/kurtağzı güçleri;
§ Römorkör eskort teknikleri;
§ Haberleşme ve terminoloji;
§ Kaptan-Kılavuz Kaptan değişimi;
§ Operasyon usulleri;
§ İyi uygulamalar;
§ Eskort talimleri.
Acil Yedekte Çekme Operasyonu
Bu kurs yönetim ve güverte operatörlerinin ve
acil yedekte çekme işlemleri ile ilgili hizmetler için
tasarlanmış teknelerin kullanımına ilişkin mevcut bilgi,
beceri ve anlayışlarını geliştirmek için tasarlanmıştır.
Bu amaca, dersler ve teorik açıklamalar içeren
bir program tarafından desteklenen tam ölçekli bir
simülatörün köprüüstünde uygulamaların yer aldığı
yoğun bir süre ile ulaşılacaktır.
Teori, yedekleyen gemiler ve donanımlarına
ilişkin temel ilke ve kurallar, yedekleme
operasyonları, yedekleyen gemilerin manevrası
ve bu tür operasyonlar ile ilgili ulusal / uluslararası
düzenlemeleri kapsamaktadır.
Açık deniz / kıyıya varış / sığınma limanındaki
operasyon senaryoları da kapsam dahilindedir.
Kurslar tayfanın özel ihtiyaçlarına göre
kişiselleştirilebilir. Bu da belirli “kendi gemisini”
belirli alanlardaki seçilmiş senaryolar / prosedürler
kullanmak suretiyle gerçekleştirilebilir.
Eğitim hedefleri
Eğitim katılanlar için aşağıdaki kazanımları
hedefler:
§ Ulusal ve uluslararası kurallara uygun acil
yedekte çekme işlemlerini anlamak ve emniyetle
uygulamak.
§ Çeşitli hava koşulları / senaryolar altında
yedekleme operasyonu uygulamaları
yapılacaktır.
Kılavuz Kaptan Profesyonel Gelişim Kursu
İsteğe göre şekillendirilebilen bu eğitim öncelikle
kendi gemi kullanma tekniklerine ilişkin bilgilerini
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 31
geliştirmek veya farklı senaryolar ile araştırmak veya
denemek isteyebilecek deneyimli kılavuz kaptanlar
içindir. Seçenekler içe veya dışa dönüşlü çift pervaneli
gemilerle çalışmayı veya farklı konfigürasyonlarda
römorkörlerin kullanımını içerebilir.
2.3.1.2. Simülasyon - İnsanlı Model Eğitimi
Gemi Kullanma Teknikleri
Bu kurs daha önce hiç insanlı modellerde bulunmayan
Kılavuz Kaptanlar, Kaptanlar ve Gemi zabitleri için
tasarlanmıştır.
Kurs gemi kullanma öğretim ve eğitimini içerir.
§ Haftanın her günü belirli bir konuya ayrılmıştır:
§ Derin ve sığ suda dönme çalışması,
§ Gemi manevralarında pivot noktasının rolü
çalışması,
§ Akıntı ile veya olmadan yanaşma,
§ Dalgalar ve akıntıda bir SPM / FPSO de
bağlama,
§ Demirler ile manevra (taratma ve tutma),
§ Kanalda karşılaşma ve geçme.
İleri Gemi Kullanma Teknikleri
Daha önce insanlı modellerde bulunmuş olanlar
için, bu kurs acil durumları anlama yeteneklerini
geliştirmeyi amaçlayan çok sayıda eğitim içerir.
Katılımcılar kendi kılavuzluk bölgelerindeki özgü
olan operasyonların bazı yönlerini ayrıntılı olarak
incelemek amacıyla eğitimcilerle kendi programını
oluşturabilirler.
Acil Durum Gemi Kullanma
Eğitimin bir kısmı, uzaktan kumandalı eskort
römorkörü (iki Voith Schneider römorkör ve bir
Z-peller römorkör, her biri yaklaşık 60 ton çekme
kuvvetinde) ile birlikte gölde gerçekleştirilir. Kurs
üniteleri içerisinde şunlar bulunmaktadır:
§ Dalga ve / veya akıntıda drift ve manevra,
§ Kanalda dümen arızası,
§ Bir kanal içinde demirlerle acil durma,
§ Demir taratarak yanaşma kalkma
§ Kıçta römorkör ile zigzag manevra kıç ve
makine / dümen arızaları,
§ Kanalda kalmak için eskort römorkör kullanarak,
motor / dümen arızaları ile kanalda ilerlemek.
32 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Azi Pods Kursu
Bu kurs aşağıdaki gibi uygulamalar da dahil olmak
üzere podların kullanımına odaklanmıştır:
§ İleri ve geri bir hizalamayı takip,
§ Slipe girme ve geri çıkma,
§ Baş iterle ve bir pod arızalı loktan geçiş,
§ Bir pod arızalı demir kullanma,
§ Demirle veya demirsiz acil durma.
2.3.2. Haberleşme
Kılavuz Kaptanlar için Köprüüstü Kaynak
Yönetimi
(Simülasyon bölümüne bakınız)
Kılavuz Kaptanlar için Mentor Eğitimi
Bu bir günlük seminer, kıdemli kılavuz kaptanlara,
stajyer kılavuz kaptanlar için gemide eğitici olarak
rollerine ilişkin temel bilgi ve anlayışı sağlar.
Katılımcılar temel yetişkin öğrenme kuramını ve
gemide eğitim durumlarına öğretim tekniklerinin nasıl
uygulanacağını öğreneceklerdir. Sınıf tartışmalarını
simülatörde pratik egzersizler takip eder ve etkili
iletişim, motivasyon, çatışma çözümü ve açık
öğrenme hedeflerinin gelişiminin önemi vurgulanır.
Medya ile İlişki Atölye Çalışması
Bu atölye çalışması bir kriz olayı sırasında ve
sonrasında haber medyası ile etkileşim için temel
bilgi, beceri ve yetenekleri katılımcılara sağlamak
için tasarlanmıştır. Bu bir uygulamalı atölye
çalışması olarak tasarlanmıştır. Katılımcının videoya
kaydedilecek benzetimli röportajlar ile katılımı
beklenmektedir.
Kursun hedefleri:
§ Bir iletişim modeli tanımlamak;
§ Kriz iletişim hedeflerinin listelenmesi;
§ Medya için etkin iletişim tekniklerin
tanımlanması;
§ Medyaya yanıt için etkili iletişim tekniklerinin
gösterilmesi.
Bu atölye bir kriz olayı sırasında ve sonrasında
çeşitli haber medyası ile etkili mücadele için
gerekli temel bilgi sağlamak ve bireysel becerilerini
geliştirmek için tasarlanmıştır.
Stres Yönetiminde Sertifika
Bu faydalı ve bilgilendirici kurs stres ile ilgili birçok
pratik anlayışları sunar; neden olur, nasıl yenilir, nasıl
önlenir.
Stres, psikolojik, sosyal ve mesleki açılardan
incelenmektedir. İhtiyaçları geniş bir yelpazede
karşılayabilen, adapte edilebilir etkili stratejiler ve
egzersizler sunulmaktadır.
Öğrenme hedefleri:
§ Stresin tanımlanması, nedenleri ve etkileri;
§ Stres kaynaklarını belirleme yöntemlerini
açıklamak;
§ Baskı ve stres yönetmek ve azaltmanın yollarını,
tükenmişlik kaçınmayı tanımlamak;
§ Stres Yönetimine modern yaklaşımlar için bir
fikir oluşturmak.
Kurs İçeriği
§ Stres konusuna giriş;
§ Kararlı stres ve tükenmişlik;
§ Stresi tanıma;
§ Stres ve Kişilik;
§ Yaşam Dönemleri ve Kişisel Stresörler;
§ Aile Stresörleri;
§ Çatışma ve Çatışma Yönetimi
§ Stres ve İşyeri
§ Zaman Yönetimi
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 33
2.3.3. Hukuk
Kılavuz Kaptanlar için İleri çatışmayı Önleme
Kuralları
Bu kurs kuralları uygulamasının yanlış anlama ya da
karışıklığa yol açabileceği alanlarına odaklanmaktadır.
Sınır durumları tanımak, hukuk ve emniyet açısından
en iyi davranış biçiminin belirlenmesinde kılavuz
kaptanlara ve gemi kaptanlarına yardımcı olur.
Bu eğitim, tam görev simülasyonundan yararlanır.
Katılımcılar geçmiş kazalar kullanılarak yapılan dört
farklı senaryoyu yeniden oluşturarak simülatörü
kullanır. Her senaryo ardından, bir bilgilendirme
ve tartışma oturumu olacaktır. Çeşitli davranış
biçimlerinin hukuki sonuçları sunulacak olsa da, bu
bir deniz hukuku sınıfı değildir. Bu gemilerin hareketini
yönlendiren herkes (kılavuz kaptanlar, kaptanlar
ve gemi trafik operatörleri) için yararlı bilgiler veren
uygulamalı bir eğitimdir.
Yorgunluk, Uyku ve İlaç Tedavisi
Bu seminer ilaç almanın, uyku düzeni / bozuklukları,
durumsal farkındalıkta azalmaya nasıl neden
olduğunu anlamada katılımcılara yardımcı olacaktır.
Uyku ve yorgunluk ile ilgili temel bilgiler ele alınacaktır.
Katılımcılar reçeteli ve tezgah-üzeri ilaçların
kılavuzluk hizmetinin performansında ve yorgunluk
üzerinde etkilerini gözden geçirecektir. Ayrıca, bir
uyarıcı olarak kafein / enerji içeceklerinin pozitif ve
negatif kullanımı ele alınacaktır.
Kurs Hedefleri:
§ “ Tezgah-üstü “ ve bitkisel ilaç(lar)ın kullanımının
ele alınıp, kavranması;
§ Sirkadiyen ritimler ve iş planlaması arasındaki
ilişkiyi anlamak;
§ Beş normal uyku aşamasının listelenmesi;
§ Uyku borcu kavramının anlaşılması;
§ Uyku sorunlarından en az üçünün açıklanması
ve emniyet üzerindeki olası etkileri;
§ Sağlık kuruluşu ve / veya eczacı ile etkili iletişim
kurmanın gerekliliğinin anlaşılması;
§ Gemi kılavuzlama yetenekleri üzerinde ilaçların
olası etkilerini kendi sağlık kuruluşumuz yada
eczacımızdan bilgi almak/tartışmak;
§ Standart hasta bilgileri, prospektüsler veya diğer
referans malzemelerinin kullanımı, kendi sağlık
kuruluşları veya eczacı ile reçeteli (Kontrollü
Maddeler dışındaki), tezgah-üstü ya da bitkisel
takviyelerin bir gemiyi kılavuzlama yeteneklerine
olası etkilerinin tartışılması;
§ Uyku ve uyanıklık üzerinde ilaçlar ve bitkisel
takviyelerin en az üç potansiyel etkisinin
anlaşılması;
§ En az dört kişisel yorgunluk önlemi geliştirmek;
§ Bir uyanık kalma aracı olarak kafein / enerji
içecekleri kullanımını değerlendirmek.
Kirliliği Önleme Kursu
Liman başkanlıkları, çevre kirliliği temizleme
müteahhitleri, römorkörler, kılavuz kaptanlar ve sahil
güvenlik gibi yetkili kurumlara yönelik bir kurstur.
Kurs hedefleri:
§ Giriş;
§ Sahil Müdahale Merkezi;
§
§
§
§
§
§
§
§
Petrol Kirliliği Müdahale Sorunları;
Müdahale Yöntemleri – Boom kullanma;
Müdahale Yöntemleri – Kıyıdan müdahale;
Müdahale Yöntemleri – Sahil temizliği;
Sağlık ve Güvenlik;
Deniz dökülmelerin atık yönetimi;
Kısaltmalar ve kullanışlı Web Linkler;
Örnek Ders Programı
Kılavuzluk Kuralları
Bu eğitimin her bir ülke için özelleştirilmiş olması gerekir.
Bu eğitim özellikle, aşağıdaki hususları içerebilen
Kılavuzluk kurallarına odaklanmıştır:
§ Kılavuz Kaptan İşlevleri;
§ Kılavuz Kaptan Lisansı;
§ Kılavuz Kaptan Lisansının askıya alınması veya
iptal edilmesi üzerine;
§ Kılavuz Kaptan Sınıfları;
§ Kılavuz Kaptan alımı;
§ Kılavuz Kaptanların Sorumluluğu;
§ Hizmet Sağlayıcının Görevleri;
§ Baş Kılavuz Kaptan Görevleri;
§ Davranış Kuralları ve disiplin komitesi ve cezaları;
§ Kaza raporlama;
§ Sahil tabanlı kılavuzluk ve Kılavuzluk Muafiyet
Belgesi.
Bu eğitimin amacı, yerel liman mevzuatı ile kılavuz
kaptanlar hakkında bilgi verir. Kılavuzluk birliklerinin
bir kaza sonrasında karşılaşabileceği hukuki sonuçları
vurgulamaktadır.
34 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
2.3.4. Elektronik Seyir Yardımcıları
Otomatik Tanımlama Sistemleri ve ECDIS
Eğitimi
Bu eğitimin hedefi, kılavuz kaptanlar tarafından
kullanılması ile ilgili olarak Elektronik Harita
Görüntüleme ve Bilgi Sistemleri (ECDIS) ve
Otomatik Tanımlama Sistemlerine (AIS) ilişkin temel
bilgi, anlayış ve yeterliliği katılımcılara sağlamaktır.
Program Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
Model Kurs 7.03 ECDIS için sağlanan yönergeleri
kullanarak dizayn edilmiştir. Dersin AIS kısmı
üreticilerin verileri ve resmi teknik veriler kullanılarak
geliştirilmiştir. Pratik uygulamalar (“Pratik eğitim”)
temin edilmektedir.
Öğrenme hedefleri:
§ ECDIS sınırlılıklarını;
§ ECDIS kullanımının hukuki yönleri ve
sorumlulukları;
§ ECDIS temel fonksiyonlarını;
§ ECDIS kritik alarmları ve kritik olmayan
alarmları belirlemek;
§ Ekran AIS bilgilerinin olası yorum hataları ve
önlenmesi;
§ AIS nasıl çalıştığının özetlenmesi;
§ ARPA bilgilere göre yanlış AIS bilgileri algılama;
§ Bir AIS bilgilerinin ECDIS’te görüntülenmesini
yönetme;
Bu kapsamlı kurs müfredatı, Elektronik Harita
Görüntüleme ve Bilgi Sistemleri, Taşınabilir Kılavuz
Kaptan Birimleri kullanımı da dahil olmak üzere
Elektronik Harita Sistemleri , Otomatik Tanımlama
Sistemi (AIS), AIS tipleri, AIS tarafından sağlanan
bilgiler ve COLREGS için AIS, Kılavuzluk Hizmetinde
Çatışmadan Kaçınmak konularını kapsar.
Kılavuz Kaptanlar için E Navigasyon ve
Taşınabilir Kılavuzlama Seyir Sistemleri PPNS
Bu kurs, kılavuz kaptanlara ve kıdemli zabitlere
elektronik navigasyon sistemlerinin son gelişmeleri
hakkında fikir ve bilgi kazandırmak amacıyla
tasarlanmıştır.
Teknolojilerin modern gemilere “entegre” edilmesi
ve ortaya çıkan sonuçları özellikle vurgulanmıştır.
Seminer 1 gün AIS ve / veya özel bir PPNS dersin
teori bölümü olarak kombine edilebilir.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 35
Öğrenme Hedefleri:
§ Sistemin sınırlamaları ve uyarılarını anlamak;
§ Gemi ve sefer verilerini başlatmak ve
güncellemek;
§ Çeşitli alarmlardan bilgi almak;
§ MKD / ECS / ECDIS Ekranlarında hedef
bilgilerini görüntülemek;
§ Güvenli bir geçiş sağlamak için hedef
bilgilerinden yararlanmak;
§ Alınan mesajları görüntülemek;
§ Ekipmanın çalışma durumunu kontrol etmek;
§ Seyirden önce kendi gemimizdeki ekipmanlara
alışmak.
NARAS – Yönetim Düzeyi
Bu düzeydeki bu eğitimin amacı seyir güvenliğini
korumak için, ilgili operatörün güvenli seyir vardiyası
tutmak ve radar, ARPA ve diğer elektronik cihazları
kullanmak için gerekli temel bilgi ve becerileri ile
donatmaktır.
Bir seyir vardiyası tutarken uyulması gereken
ilkeler kapsamında ve sonucunda, katılımcının
aşağıdakilere vakıf olması gerekir:
§ Radar ve ARPA dahil olmak üzere elektronik
navigasyon sistemleri tarafından sunulan bilgileri
anlamak ve kullanabilmek;
§ Geminin mevkiini belirlemek ve seyir güvenliğini
sürdürmek;
§ Etkin köprüüstü takım çalışması prosedürlerinin
önemini kavramak ve güvenli seyir vardiyası
tutarken uyulması gereken ilkeleri uygulamak.
Bu eğitimin hedefleri:
§ Denizde Çarpışmayı Önleme Tüzüğü uyarınca
doğru (ve makul) kararları almak;
§ Arıza veya eksikliklerin giderilmemesi
durumunda oluşacak tehlikeleri erken ve olumlu
karşı-önlemler almak üzere kavramak;
§ Yapılan eylemleri gerekçelendirmek, kendisinin
ve başkalarının eylemlerinden öğrenmek;
§ Geminin güvenli seyri için eşgüdümlü ve
birbiriyle ilişkili bir şekilde seyir ve çatışmadan
kaçınma verileri kullanmak;
§ Seyir cihazlarından kendisine gelen mevcut
verileri elde etmek ve doğru uygulamak;
§ Etkin olarak “kendi gemisi”nin sorumluluğunu
almak;
§ Acil durumlara etkin bir şekilde karşılık vermek;
§ “kendi gemi”si ya da diğer gemilerin manevra
yapabilirliğini kısıtlayan çevresel ve operasyonel
faktörleri kavramak;
§ Etkin köprüüstü takım çalışması ilkelerini
uygulamak.
Kısıtlı Görüşte Radar Kullanımı
Bu kurs, Kılavuz Kaptanın anlayışını yenilemek ve
bir seyir yardımcısı olarak ve çatışmayı önlemek
amacıyla radarın yetkin
kullanımını sağlamak
amacıyla, kısıtlı görüşte seyir yaparken güvenli radar
kullanımı için kapsamlı bir kurstur.
Bu programda kapsam dahiline alınan üniteler
şunlardır:
§ Radar prensipleri, hedeflerin en üst düzeyde
tespiti ayarlama;
§ Kontroller;
§ Farklı görüntüler;
§ Hedef plotlama, manüel ve otomatik ARPA
kullanarak;
§ Radar seyri;
§ Çatışmadan Kaçınma.
ECDIS Soysal Eğitim Modülü 1.27
(Simülasyon bölümüne bakınız)
36 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
2.3.5. STCW Kursları
Kişisel Can Kurtarma Teknikleri (STCW 95 A-Vl/1-1)
Bu bir günlük kurs, denizciler için zorunlu temel
emniyet eğitimi bölümünü oluşturacak şekilde
tasarlanmıştır.
Bu kurs, acil durumlarda kendilerini korumak
için bireyler tarafından yapılması gerekenler ile can
yelekleri ve şişme cansalları kullanımı uygulamalı
eğitimlerini de ele almaktadır.
Uygulamalar dikkatle kalifiye personel tarafından
denetlenir ve yüzme bilmeyenler tarafından da
yapılabilir.
İleri Yangınla Mücadele (STCW 95 A-Vl/3)
Bu kurs Yeterlilik Belgesi alabilmek için isteyen
güverte zabitlerinin ve vardiya mühendislerinin eğitim
ihtiyaçlarının bir kısmını oluşturur. Ayrıca yangın
söndürme işlemlerini denetlemek için belirlenen diğer
gemiadamlarının ihtiyaçlarını da karşılar.
Teorik dersleri takiben yangın yeri ve yangın
söndürme biriminde uygulamalar yapılmaktadır.
Müfredat, denizde ve limanda yangın söndürme
prosedürlerini içermekte ve organizasyon, taktik ve
kara itfaiye teşkilatı ile irtibat da dahil olmak üzere etkili
yönetime ayrıca önem vermektedir. Müfredat aynı
zamanda havalandırma kontrolü, tehlikeli maddelerin
içerdiği tehlikeler ve gemi stabilitesi üzerinde yangın
söndürme suyunun etkileri gibi konuları da kapsar.
Farklı türde ve seviyede yangınla mücadeleyi
kapsayan uygulamalara katılımcıların yangın
söndürme işlemleri başarıyla kontrol etme
yeteneklerinin değerlendirilmesi de dahildir.
Kişisel Emniyet ve Sosyal Sorumluluk (STCW
95 A-Vl/1-4)
Bu kurs emniyet veya kirlilik önleme görevlerine
atanan tüm gemiadamları için zorunlu temel
emniyet eğitimidir.
Kursun hedefleri emniyet prosedürleri ve kaza
önleme konusunda temel başlangıç eğitimi vermek
ve çalışma koşulları ve gemilerdeki çalışma
ortamı ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirmek ve
alıştırmaktır.
Tıbbi İlk Yardım (STCW 95 A-Vl/4-1)
Bu kurs, gemide ilk yardım sağlamak için belirlenmiş
gemiadamları ve bu yeterliğe ihtiyacı olanlar içindir.
Edinilen bilgileri düzeyi, yaralanma veya hastalık
durumunda eğitimi alan gemiadamının derhal
harekete geçmesini sağlamak için yeterli olacaktır.
Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemleri
(GMDSS) (STCW’95 – A-IV/2)
Kurs üç ana alanı kapsamaktadır:
§ Kurallar ve prosedürler;
§ Ekipmanın gösterim ve bakımı;
§ “Denizde Can Güvenliği” ve uygulamalı
operasyonlar;
Sertifika uygun lisanslı bir deniz telsiz, radyo
teleks veya mobil uydu yer istasyonu işletmek üzere
adına düzenlendiği kişiyi yetkilendirmektedir.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 37
Bu kurs, adayın, bir gemi istasyonu ekipmanları,
Sayısal Seçmeli Arama (DSC), Dar Bant Doğrudan
Baskı sisteminin prensiplerine, Radyo Sistemleri
üzerinde ve INMARSAT sistemlerine Teleks hakkında
detaylı pratik bilgi edinmesine olanak sağlar.
Operasyonel prosedürler ve uygulamalar ve
denizde can güvenliği ile ilgili iletişimin tatminkar
alışverişi de müfredata dahildir.
2.3.6 Uzmanlık Eğitimleri
Tanker Tanıtım Eğitimi (STCW 95 A-V/1)
Bu kurs STCW Kodu’nun 7 Bölüm AV / 1 paragraf
2 verilen müfredata dayanmaktadır. Kursun sonunda
öğrenci bir tanker üzerinde hizmet etmek için, ilgili
teknik bilgiye sahip ve belirli görev ve yük veya yük
ekipmanlarıyla ilgili sorumluluklar verilmesine uygun
olacaktır.
İşlenen konular şunlardır:
§ Yüklerin özellikleri;
§ Yanıcılık ve Uçuculuk (Volatilite);
§ Temel Zehirlilik (Toksisite);
§
§
§
§
§
§
§
Ateşleme Kaynakları;
Reaktivite;
Tanker Tasarımı;
Tehlikeli Bölmelere Giriş;
Enstrümentasyon;
Kirlilik kontrolü ve mevzuat;
Yük döngüsü.
LNG Tanıtım
Bu kurs, kara personeli veya operasyonların belirli
detaylar olmadan LNG, gemiler ve işlemleri ile ilgili
olacak herkesi hedefler. Bu kurs müşteri tesislerinde
verilebilir ve (önceden düzenlemeyle) tayfanın
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenebilir.
Kursun hedefleri:
§ LNG Geçmişi;
§
§
§
§
§
§
§
LNG Özellikleri;
LNG tehlikeler;
LNG Gemi Genel Bakış;
Gemi Güvenlik sistemleri;
Gaz Taşıyıcılar için Düzenlemeler;
LNG Yük Operasyonu;
LNG Acil Durumlar.
38 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
İleri Petrol Tankeri Eğitim Programı (STCW 95
A-V/1)
Bu kurs dört buçuk gün sürer ve kıdemli zabitler ile
dökme petrol yükünü yükleme, boşaltma, taşırken
koruma veya elleçlemeden doğrudan sorumlu
herhangi bir kişinin görevlerine uygun konularda
uzmanlık eğitimi sağlar.
Tanker Terminal ve gemi yönetim personeli
daha önceki deneyimleri üzerine yeni deneyimler
inşa edecekler ve petrol yükünün elleçlenmesi ve
taşınması sürecine dahil olan güvenlik özelliklerine
yönelik ayrıntılı bir anlayış kazanacaklardır.
İleri Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri Eğitim Programı
(STCW 95 A-V/1)
Bu kurs kıdemli zabitler ile dökme sıvılaştırılmış
gaz yükünü yükleme, boşaltma, taşırken koruma
veya elleçlemeden doğrudan sorumlu herhangi bir
kişinin görevlerine uygun konularda uzmanlık eğitimi
sağlamaktadır.
Tanker Terminal ve gemi yönetim personeli daha
önceki deneyimleri üzerine yeni deneyimler inşa
edecekler ve sıvılaştırılmış gaz yükünün elleçlenmesi
ve taşınması sürecine dahil olan güvenlik özelliklerine
yönelik ayrıntılı bir anlayış kazanacaklardır.
İleri Kimyasal Tanker Eğitim Programı (STCW 95
A-V/1)
Bu kurs kıdemli zabitler ile dökme kimyasal
yükleri yükleme, boşaltma, taşırken koruma veya
elleçlemeden doğrudan sorumlu herhangi bir kişinin
görevlerine uygun konularda uzmanlık eğitimi sağlar.
Tanker Terminal ve gemi yönetim personeli daha
önceki deneyimleri üzerine yeni deneyimler inşa
edecekler ve kimyasalların elleçlenmesi ve taşınması
sürecine dahil olan güvenlik özelliklerine yönelik
ayrıntılı bir anlayış kazanacaklardır.
Kriz Yönetimi ve İnsan Davranışı Eğitimi (STCW
95 A-V/2)
Bu kurs gemi kaptanları, birinci zabitler, baş
mühendisler, ikinci mühendis ve acil durumda
yolcuların güvenliği için sorumluluğu olan herhangi
bir kişi için uygundur.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 39
Bu kurs, acil durum planları ve prosedürleri,
stresin tanımı, haberleşme, yolcu ve mürettebatla ilgili
durumlar için kontrol yöntemlerinin belirlenmesini,
kapsar.
Gemi Emniyet Zabiti (STCW 95 A-Vl/5)
Bu kurs hem gemide hem de gemiyle, işletmeci firma
ve liman tesisi arasındaki arayüzde emniyeti kapsar.
Bu kurs ISPS Kuralları ve ilgili mevzuatın
geçmişine ilişkin bir girişle başlar. İlk gün boyunca,
kursta katılımcılar şirketin güvenlik örgütünü, CSO
ve SSO’nun rollerini, güvenlik gereksinimlerini
ve güvenlik yönetimini ele alır. Güvenlik talimleri,
güvenlik egzersizleri ve kalabalık yönetimi
tekniklerine ilişkin bir açıklamanın ardından,
kursta güvenlik koruması ve acil durumlara hazırlık
konularına yer verilir.
İkinci gün boyunca, kurs gemi güvenlik
değerlendirmeleri, gemi güvenlik planı, denetim
yapma yöntemleri ve gemi ve liman tesisi güvenlik
önlemleri konuları üzerine yoğunlaşır. Öğleden
sonra ise fiziksel arama yöntemleri ve güvenlikle ilgili
hassas bilgi ve iletişimin nasıl yapılacağı konularına
ayrılmıştır.
Üçüncü gün sabah güvenliği tehdit etmesi olası
kişilerin davranış kalıplarının açıklanması, silahların
tanınması ve tespit edilmesi, güvenlik ekipman ve
sistemlerinin test ve kalibrasyonu konularıyla dersler
tamamlanır. Kurs yazılı bir final sınavı ile öğleden
sonra sona erer.
40 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Bölüm 3
Kılavuz Kaptanlar için Mesleki
Standartlara Dayalı bir Yeterlilik
Yeterliğe Esas Olan Mesleki
Standartların Tasarımı
Risk önleme ve Çevre Koruma konusunda yeterlilik
geliştirmek için ilk adım, Yüksek Öğretim için Malta
Ulusal Komisyonu tarafından kabul edilen, çeşitli
AB üyesi ülkelerde kullanılmakta olan ve Avrupa
Yeterlilik Çerçevesine doğrudan bağlı olan bir sistem
ile uyumlu Mesleki Standartlarının geliştirilmesi oldu.
Yeterlilik
için
belirli
meslek
standardını
geliştirmeden önce, Kılavuz Kaptanların işi ile ilgili bir
meslek standardı, özellikle proje takımına, limanlarda
ve geçiş alanlarında risk önleme ve çevre koruma
konularıyla ilgili Kılavuz Kaptanlarca ihtiyaç duyulan
yeterliliklere ilişkin boşlukları tanımlamak fırsatı
vermek için tasarlanmıştır.
Yeterlilik için Mesleki Standartların
Tanımı ve Kullanımı
İş-bazlı standartlar ekonomik performansını artırmak
için istekli ülkelerin uğraşı haline gelmiştir. Bu tür
standartlara sahip olmak ülkelerin önemli sektörlerde
önemli iş rolleri performansı hakkında ortak
anlayışları, güvenli ve kabul edilmiş platforma VET
hükümlerini inşa etmelerini sağlar. Meslek standartları
VET hükümlerini desteklemek için kullanılıyor ve
yeterliliklerin mesleki ve işle ilgili uygunluğunu
sağlamak için yardımcı ve yeterlilik tanımlarının
tekrara düşme ve üremesini azaltmaya yardımcı
olarak ulusal yeterlilik çerçeveleriyle tutarlılık düzeyi
getiriyor.
Tahminler,
global
düzeyde
yayınlanan
standartların sayısını yarım milyondan fazla
olduğunu ortaya koymuştur ve bu standartlar sadece
sayısı dünya çapında 1.000 ‘den fazla olan tanınmış
standart geliştirme kuruluşları tarafından üretilmiş
olan standartlardır.20
ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi dünyanın
dört bir yanındaki ülkeler, bu standartların
geliştirilmesinde para ve entelektüel sermaye olarak
önemli miktarda yatırım yaptılar. Avrupa Birliği’nde,
üye devletlerin bazıları, bazı üye devletlerin kapsamlı
ve detaylı standart çerçeveleri hazırlamalarını
sağlamak suretiyle bu amaca yönelik olarak önemli
çabalar göstermiştir.
Meslek standartları bir kişiden bir işyerinde
bir işlevi yerine getirirken elde etmesi beklenen
performans standardını belirten ifadelerdir. Standart
herhangi bir işyerinde aynı iş fonksiyonu yerine
getirenler için bir ölçüt olarak görülür; çünkü
standart, görevi gerçekleştirmek için en uygun
yolu somutlaştırır ve standartları sürekli olarak
karşılamak için ihtiyaç duyulan gerekli bilgi birikimi
ve anlayışla desteklenir.
Mesleki standartlar genellikle birlikte elde
edilmesi gerekenleri ve ne yapılması gerektiğini
açıklayan usul ve sonuç perspektiflerini kombine
ederler. Mesleki standartlar meşruiyete sahiptirler
çünkü işverenleri, sendikalar, mesleki kurumlar
20 Australia History of Standards [Online] http://www.standards.org.
au/DevelopingStandards/HistoryofStandards.aspx [Alındığı Tarih: 26
Haziran 2011]
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 41
ve iyi uygulamaları oluşturan diğer ilgili ortaklar
tarafından kabul edilmiş bir anlayışı temsil ederler.
Onlar değerlerini müşterek anlayışları temsil etmeleri
ve endüstriye bağlı kalmalarını sağlamak için nispi
ve düzenli olarak yeniden değerşendirilmeleri ve
güncellenmeleri gerçeğinden almaktadırlar. Endüstri
ve istihdam sektörleri geliştikçe ve ihtiyaçları da
değiştikçe, sektörlerin temelini oluşturan standartlar
da değişmektedir.
Meslek standartlarının uygun setleri olarak
derlenmiş oldukları zaman, onlar etkili belirli bir iş
rolünde yetkin olmanın ne demek olduğunu tanımlar.
Yeterlilik, bilgi ve becerileri alarak, onları bir iş
fonksiyonunu yürütmek için gerekli olan anlayışı ve
yeteneği göstermek için uygulamakla ilgilidir.
Bir meslek standardı genişlik ve aktarımla ilgili
nitelikleri birleştirmelidir. Bu tüm kuruluşlar ve bu
işlevin gerçekleştirildiği kapsamlarda geniş bir
uygulanabilirliğini sağlamak için soysal bir şekilde
belirtilmiş bir iş tanımıdır.
Tüm mesleklerin onların yeterliği olan üyelerinin
neyi yapmakta yetkin olduğunu ve halk tarafından
onlardan makul olarak beklenenin ne olabileceği
konusunda kamusal beyanları olmalıdır.21
Standartlar bir kez kabul edilip kurulduklarında bir
dizi farklı amaçlarla, özellikle ileri eğitim ve öğretim,
insan kaynakları yönetimi ve personel geliştirme
alanlarında, kullanılabilirler. Örneğin, standartlar
aşağıdaki gibi kullanılabilir:
§ (Kılavuz kaptanların birlikleri, şirketler ve
kooperatifler de dahil olmak üzere), şirketlerin
kendi iç uygulamalarını ve prosedürlerini
karşılaştırmaları için bir ölçüt olarak;
§ performans değerlendirme sistemlerini
geliştirmek veya düzenlemek için;
§ öz-değerlendirme bilgilendirmek;
§ personel derecelendirilmesi ve terfi kriterlerini
kurmak;
§ bir örgüt geliştirme aracı olarak;
§ işgücü planlamasına yardımcı olmak;
§ danışmanlık ve işyerinde koçluk olgusunu
kolaylaştırmak için;
§ sürekli mesleki gelişim sunmak ve
§ yeterlilikler ve eğitim programları geliştirmek.
21 Eraut, M. (1994) Developing Professional Knowledge and
Competence p 211
Özellikle mesleki eğitim ve öğretim (VET) de,
yeterliliklerin ve eğitim programlarının geliştirilmesi
için sorumlu olanlar bunları tasarlarken meslek
standartları oluşturup onların nitelikleri ve eğitimle
mesleki ilişkisini sağlayabilirler. Bu VET yeterliliklerinin
ve eğitimin meslekle ilgili kalmasını sağlamaya
yardımcı olur ve sonuç olarak öğrencilerin işverenler
tarafından ihtiyaç duyulmakta olan uygun bilgi, beceri
ve anlayışı geliştirmelerini sağlayacaktır. Bunun
karşılığında da öğrencilerin istihdama katılma ve
istihdam içerisinde ilerlemelerine ve katılmış oldukları
organizasyonun başarısına yönelik olarak yetkin
ve etkili katılımcılar haline gelmelerine yardımcı
olacaktır.
Bir Temel Olarak Genel Yeterliliklerin Mesleki
Standartları
Ortak yeterlilikler (bu genellikle Kılavuz Kaptanların
işini yürütmek için gerekli) ve belirli yeterlilikler
(Kılavuz Kaptanlar için özellikle ilgili olanlar risk
önleme ve çevre korumayla ilgili) dahil olmak üzere
Mesleki standartlar, projenin ortakları arasında beyin
fırtınası ve geniş danışma yoluyla dizayn edilmiştir.
Bu alıştırmanın amacı ile ilgili bilgi, beceri ve özel
bilgi, beceri ve risk önleme ve çevre koruma ile ilgili
yetkinlikler dahil olmak üzere kılavuz kaptanların
yeterliliklerini tespit etmektir.Çerçeve çalışması
aynı son kullanıcılar tarafından tasarlanmış ve
CERTIPILOT yenilikçi niteliklerin geliştirilmesi için
42 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
aşağıdan yukarıya yaklaşımın iyi bir pratik örneği
yapan kamu istişaresi için açık olmuştur.
İlk adım, risk önleme ve çevre koruma ile ilgili
özel Meslek Standartları için bir temel oluşturmak için
hareketle Ortak Yeterlilikler için Mesleki Standartları
tanımlamak ve tasarlamak oldu.
Önerilen Ortak Yeterlilik Mesleki Standardına bir örnek:
Ortak Yeterlilik
MPMSEPCC 501 Gemi Kaptanı, Köprüüstü takımı, Teknik Denizcilik Hizmetleri, Otoriteler, Liman Kontrol ile anlaşılır iletişim kurabilir.
Genel Açıklama:
Bu yetkinlik gemi Kaptanı, Köprüüstü Takımı, Teknik Denizcilik Hizmetleri, Otoriteler, Liman Kontrol ile iletişimi tesis etmek ve anlaşılır iletişimde bulunmakla ilgilidir.
Sözsüz iletişim ve ortak dil ve İngilizce kullanılarak iyi sözlü iletişim ile ilgilidir.
Performans Kriteri
•
Gemi Kaptanıyla sözlü ve sözsüz olarak iletişimi iyi kurar ve haberleşir.
•
Köprüüstü Takımıyla sözlü ve sözsüz olarak iletişimi iyi kurar ve haberleşir.
•
Teknik Denizcilik Hizmetleriyle sözlü ve sözsüz olarak iletişimi iyi kurar ve haberleşir.
•
Liman Kontrol ile iletişimi iyi kurar ve haberleşir.
Gerekli Bilgi
Gerekli Beceri
Bilir:
•
•
•
•
Yapabilir:
•
İngilizce sözlü haberleşmek.
•
Ortak dilde sözlü haberleşmek.
•
Sözsüz haberleşmek.
•
IMO SMCP (Uluslararası Denizcilik Örgütü-Standart Denizcilik
Haberleşme Cümleleri) kullanmak.
•
Teknik Denizcilik Hizmetleri ve Liman Kontrol ile haberleşmek.
•
Gemi Kaptanıyla iletişimi kolaylaştırmak.
Köprüüstü Takımıyla iletişimi kolaylaştırmak.
Teknik Denizcilik Hizmetleri ve Liman Kontrolü ile iletişimi kolaylaştırmak
IMO SMCP (Uluslararası Denizcilik Örgütü-Standart Denizcilik Haberleşme
Cümleleri).
Liman Kontrol ile nasıl haberleşilir.
Mesleki Standartları risk önlemek ve çevre
korumak için kullanmanın ilişkisi
Kılavuz Kaptanların durumunda, mesleki standartlar
geliştirmek, daha özel olarak risk önlemek ve çevre
korumak ile ilgili standart geliştirmek yukarıda
listelenen bütün sebepler için kullanılabilir ve bunun
ötesinde standarda ilişkin kayıtlı geri beslemelerle
risk önlemek ve çevre korumaya ilişkin prosedür
ve mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunacak bir
araç olarak da kullanılabilir.
Kılavuz Kaptanlar özellikle artan deniz trafiği ve
gemilerin teknolojik gelişmelerinden etkilenmekte,
kendi mesleklerinin getirdiği artan zorluklara maruz
kalmaktadırlar. Eğer Gemilerin manevralarına özen
gösteren bu profesyoneller yeterince eğitilip ve
kendine özgü durumları nasıl çözeceklerine ilişkin
olarak bilgilerini güncel tutarlarsa bu zorluklar pozitif
bir şekilde ele alınabilir.
CERTIPILOT’un avantajları şunlardır
§ ECVET ve EQF’e göre gerçekleştirilen
eğitim Ulusal Eğitim Otoriteleri tarafından
değerlendirilebileceğinden dolayı Deniz Kılavuz
Kaptanları tarafından alınan eğitim için AB
fonlarına erişilebilir olduğu gerçeği
§ Düzenlenmiş olan bir ölçüte karşı belirli
bir mesleğin veya meslek grubunun eğitim
ihtiyaçlarını anlamak için bir karar verme aracı
olarak kullanılabileceği gerçeği.
§ Ulusal Otoriteler ve Kılavuzluk Birlikleri
tarafından Deniz Kılavuz Kaptanlarıne yönelik
sürekli mesleki gelişim yollarını tasarlamak için
kullanılabiliyor olduğu gerçeği.
§ Deniz Kılavuz Kaptanlarının beceri portföylerinin
bir parçası olarak resmi olmayan ve yaygın
eğitimi göz önünde bulunuduruyor olduğu
gerçeği.
§ Kılavuzun becerilerini geliştirmek için simülasyon
kullanımını göz önüne aldığı gerçeği.
§ Ulusal Eğitim Otoriteleri tarafından başka bir
Ülkede bulunan Kılavuz Kaptanlar tarafından
alınmış olan eğitimin tanınmasını kolaylaştırıyor
olduğu gerçeği.
Temel Yeterliliklerin Belirlenmesi
Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere, yeterliliğin
tasarlanmasından önce, proje ekibi ilk olarak risk
önleme ve çevrenin korunmasına yönelik meslek
standardını belirlemiştir.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 43
Standardın geliştirilmesi için ilk adım kilit yetkinlikleri
belirlemek olmuştur. Bu belirlenmiş olanların içerisine
Kılavuz Kaptanın yapması gereken şu aşağıda
sayılanlar girmektedir:
§ yetkilendirildiği limanda acil durumlarda gemi
manevra ve gemi kullanmaya ilişkin Kaptan’a
tavsiye verebilmek
§ yetkilendirildiği limanda acil durumlarda kirliliğini
önlemek ve veya en aza indirmek için gemi
Kaptan için tavsiye verebilmek
§ yetkilendirildiği limanda acil durumlarda kurtarma
prosedürlerine katılabilmek
Deniz Emniyeti ve Çevre Korumada Kılavuz
Kaptanlar için Önerilen Mesleki Standartlar Cap
Teknik Yeterlilikler
MPMSEPTC 501 Yetkilendirildiği
limanda
acil
durumlarda gemi manevra ve
gemi kullanmaya ilişkin Kaptan’a
tavsiye verebilmek
MPMSEPTC 502 Yetkilendirildiği
limanda
acil
durumlarda kirliliğini önlemek ve
veya en aza indirmek için gemi
Kaptan için tavsiye verebilmek
MPMSEPTC 503 Yetkilendirildiği
limanda
acil
durumlarda
kurtarma
prosedürlerine katılabilmek
Teknik Yeterlilik
MPMSEPTC 501
Yetkilendirildiği limanda acil durumlarda gemi manevra ve gemi kullanmaya ilişkin Kaptan’a tavsiye verebilmek .
Genel Bakış:
Bu yeterlilik, kılavuz kaptanların acil durumlarda gemi manevrası ve geminin kullanımına yönelik olarak Kaptan’a tavsiye verme yeteneği ile ilgilidir.
Acil durum denildiğinde, insanların yaralanmasına veya ölmesine, kirliliğe, ve / veya maddi hasara neden olabilen, dahili veya harici faktörler aracılığıyla meydana
gelen olaylar anlaşılmaktadır.
Performans Kriteri:
•
Kaptan, Yetkili ve acil durum ile ilgili yer alan tüm taraflar ile iyi bir iletişim sağlar.
•
Köprüüstü seyir yardımcılarında görüntülenen veya mürettebat tarafından verilen bilgileri kullanır ve iletir.
•
Acil durumda alınması gereken en uygun eylemler için Kaptan ve Yetkililer ile eşgüdüm sağlar.
•
Acil durumların farklı tiplerinde Kaptan’ı destekler.
•
Acil durumda, o acil durumdaki Hava şartlarının etkilerini dikkate alır.
Gerekli Bilgi
Gerekli Beceri
Bilir:
•
İlgili makamlara nasıl bildirimde bulunulur ve gerekli yardım nasıl
çağırılır.
•
Acil durum ile uğraşırken duruma dahil olan ilgili taraflara (Kaptan,
Köprü ekibi, Yetkililer, vb) neyin bildirilmesi gerekir.
•
O acil durumun etkileri nasıl tahmin edilir,
•
Köprüüstü seyir yardımcıları tarafından görüntülenen veya mürettebat
tarafından verilen bilgiler nasıl yorumlanır.
•
Farklı acil durum tipleri ile nasıl başa çıkılır.
•
O Acil durumu hava koşulları nasıl etkilemektedir.
Yapabilir:
•
Kaptan, Yetkili ve acil durum ile ilgili tüm taraflar ile iyi bir iletişim sürdürür.
•
Köprüüstü seyir yardımcılarında görüntülenen veya mürettebat tarafından
verilen bilgileri kullanır ve iletir.
•
Acil durumda alınması gereken en uygun eylemler için Kaptan ve Yetkililer
ile koordineli çalışır.
•
Farklı tipteki acil durumlarda Kaptanı destekler.
•
Acil durum halinde hava koşullarının etkilerini yorumlar.
MPMSEPTC 502
Kirliliği önlemek veya en aza indirmek için bilgi ve becerilerini kullanmak .
Genel Bakış:
Bu yeterlilik kaçınmak, önlemek ve kirliliği minimize etmek üzeredir.
Performans Kriteri:
•
Kirliliğini önlemek ya da kontrol altına almak için yerel acil durum planlarını bilir ve uygular.
Gerekli Bilgi
Gerekli Beceri
Bilir:
•
•
•
•
•
Yapabilir:
•
Kirliliğini önlemek ya da kontrol altına almak için yerel acil durum planlarını
uygulamak.
•
Olası kirlilik durumuna yol açacak durumlar tanımak ve önlemek.
Kirlilik önleyici yerel acil durum planları.
Tehlikeli yüklerin özellikleri.
Tehlikeli kargonun çevreye yayılmasının etkisi.
Gemi yakıt / yağ tanklarının çevreye yayılmasının etkisi.
Gemide taşınan diğer tehlikeli maddelerin dökülmesinin çevreyi nasıl
etkilediği.
44 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
MPMSEPTC 503
Kurtarma Operasyonuna Katılmak.
Gözden geçirme:
Bu yeterlilik kurtarma operasyonlarında Otoritelere yardım hakkında .
Performans Kriteri:
Uluslararası, ulusal ve yerel kurallar ve standart prosedürlere uygun olarak (Search And Rescue) SAR-Arama ve Kurtarma’ya yardımcı olmak.
Gerekli Bilgi
Gerekli Beceri
Bilir:
Uluslararası, ulusal ve yerel SAR Bilgi (Search And Rescue-Arama ve
Kurtarma) işlemlerine yönelik bilgiler.
Acil müdahale planlarının bilgisi.
Kişisel Can Kurtarma Teknikleri.
Yapabilir:
SAR uluslararası, ulusal ve yerel prosedürleri (Search And Rescue) uygular.
Kurtarılan kişileri almak için prosedürleri kullanır.
Riskli / tehlikeli durumları tanımak ve önlemek.
Her Yeterlilik Alanında Genel Bakışın Belirlenmesi
Risk önleme ve çevre koruma ile ilgili Kılavuz
Kaptanlar yetkinlikleri tespit edildikten sonra, söz
konusu yeterliliği kısaca tanımlamaya yönelik olarak
bir genel bakış belirlenmiştir. İlk yeterlilik alanına
yönelik genel bakış, “Yetkilendirildiği limanda acil
durumlarda gemi manevra ve gemi kullanmaya ilişkin
Kaptan’a tavsiye verebilmek” başlığı ile aşağıdaki
gibi oluşturulmuştur:
Bu yeterlilik, kılavuz kaptanların acil durumlarda
gemi manevrası ve geminin kullanımına yönelik
olarak Kaptan’a tavsiye verme yeteneği ile ilgilidir.
Acil durum denildiğinde, insanların yaralanmasına
veya ölmesine, kirliliğe, ve / veya maddi hasara
neden olabilen, dahili veya harici faktörler aracılığıyla
meydana gelen olaylar anlaşılmaktadır.
Her Yeterlilik Alanında Performans
Kriterlerinin Belirlenmesi
Tanımlanmış olan üç yeterliliğe yönelik olarak bir genel
bakışın belirlenmesini müteakip, her bir yeterlilik için
performans kriterleri belirlenmiş ve eklenmiştir.
Örneğin, ilk yeterlilik alanı için belirlenen
performans kriterleri, (Yetkilendirildiği limanda acil
durumlarda gemi manevra ve gemi kullanmaya
ilişkin Kaptan’a tavsiye verebilmek) aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:
1. Kaptan, Yetkili ve acil durum ile ilgili yer alan
tüm taraflar ile iyi bir iletişim sürdürür.
2. Köprüüstü seyir yardımcılarında görüntülenen
veya mürettebat tarafından verilen bilgileri
kullanır ve iletir.
3. Acil durumda alınması gereken en uygun
eylemler için Kaptan ve Yetkililer ile eşgüdüm
sağlar.
4. Acil durumların farklı tiplerinde Kaptan’ı
destekler.
5. O acil durumdaki Hava şartlarının etkilerini
dikkate alır.
Performans kriterleri, ilgili bilgi birikimi ve becerileri
belirlemek için bir temel oluştururlar.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 45
Üç Yeterlilik Alanı için Bilgi ve Beceriler
Kilit Yeterlilik Alanı 1: Yetkilendirildiği limanda
acil durumlarda gemi manevra ve gemi
kullanmaya ilişkin Kaptan’a tavsiye verebilmek
Örneğin ilk yeterlilik alanı için belirlenmiş olan bilgi
birikimi ve beceriler (Yetkilendirildiği limanda acil
durumlarda gemi manevra ve gemi kullanmaya ilişkin
Kaptan’a tavsiye verebilmek) aşağıdaki gibidir:
Gerekli Bilgi:
Bilir:
§ İlgili makamlara nasıl bildirimde bulunulur ve
gerekli yardım nasıl çağırılır.
§ Acil durum ile uğraşırken duruma dahil olan
ilgili taraflara (Kaptan, Köprü ekibi, Yetkililer, vb)
neyin bildirilmesi gerekir.
§ O acil durumun etkileri nasıl tahmin edilir,
§ Köprüüstü seyir yardımcıları tarafından
görüntülenen veya mürettebat tarafından verilen
bilgiler nasıl yorumlanır.
§ Farklı acil durum tipleri ile nasıl başa çıkılır.
§ O Acil durumu hava koşulları nasıl
etkilemektedir.
Gerekli Beceri:
Yapabilir:
§ Kaptan, Yetkili ve acil durum ile ilgili tüm taraflar
ile iyi bir iletişim sürdürür.
§ Köprüüstü seyir yardımcılarında görüntülenen
veya mürettebat tarafından verilen bilgileri kullanır
ve iletir.
§ Acil durumda alınması gereken en uygun
eylemler için Kaptan ve Yetkililer ile koordineli
çalışır.
§ Farklı tipteki acil durumlarda Kaptanı destekler.
§ Acil durum halinde hava koşullarının etkilerini
yorumlar.
Yukarıda sayılanlar, bir Kılavuz Kaptanın
görevlendirilmiş olduğu limanda acil durumlarda
gemi manevrası ve geminin kullanılmasına yönelik
olarak Kaptan’a tavsiye vermek için yetkili olduğunu
düşündürecek gerekli bilgi ve becerilere sahip
olması gerektiğini göstermektedir. Aynı yetkinlik
diğer iki yeterlilik alanı için de geçerlidir, Kılavuz
46 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Kaptanın kirliliği önlemek ve en aza indirmek için
acil durumlarda yetkilendirildiği limanda ve gemi
Kaptanına tavsiye vermek için gerekli tüm beceri ve
bilgiye sahip olması ve görevli olduğu limanda acil
durum hallerinde kurtarma prosedürlerine katılabiliyor
olmadı gerekmektedir.
Kilit Yeterlilik Alanı 2: Kirliliği önlemek veya en
aza indirmek için bigi ve becerilerini kullanmak
İkinci yeterlilik alanına yönelik listelenmiş olan bilgi
birikimi ve beceriler (çevre kirliliğini engellemek ve
veya en alt seviyeye indirgemek için bilgi birikimini ve
becerilerini kullannır.) aşağıdaki gibidir:
Gerekli Bilgi:
Bilir:
§ Kirlilik önleyici yerel acil durum planları.
§ Tehlikeli yüklerin özellikleri.
§ Tehlikeli kargonun çevreye yayılmasının etkisi.
§ Gemi yakıt / yağ tanklarının çevreye
yayılmasının etkisi.
§ Gemide taşınan diğer tehlikeli maddelerin
dökülmesinin çevreyi nasıl etkilediği
Gerekli Beceri
Yapabilir:
Kirliliğini önlemek ya da kontrol altına almak için
yerel acil durum planlarını uygular.
Olası kirlilik durumuna yol açacak durumlar tanımak
ve önlemek
Kilit Yeterlilik Alanı 3: Görevli olduğu limanda acil
durumlarda kurtarma prosedürlerine katılabilmek
(ana metinde yukarıda sayılmakta olan kilit
yeterlilik alanı 2’nin açıklaması yer almaktadır - The
knowledge and skills listed for the second area of
competence (Uses knowledge and skills to avoid
and or minimise pollution.) are as follows diye
yazılmıştır)
Üçüncü yeterlilik alanına yönelik listelenmiş olan
bilgi birikimi ve beceriler (Görevli olduğu limanda acil
durumlarda kurtarma prosedürlerine katılabilmek)
aşağıdaki gibidir:
Gerekli Bilgi:
Bilir:
§ Uluslararası, ulusal ve yerel SAR Bilgi (Search
And Rescue) işlemleri.
§ Acil müdahale planlarının bilgisi.
Kişisel Can Kurtarma Teknikleri.
Gerekli Beceri
Yapabilir:
SAR uluslararası, ulusal ve yerel prosedürleri
(Search And Rescue) uygular.
§ Kurtarılan kişileri iyileştirmek için prosedürleri
kullanmaktadır.
§ Riskli / tehlikeli durumları tanır ve önler.
§
§
§
§
Yeterlilik geliştirmek için Mesleki Standartların
kullanımı
Birçok AB üyesi ülkede, müfredat geliştirme ve
reformunun ilk aşaması meslek standartları üretimidir.
Bu uygulama, daha sonra sürecin ikinci aşamasına
yönelik olarak bir temel olarak hizmet verebilecek olan
işveren ihtiyaçlarını düzenler: standartların yeterlilik ve
müfredata aktarılması. Bu adım, müfredatın yapısına
ve içeriğine ve özellikle ülkeye bağlı olarak farklı
yöntemlerin kullanılmasını gerektirir. Bu normalde
amaçlanan öğrenme sonuçları ve aynı zamanda,
bazen, değerlendirme standartları veya performans
göstergeleri / kriterleri, içerik özellikler, birimler ve
takvimin tanımı anlamına gelir.
Kılavuz Kaptanların Risk Önleme ve
Çevre Koruma CPD vasfı
Öğrenme Çıktıları Yaklaşımının Kullanımı
Avrupa Komisyonu’nun “Yeni İşler için, yeni Beceriler”
stratejisi, Avrupa’nın beceri eksikliklerinin çözülmesi
ihtiyacı ile ilgilenmekte ve bu alanda çalışmakta olan
kurumların öğrencilerin ve işverenlerin ihtiyaçlarına
karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak suretiyle eğitim
ve öğretim yerlerinin açılmasına yönelik bir çağrıda
bulunmaktadır. Buna paralel olarak, somut öğrenme
çıktıları üzerine odaklanan ilgili yeterliliklerin gelişimini
teşvik etmektedir.
Öğrenme çıktıları, bir öğrencinin neyi bildiği, neyi
anladığı ve bir öğrenme sürecinin tamamlanması
üzerine neyi yapabiliyor olduğuna ilişkin beyanlardır.
Öğrenme çıktıları bilgi, beceri ve yeterlilik açısından
tanımlanır.
1. Bilgi Birikimi: iş ya da bir çalışma alanı ile ilgili
gerçekler, ilkeler, kuramlar ve uygulamaların
yapısı anlamına gelmektedir. Teorik ve / veya
olgusal bilgi olarak tarif edilir;
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 47
2. Beceriler: bilgi uygulamak ve görevleri
tamamlamak ve problemleri çözmek için
know-how kullanma yeteneği anlamına gelir.
Bunlar bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı
düşünme) veya (el becerisi ve yöntem,
malzeme, alet ve araçların kullanımını içeren)
uygulamalı olarak tarif edilir;
3. Yeterlilik: iş veya çalışma durumlarında ve
mesleki ve kişisel gelişimde bilgi, beceri ve
kişisel, sosyal ve metodolojik yeteneklerini
kullanmaya yönelik kanıtlanmış yetenek
anlamına gelir. Sorumluluk ve özerklik açısından
tanımlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları, yeterlilik çerçevelerinin
tanımlayıcılarını kurmak, yeterlilikleri tanımlamak,
müfredatı tasarlamak, bilgi, beceri ve yeterliliklere
dayalı değerlendirmede rehberlik etmek vs. için
kullanılabilir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin (EQF)
her bir seviyesi için, EQF içerisindeki her bir seviyeye
yönelik seviye tanımlayıcılarına göre ilgili seviye ile
aynı doğrultuda öğrenme çıktıları oluşturulmuştur.
Öğrenme çıktılarının bir seti bir çalışma birimini
oluşturur ve çalışma birimlerinin derlenmesi suretiyle
tam bir yeterlilik oluşturulur. ECVET’i uygulamak
için öğrenme çıktıları ünitelerini kullanmak suretiyle
yeterliliklerin tanımlanması gerekmektedir, böylece
ortak bir metodoloji içinde değerlendirilmiş veya
onaylanmış öğrenme tecrübelerinin çıktıları ile ilişki
kurmak mümkün olabilir.
Mesleki standartta tanımlanan bilgi, beceri ve
yetkinlikler Kılavuz Kaptanlar Risk önleme ve Çevre
Koruma Nitelikleri öğrenme çıktıları için bilgi, beceri
ve yetkinlikleri olarak belirlenmiştir.
“Risk önleme ve Çevre Koruma CPD Ödülü”
başlıklı Kılavuz Kaptanlar Risk Önleme ve Çevre
Koruma Yeterlilikleri, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
(AYÇ=EQF) 5 düzeyinde bir Sürekli Mesleki Gelişim
(SMG) ödülü olarak belirlenmiştir. İlgili Meslek
Standardında belirlenen üç yeterliliği yansıtan
48 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
üç modül şeklinde dizayn edilmiştir. The value
of the ECVET points is established as follows
Modüller takım tarafından belirlenen öğrenme
çıktılarına dayanmaktadır. Öğrenme çıktılarının
değerlendirilmesinden sonra ECVET kredi notları verili
ve bunlar Kayıt Transkriptlerine kaydedilir. ECVET
puanlarının değeri aşağıdaki gibi düzenlenmektedir.
25 saat eğitim = 1 ECVET puanı
1 ECVET puanı = 1 ECTS puanı
Modüller aşağıdaki başlıklarla anılmaktadırlar:
1. İstisnai Koşullar ve Durumlarda Manevra ve
Gemi Kullanma
2. Kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kirlilikten
kaçınmak
3. Arama Kurtarma Operasyonlarına Yardımcı
Olmak
Yeterlilik, bir giriş şartı olarak ellerinde Kılavuz
Kaptan ruhsatı bulunması gereken Kılavuz Kaptanlar
içindir.
CPD yeterlilik hedefleri, Deniz Liman Kılavuzlarını
bir ila iki yıllık bir süreç sonrasında sunulan
kişiselleştirilmiş seviye 5 ödülü yoluyla Risk Önleme
ve Çevrenin Korunmasına ilişkin bilgi ve beceriler ile
donatmaktır.
Yeterliliğin tamamlanması için öngörülmüş olan
toplam saatler aşağıdaki gibi bölümlere ayrılmıştır.
İletişim süresi
276
Pratik/eller üzerinde
50
Yalnız çalışma
6
Değerlendirme
16
Toplam saat
350 olup 14 ECVET
puanına eşittir
Her Modül için Öğrenme Çıktıları
Her modül için belirlenen öğrenme çıktıları önerilen
Mesleki Standartları yansıtır. Öğrenme çıktıları ile
ilgili bilgi ve becerilerin bir listesini içerir. Ayrıca
iletişim ve öğrenme becerilerini içerir.
Örneğin Modül 1 ‘istisnai koşullarda ve
durumlarda yapılacak manevra ve gemi kullanma’
için belirlenen öğrenme çıktıları şunlardır:
Bilgi:
§ İlgili makamlara nasıl bildirimde bulunulacağı
ve gerekli yardım için çağrıda bulunmaya
ilişkin bilgi.
§ Acil durum ile uğraşırken duruma dahil olan
ilgili taraflara (Kaptan, Köprü ekibi, Yetkililer,
vb) bildirilmesi gerekenlerin neler olduğuna
ilişkin bilgi
§ O acil durumun etkilerinin nasıl tahmin
edileceğine ilişkin bilgi
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 49
§ Kargo, Gaz ve Petrol Tankerleri, Konteyner
Gemileri, Araba Taşıyıcılar, RORO ve Yolcu
Gemisi gibi farklı gemi türleri ile Acil durum
manevrası.
§ Sürüklenmesini önlemek için gemilerin
demirinin kullanılması
§ Sürüklenmesini önlemek için römorkörler
Kullanımı
§ Köprüüstü seyir yardımcıları görüntülenen veya
mürettebat tarafından verilen bilgilerin nasıl
yorumlanacağı konusunda bilgi.
§ Farklı türde acil durumlar ile nasıl başa
çıkılacağına ilişkin bilgi.
§ Dümen arızasıyla ilgili acil durum ile başa
çıkmak
§ Römorkör arızası sonrası gemi kullanma
§ Güç kaybıyla ilgili acil durum ile başa
çıkmak
§ Geminin karaya oturması ile ilgili acil durum
ile başa çıkmak
§ Diğer nesnelerle çarpışma ile ilgili acil
durumda ile başa çıkmak
§ Hava koşullarının acil durumu nasıl
etkileyebileceği hakkında bilgi.
§ 1 knot üzeri akıntı acil durumları ile başa
çıkmak
§ Limanda en az 24 knot rüzgarın var olması
acil durumu ile başa çıkmak
§ Kısıtlı görüş acil durumu ile başa çıkmak
Beceriler:
§ Kaptan, Yetkililer ve acil durum ile ilgili yer alan
tüm taraflar ile iyi iletişim sağlama yeteneği.
§ Köprüüstü seyir yardımcıları görüntülenen veya
mürettebat tarafından verilen bilgileri kullanma
ve iletme becerisi.
§ Acil alınması gereken en uygun eylemler Kaptan
ve Yetkilileri ile koordineli çalışma yeteneği.
§ İlgili kıyı yardımının talep edilmesi
§ Acil durum ile ilgilenmekte olan ilgili
makamlar ile irtibat kurmak
§ Farklı acil durum tiplerinde Kaptanı destekleme
becerisi.
§ Dümen arızasıyla ilgili acil durum ile başa
çıkmak
§ Römorkör arızası sonrası gemi kullanma
§ Güç kaybıyla ilgili acil durum ile başa
çıkmak
§ Geminin karaya oturması ile ilgili acil durum
ile başa çıkmak
§ Diğer nesnelerle çarpışma ile ilgili acil
durumda ile başa çıkmak
§ Bu acil durum ışığında hava koşullarının
etkilerini yorumlama yeteneği
§ 1 knot üzeri akıntı acil durumları ile başa
çıkmak
§ Limanda en az 24 knot rüzgarın var olması
acil durumu ile başa çıkmak
§ Kısıtlı görüş acil durumu ile başa çıkmak
İletişim Becerileri:
§ Dil, davranış ve sözel olmayan iletişimin
kullanılması yoluyla katılım sağlamak. Öğrenme
sürecinde aktif katılım göstermek.
§ İstisnai koşullar ve olaylar halinde gemi
manevrasının gerçekleştirilmesi ve geminin
kullanılması sırasında gerekli olabilecek karara
ilişkin olarak yargısal becerilerin geliştirilmesi
§
Öğrenme Becerileri
§ Niteliklerin öğrenme ve değerlendirme
kriterlerine karşı ölçülmekte olan kişisel
performans düzeyleri üzerinde kafa yormak.
§ İstisnai koşullar ile olaylarda gemi manevrasının
gerçekleştirilmesi ve geminin kullanımı ile ilişkili
alanlar hakkında daha fazla araştırma yapmak
ve daha fazlasını öğrenmeye çabalamak
§ Öz-yönlendirmeli ve harmanlanmış öğrenme ile
ilgili şahsi disiplin.
Okuma Listesi
Yeterliliğin kendi kendine çalışma yönünü geliştirmek
için oluşturulmuş her bir modüle yönelik bir okuma
listesidir.
Örneğin modül 1 için okuma listesi aşağıdaki
okuma materyallerini içermektedir:
§ Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama ve
Kurtarma (IAMSAR) Kılavuzu Cilt 3
§ Kılavuzun ruhsatlı hizmet alanı ile ilgili Liman
Acil Müdahale Planı
§ Gerçekleşmiş olaylar üzerinde örnek olay
incelemesi
§ Jenerik denizde hayatta kalma uygulamalı
kılavuz ve notları
50 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Modüllerin Öğretilmesi
Modülleri dersler, tartışmalar, uygulama, simülasyon
ve insanlı modelleri ile öğretilecektir.
Eğitim, öğrencilerin denizcilik sektöründe çalışırken
karşılaşacakları zorluklara yönelik olarak öğrencileri
hazırlamak üzere sonuçlar/çıktılar üzerine daha
çok odaklanan eğitim ihtiyacını tanıyan, Avrupa’da
mevcut eğitim sistemi içerisindeki gelişmeler ile aynı
eksen üzerine oturtulacaktır. Bu, öğrencinin öğrenme
sürecinin sonunda geliştirmesi gereken yeterlilikler
üzerine odaklanan öğrenme çıktıları yaklaşımından
kaynaklanmaktadır. Her bir eğitim modülüne yönelik
olarak, her ders, seminer ve simülasyonun odak
noktası, öğrencinin ne:
1. Biliyor
2. Yapabiliyor
3. Denetim olmaksızın, bağımsız olarak ve
sorumluluk bilinci ile ne yapabiliyor
olduğuna ilişkin olacaktır.
Bu yaklaşım, öğrencilerin yalnızca ders içeriğini
öğrenmesi için değil ayrıca bilgiyi özümsemesi,
öğrenilmiş olan becerileri uygulaması ve bu becerileri
denetim olmaksızın, bağımsız bir şekilde ve
sorumluluk bilinci ile yerine getirmesini sağlamak için
tasarlanmıştır. Yeterlilikler üzerindeki bu odaklanma
öğrencilerin çalışma ortamlarında mümkün olduğu
kadar bağımsız bir şekilde, faaliyette bulunmaya ihtiyaç
duydukları becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.
Eğitim, çıktı üzerindeki odaklanma sayesinde,
öğrencilerin belirli öğrenme tarzları ve yeteneklerini
karşılamak için, eğitmenlerin geniş bir eğitim tekniği
repertuvarı kullanmalarını gerektirmektedir.
Öğretim yöntemleri,
grup çalışmaları, konu
anlatımları, örnek olay incelemeleri, simülasyon,
insanlı
modellerin
kullanıldığı
ve
interaktif
oturumlardan oluşan bir karışım içerecektir.
Eğitim İngilizce olarak veya yeterliliği benimseyen
ülkenin dili olacaktır.
Örneğin Modül bir Eğitimi aşağıdakileri
kapsayacaktır:
§ GMDSS Tahditli Operatör Belgesi
§ IMO Standart Denizcilik Haberleşme Kalıpları
Eğitimi
§ Dümen, Güç, Karaya Oturma, Çarpışma
(Çatma) ve oluşabilecek diğer belirli acil
durumlara ilişkin acil durumlar üzerine İhtiyaca
göre hazırlanmış olan bilgisayar Simülasyonu ve
İnsanlı model eğitim Simülasyonları
§ Köprüüstü Kaynak Yönetimi üzerine Kılavuz
Kaptanlar Eğitim Kursu
§ ECDIS Jenerik
§ ARPA ve RADAR Gözlemci kursu – Manüel
düzey IMO Model kurs 1.08),
§ AIS bilgileri üzerine eğitim
Aşağıdaki tablo, Modül 1 bilgisine yönelik her
öğrenme çıktısının eğitimin türüne nasıl bağlantılı
olduğunu göstermektedir.
Modül 2 ve 3’e yönelik benzer ayrıntılar için
Yeterlilik tablosu Ek 2’ye bakın.
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 51
Öğrenme Çıktıları
Eğitimin Tipi
1. İlgili makamlara nasıl bildirimde bulunulur ve gerekli yardım nasıl çağırılır?
GMDSS Tahditli Operatör Belgesi
2. Acil durum ile uğraşırken duruma dahil olan ilgili taraflara (Kaptan, Köprü ekibi, Yetkililer, vb)
bildirilmesi gerekenler nelerdir?
IMO Standart Denizcilik Haberleşme Kalıpları Eğitimi
3. O Acil durumun etkileri nasıl tahmin edilir?
Kargo, Gaz ve Petrol Tankerleri, Konteyner
Gemileri, Araba Taşıyıcılar, RORO ve Yolcu
Gemisi gibi farklı gemi türleri ile acil durum
manevrası.
Dümen, Güç, Karaya Oturma, Çarpışma (Çatma)
ve oluşabilecek diğer belirli acil durumlara ilişkin acil
durumlar üzerine ihtiyaca göre hazırlanmış olan bilgisayar
Simülasyonu ve İnsanlı model eğitim Simülasyonları
Sürüklenmeyi önlemek için gemi demirlerinin
kullanılması
Sürüklenmeyi önlemek için römorkör kullanılması
4. Köprüüstü seyir yardımcıları görüntülenen veya mürettebat tarafından verilen bilgiler nasıl
yorumlanır?
Kılavuz Kaptan Köprü Kaynak Yönetimi Eğitim Kursu
ECDIS Jenerik
ARPA ve RADAR Gözlemci kursu - manüel düzey IMO
Model kurs 1.08),
AIS bilgilendirme Eğitimi
5. Farklı acil durum türleri ile nasıl başa
çıkılır?
Dümen arızası acil durumu ile başa çıkma
Römorkör Arızası sonrasında geminin kullanılması
Güç kaybı acil durumu ile başa çıkma
Gemini karaya oturma acil durumu ile başa çıkma
Diğer nesneler ile Çatma-çatışma acil durumu ile
başa çıkma
6. Hava koşulları acil durumları nasıl
etkileyebilir?
1 knot üzeri akıntı acil durumları ile başa çıkmak
Limanda en az 24 knot rüzgarın var olması acil
durumu ile başa çıkmak
Kısıtlı görüş acil durumu ile başa çıkmak
Dümen, Güç, Karaya Oturma, Çarpışma (Çatma)
ve oluşabilecek diğer belirli acil durumlara ilişkin acil
durumlar üzerine ihtiyaca göre hazırlanmış olan bilgisayar
Simülasyonu ve İnsanlı model eğitim Simülasyonları
52 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Değerlendirme
Modüller, devam eden değerlendirmeler, yazılı
testler ve eğitim sonu değerlendirmeleri aracılığıyla
değerlendirilecektir. Tüm simülasyon egzersizlerinin
sonuçları dahil olmak üzere kayıt tutulacaktır.
Üniteler
Bir Ünite / Eğitim Ünitesi bilgi, beceriler ve
değerlendirililebilir, onaylanmış ve tanınmış öğrenme
çıktılarının yeterliğinin tutarlı bir birleşiminden oluşan
yeterliliğin bir bileşenidir. Değerlendirme, öğrencinin
öğrenme çıktılarında başarılı olup olmadıklarının
kaydını almalı ve bunu doğrulamalıdır. Bir Ünite,
öğrencinin o Ünite için oluşturulmuş olan öğrenme
çıktılarında başarılı olduğunu kanıtlamak suretiyle
değerlendirildiğinde, öğrenci bu başarısından
dolayı puan kazanır. Her bir Üniteye yönelik elde
edilen puanlar transfer edilebilir. Dolayısıyla,
bir Ünite değerlendirildiğinde, doğrulandığında,
onaylandığında ve tanındığında, bu puanlar, toplam
puanlara eklenir ve tam bir yeterlilik puanı oluşturur.
Böylece Üniteler, öğrenme çıktılarının tanınması,
transfer edilmesi ve toplanması aracılığıyla
progresif bir başarı sağlar. Ünitelerin tanınması,
ayrıca öğrencilerin yeniden değerlendirmeye ihtiyaç
duyulmaksızın farklı bağlantılarda başarmış oldukları
öğrenme çıktılarının onayını elde etmelerini sağlar.
Yeterliğin tanınması ve aktarılabilirliği
ECVET Puanları
ECVET puanları üniteler ve yeterlilikler hakkında
sayısal formda ek bilgi sağlar. ECVET puanları yeterlilik
ile ilişkili ünitelerin izafi ağırlığının ve bir yeterlilik
içerisindeki öğrenme çıktılarının toplam ağırlığının
sayısal temsilidir. Bir yeterliliğe tahsis edilmiş olan
ECVET puanlarının sayısı, yeterliliklerin seviyesi
hakkında bilgiler, öğrenme çıktıları içerisindeki
çalışma ünitelerinin tanımlamaları gibi diğer şartlar
ile birlikte yeterliliğin kapsamını gösterebilir. Bir
yeterliliğe tahsis edilmiş olan ECVET puanlarının
toplam sayısından her bir Ünite söz konusu yeterlilik
içerisinde izafi bir ağırlığa sahiptir. Bu nedenle bu,
yeterlilikte başarılı olma yolunda katkı sağlamak
amacıyla her birim için ayrılan ECVET noktalarının
sayısına yansıtılmıştır. Bir öğrenci bir Ünite veya bir
yeterlilik için gerekli olan kriteri sağladığında, yani
beklenen öğrenme çıktılarında başarılı olduğunda ve
bunlar değerlendirilip onaylandığında, öğrenci buna
karşılık gelen ECVET puanları ile ödüllendirilmektedir.
Bunlar, kişinin kişisel transkriptinde her bir çalışma
ünitesinin öğrenme çıktıları ile birlikte kaydedilir.
ECVET points, herhangi bir kimsenin yeterliliği başarı
ile tamamlayıp tamamlamamasına bakılmaksızın
yeterlilik yapısı ile bağlantılıdır. Bu, bir çalışma ünitesine
tahsis edilmiş olan ECVET puanlarının o ünitenin
ağırlığını sayısal olarak tanımlıyor olduğu anlamına
gelmektedir. Bu yüzden, öğrenci yeterliliğin tamamını
elde etmek için gerekli olan ünitelerin tamamını başarılı
bir şekilde tamamlamamış olsa dahi, tamamlanmış olan
üniteler aracılığıyla elde edilmiş ECVET puanlarının
onaylanması söz konusudur.
ECVET dönüştürme işlemi için yerinde olması
gereken 8 anahtar özelliğe bağlıdır.
Bunların içerisine şu sayılanlar girmektedir: Öğrenme
çıktıları, üniteler, ECVET puanları, puan transferi ve
toplamı, yaygın ve gayrıresmi öğretimin onaylanması,
Mutabakat Anlaşması, öğrenme anlaşması ve kişisel
transkript. 22
Aşağıda ECVET gereksinimleri doğrultusunda
belirlenmiş olan Kılavuz Kaptanlar Risk önleme ve
Çevre Koruma Yeterlilik kursunun yapısını içermektedir:
§ Yeterlilik Adı
§ Dersin sonunda elde edilen Yeterlilik Ünvanı
§ Seviye Değerlendirme Durumu
§ Kursun Türü
§ Giriş Koşulları
§ Genel Kurs Amaçları
§ Yeterlilik Eğitim Birimlerinin sayısı
§ Toplam öğrenme saatleri içinde Yeterlilik Sürecinin
tamamı
Kredi Transferi ve Birikimi
Kredi bir öğrencinin diğer öğrenme programları veya
yeterliliklere transfer edilmiş veya bir yeterliliğe yönelik
olarak biriktirilebilir ve değerlendirilmiş olan, beklenen
öğrenme çıktılarını, başarı ile tamamlamış olduğunu
gösteren bir gerçeği ifade etmektedir. Kredi, ECVET
puanları ile karıştırılmamalıdır. Bir kişinin başarılı
olması hali dışında, kredi kendi kendine var olabilen
birşey değildir. Bir başka deyişle, kredi bir kişi ve o
kişinin kişisel başarı ile ilişkili iken, ECVET puanları
bir kişinin yeterlilikte başarı sağlayıp sağlamadığına
ilişkin durumdan bağımsız olarak yeterlilik yapısına ve
22 Malta Qualifications Council (2011) Implementing ECVET in
Malta: A New European Tool for Promoting, Facilitating and
Enhancing Lifelong Learning and Mobility
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 53
tanımına bağlıdır. ECVET puanları yeterlilik ile üniteler
hakkında bilgi vermektedir. Daha basit bir anlatımla,
bir kişi belirli bir çalışma ünitesi için beklenen
öğrenme çıktıları toplamında başarı kazandığında, o
kişi o çalışma ünitesine tahsis edilmiş olan ECVET
puanlarını kazanmış, yani kredi kazanmış demektir.
Dolayısıyla ECVET puanları yeterlilik çerçevesinde
belirli bir ünitenin ağırlığının sayısal temsilleridir.
Kredi bir öğrencinin başarılı olduğu kanıtlanmış
olan öğrenme çıktıları için ne elde etmiş olduğuna
ilişkindir. Dolayısıyla Kredi Transferi bir bağlamın
başka bir bağlam içerisine alınabileceği, başarı
kazanılmış öğrenme çıktıları yoluyla var olan süreci
ifade etmektedir. Transfer edilebilmesi için öğrenme
çıktılarının değerlendirilmiş olması gerekmektedir.
Değerlendirmenin sonucu bir öğrencinin kişisel
transkriptine kaydedilir ve krediyi oluşturur.
Değerlendirilen sonuçlar temelinde, kredi daha sonra
başka bir yetkili kurum tarafından onaylanabilir ve
tanınabilir. Kredi birikimi öğrencilerin birbirini izleyen
değerlendirmeleri ve öğrenme çıktılarının onaylanması
yoluyla progresif olarak yeterlilikleri elde edebilecekleri
bir süreçtir. ECVET ortaklıkları çerçevesinde, kredi
transferi öğrenme sözleşmesinde öngörülmektedir.
Bu öğrenme anlaşması, hareketlilik süresince hangi
öğrenme çıktılarında başarılı olunacağı ve bunların
nasıl değerlendirileceği konularını belirlemektedir.
Kılavuz Kaptanlar Risk önleme ve Çevre Koruma
Yeterlilik kursu içinde Kredi Transferi öğrenme
hareketliliğini kolaylaştırmak için çok yararlı
olabilir. Örneğin bir CPD ödülü modülü bir ülkede
tamamlanabilir ve diğer modüller de insanlı modelleri
ve simülatörleri mevcut olan eğitim ekipmanları
sayesinde başka bir ülkede tamamlanabilir.
Öğrenme Sözleşmesinin Oluşturulması
Bir Öğrenim Anlaşması, belirli bir hareketlilik dönemi
için şartları belirleyen bireysel bir belgedir. Bu anlaşma
belirli bir öğrenci için ilgili ECVET puanları ile birlikte
hangi öğrenme çıktıları ve ünitelerde başarılı olunması
gerektiğini belirler. Öğrenme anlaşması ayrıca
öğrencinin kendisinden beklenen öğrenme çıktılarında
başarılı olup olmadığı konusunda kurallar koymakta ve
bu kurallar “ev sahibi” kurum tarafından olumlu olarak
değerlendirilirler, “kendi ülkesinin” kurumu bu kuralları
bir yeterliliğin şartlarının bir kısmı olarak onaylayacak
ve tanıyacaktır. Bu nedenle öğrenme anlaşması,
beklenenler doğrultusunda ise, öğrencinin dönüşü
üzerine tanınacak olan, başarısına yönelik bir taahhüt
oluşturmaktadır. Bu, hareketlilik dönemi boyunca
öğrenilmiş olan eğitimin ek değerlendirilmesi veya
sınav olmaksızın gerçekleştirilir. Öğrenme anlaşması
şu üç tarafça imzalanır: öğrenci tarafından başarılı
olunan öğrenme çıktılarını onaylayacak ve tanıyacak
olan öğrencinin kendi ülkesindeki kurum; ilgili
öğrenme çıktılarına yönelik eğitimi veren ve başarılı
olunan öğrenme çıktılarını değerlendiren ev sahibi
kurum; ve gelecekteki öğrenme sürecinin farkında
olan ve kendisini bu anlaşmaya adamış bulunan
öğrenci. veya sınavsız yapılır. Dolayısıyla öğrenme
anlaşmasının öğrencinin kimliği, hareketliliğin
süresi, öğrenci tarafından başarılı olunması gereken
öğrenme çıktılarına ilişkin bilgiler ve öğrencinin
kendi ülkesinin sisteminde ünitenin izafi ağırlığına
karşılık gelen ilgili ECVET puanları üzerinde bilgiler
içermesi gerekmektedir. Bir öğrenme Anlaşması,
MoU (Mutabakat Anlaşması) ile karıştırılmamalıdır.
Bir MoU, tanınabilecek olan ortak sistemlerde elde
edilebilen kredi koşullarını tanımlayan bir çerçevedir.
Bir grup ve hatta geniş sayıda yeterlilikler ile ilgili
olabilir. Öğrenme Anlaşması ise daha özel/belirgin
bir belgedir. Belirli bir hareketlilik durumu için yazılır
ve ilgili öğrenme çıktıları olduğu kadar bunların nasıl
değerlendirileceğini de tanımlamaktadır.
Mutabakat Anlaşması ( MoU )
Yukarıda bahsedilenleri kolaylaştırmak için, kredi
transferinin ilgili yetkili kurumlar arasında karşılıklı
güven ile desteklenmesi gerekmektedir. MoU, kredi
transferi için çerçeveyi belirleyen yetkili kurumlar
arasında bir anlaşmadır. Durumun ve ilgili yetkili
kurumların prosedürlerinin karşılıklı olarak kabul
edildiğini belirtmek suretiyle bir ECVET ortaklığını
resmiyete döker. Ayrıca işbirliği için ortaklığın
prosedürlerini oluşturur. MoU’lar yeterlilikleri veya
üniteleri ödüllendirmek veya başarı kazanılmış olan
öğrenme çıktıları için transfer ve onaylamaya yönelik
olarak kredi vermek için kendi ayarlarında, her
biri yetkilendirilmiş olan yetkili kurumlar tarafından
yürütülür. Bir mutabakat anlaşması oluşturmak
suretiyle, yetkili kurumlar ünitelerin tasarlanması,
değerlendirme, doğrulama ve tanımanın yanı sıra
kalite güvencesine ilişkin ortaklarının yaklaşımlarını
kabul etmelidir. Bu süreç aracılığıyla, ortak sistemlerde
başarılı olunabilecek kredileri tanıyabilecekleri koşullar
hakkında bilgili bir biçimde kararlar verebilirler.
54 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Dolayısıyla bir MoU ilgili tarafların birbirlerinin
statülerini yetkili kurumlar olarak kabul ettikleri;
birbirlerinin kalite güvence, değerlendirme, onaylama
ve tanıma kriterlerini ve prosedürlerini kredi transferi
amaçlarının yerine getirilmesi açısından kabul ettikleri
yönünde beyanlar içermektedir. MoU ayrıca, EQF
tarafından belirlenmiş olan referans seviyelerini
kullanan kredi transferinin amaçlarına yönelik ilgili
yeterliliklerin karşılaştırılabilirliği üzerine anlaşma
olduğu kadar hedefler, MoU’nun incelenmesine
yönelik düzenlemeler, ve süreç gibi ortaklığın
işlemesine yönelik şartlar üzerinde varılan anlaşmayı
da ifade etmektedir. Ayrıca işlevleri ile birlikte ilgili
süreç içerisine dahil olabilecek yetkili kurumlar ile
diğer aktörleri de tanımlamaktadır.
MOU Model Örneği:23
Mutabakat Anlaşması İmzalayan Organizasyonların Tanımlanması
Ülke [A]
Kurum
Tipoloji
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Web sitesi
Temsilci
(isim ve görev)
Telefon
Faks
E-posta
Ülke [B]
Kurum
Tipoloji
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Web sitesi
Temsilci
(isim ve görev)
Telefon
Faks
E-posta
Mutabakat Anlaşması tarafından Kapsam Dahiline Alınan Yeterliliğe
ilişkin Bilgiler
Ülke [A]’daki Yeterlilik
Yeterliliğin Başlığı
EQF/NQF seviyesi (var ise)
Ortak Öğrenme Çıktıları Üniteleri
Ekli Belgeler
Yeterlilik
Yeterlilik ile ilgili ÖÇ’nın daha ayrıntılı bir genel
açıklamasına yönelik belge
Europass sertifika eki
Diğer
Ülke [B]’deki Yeterlilik
Yeterliliğin Başlığı
EQF/NQF seviyesi (var ise)
Ortak Öğrenme Çıktıları Üniteleri
Ekli Belgeler
23
Yeterlilik
Yeterlilik ile ilgili ÖÇ’nın daha ayrıntılı bir genel
açıklamasına yönelik belge
Europass sertifika eki
Diğer
MOU modelinin kaynağı: http://www.ecvet-projects.
eu/toolbox/ToolBoxList.aspx?id=16&type=1
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 55
Mutabakat Anlaşması Çerçevesinde Çalışabilecek Organizasyonlar
Mutabakat Anlaşmasının daha geniş bir bağlamda belirlenmesi halinde
(sector bazlı organizasyonları, bölgesel veya ulusal kurumları içeren
anlaşmalar) aşağıdaki tablonun Mutabakat Anlaşmasının çerçevesi
içerisinde işlemekte olan kurumlar tarafından doldurulması gerekmektedir.
Kurum
Tipoloji
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Web sitesi
Temsilci
(isim ve görev)
Kurum
Tipoloji
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Web sitesi
Temsilci
(isim ve görev)
ECVET Teknik Şartları ile ilgili Yetkili Kurumlar
Ortaklar kendi içerikleri içindeki yetkili kurumların görevlerini ve sorumluluklarını tanımlarlar
Görevler Sorumlu Kişi
Değerlendirme için uygun olan öğrenme çıktıları
ünitelerinin tanımlanması
Eksik öğrenme çıktılarına Yönelik olarak
hazırlanan Eğitim ve öğretim programı/
Öğrenme faaliyetlerinin verilmesi
Adayın beklenen öğrenme Çıktılarında başarılı
olup Olmadığının değerlendirilmesi
Adayın kredilerinin onaylanması
ADayın kredilerinin tanınması
Diğer
Telefon
Faks
E-posta
Web sitesi
Temsilci (isim ve görev)
Değerlendirme, Onaylama ve Tanıma
Ülke [A]’da Yeterlilik Üniteleri
Değerlendirme
Belgeleme
Onaylama
Tanıma
Ülke [B]’de Yeterlilik Üniteleri
Değerlendirme
Belgeleme
Onaylama
Tanıma
Ülke (A]
Ülke |B]
Ülke (...)
56 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Kişisel Transkript
Kişisel Transkript öğrenciye ait bir belgedir. Öğrenme anlaşması eğitime öğrencinin başarıya ulaşmak için ne
beklediğini tanımlarken, kişisel transkript belgeleri nelerde başarı göstermiş olduğunu tanımlar. Öğrencinin
değerlendirilen öğrenme çıktıları, üniteler ve verilmiş olan ECVET puanları üzerine bilgiler içermekte olan
öğrenme başarılarının bir kaydıdır. Ayrıca, öğrenci ve öğrenciyi değerlendiren doğrulayan ve kredilerini tanıyan
yetkili kurum veya kurumların kimliğini belirtir. 24
Kişisel Transkript Örneği25
Öğrenci
İsim
Soyisim
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Kimlik/pasaport/ sosyal güvenlik numarası
Adres
Eğitim programının Adı
Hazırlanılan Yeterlilik
*uygun olanı işaretleyiniz
Ünite (başlık)
Değerlendirme sonucu
ECVET puanları
Diğer(gerekli ise)
Ev Sahibi Kurum – İsim
Adres
İrtibat
24
Malta Yeterlilikler Konseyi (2011) ECVET, Avrupa Hayat Boyu Eğitimin Teşviki, Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesine yönelik Yeni Bir
Avrupa Aracı ve Hareketlilik. Sayfa 3 - 7
25 http://www.decvet.net/files.php?dl_mg_id=451&file=dl_mg_1259230457.pdf
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 57
Europass sistemi içinde Kılavuz
Kaptanların yeterlilikleri
Bu Kılavuzun 1. Bölümünde gösterildiği gibi,
Europass Özgeçmiş, bir pan-Avrupa biçimi
temelinde bireysel yeterlilikler, bilgi ve becerilerin
açıklamasına izin vermekte olan standartlaştırılmış
bir modeldir. Bu araç, bireyin kendi Ülkesinde veya
AB içerisinde bir iş başvurusu için kullanılmakta
ya da kariyer geliştirme kurslarına başvuruda
bulunmak için kullanılmaktadır. ECV bireyin otonom
bir şekilde veya uzman bir personelin desteğiyle
derleyip toparladığı kişisel bir araçtır.
ECV, örgün, gayrı resmi ve yaygın eğitimin
gelişimi olduğu kadar işgücü piyasasının şartlarına
da çoğunlukla uyum sağlamakta olan yenilikçi
seçenekleri ve özellikleri benimsemektedir.
Öncelikle, ECV sadece bireyin gerçekleştirmiş
olduğu sürece değil aynı zamanda kişinin çeşitli
türden tecrübeler yoluyla elde etmiş olduğu ve
işgücü piyasasında bir değeri olan yeterlilikler
üzerine de odaklanmaktadır. Anahtar unsur, bu
nedenle kaynaklar yoluyla geliştirilmiş olduğu
durumlar ve tecrübeler kaliteyi ve tanımlanmış
yeterliliğin seviyesini daha iyi bir şekilde belirlemek
için bir destekleyici bilgi olarak dahil ediliyorken her
bir bireyin sahip olduğu ve önerebileceği bir kaynak
topluluğudur.
İkinci olarak, ECV örgün eğitim içinde geliştirilen
yeterlilikleri tamamlayan özellikle resmi olmayan
ve yaygın bağlamlarda deneyim yoluyla her türlü
öğrenmenin genişletilmesi ve dahil edilmesine
izin vermektedir. Bu ayrıca taahhüt edilen kariyer
tipi üzerinde olmaktan çok bireyin yetenekleri ile
yapabildikleri üzerine odaklanmış olan yeterlilik temelli
yaklaşımının da bir sonucudur.
ECV derlemesi sayesinde, bireyin özelliklerine
ve yeteneklerine odaklanmış, işverenler, profesyonel
gelişim merkezleri, iş arayanlar, profesyoneller için
ortak bir Avrupa diline sahip olmak mümkündür.
CERTIPILOT Projesi kapsamında, ECV Kılavuz
Kaptanların yeterliliklerinin belirlenmesi ve özellikle
kazanılmış olan bu yeteneklerin ve bilginin çeşitli
eğitim yolları aracılığıyla tanınmasıyla ilgilidir. Ayrıca,
ECV ve CERTIPILOT çerçevesinin uygulanması ekip
içinde mevcut yeterliliklerin yelpazesinin durumunu
değerlendirmek ve muhtemelen bireysel eğitim yolları
planlamak için faydalı olabilir.
58 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Kılavuz kaptanların bireysel kaynaklarının
gelişimine ilişkin olarak Kılavuz Kaptanlara yönelik
ECV kullanımı şu aşağıda sayılanları daha kolay
hale getirmektedir:
§ bireysel yeterlilikler ve becerilerin durumunu
değerlendirmek ve bunlara daha ileri seviyede
eğitim, öğretim için veya kariyer gelişimine
yönelik olarak geçerlilik vermek
§ Alınan eğitim ile kazanılan tecrübeyi kolay bir
şekilde ilgili yeterlilikler ile bağlantılandırmak ve
§ Hem iç hem de dış amaçlara yönelik bir grup
veya bir bireyin yeterlilik portföyünü daha iyi bir
şekilde tanımlamak
İşle İlgili Beceriler
Europass CV’ye yansıtılan Riskin önlenmesi ve
Çevre Koruma konusunda eğitilmiş olan Kılavuz
Kaptanların Yeterlilikleri
Aşağıda Europass CV içerisinde, Riskin Önlenmesi
ve Çevrenin Korunması alanında eğitimli Kılavuz
Kaptanların Risk önleme ve Çevre Koruma
eğitimli Kılavuz Kaptanlar yeterliliklerinin nasıl
yansıtılabileceğinin bir örneği verilmektedir
Risk önleme ve Çevrenin Korunmasına dair Teknik Yeterlilikler:
Görevli olduğu liman / bölgede acil durumlarda gemi manevrası ve geminin kullanımına ilişkin olarak Kaptan’a tavsiye verebilir
Görevli olduğu liman / bölgede acil durumlarda kirliliği önlemek ve veya en aza indirmek için geminin Kaptan tavsiye verebilir
Görevli olduğu liman / bölgede acil durumlarda kirliliği önlemek ve veya en aza indirmek için geminin Kaptan tavsiye verebilir
Knowledge
4. How to interpret the information displayed on the
bridge navigational aids or given by the crew.
Use of tugs to prevent drifting
Use of ships' anchors to
prevent drifting
Delivery method
Lectures:
Lectures:
Lectures:
ECDIS Generic
ARPA and RADAR Observor course - mana level
IMO Model course 1.08),
Training on AIS information
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Lectures:
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
3. How to anticipate the
effects of that emergency
Lectures
Lectures
Bridge Resource Management for Pilots Training
Course
IMO Standard Marine Communication Phrases
Training
2. What needs to be communicated to the parties
involved in the dealing with emergency (Captain, Bridge
team, Authorities, etc.).
Emergency manouvre with
different types of vessels
such as Cargo, Gas and Oil
Tankers, Container Ships,
Car Carriers, RORO Ferries
and Passenger Ships.
GMDSS Restricted Operator's Certificate
Possible type of training
1. How to notify the relevant Authorities and call for the
required assistance.
Learning Outcomes
Able to give advice to the Captain to manoeuvre and
handle the ship in emergency circumstances in his
designated port/area
COMPETENCE 1
Written test
Written test
Written test
Written test
Debriefing
Written test and oral test
Writtent test
Assessment method
AIS interpretation training
2 hours tuition, 1 hour
assessment
Radar Observor, 22 hours
tuition 2 hours assessment,
ECDIS, 38 hours tuition 2
hours assessment
BRMP 22 Hours Tuition and
2 hours assessment
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
4 hours theory 1 hour
assessment
10 theoretical
Hours
Radar and AIS Vol 1 and
2 Nautical Institute or
equivalent
ECDIS and Positioning
(Vol. 1 and 2) – Nautical
Institute,
Bridge Team
Management for Pilots
Manuals
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations - At
least Rudder, Engine and
Bow Thruster failures
Standard Marine
Communication Phrases,
IMO Resolution A.918
(22)
GMDSS Manual
Reading List
ek
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 59
Knowledge
Handle emergency with
restricted visibilty
Handle emergency with wind
force of at least 24 knots
in port
Handle emergency with
currents more than 1 knot
Handle emergency with
Collision with other objects
Handle emergency with
Grounding of Vessel
Handle emergency with
Power loss
Ship Handling after a Tug
Failure
Handle emergency with
Rudder failure
1. Maintain good communication with the Captain,
Authorities and all the parties involved in the dealing with
emergency.
6. How weather conditions
can effect that emergency.
5. How different types of
emergencies are handled.
Learning Outcomes
Practicum
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
GMDSS Restricted Operator's Certificate
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Delivery method
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
Possible type of training
Test
Debriefing
Debriefing
Debriefing
Debriefing
Debriefing
Debriefing session
Assessment method
GMDSS 14 hours practical
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
Hours
GMDSS Manual
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations
Reading List
60 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
SKILLS
5. Interpret the effects of
weather conditions in the
light of that emergency.
4. To support the Captain
in different types of
emergencies.
Handle emergency with
restricted visibilty
Handle emergency with wind
force of at least 24 knots
in port
Handle emergency with
currents more than 1 knot
Handle emergency with
Collision with other objects
Handle emergency with
Grounding of Vessel
Handle emergency with
Power loss
Ship Handling after a Tug
Failure
Handle emergency with
Rudder failure
Liaise with relevant
authorities concerned by the
emergency
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
Tailor made Computer Simulation or Manned model
training Simulations on emergencies related to
Rudder, Power, Grounding, Collision and other
specific emergencies that can occur
3. Coordinate with the
Captain on the most
appropriate actions to be
taken in that emergency.
Request relevant shore
assistance
GMDSS Restricted Operator’s Certificate
Possible type of training
2. To use and relay the information displayed on the
bridge navigational aids or given by the crew.
Learning Outcomes
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Tailor made Computer Simulation or
Manned model training
Practicum
Delivery method
Debriefing
Debriefing
Debriefing
Test
Assessment method
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
Simulation/Manned Model:
21 hrs training and 3 hours
debriefing assessment
GMDSS 14 hours practical
Hours
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations - At
least Rudder, Engine and
Bow Thruster failures
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations - At
least Rudder, Engine and
Bow Thruster failures
Manned models/
Computer Simulation
manual related to
emergency situations - At
least Rudder, Engine and
Bow Thruster failures
GMDSS Manual
Reading List
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 61
Knowledge
SKILLS
A Pilot would be able to
perform his role in the
emergency plan being the
link between authorities
and the vessel causing the
incident
The candidate will be able to
support the captain to avoid
bad practices which could
cause pollution
1. Apply local emergency
plans to prevent or contain
pollution.
2. Recognize and prevent
situation of possible
pollution.
Seminar - Pollution Prevention
Oil Pollution response drills in order to get familiar
with the clean up procedure
Seminar
Understanding the impact of
the polluting incidents on sea
and environment as well as
its economic effects
3. The effect of other
pollutants spillage in the
environment.
Theoretical training on the available means for
dealing with a pollution incident in or outside port
areas (non-standardised)
IMO relevant instrument about properties of
dangerous goods – Model Course 1.10
A Pilot would know his role
in the emergency plan and
how the plan is implemented
being the link between
authorities and the vessel
causing the incident
Possible type of training
2. The properties and effects of dangerous cargoes.
1. Local emergency plan
concerning anti-pollution.
Learning Outcomes
Able to give advice to the ship Captain in order to avoid
and or minimise pollution in emergency circumstances in
his designated port/area
COMPETENCE 2
Seminar: by local anti pollution
authorities
Hands-on
Seminar
Lecture or online training
Seminar: by local anti pollution
authorities
Delivery method
Ongoing assesment through
active participation of trainees
to the seminar. Questioning
with all trainees shall be done.
Debriefing session to assess
the drill
Ongoing assesment through
active participation of trainees
to the seminar. Questioning
with all trainees shall be done.
written test
ongoing assessment during
seminar
Assessment method
2 hours
Hands-on: 8 hours –
Briefing/Debriefing: 4 hrs
4 hours
40 hours
Theory: 6 hrs
Hours
International safety guide
for tankers & oil terminal –
ISGOTT
Local Emergency Plan
Manual; local places of
refuge
Case studies on incidents
occurred with negative
impact on environment
IMDG code
Local Emergency Plan
Manual; local places of
refuge, presentation of
relevant case studies
Reading List
62 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Knowledge
2. Knowledge of emergency
response plans.
1. Knowledge of international,
national and local SAR (Search
And Rescue) procedures.
Types of emergencies and role
of the pilot in the response plan
(SAR)
Communication to be done
before initiating a search and
rescue operation; type of search
and rescue pattern; First Aid
Procedures
Learning Outcomes
Participates in Rescue operations
COMPETENCE 3
Recognise the different SAR
patterns
Recognise the various parties
involved in the SAR
Describe the role of the pilot in the
SAR
Outline the main aspects of the local
plan (SAR)
Perform First Aid Procedures
Acknowledge and execute
instructions received from SAR
coordination centre
Liaise with SAR coordination centre
Establish the search pattern
applicable in the particular
circumstances
Establish a datum
Tailor made course
dealing with SAR in
territorial waters
Tailor made course
dealing with SAR in
territorial waters
Possible type of
training
Lectures
Lectures
Delivery method
Ongoing assesment
through active participation
of trainees to the lecture.
Questioning with all
trainees shall be done.
Ongoing assesment
through active participation
of trainees to the lecture.
Questioning with all
trainees shall be done.
Assessment method
Contact hours 6
Contact hours 4 Hands
on 2
Hours
Port Emergency
Response Plan relevant
to the licensed area of
operation of the pilot
International Aeronautical
and Maritime Search
and Rescue (IAMSAR)
Manual Volume 3
Reading List
ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI | 63
Knowledge
SKILLS
Use of recovery systems and
procedures utilised onboard the
pilot boat
Proper application of relevant
SAR procedures
1. Apply international, national
and local procedures in the
SAR (Search And Rescue).
2. Utilize procedures to recover
rescued persons.
Basic principles of survival at sea, use of lifesaving appliances such as
lifejacket, liferaft, immersion suits, etc.
Coordinate with pilot boat crew to
recover the survivor
Recover an unconcious survivor
from water
Operate recovery systems on board
pilot boats
Acknowledge and execute
instructions received from SAR
coordination centre
Liaise with SAR coordination centre
Establish the search pattern
applicable in the particular
circumstances
Establish a datum
Describe examples of
miscommunication within the Bridge
Team leading to accidents
Describe accidents caused by
fatigue on the ships’ crew
4. Personal Survival
Techniques.
Describe examples of
misinterpretation of the information
from electronic navigational aids
leading to accidents
Understanding the situtations
that could lead to accidents
3. Recognize and prevent risk/
dangerous situations.
Learning Outcomes
Tailor made drills on
board of the pilot boat
Tailor made Simulation
exercise simulating SAR
STCW Personal Survival
Techniques – STCW
A-VI1-1
Seminar
Possible type of
training
Practical
Simulation
Lectures and Practical
Seminar
Delivery method
Ongoing assesment
through active participation
of trainees to the drill.
Questioning to all trainees.
Debriefing after the
simulation
Ongoing assessmnent:
questioning and practical
demonstration of
aspects taught to ensure
underpinning of knowledge
Ongoing assesment
through active participation
of trainees to the seminar.
Questioning with all
trainees shall be done.
Assessment method
3 hours
Simulation 2 Assessment
Debriefing 1 hour
8 hours
2 hours
Hours
Recovery System Manual
of the pilot boat
International Aeronautical
and Maritime Search
and Rescue (IAMSAR)
Manual Volume 3
Generic sea survival
practical manual and
notes
Case studies on incidents
occurred
Reading List
64 | ECVET VE EQF KAPSAMINDA KILAVUZ KAPTAN YETERLİLİKLERİNİN AÇIKLIKLA TANINMASINA YÖNELİK ELKİTABI
Download

kılavuz kaptan yeterliliklerinin açıklıkla tanınmasına