İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

:
Ortaklığın Unvanı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Ortaklığın Adresi
Turkcell Plaza, Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı,
: İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
: Tel: (212) 313 1000 / Fax: (212) 292 9322
E-posta adresi
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: Tel: (212) 313 1888 / Fax: (212) 292 9322
Tarih
: 24.12.2014
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
: Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
:
[email protected]
[email protected]
Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. ile Devralma
Yoluyla Birleşmenin Tamamlanması
24.12.2014
Tescil Tarihi
Şirket No
Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1
Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.
Borsa İstanbul Başkanlığına
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turktell Uluslararası Yatırım Holding
A.Ş. ile "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" tamamlanmış olup, Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Download

Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı