HISTORY STUDIES
Uluslararası Hakemli Dergi / International Journal of History
Volume 6 / 5 September 2014
CONTENTS / İÇİNDEKİLER
Mustafa Akkaya
1-11
Üsküdar’da Bir Cerrah Ailesi: Üstad Cerrah Deniz, Eşi Cerrah Küpeli Kızı Saliha
Ve Oğlu Cerrah Mehmed Çelebi
A Surgeon Family in Ottoman Üsküdar:Master Surgeon Deniz, His Wife –Surgeon Kupeli
Saliha and His Son –Surgeon Mehmed Çelebi
Kadir Arslanboğa - H. Ahmet Arslantürk
13-30
Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs Adası’nın Ağustos 1598 ile Nisan 1599 Tarihleri
Arasındaki Gelir ve Giderlerinin Tahlili
An Analysis of Revenues and Expenses of Ottoman Cyprus in the Period of August 1598 –
April 1599
Cengiz Atlı
31-50
Türk Siyasi Hayatının Ardında Kalan İsim: Mustafa Abdulhalik Renda
A Forgotten Name in Turkish Politics: Mustafa Abdulhalik Renda
Mithat Aydın
51-84
II. Abdülhamid Döneminde Manastır Vilayetinde Rüşdiye Okullarının Gelişimi
Development of Rüşdiye Schools in the Monastir Province during the Reign of Abdulhamid II
Çağatay Benhür
85-109
Türk Askeri Heyetinin Sovyetler Birliği Gezisi (1934)
The Turkish Military Delegation's Trip to the Soviet Union in 1934
Zeynep Oral Çakmakçı
111-130
Kazı Buluntuları Işığında Ortaçağ Bizans Camcılığında Boğumlu (Bilezik) Boyunlu
Şişeler
Bubble Neck Bottles in Medieval Byzantine Glassmaking in Light of Archaeological Findings
Sabit Dokuyan
131-156
Anıtkabir Nasıl İnşa Edildi? Süreç ve Tartışmalar
How was Atatürk’s Mausoleum Built? The Process and Discussions
Ali Kaşıyuğun - Mustafa Çolak
157-176
Savaş ve Propaganda: Birinci Dünya Savaşı’nda Alman Propagandası
War and Propaganda: German Propaganda in World War I
Journal of History Studies
Volume 6/5 2014
Nuray Özdemir
177-191
Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan
Kutlamalar
Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women
Sadiye Tutsak
193-218
Milli Mücadele Yıllarında Suriye’deki Gelişmelerin Güney Cephesi ve Ankara
Hükümeti Açısından Önemi –II
The Impact of Developments in Syria on the Southern Front and Its Significance for the
Ankara Government during Turkish War of Independence-II
Ali Rıza Yağlı
219-231
Timurlularda Vezîrlik Müessesesi ve Hâce Gıyaseddin Pir Ahmed Hafî
Institution of Vezirate in the Tamerlane Empire and Hace Giyaseddin Pir Ahmed Hafi
Serkan Yazıcı
233-247
Sultan II. Abdülhamid Örneğinde Tarihsel Algılamanın Değişimi
Changing Historiography: Case Study of Abdulhamid II
Mehmet Ali Yıldırım
249-268
II. Abdülhamid Devri Taşra İdâdîlerinde Mesleki Eğitim Denemesi
Vocational Education Practices in Secondary Schools during the Reign of Abdulhamid II
Ahmet Yiğit
269-311
III. Ahmet Dönemi Huzur Güreşleri ve Güreşler İçin Yapılan Ceyb-i Hümayun
Harcamaları
Wrestling in the Presence of the Sultan and Expenditures from the Imperial Pocket During
the Reign of Ahmet III
KİTAP TANITIMI / REVİEW
Necati Çavdar
313-315
Fahri Sakal, Çok Partili Döneme Geçişte Tek Partinin Muhalefet Anlayışı, Etüt
Yayınları, Samsun, 2008, 254 s.
Journal of History Studies
Volume 6/5 2014
Download

İçindekiler - History Studies