Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında
Türk-Ermeni Ġlişkileri Uluslararası Sempozyumu
Bildiri Sunum Programı
08 Nisan 2015 Çarşamba
Bumin Kağan Salonu
14:00-15:40 Oturum
14:00-14:20 Ortaçağ‟da Türk-Ermeni İlişkilerini Şekillendiren Faktörler
Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu
14:20-14:40 Ermeni İmajına ve Ulusal Bilincine Etkileri Açısından Ermeni Prensliklerinin
İlk ve Ortaçağ‟da Komşu Halklarla İlişkileri
Doç. Dr. Mehmet Bülent Uludağ - Arş. Gör. İsa Siypak
14:40-15:00 Çukurova Ermeni Krallığı‟nın Türkiye Selçukluları-Eyyubi İlişkilerine Tesiri
Doç. Dr. Süleyman Özbek
15:00-15:20 Moğol-Ermeni İttifakının Türk-Ermeni İlişkilerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş
15:20-15:40 Değerlendirme
15:40-16:10 ARA
16:10-17:50 Oturum
16:10-16:30 Ortaçağ‟da Türk ve Ermeni Toplumları Arasındaki Sosyal, Kültürel ve Ticari
İlişkilere Genel Bir Bakış
Prof. Dr. İlyas Gökhan
16:30-16:50 Ermeniler‟in Haçlılar‟a Yardımları: Antakya İki Kız Kardeş Kulesi Muhafızı
Firuz Örneği (Haziran 1098)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Güngörmez
16:50-17:10 Türkiye Selçuklu Devleti‟nin Kuruluş Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri
Doç. Dr. Muharrem Kesik
17:10-17:30 Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Selçuklu-Ermeni
İlişkileri
D. Öğr. Gurban Hüseynov
17:30-17:50 Değerlendirme
08 Nisan 2015 Çarşamba
Kaşgarlı Mahmut Salonu
14:00-15:40 Oturum
14:00-14:20 Osmanlı Fotoğrafının Ustaları “Ermeni Fotoğrafçılar”
Engin Özendes
14:20-14:40 Osmanlı Ticaret ve Sanat Hayatına Damga Vurmuş Bir Aile: Düzyan Ailesi
Saro Dadyan
14:40-15:00 Osmanlı Devlet Hizmetinde Bulunan Ermeniler‟den: İşadamı Kalust Sarkis
Gülbenkyan
D. Öğr. Özge Togral
15:00-15:20 Osmanlı Bürokrasisinde Amasyalı Ermeni Memurlar
Y.L. Öğr. Selçuk Sarı
15:20-15:40 Değerlendirme
15:40-16:10 ARA
16:10-17:50 Oturum
16:10-16:30 Asya Türkiyesi‟nde Osmanlılar, Hıristiyan Tebaası, Avrupalı “Güçler” ve
Gezginler
Prof. Dr. Ahmet Ünal
16:30-16:50 Türkler ile Ermeniler Osmanlı Öncesi Nasıl Bir Tarihi Paylaştılar?
Prof. Dr. Mehmet Ersan
16:50-17:10 Anadolu Halk Kültüründe Gregoryenler
Dr. Yaşar Kalafat
17:10-17:30 Osmanlı‟nın Din ve Vicdan Hürriyeti Bağlamında Ermeniler‟e Tanıdığı Haklar
Dr. Mehmet Güneş
17:30-17:50 Değerlendirme
08 Nisan 2015 Çarşamba
Erol Güngör Amfisi
14:00-15:40 Oturum
14:00-14:20 İstanbul Ermeni Patrikliği‟nin Osmanlı Hükümeti‟yle Münasebetlerine Tesir
Eden Dinamikler (XVIII. Yüzyıl‟ın İlk Yarısı)
Dr. Ensar Köse
14:20-14:40 Toplumsal İlişkileri Bağlamında XIX. Yüzyıl‟da Sivas Şehrindeki Ermeniler
Prof. Dr. Muhittin Tuş
14:40-15:00 Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında Ermeniler ve Ermenice Dersi
Doç. Dr. Fatih Demirel
15:00-15:20 Urfa Şer„iyye Sicillerine Göre Türk-Ermeni İlişkileri
Yrd. Doç. Dr. İlhan Palalı
15:20-15:40 Değerlendirme
15:40-16:10 ARA
16:10-17:50 Oturum
16:10-16:30 Bir Osmanlı Aydınının Düşünce Dünyası: Krikor Zohrab‟la “Hayat, Olduğu
Gibi”
Doç. Dr. Rıfat Atay
16:30-16:50 Osmanlı‟da Modern Ziraatın Gelişimine Katkı Sunan İki Ermeni Mütehassıs:
Hagop Amasyan ve Kevork Torkomyan
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım
16:50-17:10 Osmanlı İmparatorluğu‟nda Ermeni Petrolcüler
Derviş Başa – Atilla Aktaş
17:10-17:30 Kadim Dostlukta Bir Çınar: Keresteciyan Türker
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Biçici
17:30-17:50 Değerlendirme
08 Nisan 2015 Çarşamba
Halil İnalcık Amfisi
14:00 – 15:40 Oturum
14:00-14:20 XVIII. Yüzyıl‟ın İlk Yarısında Edirne‟de Ermeniler‟e Dair İzler
Yrd. Doç. Dr. Gülser Oğuz
14:20-14:40 Osmanlı Devleti‟nin Son Dönemlerinde Denizli‟deki Ermeniler
Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy - Yrd. Doç. Dr. Bilal Yıldız
14:40-15:00 XIX. Yüzyıl‟ın İkinci Yarısında Keban Sancağı‟nda Ermeniler‟in Demografik
ve Sosyal Yapısı
Yrd. Doç. Dr. Salih Akyel
15:00-15:20 Trabzon Vilayeti Salnamelerine Göre XX. Yüzyıl‟ın Başlarında Ermeni
Nüfusu ve Sosyal Statülerinin Durumu
Y. L. Öğr. Emrah Akar - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özmenli
15:20-15:40 Değerlendirme
15:40-16:10 ARA
16:10-17:50 Oturum
16:10-16:30 Mersin‟deki Osmanlı Dönemi Ermeni Kiliseleri
Prof. Dr. Ayşe Aydın
16:30-16:50 Türk-Ermeni Halk Edebiyatı İlişkileri ve Türkçe Söyleyen Ermeni Aşuğları
Prof. Dr. Fikret Türkmen
16:50-17:10 Osmanlı Hiciv Matbuatında Ermeniler‟in Oynadığı Role Dair Örnekler
Yrd. Doç. Dr. Hamza Altın
17:10-17:30 Halk Hikayeleri ve Destanlarımızın Yayımlanmasında Ermeni Aydınların Rolü
Ali Şamil
17:30-17:50 Değerlendirme
09 Nisan 2015 Perşembe
Bumin Kağan Salonu
09:00-10:20 Oturum
09:00-09:20 1915 Öncesi Doğuda Ermeni-Kürt Mücadelesi ve Kürtler Tarafından
Yayınlanan Bir Bildiri
Dr. Ersin Kırca
09:20-09:40 1915 Sevk ve İskân Kanunu ve Soykırım İddiaları
Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu
09:40-10:00 Üç “Şehid-i Millî”
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu – Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin
Elmacı
10:00-10:20 Değerlendirme
10:20-10:50 ARA
10:50-12:10 Oturum
10:50-11:10 İmkanları Siyasi Emelleriyle Bağdaşmayan Ermeniler
Prof. Dr. Bayram Kodaman
11:10-11:30 “Ermeni Sorunu”nun Ortaya Çıkışında Rusya‟nın Rolü
Doç. Dr. Şenol Kantarcı
11:30-11:50 I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Fransız-Ermeni İttifakı Üzerine Bir Araştırma
Okt. Fatma Uygur
11:50-12:10 Değerlendirme
12:10-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:20 Oturum
14:00-14:20 I. Meşrutiyet Meclisinde Ermeni Mebusların Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin
Osmanlıcılık Açısından Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ahmet Oğuz
14:20-14:40 II. Meşrutiyet Dönemi‟nde Taşnaksütyun Cemiyeti‟nin Faaliyetleri
Prof. Dr. Haluk Selvi
14:40-15:00 Ermeni (Hınçak) Komitecisinin Osmanlı Meclisinde Ermenileri Temsili:
Hamparsum Boyacıyan
Yrd. Doç. Dr. Özlem Karsandık Yazıcı
15:00-15:20 Değerlendirme
15:20-15:50 ARA
15:50-17:10 Oturum
15:50-16:10 Ermeni Manzumelerinde Ermeni Emellerinin Tezahürleri
Prof. Dr. Muhittin Eliaçık
16:10-16:30 XIX. Yüzyıl Gürcü Yazar İlya Çavçavadze‟ye Göre Ermeni Şovenizmi
Doç. Dr. Gülnara Goca Memmedova
16:30-16:50 Ermeni Tarih Yazımında Milli Kahramanlar
Dr. Bülent Cırık
16:50-17:10 Değerlendirme
09 Nisan 2015 Perşembe
Kaşgarlı Mahmut Salonu
09:00-10:20 Oturum
09:00-09:20 Ermeniler‟in Müslüman Göçmenler Arasına Karışmaları ve Alınan Önlemler
Yrd. Doç. Dr. Erdal Taşbaş
09:20-09:40 Kürt-Ermeni İlişkileri ve İttihat ve Terakki‟nin Siyasal Dönüşümü 1908-1914
D. Öğr. Tibet Abak
09:40-10:00 Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde 1914 Yılında İmzalanan Yeniköy
Antlaşması ve Vilayât-ı Şarkiye Islahat Müfettişliği Uygulaması
Dr. Zekeriya Türkmen
10:00-10:20 Değerlendirme
10:20-10:50 ARA
10:50-12:10 Oturum
10:50-11:10 Maraş‟ta Fındıcak Ermeni İsyanı
Prof. Dr. Ahmet Eyicil
11:10-11:30 Birecik‟te Ermeni İğtişâşı 1895-1896
Yrd. Doç. Dr. İhsan Burak Birecikli
11:30-11:50 1895 Yılında Mamûretülaziz Vilayetinde Meydana Gelen Ermeni İsyanları
Yrd. Doç. Dr. Erdinç Gülcü
11:50-12:10 Değerlendirme
12:10-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:20 Oturum
14:00-14:20 Fransız Belgelerine Göre Çukurova‟da Bazı Ermeni Askerlerinin Olaylarla
İlgili Düşünceleri (1919)
Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran
14:20-14:40 Londra Türk Büyükelçiliği Arşivinden Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerine
İntikal Ettirilen Osmanlı Vesikalarının Türk-Ermeni İlişkileri Açısından Önemi
Doç. Dr. Nejdet Gök
14:40-15:00 Ermeni Sorunu Hakkında Devlet Arşivlerince Yapılan Çalışmalar (Tarihçe)
Uzm. Umut Soysal
15:00-15:20 Değerlendirme
15:20-15:50 ARA
15:50-17:10 Oturum
15:50-16:10 Paris Barış Konferansı‟nda Ermeni Yurdu Tartışmaları ve Osmanlı
Hükümetinin Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Mehmet Okur
16:10-16:30 Mütareke Meclisinde Ermeni Mebuslar
Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu
16:30-16:50 1920‟li Yıllarda Avrupa‟da Sinema ve Tiyatroda Ermeni Propagandası
Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay
16:50-17:10 Değerlendirme
09 Nisan 2015 Perşembe
Erol Güngör Amfisi
09:00-10:20 Oturum
09:00-09:20 Büyük Savaşın Arefesinde Rusya ve Ermeniler
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy
09:20-09:40 Ermeni Meselesi ve I. Dünya Savaşı‟na Giriş Sürecinde Ermeniler
Dr. Ali Kaşıyuğun
09:40-10:00 I. Dünya Savaşı‟nda Rus Çıkarları ve Ermeni Meselesi
D. Öğr. Eray Bayramol
10:00-10:20 Değerlendirme
10:20-10:50 ARA
10:50-12:10 Oturum
10:50-11:10 Osmanlı Devleti‟nde Ermeni Tercümaların Faaliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Çetin Aykurt
11:10-11:30 Bağımsız Ermenistan Yolunda Vazgeçilmez Bir Unsur Olarak Silahlanma
(1890-1895)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep İskefiyeli
11:30-11:50 İstanbul Ermeni Patrikhanesi‟nin Berlin Kongresi‟ne Gönderdiği Heyetin
Avrupadaki Faaliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Fikrettin Yavuz
11:50-12:10 Değerlendirme
12:10-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:20 Oturum
14:00-14:20 Karşılaştırmalı Arşiv Kaynaklarına Göre Kilikya Olayları
Yrd. Doç. Dr. Celal Pekdoğan
14:20-14:40 “Yeni Adana” Gazetesi‟nin Haber ve Yorumlarına Göre Millî Mücadele
Döneminde Ermeni Faaliyetleri ve Ermeni Meselesi
Yrd. Doç. Dr. Cihat Yıldırım
14:40-15:00 İşgal Yıllarında Adana‟da Ermeni Mezalimi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çabuk - D. Öğr. Macide Başlamışlı
15:00-15:20 Değerlendirme
15:20-15:50 ARA
15:50-17:10 Oturum
15:50-16:10 Bir İttihatçı Olan Mehmet Reşit‟in Diyarbakır Valiliği ve Ermeni Tehciri
Yrd. Doç. Dr. Oktay Bozan
16:10-16:30 Misyonerlik Faaliyetleri Çerçevesinde Antep Amerikan Hastanesi ve Bölge
Halkı Üzerindeki Etkisi (1880-1920)
Yrd. Doç. Dr. Metin Aksoy - D. Öğr. Faruk Taşkın
16:30-16:50 Bir Misyonerin Kaleminden 1915 Olayları ve Ermeni Yetim Çocukları
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş
16:50-17:10 Değerlendirme
09 Nisan 2015 Perşembe
Halil İnalcık Amfisi
09:00-10:20 Oturum
09:00-09:20 Osmanlı Toplumunda Ermeni Kadını: Aile, Evlilik, Boşanma, İhtida
Okt. Tuba Çınar
09:20-09:40 Osmanlı Toplumunda İhtida Eden Ermeni Kadınların Durumu
Arş. Gör. Selcan Alperay Eraslan
09:40-10:00 Osmanlı Dâr-ül-Eytâmlarında Ermeni Çocuklarının Durumu
Y.L. Öğr. Cihangül Elbi
10:00-10:20 Değerlendirme
10:20-10:50 ARA
10:50-12:10 Oturum
10:50-11:10 1918 Ermeniler‟in Gürcüler‟e Yönelik Şantajı ve İlan Olunmuş Ermeni-Gürcü
Savaşı
Prof. Dr. Şureddin Memmedli
11:10-11:30 1918-1919 Yıllarında Ermeniler‟in Azerbaycan Türkleri‟ne Karşı
Gerçekleştirdikleri Saldırı ve Terör Eylemleri
Doç. Dr. Feride Aliyeva
11:30-11:50 Sovyet Diplomatı ve Dışişleri Bakanı G. V. Çiçerin‟in Türk-Ermeni İlişkilerine
Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Telli Korkmaz
11:50-12:10 Değerlendirme
12:10-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:20 Oturum
14:00-14:20 Ermenilerce Türkler‟e Yapılan Zulüm ve Katliamların Şekil ve Yöntemleri
Prof. Dr. Osman Akandere - Okt. Hasan Ali Polat
14:20-14:40 1909 Adana Olayları Öncesi Kilikya Ermenilerinin Avrupa Devletleriyle Olan
Münasebetleri (1879-1909)
D. Öğr. Osman Karlangıç
14:40-15:00 İsyan ve İşgallerin Van Şehir Dokusunda Yarattığı Kültürel ve Ekonomik
Tahribat ve Merkezi Hükümetin Şehri Yeniden Yapılandırma Çalışmaları
Arş. Gör. Dilek Akgümüş
15:00-15:20 Değerlendirme
15:20-15:50 ARA
15:50-17:10 Oturum
15:50-16:10 XIX. Yüzyılda Güney Kafkasya‟da Nüfus Hareketleri ve Ermeniler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
16:10-16:30 “Ermeni Sorunu”nun Oluşumunda Rus Diplomasisinin Rolü
Prof. Dr. Tofig Mustafazade
16:30-16:50 Yabancı Devletlerin Nahçıvan‟la İlgili Politikasında Ermeni Amili (1917-1921)
Prof. Dr. İsmail Hacıyev
16:50-17:10 Değerlendirme
10 Nisan 2015 Cuma
Bumin Kağan Salonu
09:00-10:20 Oturum
09:00-09:20 Tarih Boyunca Ermenistan‟ın Azerbaycan‟a Toprak İddiası, Bununla Bağlı
Azerbaycan Halkına Yapılmış Mezalim ve Soykırım
Prof. Dr. Tamilla Abbashanlı Aliyeva
09:20-09:40 Karabağ Bölgesi‟ne Ermeniler‟in Yerleştirilmesi
Öğr. Gör. Arslantürk Akyıldız
09:40-10:00 Kafkasya Çatışmalarının Dönüşümünde Geliştirilen Politikalar; Yukarı
Karabağ Sorunu Örneği
Arş. Gör. Seda Birol
10:00-10:20 Değerlendirme
10:20-10:50 ARA
10:50-12:10 Oturum
10:50-11:10 Bir Tutarsızlık Meselesi Olarak Ermenilik ya da Ermeni Sorunu
Prof. Dr. Aygün Attar
11:10-11:30 Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Batı Devletlerinin Yaklaşımı. Ermeniler‟in
“Kendini Koruma İçgüdüsü” Sendromu
Doç. Dr. Sevinç Ruintan - Cavid Alisgenderli
11:30-11:50 Vietnam‟daki Amerikan Savaşı Bağlamında Türkler‟e Karşı Yapılan Soykırım
Suçlaması
Tal Buenos
11:50-12:10 Değerlendirme
12:10-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:20 Oturum
14:00-14:20 Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Yeni Arayışlar; KAFKASSAM Örneği
Yrd. Doç. Dr. Hasan Oktay
14:20-14:40 Petrosyan‟ın Başkanlığı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri: Kaybedilen Bir
Fırsat
Doç. Dr. Yaşar Sarı
14:40-15:00 Azerbaycan-Türkiye-Ermenistan İktisadi Politikaları ve Bunu Yönlendiren
Faktörler
Doç. Dr. Namik Muradov
15:00-15:20 Değerlendirme
15:20-15:50 ARA
15:50-17:10 Oturum
15:50-16:10 Üçüncü Kuşak Ermeni Terörü: ASALA ve JCAG-ARA Terör Eylemleri
Doç. Dr. Ercan Karakoç
16:10-16:30 Gizli Ordular ve Devrimci Federasyonlar: Ermeni Siyasal Şiddetinin Yükseliş
ve Düşüşü
Yrd. Doç. Dr. Christopher Gunn
16:30-16:50 ASALA Terör Örgütünün Faaliyetleri ve Türk-Ermeni İlişkileri Üzerindeki
Etkisi (1975-1985)
Dr. Selma Çetinkaya
16:50-17:10
Değerlendirme
10 Nisan 2015 Cuma
Kaşgarlı Mahmut Salonu
09:00-10:20 Oturum
09:00-09:20 Cumhuriyet Dönemi Türk-Ermeni İlişkileri
Prof. Dr. Yaşar Akbıyık
09:20-09:40 Ermeni Terör Örgütü ASALA ve Uyuşturucu Kaçakçılığı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarı
09:40-10:00 Türk Basınında ASALA Terörü (1975-1985)
Y. L. Öğr. Çağhan Sarı
10:00-10:20 Değerlendirme
10:20-10:50 ARA
10:50-12:10 Oturum
14:00-14:20 Ermeni İddiaları ve Algı Mekanizmaları
Prof. Dr. Birsen Karaca
14:20-14:40 Yabancı Düşmanlığı Bağlamında Ermeni ve Türk Toplumları Arasındaki
Stereotip Önyargılar
Prof. Dr. Süer Eker
14:40-15:00 Ermeni Sorunu‟nun Analizinde Bazı “Galat-ı Meşhur” Kavramlar
Doç. Dr. Barış Özdal
15:00-15:20 Değerlendirme
12:10-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:20 Oturum
14:00-14:20 Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Kafkasya Bölgesi‟nin Güç Dengelerine
Etkileri
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
14:20-14:40 Dünya Siyasi Coğrafyasında Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı Tartışmaları
Üzerine Akademik Görüşler
Doç. Dr. Beşir Mustafayev
14:40-15:00 Ermeni Açılımı Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Bir Adım Geri İki Adım
İleri
Yrd. Doç. Dr. Esme Özdaşlı
15:00-15:20 Değerlendirme
15:20-15:50 ARA
15:50-17:10 Oturum
14:00-14:20 Tarihi, Siyasi, Sosyal Hafızanın 100. Yılında Yol Ayrımındaki Ermeniler
Prof. Dr. Azmi Süslü
14:20-14:40 Osmanlı Ermenileri‟nin Yaşadıkları Dönemi Yeniden İnşa Projesi
“Houshamadyan” ve Yitirilen Ortak Belleği Kazanmada Görsel Hatıralar
Doç. Dr. Mehmet Güneş
14:40-15:00 1950‟li Yıllarda Diaspora Ermenileri‟nin Amerika ve Avrupa‟da Türkiye
Aleyhtarlığı Faaliyetlerine Karşı Türk Basınının Tepkisi
Yrd. Doç. Dr. Akın Çelik
15:00-15:20 Değerlendirme
10 Nisan 2015 Cuma
Erol Güngör Amfisi
09:00-10:20 Oturum
09:00-09:20 Tanzimat Dönemi Osmanlı Taşrasında Ermeni Nüfusunun Meslekî
Yapılaşması: Amasya Örneği
Prof. Dr. Galip Eken
09:20-09:40 XIX. Yüzyıl‟ın İlk Yarısında Kadim Dostluğa Bir Örnek: Sivas‟ta TürkErmeni İlişkileri
Okt. Serap Bozpolat Ayan-Yrd. Doç. Dr. Osman Kubilay Gül
09:40-10:00 Fransız Belgeleri Işığında Millî Mücadele Sürecinde Ermeni Doğu Lejyonu,
Akdeniz ve Kıbrıs
Prof. Dr. Ulvi Keser
10:00-10:20 Değerlendirme
10:20-10:50 ARA
10:50-12:10 Oturum
10:50-11:10 1915‟in Torunlarının Türk-Ermeni İlişkilerine Bakışı
Y. L. Öğr. Ahmet Şahin
11:10-11:30 Travmatik Yas Bağlamında Türk-Ermeni İlişkileri
Y. L. Öğr. Simge Dilek
11:30-11:50 Ermeniler‟in Katlettiği Bir Ailenin Dramı; Erzurum‟dan Torbalı‟ya Uzanan Bir
Yaşam: Kireççi Ömer Kaya (1891-1980)
Uzm. Öğr. Necat Çetin
11:50-12:10 Değerlendirme
12:10-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:20 Oturum
10:50-11:10 XIX. Yüzyıl‟ın Sonu XX. Yüzyıl‟ın Başlarında Ermeniler‟in Azerbaycan‟da
(Bakü Şehri Örneğinde) Örgütlenmesi
Doç. Dr. Cavid Qasımov
11:10-11:30 XX. Yüzyıl Azerbaycan ve Doğu Anadolu‟daki Ermeni-Türk Münakaşalarında
Rusya ve Batı‟nın Rolü
Doç. Dr. Faik Elekberov
11:30-11:50 Tarihimizde Azerbaycan-Ermeni Kültürel İlişkileri
Prof. Dr. Gasim Hajiyev
11:50-12:10 Değerlendirme
15:20-15:50 ARA
15:50-17:10 Oturum
15:50-16:10 Türkiye‟nin Olası AB Üyeliğinin Türkiye ve Ermenistan Arasındaki
Diplomatik İlişkilere Etkileri
Arş. Gör. İsmail Ayhan
16:10-16:30 Bulgaristan Ermenileri‟nin 1915 Olayları‟na İlişkin Bulgaristan‟daki Politik
Faaliyetleri
Arş. Gör. Kader Özlem
16:30-16:50 Amerikan Arşiv Belgeleri Işığında Musa Dağı Olayı
D. Öğr. Fatma Öztürk
16:50-17:10 Değerlendirme
10 Nisan 2015 Cuma
Halil İnalcık Amfisi
09:00-10:20 Oturum
09:00-09:20 Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Soykırım Suçu
Yrd. Doç. Dr. Olgun Değirmenci
09:20-09:40 1915 Olaylarının UAD‟nın İki Kararı Işığında Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Münevver Aktaş
09:40-10:00 Türk-Ermeni Sorununda Temel Kavramlar: Tehcir, Soykırım ve Diaspora
Yrd. Doç. Dr. Kasım Tatlılıoğlu
10:00-10:20 Değerlendirme
10:20-10:50 ARA
10:50-12:10 Oturum
10:50-11:10 Ermeni Milliyetçiliği‟nin Tarih Tezlerinde “Günah Keçisi” ve Ressentiment
Retoriği
Yrd. Doç. Dr. Meşdi İsmayılov
11:10-11:30 Karl Manheim‟in Ütopya-İdeoloji Teorisine Göre “Büyük Ermenistan” Hayali
ve “Hay Dat” Doktrini Analizi
D. Öğr. Keisuke Wakizaka
11:30-11:50 Ermeni Meselesinin “İmparatorlukların Sonu” ve “Ulus-Devlet Modeli”
Teorisi Bağlamında Yeniden Değerlendirilmesi
Taner Gökdemir
11:50-12:10 Değerlendirme
12:10-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-15:20 Oturum
15:50-16:10 Osmanlı‟dan Günümüze İran ve Ermeni Meselesi
Yrd. Doç. Dr. Bahattin Demirtaş
16:10-16:30 XX. Yüzyıl‟ın Başında Rus-Türk İlişkilerinde Ermeni Sorunu (Rusça
Çalışmalarda)
Yrd. Doç. Dr. Lyazzat Dinaseva
16:30-16:50 Dağıstan‟daki Ermeniler‟in Sosyal-Politik-Ekonomik Durumlarına Kısa Bir
Bakış
D. Öğr. Aynur Gazanferkızı
16:50-17:10 Değerlendirme
15:20-15:50 ARA
15:50-17:10 Oturum
15:50-16:10 Nahçıvan‟da (Azerbaycan) Ermeni İşgaline Karşı Mücadele ve Edebiyatta
Yansımaları
Prof. Dr. Ebülfez Amanoğlu - Dr. Esmer Memmedova
16:10-16:30 Çağdaş Azerbaycan Şiiri‟nde “Hocalı Soykırımı”
Doç. Dr. Merziyye Necefova
16:30-16:50 100 Yıllık Süreçte Ermeni Propagandası “Musa Dağ‟da 40 Gün” Örneği
Ahmet Geçer
16:50-17:10 Değerlendirme
10 Nisan 2015 Cuma
Bumin Kağan Salonu
17:30-18:30 Türk-Ermeni İlişkilerinin Geleceğine Yönelik Somut Önerileriler ve
Değerlendirme Oturumu
Download

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk