Nobel Pazarlama Limited Şirketinin 27.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı
Nobel Pazarlama Limited Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı için 27.03.2014
tarihinde, saat 09:00 da, şirket merkez adresi olan Yeniyurt mah.Yenişehir Cad.No:1 Tokat adresinde
toplanılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2014 tarih ve 8524 sayılı nüshasında ve 07.03.2014
tarihli yerel Hürsöz gazetesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden
pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine imza karşılığı, toplantı gün ve
gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket
paylarının toplam itibari değeri 2.000.000 (İkimilyon) TL olan 2.000.000 (İkimilyon) adet paydan; itibari
değeri 2.000.000 (ikimilyon) adet payın asaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali Rıza Diren
tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1 – Toplantı başkanlığına Bülent Ozan Diren tarafından Ali Rıza Diren teklif edildi başka teklif
olmadığından teklif genel kurula sunuldu oybirliği ile göreve getirildi.Toplantı başkanı Yazman olarak
Ayhan Şahin’I görevlendirdi.
2 – Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu B.Ozan DİREN tarafından genel kurula okundu .
3 - Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Firma Temsilcisi Sait Albayrak tarafından genel kurula
okundu.
4 – Finansal tablolar Ayhan Şahin tarafından genel kurula okundu.
5 – Okunan raporların müzakeresine geçildi. Raporlar üzerinde söz alan olmadığından, raporlar
ayrı ayrı genel kurulun oylarına sunuldu ekseriyetin oyu ile kabul edildi. Yönetim kurulu ekseriyetin
oyları ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu TTK ‘nın 436 maddesi gereğince ibrada sahip oldukları paylardan
doğan oy haklarını kullanmamışlardır.)
6- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan
sonra kalan kısmın dağıtılmasının görüşülmesine geçildi şirketin 2013 yılı karının geçmiş yıllar karlar
hesabında bırakılmasına ve dağıtım yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
7 – Müdürler kurulu üyelerine herhangi ücret ve oturum hakkı verilmemesi Bülent Ozan Diren
teklif edildi başka teklif olmadı, teklif oy birliği ile kabul edildi.
8 - Esas Sözleşme değişiklerinin görüşülmesine geçildi Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı
TTK’na uyumlu hale getirilmesi amacı ile esas sözleşmenin 4,5,6,7,8,9,1112, ve Geçici maddelerinin
tadili hakkında hazırlanan tadil metninin eski ve yeni şekli ile genel kurula okundu bu konuda söz
alan olmadı. Tadil metninin yeni şekli genel kurula sunuldu oy birliği ile aşağıdaki gibi olmasına oy
birliği ile karar verildi.
YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN MERKEZİ
MERKEZ
Madde 4
Şirketin merkezi Tokat ilindedir, Adresi Yeniyurt Mahallesi Yenişehir Cad.No:1 Tokat’tadır.
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
YENİ ŞEKLİ
SÜRE
Madde 5
Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ
Madde 6Şirketin sermayesi 2.000.000.- YTL (İki milyon Yeni Türk Lirası ) olup bu sermaye her biri 25.- (yirmi beş) YTL. kıymetinde
80.000 hisseye ayrılmıştır.
Buna göre yeni paylar şöyledir.
79.999 hisseye karşılık olan 1.999.975.- TL Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 hisseye karşılık olan 25.- TL Bülent Ozan DİREN,
Hissedarlar tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların esas sermaye paylarının itibarı
değerinin ¼ ü şirketin tescil tarihinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise Genel kurulun alacağı kararlara göre
şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre
yapılır.
YENİ ŞEKLİ
İLAN
Madde 7
Şirkete ait ilanlar TTK’ nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmüne göre yapılır.
YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN İDARESİ:
Madde 8
Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
YENİ ŞEKLİ
TEMSİL
Madde 9
Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit tescil ve ilan olunur.
Şirket müdürü Bülent Ozan DİREN şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidir.
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili müdürler kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve
yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (Bir)
kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Şirketi müdürler kurulu üyelerinden 1 (Bir) tanesinin münferiden atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam
edeceklerdir.
Müdürler kurulu, yönetimdeki yetkilerinin tamamını veya bir kısmını birkaç müdürler kurulu üyesine, müdürlere veya
üçüncü kişilere yetkilendirerek verebilir.
YENİ ŞEKLİ
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Madde 11
Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl
%5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı,
esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak
toplam miktara oranla hesaplanır.
YENİ ŞEKLİ
YEDEK AKÇE
Madde 12
Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden
genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.
Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça
pay sahiplerine kar dağıtılamaz.
YENİ ŞEKLİ
DAMGA VERGİSİ
Geçici Madde
KALDIRILMIŞTIR.
9 – Müdürler Kurulu üyeliklerine Ali Rıza Diren ,Erol DİREN, B.Ozan DİREN ve Ayhan ŞAHİN
teklif edildi başka teklif olmadığından teklif genel kurula sunuldu oybirliğiyle bir yıl süre ile seçilmeleri
kabul edildi. Şirketin 2014 yılı Bağımsız denetiminin ,Yönetim Kurulu tarafından anlaşmaya varılan
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ne yaptırılması genel kurula sunuldu başka
teklif olmadığından oy birliği ile Kabul edildi
10 -Gündemde görüşülecek başka konular olmadığından Toplantı Başkanı pay sahiplerine
teşekkür ederek saat 10:00 ‘de toplantıyı kapattı.
Toplantı Başkanı
Ali Rıza DİREN
Katip
Ayhan Şahin
Download

Nobel Pazarlama Ltd. Şti. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2013