T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Koordinasyon Merkezi
KARAR TARİHİ
: 24/10/2014
KARAR SAYISI
: 2014/3-206
KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ: Tarih:24/10/2014 Saat:14.00 Yer: Büyükşehir Belediyesi Meclis
Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı A.Müfit BAYRAM’ın
Başkanlığında, UKOME Yönetmeliğinin 17.md. gereği, Büyükşehir Belediyesi Dairelerince
görevlendirilen üyeler ile Bakanlık ve Genel Müdürlük temsilcilerinin katılımı ile toplanılmıştır.
TEKLİF: Muğla ili genelinde gerçek veya tüzel kişilikler tarafından belirli nedenlerle araç satışından
dolayı boşa çıkarlmış veya bugüne kadar tahdit veya tahsis kararı olupta hiçbir araca takılmamış, İl
Trafik Komisyonu Kararı veya İlçe ve kapanan Belde Belediyeleri tarafından encümen kararıyla
verilmiş tahsisli ve tahditli (S,T,TM) ticari plakalar ve her ne kadar bir karayolu taşıma kooperatifine
üye olmasına rağmen hiç bir motorlu araç ve buna bağlı olarak ticari plaka almayanların başvurularının
görüşülmesi.
TEKLİF İÇİN İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/f
ve 9. maddesi ve İçişleri Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği.
KARAR: 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanan Muğla ilinde daha önceden,
mülga belde belediyeleri ve tüzel kişiliği devam eden ilçe belediyeleri tarafından yürütülen ticari plaka
verilmesi ile ilgili tüm yetkinin 5216 sayılı kanuna istinaden Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkisine
geçtiği,
30.03.2014 tarihi itibariyle yapılan yerel seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyesi statüsü
kazanan Muğla ilinde tüm ulaşım hizmetleri ile ilgili hizmetler, 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6360 sayılı yasa ile 30.03.2014 tarihinde
yapılan yerel seçimlerle Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanan Muğla ilinde tüm toplu taşıma araçları,
servis ve taksilerin sayılarını belirleme yetkisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanunun 9. maddesi
(Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde
yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle
belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve
ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye
olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek
görüşleri alınır.
Bu Kanun ile Büyükşehir Belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile
taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları
dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.
Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve
kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. ve İçişleri Bakanlığı Koordinasyon
Merkezleri Yönetmeliğinin 18.nci maddesine (UKOME, Büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve
demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik
ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ….) istinaden Muğla
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezine ait olduğu,
1
31.03.2014 tarihinden önce boşa çıkarılmış ticari plaka sahiplerinin belediyemize müracaatlarına
istinaden kamu hizmeti yapılmak üzere tahsis edilmiş (tahditli ve tahsisli) ticari plakalar ile ilgili Muğla
Emniyet Müdürlüğü ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş, gelen yazılara istinaden
ilgili kanun gereği tüm yetkinin Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel kurulunda olduğu bildirilmiştir,
Bu kapsamda; 31.03.2014 tarihinden önce personel ve öğrenci servisi, bir hat üzerinde toplu
taşıma veya ticari taksi işletmesi olarak kamu hizmetinde kullanılmak üzere kendilerine tahsis edilen
(tahsisli veya tahditli) ticari plakaları (S,T,TM) kullanmayarak kamu hizmetinin yürütülmesini aksatarak
boşa çıkardıkları, bu bilgiler ışığında aşağıda belirtilen İl/İlçe Emniyet Trafik Tescil Büro Amirliklerince
boş ve boşta bırakılan tahsisli ve tahditli plakalar ile ilgili olarak,
1. Daha önceden İçişleri Bakanlığı tarafından tahdit getirilen ilçelerde bulunan ve bugüne kadar hiçbir
araca tescil edilmeyen plakalar ile ilgili olarak emniyet müdürlüğü trafik tescil büro amirliklerince
herhangi bir işlem yapılmamasına, 31.03.2014 tarihinden sonra UKOME kararı olmaksızın emniyet
Trafik Tescil Büro Amirliklerince verilmiş tahditli plaka varsa yetkisiz tahsisten dolayı doğrudan
iptaline,
2. Şahıs adına tahdit kararı olan ve hiçbir araca tescil edilmeyen ticari plakaların kamu hizmeti ve
yararında kullanılmamasından, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli
olarak icra ettiğini beyan etmesine rağmen ticari plakalarını kullanmamış ve ilgili meslek odasına, ilgili
meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına plakaların verildiği tarihten UKOME
Kurulunun 24.10.2014 tarihine kadar üye olduğunu belgelendirmeyen şahısların tahditli ticari
plakalarının iptal edilmesine ve plakaların boşa çıkartılmasına,
3. a) 6360 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği (06.12.2012) tarihinde ulaşım ile ilgili tüm yetkilerin Muğla
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına devredileceğinin bilinmesinden ve kanunu bilmemek mazeret kabul
edilemeyeceğinden, 06.12.2012 tarihinden önce bir araca tescil edilmiş fakat daha sonra boşa çıkarılmış
ve bugüne kadar hiçbir araca tescil edilmemiş, kendisine verilen kamu hizmetini sağlamamış tahsisli ve
tahditli (S,T, TM) tüm plakaların iptal edilmesine,
b) Ancak, belirtilen durumda olan plaka sahiplerinin, şoförlük ve yolcu taşımacılık mesleğini uzun
süre yapamayacak şekilde tedavi gerektiren hastalık (bakmakla yükümlü oldukları birinci derece
yakınları dahil), uzun süreli tutukluluk ve hükümlülük sebepleriyle plakasını boşa çıkardığını resmi
belgelerle (tüm hastane raporları ve mahkeme kararı) ispat edenlere, UKOME kararının ilan tarihini
izleyen günden başlayarak (180) gün içerisinde yeni araç almak, 86/10553 sayılı Ticari Plakaların
Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden şoförlük mesleğini
geçim kaynağı haline getirdiğini belgelemek ve ilgili Trafik Tescil Büro Amirliğinden plakanın hangi
tarihte boşa çıkarıldığına dair son sahiplik belgesi almak kaydıyla (S,T, TM) plakalarının verilmesine,
UKOME kararının ilan tarihini izleyen günden başlayarak (180) gün içerisinde işlemlerini yerine
getiremeyen plaka sahiplerinin plakalarının iptal edilerek boşa düşürülmesine,
4. 6360 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 06.12.2012 tarihten sonra tahsisli ve tahditli ticari plakasını
boşa çıkaran plaka sahiplerinin, UKOME kararının ilan tarihini izleyen günden başlayarak (180) gün
içerisinde yeni araç almak, 10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar ile
ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden şoförlük mesleğini geçim kaynağı haline getirdiğini
belgelemek ve ilgili Trafik Tescil Büro Amirliğinden plakanın hangi tarihte boşa çıkarıldığına dair son
sahiplik belgesi almak kaydıyla (S,T,TM) plakalarının verilmesine, UKOME kararının ilan tarihini
izleyen günden başlayarak (180) gün içerisinde işlemlerini yerine getiremeyen plaka sahiplerinin
plakalarının iptal edilerek boşa düşürülmesine,
2
5. 3’ncü ve 4’üncü fıkrada belirtilen durumda olup da, tahditli plaka olmadığı için ticari plakasını
(S,T,TM) boşa çıkardıktan sonra belediyelerce verilen encümen kararlarıyla ticari plakası bir başka şahıs
veya tüzel kişilik adına tescil edilmiş plaka sahiplerinin de UKOME kararının ilan tarihini izleyen
günden başlayarak (180) gün içerisinde yeni araç almak, 10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden şoförlük mesleğini geçim
kaynağı haline getirdiğini belgelemek, ilgili Trafik Tescil Büro Amirliğinden plakanın hangi tarihte boşa
çıkarıldığına dair son sahiplik belgesi almak ve aracını ticari plakasıyla satmadığını gösterir resmi
belgeyle (noter satışı) müracaat etmesi kaydıyla yeni tahsisli (S,T, TM) plaka verilmesine, UKOME
kararının ilan tarihini izleyen günden başlayarak (180) gün içerisinde işlemlerini yerine getiremeyen
plaka sahiplerinin plakalarının iptal edilerek boşa düşürülmesine,
6. 5393 Sayılı Kanun ile ticari plaka verme yetkisi tüzel kişiliği sona eren ve mevcut ilçe belediyelerinde
olsa dahi, 6360 Kanun yürürlüğe girdikten sonra hiç bir analiz veya ulaşım planı belirtilmeden tahsis
edilmiş ticari plakalar ile ilgili olarak,
6360 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği (06.12.2012) tarihten Muğla ilinin Büyükşehir Belediyesi
statüsü kazandığı 31.03.2014 tarihine kadar hali hazırda tüzel kişiliği devam eden ve tüzel kişiliği sona
eren belediyeler tarafından encümen kararıyla tahsisi yapılmış olan tüm ticari plaka sahiplerinden,
06.12.2012 tarihinden sonra herhangi bir araca bağlı olarak plakasını kullanan ve şoförlük mesleği
faaliyetini geçim kaynağı olarak devam ettirenlerin tahsis belgelerinin kabul edilip devam etmesine,
ancak belirtilen tarihler arasında encümen kararı olsa dahi (tahsis ücretini yatıran veya yatırmayan)
herhangi bir araca tescil edilmeyen ve yukarıda belirtilen mücbir sebeplerle (askerlik, tutukluk,
hükümlülük, şoförlük ve yolcu taşımacılık mesleğini uzun süre yapamayacak şekilde tedavi gerektiren
hastalık) durumunu belgeleyemeyen ticari plaka tahsis belgesi sahiplerinin tahsisi belgesinin iptal
edilmesine, yine belirtilen tarihler arasında plakasını bir araca tescil ettirerek kullanırken plakasını boşa
çıkaran plaka sahipleri ile ilgili 4’üncü ve 5’inci fıkraların uygulanmasına,
7. Her ne kadar kooperatif üyesi olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir motorlu karayolu yolcu taşıma
aracı almayarak faaliyette bulunmayanların yeni plaka taleplerinin, UKOME’nin 24.06.2014 tarih ve
2014/1-3 sayılı kararı gereği reddine,
Kooperatif/Birlik üyesi ya da köy statülü olup da 3’üncü ve 4’üncü fıkrasında belirtilen durumda
olan ticari plaka sahipleri ile ilgili olarak, 3’üncü ve 4’üncü fıkra hükümlerinin uygulanmasına,
8. Emekli, Çiftçi harici şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak icra etmeyerek (Taşıma, Servis ve
Turizm Şirketleri Hariç) ulaşım planını sekteye uğratan, kamu hizmetini yerine getirmeyerek hizmetini
yürütülmesini aksatanların tespiti halinde plakasının iptaline, bu konuya ilişkin olarak kendisinden belge
istenilen taşımacılarda tebliğ tarihinden itibaren (1) ay içerisinde istenilen belgeleri UKOME’ye teslim
etmeyenlerin, belgesini teslim edene kadar taşıma faaliyetinden men edilmesine OYÇOKLUĞU ile
kabul edilmiştir.
A.Müfit BAYRAM
Gen.Sek.Yrd.
H.Alper KOLUKISA
Ulş.D.Bşk.
Katılmadı
İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı
Temsilcisi
Burhan SOYDAN
İl J.K.lığı
Temsilcisi
Cenk ELBE
Emn.Md.lüğü
Temsilcisi
Katılmadı
Sah.Güv.Mrm.Grp.
K.lığı Temsilcisi
Türker KUTLU
Güllük Liman Bşk.
Temsilcisi
Katılmadı
Ulş.III.Blg.Md.lüğü
Temsilcisi (Karayolları)
Katılmadı
Ulş.III.Blg.Md.lüğü
Temsilcisi (Altyapı)
Katılmadı
Bodrum DHMİ
Temsilcisi
Bahadır GÖKCAN
Karayolları 26.Ş.Şef.
Temsilcisi
Red
Halil BOZYER
Şof.ve Oto.Odası
Temsilcisi
Hida KILIÇ
Fen İşl.D.Bşk.
Ayşe ÜNAL
İmar ve Şeh.D.Bşk.
Şevket GÜLEN
Zabıta D.Bşk.
3
T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Koordinasyon Merkezi
KARAR TARİHİ
: 24/10/2014
KARAR SAYISI
: 2014/3-206
Ayşe ÜNAL
Eml.İstl.D.Bşk.lığı V.
Burak BALIK
UKOME Ş.Md.V.
Emre TÜMER
Deniz Hiz.Ş.Md.V.
Arif BURAN
Terminaller Ş.Md.V.
Bilal EŞE
M.B.B.Trf.Ş.Md.V.
Ahmet KARAKUŞ
Toplu Kara.Taş.Ş.Md.V.
ONAY
…./…./2014
Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı
4
Serdal ARGEN
Ulş.P.Ş.Md.V.
Download

1 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE