KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
İADE UYGULAMALARI
PLAN
Yeni KUGT
Genel Açıklama
İade Uygulamaları
İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler
İade Hakkı Doğuran İşlemler
Tevkifat Uygulamaları
Tam İstisnalar
İndirimli Oran Uygulamaları
İadelerle İlgili Ortak Hususlar
GENEL

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak
01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

123 adet Genel Tebliğ kaldırılarak Kanun’un
uygulanması
konusundaki
tüm
düzenleme
ve
açıklamalar 278 sayfalık tek Tebliğde toplandı.

Kanun’un Kısım, Bölüm ve Madde dispozisyonuna
uygun bir yapı:
Tebliğ – Kanun 1
TEBLİĞ
I MÜKELLEFİYET
A
B
VERGİNİN KONUSU
Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler Madde 1
2
3
4
5
6
Teslim
Teslim Sayılan Haller
Hizmet
Hizmet Sayılan Haller
İşlemlerin Türkiye’de Yapılması
Teslim Madde 2
Teslim Sayılan Haller Madde 3
Hizmet Madde 4
Hizmet Sayılan Haller Madde 5
İşlemlerin Türkiye'de Yapılması Madde 6
VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
3
4
5
6
7
8
9
10
Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki
Kuruluşların Vergilendirilmesi
Nakil Vasıtaların Satışı
Avukatlık Ücretleri
Personele Sağlanan Menfaatler
Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar
Adi Ortaklıklarda Vergileme
Arsa Karşılığı İnşaat İşleri
Yurt Dışına Düzenlenen Turlar
Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar
11
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Satışlar
12
Profesyonel Futbol Faaliyetleri
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin KDV Karşısındaki
Durumu
Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı
İlaç Bedelleri
2
13
14
15
MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
1
2
Ç
BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu
1
1
C
KANUN
BİRİNCİ KISIM
Mükellefiyet
Mükellef
Vergi Sorumlusu
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
1
Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
İKİNCİ BÖLÜM Mükellef ve Vergi Sorumlusu
Mükellef Madde 8
Vergi sorumlusu Madde 9
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay
Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi Madde 10
Tebliğ – Kanun 2
II
İSTİSNALAR
A
B
İHRACAT İSTİSNASI
İKİNCİ KISIM İstisnalar
BİRİNCİ BÖLÜM İhracat İstisnası
1
Mal İhracı
Mal ve hizmet ihracatı Madde 11
2
Hizmet İhracı
İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler
Madde 12
3
Roaming Hizmetleri
4
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
5
Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak
Yapılan Satışlar)
6
Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır
Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
7
Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna
8
İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması
9
Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek
Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin
Uygulaması
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
1
Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım
ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna
2
Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna
3
Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna
Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme
Faaliyetlerine İlişkin İstisna
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde
İstisna
Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile
Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine
İlişkin İstisna
4
5
6
7
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna
8
Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna
9
Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
10
İstisna Uygulamalarında Alt Sınır
İKİNCİ BÖLÜM Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile
Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna
Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik
Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna Madde 13
Tebliğ – Kanun 3
C
Ç.
D
E
F
G
Ğ
TAŞIMACILIK İSTİSNASI
1
Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna
2
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna
DİPLOMATİK İSTİSNALAR
1
Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna
2
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
3
Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş
Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
İTHALAT İSTİSNASI
1
Yurtiçi Teslimleri KDV’den İstisna Olan Mal ve Hizmetler
2
Gümrük Kanununa Göre Gümrük Vergisinden Muaf veya Müstesna Olan Eşya
3
Bazı Gümrük Rejimlerinin Uygulandığı Mallar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası
Transit taşımacılık Madde 14
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diplomatik İstisnalar
Madde 15
BEŞİNCİ BÖLÜM İthalat İstisnası
Madde 16
İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
1
Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna
2
Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara
Bağlı Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi
Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım
Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna
3
3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre
Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası
4
Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna
5
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim
ve Hizmetlerde İstisna
SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR
1
Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar
2
3
4
Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar
Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar
Diğer İstisnalar
GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR
1
Özelleştirme Kapsamına Alınan İktisadi Kıymetlerin Teslim ve Kiralanması İşlemleri
2
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Verilen Teslim ve Hizmetler
3
Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım
Teslimi ve Hizmetleri
4
Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat
Taahhüt İşleri
5
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemine Taşınmaz ve İştirak Hissesi Devri
6
Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri
İSTİSNADAN VAZGEÇME VE İSTİSNALARIN SINIRI
ALTINCI BÖLÜM Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Madde 17
Tebliğ – Kanun 4
III
MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM
ÜÇÜNCÜ KISIM Matrah, Nispet ve İndirim
A
BİRİNCİ BÖLÜM Matrah
B
MATRAH
1
Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah
Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah Madde 20
2
İthalatta Matrah
3
Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah
4
5
6
7
Özel Matrah Şekilleri
Matraha Dâhil Olan Unsurlar
Matraha Dâhil Olmayan Unsurlar
Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
İthalatta Matrah Madde 21
Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah
Madde 22
Özel Matrah Şekilleri Madde 23
Matraha Dahil Olan Unsurlar Madde 24
Matraha Dahil Olmayan Unsurlar Madde 25
Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti Madde 27
ORAN
1
2
3
C
Genel Açıklama
İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin
Açıklamalar
İKİNCİ BÖLÜM Oran
Oran Madde 28
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması
İNDİRİM
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İndirim
1
Vergi İndirimi
Vergi indirimi Madde 29
2
İndirilemeyecek KDV
İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi Madde 30
3
4
5
İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim
Kısmi Vergi İndirimi
İndirimin Belgelendirilmesi
İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim Madde 32
Kısmî Vergi İndirimi Madde 33
İndirimin Belgelendirilmesi Madde 34
6
Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi
Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi Madde 35
Tebliğ – Kanun 5
IV
KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR
A
B
C
D
E
İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
1
İadesi Talep Edilebilecek KDV
2
Vergi İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade
3
Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler
4
YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler
5
6
7
Teminat Karşılığı İade
Vergi İnceleme Raporu ile İade
İade Talebinde Aranan Belgeler
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)
1
İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler
2
İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi
3
İTUS Sertifikasının İptal edilmesi
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)
1
HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler
2
HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi
3
HİS Sertifikasının İptal Edilmesi
DİĞER HUSUSLAR
1
İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması
2
Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade
3
Kamuya Ait Kuruluşlara İade
4
İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme
İşlemleri
5
İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler
6
İade Taleplerinde, Sadece Listesi Gönderilen Belgelere İlişkin Saklama ve İbraz Yükümlülüğü
7
Yoklama ve Değerlendirme
8
Kayıt Düzeni
ÖZEL ESASLAR
1
Ortak Hükümler
2
Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi
3
Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar
4
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen veya Kullananlar
5
İşlemlerin Gerçekliğini İspat
6
Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
7
Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma
Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri
8
İadeye Esas Diğer Belgelerin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olması
9
Diğer Tespitler
10
Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların
Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler
11
Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit
Bulunanlar
12
Geçiş Hükümleri
Tebliğ – Kanun 6
V
VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
DÖRDÜNCÜ KISIM Verginin Tarhı ve
Ödenmesi
A VERGİLENDİRME USULLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM Vergilendirme Usulleri
B
VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE
BEYAN ESASI
İKİNCİ BÖLÜM Vergilendirme Dönemi ve
Beyan Esası
1
Vergilendirme Dönemi
Vergilendirme Dönemi Madde 39
2
Beyan Esası
Beyan Esası Madde 40
3
Beyanname Verme Zamanı
Beyanname Verme Zamanı Madde 41
4
Beyanname Çeşitleri
Beyannamelerin Şekil ve Muh. Madde 42
C TARH İŞLEMLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tarh İşlemleri
1
Tarh Yeri
Tarh yeri Madde 43
2
Tarhiyatın Muhatabı
Tarhiyatın Muhatabı Madde 44
3
Tarh Zamanı
Tarh Zamanı Madde 45
D VERGİNİN ÖDENMESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Verginin Ödenmesi
Tebliğ – Kanun 7
V USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ
I HUSUSLAR
A USUL HÜKÜMLERİ
1 Kayıt Düzeni
B ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
1 Verginin Gider Kaydedilemeyeceği
2 Müteselsil Sorumluluk
C
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN
TEBLİĞLER
D YÜRÜRLÜK
BEŞİNCİ KISIM Usul Hükümleri
Kayıt Düzeni Madde 54
ALTINCI KISIM Çeşitli Hükümler
Verginin Gider Kaydedilemeyeceği Madde 58
İADE UYGULAMALARI

İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler

İade Sistemi
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Genel ilkeler

Tam istisnaların kapsam ve sınırlarının net olarak çizilmesi

Kısmi istisnaların bir başlık altında düzenlenerek dağınıklığın önlenmesi

İade esas ve usullerinin gözden geçirilmesi

Hizmet karakterli işlemlerde iadenin vergi inceleme raporuna bağlanması

Özel esasların istisna genel esasların kural olması
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
TAM İSTİSNALAR
 İhracat
istisnası
 Diğer İstisnalar
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
İhracat istisnası

Mal İhracı

Bavul ticareti

Hizmet İhracı

Roaming hizmetleri

Serbest bölgelerdekilere yapılan fason hizmetler

Yolcu beraberi eşyada iade uygulaması

Yabancı taşımacılar ile sergi, panayır ve fuarlara katılanlara yönelik iade uygulaması

Yabancı sinema yapımcılarına iade uygulaması

İhraç kaydıyla teslimler

DİİB sahiplerine yapılan teslimler
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Mal İhracı

Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerin yurt
içi teslim sayıldığına ilişkin düzenleme kaldırılıyor.

Akaryakıt ve kumanya teslimlerinde Gümrük
beyannamesi ibrazının zorunlu olduğu açıklanıyor.

Fatura ile gümrük beyannamesi arasında tutarsızlık
olursa ilgili gümrük müdürlüğünden bilgi talep
edileceği ifade ediliyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Bavul Ticareti

İstisna uygulaması ve beyan sistemi değişiyor. Onaylı özel
faturanın
satıcı
mükellefe
intikal
ettiği
dönem
beyannamesinde tam istisnalar tablosunda beyan yapılacağı
düzenleniyor.

Bavul ticaretinde istisnanın tevsikinde döviz alım belgesi
ibraz zorunluluğu kaldırılıyor. Ödeme belgesi de aranmıyor.

Bavul ticareti kapsamındaki satışlarda uygulanan alt limit
2.000 TL ye yükseltiliyor. (Daha önce 600 TL)

Özel fatura içeriği malların yurtdışına çıkarılması için üç
aylık sürenin fatura tarihini izleyen aybaşından başlayacağı
düzenleniyor. (Daha önce fatura tarihinden)
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Hizmet İhracı

Nakit iade münhasıran VİR ve Temiat ile oldu.

İade talebinde döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu
kaldırılıyor. Hizmet bedeline ait ödeme belgesinin
(dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden, kambiyo
mevzuatına göre geçerli bir belge, banka dekontu vb.)
ibrazı yeterli görülüyor.

Beyan, e-beyannameye
düzenleniyor.

Hizmet ihracına ilişkin örnekler çoğaltılıyor.
uygun
şekilde
yeniden
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Yolcu Beraberi Eşya

Bu satışlarda, fatura hükmünde olmak ve faturada yer alan
bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz
fişinin de kullanılabileceği düzenleniyor.

“Yolcuların beraberinde götürülebilecek” her türlü mal
teslimi için işlem yapılabileceği yönünde düzenleme
yapılıyor.

Çıkış sırasında gümrük memurlarının malı fiziki olarak
inceleyeceğine yönelik ifade çıkarılıyor. Fatura nüshalarının
Türk gümrük kapılarında görevli bulunan gümrük
memurlarına onaylatılması yeterli görülüyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Yolcu Beraberi Eşya (Aracı Kurumlar)

Aracı kurumların özkaynak tutarı 1.000.000 TL ye çıkarılıyor.
(Daha önce 500.000 TL)

Aracı kurumlara “Sadece bu bölüm kapsamında aracılık
faaliyetinde bulunulması” şartı getiriliyor.

Aracı kurumlara yetki belgesinin 5 yıl süreyle geçerli olmak
üzere verileceği yönünde düzenleme yapılıyor.

Turiste iade işleminin birden fazla yapılmaması durumunda
yetki belgesinin iptal edileceği düzenleniyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Yabancı Sinema Yapımcıları

İadenin sinema filminin çekimi bittikten sonra yapılacağı
açıkça yazılıyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
İhraç Kaydıyla Teslim

İmalatçı kapsamı genişletiliyor. Sanayi üretimi yanında zirai üretim
yapanların da imalatçı sayılmasına yönelik düzenleme yapılıyor.

Daha önce imalatçı kapsamında olmayanların da ihraç kaydıyla
teslim yapabileceğine ilişkin düzenlemeler kaldırılıyor. (Katılım
bankalarının ihraç kaydıyla teslimleri ile Dış Ticaret Sermaye
Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine “imalatçı olmayanların”
teslimi tecil-terkin kapsamı dışında bırakılıyor.)

Bedelsiz ihraç edilen malların ihraç kaydıyla teslim edilebileceğine
yönelik açıklama yapılıyor.

Beyan E-beyanname programına göre yeniden düzenleniyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
İhraç Kaydıyla Teslim

İhracatın gerçekleşmemesi halinde imalatçının ödediği vergi için
ihracatçıya rücu etmesi halinde indirim uygulaması açıklanıyor.

İhraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde
indirilecek KDV listesinin aranılmayacağı açıklanıyor.

DİİB sahibi mükelleflerin geçici 17 nci madde kapsamında temin
ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c)
maddesi kapsamında teslim edebileceği düzenleniyor.

Bu kapsamdaki iade taleplerine sınır getiriliyor.

İhraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iadelerinin indirim yoluyla
telafi edilebileceği ifade ediliyor. Bu tutarın ihracatın gerçekleştiği
dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler”
tablosunda 107 kodlu satırda gösterilmesi mümkündür.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Dahilde İşleme Rejimi

DİİB sahibi mükelleflere, DİİB kapsamında ihraç edilecek
ürünlerin imalinde kullanılacak malları teslim edecek
satıcıların; KDV mükellefi olmaları yeterli görülüyor. Ayrıca
“imalatçı” vasfına haiz olmaları aranmıyor.

DİİB sahibi mükelleflerin, geçici 17 nci madde kapsamında
temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi
alıcılara geçici 17 nci madde kapsamında teslimi mümkündür.
Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB’nin
girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme
mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.

Bu kapsamdaki iade taleplerine sınır getiriliyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Dahilde İşleme Rejimi

Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle
vücuda getirilen ve DİR kapsamında ihraç edilen
malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya)
belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine
tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem
yapılması mümkündür.

Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin
veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine
getirilmez.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Diğer İstisnalar

Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal
Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna

Taşımacılık İstisnası

Diplomatik İstisnalar

Diğer İstisnalar
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
HİZMET KARAKTERLİ OLUP PROJE UYGULAMASI GETİRİLENLER
A)13/a -Araçlara İlişkin İstisna
1-Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tadil, Bakım ve Onarımına İlişkin Alımlarda
İstisna
2-Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna
a-)Bizzat imal ve inşa edenler
b-)Sipariş üzerine imal ve inşa
-Sipariş vererek imal ve inşa ettirenler
-Sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler
c-) Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası
olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili teslim ve hizmetler (KDV mükellefi olan/KDV
mükellefi olmayan)
B)13/c -Kıymetli Maden ve Petrol Aramalarına ilişkin İstisna
1-Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan
teslim ve hizmetlere ilişkin istisna
2-Altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin yapılan
teslim ve hizmetlere istisna
C)13/e -Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman
ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna
D) Geçici 29 -3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652
Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Temel Prensip

Farklı Tebliğler ile belirlenmiş olan usul ve esasların tek
tebliğde toplanarak, KDV istisna uygulamasında
başvurulacak tek bir ikincil mevzuat oluşturmak,

Hizmet karakterli istisnalarda kontrol mekanizması
oluşturulması,

Mevcut iade sistemini günümüz koşullarına uyarlamak,

İade sisteminde tekdüzelik sağlamak
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Proje uygulaması getirilen istisnalar;
1.
Mükellefler tarafından hazırlanan “proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin
liste” elektronik ortamda sisteme girilecek,
2.
Mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra
vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunacak,
3.
Vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak
yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak
sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecek.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
4.
İstisna belgesi, proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste
esas alınarak ve sadece bu kapsamdaki işlerle sınırlı olarak
uygulanmak üzere verilecek,
5.
İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin
niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alacak,
6.
Satıcı, istisna belgesinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal
veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylayacak ve
bir örneğini alacak, teslim ve hizmet gerçekleştikçe alıcı ve satıcı
alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girecekler.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
7.
Küçük Çaplı Bakım Onarımlar: Sadece, deniz, hava ve demiryolu
taşıma araçlarının tadil, bakım ve onarımına ilişkin alımlarda
uygulanmak üzere, istisna kapsamındaki işlemlerin ayrı bir projeye
bağlanmasının zor olduğu durumlarda ve/veya küçük çaplı bakım
onarımlarda servis formu, mühendis raporu proje olarak
değerlendirilmek suretiyle işlem yapılabilir. Hizmet listesinin
sisteme girişi ve istisna belgesi için başvuru fatura düzenleme
süresi içinde kalmak kaydıyla bu form veya rapor ile daha sonra da
yapılabilir. İstisna belgesi bu başvuruya istinaden düzenlenir.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
8.
İade/İstisna Belgesinin Kapatılması: Mükellefler, istisna belgesinin
bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak
zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet
bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve
faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Hava, Deniz ve Demiryolu Araçlarına İlişkin İstisna (13/a)

İşlemler (Teslim, bakım/onarım, imal ve inşa) alt başlıklar halinde ele
alınıyor

İstisnanın kapsamına giren araçlar biraz daha ayrıntılı bir şekilde
yazılıyor
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler (13/b)

Liman tanımı netleştiriliyor

Düzenlenen faturada hizmetin nevinin yanı sıra hangi araç için
verildiğinin ayrıca belirtilmesi isteniyor
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Petrol Arama (13/c)

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda, ithalatta
uygulanan sistemin yurtiçi alımlara da uygulanması öngörülüyor.

İstisna belgesi kapsamında bir aylık dönemde alınan sarf
malzemelerini içeren listenin, PİGM tarafından onaylanması isteniyor.

Vasıta, akaryakıt ve demirbaş alımlarının önce PİGM tarafından karara
bağlanması yani ön alım izni verilmesi gerektiği ifade ediliyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Boru Hattı ile Taşımacılık (13/c)

Boru hattı ile taşımacılık yapanların istisnadan yararlanmasına dair
usul ve esaslar belirleniyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Altın Gümüş Platin Arama İşletme Zenginleştirme (13/c)

Önce öde sonra al sisteminden vazgeçilerek istisnadan yararlanma
hakkı bulunanlara, istisna belgesi düzenlenmek suretiyle, proje
kapsamındaki alımlarını KDV’siz yapma imkanı sağlanıyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
YTB İstisnası (13/d)

Yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi
◦ Satıcının iadesinin yerine getirileceği açıkça yazılıyor

İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı
◦ YTB kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili
birim, kurum ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin
bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun
satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV
beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine
bildirilmesi şartıyla istisna belgesi verilmesi ve
istisnadan faydalanması öngörülüyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Limanların İnşası (13/e)

Liman tanımı için 13/b maddesine atıf yapılıyor

Yap-işlet-devret sınırlaması kaldırılıyor

İstisnanın proje kapsamında yapılması öngörülüyor
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Taşımacılık İstisnası (14)

Sirkülerdeki açıklamalar Tebliğe işleniyor

Ro-ro ve dorse kullanılarak yapılan taşımacılıkta
istisnanın uygulanacağı açıkça ifade ediliyor.

Uluslararası taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade
taleplerinde
kullanılacak
tevsik
edici
belgeler
netleştiriliyor
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Diplomatik İstisna (15)

Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetler
Dışişleri Bakanlığının isteği doğrultusunda Diplomatik
temsilciliklere yapılan teslim hizmetlere paralel hale
getiriliyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Yap- İşlet -Devret Modeli (Geçici 29)

Projeye bağlı olarak ve sadece proje kapsamında yer
alan mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak hale
getiriliyor

Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi,
revizelerin de istisnaya tabi tutulabileceği belirtiliyor

Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi
tarafından
kontrolünün
yapılarak
kapatılması
öngörülüyor
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
İADEYE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR - I

İncelemesiz teminatsız nakit iade sınırı 4.000 TL’den
5.000 TL’ye çıkarılıyor.

Belirlenen bu limit, tevkifatlı işlemler ile indirimli orana
tabi işlemlerden doğan iade talepleri dahil iade hakkı
doğuran tüm işlemler bakımından geçerli olacak.

YMM raporuyla iade talebinde bulunan mükelleflere,
teminat karşılığı iade yapıldıktan sonra 6 ay içinde YMM
raporunu ibraz etme zorunluluğu getiriliyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
İADEYE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR - II

Her bir işlemden doğan iadenin yapılma usulü ayrı ayrı
belirtiliyor. Bir mükellefin kendi işlemiyle alakalı iade
usulünü görmesi için sadece kendi işlemiyle alakalı
bölümlere bakması yeterli olacaktır.

Hizmet karakterli işlemlerde incelemesiz teminatsız
mahsuben iade 5.000 TL ile sınırlanırken nakit iade
münhasıran vergi inceleme raporuna bağlı hale geliyor.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
İADEYE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR - III

İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu adlı yeni bir
tablo isteniyor.

Mal teslimlerine ilişkin tevkifatlı işlemlerden doğan
KDV nin mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın
YMM raporu, VİR veya teminat aranmaksızın yerine
getirilecektir.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ - I

Geçmişte aranan dört bilanço koşulundan herhangi üç
tanesinin sağlanması yeterli görülecek.

Mevcut düzenlemede 350 olan çalıştırılan işçi sayısı
250’ye düşürülmekte.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ - II

Mevcut uygulamada, mükelleflerin ibraz ettiği belgelerde
şekil veya muhteviyat yönünden eksiklik veya yanlışlık
varsa yapılması gereken işlem açıkça belirtilmemiş, yeni
düzenlemede belirtiliyor.

HİS sahibi mükelleflerin SMİYB kullanma veya
düzenleme fiili dışındaki nedenlerle katma değer vergisi,
özel tüketim vergisi, kurumlar vergisi ve gelir vergisi
bakımından vergi ziyaına sebebiyet vermesi
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ
(İTUS)

Mevcut uygulamada sadece ihracat yapan mükellefler
yararlanabilirken yeni uygulama ile iade hakkı sahibi
tüm mükelleflerin yararlanması öngörülüyor.

İTUS kapsamına giren mükelleflerin tespitinde HİS
uygulamasına benzer olarak genel ve özel şartlar
aranmaktadır.

84 No.lu Tebliğe göre indirimli teminat uygulamasından
yararlanan mükelleflerin İTUS sertifikası için yeniden
başvurması gerekmektedir.
İADE SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
ÖZEL ESASLAR
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
 Tevkifat
 Tam
uygulaması
istisnalar
İhracat istisnası
Diğer İstisnalar

İndirimli oran uygulaması

Haksız ve yersiz ödene vergiler
TEVKİFAT UYGULAMASI
KDV Tevkifatı ?
Teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya
hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar
tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip
ödenmesidir:
Tevkifat
Kısmi
Tevkifat
Tam
Tevkifat
Mal
Teslimleri
Hizmet
Beyan
KDV
2 No.lu
Beyannam
e
Tevkifa
t
Satıcı
Alıcı
1 No.lu
Beyannam
e

Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla
işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği dönem,

Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin
verildiği ay,
Tam Tevkifat Uygulaması
1)
İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve
İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar
Tarafından Yapılan İşlemler
2)
Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde
Yapılan Teslim ve Hizmetler
3)
Kiralama İşlemleri
4)
Reklâm Verme İşlemleri
Kısmi Tevkifat Uygulaması
Tevkifat Yapmak
Zorunda Olan
Alıcılar
Tevkifat
Kapsamındaki
Mal ve Hizmetler
Tüm KDV
Mükellefleri
Hizmetler
Belirlenmiş
Alıcılar
Mallar
Hizmet İfaları
Hizmet
TYZO
Or.
1
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen MühendislikMimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri
BA
2/10
2
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler
BA
9/10
3
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve
Onarım Hizmetleri
BA
5/10
4
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri
BA
5/10
5
İşgücü Temin Hizmetleri
KDV + BA
9/10
6
Yapı Denetim Hizmetleri
KDV + BA
9/10
7
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve
Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
KDV + BA
5/10
8
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri
KDV
9/10
9
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu
İşlemleri
KDV + BA
9/10
10
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
KDV + BA
7/10
11
Servis Taşımacılığı Hizmeti
KDV + BA
5/10
12
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
BA
5/10
13
Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler
5018 K.
5/10
Mal Teslimleri
Hizmet
TYZO
Oran
1
Külçe Metal Teslimleri
KDV + BA
7/10
2
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin
Teslimi
KDV + BA
5/10
3
Hurda ve Atık Teslimi
KDV + BA
5/10
4
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve
Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi
KDV + BA
9/10
5
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri
Teslimleri
KDV + BA
9/10
6
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi
KDV + BA
5/10
İade Uygulaması
İade tutarı:

İndirilemeyen KDV’nin Tevkif edilen KDV tutarı kadar kısım.
İade için zorunlu unsurlar:
1.
Satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile
beyan etmiş olması,
2.
Alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi, (ödenmesi şartı
aranmaz)
3.
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim'in verilmiş
olması.
İade talebi için gerekli belgeler:
1.
Standart iade talep dilekçesi
2.
Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
3.
Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste,
4.
İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi
liste alındısı.
Mahsuben İade

Muhasuben iadeye konu borçlar:
 Mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve
komandit şirketlerde komandite ortakların ithalat sırasında uygulananlar dahil
vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve fer’ileri için söz konusu
olabilecektir.
 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler.

Mahsuben iade talebini geçerlilik tarihi:
 Vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla
standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla,
 Dilekçe ve eklerinde eki liste ve raporlarda ve kontrol sonunda eksiklikler olursa
30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlanırsa talep tarihi itibariyle, aksi halde
tamamlandığı tarih itibariyle.
 30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin
mahsup talepleri ise eksikliklerin/olumsuzlukların giderildiği tarihitibarıyla
yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için
gecikme zammı uygulanır.
İadeye yönelik vergi incelemesinin kapsamı

Tevkifatın sorumlu sıfatıyla beyan edilip edilmediği,

İndirilecek KDV listesindeki alışların
yapılarak doğruyu gösterip göstermediği,

KDVİRA sisteminin ürettiği kontrol raporunun olumlu olması,
indirilecek KDV listesinin doğruluğuna dayanak oluşturur.
karşıt
incelemesinin
Mahsuben İade talebinin yerine getirilmesi

5.000 TL'ye kadar:
•

Dilekçe ve listelerle teminatsız, raporsuz
5.000 TL'den fazla:
•
•
Teminat ve/veya VİR ile yerine getirilen işlemler:
 Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve
fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 Yapı denetim hizmeti,
 Servis taşımacılığı hizmeti,
 Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 İşgücü temin hizmeti,
 Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti.
Teminat ve/veya VİR veya YMM raporu ile yerine getirilen işlemler:



Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen diğer bütün hizmet ifaları.
• Teminat, VİR ve YMM raporu aranılmaksızın yerine getirilen işlemler:






Külçe metal teslimleri,
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
Ağaç ve orman ürünleri teslimi.
Nakit iade talebinin yerine getirilmesi
Münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilenler:
• Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
• Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
• Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
• Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
• Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim
işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
• Yapı denetim hizmeti,
• Servis taşımacılığı hizmeti,
• Her türlü baskı ve basım hizmeti,
• İşgücü temin hizmeti,
• Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti.
 Teminat ve/veya VİR veya YMM raporu ile yerine getirilen işlemler (5.000 TL ye kadar
olanlarda aranılmaz):
• Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje
hizmetleri,
• Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen diğer
bütün hizmetler,
• Külçe metal teslimi,
• Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
• Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
• Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde
teslimi,
• Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
• Ağaç ve orman ürünleri teslimi.

Önemli detaylar:

Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir
artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanır
ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanır.

Düzeltme beyannamesi ile sonradan iade talep etmek veya iadeden vazgeçmek mümkün.

Diğer iade hakkı doğruna işlemlerden doğan iade de varsa hangisinin talep edileceği
tercihe bağlı. (İndirimli orandan doğanlarda öncelikle tevkifattan doğan iade)

İade, alacak temliki yoluyla üçüncü kişilere yapılabilir.

İade her bir dönem için yapılır. YMM raporu iade de bir takvim yılı içindeki tüm dönemler
için topluca yapılabilir.

Aynı vergilendirme dönemi içinde olmak kaydıyla farklı iade hakkı doğuran işlemlere
ilişkin iade aynı YMM raporu ile yerine getirilir.

Genel esaslar Özel esaslar:
•
Satıcının özel esaslara tabi olması halinde, tevkifatlı işlemlerinden doğan iade talepleri Tebliğin
(IV/E) bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilir. Alıcının bu işlemle ilgili olarak tevkifat
tutarını beyan etmesi ve ödemiş olması özel esaslar uygulanmasına engel değildir
•
Alıcı özel esaslarda bulunanlardan alımlarında tevkif ettiği vergiyi beyan edip ödemişse, kendisinin
iade hakkı doğrun işlemi var ve bu alım bu işlemle ilgil ise, tevkifata tabi kısma isabet eden iade
genel esaslara göre yapılır.
•
Beyan edilen ve 1 no.lu beyannamede indirilen tevkifat, alıcının iade hakkı doğuran işlemleri
nedeniyle aynı dönemdeki iade alacağına mahsup edilirse ödeme şartı yerine gelmez. Önceki
dönemlere ait iade alacaklarına mahsupta ödeme şartı yerine gelir.
TAM İSTİSNALAR
A İHRACAT İSTİSNASI
1.
Mal İhracatı
1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı
2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul
Ticareti)
2.
Hizmet İhracı
3.
Roaming Hizmetleri
4.
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
5.
Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan
Satışlar)
6.
Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan
Teslim ve Hizmetlerde İstisna
7.
Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna
8.
İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması
9.
Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların
Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE
ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
1.
Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında,
İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna
1. Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna
2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna
3. Faaliyetleri İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi
Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler
2.
Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna
3.
Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna
1. Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim
ve Hizmetlere İlişkin İstisna
2. Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan
Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna
4.
Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin
İstisna
5.
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
6.
Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava
Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna
7.
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna
8.
Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna
9.
Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI
1.
Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan
Taşımacılık İşlerinde İstisna
2.
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde
İstisna
Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR
1.
Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak
Teslim ve Hizmetlerde İstisna
2.
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde
İstisna
3.
Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve
Konsolosluk Mensupları ile Uluslararası Kuruluş
Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
1.
Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde
İstisna
2.
BM, NATO ve bunlara bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşları ile
OECD ye resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet
ifaları ile bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz
olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna
3.
3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun
ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan
Projelerde KDV İstisnası
4.
Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna
5.
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) KapsamındaYapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna
A.1.1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı

Kapsam:
 İhracat teslimleri;
 Yurtdışındaki bir
müşteriye yapılan ve Türkiye gümrük
bölgesinden çıkan,
serbest bölgedeki alıcıya yapılan ve serbest bölgeye
vasıl olan,
 Bir
 Yetkili gümrük

antreposuna konulan.
Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak deniz ve
hava taşıma araçlarına yapılan akaryakıt,
kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki
teslimler.
 İstisnanın Tevsiki:
1) Gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamelerindeki bilgilerin yer aldığı liste.
2) İhracat faturalarının fotokopileri ya da faturaların dökümünü ihtiva eden firma
yetkililerince imzalı ve kaşeli bir liste.
3) Sınır ticareti yoluyla ihracatta bir defaya mahsus sınır ticareti yetki belgesi.
 İade edilecek tutar:
1) İstisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren ve indirim yoluyla giderilemeyen
KDV.
 İade için Gerekli Belgeler:
1) Standart iade talep dilekçesi
2) Satış faturaları listesi
3) Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge
işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret
gümrük beyannamesi)
4) İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
5) Yüklenilen KDV listesi
6) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
 İadenin yerine getirilmesi:
 5.000 TL ye kadar nakten iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade
talepleri teminat ,VİR, YMM raporu aranılmaksızın,
 5.000 TL üzeri iade taleleri ise teminat ve/veya VİR veya YMM raporu ile yerine
getirilir.
A.1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul
Ticareti)

Kapsam:
İzin Belgesi sahibi KDV mükelleflerinin Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında ikamet
eden Türk uyruklulara Tebliğ ekinde yer alan "Özel Fatura" ile yaptıkları ÖTV 1 sayılı listedeki mallar hariç 2.000
TL’nin üzerindeki satışlar.
Malın özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde yurtdışına çıkarılması gümrük kapılarında
onaylatılmış özel faturanın bir nüshasının çıkış tarihinden itibaren en geç bir ay içinde satıcıya intikal etmiş olması
gerekir.

İstisnanın tevsiki:
Beyannameye onaylı özel faturanın bir nüshası veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların
muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste eklenir.

İade edilecek tutar:
Teslimin bünyesine giren ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV.

İade için Gerekli belgeler:

1)
Standart iade talep dilekçesi
2)
Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek
şekilde hazırlanan liste
3)
4)
5)
İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
Yüklenilen KDV listesi
İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
İade talebinin yerine getirilmesi:

5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve
teminat aranmadan,

5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya teminat ile.
A.2. Hizmet İhracı

Kapsam:
Aşağıdaki iki ölçütü taşıyan hizmet ifaları istisna kapsamındadır.
 Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
 Hizmetten yurtdışında faydalanılması.
 İstisnanın tevsiki:
Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste
beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ile ibraz edilir.
 İade edilecek tutar:
İstisna işlemle ilgili hizmetin bünyesine giren ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV.
 İade için gerekli belgeler:
1. Standart iade talep dilekçesi
2. Hizmet faturası veya listesi
3. Ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.)
4. Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
5. Yüklenilen KDV listesi
6. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
 İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM veya teminat ile,
 Tutarına bakılmaksızın nakten iade talepleri VİR veya teminat ile.
A.3. Roaming Hizmetleri

Kapsam:
Yurtdışındaki müşteriler için karşılıklı olmak kaydıyla Türkiye’de verilen roaming hizmetleri

İstisnanın tevsiki:
Aşağıdaki belgeler ilgili dönem beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde vergi dairesine
verilerek işlem tevsik edilir.
1.
Yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası,
2.
Karşılıklılığın varlığına ilişkin olarak, yurtdışındaki müşteri tarafından ilgili ülke resmi
makamlarından alınan belge.

İade edilecek tutar:
İstisna işlem nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV.

İade için gerekli belgeler:
1.
Standart iade talep dilekçesi
2.
Yabancı ülkede roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulandığına ilişkin yazı
3.
Roaming hizmeti faturaları veya listesi
4.
Roaming hizmetinin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
5.
Yüklenilen KDV listesi
6.
İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

İade talebinin yerine getirilmesi:

5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade
talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan,

5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya teminat ile.
A.4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

Kapsam:
Serbest bölgedeki müşteriler için yapılan aşağıdaki ölçütleri karşılayan fason
hizmetler
 Fason hizmetin serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için
yapılmış olması,
 Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılması,

İstisnanın tevsiki:
Aşağıdaki belgeler beyannamenin verilme süresine kadar bağlı olunan vergi
dairesine bir dilekçe ekinde verilir;

1.
Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden
serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya
gümrük beyannamesi yerine geçen belge veya bilgilerini ihtiva eden
onaylı bir liste,
2.
Satış faturaları veya bilgilerini ihtiva eden onaylı bir liste.
İade edilecek tutar:
İstisna işlem nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV.
 İade için gerekli belgeler:
1) Standart iade talep dilekçesi
2) Fason hizmet faturaları veya listesi
3) Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine,
yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük
beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı
veya örneği
4) Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
5) Yüklenilen KDV listesi
6) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
 İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına
bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve
teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya
teminat ile.
A.5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV
Hesaplanarak Yapılan Satışlar)

Kapsam:
Vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri
tarafından Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında
ikamet eden Türk uyruklulara yapılan 100 TL’nin üstünde satışlar kapsamdadır.
Hizmet kapsama girmez.

İstisnanın tevsiki:
Fatura dört nüsha olarak düzenlenir ve ilk üç nüshası alıcıya verilir. Faturada yer
alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar tarafından
üretilen belge de kullanılabilir. Faturaya aşağıdaki bilgiler yazılır;
 Alıcının pasaport türü ve numarası, Türk uyruklular için ayrıca yabancı ülkede ikamet ettiklerini
gösteren belgenin tarih ve numarası,
 Alıcının banka şubesi ve hesap numarası,
 Satıcının bu iadeler için hesap açtırmış olması halinde banka şubesi ve hesap numarası.
İstisna Türkiye’de ikamet etmeyen alıcı adına düzenlenen ve ilgili gümrük
müdürlüğü tarafından onaylanan satış faturasının fotokopisi veya listesi ile tevsik
edilir. İadenin yetki belgeli aracı firmalar tarafından yapılması halinde istisna,
bunların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı örnekleri ile tevsik
edilir.


Verginin Alıcıya İade Edilmesi:
Faturada yer alan KDV alıcıya iadesi aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılır:
1) İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması
2) İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması
3) Verginin Elden İadesi
4) İadenin Avans Olarak Ödenmesi
5) Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade

Verginin Satıcıya İade Edilmesi:

İade edilecek tutar:
 Satış sırasında tahsil edilmiş olan verginin alıcıya iade edildiği dönemde ise alıcıya iade edilen vergi
tutarından indirim yoluyla giderilemeyen kısım.

Gerekli belgeler:
1) Standart iade talep dilekçesi
2) Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı
firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı
örnekleri)
3) İadenin talep edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
4) Yüklenilen KDV listesi
5) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

İade talebinin yerine getirilmesi:
1.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri
ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade
talepleri VİR, YMM raporu ve teminat
aranmadan,
1.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR
veya YMM veya teminat ile.
A.6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır
Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna
İstisnanın Kapsamı
Taşımacılarda akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir giderlerini; fuar,
panayır ve sergilere katılımda ise münhasıran bu işlerle ilgili mal
teslimi ve hizmet ifaları.
 İstisnanın tevsiki:
Kendi ülkelerinde bağlı bulunduğu vergi dairesinden (ülkesine göre
ilgili idareden) temin edilecek ve vergi mükellefiyetinin bulunduğunu
gösteren bir belge.
 İade edilecek tutar:
Söz konusu istisna işlemler nedeniyle ödenen KDV.

İade için gerekli belgeler:
Taşımacılık ile ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
veya Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne; fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak da bu
faaliyetin yapıldığı yerdeki vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığın belirleyeceği vergi dairesine
1)
Tebliğin ekinde yer alan (EK:5)iade talep formu,
2)
İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı “vekaletname” belgesi,
3)
Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi
adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi,
4)
Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren “vergi mükellefiyeti” belgesi, (iadenin
tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden ibrazına gerek yoktur.)
5)
Yapılan harcamalara ilişkin olarak 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenmiş fatura veya
serbest meslek makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri.
6)
Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye’ye giriş çıkış tarihlerini gösteren dip
koçanının, transit beyannamesinin veya Transit Refakat Belgesinin onaylı örneği,
7)
Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı
belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri.
İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan kısmın iadesi VİR sonucuna göre.
A.7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna

İstisnanın Kapsamı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik
eserlerin yapımına ilişkin olarak verilen çekim izin süresi içinde satın
alacakları veya ithal edecekleri mal ve hizmetler.

İade talebinin yerine getirilmesi:
İlgili (Ankara Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Beyoğlu
Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İzmir Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü)
vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. İade talepleri üst limit
aranmaksızın münhasıran YMM raporu ile yerine getirilir.
A.8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması

Kapsam:

İmalatçılar ve tarımsal üreticiler tarafından ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara ve «İzin Belgeli»
Satıcılara teslim edilen "nihai mamul" mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez.

"Nihai mamul" malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki mallar ile ihraç malı için ambalaj
maddesi veya malzemesi olarak kullanılan mallar da kapsama dahildir.

Faturaya;
•
"3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim
edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir." ifadesi yazılır.

Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi
dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi
halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. Mücbir sebeplerin varlığında bu sürenin dolmasından itibaren en
geç on beş gün içinde başvurulması halinde ilave üç ay süre verilir.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi gecikme
zammıyla birlikte tahsil olunur.

Malların üç aylık sürede ihraç edilmemesi sebebiyle veya imalatçı vasfını taşımadığının anlaşılması
sebebiyle ödenecek KDV nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde ihracatçı tarafından
indirim konusu yapılması mümkündür. İndirim hesaplarına alınan bu tutarlar, ihracattan kaynaklanan KDV
iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.

İmalatçı lehine oluşan kur farkları imalatı tarafından fatura edilir. Faturadaki KDV ihracatçı tarafından
ödenmez, imalatçı hesaplanan KDV ve İndirim KDV olarak beyan edilir. İhracatçı lehine oluşanlar ihracatçı
tarafından fatura edilir. Faturadaki KDV ihracatçı tarafından beyan edilir imalatçı tarafından indirim konusu
yapılır.

Türkiye’de etmeyen yolculara özel fatura ile satış yapanlara yapılacak teslimlerde de uygulanabilir.
 Tecil terkin edilecek tutar ve iade edilecek tutar:

Tecil edilecek vergi miktarı, mükellefin ihraç kaydıyla teslimleri nedeniyle
hesaplanan vergi tutarından fazla olamamak üzere ilgili beyannamede
ödenmesi gereken vergi tutarıdır. İhraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden
hesaplanan KDV ile tecil edilen kısım arasında fark imalatçı mükellefe iade
edilir.

İhraç kaydıyla teslim edilerek ihraç edilen malların geri gelmesi halinde
faturada hesaplandığı halde tahsil edilmeyen KDV’nin ihracatçı tarafından
ilgili gümrük idaresine ödenir. Bu durumda imalatçının terkin veya iade
işlemleri yerine getirilir.
 Terkin ve İade için gerekli belgeler:
Terkin için;
 Gümrük beyannamesi veya listesi, Serbest bölgeye ihracatlarda Serbest
Bölge İşlem Formu”nun aslı veya onaylı bir örneği,
 İhraç kaydıyla satış faturaları,
 Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerine ilişkin kayıt
bulunmaması halinde, imalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların
ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan bir yazı.
İade için:
 Standart iade talep dilekçesi
 İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği
(Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
 İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa
verilmesi yeterlidir.).
 İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi
 Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem
formu veya özel fatura örneği)
 İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı
firmadan alınan onaylı yazı,
 İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi
 İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri
ile tutarına
bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve
teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan
teminat ile.
nakten iade talepleri VİR veya YMM veya
A.9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek
Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin
Uygulaması

Kapsam:

DİİB kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak
maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip KDV mükelleflerine
teslimi. Gerek alıcının gerekse satıcını imalatçı vasfına haiz olması gerekli
değildir.

Bu kapsamda işlem yapılabilmesi için KDV hariç bedelin 2.500 TL’yi
(tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki
mallarda 500 TL) aşması zorunludur.

Faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 17 nci maddesi hükmü
gereğince KDV tahsil edilmemiştir." ibaresi yazılır.

Satıcılar, DİİB’nin "İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler" bölümünü bu
kapsamdaki teslimlerine uygun şekilde doldurarak imzalar ve kaşelerler.
Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından
imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanır ve satıcıya verilir.

İhracatın DİİB te yer alan sürede şartlara uygun olarak
gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.
 Tecil terkin edilecek tutar ve iade edilecek tutar:
 Tecil edilecek vergi miktarı, mükellefin ihraç kaydıyla teslimleri
nedeniyle hesaplanan vergi tutarından fazla olamamak üzere ilgili
beyannamede ödenmesi gereken vergi tutarıdır. İhraç kaydıyla teslim
bedeli üzerinden hesaplanan KDV ile tecil edilen kısım arasında fark
imalatçı mükellefe iade edilir.
 İhraç kaydıyla teslim edilerek ihraç edilen malların geri gelmesi halinde
faturada hesaplandığı halde tahsil edilmeyen KDV’nin ihracatçı
tarafından ilgili gümrük idaresine ödenir. Bu durumda imalatçının
terkin veya iade işlemleri yerine getirilir.
 Belgedeki sürede ihracatın gerçekleşmemesi halinde, alıcı adına gerekli
tarhiyatlar yapılır. Bu KDV'ler takvim yılı aşılmamak kaydıyla belge
sahibi tarafından indirim hesaplarına alınır. Süreden sonra ihracatın
gerçekleşmesi halinde iade hesabına dahil edilebilir. Teslimi yapan
satıcının, bu teslimlerine ilişkin terkin ve iade işlemleri genel hükümler
çerçevesinde yerine getirilir.
 Gerekli belgeler:
Terkin için;
1. Bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe,
2. DİİB’in örneği veya bilgilerini ihtiva eden onaylı liste,
3. Satış faturalarının fotokopisi veya fatura bilgilerini içeren firma
yetkililerince kaşeli ve imzalı bir liste,
4. İmal edilen malların süresi içinde ihraç edildiğini tespit eden alıcı veya
satıcı nezdinde düzenlenmiş YMM raporu.
İade için:
1. Standart iade talep dilekçesi
2. İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi
3. Gümrük beyannamesi veya listesi
4. DİİB onaylı örneği
5. İmal edilen malların süresi içinde ihraç edildiğini tespit eden alıcı veya
satıcı nezdinde düzenlenmiş YMM raporu.
6. İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi
 İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın
mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya teminat
ile.
B.1.1. Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna


Kapsam

Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının,
yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan KDV
mükelleflerine, bu araçların bu amaçla kullanımı için teslimi.

Kapsama girenler; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava
ve demiryolu taşıma araçları (gemi, yat, kotra, yüzer platform, uçak, helikopter,
lokomotif, vagon, filika, cankurtaran salı vb. ile ana motor) tekne kabuğu.

Kapsama girmeyenler: ana motor hariç aksam ve parçalar, deniz motosikletleri,
paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, yelkenli tekneler, motorlu paraşüt ve
balonlar ile benzerlerinin ve bunların ana motorları, ile kapsama girenlerden
amaç dışı kullanılanlar.
İstisnanın tevsiki:

Araçları istisna kapsamında teslim almak isteyen mükelleflerin vergi dairesine
başvurmak suretiyle Tebliğin ekinde (EK:6A) yer alan istisna belgesini almaları
ve bu belgenin bir örneğini satıcılara vermeleri gerekir.

İstisna kapsamındaki faturada istisna belgesinin tarih ve numarasına atıf
yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi kapsamında istisna uygulandığına
ilişkin bir açıklamaya yer verilir.
B.1.2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna

Kapsam


Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve
araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan KDV mükelleflerine, bu araçlarla
ilgili olarak verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri.
İstisnanın uygulanma şekli:

Mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak her bir araca ilişkin olarak hazırlanan
proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girerek istisna belgesi
almak için başvuruda bulunurlar. İstisna kapsamında hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği
tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır.

İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi
belirleyici unsurlar yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında hizmette bulunan mükellef,
istisna belgesinin ilgili hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet
miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Hizmet gerçekleştikçe alıcı
ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.

İstisna kapsamında yapılan hizmet ifaları ile ilgili olarak düzenlenen fatura ve benzeri
vesikalarda KDV gösterilmez. Ayrıca fatura ve benzeri belgede istisna belgesinin tarih ve
numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi kapsamında istisna
uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir.
B.1.3. Faaliyetleri İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Kiralanması veya
Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası ile
İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler

Kapsam:

İstisnadan aşağıda sayılanlar yararlanır:
a) İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler,
b) İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler,
c) İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler,
d) Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlar

Doğrudan söz konusu araç ve tesislerin imal ve inşasına yönelik teslim ve hizmetler istisna
kapsamındadır.

İmal veya inşa işini bizzat yapan mükelleflerce söz konusu belgeye dayanılarak yapılacak, imal
veya inşa ile ilgili ana motor dahil her türlü aksam ve parça alımları ve ithalatı ile hizmet alımlarına
da istisna uygulanır.

Araçlarda bulunmadığı takdirde tescil işlemi yapılmayan (klima, jeneratör, telsiz, radar, sonar,
soğutma sistemi, uydu cihazı, can yeleği, can salı ) aksam ve parçaların araçları bizzat veya fiilen
imal ve inşa edenlere teslimi kapsama dahildir.

Ayrıca araç ve tesisle verilen hizmetin zorunlu kıldığı dayanıklı tüketim malları (fırın, buzdolabı,
televizyon vb.) kapsama dahildir.

Aracın maliyeti içinde olan gümrük müşavirliği, yükleme-boşaltma, dâhili nakliye ve benzeri
hizmetler de istisna kapsamındadır.

Araçların inşası tamamlanarak tescil işlemi yapıldıktan sonra, ana motor dışında kalan aksam ve
parçaların teslimi kapsama dahil değildir.
 İstisnanın Tevsiki:
 İstisnadan faydalanacak mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak
hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir ve
istisna belgesi almak için vergi dairesine başvuruda bulunulur.
 İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. satıcı
mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal
veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi
gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girer.
 İstisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen faturalarda
KDV gösterilmez. Ayrıca istisna belgesi tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun
(13/a) maddesi kapsamında istisna uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir.
 İade edilecek tutar:
 İstisna kapsamındaki satışlar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı.
 İade için gerekli belgeler:
Araç ve Tesislerin Tesliminde:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Standart iade talep dilekçesi
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
Satış faturaları listesi
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği
Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde:
1) Standart iade talep dilekçesi
2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5) Satış faturaları listesi
6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından
ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna
uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenlere :
1) Standart İade talep dilekçesi
2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5) Satış faturaları listesi
6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından
ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna
uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler:
1)
Standart iade talep dilekçesi
2)
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3)
Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (İlk iade talebi sırasında bir
defa verilecektir. Sözleşme kapsamında değişiklik olması halinde yeniden
verileceği tabiidir.)
4)
İstisnaya konu edilmiş harcamalara ilişkin alış belgelerinin listesi
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından
ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak
alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler:
5)
1)
Standart iade talep dilekçesi
2)
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3)
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4)
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5)
Satış faturaları listesi
6)
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından
ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak
alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlar
1)
Standart iade talep dilekçesi
2)
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3)
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4)
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5)
Satış faturaları listesi
6)
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak
onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
 İade talebinin yerine getirilmesi:
Araç ve Tesislerin Tesliminde:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri
VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat.
Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde:
 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat,
 Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.
Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler :
 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya Teminat,
 Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.
Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler:
 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu
ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya
Teminat ,
 Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.
Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler:
 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu
ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya
Teminat,
 Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.
Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası
Olanlar:
 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik raporu
ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporu veya
Teminat,
 Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.
B.2. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna


Kapsam

Liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri
hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere
ilişkin her türlü hizmet ile temizlik, güvenlik gibi hizmetler.

Hava meydanı işleticisi kuruluşlar tarafından ve hava yolu şirketlerince tahsil edilen
“Yolcu Servis Ücreti" istisna kapsamındadır.

Mal teslimleri bu istisna kapsamına girmemektedir.
İstisnanın tevsiki


İade edilecek tutar


Faturada İstisna kapsamındaki hizmetin nev’inin yanı sıra, hangi deniz veya hava taşıma
aracı için verildiğinin gösterilmesi şarttır.
İstisna kapsamındaki hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
KDV.
İade için gerekli belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.
Standart iade talep dilekçesi
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
Satış faturaları listesi
 İade talebinin yerine getirilmesi
 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri
VİT, YMM tasdik raporu ve Teminat
aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri VİR
veya YMM raporu veya Teminat,
 Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.
B.3.1.
Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama
Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

Kapsam


İstisna, Türk Petrol Kanununa göre bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri
Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına yapılan münhasıran petrol
arama faaliyetlerine ilişkin mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanır.
İstisnanın tevsiki

İstisna kapsamına giren mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından “KDV İstisna Belgesi” (petrol şirketlerine EK:7A, müteahhitlerine
EK:7B) verilir. İstisna belgesi sahibi tarafından bu belgenin bir örneği satıcı firmalara verilir
ve istisna kapsamına giren mal ve hizmet alımlarında KDV uygulanmaması talep edilir.

İstisna kapsamında alımda bulunan ilgili kişi ve kuruluşlarca, bu mal ve hizmetlere ilişkin
fatura bilgilerini içeren ayık bazda bir liste hazırlanır ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne
verilir. bu liste yedi gün içinde incelenerek onaylanır. Genel Müdürlükçe onaylanan bu
listenin bir örneği firma yetkililerince satıcıya/satıcılara verilir.

istisna kapsamındaki ithalatta ithalat öncesinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ithal
faturasını ibraz ederek malzeme ithalat izni alınması suretiyle uygulanır.
B.3.2.
Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve
Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

Kapsam
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahibi Boru
hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna
ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler.
 Enerji

İstisnanın uygulanma şekli
 İstisna
kapsamında yaptırmak isteyen belge sahipleri tarafından
hazırlanan transit boru hattı projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere
ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilerek vergi dairesine istisna
belgesi almak için başvuruda bulunulur.
 İstisna
belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin
niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alır. Söz konusu
istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna
belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi,
numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar
ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı
alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.
 İstisna
kapsamında mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih
itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır.
 iade edilecek tutar:
İstisna işlemle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergi
 İade için gerekli belgeler:
1)
Standart iade talep dilekçesi,
2)
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
3)
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,
4)
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu,
5)
Satış faturaları listesi,
6)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile onaylı
listenin örneği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile
kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje
kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin
örneği.
 İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın
mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat.
B.4.
Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme
Faaliyetlerine İlişkin İstisna

Kapsam:



Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj
faaliyetlerinde bulunanlara, söz konusu faaliyetlerine ilişkin olmak üzere yapılan
teslim ve hizmetler.
İstisnanın uygulama şekli:

İstisna kapsamında yapmak mükellefler tarafından hazırlanan proje kapsamındaki
mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilerek vergi dairesine
istisna belgesi almak için başvuruda bulunulur.

İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin niteliği, miktarı
ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında
teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete
ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını
belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe
alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.

İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla
belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır.
İade edilecek tutar:

Bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve
indirim yoluyla giderilemeyen toplam KDV.
 İade için gerekli belgeler:
1) Standart iade talep dilekçesi
2) İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV
listesi
3) İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4) İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5) Satış faturaları listesi
6) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje
kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet
listesinin örneği
 İade talebinin yerine getirilmesi
 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM
tasdik raporu ve teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM
raporu veya Teminat,
 Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.
B.5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

Kapsam

Teşvik belgesi sahibi KDV mükelleflerine yatırım teşvik belgesi eki
listede yer alan makine-teçhizatlar.

Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve
zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap,
mefruşat gibi demirbaşlar ile belirli tip (offroad, damperli, mikserli,
frigorik) kamyonlar ve apron otobüsleri hariç taşıt araçları makine ve
teçhizat niteliğinde olmadığından istisna kapsamına girmez.

Sadece Makine ve teçhizatı satan tarafından verilen kurulum ve montaj
işleri hariç tadil, bakım, onarım, kurulum ve montaj gibi hizmet ifaları
ile lisans, yazılım, bilgisayar programı ve benzeri ürünler kapsama
girmez.

yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi
halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Satıcıların KDV iade
talepleri ise yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır.
 İstisnanın Uygulama Şekli:
 İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine
başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim
hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu
belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler
 Sabit kıymetin YTB eki listede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldığı
belirlendikten sonra KDV uygulamaksızın işlem yapılır. Ayrıca satıcılar veya ilgili
gümrük idaresi tarafından listenin uygun bir yerine, satılan veya ithal edilen mal
miktarını belirten, "Listenin ..... sırasındaki ...... adet makine ve teçhizat ....... tarih
ve ...... sayılı fatura /gümrük beyannamesi ile satılmıştır/ithali yapılmıştır." şerh
konularak imza ve kaşe (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylanır.
Listede şerh verilecek yer kalmaması durumunda satıcılar veya gümrük
idarelerince listeye alonj ilave edilerek, alonj üzerine şerh verilir.
 Bu şekilde şerh düşülen liste ile yatırım teşvik belgesinin birer fotokopisi
belge sahipleri tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak
gümrük idarelerine veya satıcılara verilir.
 Yatırımcının istisna belgesine istinaden, finansal kiralama şirketi, yatırımcının
teşvik belgesi dikkate alınarak bu yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan ve
yatırımcıya kiralanacak olan makine ve teçhizatı Kanunun(13/d) maddesindeki
istisna kapsamında temin edebilir
 İade edilecek tutar:
 Bu mallara ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim
yoluyla giderilemeyen toplam KDV.
 İade için gerekli belgeler:
1.
Standart iade talep dilekçesi
2.
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3.
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4.
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5.
Satış faturaları listesi
6.
Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu
7.
Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir
istisna belgesinin onaylı örneği
8.
Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği
 İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın
mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat.
B.6. Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu
Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve
Genişletilmesine İlişkin İstisna

Kapsam:

(II/B-2.1) bölümünde tanımlanan liman ve hava meydanlarının inşa,
yenileme ve genişletme işlerini ilişkin olarak kiracı, işletme hakkı
sahibi veya malik konumundaki mükellef/genel bütçe kapsamındaki
idarelere yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamındadır.

İstisna kapsamındaki işlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat,
sarf malzemesi, yedek parça, iş makinesi, enerji gibi mal alımları ile
inşaat taahhüt işleri istisna kapsamında değerlendirilir

Mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlardan liman ve hava
meydanının bütünleyici parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek
otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları ile bunlara ilişkin
yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet
birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü
büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik
hizmetleri istisna kapsamına girmez.
 İstisnanın uygulanma şekli:
 Mükellef tarafından İstisna kapsamında iş için bir proje hazırlanan
ve ilgili birime veya makama onaylatılan proje kapsamında
alınacak mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme
girilerek bağlı olduğu/bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi
almak için başvuruda bulunur.

İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet
miktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında
teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal
veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya
hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini
alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım
bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.
İstisna kapsamında mal ve hizmet alan mükellef/idare, istisna
belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine
ibraz ederek kapattırmak zorundadır.
 İade edilecek tutar:
 Bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde
gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen toplam KDV.

 İade için gerekli belgeler:
Standart iade talep dilekçesi
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
Satış faturaları listesi
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi
tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje
kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet
listesinin örneği.
 İade talebinin yerine getirilmesi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
 5.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri VİR, YMM tasdik
raporu ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri VİR veya YMM
raporu veya Teminat,
 Nakten iade talepleri VİR veya Teminat.
B.7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

Kapsam:
 Tebliğde sayılan güvenlik kurumlarına yapılan;
 Uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel
taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araç ve silahlar ile bunların
oluşturduğu sistemlerin teslimi,
 Bu araç, silah ve sistemlere ilişkin mühimmat, teçhizat, yedek
parça ve eklentilerinin teslimi,
 Yukarıda belirtilen araç, silah ve sistemlerin ar-ge, yazılım,
üretim, montaj, tadil-bakım-onarım ve modernizasyonuna
ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları

Yüklenicilere yapılan, ulusal güvenlik kuruluşu tarafından
onaylanan listede yer alan 10.000 TL ve üzeri mal teslimleri
ile hizmet ifaları da istisna kapsamındadır.
 İstisnanın uygulanma şekli:

Ulusal güvenlik kuruluşları faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan
işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin mühür ve
imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.

Yüklenici kuruluş ise mal ve hizmet alımları sırasında ulusal güvenlik kuruluşu tarafından
kendisine verilen istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümü firma kaşesi tatbik edilen ve
yetkilileri tarafından imzalanan) bir örneğini satıcı mükellefe ibraz eder. Satıcı, yüklenici
firma adına düzenleyeceği faturaya söz konusu belgenin tarih ve sayısını da yazmak suretiyle
teslim ve hizmet bedeline KDV uygulamaz.

Ulusal güvenlik kuruluşu tarafından ayrıca onayladığı listedeki mal ve hizmetlerin KDV’den
müstesna olarak temin edilebilmesi için örneği (EK: 11C)’de yer alan, yetkili birim amirinin
mühür ve imzasının tatbik edileceği istisna belgesi düzenlenerek yüklenicilere verilir.

Yüklenici kuruluş, mal ve hizmet alımları sırasında ulusal güvenlik kuruluşu tarafından
kendisine verilen istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümü firma kaşesi tatbik edilen ve
yetkilileri tarafından imzalanan) bir örneğini satıcı mükellefe ibraz eder. Satıcı, yüklenici
firma adına düzenleyeceği faturaya söz konusu belgenin tarih ve sayısını da yazmak
suretiyle teslim ve hizmet bedeline KDV uygulamaz.

Bildirim: Yüklenicilere istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcılar,
bu satışlara ait bilgileri ilgili dönemde, elektronik ortamda verilen KDV beyannamesi (ebeyanname) ekinde yer alan form (EK: 11D) ile Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda
intikal ettireceklerdir.
 İade edilecek tutar:

Bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim
yoluyla giderilemeyen toplam KDV.
 İade için gerekli belgeler:
1)
Standart iade talep dilekçesi
2)
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3)
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4)
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5)
Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki
listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B)
6)
Örneği Tebliğ ekinde yer alan “3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) Maddesi
Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste” (EK:
11D) KDV Beyannamesi ekinde verilmiş olmalıdır.
 İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben
iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat.
B.8. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna

Kapsam:
 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan araçların, Başbakanlık merkez
teşkilatına tesliminde

İade edilecek tutar:
 Bu işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen toplam KDV.

İade için gerekli belgeler:
1. Standart iade talep dilekçesi
2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5. Satış faturaları listesi

İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade
talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.
B.9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

Kapsam:
 Lisanslı depoya konulan ürünlerin ihtisas/ticaret borsalarında, kendilerini temsil eden
ürün senetleri aracılığıyla 100 TL ve üzeri ilk teslimleri.

İade edilecek tutar:
 KDV mükellefiyeti bulunan ürün sahipleri tarafından bu teslimle ilgili olarak
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlar.

İade için gerekli belgeler:
1.
2.
3.
4.
5.

Standart iade talep dilekçesi
Ürünü temsil eden ürün senedinin bir örneği ile bu işlemin “ilk teslim” olduğunu tevsik
etmek üzere ihtisas/ticaret borsalarından alınacak yazı
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben
iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.
C.1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık
İşlerinde İstisna


Kapsam:

Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,

Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren,

Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri.

İkinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde KDV ye
tabidir.

Taşımacılık işinin yurtiçi ve yurtdışında farklı çekicilerle gerçekleştirilmesi de mümkündür.

Serbest bölgeden yurtdışına veya yurtdışından serbest bölgeye yapılan taşımalar 3065 sayılı
Kanunun 14 üncü maddesi gereğince KDV’den istisnadır. Ancak, serbest bölgeden ülke içindeki
herhangi bir noktaya veya ülke içinden serbest bölgeye yapılan taşımacılık söz konusu istisna
kapsamına girmemektedir.

Uluslararası taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak
hesapladıkları komisyonlar da taşımacılık işi içinde mütalaa edilir ve istisnadan yararlanır.
Komisyon faturasında “Uluslararası taşımaya ait bilet satışına ilişkin komisyon olduğundan 3065
sayılı KDV Kanununun 14 üncü maddesi gereğince KDV hesaplanmamıştır.” açıklamasına yer
verilir.
İade edilecek tutar:

İstisna işlemle ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı.

İade için gerekli belgeler:
1.Standart iade talep dilekçesi
2.İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3.İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4.İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5.Satış faturaları listesi
6.Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince
yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge,
belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.)
7.Taşımacılık işinin mahiyetine göre aşağıda sayılan belgelerden biri;
a. Kara Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302
Belgesi / Kara Manifestosu / Yük Senedi (CMR) / Geçiş Belgesi
(Dozvola) /Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet
Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi
veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük
idaresi ya da YMM onaylı örnekleri) / TIR karnesinin birinci sayfasının
ve Türkiye sınır kapılarından giriş veya çıkışlarda bu kapı Gümrüklerine
bırakılan nüshasının dip koçanının noterden tasdikli birer fotokopisi /
Yetkili kılınan Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret
Borsaları Birliğinin TIR işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret
ve/veya sanayi odalarınca tasdik edilmiş olan TIR karnesi suretleri
b.
c.
Deniz ve Havayolu Taşımacılığında; Deniz veya Hava
Manifestosu / Deniz veya Hava Konşimentosu / Transit
Beyannamesi / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen
Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge /
Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva
eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı
örnekleri).
Demiryolu Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / Uluslararası
Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında demiryolu ile
yapılan eşya taşımasında kullanılan belge(CIV Belgesi) /
Topluluk transit rejiminin uygulanabildiği yerlerde, bu rejim
altındaki demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerinde beyanname
yerine kullanılan belge(CIM Belgesi) / Remiz Bülteni / Özet
Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana
Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi
veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter,
gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).
d.
e.

Yukarıda sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler haricinde,
Gümrük Yönetmeliği’nin 61 ve 118 inci maddeleri kapsamındaki
diğer belgelerin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı
örneklerinin ibrazı da mümkündür.
Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait fatura bilgilerini
içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden
yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste kabul edilir.
İade talebinin yerine getirilmesi:

5.000 TL’yi aşmayan nakden ve mahsuben iade talepleri VİR,
YMM raporu ve Teminat aranmadan,

5.000 TL’yi aşan nakden ve mahsuben iade talepleri VİR veya
YMM veya Teminat ile.
C.2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

Kapsam:


İade edilecek tutar:



Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş olan sınır kapılarında, ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak olan
eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklara yapılacak gümrük vergisi istisnası
uygulanan standart yakıt deposu miktarı ile sınırlı motorin teslimi.
İstisna teslimler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı.
İade için gerekli belgeler:
1.
Standart iade talep dilekçesi
2.
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3.
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4.
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5.
Satış faturaları listesi
6.
İstisna kapsamında teslim edilen malların alış faturaları listesi
7.
11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin
Teslimine İlişkin Bildirim Formu" nun bir örneği
İade talebinin yerine getirilmesi:

5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM
raporu ve Teminat aranmadan,

5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.
Ç.1. Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve
Hizmetlerde İstisna




Kapsam:

Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim
ve hizmetler.
İstisnanın uygulanma şekli:

Temsilcilikler ve konsolosluklara, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir
belge verilir.

Satıcılar tarafından istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girdiğini
tespit edilerek istisna uygulanır.

Faturada, temsilcilik adı ve adresi ile istisna belgesinin tarih ve numarasına ve ayrıca temsilcilik adına alım yapanın
bilgilerine (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir.
İade edilecek tutar:

İstisna işlem dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı.
İade için gerekli belgeler:
1.
Standart iade talep dilekçesi
2.
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3.
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4.
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5.
Satış faturaları listesi
Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği
Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı
veya onaylı örneği.
İade talebinin yerine getirilmesi:

5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve
Teminat aranmadan,
6.
7.


5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.
Ç.2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

Kapsam:
 Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların
mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
 Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları Gereğince Türkiye'de
Yapılacak İnşa ve Tesis İşlemleri,
 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması Gereğince, Ortak
Savunma Amacıyla Yapılan Mal ve Hizmet Alımları.
İstisnanın uygulanma şekli:
 Bu kapsamdaki kuruluşlara resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlerin
KDV’den istisna olarak temin edilmesini sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığının
görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve
hizmetleri gösteren KDV/ÖİV Diplomatik İstisna Belgesi verilir.
 NATO veya onun namına yetkili makamlar tarafından resmi ihtiyaçlarında
kullanılacağı yazılı olarak belirtilen mal ve hizmetler için düzenlenecek fatura ve
benzeri vesikalarda KDV gösterilmez.
 ABD veya onun namına hareket eden yetkili makamlarca ortak savunma amacıyla
kullanılmak üzere satın alınacak mal ve hizmetlerin satıcılarına verilmek üzere, Tebliğ
ekinde örneği yer alan belge (EK: 12) kullanılır.
 İade edilecek tutar:
 İstisna işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV tutarı.

 İade için gerekli belgeler:
1. Standart iade talep dilekçesi
2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5. Satış faturaları listesi
6. Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya uluslararası
kuruluşların resmi talep yazısı veya yetkili kuruluş İstisna Belgesi
örneği
7. Takrir yöntemi kapsamındaki teslimlerde Dışişleri Bakanlığından
alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı
örneği.
 İade talebinin yerine getirilmesi:

5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri
ile tutarına
bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve
Teminat aranmadan,

5.000 TL’yi aşan
Teminat ile.
nakten iade talepleri VİR veya YMM veya
Ç.3. Yabancı Devletlerin Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensupları
ile Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna


Kapsam:

Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve
konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon şeflerine, diplomasi memurlarına,
konsolosluklarda görevli misyon şeflerine ve meslekten konsolosluk memurlarına,

Karşılıklı olmak kaydıyla servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf
kimlik kartı verilen teknik ve idari personeline,

Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti
tanınan uluslararası kuruluşların söz konusu anlaşmada personeline yönelik istisna hükmü
olması kaydıyla bunların mensuplarına, yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (veya
karşılıklılık ilkesi çerçevesinde tespit edilen daha yüksek alt limit) teslim ve hizmetler.
İstisnanın uygulanma şekli:


Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip
mensuplarına satış yapan KDV mükellefleri, düzenledikleri faturalarda KDV hesaplarlar ve
tahsil ederler. Faturaya yabancı misyona tabi kişinin adı-soyadını, Dışişleri Bakanlığınca
düzenlenen yabancı misyon personel kimlik kartının numarasını veya yabancılara mahsus
kimlik numarasını yazılır.
İade:

Mensuplar mensup oldukları temsilcilik vasıtasıyla aylık bazada verecekleri bildiri formu ile
iade alırlar.
E.1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna


Kapsam:

Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak
üretilmiş her türlü araç-gereç.

Engelliler dışında engelli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi,
bu istisna kapsamında değildir.

Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi
mümkün değildir.
İstisnanın uygulanma şekli:


İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her
safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.
İade edilecek tutar:

İstisna işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV
tutarı.
İade için gerekli belgeler:
1. Standart iade talep dilekçesi
2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5. Satış faturaları listesi
 İade talebinin yerine getirilmesi:


5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR,
YMM raporu ve Teminat aranmadan,

5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.
E.2. BM, NATO ve bunlara bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşları ile OECD ye resmi
kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları ile bunların sosyal ve ekonomik
yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna

Kapsam:
 Birleşmiş Milletler temsilciliği, Birleşmiş Milletlere bağlı program, fon ve özel ihtisas
kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları,
 İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet
ifaları,
 Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı temsilcilikleri ile bu Teşkilata bağlı fon ve özel ihtisas
kuruluşlarına resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları,
 Yukarıda sayılanların, sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal
teslimi ve hizmet ifaları ile bu mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara
teslim ve ifası,


İstisnanın uygulanma şekli:

Dışişleri Bakanlığınca istisnadan yararlanabilecek kuruluşlar adına düzenlenecek "İstisna Belgesi"
kullanılır.

Satıcılar kendilerine verilen istisna belgesi örneğini saklarlar.

Düzenlenecek faturada, kuruluş ve temsilcilik adı ve adresi, istisna belgesinin tarih ve numarası
ile kuruluş ve temsilcilik adına alım yapana ilişkin bilgilere (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı
numarası) yer verilir.
İade edilecek tutar:

İstisna işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
KDV tutarı.
 İade için gerekli belgeler:
Standart iade talep dilekçesi
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
Satış faturaları listesi
Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi örneği (Takrir
yöntemi kapsamında akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve
taşınmaz tesliminde Dışişleri Bakanlığından alınan Takrir
Belgesinin onaylı örneği)
 İade talebinin yerine getirilmesi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri
ile tutarına
bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve
Teminat aranmadan,

5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya
Teminat ile.
E.3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652
Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV
İstisnası

Kapsam:
 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek
projeler,
 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu
tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine
ilişkin projeler,
 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen
eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi,

Görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere/alanlara proje kapsamında
inşaata yönelik olarak yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler.

Mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlardan projenin bütünleyici
parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek otomobili, minibüs, otobüs
ve benzeri araç alımları ve bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil,
bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım,
onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye,
yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetler istisna kapsamına
girmez.
 İstisnanın uygulanma şekli:
 İstisna kapsamındaki projelerden birisini üstlenen ana yüklenici
mükellefler, söz konusu projeler kapsamında (projeyle ilgili bilgilere
de yer vermek kaydıyla) kendilerine yapılacak teslim ve hizmetlere
istisna uygulanması talebiyle doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına
bir yazı ile müracaat ederler.

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık (EK:13)’te yer alan
belgeyi düzenleyerek mükellefe verir.

İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet
miktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim
veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya
hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet
miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır.
Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini
projeye uygun olarak sisteme girer.

İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih
itibarıyla istisna belgesini Vergi Dairesi Başkanlığına veya
Defterdarlığa ibraz ederek kapattırmak zorundadır.
 İade edilecek tutar:

İstisna işle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen ve indirim
yoluyla giderilemeyen KDV tutarı.
 İade için gerekli belgeler:
1.
Standart iade talep dilekçesi
2.
İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3.
İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4.
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5.
Satış faturaları listesi
6.
Vergi Dairesi Başkanlığından veya Defterdarlıktan alınan istisna belgesi
kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje
kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği.
 İade talebinin yerine getirilmesi:

5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın
mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu ve Teminat aranmadan,

5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.
E.4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna

Kapsam:
 Asgari
500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlarla ilgili inşaat taahhüt işi, nakliye,
hafriyat ve benzeri inşa işleri.

İstisnanın uygulanma şekli:
 Yatırımı
yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili
dönemde indirim konusu yapılır. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise en geç izleyen yılın Kasım
dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir.

İade edilecek tutar:
 Kapsama

gire inşaat işlerine yüklenip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV.
İade için gerekli belgeler:
1.Standart iade talep dilekçesi
2.İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3.İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4.İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5.Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği
6.Yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş olması halinde, yatırımın stratejik yatırım kapsamında olduğunu
tevsik eden belgenin onaylı örneği (Yatırım tamamlanıncaya kadar, değişiklik olmaması kaydıyla, bir defa
verilir.)
7.İade uygulaması kapsamındaki harcamalara ait fatura ve benzeri belgelerin listesi

İade talebinin yerine getirilmesi:
 5.000 TL’yi
aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM
raporu ve Teminat aranmadan,
 5.000 TL’yi
aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.
E.5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) KapsamındaYapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

Kapsam:


İstisnanın uygulanma şekli:



İstanbul Proje Koordinasyon Birimine, İSMEP kapsamında yapacağı alımlarla ilgili olarak istisnadan
yararlanabileceğine ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca bir istisna belgesi (EK:14) verilir.
İade edilecek tutar:


İSMEP kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul
Proje Koordinasyon Birimine yapılan teslim ve hizmetler.
İstisna işlemle ilgili yüklenip indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV.
İade için gerekli belgeler:
1. Standart iade talep dilekçesi
2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
5. Satış faturaları listesi
6. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca İstanbul Proje Koordinasyon Birimine verilen, istisnadan
yararlanılabileceğine dair Belgenin onaylı örneği.
İade talebinin yerine getirilmesi:

5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ile tutarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri VİR, YMM raporu
ve Teminat aranmadan,

5.000 TL’yi aşan nakten iade talepleri VİR veya YMM veya Teminat ile.
İNDİRİMLİ ORANA TABİ
İŞLEMLERDEN
KAYNAKLANAN İADELER
Kapsam
 İndirimli orana (% 1 ve % 8) tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve
indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen sınırı aşan kısmı yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla
mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu
borçlara mahsuben iade edilebilir.
İade edilecek tutar
1)
İndirimli orana tabi işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar
nedeniyle yüklenilen vergiler,
2)
İlgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay,
3)
Amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) dolayısıyla yüklenilen
vergilerden iade hesabına pay.
4)
İndirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana
tabi işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen
vergiler iade hesabına dâhil edilmez.
5)
Stoklarda yer alan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergiler iade
hesabına dahil edilmez.
İade edilecek tutarın hesabı
İ ND İ R İM Lİ O RANA
TAB İ İ Ş LE M
Dönem
Hes. Kdv Yük. Kdv
Bedel
(1)
(2)
(3)
(4)
Önceki
İade
Devreden
Dönem
İadeye Esas
Edilebilir
Mahsubu
KDV
Sonu İade Kdv Tutarı
KDV
Ger. KDV
Edilebilir (Küm.)(5+6)
Tutarı
KDV Tutarı
Fark
(4-3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
OCAK
50.000
4.000
6.000
2.000
0
2.000
0
50.000
0
ŞUBAT
200.000
16.000
34.000
18.000
2.000
20.000
4.200
60.000
4.200
MART
0
0
0
0
20.000
20.000
0
55.800
0
NİSAN
0
0
0
0
20.000
20.000
0
75.000
0
MAYIS
20.000
1.600
900
-700
20.000
19.300
0
60.000
0
HAZİRAN
100.000
8.000
24.400
16.400
19.300
35.700
15.700
80.000
15.700
TEMMUZ
150.000
12.000
18.000
6.000
0
6.000
0
0
0
AĞUSTOS
120.000
9.600
14.600
5.000
0
5.000
0
0
0
EYLÜL
150.000
12.000
24.000
12.000
0
12.000
0
12.000
0
EKİM
180.000
14.400
30.000
15.600
12.000
27.600
11.800
27.600
0
KASIM
200.000
16.000
20.000
4.000
27.600
31.600
15.800
31.600
0
50.000
4.000
13.400
9.400
31.600
41.000
10.200
41.000
0
ARALIK
Yıl İçerisinde Mahsubu Gerçekleşen Toplam İade Tutarı
19.900
İade için gerekli belgeler

Yıl içi mahsuben iadelerde:
1.
Standart iade talep dilekçesi
2.
Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri
belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.
3.
Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına
ilişkin olarak dönemler itibarıyla hazırlanacak tablo.
4.
Cari yıl içerisinde bir iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra yapılacak iade taleplerinde;
‒
‒
‒
5.
İade hakkı doğuran işlemin ait olduğu dönemden iadenin talep edildiği döneme kadar aradaki dönemlere
ilişkin olarak indirilecek KDV listesi,
İndirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları veya bu faturaların dökümünü gösteren liste
Yüklenilen KDV listesi ve tablosu.
Kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacaklarının ortakların borçlarına yönelik
mahsup taleplerinde mahsup talep dilekçesine, yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra, diğer ortakların mahsup
yapılmasına izin verdiğini gösteren noter tarafından onaylanmış bir belge.
Takip eden yılda nakten veya mahsuben iadelerde:
1.
Standart iade talep dilekçesi,
2.
İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri
belgelerin listesi,
3.
Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo,
4.
Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo,
5.
İadenin talep edildiği izleyen yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla
devreden KDV tutarlarını gösteren tablo.
İade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran
işlemden vazgeçilmesi veya satılan malların bir kısmının geri gelmesi
a)
Matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme döneminde, defter kaydı ve
beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan mükellefin vergi dairesine yazılı
olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar,
gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.
b)
Mükellefin, matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemde düzeltme işlemini
yapmaması halinde gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte
mükelleften aranır.
c)
Malların indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yıl içerisinde iade
edilmesi durumunda, mükellefe iade edilen tutar, işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde
mahsuben iade alınıp alınmadığı hususu da göz önünde bulundurularak;
d)
•
İzleyen yılda iade talebinde bulunulmuş ancak henüz iade gerçekleşmemişse iadesi talep
edilen tutardan düşülmek suretiyle tahsil edilir.
•
İzleyen yıl içerisinde iade gerçekleşmişse mükellef kendisi düzeltme yaparsa faizsiz ve
cezasız, aksi halde faizli cezalı.
İade edilen malların bir daha satışa konu olmayacak şekilde zayi olması halinde
mükellef kendisi düzeltme yaparsa faizsiz ve cezasız, aksi halde faizli cezalı
mükelleften tahsil edilir.
KDV İADESİNDE
ORTAK HUSUSLAR
İade tutarının belirlenmesi

Aksi belirtilmediği sürece, iadesi gereken KDV’nin hesabında, iade
hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren ve indirilemeyen KDV
tutarları dikkate alınır.

İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek KDV tutarı aşağıdaki
KDV’den oluşur;
1.
İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve
hizmetler,
2.
İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin telefon,
kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro
malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb.
genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme
isabet eden kısım,
3.
İade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK’in alımı.
Mahsup Yoluyla İade

KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı
ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit
şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece
komandite ortakların) aşağıdaki borçlarına mahsuben iade
edilebilir:
1.
Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına,
2.
İthalat sırasında uygulanan vergilere,
3.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına,
Mahsuben iadenin geçerlilik tarihi

İade için gerekli belgelerin tamamlanıp, KDVİRA sistemi tarafından
üretilen “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun geldiği tarihte olumsuzluk
tespit edilmeyen tutarlar itibarıyla yerine getirilir.

Belgelerdeki muhteviyat eksiklikleri veya KDVİRA sisteminin tespit
ettiği olumsuzluklara ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup
talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla
yerine getirilir ve bunlara gecikme zammı uygulanmaz.

30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri/olumsuzlukları gideren
mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin/olumsuzlukların
giderildiği tarihitibarıyla yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup
tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.
YMM Raporu ile iade

Aynı döneme ilişkin farklı işlemlerden kaynaklanan iade
talepleri için tek YMM raporu düzenlenebilir.

Bir takvim yılını aşmamak ve her bir döneme ilişkin bilgi
ve hesaplamaların ayrı ayrı yer alması kaydıyla birden fazla
dönemi kapsayan tek YMM raporu verilmesi de
mümkündür.

YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin,
teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay
içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi
halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu
sonucuna göre çözülür.
Teminat

6183 Madde 10’da belirtilenler.

Belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi tarafından “KDV
İadesi Kontrol Raporu”nun üretilmesinden ve varsa
yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal ihracatında
gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş
teminat mektupları ile varsa onaylı özel faturaların teyidi)
yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilir.

Teminat, iadeye konu işlem türüne göre vergi inceleme
raporu veya YMM raporuna dayanılarak çözülür. Vergi
incelmeye sevkten sonra da YMM raporu ile çözüm
mümkün.
Yüklenilen KDV Listesi

İşlemin bünyesine giren vergi miktarına ilişkin listede, iade
hakkı doğuran işlem nedeniyle iadesi talep edilen tutarın
hangi girdiler nedeniyle yüklenildiğine (örneğin, mamul
mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme
alımları, hizmet alımları, genel gider, ATİK gibi) ilişkin
bilgilere, dayanak belgeler itibarıyla yer verilir.
İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama
Tablosu

İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, iade hakkı
doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesinden hareketle
iadesi talep edilen KDV tutarını gösteren özet tablodur.
Tabloda, doğrudan girdiler nedeniyle yüklenilen KDV,
genel yönetim giderleri ve ATİK nedeniyle yüklenilen
KDV’den işleme verilen pay yer alacaktır.
DİİB Sahibi Mükelleflere İade Edilecek KDV. de Özellik
Arzeden Hususlar:

DİİB kapsamında üretilen malların 11-1-c kapsamında ve
geçici 17 kapsamında ihraç kayıtlı teslimlerinde iade
tutarı?

Eşdeğer eşya uygulamasında iade zamanı ve tutarı?
İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi
(İTUS)

Genel Şartlar:

Özel şartlar:
1.
İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar:
2.
Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç):
3.
Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından:
Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)
a)
b)
c)
d)
e)
Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla vergi mükellefiyetinin bulunması,
Aşağıdaki koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması:

Aktif toplamının 200.000.000 TL,

Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,

Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,

Net satışlarının 250.000.000 TL,
Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere
göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması,
Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı içinde;

Defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

Gelir veya kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV uygulamalarından her birine ait beyanname
verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden fazla aksatılmamış olması (süresinden
sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili
nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,
Başvuru tarihi itibarıyla;

KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,

Vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz),
Download

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI