MEDYA İKTİDAR VE İDEOLOJİ
DERS AKIŞI
Konular
Ön Hazırlık
1
Dersin kapsam ve içeriği hakkında
bilgilendirme
2
Geleneksel iletişimden kitle iletişimine
Raşit KAYA (2009), İktidar Yumağı, ss:23-110
3
Basının medyaya dönüşümü
Raşit KAYA (2009), İktidar Yumağı, ss:111-130
4
Sermaye ve medya
Raşit KAYA (2009), İktidar Yumağı, ss:137-232
5
Türkiye’de yeni medya ortamı
Raşit KAYA (2009), İktidar Yumağı, ss:233-290
Serpil ÜŞÜR (1997), İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve
Hegemonyadan Söyleme, ss:11-23; Serpil ÜŞÜR (1997),
6
Medya ve ideoloji ilişkisi-1: İdeoloji
kavramına ilişkin farklı tanımlamalar
İdeolojinin
Serüveni:
Yanlış
Bilinç
ve
Hegemonyadan
Söyleme, ss:25-40; Louis ALTHUSSER (1989), İdeoloji ve
Devletin İdeolojik Aygıtları; Birsen ÖRS’ten 3-42. sayfalar
arası; Heywood’dan Giriş Bölümü
Stuart Hall (1999), “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya
7
Medya ve ideoloji ilişkisi-2: İdeolojinin
yeniden keşfi
Çalışmalarında
Baskı
Altında
Tutulanın
Geri
Dönüşü”,
(içinde M.Küçük, Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Bilim ve
Sanat Yayınları), s:77-126
8
Emel B.AKÇA (2009), İdeoloji dil söylem ve anlam ilişkisi:
İdeoloji dil söylem ve anlam ilişkisi
Medyada Anlamın Toplumsal İnşası, ss:77-106
9
ARASINAV
10
Gerçeklik ve medyadaki inşası-1
11
Gerçeklik ve medyadaki inşası-2
Soner YAĞLI (2009), Direnemeyen Aktörlerin Galibiyetsiz
Savaşımı, ss:1-76
İsmet Parlak-Yavuz Yıldırım (2014), Medya Aracılığıyla
Siyasal
Sınırlar
Üretmek:
Köşe
Yazılarında
CHP-AKP
Karşıtlığının İnşası, Dora Yayıncılık
12
Zihinlerin yeni efendileri olarak
Aydın UĞUR (2002) Kültür Kıtası Atlası, ss:11-36
medya(lar)
- Arus Yumul (2013), “Nefret Suçu ya da Ölü Vicdanlar
13
Ülkesi”, s:127-136
Medya ve nefret söylemi
- Mahmut Çınar (2013), “Habercilik ve Nefret Söylemi”,
s:137-154
14
Ödev Sunumları
Serpil ÜŞÜR, İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, Ankara: İmge Kitabevi, 1997
Louis ALTHUSSER, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Çev.Y.Alp ve M. Özışık), İstanbul: İletişim
Yayınları, 2. Baskı, 1989
Örs B. (der.) ( 2009) 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler. İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları,
İstanbul
İsmet PARLAK, Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, Çizgi Kitabevi, 2009
Aydın UĞUR, Kültür Kıtası Atlası, YKY, İstanbul, 2002
Raşit KAYA, İktidar Yumağı: Medya Sermaye Devlet, İmge Yayınları, 2009
Semiramis Yağcıoğlu (2002), 1990 Sonrası Laik Anti-Laik Çatışmasında Farklı Söylemler: Disiplinlerarası Bir
Yaklaşım, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir
Şermin Tekinalp (2008), “Postmodernist Dördüncü Kuvvet: Köşe Yazarları”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi (31),
119-130.
Raşit KAYA (1998), “Siyaset Demokrasi ve Medya”, Atatürkçülük ve Modern Türkiye, ss:251-256
T.van Dijk (2003), “Söylem ve İdeoloji: Çok Anlamlı Bir Yaklaşım”, s:13-112 (içinde: B.Çoban-Z.Özarslan,
Söylem ve İdeoloji)
İsmet PARLAK, Medya Aracılığıyla Siyasal Sınırlar Üretmek: Köşe Yazılarında CHP-AKP Karşıtlığının İnşası,
Dora Yayıncılık, 2014
Mahmut Çınar (ed.), Medya ve Nefret Söylemi, Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2013
Download

Ders İçeriği İçin Tıklayınız