KAY 609 – ÇAĞDAŞ SİYASAL TEORİLER
Hafta Konular
Haftalık Konu
Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İdeolojiyi anlamak
Marx, Gramsci ve Althusser
Liberalizm
Muhafazakarlık
Marksizm
Sosyalizm, Sosyal Demokrasi ve Yeni Sol
Çokkültürlülük teorisi
Yurttaşlık teorisi ve toplum vizyonu
Anarşizm
Faşizm
Milliyetçilik: Bir ideoloji mi?
Feminizm
Ödev sunumları
Ödev sunumları
Kaynaklar
Kaynaklar
Will Kymlicka (2004), Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Bilgi Üniversitesi
Yayını, İstanbul (Çev. Ebru Kılıç)
Andrew Heywood (2007) Siyasi İdeolojiler, Liberte Yayınları
Örs B. (der.) ( 2009) 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler.
İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları, İstanbul
Serpil ÜŞÜR, İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme,
Ankara: İmge Kitabevi, 1997
Andrew Vincent (2006), Modern Politik İdeolojiler, Paradigma Yayınları,
(Çev:A.Tüfekçi)
Mannheim K. (2002). İdeoloji ve Ütopya. Epos Yayınları. Ankara
K.Marx-F.Engels (2011), Alman İdeolojisi, Alter Yayıncılık, İstanbul
Sinan Özbek (2011) İdeoloji Kuramları, Notos Kitap
Louis Althusser (1992) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İthaki
Yayınları
H. Emre Bağce (2010) Frankfurt Okulu, Doğu Batı Yayınları
Phil Slater (1998) Frankfurt Okulu (Çev:Ahmet Özden), Kabalcı Yayınları
Leon P. Baradat (2012) Siyasal İdeolojiler Kökenleri ve Etkileri,
(Çev:A.Aydın), Siyasal Kitabevi
Antonio Gramsci (2011) Hapishane Defterleri, (Çev:A.Cemgil), Belge
Yayınları
İletişim Yayınlarına Ait "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce" Serisinin İlgili
Ciltleri
Robert O. Paxtan, Faşizmin Anatomisi, (Çev: Hakan Atay-Hivren Demir
Atay), İletişim Yayınları
Değerlendirme Yöntemi Katkı Yüzdesi (%) Değerlendirme Yöntemi Ad
Ders Değerlendirme Ara Sınav
Sistemi
Ödev
Dönem Sonu Sınavı
30
30
40
Download

Ders İçeriği İçin Tıklayınız