Osmanlıda Menzil Teşkilatı
Armağan, A. L. (1990). Osmanlılar Zamanında Hac Yolu ve Menziller.
Halaçoğlu, Y. (1981). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilâtı Hakkında
Bazı Mülâhazalar". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (2), 123-132,
Derman, M. U. (). "Menzil Yolları ve Namazgâhlarımız". Petrol ve Biz, 2 (4),
14-16,
Dılmen, M. (1971). Rumeli'de Yol Sistemi Hakkında Bir Araştırma(Menzil
Defterlerine Göre,XVII.Yüzyılda).
Antonov, A. (1999). XVI. Yüzyılda Bulgaristan Topraklarında Orta Kol
Üzerindeki Menzil Külliyeler. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Aykut, N. (1984). "IV. Murat'ın Revan Seferi Menzilnamesi". İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (34), -,
Küçükkaya, A. G. (1990). "Mimar Sinan Dönemi İstanbul-Belgrad Arası Menzil
Yapıları Hakkında Bir Deneme". Vakıflar Dergisi, (21), 183-254,
Açıkel, A. (2004). "Osmanlı Ulak-Menzilhâne Sistemi Çerçevesinde Tokat
Menzilhânesi (1690-1840)". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XIX-II), 1-33,
Halaçoğlu, Y. (2002). Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller). Ankara:
PTT Genel Müdürlüğü Yayınları.
Karakoç, B. (1991). Menzil. Kahramanmaraş: Dolunay Yayıncılık.
Müderrisoğlu, M. F. (1993). XVI. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İnşa
Edilen Menzil Külliyeleri.
Acun, H. (1994). "Sivas-Kangal-Alacahan Menzilhanı". X. Türk Tarih kongresi
Ankara 22-26 eylül 1986 Bildiriler, 2369-2389. Ankara: Atatürk Kültür, Dil Ve
Tarih Yüksek Kurum Başkanlığı.
Müderrisoğlu, M. F. (1999). "Osmanlı İmparatorlu'nda Menzil Yolları ve
Külliyeleri". Osmanlı-,Kültür ve Sanat, 376-384. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Aytaç, N. (1965). Mehmed IV'ün Sefer veAv Menzillerinin Tespiti.
Derman, M. U. (1975). "Osmanlı Devri Şehir ve Menzil Yollarında İstihbarat ve
İbadet Yerleri (Namazgâhlar)". Atatürk Konferansları, 281-298. Ankara: Türk
Tarih Kurumu.
Ayverdi, S. ( 2003). Son Menzil. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı;.
Kerameddin (1919). "Harb-i Umumideki Tecaribe Nazaran Menzil Teşkilatının
Ehemmiyeti". Mecmua-i Askeriye, (9), 327,
(1966). Osmanlı İmparatorluğunda Kollar, Ulak ve İaşe Menzilleri. Ankara:
Genel Kurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları.
Müderrisoğlu, M. F. (1995). "Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki
İskelesi Payas ve Sokullu Mehmed Paşa Menzil Külliyesi". IX. Milletlerarası
Türk Sanatları Kongresi, 513-524. İstanbul: .
Çınar, H. (1999). "Osmanlı Ulak-Menzilhâne Sistemi ve XVIII.Yüzyılın İlk
Yarısında Antep Menzilleri". Osmanlı, 627-637. Ankara: .
Atak, S. (1970). Anadolu'da Yol Sistemi Hakkında Bir Araştırma(Menzil
Defterlerine Göre,XVII. Yüzyılda).
Halaçoğlu, Y. (1982). Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilatı ve Yol
Sistemi.
Heywood, C. J. (1980). "Ottoman Menzilhane and Ulak System in Rumeli in the
18th Century". Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi 1071-1920, 179-186.
Ankara: Meteksan.
Müderrisoğlu, M. F. (1976). "Mimar Sinan'ın Ana Yollar Üzerine İnşa Ettiği
Menzil Külliyeleri". Milli Kültür, (71), 27-29,
Alpmansü, Y. (1976). "Birinci Dünya Savaşı Öncesi Menzil Teşkilatı Ve İdari
Faaliyetlerin Yürütülmesi Esasları". Askeri Tarih Bülteni, (19), 1-12,
Çadırcı, M. (1981). "Posta Teşkilatı Kurulmadan Önce Osmanlı
İmparatorluğu'nda 'Menzilhane" ve Kiracıbaşılık". VIII. Türk Tarih Kongresi,
Kongreye Sunulan Bildiriler, (11-15 Ekim 1976, Ankara), 1359-1365. Ankara:
Türk Tarih Kurumu.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası