3/g
8/1-a
8/1-b
8/1-c
13/b-1
13/b-2
13/b-3
21/f
22/d
22/d
53/j-1
53/j-2
53/j-2
62/h
2014 YILINDA 4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER
Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri doğrudan veya dolaylı ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde;
doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana
ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî
olarak birlikte ya da
faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini
kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel
ayrı ayrı sermayesinin
için yapacakları, Hazine garantisi veya
kişilerin
yarısından fazlasına
Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi sahip bulundukları her doğrudan bütçenin transfer tertibinden
aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler
çeşit kuruluş,
teşebbüslerinin
dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme
müessese,
birlik,
Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu
bedeli 7.264.940,- TL’sını aşmayan mal veya
işletme
ve
şirketler
görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek
hizmet alımları istisna.
öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşların
Yaklaşık maliyet dikkate alınarak
kullanılacak eşik değerler
Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında
868.486,- TL
Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında
1.447.479,- TL
Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde
31.844.702,-TL
Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelerde
ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin
a. 94.751,- TL kadar olan mal veya hizmet alımları ile
ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin
en az birer defa
b. 189.511,- TL kadar olan yapım işlerinin ihalesi,
en az ikisinde
yayımlanmak
suretiyle ilân
Yaklaşık maliyeti;
ihale tarihinden en az 14 gün önce Kamu
edilerek
a. 94.751,- TL ile 189.511,- TL arasında olan mal veya hizmet alımları ile
İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde
duyurulur.
b. 189.511,- TL ile 1.579.327,- TL arasında olan yapım işlerinin ihalesi
çıkan gazetelerin birinde
Yaklaşık maliyeti;
ihale tarihinden en az 21 gün önce Kamu
a. 189.511,- TL üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile
İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde
b. 1.579.327,- TL üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi
çıkan gazetelerin birinde
İdarelerin pazarlıkla yapabilecekleri mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarında yaklaşık maliyet
157.923,- TL
Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin doğrudan temin ile alabilecekleri ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri
47.373,- TL
kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar
Büyükşehirde olmayan diğer idarelerin doğrudan temin ile alabilecekleri ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında
15.783,- TL
yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar
Sözleşmelerden, KİK geliri olarak onbinde beş hesaplanacak sınır
315.856,- TL
Mal ve hizmet alımı ihalelerinde itirazen şikâyet Yaklaşık maliyeti 716.167,- TL kadar olanlarda
1.429,- TL
başvuru bedeli
Yaklaşık maliyeti 716.167,- TL ile 1.432.337,- TL arasında olanlarda
2.861,- TL
Yaklaşık maliyeti 1.432.337,- TL’den büyük olanlarda
4.292,- TL
Yapım işi ihalelerinde itirazen şikâyet başvuru bedeli
Yaklaşık maliyeti 1.432.337,- TL kadar olanlarda
1.429,- TL
Yaklaşık maliyeti 1.432.337,- TL ile 14.323.396,- TL arasında olanlarda
2.861,- TL
Yaklaşık maliyeti 14.323.396,- TL ile 28.646.792,- TL arasında olanlarda
4.292,- TL
Yaklaşık maliyeti 28.646.792,- TL’den büyük olanlarda
5.727,- TL
İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi 15 yılı geçmemek
kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 175.297,- TL olarak hesaplanmak üzere iş deneyimi olarak dikkate alınır.
Download

Dosya - Dr.Ahmet Ozansoy