ĠZMĠR DEFTERDARLIĞI MĠLLĠ EMLAK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARġIYAKA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAġINMAZ KĠRALAMA/SATIġ ĠHALE ĠLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Tablo
A
Sıra
No
TaĢınmaz No
Ġli
Ġlçesi
Mahalle/Köy
1
35100100144
Ġzmir
Aliağa
Helvacı
2
35100102556
Ġzmir
Aliağa
Helvacı
3
35100100793
Ġzmir
Aliağa
Yenimahalle
4
35100100799
Ġzmir
Aliağa
Yenimahalle
Pafta
Tahmini SatıĢ
Bedeli (TL)
Hazine Hissesi m²
Cinsi
Ġmar Durumu
2.236,00
Tam
Arsa
Ay.Niz.3 Kat konut Alanı
289.248,96
337,00
Tam
Arsa
Ay.Niz.2 Kat konut Alanı
29.062,89
1
1.524,00
Tam
Arsa
Teras Ev
1
1.756,00
Tam
Arsa
Teras Ev
Ada
Parsel
30L.3b
…
3964
K17-C-05 B-3D
358
6
18K-2D
609
18K-2D
619
Yüzölçümü (m²)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Ġhale Tarihi
Ġhale Saati
86.774,69
17.06.2014
09:00
8.718,87
17.06.2014
09:20
170.750,00
51.225,00
17.06.2014
09:40
196.743,00
59.022,90
17.06.2014
10:00
171.187,00
51.356,10
17.06.2014
10:20
5
35020102236
Ġzmir
Bornova
PınarbaĢı
L18b06b
13102
4
397,00
Tam
Arsa
Ayrık nizam iki katlı konut alanı Parsel
üzerinden enerji nakli hattı geçtiğinden Gediz
Aġ'den izin alınmalıdır.
6
35020102240
Ġzmir
Bornova
PınarbaĢı
L18b06b
13102
8
357,00
Tam
Arsa
Ayrık nizam iki katlı konut alanı Parsel
üzerinden enerji nakli hattı geçtiğinden Gediz
Aġ'den izin alınmalıdır.
153.939,00
46.181,70
17.06.2014
10:40
Arsa
Ayrık nizam iki katlı konut alanı Parsel
üzerinden enerji nakli hattı geçtiğinden Gediz
Aġ'den izin alınmalıdır.
157.388,00
47.216,40
17.06.2014
11:00
Ayrık Nizam 8 Kat Konut Alanı
400.000,00
120.000,00
17.06.2014
11:20
28.350,00
8.505,00
17.06.2014
13:20
7
8
35020102241
35070101632
Ġzmir
Ġzmir
Bornova
KarĢıyaka
PınarbaĢı
Bostanlı
L18b06b
…
13102
2588
9
114
365,00
Tam
334/6410 arsa paylı 2. Kat
663,00
8 no.lu B.B
Yapı Kullanma
9
35020101412
Ġzmir
Bornova
Kavaklıdere
15
…
361
189,00
Tam
Arsa
10
35020101413
Ġzmir
Bornova
Kavaklıdere
15
….
362
388,00
Tam
Arsa
11
35070101634
Ġzmir
KarĢıyaka
Bostanlı
272/1
2655
13
12
35070100801
Ġzmir
KarĢıyaka
Tuna
…
57
10
13
35290100892
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36156
2
97,00
14
35290100705
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36212
6
15
35290100778
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36273
16
35290100911
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
17
35290100571
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
120 m² Daire
Hmax=6.80 gabirili konut alanı ve kısmen yolda
kalmakta olup imar uygulaması görmesi
gerekmektedir.
Hmax=6.80 gabirili konut alanı ve kısmen yolda
kalmakta olup imar uygulaması görmesi
gerekmektedir.
58.200,00
17.460,00
17.06.2014
13:40
Ayrık Düzen 5 Kat Zemin Kat Ticaret
Üst Kat Tercihli Alan
85.000,00
25.500,00
17.06.2014
14:00
25 m² lik Dükkan
Konut Alanı
50.000,00
15.000,00
17.06.2014
14:20
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
35.890,00
10.767,00
17.06.2014
14:40
94,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
37.600,00
11.280,00
17.06.2014
15:00
4
152,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
47.120,00
14.136,00
17.06.2014
15:20
25946
2
158,00
Tam
Ġki katlı kargir ev
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
53.720,00
16.116,00
17.06.2014
15:40
36153
3
128,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
57.600,00
17.280,00
17.06.2014
16:00
Yapı Kullanma 100 m² Daire
Blok Düzen 5 Kat Konut Alanı
120.000,00
36.000,00
17.06.2014
16:20
76/2272 arsa paylı A Blok
1.136,20
Zemin 1 no.lu B.B.
2/80 arsa paylı Pasaj 5P
600,50
Dükkan
Yapı Kullanma
78 m² Daire
18
35070101485
Ġzmir
KarĢıyaka
Bostanlı
81
9381
31
752,00
10/190 arsa paylı B Blok
Zemin Kat 1 nolu B.B.
19
35290100895
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36276
12
169,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
57.460,00
17.238,00
18.06.2014
09:00
20
35290100610
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36165
8
207,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
70.380,00
21.114,00
18.06.2014
09:20
21
35290100794
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36287
6
193,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
59.830,00
17.949,00
18.06.2014
09:40
22
35290100583
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36156
9
155,99
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
57.717,00
17.315,10
18.06.2014
10:00
23
35290100540
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36132
11
119,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
59.500,00
17.850,00
18.06.2014
10:20
24
35290100753
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36261
5
183,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
62.220,00
18.666,00
18.06.2014
10:40
25
35290100754
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36261
6
151,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
51.340,00
15.402,00
18.06.2014
11:00
26
35070101625
Ġzmir
KarĢıyaka
Bostanlı
…
9393
24
10/140 arsa paylı 2. Kat 7
636,00
no.lu B.B.
BitiĢik Nizam 5 Kat Konut Alanı
210.000,00
63.000,00
18.06.2014
11:20
27
35290100757
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36262
4
151,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
51.340,00
15.402,00
18.06.2014
13:20
28
35290100469
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36078
5
105,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
35.700,00
10.710,00
18.06.2014
13:40
29
35290100546
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36141
10
202,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
68.680,00
20.604,00
18.06.2014
14:00
30
35290100755
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36261
11
92,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
28.520,00
8.556,00
18.06.2014
14:20
31
35290100764
Ġzmir
Bayraklı
Yamanlar
…
36263
17
220,00
Tam
Arsa
BitiĢik Nizam 2 Kat Konut Alanı
74.800,00
22.440,00
18.06.2014
14:40
32
35220103146
Ġzmir
Menemen
Ulukent
29KIIA
3362
1
9.400,00
Tam
Arsa
E:1,2 H.max:21,80 konut alanı
5.170.000,00
1.551.000,00
18.06.2014
15:00
33
35220103147
Ġzmir
Menemen
Ulukent
29KIIA
3363
1
5.574,00
Tam
Arsa
E:1,2 H.max:21,80 konut alanı
3.065.700,00
919.710,00
18.06.2014
15:20
34
35
35160100836
35160100783
Ġzmir
Ġzmir
Foça
Foça
M.Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
51
49
…
…
2622
2210
Avlulu Kargir Ahır
Arsa
% 70 YapılaĢma iki kat konut alanı
% 80 YapılaĢma Ġki kat konut alanı
77.625,00
63.000,00
23.287,50
18.900,00
18.06.2014
18.06.2014
15:40
16:00
36
35070101487
Ġzmir
KarĢıyaka
Alaybey
…
34
38
Yapı Kullanma 139 m²
BitiĢik Nizam 5 Kat Konut Alanı
150.000,00
45.000,00
18.06.2014
16:20
135,00
105,00
Tam
Tam
54/312 arsa paylı 1. Kat 2
148,00
nolu B.B.
Yapı Kullanma
121 m² Daire
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Tablo
B
Sıra
No
TaĢınmaz No
Ġli
Ġlçesi
Mahalle/Köy
Pafta
Ada
Parsel
1
35220101297
Ġzmir
Menemen
Ulukent
K18-D-16-D2
3055
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
35220101296
35220100898
35220200361
35220200228
35220100569
35160100742
35160100969
35160100028
35160100094
35160100101
35160100232
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Menemen
Menemen
Menemen
Menemen
Menemen
Foça
Foça
Foça
Foça
Foça
Foça
Ulukent
Seyrek
Bağcılar
Ġğnedere
Emiralem
Fevzi Çakmak
Fevzi Çakmak
Atatürk
Atatürk
Atatürk
FevzipaĢa
K18-D-16-D2
K17-C14C3
D.H.T.A.(Tescil Harici)
D.H.T.A.(Tescil Harici)
…
K17.C1.3a
K17.C1.1c
1
1
1
20
3055
194
…
…
…
…
…
22
121
127
171
2
2
…
…
1163
1901
3149
17
6
1
1
13
35160101815
Ġzmir
Foça
Yenibağarası Köyü
66
-
1428
14
35040101057
Ġzmir
Çiğli
Büyükçiğli
26KIIID/178
21612
15
16
35020200185
35100102074
Ġzmir
Ġzmir
Bornova
Aliağa
Laka
Horozgediği
D.H.T.A.(Tescil Harici)
K.17-C2-1B
…
…
17
Ġlk yıl Tahmini
Kira Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Hazine Hissesi (m²)
Cinsi
Kiralama amacı ve süresi
12.161,00
11241/12161 (11241 m²)
Tarla
Tarımsal Amaçlı(3 yıl)
1.700,00
14.242,00
171.420,00
338,00
952,00
2.120,00
25.600,00
14.000,00
2.152,00
8.050,00
15.106,00
17.226,00
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tarla
Tarla
Bahçe ve ağıl yeri
Bahçe
Bağ-Bahçe
Ham Toprak
Tarla
Tarla
Altı zeytin ağaçlı tarla
Ham Toprak
Ham Toprak
2.150,00
25.713,00
536,00
200,00
530,00
3.072,00
2.520,00
388,00
1.450,00
2.720,00
19.810,00
920,00
Tam
Ham Toprak
1
1.116,46
Tam
Arsa
…
339
7.894,44
33.300,00
Tam
Tam
--Arazi
Tarımsal Amaçlı(3 yıl)
Tarımsal Amaçlı(3 yıl)
Bahçe ve Ağıl Yeri olarak(3 yıl)
Tarımsal Amaçlı(3 yıl)
Tarımsal Amaçlı(3 yıl)
Tarımsal Amaçlı(3 yıl)
Tarımsal Amaçlı(5 yıl)
Tarımsal Amaçlı(5 yıl)
Tarımsal Amaçlı(5 yıl)
Tarımsal Amaçlı(5 yıl)
Hayvancılık Yapılmak üzere(5 yıl)
Hayvancılık Yapılmak üzere
(5 yıl)
Araç Park Yeri olarak kulanılmak
üzere(1 yıl)
Tarımsal Amaçla(3 yıl)
Tarımsal Amaçla(3 yıl)
35100102018
488
25.450,00
35100102020
491
17.950,00
486
74.350,00
35100102010
468
52.050,00
35100102012
473
25.900,00
35100102016
Ġzmir
Aliağa
Güzelhisar
K.18-A4-IVB
…
Yüzölçümü (m²)
Tam
Tarla
Hafriyat Toprağı Dökmek Amaçlı
(6 Ay)
Ġhale Tarihi
Ġhale Saati
510,00
19.06.2014
09:00
645,00
7.713,90
160,80
60,00
159,00
921,60
756,00
116,40
435,00
816,00
5.943,00
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
13:20
13:40
14:00
14:20
1.840,00
552,00
19.06.2014
14:40
30.000,00
9.000,00
19.06.2014
15:00
12.000,00
37.296,00
3.600,00
1.118,80
19.06.2014
19.06.2014
15:20
15:40
19.06.2014
16:00
1.268.400,00 TL
(Toplam
115.800,00 m²'lik
kısım üzerinde
hafriyat toprağı
dökülebileck
906.000,00 m³
rezerv için 6 aylık
kira bedeli)
250.000,00
1- Yukarıdaki TABLO-A deki taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte satıĢ ihaleleri yapılacaktır.
2- Yukarıdaki TABLO-B daki taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte kiraya verilecek olup, ilk yıl için kira bedelinin 1/4 ü peşin kalanı üçer aylık dönemler halinde 3 eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler halinde 4(dört) eşit
taksitte ödenebilir.
3- Yukarıdaki Tablo-B 17. sıradaki toplam 5 (beş) adet taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile hizasında beliritlen tarih ve saatte 6 (altı) aylığına toplamda 115.800,00 m²'lik kısmında en fazla 906.000,00 m³
toprak için döküm alanı olarak kullanılmak üzere bir bütün halinde kiraya verilecek olup buna göre ihale edilecektir.
4- Kiralama ve satış ihaleleri İzmir Valiliği Hükümet Konağı C Blok Defterdarlık Kat: 3 Konak / İZMİR adresi Karşıyaka Emlak Müdürü Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
5- Kiralama ve satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ait şartnameler Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir .
6- İstenilmesi halinde satış ihalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ödenebilir.
7- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satıĢ tarihini takip eden yıldan itibaren 5(beĢ) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
8- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah Belgesi),
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç
Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
9- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR..
Download

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!