No Kulüp Adı
Fakülte
Başkan
Akdemik Danışman
1 Genç GiriĢimciler Kulübü
2 Geleneksel Sanatlar ve Türk
Müziği ve Kültür Kulübü
3 GiriĢim
Bozüyük MYO
Bozüyük MYO
ĠĠBF
Serkan YONAR
Yasin ARSLAN
Hüseyin AKEN
Öğr. Gör. Tufan YAYLA
Öğr. Gör. Tuncay DAĞLI
4 Genç Yöneticiler Kulübü
5 Dans Sanat Kulübü
6 Yeniler Kulübü
7 Türk Müziği Kulübü
ĠĠBF
ĠĠBF
Adem ALTUNTAġ
Ceren OKYAY
ĠĠBF
ĠĠBF
ġiir ve Ezgiler Kulübü
Tiyatro ve Sahne Sanatları
Kulübü Kulübü
Denetim
Havacılık Kulübü
Genç Gönüllüler Kulübü
Bilgiyazar Kulübü
Yatırım ve Sermaye Piyasası
Kulübü
15 Radyo ve Müzik Kulübü
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
Enes KARAKUġ
ArĢ. Gör. Rıdvan KOCAMAN
T.Furkan NECĠPOĞLU Öğr. Gör. M. Serhan YÜCEL
M. Ertan TÜRKASLAN Yrd. Doç. Dr. Atıl TAġER
Seda YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Tolga TORUN
Yrd. Doç. Dr. ġerife SUBAġI
Canan ATASOY
ArĢ. Gör. Yusuf GÖRGÜN
Mesut BEYTOR
Yrd. Doç. Dr. Tarık SEMĠZ
M.Taha YAZICI
Emre AYDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Tarık SEMĠZ
ĠĠBF
H.Cihat DOĞAN
Yrd. Doç Dr. Mustafa ARI
ĠĠBF
Emre YILDIRIM
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
Soner SERĠN
Gamze YILDIZ
Cihan GÖKÇEK
Barakatullah SALĠM
Yunus Emre KOÇ
Berfin TURAN
Erol Eray KILIÇ
Enes ASLAN
Ezgi KOÇ
Mustafa KARA
Bakır O. BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. Necati ÇĠFTÇĠ
Yrd. Doç. Dr. Atıl TAġER
Doç. Dr. Aykut EKĠNCĠ
Yrd. Doç. Dr. Deniz TURAN
Doç. Dr. Ahmet AK
Prof. Dr. Abdülkadir ĠLGEN
ArĢ. Gör. Y.Zeliha TAġDĠREK
Prof. Dr. Abdülkadir ĠLGEN
Yard. Doç. Dr. Atıl TAġER
Yard. Doç. Dr. Atıl TAġER
ArĢ Gör. Gözde KOCA
Yrd. Doç. Dr. Pınar CANKARA
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Atatürkçü DüĢünce Kulübü
Ġktisat DüĢünce Kulübü
Maliye Kulübü
Uluslar arası Öğrenciler Kulübü
Okçuluk ve Atıcılık Kulübü
Kültür ve Sinema Kulübü
Ekoloji ve GeliĢim Kulübü
Gezi ve Etkinlik Kulübü
Gönüllü Genç GiriĢimciler
Gezginler Kulübü
Bilecik Toplum Gönüllüleri
Doç. Dr. Hüseyin SADOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI
Yrd. Doç. Dr. Atıl TAġER
27 Bilinçli Gençler Kulübü
28 Meslek Tanıtım ve Etkinlik
Kulübü
29 Sosyal Aktivite Kulübü
30 Üni 11 Kulübü
31 Türk Dünyası Kulübü
32 Kafkas Kültür Kulübü
33 Türk Dünyası ġair ve Yazarları
ĠĠBF
ĠĠBF
Necmi ġAKĠR
Hüseyin BUNARBAġI
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
ĠĠBF
Fen Edebiyat
Furkan YAPICI
Melahat ERSOY
Mehmetcan KILINÇ
Aslı KAYA
Güldemet ÖNBAġ
34 Gene-Cell Kulübü
35 Coğrafya Kulübü
Fen Edebiyat
Fen Edebiyat
Uygar KABAOĞLU
Sefa AK
ArĢ. Gör. Melih COġGUN
ArĢ. Gör. Gözde KOCA
Yrd. Doç. Dr. Hakan OLGUN
Yrd. Doç. Dr. Atıl TAġER
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TEZER
Yrd. Doç. Dr. Atıl TAġER
Doç. Dr. O.Selim KARACA
Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZAKÇA
ArĢ. Gör. Volkan DEDE
36
37
38
39
40
Metin Erksan Sanat Atölyesi
Kulübü
Etik Kulübü
Matematik Kulübü
Arkeoloji Kulübü
Hayvanları Koruma Kulübü
Fen Edebiyat
Fen Edebiyat
Fen Edebiyat
Fen Edebiyat
MYO
Mesut ÖNAL
Elif KORKUT
Alperen KIZILAY
Evrim ÇÜRÜK
Turan TURGUT
41
42
43
44
45
46
47
48
Turizm Kulübü
Satranç Kulübü
Yapı ve ĠnĢaat Kulübü
Makine Teknolojileri Kulübü
IEEE
BiliĢim Kulübü
Kültür Sanat ve Gezi Kulübü
KiĢisel GeliĢim ve Kariyer
Kulübü
Tasarım Kulübü
Ġlkyardım Kulübü
Hedef 25
Muhasebe ve Denetim Kulübü
Söğüt MYO
Mühendislik
Mühendislik
Mühendislik
Mühendislik
Mühendislik
Pazaryeri MYO
Serpil SARI
Selim TAġKIN
Enes OĞUZ
Suat ALTAY
Canan BULUT
Seren EMĠR
Ali BAL
Öğr. Gör. Ġbrahim KILIÇ
Öğr. Gör. Hakan KARġIYAKA
Yrd. Doç. Dr. Salim CEYHAN
Yrd. Doç.Cenk KARAKURT
ArĢ. Gör. Emre ESENER
Yrd. Doç. Dr. Gürhan ERTAġGIN
Öğr. Gör. Murat ÖZALP
Öğr. Gör. E. Cemal SONGĠL
Osmaneli MYO
ÇağdaĢ YAĞIZ
Öğr. Gör. Salih ARSLAN
Güz. San. veTas.
Sağlık Hiz. MYO
Uyg. Bil. Y.O
Uyg. Bil. Y.O
Abdullah GÜNDÜZ
Merve UYSAL
Ogün YILMAZ
Serap DĠNLER
Öğr. Gör. Yeliz OKġAK
Öğr. Gör. Dilek BERĠNCE
Doç. Dr. Mehpare T. ARGAN
Doç. Dr. Ümmühan ASLAN
49
50
51
52
Yrd. Doç.Ahmet ALTUNGÖK
Doç. Dr. Cihan DARCAN
Yrd. Doç. Dr. Ġlker ĠNAM
Yrd. Doç. Dr. Erkan FĠDAN
Download

Öğrenci Kulüpleri