¨
˙
TURK
IYE
˙ ISAYAR
˙
˙
˙
ULUSAL BILG
OLIMP
IYATLARI
1. AS
¸ AMA SINAVI
¨
MUFREDAT
VE KAYNAKLAR
˙ ¸ INDEK
˙
˙
IC
ILER
1
2
3
˙ IS
˙¸
GIR
2
˙ KONULARI
MATEMATIK
˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 TEMEL MATEMATIK
˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 MATEMATIK
˙
˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 ILER
I˙ MATEMATIK
3
˙ I˙ KONULARI
C PROGRAMLAMA DIL
˙
3.1 FLOW CHARTS (AKIS
¸ DIYAGRAMLARI)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.2
. . .
4
. . .
4
. . .
5
. . .
˘
˙
¨
˙
STRINGS AND VARIABLE TYPES (KATARLAR VE DEGIS¸KEN TURLERI)
˙ IKLER)
˙
STRUCTS AND UNIONS (YAPILAR VE BIRL
. . . . . . . . . . . . .
5
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
STRUCTURAL PROGRAMMING (YAPISAL PROGRAMLAMA) . . . .
˙ ILER)
˙
ARRAYS (DIZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
FUNCTIONS (FONKSIYONLAR)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙
˙
POINTERS (IS
¸ ARETC
¸ ILER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˙ ¸ LEME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 FILE PROCESSING (DOSYA IS
˙ DUZEY
¨
˙
˙ ¸ LEMLER) . . . . . . . . . . .
3.9 BITWISE OPERATIONS (BIT
INDE
IS
¨ IS
˙ ¸ LEMCI˙ KOMUTLARI) . . . . . . . .
3.10 PREPROCESSING COMMANDS (ON
4
KAYNAKLAR
3
3
3
4
5
5
6
6
6
7
1
1
˙ IS
˙¸
GIR
Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı Birinci A¸sama sınavı, c¸oktan se¸cmeli 50 sorudan olu¸san test ¸seklinde
yapılmaktadır. Sınıflara g¨
ore ayrı soru grubu bulunmamakta, sınava giren t¨
um ¨o˘grenciler aynı
soruları cevaplamaktadırlar.
Sınavda sorulan sorular a¸sa˘
gıdaki gibi 5 ana ba¸slık altında toplanmaktadır:
¨ grencilerin matematik bilgisini ve becerisini ¨ol¸cmek i¸cin sorulmaktadır
• Matematik: O˘
(geometri sorusu sorulmamaktadır).
¨ grencilerin analitik yeteneklerini ¨ol¸cmeyi hedefleyen sorular
• Genel Yetenek Soruları: O˘
sorulmaktadır.
¨ grencilerin zihinsel becerilerinin ve problem ¸c¨ozme kabiliyetlerinin tespit
• Zeka Soruları: O˘
etmeyi hedefleyen sorular sorulmaktadır.
• Algoritma Becerisi: Bu tip sorularla, ¨o˘grencilerin algoritmalara olan e˘gilimlerini ¨ol¸cmek
hedeflenmi¸stir. Ancak ¨
o˘
grencilerin soruları ¸c¨ozmek i¸cin algoritma bilgisine sahip olması
gerekmemektedir. Soru metni soruların ¸c¨oz¨
ulmesi i¸cin yeterli olmaktadır.
• Programlama Bilgisi: C programlama dili u
¨zerinden; programlama dili bilgisi ve becerisi
¨ol¸cu
¨lmektedir. Kod veya kod par¸cacıkları verilerek; sonucun ne olaca˘gı t¨
ur¨
unde sorular
bulunmaktadır.
Bundan sonraki sayfalarda yukarıda bahsedilen ba¸slıklardan ”Matematik” ve ”Programlama
Bilgisi” konuları detaylı olarak belirtilmi¸stir. Konuların ne oldu˘gunun daha rahat anla¸sılabilmesi
˙
i¸cin T¨
urk¸celerinin yanında Ingilizceleri
de ifade edilmi¸stir.
2
˙ KONULARI
MATEMATIK
2
Matematik konularını seviyelerine g¨
ore u
¨c¸ ba¸slık altında gruplandırmak m¨
umk¨
und¨
ur:
2.1
˙
TEMEL MATEMATIK
Y¨
uksek¨o˘gretime Ge¸ci¸s Sınavı (YGS)’nin matematik konuları bu kategoriye girmektedir.
2.2
˙
MATEMATIK
Birinci a¸sama sınavının genelini olu¸sturan matematik konuları a¸sa˘gıda listelendi˘gi gibidir:
• Logic (Mantık)
• Relations (Ba˘
gıntılar)
• Functions (Fonksiyonlar)
• Polynomials (Polinomlar)
• Permutation (Perm¨
utasyon)
• Combination (Kombinasyon)
• Binomial Theorem (Binom A¸cılımı)
• Probability (Olasılık)
• Basic of Number Theory (Temel Sayılar Teorisi)
• Logarithm (Logaritma)
2.3
˙
˙
ILER
I˙ MATEMATIK
¨ grencilere bu kategoride gelecek olan sorular, a˘gırlıklı olarak Ulusal Ortaokul Matematik OlimO˘
piyatları’nda sorulan matematik soruları seviyesindedir. Ancak zaman zaman lise seviyesinde
yapılan Matematik Olimpiyatları seviyesinde de sorular sorulmaktadır.
• Combinatorics (Kombinatorik)
• Number Theory (Sayı Teorisi)
• Matrix (Matrisler)
3
˙ I˙ KONULARI
C PROGRAMLAMA DIL
3
3.1
˙
FLOW CHARTS (AKIS
¸ DIYAGRAMLARI)
• Sequential Flow Charts (Sıralı Akı¸s Diyagramları)
• Conditional Flow Charts (S
¸ artlı Akı¸s Diyagramları)
• Iterative Flow Charts (D¨
ong¨
ul¨
u Akı¸s Diyagramları)
3.2
STRUCTURAL PROGRAMMING (YAPISAL PROGRAMLAMA)
• Sequential Structured Programming (Sıralı Yapısal Programlama)
– Variables (De˘
gi¸skenler)
˙ slemler)
– Arithmetic Operations (Aritmetik I¸
– Comment Lines (A¸cıklama Satırları)
– Write to Output (Bilgi Yazdırma)
– Read to Input (Bilgi Okuma)
˙ sle¸cleri)
– ++ and −− Operators (++ ve −− I¸
– const Type (const Veri Tipi)
• Conditional Structured Programming (S
¸ artlı Yapısal Programlama)
˙ sle¸cleri)
– Conditional Operators (S
¸ art I¸
˙ sle¸cler)
– Logical Operators (Mantıksal I¸
– if-else Structure (if-else Yapısı)
˙ sleci)
– ?: Operator (?: I¸
– switch Operator (switc Deyimi)
• Iterative Structured Programming (D¨ong¨
ul¨
u Yapısal Programlama)
– while, do-while
– for
– goto
– continue, break
3.3
˙ ILER)
˙
ARRAYS (DIZ
• 1D Arrays (1-Boyutlu Diziler)
• 2D Arrays (2-Boyutlu Diziler, Matrisler)
• Multi-Dimensional Arrays (C
¸ ok-boyutlu Diziler)
4
3.4
˙
FUNCTIONS (FONKSIYONLAR)
• Definitions (Fonksiyon Tanımlama)
• void and return (void ve return)
• Prototype (Fonksiyon Prototipleri)
• Some Library Functions (Bazı K¨
ut¨
uphane Fonksiyonları)
¨
• Recursive Functions (Ozyinelemeli
Fonksiyonlar)
3.5
˙ ¸ ARETC
˙
POINTERS (IS
¸ ILER)
˙ sleci)
• Address (&) Operator (Adres I¸
˙ sleci)
• Pointer (*) Operator (Eri¸sim I¸
• Dynamic Memory Allocation (Dinamik Bellek Y¨onetimi)
3.6
˘ IS
˙ ¸ KEN
STRINGS AND VARIABLE TYPES (KATARLAR VE DEG
¨
˙
TURLERI)
• Strings (Katarlar)
• ASCII Table (ASCII Tablosu)
• Variable Types (De˘
gi¸sken T¨
urleri)
– Defined Location (Tanımlandıkları Yere G¨ore)
– Memory Location (Bellekteki Yerlerine G¨ore)
– static, long, short, unsigned
• Integer, Double Structure (Tamsayı, Double De˘gi¸skenlerin Bellekte Tutulu¸su)
• Overflow (De˘
gi¸skenlerin De˘
gerlerinde Ta¸sma Olması)
3.7
˙
˙
STRUCTS AND UNIONS (YAPILAR VE BIRL
IKLER)
• Structs (Yapılar)
• typedef
¨
• Example: Linked List (Ba˘
glantılı Liste Orne˘
gi)
• Unions (Birlikler)
• Enumerations (enum deyimi)
5
3.8
˙ ¸ LEME)
FILE PROCESSING (DOSYA IS
• File Definition (Dosya Tanımlama)
• Open File (Dosya A¸cma)
• Read File (Dosyadan Okuma)
• Write File (Dosyaya Yazma)
• Close File (Dosya Kapama)
3.9
˙ DUZEY
¨
˙
˙ ¸ LEMLER)
BITWISE OPERATIONS (BIT
INDE
IS
˙ slemleri)
• Shifting Operators (Kaydırma I¸
˙ sle¸cler)
• Logical Operator at Bit-Level (Bit D¨
uzeyinde Mantıksel I¸
˙ slemi)
• Masking (Maskeleme I¸
3.10
¨ IS
˙ ¸ LEMCI˙ KOMUTLARI)
PREPROCESSING COMMANDS (ON
• include, define
• Header Files (Ba¸slık Dosyaları)
6
4
KAYNAKLAR
Bilgisayar olimpiyatına ait bir m¨
ufredatın ortaokul ve lise seviyesinde ders olarak okutulmaması,
˙
bilgisayar bran¸sı konusunda yeterli kayna˘gın olmasına mani olmu¸stur. Ingilizce
kaynaklar yeterince fazladır; ancak T¨
urk¸ce kaynak konusunda eksikler mevcuttur. Ancak son yıllarda bilgisayar
olimpiyatına y¨
onelik T¨
urk¸ce kaynaklar ¸cıkmakta, yahut ¸cıkarılması planlanmaktadır.
Hazırlıklarda yardımcı olabilecek u
¨¸c temel kitap a¸sa˘gıdaki gibidir:
¨ ITAK
˙
• TUB
Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı Soru ve C
¸¨
oz¨
umleri 2000-2010, B¨
ulent
Aysan, Fatih K¨
ur¸sat Cansu; Altın Nokta Yayınevi.
• Programming in ANSI C, Ram Kumar, Rakesh Agrawal; Thomson Learning.
˙
• Gen¸
c Balkan Bilgisayar Olimpiyatları Soruları ve C
¸¨
oz¨
umleri 2007 - 2012, Ibrahim
Onur Sı˘
gırcı; Altın Nokta Yayınevi.
¨
˙
˙ o˘
• Meraklısına Matematik (Ilk¨
gretim) Kitabı, Omer
G¨
url¨
u; Zambak Yayınları (Ilgili
kitabın, m¨
ufredatta belirtilen konuları).
Bilgisayar olimpiyatları hakkında bilgi alabilece˘giniz T¨
urk¸ce internet siteleri a¸sa˘gıdaki gibidir:
• www.ubilo.org: Ulusal Bilgisayar Olimpiyatları’nın resmi internet sitesidir.
• www.bilgisayarolimpiyati.com: Bilgisayar Olimpiyatına ait konularda programlama soruları i¸cermektedir.
• www.code-stars.com: Bilgisayar olimpiyatları ile alakalı kullanılabilecek kitaplar ve c¸ıkarılması planlanan kitapların listesi yer almaktadır.
7
Download

Download (PDF, 549KB)