crn 14330 - çky 539, 2014-15 Güz Yarıyılı, Cuma: 13.30-17.30
Bina Elemanlarında Çevresel Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi
Yılsonu Çalışması
Doç. Dr. İkbal ÇETİNER
14.11.2014
amaç
Bir ofis binasının ısı kaybeden bina elemanı sistemlerinin (zemine oturan döşeme ya da altı
ısıtılmayan döşeme, duvar ve çatı) çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı tasarımı ve kullanım
süreci çevresel etkilerinin değerlendirilmesi.
kapsam
Uygulama kapsamında; 2 kişilik gruplar halinde bina dış kabuğunu oluşturan eleman sistemleri
sürdürülebilir bir anlayışla tasarlanacak ve bina özelliklerine dayalı olarak bunlarla oluşturulacak
kabuk seçeneklerinin kullanım süreci enerji tüketimine dayalı çevresel etki değerleri
hesaplanacaktır. Enerji tüketimi değerleri; DesignBuilder ve Ecotect enerji benzetim programları
kullanılarak belirlenecektir. Bina ve bina çevresine, çevresel etmenlere ve kullanıcı
gereksinmelerine ilişkin sınırlayıcı koşullar, dersi alan tüm öğrenciler tarafından birlikte alınan
kararlar doğrultusunda tanımlanacaktır.
Belirlenen kapsamda; her grup eleman tasarımı için:



analiz (seçilen bina tipolojisine ilişkin verilerin toplanması-düzenlenmesi, ölçütlerin
belirlenmesi, sürdürülebilir eleman tasarımına yönelik mevcut malzeme/teknoloji/sistem
incelemesi)
sentez (sürdürülebilir bina elemanı seçeneklerinin oluşturulması)
değerlendirme (seçeneklerin kullanım süreci çevresel etkilerinin değerlendirilmesi)
süreçlerini izleyecektir. Bu çalışma için ayrılan süre 4 haftadır.
yöntem
Çalışma; derslerde tartışılan çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayandırılacak ve enerji tüketimi
değerlerinin belirlenmesinde bilgisayarla benzetim yönteminden yararlanılacaktır. Elde edilen
değerler
çevresel
etki
değerlerinin
hesaplanmasında
kullanılacaktır.
Her
grup,
bina
özelliklerindeki değişimin (örneğin iklim, plan biçimi, yön, saydamlık oranı, bina yönü, kat sayısı,
vb) çevresel etki değerleri üzerindeki etkisini değerlendirecek, devamında atölye çalışmasında
aynı özelliklerdeki bir binanın farklı programlar ile değerlendirilmesi durumunda elde edilen
sonuçlar karşılaştırılacak ve tüm sonuçlar tartışılacaktır.
1
uygulama
genel çalışma planı
1. Hafta
Atölye Çalışması: Eleman tasarımı ve benzetim programının analizi
Ödev: Eleman seçeneklerinin geliştirilmesi ve ilk benzetimlerin yapılması
2. Hafta
Atölye Çalışması: Benzetim çalışmalarının kontrolü
Ödev: Benzetim çalışmasının sonlandırılması ve çevresel etki hesabına ilişkin araştırma
3. Hafta
Atölye Çalışması: Geliştirilen seçeneklerin çevresel etki hesabı
Ödev: Çevresel etki değerlerinin hesaplanması
4. Hafta
Atölye Çalışması: Sonuçların karşılaştırılması ve tartışılması
Ödev: Yapılan çalışmanın rapor haline getirilmesi
RAPOR final sınavı gününde teslim edilecek ve her grup üyesi kendi
adına rapor teslimi yapacaktır.
Uygulama Grupları
grup 1 – DesignBuilder
grup 4 – DesignBuilder
502131525 Havva Aksel Yıldız
502142403 Nida Sular
921430023 Ebru Doğan
502141505 Lory Zakar
grup 2 – Ecotect
grup 5 – Ecotect
502131508 Mine Koyaz
502131510 Özge Sarı
502131512 Melike Ersoy
502131528 Özlem Karagöz
grup 3 – Ecotect
502131516 Büşra Sirkeci
502141511 Gizem Sarışen
2
Çalışmada Ele Alınacak Değişkenler
İklim (İ)
:
İstanbul, Ankara, İzmir
Plan Biçimi (P.B)
:
Kare ya da dikdörtgen (aynı alana sahip)
Yön (Y)
:
Kuzey, Güney, Doğu, Batı
Saydamlık Oranı (S.O)
:
%10, %30
Eleman Katmanlaşması (E.K)
:
2 (yalıtımlı ve yalıtımsız)
Gruplar ve Değişkenler
grup 1 – DesignBuilder -24 seçenek
grup 4 – DesignBuilder -24 seçenek
İ: İstanbul, Ankara, İzmir
P.B: Kare
Y: Kuzey, Güney
S.O: %10, %30
E.K: Yalıtımlı, Yalıtımsız
İ: İstanbul, Ankara, İzmir
P.B: Dikdörtgen
Y: Kuzey, Güney
S.O: %10, %30
E.K: Yalıtımlı, Yalıtımsız
grup 2 – Ecotect -24 seçenek
grup 5 – Ecotect -24 seçenek
İ: İstanbul, Ankara, İzmir
P.B: Kare
Y: Kuzey, Güney
S.O: %10, %30
E.K: Yalıtımlı, Yalıtımsız
İ: İstanbul, Ankara, İzmir
P.B: Dikdörtgen
Y: Kuzey, Güney
S.O: %10, %30
E.K: Yalıtımlı, Yalıtımsız
grup 3 – Ecotect -24 seçenek
İ: İstanbul, Ankara, İzmir
P.B: Dikdörtgen
Y: Doğu, Batı
S.O: %10, %30
E.K: Yalıtımlı, Yalıtımsız
- Grup
1,
2
ve
3
eleman
katmanlaşmalarına
birlikte
karar
vereceklerdir.
- Her eleman (çatı, duvar, altı açık ve
zemine oturan döşeme) için 2’şer
seçenek (yalıtımlı ve yalıtımsız)
geliştirilecektir.
- Grup
4
ve
5
eleman
katmanlaşmalarına
birlikte
karar
vereceklerdir.
- Her eleman (çatı, duvar, altı açık ve
zemine oturan döşeme) için 2’şer
seçenek
(yalıtımlı ve
yalıtımsız)
geliştirilecektir.
3
Download

Uygulama