ULUSLARARASI KORUMA ve GEÇİCİ KORUMA
14/04/2015
Gülbahar EL NASHARTY
Uluslararası Koruma Daire Başkan Yardımcısı
1
KONU
BAŞLIKLARI
Konu Başlıkları
ULUSLARARASI KORUMA
 MEVZUAT
• Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
• Geçici Koruma Yönetmeliği
 UYGULAMA
• Uluslararası Koruma Başvurularının
Değerlendirme Süreci
• Geçici Koruma Prosedürü
ULUSLARARASI KORUMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 İSTATİSTİKLER
2
Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu (YUKK)
KANUN’UN GEREKLİLİĞİ
-Yoğun göç akınları
-Kaynak, transit ve hedef ülke
konumu
-Uzmanlaşmış sivil bir kuruluşun
oluşturulması gerekliliği
- İnsan haklarını merkeze alan
proaktif ve ileriye dönük bir göç
politikasının oluşturulması
gerekliliği
11 Nisan 2013 Tarihinde
Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu Yürürlüğe
Girmiştir.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3
Uluslararası Koruma Statüleri
MÜLTECİ
Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle;
ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti
veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan veya yaşadığı ikamet ülkesinin dışında
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku
nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye verilir.
İKİNCİL KORUMA
Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak
menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği
takdirde;
Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz
edilecek, İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya
muameleye maruz kalacak,
Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma
durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri
nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak,
olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin
korumasından yararlanamayan/yararlanmak istemeyen
yabancı ya da vatansız kişiye verilir.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞARTLI MÜLTECİ
Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle;
Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya
siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan
ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan veya söz konusu
korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme
işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye
yerleştirilinceye kadar, Türkiye’de kalmasına izin verilir.
Geçici koruma
Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye
geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya
sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma
sağlanabilir.
4
YUKK’un Uluslararası Koruma
Alanında Getirdiği Yenilikler
İnsan hakları standartlarını güvence altına alan
bir uluslararası koruma sistemi kurulmuştur.
Hassas gruplar için uluslararası standartlarla uyumlu
özel koruma mekanizmaları kurulmuştur.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İkincil koruma statüsü ilk kez
düzenlenmiştir.
Uluslararası koruma süreçlerinde çeşitli güvenceler
ve etkili başvuru yöntemleri oluşturulmuştur.
5
Teşkilat Şeması
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6
Teşkilat Şeması
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7
Bireysel Uluslararası Koruma
Başvurularının Değerlendirilmesi
BAŞVURU
YUKK ile karar verme süreci kısa bir zaman
dilimi ile sınırlandırılmıştır.
KİMLİK TESPİTİ
Yabancı mülteci statüsü
tanındığı için mülteci
olmaz, tersine, mülteci
olduğu için bu statü
kendisine tanınır
Nihai bir karar verilebilmesi için, Menşe
Ülke Bilgileri çerçevesinde detaylı inceleme
ve araştırma yapılmaktadır.
KAYIT VE
KONTROL
MÜLAKAT
KARAR
KABUL
RED
MÜLTECİ
ŞARTLI MÜLTECİ
ULUSLARARASI
KORUMA
DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU
İKİNCİL
KORUMA
STATÜ KARARI
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İDARE
MAHKEMESİNE
BAŞVURU
GENEL
HÜKÜMLER
8
Uluslararası Koruma Başvuru
Sahiplerinin İkameti
* 62 uydu ilde kalışlarına izin verilmektedir.
* Refakatsiz küçükler, bakıma muhtaç yaşlılar ve özürlüler Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bağlı Merkezlerde barındırılmaktadırlar.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9
KABUL ve BARINMA
MERKEZLERİ
* Ülkemizde mültecilerin/şartlı mültecilerin veya başvuru sahiplerinin barındırıldığı Yozgat ilinde, 100 kişi
kapasiteli, giriş çıkışların serbest olduğu bir adet Kabul ve Barınma Merkezi bulunmakta olup, hassas gruplardan
sayılan yabancıların (Yalnız, hamile bayan gibi) kalmasına olanak sağlanmaktadır.
* AB fonları ile yapımı tamamlanma aşamasında olan 750 şer kişilik kapasiteli 6 adet Kabul ve Barınma Merkezi
(İzmir, Kırklareli, Van, Gaziantep, Erzurum ve Kayseri) bulunmaktadır.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10
Geçici Koruma Prosedürü (Kitlesel Akın)
SINIR
KAPILARINDAN
GELENLER
KİTLESEL AKIN ve KITLESEL
AKIN ZAMANINDA BİREYSEL
GELİŞ
GEÇİCİ KORUMA KARARININ ALINMASI
(BAKANLAR KURULU)
(SİLAHTAN ARINDIRMA
SİVİLLERDEN AYRI TUTMA)
SEVK MERKEZİNE YÖNLENDİRME
Ön Kayıt
(Biometrik Kayıt İçin Randevu
Belgesi Verilmesi)
GEÇİCİ BARINMA
MERKEZİNE SEVK
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR GEÇİŞ
YERLERİNDEN
GELENLER
ACİL SAĞLIK
HİZMETİNE İHTİYAÇ
DUYANLARIN HİZMETE
ERİŞİMİNİN
SAĞLANMASI
KİMLİK TESPİTİ VE
BİOMETRİK KAYIT
GEÇİCİ KORUMA KİMLİK
BELGESİ DÜZENLENMESİ
İLDE SERBEST
KALIŞLARINA İZİN
16
Geçici Korumanın Yasal Dayanağı
 91. Madde ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne verilen yetki çerçevesinde
hazırlanan geçici koruma yönetmelik 53 kamu kurum ve kuruluşunun
görüşleri de alınarak yönetmelik taslağı hazırlanmış ve Başbakanlığa
sunulmuştur.
 13/10/2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği 22/10/2014
tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 “Geçici Koruma” uygulaması ilk defa hukuki dayanak kazanmıştır.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12
Türkiye, uluslararası hukuk ve teamül çerçevesinde
Suriye uyruklu yabancılara üç temel unsuru yerine
getirerek “geçici koruma” sağlamıştır:
Açık sınır politikası ile ülke topraklarına koşulsuz kabul
Geri göndermeme ilkesinin istisnasız uygulanması
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gelen kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması
13
Geçici Koruma Yönetmeliğinin Getirdiği
Başlıca Yenilikler
Photo
Herhangi bir harca ve
ücrete tabi olmayan Geçici
Koruma Kimlik Belgesi
düzenlenmesi
öngörülmüştür. Bu kimlik
belgesi;
-Söz konusu yabancıya
Türkiye’de yasal kalış
hakkı sağlamaktadır.
……….
Türk vatandaşlığına başvuru ya da uzun dönem ikamet iznine geçiş
hakkı sağlamaz.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenen ikamet izni
veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer değildir.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-25/4/2006 tarihli ve
5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu
kapsamında yabancı
kimlik numarası içerir.
14
Geçici Koruma Yönetmeliğinin Getirdiği
Başlıca Yenilikler
Adres Kayıt Sistemi
Abonelik Sözleşmeleri Yapma Hakkı
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çalışma İzni (iş piyasasına erişim)
Temel Hizmetlere (Eğitim, Sağlık )
ve Diğer Sosyal Yardımlara Erişim
15
Geçici Koruma Yönetmeliğindeki Sağlık
Hizmetleri ile İlgili Hükümler
• SAĞLIK KONTROLLERİ
• Madde 20 (sevk merkezine gelen yabancılar)
– acil sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu değerlendirilenlere bu hizmetin
öncelikli olarak sağlanacağı,
– kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği gözlemlenen geçici koruma
kapsamındaki yabancıların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek
usul ve esaslara göre sağlık kontrolünden geçirileceği,
– ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınacağını düzenlenmiştir.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16
Geçici Koruma Yönetmeliğindeki Sağlık
Hizmetleri ile İlgili Hükümler
•
Sağlık hizmetleri başlıklı 27 nci maddesinde; sağlık hizmetlerinin geçici barınma
merkezlerinin içinde ve dışında Sağlık Bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda
yürütüleceği,
• Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan hasta
katılım payının alınmayacağı,
• İkinci ve üçüncü basamakta sunulan sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık
hizmeti bedellerinin; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık
sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli
geçemeyeceği,
• Sunulan sağlık hizmeti bedelinin, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık
uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde AFAD tarafından ödeneceği,
• Geçici korunanların acil ve zorunlu haller dışında, özel sağlık kuruluşlarına
doğrudan başvuramayacakları
Hususları düzenlenmiştir.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
17
Geçici Koruma Yönetmeliğine göre Hak
ve Yükümlülükler
• Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancılar, kanunlara ve idari
gerekliliklere uymakla yükümlü olup, aksine hareket edenler hakkında
gerekli adli işlemler ile idari yaptırımlar genel hükümlere göre yerine
getirilir.
Geçici Koruma kapsamındaki yabancılar;
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ilde, geçici barınma
merkezinde veya belirli bir yerde ikamet etmekle,
• Valilikler tarafından belirlenen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmakla,
• Adres, medeni hâl ve ailelerindeki doğum ve ölüm gibi kimlik bilgisi
değişikliklerinin yirmi iş günü içinde bildirmekle,
• Diğer kişisel verilerini yetkili makamlara vermekle,
• Kendilerine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak
yararlandığının tespit edilmesi hâlinde, bedellerini geri ödemekle
yükümlüdürler.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
18
Geçici Koruma Yönetmeliğinde Özel
İhtiyaç Sahipleri
• Özel ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmetleri, psiko-sosyal destek,
rehabilitasyon olmak üzere, her tür yardım ve destek imkânlar
ölçüsünde öncelikli ve bedelsiz olarak sağlanır.
• Çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararı gözetilerek
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
• 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında şiddet mağduru olduğu
değerlendirilen yabancılar hakkında derhal önleyici ve koruyucu
tedbirler alınır. (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
19
Geçici Koruma Prosedürü (Kitlesel Akın)
GEÇİCİ KORUMANIN
SONLANDIRILMASI VEYA
BİREYSEL SONA ERMESİ
GEÇİCİ KORUMA
UYGULAMASININ
BAKANLAR KURULU
TARAFINDAN
SONLANDIRILMASI
ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE
ÇIKIŞ (AİLE
BİRLEŞİMİ /
YENİDEN
YERLEŞTİRME)
GEÇİCİ KORUMA
YÖNETMELİĞİNİN 8
İNCİ MADDESİ
KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLME
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜLKESİNE
GÖNÜLLÜ GERİ
DÖNÜŞ YAPMA
TÜRKİYEDEN
ÇIKIŞLARI ESASTIR
GRUP TEMELLİ
TOPLU STATÜ
BİREYSEL UK
DEĞERLENDİRMESİ
20
Geçici Koruma Yönetmeliğinin Getirdiği
Başlıca Yenilikler
Madde 8:
Geçici
koruma
kapsamına
alınmayacak
yabancıları
düzenlemiştir.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
21
Geçici Koruma Kapsamına Alınmayacak
Yabancılar
• Geçici korumadan yararlandırılmaz, yararlandırılmışsa geçici koruması
iptal edilir.
1. Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F)
fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat bulunanlar,
2. Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını
düşündürecek nedenleri bulunanlar,
3. 1. ve 2. maddede belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden veya bu
fiillerin işlenmesini tahrik edenler,
4. Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olduğu halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak
sonlandırmayanlar,
5. Terör eylemlerinde bulunduğu veya planladığı ya da bu eylemlere iştirak ettiği
tespit edilenler,
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
22
Geçici Koruma Kapsamına Alınmayacak
Yabancılar
6. Ciddi bir suçtan mahkûm olarak topluma karşı tehdit oluşturabileceği
değerlendirilenler ile milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu güvenliği
açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilenler,
7. Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç
veya suçları daha önce işleyen ve bu suçun cezasını çekmemek için
menşe veya ikamet ülkesini terk edenler,
8. Uluslararası mahkemelerce hakkında insanlık suçu işlediğine dair karar
verilmiş kişiler,
9. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısım Yedinci Bölümünde
(Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk) yer alan suçlardan birini
işleyenler.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
23
Geçici Koruma Kapsamına Alınmayacak
Yabancılara yapılacak işlemler
•
Geçici koruma kapsamında yükümlülük ve ayrıcalıklar getirilerek bu
yükümlülüklere uymayanlara eğitim ve acil sağlık hizmetleri hariç,
diğer haklardan faydalanmalarında kısıtlamaya gidilmesi
öngörülmüştür.
• Geçici koruma kapsamına alınmayanlar,
– ülkelerine dönüşleri sağlanıncaya kadar, insani nedenlerle
mevcut geçici barınma merkezlerinin özel bir bölümünde,
– Ayrı geçici barınma merkezinde,
– Valiliklerce belirlenen yerlerde, Kanunda belirtilen idari gözetim
kararı alınmaksızın da barındırılabilir.
– Bu yabancıların aile üyeleri, talep etmeleri halinde, aile
üyelerinin geçici koruma durumlarına bakılmaksızın aynı yerde
de barındırılabilir.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
24
10 İlde Bulunan 25 Geçici
Barınma Merkezi
-Geçici Barınma
Merkezlerinde
toplam 257.793*
Suriyeli
barındırılmaktadır.
-Kamplarda eğitim,
sağlık, yiyecek ve
nakdi yardımlar
yapılmaktadır.
*14/04/2014 tarihli AFAD Bilgi Notu
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
25
Suriye Uyruklu Yabancıların Kayıt
İşlemleri
-Suriyelileri kayıt işlemleri konusunda teşvik etmek,
hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek
amacıyla bilgilendirme broşürü dağıtılmıştır.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-Suriyelilerin kayıtlarının tamamlanması
amacıyla İstanbul başta olmak üzere
çeşitli il valilikleriyle üst düzeyde
bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
26
ULUSLARARASI KORUMA STATÜ SAHİPLERİ VE GEÇİCİ
KORUNANLARA SAĞLANAN HAK VE HİZMETLER
MÜLTECİ
İKİNCİL KORUMA
(Bireysel)
(Bireysel)
SAĞLIK
EĞİTİM
İŞ PİYASASINA ERİŞİM
SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER
ŞARTLI
DANIŞMANLIK, TERCÜMANLIK V.B
GEÇİCİ
MÜLTECİ
KORUMA
(Bireysel)
(Kitlesel Akın)
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
27
Uluslararası Koruma Başvuru
Sahiplerinin Sağlık Hizmetlerine
Erişimleri
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında uluslararası koruma
başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler genel
sağlık sigortası kapsamında sayılmaktadır.
 Ülkemizden uluslararası koruma talebinde bulunan yabancılar, şartlı
mülteciler ve mülteciler ile ikincil koruma sahibi statüsündeki tüm
yabancılardan ödeme gücü bulunmayanların Genel Sağlık Sigortası (GSS)
prim ödemeleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmak
üzere genel sağlık sigortası kapsamında sayılmış olup, genel sağlık sigortası
ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu tüm sağlık
hizmetlerine erişebilmektedir.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
28
Iraklı Yabancıların Sağlık Hizmetlerine
Erişimleri
 20 Şubat 2015 tarihli RG’de yayınlanan BK Kararı:
– Ülkeye geliş ve ülkede bulunuş şekillerine bakılmaksızın
Mayıs 2014 tarihinden itibaren Irak’tan ülkemize gelen ve
kalış durumları İçişleri Bakanlığınca belirlenen Irak uyruklu
yabancılara geçici koruma statüsü tanınmaksızın,
– Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından geçici
koruma statüsü altındakilere sağlanan sağlık hizmetlerinin
sunulması 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci
fıkrası (kamu kurum kuruluşlarınca ücretsiz veya indirimli tarife
uygulanmayacağı) hükmünden muaf olacağı hüküm altına
alınmıştır.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
29
Geçici koruma altındaki yabancıların
sağlık hizmetleri mali hükümler
 İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin kendi bütçe
imkanları dahilinde karşılanamayan iş ve işlemlere ilişkin
ödenek 06/03/2011 tarihli ve 27866 sayılı RG yayımlanan
Afet ve Acil Harcamalar yönetmeliği çerçevesinde karşılanır.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
30
Geri Gönderme merkezlerinde bulunan
yasadışı göçmen kapsamındaki
yabancıların sağlık hizmetleri
 Geri Gönderme Merkezlerinde tutulan yabancı uyruklu
şahısların sağlık hizmetlerine erişimleri ise; 6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun «Geri
Gönderme Merkezlerinde Sağlanacak Hizmetler» başlıklı 59
uncu maddesinin «Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan
acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir» hükmü
gereğince sağlanmaktadır.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
31
Uluslararası Koruma/Geçici Koruma
Kapsamındaki Yabancıların Kişisel
Verilerine Erişim ve Gizlilik İlkesi
 6458 sayılı YUKK’nun 94 üncü maddesi; başvuru sahibinin ve uluslararası
koruma statüsü sahibi kişinin tüm bilgi ve belgelerinde gizlilik ilkesinin esas
olduğunu;
 Geçici Koruma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi ise; yabancıların tüm bilgi
ve belgelerinde gizlilik esas olup, bunların kişinin izni olmadan üçüncü
şahıslarla paylaşılamayacağını düzenlemektedir.
 Diğer taraftan, Geçici Koruma Yönetmeliğinde belirtilen iş ve işlemlerin
yürütülmesi kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce uygun görülen
kişisel verilerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabileceği
hüküm altına alınmıştır.
ULUSLARARASI KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
32
ULUSLARARASI KORUMA ve
GEÇİCİ KORUMAYA
İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
33
İlginiz için teşekkürler...
Gülbahar EL NASHARTY
Uluslararası Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
İletişim
Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak
No:4 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 422 06 52 Fax: 0312 397 52 76
34
E-Posta Adresi: [email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu