YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
01.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2010-2011-2012 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
Yimpaş Yozgat İlıtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010-2011-2012 yıllarına
ait olağan genel kurul toplantısı 01.04.2014 tarihinde, saat 13.30 da, Medrese Mah. Terminal Yanı No:l
Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu YOZGAT adresinde, Yozgat 4'icaret İl Müdürlüğü'nün
26/03/2014 tarih ve 1709 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İbrahim AKDAŞ ve İhsan
ALDEMİR' in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemelerde;
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 7/1 -a maddesi ile 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanununun 409/1 maddeleri gereği “faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılır"
hükmüne göre 2010-2011-2012 yılları olağan genel kurullarının süresi içinde yapılmadığı,
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında, Y ozgat'ta yayımlanan
Mahalli Yozgat Haber Gazetesinin 07.03.2014 tarih ve 3891 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca 27622
(Yurtiçi) ortağa 14770 (yurtdışı) olmak üzere toplam 42.392 ortağa 04.02.2014
tarihinde Ankara
Postanesinden Taahhütlü Mektupla davetin süresi içerisinde yapıldığı.
Şirket olağan genel kurulunun 03.03.2014tarihinde yapılmak istenildiği ancak; 6102 sayılı Türk
T icaret Kanununun 418. maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 22/1
maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle aynı yönetmelik'in 28/1 maddesine
göre ertelenmiş olduğu, yapılan bu toplantının hukuken 03.03.2014 tarihli toplantının devamı niteliğinde
olduğu, bu nedenle Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 22/1 maddesinde “ ...İlk
toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye
yetkilidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.” Ayrıca; 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 418. maddesinde “ ... ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar
toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.” Hükmüne göre çoğunluk aranmaksızın toplantının
yapılabileceği anlaşılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 423.881,80TL toplam itibari değerinin;
toplam itibari değeri 3,906,40 TL olan 78,128 payın asaleten, 197,40TL toplam itibari değeri olan 3.948
payın vekaleten, 8,005,90TL toplam itibari değeri olan 160.118 payın temsilen olmak üzere 242,194 payın
toplantıda temsil edildiğinin anlaşılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ
MADDE 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Dursun UYAR tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığına
Abdullah ÖRNEK yazmanlığa İdris KARTAL, oy toplama memurluklarına Nurullah N URDOGAN ve
M.Ali LEKESİZ teklif edildiler. Başka teklif olmadı. Yapılan oylama sonucunda genel kurulun 68.350 ret
oyuna karşılık 173.844 kabul oyu ile oy çokluğuyla seçildiler.
MADDE 2- Genel kurul tutanaklarının imzalamak için toplantı başkanlığına genel kurulun 68.350 ret oyuna
karşılık 173.844 kabul oyu ile yetki verildi.
MADDE 3- 2010-2011-2012 yıllarına ait yönetim kurulu raporları ile 6762 sayılı (Mülga) Türk T icaret
Kanununa göre görev yapan denetçi tarafından hazırlanan 2010-2011-2012 yıllarına ait denetim raporları
ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı. Raporlar üzerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda genel
kurulun 77.085 ret oyuna karşılık 165.109 kabul oyu ile kabul edildi.
MADDE 4- 2010-2011-2012 yıllarına ait Bağımsız Dış Denetçi raporları ayrı okundu. Görüşmeye açıldı.
Raporlar üzerinde söz lan olmadı. Yapılan oylama sonucunda genel kurulun 77.085 ret oyuna karşılık
165.109 kabul oyu ile kabul edildi.
MADDE 5- 2010-2011-2012 yıllarına ait Sermaye Piyasası ve yasal mevzuat uyarınca hazırlanan finansal
tablolar ayrı ayrı okundu görüşmeye açıldı. Finansal tablolar üzerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama
sonucunda genel kurulun genel kurulun 77.085 ret oyuna karşılık 165.109 kabul oyu ile kabul edildi.
4
' /l .
y*
Sayfa -02M ADDE 6- Yönetim kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifi genel kurula okundu. Görüşmeye açıldı.
SPK.Seri XI No:l tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve şirketin karı olmadığı ve ortaklara kar dağıtımı
yapılmaması ile ilgili genel kurula bilgi verildi.
MADDE 7- Yönetim kurulu üyelerinin ile 6762 sayılı kanuna göre görev yapan denetçilerin ibrasına
geçildi. Yapılan görüşmelerden sonra yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler ayrı ayrı genel kurulun 77.085 ret
oyuna karşılık 164.066 kabul oyu ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarına oy
kullanmadılar)
MADDE 8- Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge genel kurula okundu. Yönetim kurulunca hazırlandığı
şekliye aynen kabul edilmesine genel kurulun 77.085 ret oyuna karşılık 165.109 kabul oyu ile oy çokluğuyla
karar verildi. (EK- 01 adet İç Yönerge 05 sayfa)
28,29,30,31,32. maddelerinin tadil edilmesi 33.maddenin iptal edilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim
kurulunca hazırlanan tadil tasarısı genel kurula okundu. SPK nın 07/10/2013 tarih ve 10225 sayılı ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) 31.03.2014 tarih ve 1896 sayılı yazıları gereği
nisap aranmadığından yapılan oylama sonucunda genel kurulun 3.850 ret oyuna karşılık 63.286 kabul oyu
ile Yönetim kurulunca hazırlanan ve SPK.nın 07.10.2013 tarih ve 2928-10225 sayılı ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) 11.10.2013 tarih ve 7604 sayılı ön izin ekindeki gibi aynen kabul
edilmesine karar verildi. (EK- 01 tadil tasarısı 22 Sayfa)
MADDE 10- Dönem içerisinde istifa ile boşalan yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların
görüşülmesine geçildi. Mehmet K APLA N ’ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ataması yapılan
Fikri EKİCEin, Adil TE K D EM İR’in istifası nedeniyle boşalan Yönetim kurulu üyeliğine ataması yapılan
Mehmet G ÜZ ELSO Y ’un, Abdullah A K Y O L 'un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ataması
yapılan Adil TEK D EM İR'in ataması genel kurulun 77.085 ret oyuna karşılık 165.109 Kabul oyu ile oy
çokluğuyla onandı. Y.Kenan UYSAT tarafından bu maddenin okunmadan oylama yapıldığını, ikazı üzerine
yeniden okunduğunu ve oylama yapılmadığını belirtir bakanlık temsilcilerine yazılı dilekçe verdi. (Ek -1
dilekçe)
MADDE 11- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan görüşmelerden sonra Yönetim kurulu
üyeliklerine 03 (ÜÇ) yıl görev yapmak üzere 1- Dursun UYAR 2- Abdullah ÖRNEK 3- İdris KARTAL 4Mustafa Teoman TURAN 5- Mustafa DAĞ 6- Nurullah N URDOĞAN 7- Şükrü İBİŞ 8- M.Ali LEKESİZ 9Tevfik ARSLAN teklif edildiler. Başka teklif olmadı. Yapılan oylama sonucunda genel kurulun 77.085 ret
oyuna karşılık 165.109 kabul oyu ile oy çokluğuyla 3 (ÜÇ) yıl görev yapmak üzere seçildiler.
MADDE 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu
tarafından önerilen 2013-2014 yılı denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetleme Şirketi) kararının
onaylanmasına geçildi. Yapıfan görüşmelerden sonra; Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş. ile şirketin denetlenmesi amacıyla yönetim kuruluna genel kurulun 77.085 ret oyuna karşılık 165.109
kabul oyu ile oy çokluğuyla yetki verildi
MADDE 13- Dilek ve temennilerde söz alan ortak Fahrettin AŞIK okunan raporlardan ortakların hiçbir şey
anlamadığını, ortaklara genel kuruldan önce bu tabloların gönderilmesi gerektiğini, her şeyin açık olması
gerektiğini söyledi. Yönetim kurulu başkanı bu evrakın tüm ortaklara gönderilmesinin parasal olarak çok
yüklü bir meblağın tuttuğunu ama isteyen ortaklara bunları verebileceklerini söyledi. Söz alan ortak Mehmet
BAŞKAN sayın Dursun U Y A R 'a gelen vekaletnameleri gönderen ortaklara ne vaat edildi ki bu ortaklar
vekalet gönderdi. Tüm ortakların paraları ne oldu, ana paramızı verin bir daha buraya gelmeyelim, ben bir
lira nema almadım, size vekalet gönderenler nemalanmıştır dedi. Yönetim kurulu başkanı hiç kimseye gayri
meşru bir vaatte bulunmadıklarını söyledi.
MADDE 14- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanınca toplantıya
saat:l 6.30'da son verildi.
İşbu tutanak toplantı mahallinde hazırlandı. Okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken
imzalandı. 01.04.2014 YOZGAT
TOPLANTI BAŞKANI
YAZMAN
OY TOP. M EM URU
OY TOP. MEMURU
KESIZ
Abdullah LİRN^İK
İdris KARTAL
Nurullah N URDOĞAN
M A dkE pK
E SİZ
BAKANEIK TEMSİLCİLERİ
İbrahim AKDAŞ *
İhsan ALDEMİR
Download

1 Yimpaş AŞ.Toplantı Tutanağı