Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel
faiz oranı % kaçtır?
a.
b.
c.
d.
e.
5. Nominal faiz oranı %24 ve iki ayda bir faizlendirme yapıldığına
göre yıllık efektif faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
%18
%19
%20
%21
%22
a.
b.
c.
d.
e.
2. Bir bankaya %10 faiz oranı üzerinden beş yıl boyunca her yıl yatırılan 1000 TL’nin bugünkü değeri aşağıdakilerden hangisidir?
3.500
4.200
3.600
4.700
3.790
a.
b.
c.
d.
e.
3. Aşağıdakilerden hangisi sistematik riskin unsurlarından biridir?
a.
b.
c.
d.
e.
Reel faiz
Enflasyon primi
Likidite primi
Piyasa faizi
Vade riski primi
7. Bir serinin standart sapmasının o
serinin ortalamasına bölünmesiyle
aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a.
b.
c.
d.
e.
İş riski
Endüstri riski
Yönetim riski
Faiz oranı riski
Finansal risk
Varyans
Kovaryans
Korelasyon katsayısı
Varyasyon katsayısı
Beta katsayısı
8. Bir hisse senedini 10 TL’ye satın
alıp 15 TL’ye satan bir kişi ayrıca
5 TL temettü kazancı elde ettiğine
göre bu hisse senedini elde tutma
getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
4. Kurumun faaliyetlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan, ancak kurumun tercihlerine bağlı olarak
şirketi etkileyen risklere ne ad verilir?
a.
b.
c.
d.
e.
%25,82
%26,82
%27,82
%28,82
%29,82
6. Aşağıdakilerden hangisi nominal
faizin unsurlarından biri değildir?
AKTİF AKADEMİ
a.
b.
c.
d.
e.
Deneme Sınavı
Operasyonel riskler
Finansal riskler
Dış çevre riskleri
Stratejik riskler
Kredi riski
a.
b.
c.
d.
e.
1
%25
%50
%75
%100
%200
Aktif Akademi Eğitim Merkezi
9. Aşağıdakilerden hangisi modern
portföy teorisinin varsayımlarından biri değildir?
12. Beklenen getirisi %20, varyansı
ise %16 olan bir menkul kıymetin
değişim katsayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Sermaye piyasaları yarı etkindir.
b. Yatırımcıların temel amacı
her dönemde beklenen faydalarını maksimize etmektir.
Yatırımcılar, portföy riskinin
tahmininde, beklenen getirilerin değişkenliğini baz alırlar.
c. Yatırımcılar, yatırım kararlarını verirken, yalnızca yatırımın beklenen getirisi ve
riskini gözönünde bulundururlar.
d. Yatırımcılar riskten kaçınırlar.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
%25
%37,5
%15,5
%30
%35
14. Zorunlu yada tasfiye dışında sahip olunan gerçekçi bilgilerle bir
varlığı satmaya rıza gösteren taraftan almaya istekli olunan değer
aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.
%5
%10
%15
%20
%25
Tasfiye değeri
Hurda değer
Gerçeğe uygun değer
Makul piyasa değeri
Aktif değer
15. Aşağıdakilerden hangisi yatırım
projelerinin değerlendirilmesinde
kullanılan dinamik yöntemlerden
biri değildir?
11. İki menkul kıymet arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini aşağıdakilerden hangisi göstermektedir?
a.
b.
c.
d.
e.
%5
%4
%3
%2
%1
13. Bir tahvilin nominal değeri 5.000
TL nominal faiz oranı %30 olduğuna göre tahvil 4.000 TL’ye satılırsa cari verim oranı aşağıdakilerden hangisidir?
AKTİF AKADEMİ
10. A hisse senedinin getirisi %20,
standart sapması %5 olup B hissesinin getirisi %30 standart
sapması %10 olduğuna göre bu
iki hisse senedinden eşit ağırlıklı
bir portföy oluşturulması durumunda portföyün beklenen getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
Değişim katsayısı
Standart sapma
Varyans
Ortalama getiri
Korelasyon katsayısı
2
Net bugünkü değer yöntemi
İç verim oranı yöntemi
Karlılık endeksi yöntemi
Yıllık eşdeğer gider yöntemi
Ortalama getiri oranı yöntemi
Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
16. Aşağıdakilerden hangisi finansal
varlıkları fiyatlama modelinin
varsayımlarından biri değildir?
18. Hisse senedi yatırımlarının performansını etkileyen ekonomik,
sektörel
ve
ortaklıkla
ilgiliunsurları dikkate alarak, hisse senedinin gerçek değerini bulmaya
ve
bulunan
gerçek
değeripiyasa fiyatları ile karşılaştırarak alım-satım kararını vermeye yarayan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.
Temel analiz
Teknik analiz
Finansal tablolar analizi
Kaldıraç analizi
Piyasa analizi
19. Gelecek hakkında iyimserliği belirten piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
AKTİF AKADEMİ
a. Piyasada çok sayıda alıcı ve
satıcı bulunmaktadır. Bu nedenle menkul kıymetlerin
piyasa fiyatı bireysel davranışlardan etkilenmemektedir.
b. Bütün
yatırımıcılarportföylerini
beklenen getiri ve standart
sapmaları (veya varyans) ile
değerlendirir.
c. Piyasadaki bilgiye herkes
aynı şekilde ve herhangi bir
bedel ödemeden ulaşabilir.
d. Yatırımcılar varlıkların beklenen getirilerini, standart
sapmalarını ve aralarındaki
korelasyonları aynı şekilde
hesaplar.
e. Herbir yatırımcı için yatırım
dönemi farklıdır.
Deneme Sınavı
a.
b.
c.
d.
e.
Ayı piyasası
Boğa piyasası
Kertenkele piyasası
Kartal piyasası
Sazan piyasası
20. Fiyatlar düşerken gelen taleple
birlikte yükselişin başladığı nokta
aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.
17. Risksiz faiz oranı %10, menkul
kıymetin beta katsayısı 2 ve pazarın getirisi %35 olduğuna göre
sermaye varlıklarını fiyatlama
modeline göre beklenen getiri %
kaçtır?
a.
b.
c.
d.
e.
Destek
Direnç
Trend
Dow teorisi
Endeks
21. Ralli ortalarında görülen boşluklara ne ad verilir?
%60
%50
%40
%30
%20
a.
b.
c.
d.
e.
3
Olağan boşluklar
Kaçış boşlukları
Ölçüm boşlukları
Tükeniş boşlukları
Diriliş boşlukları
Aktif Akademi Eğitim Merkezi
22. Belirlenmiş olan bir süre için fiyatların % kaç değiştiğini gösteren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
Momentum
Stochasticoscillator
Relativestrengthindex
Directionalmovement
Elliot dalgası
23. Aşağıdakilerden hangisi fibanocci
sayısı değildir?
a.
b.
c.
d.
e.
1
3
5
6
8
a.
b.
c.
d.
e.
AKTİF AKADEMİ
a.
b.
c.
d.
e.
25. Sonsuza kadar 5 TL temettü dağıtan bir hisse senedinin fiyatı
iskonto oranı %5 olduğunda aşağıdakilerden hangisidir?
24. Risk priminin toplam riske bölünmesiyle bulunan portföy performans ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.
Sharpe ölçütü
Treynor ölçütü
Jensen ölçütü
Tyson ölçütü
Hulk ölçütü
4
25
50
75
100
175
Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
Cevap Anahtarı
Temel Finans Matematiği ve Değerleme
Yöntemleri
DENEME SINAVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
E
D
C
B
D
D
D
A
E
E
D
B
D
E
E
A
A
B
A
C
A
D
A
D
Deneme Sınavı
Download

Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri