İDEALTEPE GÖZ MERKEZİ 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI
KOD
PERM.PLAN.02 - 01
EĞİTİMİN
ADI
YAYIN TARĠHĠ
01.01.2008 REVĠZYON TARĠHĠ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
ĠletiĢim, ĠletiĢim Teknikleri,
ĠLETĠġĠM
Hasta Memnuniyeti,
BECERĠLERĠ
Beden Dili
SKS Standartları,
Güvenlik Raporlama Sistemi,
KALĠTE
Öz Değerlendirme Süreci,
EĞĠTĠMLERĠ Memnuniyet Anketleri Ve ÇalıĢan
Memnuniyeti Anketleri, Bilgi Güvenliği,
Acil Kodlar (Mavi, Beyaz, Pembe)
Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi,
Hastanın Bilgilendirilmesi Ve
Onam Alınması,
HASTA
Sözel Order Talimatı,
GÜVENLĠĞĠ
Hasta DüĢmeleri,
EĞĠTĠMLERĠ
Ġlaç Güvenliği Prosedürü,
Güvenli Cerrahi Uygulamaları,
Tıbbi Cihaz Güvenliği/HBTC Eğitimi
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
TARİH
TARİH
19.02.2014 REVĠZYON NO
SAAT
EĞİTİM
VEREN
31.03.2014
17:30
Ebru Edgüer
– 18:30
23.06.2014
17:30
– 19:00
Diclenur
Aslan,
Murat
Çömlekçi,
Ġlkan Çelik
24.03.2014
27.03.2014
SEMAHAT
KÜÇÜKERT
16:00 –
AN,
18:00 NAGĠHAN,
MUHARRE
M MĠRZA
08
SAYFA NO
1/3
DEĞERLENDİRME
EĞİTİME
VERİLDİĞİ YER
YÖNTEMİ
KATILACAKLAR
Soru - Cevap
TÜM
ÇALIġANLAR
Yemekhane
Soru – Cevap,
Özdeğerlendirme
TÜM
ÇALIġANLAR
Yemekhane
Soru – Cevap
HEKĠMLER VE
SAĞLIK
ÇALIġANLARI
Yemekhane
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Personel Şefi
Kalite Yönetim Direktörü
Genel Koordinatör
İDEALTEPE GÖZ MERKEZİ 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI
KOD
PERM.PLAN.02 - 01
EĞİTİMİN
ADI
YAYIN TARĠHĠ
01.01.2008 REVĠZYON TARĠHĠ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Risk Analizi
Bildirime Dayalı Ġndikatörler
(Kesici -Delici Alet
Yaralanmaları, Kan ve Vücut Sıvıları
ÇALIġAN
ile BulaĢan Enfeksiyonlar)
GÜVENLĠĞĠ
KiĢisel Koruyucu Ekipman Kullanımı,
EĞĠTĠMLERĠ
Beyaz Kod
Sağlık Taramaları
CPR,
CPR EĞĠTĠMĠ Temel YaĢam Desteği,
Ġleri YaĢam Desteği,
ACĠL
DURUM VE
AFET
YÖNETĠMĠ
ATIK
YÖNETĠMĠ
EĞĠTĠMĠ
Acil Durum Yönetimi, Yangın
Söndürücü ve Hortumların Kullanımı
Yangın ve Acil Durum Tatbikatı
Atık Yönetimi Prosedürü
19.02.2014 REVĠZYON NO
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
SAAT
TARİH
TARİH
EĞİTİM
VEREN
29.04.2014
30.04.2014
Kemal Bulut,
Duygu
17:15
Yılmaz,
Ġlkan Çelik
22.04.2014
17:15
Necla
Keskin
13.05.2014
16:00
Dr. NESRĠN
ÜNVER
27.05.2014
17:15
Tesis
Güvenliği
Komitesi
10.06.2014
17:15
Duygu
Yılmaz
08
SAYFA NO
2/3
DEĞERLENDİRME
EĞİTİME
YÖNTEMİ
KATILACAKLAR
Soru - Cevap
VERİLDİĞİ
YER
TÜM
ÇALIġANLAR
Yemekhane
Soru – Cevap
HEKĠMLER VE
SAĞLIK
ÇALIġANLARI
Yemekhane
Tatbikat - Gözlem
TÜM
ÇALIġANLAR
Yemekhane
Soru – Cevap
HEKĠMLER,
SAĞLIK
ÇALIġANLARI,
TEMĠZLĠK
HĠZMETLERĠ,
YEMEKHANE
HĠZMETLERĠ
Yemekhane
İDEALTEPE GÖZ MERKEZİ 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI
KOD
PERM.PLAN.02 - 01
EĞİTİMİN ADI
YAYIN TARĠHĠ
01.01.2008 REVĠZYON TARĠHĠ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Hastane Enfeksiyonlarından
Korunma,
El Hijyeni,
EKK
Ġzolasyon Önlemleri,
EĞĠTĠMLERĠ Cerrahi El Yıkama
Cerrahi Profilaksi Ve Akılcı Ġlaç
Kullanımı,
Morg ĠĢleyiĢ ve Temizlik Talimatı
Ameliyathane Temizlik Dezenfeksiyon
ve Sterilizasyon
STERĠLĠZAS
YON
Genel Hastane Temizlik Kuralları
GÜVENLĠĞĠ Eğitimi *
*(Her birim sorumlusu kendi biriminin
riskli alanlarına uygun olarak birim
temizlik çalıĢanına eğitim verecektir)
HASTA
HAKLARI
EĞĠTĠMĠ
Hasta Hakları Ve Sağlıkta Etik
Kurallar
Özürlü Bireye Yönelik Sağlık
Hizmetleri
PLANLANAN GERÇEKLEŞEN
TARİH
TARİH
19.02.2014 REVĠZYON NO
08
SAYFA NO
3/3
SAAT
EĞİTİM VEREN
DEĞERLENDİRME
EĞİTİME
YÖNTEMİ
KATILACAKLAR
VERİLDİĞİ
YER
09.09.2014
16:00 –
18:00
Duygu Yılmaz,
Nagihan Uçan,
Necla Keskin
Soru – Cevap,
Gözlem
HEKĠMLER VE
SAĞLIK
ÇALIġANLARI
, TEMĠZLĠK
ÇALIġANLARI
Yemekhane
14.03.2014
15:30
Soru – Cevap,
Gözlem
ĠLGĠLĠ BÖLÜM
ÇALIġANLARI
Nagihan Uçan,
Yemekhane
25.04.2014
15:00
Nagihan Uçan,
Semahat
Küçükertan
21.10.2014
17:30
Ebru Edgüer
Gözlem
TÜM
TEMĠZLĠK
ÇALIġANLARI
Soru - Cevap
TÜM
ÇALIġANLAR
Yemekhane
Download

İdealtepe Yıllık Eğitim Planı