T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/045 Rapor Tarihi: 05/08/2014 KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/07/2014 tarihli 2014 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı’nda 30.
gündem maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Ulaşım
Dairesi Başkanlığı’nın, Ordu Büyükşehir Belediyesi “Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği” taslağının
görüşülmesine ilişkin 02/07/2014 tarih ve 561 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a, 15/f-p maddesi, 18/m maddeleri ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (f) bendine göre hazırlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu
Taşıma Araçları Yönetmeliği’nin Meclise havale edilmesini arz ederim.” denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif ve eki ilgili Yönetmelik taslağı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
Bahse konu yönetmelik Taslağının;
2. maddesine "Belediye Encümen kararları" ifadesinden sonra gelmek üzere “Belediye Meclis
kararları, belediye tarafından yapılan çalışma usul ve esaslarını belirleyen Protokoller (süreleri kadar
geçerlidir) ve UKOME Genel Kurulunca karara bağlanan güzergâhlarda yolcu taşımacılığını Belediyenin izni
ve denetimi altında yapan özel toplu taşıma araçlarının uyması gereken kuralları kapsar.” ifadesi ilave
edilmiştir.
4. maddesinde Tüzel kişilik başlığı adı altındaki tanımın "Şirketler" ifadesinden sonra gelmek üzere “İl
ve İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odaları, Esnaf Odası ve Üst Birliklerini,” ifadesi eklenmiştir.
4. maddesinde işletme süresi başlığı adı altındaki tanımı "imtiyaz şeklinde" ifadesinden sonra” gelmek
üzere olan” ifadesi eklenmiştir. Ayrıca "sözleşme ve" den sonra gelen (1 yıllık) ifadesi “5 yıllık olarak”
değiştirilmiştir.
4. maddesinde sözleşme başlığı adı altındaki tanımın "işletici" ifadesinden sonra gelmek üzere “tüzel
kişi, kooperatif, vs. ile “ ifadesi eklenmiştir.
4. maddesinde Rotasyon başlığı adı altındaki tanımın "çalıştıkları hatlarda" ifadesinden sonra gelmek
üzere “Ukome Şube Müdürlüğü, tüzel kişilik ve kooperatiflerle ortak yapılacak çalışma ile” ifadesi eklenmiştir.
6. maddenin 2. ve 3. fıkraları kaldırılmıştır.
./..
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/045 Rapor Tarihi: 05/08/2014 -27. maddenin 1. fıkrasında “veya yeni toplu taşıma aracı ilavesine” – “İlave özel toplu taşıma araçları
miktarları için ayrıca ihale yapılır.”- “minibüs ve dolmuş sayılarının arttırılmasını, kendi hatlarında yeni
güzergâhlar belirlenmesi veya” ifadeleri çıkarılmıştır.
7. maddenin 2. Fıkrasının "belli kriterlerle" ifadesinden sonra gelmek üzere (nüfus yoğunluğu artışı,
yerleşim yeri değişikliği, ticari kültürel ve turizm hareketi ile yolcu yoğunlunun artması, mevcut araçlarla
ulaşım hizmetlerinin verilememesi) ifadesi ve "ölçümü yapıldıktan sonra" ifadesinden sonra gelmek üzere
(mevcut hatların güzergahı ile yeni hatların güzergahı birbiri ile kesişen noktalarda mevcudun haklarını ihlali
yapılmadan) ifadesi eklenmiştir.
10. maddenin 1. fıkrasına "araçlar" ifadesinden sonra gelmek üzere “kendi güzergâhlarında (diğer
hatların güzergahlarını ihlal etmeden)” ifadesi eklenmiştir.
13. maddenin 2. fıkrasına "ruhsatları" ifadesinden sonra gelmek üzere “beş (5) yıllık “ifadesi
eklenmiştir.
13. maddenin 4. fıkrasının başlığı “ Güzergâh ve Durak Kullanım Ücreti “olarak değiştirilmiştir.
17. maddenin 7. fıkrasının "şartları yerine getirenlere" ifadesinden sonra gelmek üzere “beş yıllık
olarak verilir. Yıllık vize yapılır. Yeni M plaka alacaklarda Ukome kurulu tarafından belirlenen kriterler
doğrultusunda işlem yapılacaktır. “ ifadesi eklenmiştir.
19. maddenin 1. Fıkranın ( e) bendine "süresi içinde" ifadesinden sonra gelmek üzere “veya işletme yılı
içersinde cezalı olarak” ifadesi eklenmiştir.
20. maddenin 1. Fıkrasının ( f) bendine "zorunluluğu vardır" ifadesinden sonra gelmek üzere (İlk defa
M ve D ticari plaka alanlardan istenir) ifadesi eklenmiştir.
20. maddenin 1. Fıkrasının ( g) bendine "Adli sicil kaydı" ifadesinden sonra gelmek üzere (TCK nın 103,
104, 109, 188, 190, 191, 227, 225, 226, 223, 105, 102, 141, 179, 157, 142 ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’nun 35. maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak) ifadesi eklenmiştir.
24. maddenin 1. fıkrasına "önerisi veya" ifadesinden sonra gelmek üzere ”ilgili Şoförler ve
Otomobilciler Odasının talebi “ ifadesi eklenmiştir.
26. maddenin 7. fıkrasına " Hatlarda kontrolör" ifadesinden sonra gelmek üzere “çalıştırmamak”
ifadesi eklenmiştir.
26. maddenin 29. Fıkrasının (a) bendine "sürücünün araçta" ifadesinden sonra gelmek üzere “yüksek
sesle radyo veya teyp dinlemesi,” ifadesi eklenmiştir.
./..
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ULAŞIM KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/045 Rapor Tarihi: 05/08/2014 -327. maddenin 1. fıkrasının "Araç değişikliklerinde ise " ifadesinden sonra gelmek üzere “(12) oniki”
ifadesi eklenmiştir.
27. maddenin 2. fıkradan sonra gelmek üzere “(3) Kapasite artırımı UKOME kararı ile yapılır.” fıkrası
eklenmiştir.
Geçici 1. maddesinde "tarihten itibaren" ifadesinden sonra gelen “2014 yılı sonuna kadar “ ifadesi
kaldırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a, 15/f-p maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu'nun 7. maddesinin (f) bendi gereğince, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Ordu Büyükşehir
Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği" yukarıda zikredilen ilave, çıkarma ve değişikliklerin
yapılması kaydıyla Dairesince hazırlandığı şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüş olup; iş bu rapor
Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Ek: 1- Yönetmelik.
M. Sayım TANDOĞAN
Komisyon Başkanı
İsa KARAYİĞİT
Üye
Süleyman GÜNAL
Komisyon Başkan V.
Hamza KARAR
Üye
Kemal KAHRAMAN
Üye
Download

45. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi