Resmî Gazete
18 Mart 2015 ÇARŞAMBA
Sayı : 29299
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “malul” ibaresi “ağır engelli” şeklinde, (f)
bendinde yer alan “Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü”
şeklinde değiştirilmiştir
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve kadın sigortalıların malul
çocuklarının” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerindeki “kaybı” ibarelerind en sonra
gelmek üzere “veya yok hükmünde olması” ibareleri ile birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(2) Kadın sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuklarının tespitinde,
yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik esas alınır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki “30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 –(1) Kurum sağlık kurulunca verilen kararlara yapılan itirazlar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulunda değerlendirilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık Listesinin Onkoloji başlıklı E maddesinin yirmi sekizinci
fıkrasında yer alan “teşhis” ibaresi “maluliyet talep tarihinden önceki bir yıl içinde tanı almak kaydıyla, talebe
istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer
maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
3/8/2013
Sayısı
28727
Download

null