GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/71
Tarih: 09/10/2014
Ref : 6/71
Konu: MOBİLYA İHTİSAS GÜMRÜKLERİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMIŞTIR
03/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)
(Seri No: 116)1 yayımlanmıştır.
Tebliğ, 03/10/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ ile 06/03/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin birinci ve
onuncu fıkralarında değişiklik yapılmış ve aynı maddenin onuncu fıkrasından sonra gelmek
üzere on birinci fıkra eklenmiştir.
90 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği mobilyaların
serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili (mobilya ihtisas) gümrük
müdürlüklerini belirlemektedir. Söz konusu tebliğin 3/1 maddesinde 03/10/2014 tarihli ve
29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklikle, dört gümrük
müdürlüğü mobilya ihtisas gümrükleri listesinden çıkarılırken, iki gümrük müdürlüğü listeye
eklenmiştir.
90 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nin 3/1’inci
maddesinde yer alan listeden çıkarılan ve listeye eklenen gümrük müdürlükleri izleyen
tabloda gösterilmektedir:
Listeden Çıkarılan Gümrük Müdürlükleri
Listeye Eklenen Gümrük Müdürlükleri
Erenköy Gümrük Müdürlüğü
Antalya Gümrük Müdürlüğü
Bursa Gümrük Müdürlüğü
Giresun Gümrük Müdürlüğü
İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü
Ayrıca, 90 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nin
3’üncü maddesine eklenen 11’inci fıkra ile, AB menşeli olmayan 9403.10 ve 9403.30 tarife
alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşyanın serbest
dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili olarak belirlenen idareler izleyen tablodaki gibidir.
1
Sirkülerin izleyen bölümlerinde yalnızca “Tebliğ” şeklinde belirtilecektir.
Aksaray Gümrük Müdürlüğü
Konya Gümrük Müdürlüğü
Giresun Gümrük Müdürlüğü
90 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nin 3’üncü
maddesinde 03/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile
yapılan değişikliklerin tamamı kıyaslamalı olarak izleyen tabloda gösterilmektedir.2
Değişiklik/Ekleme
Yapılan Madde
Değişiklikten Önce
Değişiklikten sonra
3/1
AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 tarife
pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29
tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest
dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük
müdürlüklerinden yapılır.
AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 (9403.10 ve
9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile
9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşya hariç) tarife
pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt
pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş
işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden
yapılır.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Erenköy Gümrük Müdürlüğü
İnegöl Gümrük Müdürlüğü
Bursa Gümrük Müdürlüğü
İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğü
Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
3/10
AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00,
8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer
alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyanın
serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük
Müdürlüğünden yapılır.
3/11
-
2
Çıkarılan ve eklenen kısımlar, sırasıyla, kırmızı ve yeşil ile yazılmıştır.
2
Sıra Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğü
Antalya Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Giresun Gümrük Müdürlüğü
İnegöl Gümrük Müdürlüğü
Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
AB
menşeli
olmayan
8302.10.00.00.00,
8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan
ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca
mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları,
çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar için
diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın
(koltuk amortisörleri ile teleskopik bilyeli raylar hariç)
serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük
Müdürlüğünden yapılır.
AB menşeli olmayan 9403.10 ve 9403.30 tarife alt
pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00
GTİP’inde yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri
Aksaray Gümrük Müdürlüğü, Konya Gümrük Müdürlüğü
ve Giresun Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ek 1: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kaliteden Sorumlu Ortak
[email protected]
3
Ek 1:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 116)
MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük
İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu
fıkradan sonra gelmek üzere onbirinci fıkra eklenmiştir.
“(1) AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 (9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya
ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşya hariç) tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt
pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğü
Antalya Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Giresun Gümrük Müdürlüğü
İnegöl Gümrük Müdürlüğü
Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
“(10) AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan ve
mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları,
çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın
(koltuk amortisörleri ile teleskopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük
Müdürlüğünden yapılır.”
“(11) AB menşeli olmayan 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00
GTİP’inde yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Aksaray Gümrük Müdürlüğü, Konya Gümrük Müdürlüğü
ve Giresun Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
4
Download

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz