GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2015/3
Tarih: 02/01/2015
Ref : 6/3
Konu: TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA
YÖNELİK
TEKNİK
MEVZUATI
HAZIRLAYACAK
KURUMLARIN
BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN
KARARIN
EKİNDE
YAPILAN
DÜZENLEMENİN
DUYURULMASI
HAKKINDA
TEBLİĞ
(ÜRÜN
GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2015/25) YAYIMLANMIŞTIR
31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Ürünlerinin
İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine
İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ1 (Ürün
Güvenliği ve Denetimi 2015/25)” yayımlanmıştır.
Tebliğ, 23/02/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tebliğ, 15/01/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı
Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karar”ın2 2’nci maddesinden aldığı yetkiye
dayanarak Ekonomi Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeyi duyurmak amacıyla hazırlanmıştır.
Ekonomi Bakanlığı,


“tekstil ürünleri” konu başlığını taşıyan 11’inci bölüm,
“muhtelif” başlığını taşıyan 32’nci bölüm,
ile ilgili olarak koordinatör ya da çalışmalara katkı verecek kuruluşları izleyen
tabloda belirtildiği şekilde yeniden belirlemiştir.
Ekonomi Bakanlığı, ayrıca,


1
2
“tehlikeli maddeler” başlığını taşıyan 15’inci bölüme “pil ve
akümülatörler” şeklinde,
“ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin genel hükümler”
başlığını taşıyan 19’uncu bölüme “ayakkabılar” şeklinde,
Sirkülerin izleyen bölümlerinde yalnızca “Tebliğ” şeklinde belirtilecektir.
Söz konusu karar, 29/04/1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
alt ürün başlıkları eklemiş ve bu bunlarla ilgili koordinatör ve katkı verecek
kuruluşları da belirlemiştir. Bu şekilde belirlenen kuruluşlar da izleyen tabloda yer
almaktadır.
Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı
Konu Başlığı
11. Tekstil Ürünleri
Koordinatör Kurumlar (KK) ve Çalışmalara
Katkıda Bulunacak Diğer Kurumlar (ÇKBK)
KK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ÇKBK: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
KK: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
ÇKBK: Ekonomi Bakanlığı
KK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ÇKBK: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı
KK: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ÇKBK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
KK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ÇKBK: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı
15. Tehlikeli Maddeler
-Pil ve akümülatörler
19. Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına
İlişkin Genel Hükümler
-Ayakkabılar
32. Muhtelif
-Ayakkabılar
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ek 1: Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak
Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması
Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2015/25)
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kaliteden Sorumlu Ortak
[email protected]
2
Ek 1:
Ekonomi Bakanlığından:
TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK
MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN
DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/25)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk
Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin
Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen Karar ekinin 11 ve 32
nci bölümlerindeki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar ile 15 ve 19 uncu bölümlerine ilave edilen alt
ürün grubu başlıklarındaki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.
Protokol
MADDE 2 – (1) Gerekli görüldüğü takdirde, kuruluşlar arasında devre ilişkin usul ve esaslar yapılacak
protokol ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğ Eki:
EK 1:
3
Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı
Konu Başlığı
11. Tekstil Ürünleri
Koordinatör Kurumlar ve Çalışmalara Katkıda Bulunacak Diğer
Kurumlar
Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
15. Tehlikeli Maddeler
- Pil ve akümülatörler
Koordinatör Kurumlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurum: Ekonomi Bakanlığı
19. Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına
İlişkin Genel Hükümler
-
Ayakkabılar
Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı
32. Muhtelif
Koordinatör Kurum: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
Koordinatör Kurum:
-
Ayakkabılar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı
4
Download

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz