TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK
MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN
DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/25)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin
İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde
verilen yetkiye istinaden Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen Karar ekinin 11 ve 32 nci bölümlerindeki sorumlu/koordinatör,
katkıda bulunacak kuruluşlar ile 15 ve 19 uncu bölümlerine ilave edilen alt ürün grubu başlıklarındaki sorumlu/koordinatör, katkıda
bulunacak kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.
Protokol
MADDE 2 – (1) Gerekli görüldüğü takdirde, kuruluşlar arasında devre ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokol ile
belirlenir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız
31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29222
Download

Eki için tıklayınız