GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/30
Tarih: 04/07/2014
Ref: 6/30
Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE
İLİŞKİN 2013/2 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.
04/07/2014 tarihli ve ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Kota ve Tarife
Kontenjanı İdaresine İlişkin 2013/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
yayımlanmıştır (Ek 1). Söz konusu tebliğe ilişkin özet bilgi izleyen tabloda gösterilmektedir:
Adı
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin
Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ
Düzenlemenin
Sayısı
Açıklama
Yayımlandığı Resmi Gazete 04/07/2014-29050
04/07/2014
Yürürlük Tarihi
Düzenlemeyi Yapan Kurum Ekonomi Bakanlığı
1. 23/07/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı
İdaresine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2013/2) 4’üncü maddesi değiştirilmiştir.
2. Yapılan değişiklik sonrasında, 2013/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin
Tebliğin 4 üncü maddesi şu şekli almıştır: “Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır
yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 45.000 kg’ı aşamaz.”
3. Yapılan değişiklik, daha önce 25.000 kg olarak uygulanan “bir ithal lisansında verilebilecek azami
miktar”ın 20.000 kg artışla 45.000 olarak belirlenmesinden ibarettir.
4. Söz konusu değişiklik 04/07/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
5. Dördüncü maddesinde değişiklik yapılan 2013/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine
İlişkin Tebliğ 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli
olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım
usul ve esaslarını içermektedir.
6. Kota miktarları aşağıdaki gibidir:
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
1.Dönem
(2/7/20131/7/2014
Kota Miktarı
2.Dönem
3.Dönem
(2/7/2014(2/7/20151/7/2015)
1/7/2016)
4.Dönem
(2/7/20161/7/2017)
3920.20.21.00.19
Diğerleri
1.149 Ton
1.183 Ton
1.255 Ton
1.218 Ton
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ek 1: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2)
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kalite Kontrolden Sorumlu Ortak
[email protected]
2
Ek 1:
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2013/2) DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife
Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2013/2) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal
lisansında verilebilecek miktar, 45.000 kg’ı aşamaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
23/7/2013
Sayısı
28716
3
Download

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin