GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/39
Tarih: 21/07/2014
Ref: 6/39
Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR
A. Genel Bilgi
19/07/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin 2014/21 sayılı Tebliğ1 yayımlanmıştır (Ek 1). Tebliğ 2015 yılının ilk
yarısında süresi dolacak, Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Endonezya, Hong Kong menşeli
ya da bu ülkelerce ihracı yapılan belli ürünlerin ithalatında uygulanan mevcut dampinge karşı
önlemleri ilgililere hatırlatma amacıyla yayımlanmıştır.
B. Tebliğe İlişkin Özet Bilgi
Tebliğ’e ilişkin özet bilgi izleyen tabloda yer almaktadır:
Düzenlemenin
Açıklama
1
Adı
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
Sayısı
Tebliğ No: 2014/21
19/07/2014-29065
19/07/2014
Ekonomi Bakanlığı
Yayımlandığı Resmi Gazete
Yürürlük Tarihi
Düzenlemeyi Yapan Kurum
1. Sirkülerin “C. Yürürlük Süresi Sona Erecek Dampinge Karşı Önlemler” başlığını
taşıyan bölümde ayrıntısı verilen ürünlere ilişkin dampinge karşı önlemlerin süresi
2015 yılının ilk yarısında sona erecektir.
2. Mevzuat uyarınca, dampinge karşı önlemlere konu ürünlerin yerli üreticilerinin ya
da yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek ya da tüzel kişi ya da
kuruluşların nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılmasını talep etme
hakları mevcut bulunmaktadır.
3. NGGS, ilgili ürünlerdeki mevcut dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin
dampingin ve zararın devam etmesine ya da yeniden meydana gelmesine yol açacağı
iddiasıyla talep edilebilmektedir.
4. Talebe ilişkin başvurunun,
 yeterli delille desteklenmesi,
 yazılı olması,
 ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay yapılması,
gerekmektedir.
Sirkülerin izleyen bölümlerinde yalnızca “Tebliğ” olarak belirtilecektir.
5. Başvurular aşağıda belirtilen makama ve adrese yapılır:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510, Emek-Ankara
6. Başvuruların ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde NGGS açılır.
7. Mevcut dampinge karşı önlem NGGS sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya
devam eder.
8. NGGS sonucunda dampinge karşı önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın
devam etmesine ya da yeniden meydana gelmesine yol açması muhtemel olduğu
yönünde tespit yapılırsa mevcut önlemin olduğu gibi ya da değiştirilerek
uygulanmasına devam edilir. Tespit aksi yönde ise, mevcut dampinge karşı önlem
yürürlükten kaldırılır.
9. Yukarıdaki açıklamalar gereğince, dampinge karşı mevcut önlemlere konu olan
ürünlerin yerli üreticilerinin ya da yerli üretim dalı adına hareket edenlerin, ilgili
ürünlerdeki mevcut dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın
devam etmesine ya da yeniden meydana gelmesine yol açacağı yönünde iddiaları
varsa ve bu iddialarını yeterli delille destekleyebiliyorlarsa, NGGS açılması talebiyle
Ekonomi Bakanlığı’na başvurmaları kendi yararlarına olabilecektir.
Açıklama
C. Yürürlük Süresi Sona Erecek Dampinge Karşı Önlemler
2015 yılının ilk yarısı içinde uygulama süresi dolacak olan dampinge karşı
önlemlere ilişkin ayrıntılar izleyen tabloda belirtilmektedir:
G.T.İ.P.
Ürün
7307.91.00.00.00
7307.93.11.00.11
7307.93.11.00.12
7307.93.19.00.00
5407.41.00.90.11
5407.41.00.90.12
5407.42.00.90.11
5407.42.00.90.12
5407.43.00.90.11
5407.43.00.90.12
5407.44.00.90.11
5407.44.00.90.12
5407.51.00.90.11
5407.51.00.90.12
5407.52.00.90.11
5407.52.00.90.12
5407.53.00.90.11
5407.53.00.90.12
Flanşlar
Dirsekler
Kavisler
Diğerleri
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Menşe veya
İhracatçı
Ülke
Önlemin
Yayımlandığı
Resmi Gazete
Tarih ve No’su
Tebliğ
No
Önlemin
Bitiş Tarihi
Çin Halk
Cumhuriyeti
22.01.2010/27470
2010/2
22.01.2015
Çin Halk
Cumhuriyeti
11.04.2010/27549
2010/8
11.04.2015
2
5407.54.00.90.11
5407.54.00.90.12
5407.61.10.90.11
5407.61.10.90.12
5407.61.30.90.11
5407.61.30.90.12
5407.61.50.90.11
5407.61.50.90.12
5407.61.90.90.11
5407.61.90.90.12
5407.69.10.90.11
5407.69.10.90.12
5407.69.90.90.11
5407.69.90.90.12
5407.71.00.90.11
5407.71.00.90.12
5407.72.00.90.11
5407.72.00.90.12
5407.73.00.90.11
5407.73.00.90.12
5407.74.00.90.11
5407.74.00.90.12
5407.81.00.90.11
5407.81.00.90.12
5407.82.00.90.11
5407.82.00.90.12
5407.83.00.90.11
5407.83.00.90.12
5407.84.00.90.11
5407.84.00.90.12
5407.91.00.90.11
5407.91.00.90.12
5407.92.00.90.11
5407.92.00.90.12
5407.93.00.90.11
5407.93.00.90.12
5407.94.00.90.11
5407.94.00.90.12
5810.92.10.00.00
5810.92.90.00.00
6005.31.10.00.00
6005.32.10.00.00
6005.33.10.00.00
6005.34.10.00.00
6006.31.10.00.00
6006.32.10.00.00
6006.33.10.00.00
6006.34.10.00.00
6303.12.00.00.00
6303.92
5407.41.00.90.11
5407.41.00.90.12
5407.42.00.90.11
5407.42.00.90.12
5407.43.00.90.11
5407.43.00.90.12
5407.44.00.90.11
5407.44.00.90.12
5407.51.00.90.11
5407.51.00.90.12
5407.52.00.90.11
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Kıymeti kg.da (net ağırlık)
17,50 Euro'yu geçenler (Eni
150 cm'yi geçenler)
Diğerleri (Eni 150 cm'yi
geçenler)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Sentetik liflerden
Sentetik liflerden
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
3
2905.31
Mono Etilen Glikol
(MEG)
7010.20.00.00.00
Yalnızca camdan tencere,
tava, çaydanlık kapaklar
Bulgaristan
02.05.2010/27569
2010/11
02.05.2015
23.05.2010/27589
2010/12
23.05.2015
23.05.2010/27589
2010/13
23.05.2015
23.05.2010/27589
2010/14
23.05.2015
31.05.2010/27597
2010/16
31.05.2015
Endonezya
7315.11.90.00.11
Transmisyon zincirleri
7315.11.90.00.19
Diğerleri
7315.12.00.00.11
Transmisyon zincirleri
7315.12.00.00.19
Diğerleri
7315.19.00.00.00
Aksamlar
8715.00.10.00.00
Bebek arabaları
Hong Kong
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
8715.00.90.00.00
Yalnızca bebek
arabalarının şasileri
Çin Halk
Cumhuriyeti
8415.83.00.90.00
Yalnız belirli salon tipi
sıcak ve soğuk hava
cihazları (fancoil)
Çin Halk
Cumhuriyeti
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ek 1: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21)
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kaliteden Sorumlu Ortak
[email protected]
4
Ek 1:
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/21)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri
çerçevesinde, 2015 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını
kapsamaktadır.
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma
süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
G.T.İ.P. *
7307.91.00.00.00
7307.93.11.00.11
Ürün
Flanşlar
Dirsekler
Menşe veya
İhracatçı
Ülke
Önlemin
Yayımlandığı
Resmi Gazete
Tarih ve No’su
Çin Halk
Cumhuriyeti 22.01.2010/27470
Kavisler
Diğerleri
Döşemelik
5407.41.00.90.11
mensucat
5407.41.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.42.00.90.11
mensucat
5407.42.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.43.00.90.11
mensucat
Çin Halk
5407.43.00.90.12 Perdelik mensucat
11.04.2010/27549
Cumhuriyeti
Döşemelik
5407.44.00.90.11
mensucat
5407.44.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.51.00.90.11
mensucat
5407.51.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.52.00.90.11
mensucat
Tebliğ
No
Önlemin
Bitiş
Tarihi
2010/2
22.01.2015
2010/8
11.04.2015
7307.93.11.00.12
7307.93.19.00.00
5
5407.52.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.53.00.90.11
mensucat
5407.53.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.54.00.90.11
mensucat
5407.54.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.61.10.90.11
mensucat
5407.61.10.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.61.30.90.11
mensucat
5407.61.30.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.61.50.90.11
mensucat
5407.61.50.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.61.90.90.11
mensucat
5407.61.90.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.69.10.90.11
mensucat
5407.69.10.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.69.90.90.11
mensucat
5407.69.90.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.71.00.90.11
mensucat
5407.71.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.72.00.90.11
mensucat
5407.72.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.73.00.90.11
mensucat
5407.73.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.74.00.90.11
mensucat
5407.74.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.81.00.90.11
mensucat
5407.81.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.82.00.90.11
mensucat
5407.82.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.83.00.90.11
mensucat
5407.83.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.84.00.90.11
mensucat
5407.84.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.91.00.90.11
mensucat
5407.91.00.90.12 Perdelik mensucat
5407.92.00.90.11
Döşemelik
6
mensucat
5407.92.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.93.00.90.11
mensucat
5407.93.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.94.00.90.11
mensucat
5407.94.00.90.12 Perdelik mensucat
Kıymeti kg.da
(net ağırlık) 17,50
5810.92.10.00.00 Euro'yu geçenler
(Eni 150 cm'yi
geçenler)
Diğerleri (Eni 150
5810.92.90.00.00
cm'yi geçenler)
Perdelik (tül
6005.31.10.00.00
perdeler dahil)
Perdelik (tül
6005.32.10.00.00
perdeler dahil)
Perdelik (tül
6005.33.10.00.00
perdeler dahil)
Perdelik (tül
6005.34.10.00.00
perdeler dahil)
Perdelik (tül
6006.31.10.00.00
perdeler dahil)
Perdelik (tül
6006.32.10.00.00
perdeler dahil)
Perdelik (tül
6006.33.10.00.00
perdeler dahil)
Perdelik (tül
6006.34.10.00.00
perdeler dahil)
6303.12.00.00.00 Sentetik liflerden
6303.92
Sentetik liflerden
Döşemelik
5407.41.00.90.11
mensucat
5407.41.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.42.00.90.11
mensucat
5407.42.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.43.00.90.11
mensucat
5407.43.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.44.00.90.11
mensucat
5407.44.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.51.00.90.11
mensucat
5407.51.00.90.12 Perdelik mensucat
Döşemelik
5407.52.00.90.11
mensucat
2905.31
Mono Etilen
Glikol (MEG)
Bulgaristan
Yalnızca
02.05.2010/27569 2010/11 02.05.2015
23.05.2010/27589 2010/12 23.05.2015
7
7010.20.00.00.00 camdan tencere,
tava, çaydanlık
kapaklar
7315.11.90.00.11
7315.11.90.00.19
Hong Kong
Çin Halk
Cumhuriyeti
Transmisyon
zincirleri
7315.12.00.00.19
Diğerleri
Transmisyon
zincirleri
Diğerleri
7315.19.00.00.00
Aksamlar
7315.12.00.00.11
Endonezya
8715.00.10.00.00 Bebek arabaları
Çin Halk
Cumhuriyeti 23.05.2010/27589 2010/13 23.05.2015
Çin Halk
Cumhuriyeti
23.05.2010/27589 2010/14 23.05.2015
Yalnızca bebek
8715.00.90.00.00 arabalarının
şasileri
Çin Halk
Cumhuriyeti
Yalnız belirli
salon tipi sıcak
Çin Halk
8415.83.00.90.00 ve soğuk hava
31.05.2010/27597 2010/16 31.05.2015
Cumhuriyeti
cihazları
(fancoil)
(*)Dampinge karşı önlemlere konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar
kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana
gelen değişiklikler, ilgili tebliğler ile Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır.
Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci
maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce
tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik
eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin
ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai
gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin
veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların
başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden
en geç üç ay önce;
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,
Tel: 0.312. 204 77 18 veya 212 87 52
Faks: 0.312. 212 87 65
adresine ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde -nihai gözden
geçirme soruşturması- başlatılır.
(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya
kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine
veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde,
mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek
8
uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam
etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi
halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
9
Download

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz