KONAK BELEDİYE MECLİSİ
03.11.2014
Pazartesi Saat:17.00
GÜNDEM
1-Meclisin açılışı
2-Mecliste verilecek önergeler
3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 55.maddesine göre Belediyemiz 2013 yılı
Sayıştay Denetim Raporu sonucu hakkında bilgi sunulması.
4-Birimlerden gelen önergeler
1-(123/14)-Konak Umurbey Mahallesi 1404 ada, 1 parselin Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.06.2010 tarih, 5145 sayılı
kararı ile tescil kaydı kaldırıldığından konunun 1/1000 ölçekli imar
planı yönüyle değerlendirilmesi hk.(Etüd Proje Md.)
2-(124/14)-Güney Mahallesi, 3296 ada ve 8302 adada hazırlanan 1099 nolu
imar planı uygulaması sınırları içerisinde, ilgili mevzuat
doğrultusunda yaşanan uygulama sorunlarının imar planı yönüyle
değerlendirilmesi talebi hk. (Etüd Proje Md.)
3-(125/14)-Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notlarının mevzuatta
yapılan değişiklikler dikkate alınarak güncellenmesine ilişkin
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği
doğrultusunda, 1/1000 ölçekli İmar Planı Plan Notlarının yeniden
düzenlenmesi hk. (Etüd Proje Md.)
4-(126/14)-Alsancak Mahallesi 7730 ada, 20 parselde yer alan tescilli yapının
korunması ve uygulamada yaşanan sorunlara çözüm getirebilmek
amacıyla önerileri doğrultusunda 1/1000 ölçekli plan değişikliği
talebi hk. (Etüd Proje Md.)
5-(127/14)-Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri ve Spor İşleri Müdürlüklerinde
kullanılmak üzere 4 adet Panel araç ile 2 adet Otobüsün satın
alınması hk. (Ulaşım Hizmetleri Md.)
6-(128/14)-Belediyemize ait Nikah Salonlarındaki fotoğraf ve video çekim
işine ilişkin İzmir Fotoğrafçılar Odasının talebi hk.(Yazı İşleri Md.)
7-(129/14)-Denizli İli Bozkurt Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması
hk.(Özel Kalem Md.)
8-(130/14)-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma
Yönetmeliği hk.(Ruhsat ve Denetim Md.)
1/3
03.11.2014
Pazartesi Saat:17.00
5-Komisyonlardan gelen raporlar.
1-(81/14)-Güney Mahallesi 2312 ada, 17 parseldeki Özel Sağlık Tesisi alanına
plan notu ilavesine yönelik plan değişikliği talebi hakkındaki İmarHukuk- Sağlık Komisyonu raporu.
6-Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
1-(146/09)-İlçemiz mahallelerinin birleştirilmesi ile ilgili işlemin 5393 sayılı
Belediye Kanununa göre değerlendirilmesi hk. (Hukuk
Komisyonu)
2-(04/14)-Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi imar planı, plan notları
ve lejant paftasının yeniden düzenlenmesi hk. (İmar – Hukuk
Komisyonu)
3-(43/14)-Göztepe Mahallesi 838 ada, 39-42 ve 43 nolu parsel sayılı
taşınmazların 2010-2014 yılları arası ek imar programına alınması
hk. (İmar – Plan ve Bütçe Komisyonu)
4-(49/14)-Dar gelirli vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlere katılımının
sağlanması hk.(Burs ve Eğitim – Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu)
5-(50/14)-Turizmi geliştirmek ve esnafa katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir
ve İlçe Belediyeleri ile ortak gezi güzergahları belirlenmesi
hk.(Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma – Turizm – Esnaf
Komisyonu)
6-(51/14)-Ekonomik durumu iyi olmayan çocuk ve gençlere, eğitimlerini
sürdürmeleri için katkı sağlamak hk.(Burs ve Eğitim – Kadın
Erkek Eşitliği – Plan ve Bütçe – Gündem 21 Komisyonu)
7-(52/14)-Esnaf sorunları, çözümü ve esnaf örgütleri ile ortak çalışma
yapılması hk.(Esnaf – Gündem 21 – Turizm Komisyonu)
8-(53/14)-Pazaryerleri sorunlarının belirlenmesi ve modern kapalı
pazaryerlerinin kurulması hk.(Esnaf – Çevre – Kentsel DönüşümSağlık Komisyonu)
9-(54/14)-Her yaştan bireylerin ve engellilerin yararlanabileceği yeşil alan ve
spor alanlarının oluşturulması hk.(Spor – Engelliler – Çevre –
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu)
10-(56/14)-Engelli sorunları, çözümü, engelli örgütlerinin bir araya getirilmesi
ve “Engelsiz kent” modeli hk.(Engelliler – Gündem 21- Kadın
Erkek Eşitliği – Spor – Sağlık Komisyonu)
2/3
03.11.2014
Pazartesi Saat:17.00
11-(64/14)-Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ek
ödeme hk. (Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonu)
12-(65/14)-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir parka “Üç Fidan”
isminin verilmesi hk.(İmar-Çevre-Gündem 21Komisyonu)
13-(67/14)-Mecidiye Mahallesi 509 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların
2010-2014 yılları arası ek imar programına alınması hk.(İmar
Komisyonu)
14-(82/14)-Güneşli Mahallesi 6870 ada 1-2- 5 ve 8 parsellerin “Akaryakıt +
LPG Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli
imar planı değişikliği talebi hk. (İmar- Hukuk- Çevre Komisyonu)
15-(84/14)-Kemeraltı, Güzelyurt Mahallesi, (Eski:199 ada, 57 parsel)
Yeni:7373 ada, 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine
yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği talebi
hk. (İmar- Hukuk Komisyonu)
16-(88/14)-Belediyemiz Sahil bandında kalan binaların kat yüksekliklerinin
mevcut ruhsatlı yapıların yükseklik oranları ile silueti dikkate
alınarak imar planı kararı olarak belirlenmesi hk. (İmar- HukukKomisyonu)
17-(99/14)-Gültepe Millet Mahallesinde Pazar kurulmasına ilişkin talep hk.
(Esnaf - Çevre Komisyonu)
18-(104/14)-Ege Mahallesi, 1384 ada, 11-36-38-40 parsellerin TCDD Alanı
olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk.
(İmar Komisyonu)
19-(105/14)-Akdeniz Mahallesi, 974 ada, 13 parselin Turistik Tesis Alanı
(TTA) Otel olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli plan
değişikliği hk. (İmar Komisyonu)
20-(106/14)-Konak Umurbey Mahallesi, 7840 ada, 1 parsel ve 1445 ada, 2-3-45-6-7 ve 32 parsellerin yer aldığı imar adalarının birleştirilmesine
yönelik 1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi hk. (İmar Komisyonu)
21-(117/14)-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma
Yönetmeliği hk.(Hukuk- Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu)
7- Dilek ve öneriler.
8- Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
9- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.
3/3
Download

KONAK BELEDİYE MECLİSİ 03.11.2014