KONAK BELEDİYE MECLİSİ
01.09.2014
Pazartesi Saat:18.00
GÜNDEM
1-Meclisin açılışı
2-Mecliste verilecek önergeler
3-Birimlerden gelen önergeler
1-(83/14)-Güneşli Mahallesi, 6944 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan
değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz hk. (Etüd Proje Md.)
2-(84/14)-Kemeraltı, Güzelyurt Mahallesi, (Eski:199 ada, 57 parsel)
Yeni:7373 ada, 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine
yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği talebi
hk. (Etüd Proje Md.)
3-(85/14)-Gürçeşme Küçükada Mahallesi Afete maruz bölge sınırlarının
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli
planlara işlenmesi hk. (Etüd Proje Md.)
4-(86/14)-Çınarlı Mahallesi 8623 ada, 6 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesi hk.
(Etüd Proje Md.)
5-(87/14)-Çınarlı Mahallesi 1507 ada, 102 parsel ile 8668 ada, 1 parselin
1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Belediye Hizmet
Alanı olarak belirlenmesi hk. (Etüd Proje Md.)
6-(88/14)-Belediyemiz Sahil bandında kalan binaların kat yüksekliklerinin
mevcut ruhsatlı yapıların yükseklik oranları ile silueti dikkate
alınarak imar planı kararı olarak belirlenmesi hk. (Etüd Proje Md.)
7-(89/14)-Yenişehir 8054 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı, 41569 ada,
22 parsel ve çevresinin de Pazaryeri olarak düzenlenmesine yönelik
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hk. (Etüd Proje Md.)
8-(90/14)-Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet El Silindiri, 1
adet Asfalt Kazıma Makinesi, 1 adet Çok Amaçlı Lastik Tekerlekli
Mini Yükleyicinin satın alınması hk. (Fen İşleri Md.)
1/4
01.09.2014
Pazartesi Saat:18.00
9-(91/14)-Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde Engelli taşıma
hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Minibüsün satın alınması
hk. (Ulaşım Hizmetleri Md.)
10-(92/14)-Belediye Gelirleri Kanununa göre Eğlence Vergisi, İşgal Harcı,
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harçlarının Maliye Bakanlığı
tebliği gereği kanunda belirtilen en alt en üst sınırları aşmamak
kaydıyla tarifelerinin belirlenmesi hk.(Strateji Geliştirme Md.)
11-(93/14)-Belediyemiz 2015-2019 yılları stratejik planı hk.(Strateji Geliştirme
Md.)
12-(94/14)-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları
Yönetmeliği hk.(Strateji Geliştirme Md.)
13-(95/14)-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Usul
ve Esasları
Yönetmeliği hk.(Mali Hizmetler Md.)
14-(96/14)-İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 40421 ada, 197,00 m2
yüzölçümlü, 9 parsel sayılı taşınmazdaki 25/197 hisseye karşılık
gelen Belediyemize ait 25,00 m2.lik hissenin diğer hissedarlar
adına satışı hk.(Emlak ve İstimlak Md.)
15-(97/14)-Konak Belediyesi Sosyal Yardımlar ve Hizmetler Yönetmeliğinin
6.maddesinin 1.bendine göre Sosyal Yardım Komisyonuna meclis
üyeleri arasından 3 üyenin seçilmesi hk.(Sosyal Yardım İşleri Md.)
16-(98/14)-Konak Belediyesi Eğitim Yardımı Yönetmeliğinin 6.maddesinin
2.bendine göre Eğitim Yardımı Komisyonuna meclis üyeleri
arasından 3 üyenin seçilmesi hk.(Sosyal Yardım İşleri Md.)
17-(99/14)-Gültepe Millet Mahallesinde Pazar kurulmasına ilişkin talep
hk.(Zabıta Md.)
18-(100/14)-Spor faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla 5393 sayılı Belediye
Kanununun 75/c maddesine göre ortak hizmet projesi yapılması
hk.(Dış İlişkiler Md.)
19-(101/14)-Brüksel’de düzenlenen 12.Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftasına
katılım hk. (Özel Kalem Md.)
20-(102/14)-İzmir Kalkınma Ajansının “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi
İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı” başlıklı proje hk.
(Dış İlişkiler Md.)
21-(103/14)-Gültepe Rekreasyon alanına Aydın ERTEN isminin verilmesi hk.
(Meclis Üyeleri)
2/4
01.09.2014
Pazartesi Saat:18.00
4-Komisyonlardan gelen raporlar.
1-(172/12)-Hizmet binası yapılması hakkındaki İmar- Hukuk- Plan ve
Bütçe- Kentsel Dönüşüm Komisyonu raporu.
2-(74/14)-Amatör spor kulüplerine yardım yapılması hakkındaki Plan ve
Bütçe- Spor- Hukuk Komisyonu raporu.
3-(76/14)-İzmir 1.İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden
düzenlenen Belediyemiz memur cetvellerinde unvan ve derece
değişikliği hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu.
4-(80/14)-Gültepe Mahallesi 43149 ada, 122 m2 yüzölçümlü, 21 parsel
sayılı taşınmazdaki 11/122 hisseye karşılık gelen Belediyemize ait
11 m2.lik hissenin diğer hissedarlar adına satışı hakkındaki
Hukuk- Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
5-Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
1-(146/09)-İlçemiz mahallelerinin birleştirilmesi ile ilgili işlemin 5393 sayılı
Belediye Kanununa göre değerlendirilmesi hk. (Hukuk
Komisyonu)
2-(04/14)-Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi imar planı, plan notları
ve lejant paftasının yeniden düzenlenmesi hk. (İmar – Hukuk
Komisyonu)
3-(43/14)-Göztepe Mahallesi 838 ada, 39-42 ve 43 nolu parsel sayılı
taşınmazların 2010-2014 yılları arası ek imar programına alınması
hk. (İmar – Plan ve Bütçe Komisyonu)
4-(49/14)-Dar gelirli vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlere katılımının
sağlanması hk.(Burs ve Eğitim – Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu)
5-(50/14)-Turizmi geliştirmek ve esnafa katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir
ve İlçe Belediyeleri ile ortak gezi güzergahları belirlenmesi
hk.(Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma – Turizm – Esnaf
Komisyonu)
6-(51/14)-Ekonomik durumu iyi olmayan çocuk ve gençlere, eğitimlerini
sürdürmeleri için katkı sağlamak hk.(Burs ve Eğitim – Kadın
Erkek Eşitliği – Plan ve Bütçe – Gündem 21 Komisyonu)
3/4
01.09.2014
Pazartesi Saat:18.00
7-(52/14)-Esnaf sorunları, çözümü ve esnaf örgütleri ile ortak çalışma
yapılması hk.(Esnaf – Gündem 21 – Turizm Komisyonu)
8-(53/14)-Pazaryerleri sorunlarının belirlenmesi ve modern kapalı
pazaryerlerinin kurulması hk.(Esnaf – Çevre – Kentsel DönüşümSağlık Komisyonu)
9-(54/14)-Her yaştan bireylerin ve engellilerin yararlanabileceği yeşil alan ve
spor alanlarının oluşturulması hk.(Spor – Engelliler – Çevre –
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu)
10-(55/14)-Kadına şiddet, çocuk gelinler ve töre cinayetlerine karşı eğitim
faaliyetleri, kadın sığınma evleri yapılması hk.(Kadın Erkek
Eşitliği – Sağlık – Burs ve Eğitim - Plan ve Bütçe – Hukuk
Komisyonu)
11-(56/14)-Engelli sorunları, çözümü, engelleri örgütlerinin bir araya
getirilmesi ve “Engelsiz kent” modeli hk.(Engelliler – Gündem
21- Kadın Erkek Eşitliği – Spor – Sağlık Komisyonu)
12-(64/14)-Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ek
ödeme hk. (Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonu)
13-(65/14)-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir parka “Üç Fidan”
isminin verilmesi hk.(İmar-Çevre-Gündem 21Komisyonu)
14-(66/14)-Fettah Mahallesi 374 ada, 37 parsel sayılı taşınmazın 2010-2014
yılları arası ek imar programına alınması hk.(İmar Komisyonu)
15-(67/14)-Mecidiye Mahallesi 509 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların
2010-2014 yılları arası ek imar programına alınması hk.(İmar
Komisyonu)
16-(79/14)-2.Aziziye Mahallesi 36464 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların
2010-2014 yılları arası ek imar programına alınması hk.(İmarHukuk-Çevre Komisyonu)
17-(81/14)-Güney Mahallesi 2312 ada, 17 parseldeki Özel Sağlık Tesisi
alanına plan notu ilavesine yönelik plan değişikliği talebi hk.
(İmar- Hukuk- Sağlık Komisyonu)
18-(82/14)-Güneşli Mahallesi 6870 ada 1-2- 5 ve 8 parsellerin “Akaryakıt +
LPG Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli
imar planı değişikliği talebi hk. (İmar- Hukuk- Çevre Komisyonu)
6- Dilek ve öneriler.
7- Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.
4/4
Download

KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.09.2014