BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Balıkesir
Organize sanayi bölgesi
Revizyon imar planı açıklama raporu
Şehir Plancısı Demet Peker ÖZTÜRK
Balıkesir, Nisan 2015
İÇİNDEKİLER
1. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Analizi
1.1 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin Ülke ve Bölgesindeki yeri
1.2 Balıkesir İli Kent Nüfusu
1.3 Balıkesir İlinin Ekonomik Yapısı
1.4 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi çevresinde varolan Sanayi ve Küçük
Sanayi Siteleri
1.5 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin Ulaşım Sistemi
2. Planlama Alanına İlişkin Analiz ve Revizyon İmar Planı Hazırlama Çalışması
ve Plan Hazırlama Süreci
2.1 Yerseçimi (Bakanlık tarafından onaylanmış OSB sınırı ve OSB Yer
Seçimi Komisyonu’na katılan kurumların verdiği şartlı görüşler )
2.2 Fiziksel Eşikler
2.2.1 Jeolojik Durum, Deprem
Yerleşime Uygun Alanlar
Önlem Almadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar
Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alanlar
Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar
2.2.2 İklim
2.2.3 Orman Varlığı
2.2.4 Jeomorfolojik ve Topoğrafik Eşikler
2.2.5 Akarsular ve Taşkın Durumu
2.3 Kurumsal Eşikler
2.3.1 Enerji Nakil \ İletim Hattı
2.3.2 Sağlık Koruma Bandı
2.3.3 Doğalgaz Boru Hattı
2.3.4 Karayolları Bağlantısı
2.4 Mülkiyet Bilgisi
2.5 Önceki Plan Kararları
3. Sentez ve Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4. Balıkesir OSB ye ait Genel Bilgiler
4.1 Yol Çalışmaları
4.2 Kanalizasyon, Yağmursuyu, Dere Islahı
4.3 İçme Kullanma Suyu Çalışmaları
4.4 Telekomünikasyon Hizmetleri
4.5 Demiryolu Taşımacılığı
4.6 Yakın Çevre Yolu Projesi
4.7 Çevre Faaliyetleri ve Atık Su Arıtma Tesisi
4.8 Enerji Dağıtım Faaliyetleri
4.9 Arsa Tahsisleri
4.10 İtfaiye Birimi Faaliyetleri
4.11 Ağaçlandırma Hizmetleri
4.12 Üniversite- Sanayi İşbirliği
4.13 Meslek Lisesi Alanı
4.14 Dini Tesis Alanı ( Cami )
4.15 Hizmet Destek Alanı
5.Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Arazi Kullanım Değerleri
5.1 Yapılaşma Koşulları
6. Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Plan Kararları
6.1 Sağlık Koruma Bandı
6.2 Sanayi Alanları
6.3 Yol ve Otoparklar
6.4 Sanayi Fuar Alanı
6.5 İdari Sosyal Tesis Alanı ( Genel Hizmet Binaları Alanı )
6.6 Altyapı Alanları
6.7 Akaryakıt Bakım Satış İstasyonu ve Garaj Alanı
6.8 Altyapı Arıtma Alanı
6.9 Park ve Yeşil Alanlar
6.10 Meslek Lisesi Alanı
6.11 Dini Tesis Alanı (Cami)
6.12 Hizmet Destek Alanı
7.Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Plan Notları
8.İmar Planı Değişiklik Gerekçeleri
8.1 TCDD hattı ve Tınaz Tarım
8.2 Yarış Kabin Sanayi
8.3 Starwood
8.4 Cargill-Turyağ
8.5 BEST
8.6 Madak-Un Tarım
8.7 Karayolları kamulaştırma sınırına göre imar planının düzenlenmesi
8.8 OSB Uygulama Yönetmeliğine göre Çekme Mesafelerinin düzenlenmesi
8.9 OSB’nin kuzeydoğusunda yer alan H tipi parselin ve kuzeyinde yer alan
park alanın düzenlenmesi
8.10 OSB’nin 208 ada içerisinde yer alan D tipi parselin ve park alanın
düzenlenmesi
8.11 OSB’nin 204 ada 8 nolu parsele İdari ve Sosyal Tesisi alanından Park
Alanı düzenlenmesi
9. Sonuç ve Tapu Bilgileri
EKLER
30 Ocak 1977 Tarihli 158 Sayılı Resmi Gazete ve Balıkesir Organize Sanayi
Ek1
Bölgesi Yer Seçimi Konusunda 14.06.1983 gününde yerinde inceleme sonucu
yapılan toplantı tutanağı
Ek 2
7269 Sayılı Yasanın 2.Maddesine Göre 23.03.2005 ve 15.03.2011
Tarihlerinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce Onanmış Balıkesir Organize Sanayi
Bölgesi ve Jeolojik – JeoteknikEtüd Raporu Konulu Yazıları
Ek3
T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘nün
01.10.2003 tarih ve B100TSH0100004 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri konulu
yazısı
Ek4
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ‘nın B.11.2.DDY.0.65.00.11/50-12/2791 sayılı,
Balıkesir OSB Yükleme Boşaltma İstasyonu Konulu yazısı
Ek5
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar
Dairesi Başkanlığı’nın B.11.2.DDY.0.84.00.06/73-03/2692 Sayılı Balıkesir Gar
Sahası konulu yazısı
Ek6
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24 / 05/
2005 gün ve B100TSH0100004 Sayılı yazısı
Ek 7
Mülga Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları
İnşaatı Genel Müdürlüğünün 18/10/2010 tarihli ve 17119 sayılı ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün
10/09/2014 tarihli ve 8882 sayılı yazısı
Ek 8
Balıkesir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 11/12/2014 tarihli ve 12007
sayılı yazısı
Ek 9
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü
14. Bölge Müdürlüğünün 05/12/2014 tarihli ve 208108 sayılı yazısı
Ek 10 Balıkesir OSB Yönetim Kurulu’ nun konuya ilişkin kararları
Ek 11 BALGAZ görüşü
Ek 12 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yağmur Suyu Projesi Açıklama Raporu
Ek 13 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Kanalizasyon Açıklama Raporu
Ek 14 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planı Bilgi Paftası
TABLOLAR
Tablo 1 Balıkesir GSYİH'nın ilçeler bazında üretimi
Tablo 2 Onaylı İmar Planı Balıkesir OSB Parsel Tipleri Yapılaşma Koşulları ve
Adetleri
Tablo 3 İmar Değişikliği Yapılacak Yerlere Ait Mülkiyet Bilgileri
Tablo 4 Onaylı İmar Planı Balıkesir OSB Arsa Tahsisleri ( Firma Sayısı, Alan ve
Açıklamalar )
Tablo 5 Balıkesir OSB Onaylı Plan ve Revizyon İmar Planı ( Teklif Plan ) Arazi
Kullanım Değerleri
Tablo 6 Teklif İmar Planı Balıkesir OSB Parsel Tipleri Yapılaşma Koşulları ve
Adetleri
Tablo 7 Balıkesir OSB Üretim Sektörel Dağılım Tablosu
ŞEKİLLER
Şekil 1 1 / 25.000 Balıkesir OSB nin Yakın Çevresi ve Ulaşım Ağı
Şekil 2 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Ülke ve Bölgesindeki yeri
Şekil 3 Balıkesir Merkez – Sanayi Alanları
Şekil 4 1 \ 25.000 Ölçekli Balıkesir OSB Çevresi Jeolojik Etüt Durumu
Şekil 5 Yerleşime Uygunluk Haritası
Şekil 6 Balıkesir OSB Çevresi – Tarım ve Orman Alanları
Şekil 7 BalıkesirOSB Jeomorfolojik ve Topoğrafik Durum
Şekil 8 Balıkesir OSB Arsa Tahsis Planı ( Eylül 2014 )
Şekil 9 Yarış Kabin San. Tic. AŞ. Genel Yerleşim Planı
Şekil 10 Yarış Kabin San. Tic. AŞ. Onaylı İmar Planı
Şekil 11Balıkesir OSB Uygulama İmar Planı ( Onaylı Plan )
Şekil 12Balıkesir OSB Revizyon Uygulama İmar Planı ( Teklif Plan )
Şekil 13
Şekil 14
1. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Analizi
1.1 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin Ülke ve Bölgesindeki yeri
Söz konusu çalışma alanı 39° 06’’ - 40° 39’’ kuzey enlemleri ile 26° 39 ’’ –
28° 58’’ doğu boylamları arasında kalmakta ve incelenen alan toplam 558 ha’ lıkbir
büyüklüktedir.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Marmara bölgesine bağlı olup, Bursaİzmir aksının güneyinde, batıda Ege Denizi, Çanakkale, doğu da Bursa ve
Kütahya, güneyde Manisa ve İzmir’in, kuzeyde ise Marmara Denizi’nin sardığı
Balıkesir yerleşim alanının içinde kalmaktadır.
Tanımlanan çalışma alanının içinde yer alan Balıkesir ili, Bursa’yı İzmir’e
bağlayan zorunlu bir topoğrafik nokta olmakla birlikte, Altınoluk, Akçay, Ören,
Ayvalık v.b. tatil bölgelerini içerisinde barındırması, yine Kuzeyde Marmara
Denizi’ne kıyı ilçesi olan Bandırma’nın İstanbul’dan araçlı deniz otobüsü bağlantısı
nedeniyle kuzey-güney illerinin Balıkesir ve Ege Bölgesi’nide birbirine bağlayan ana
koridor üzerinde bulunmaktadır. Balıkesir’in Diğer İllere Uzaklığı (km)
Balıkesir – Ankara
:533 km
Balıkesir – Antalya
:509 km
Balıkesir – Bursa
:151 km
Balıkesir –İstanbul
:394 km
Balıkesir –İzmir
:173 km
Balıkesir – İzmit
:283 km
Balıkesir – Konya
:546 km
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde yer aldığı, Balıkesir İli 19 İlçe
ve merkeze bağlı 3 beldeden oluşmuştur. Bu ilçeler; Merkez ilçesi (1466 km2),
Savaştepe (425 km2), Sındırgı (1.433 km2), Bigadiç (1.007 km2), Dursunbey (1.906
km2), Kepsut (894 km2), Susurluk (601 km2), Bandırma (599 km2), Erdek (260 km2),
Manyas (589 km2), Balya (952 km2), İvrindi (751 km2), Havran (559 km2), Edremit
(708 km2), Burhaniye (426 km2), Gömeç (131 km2) ile Ayvalık (266 km2), Marmara
(117 km2), Gören (1438 km2 ) dir. Ayrıca Merkez ilçeye bağlı Kocaavşar, Pamukçu
ve Şamlı beldeleri bulunmaktadır.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, kuzeybatısında Gökköy, güneydoğusunda
Kesirven, güneyinde Kabaklı, batısında Çukurhüseyin beldeleri ve doğusunda
Balıkesir( Merkez ) bulunmaktadır. ( Şekil 1 )
1.2 Balıkesir İli Kent Nüfusu
Balıkesir İli Kent Nüfusu 2010 yılı itibariyle 1.152.323 kişidir. Yüzölçümü
14.299 km2, nüfus yoğunluğu ise 80 kişi\km dir.
1.3 Balıkesir İlinin Ekonomik Yapısı
Balıkesir ilinin sahil kesimlerinde zeytincilik, bağcılık ve balıkçılık
yapılmaktadır. Buralarda turizm de gelişmiştir. İç kesimlerinde ise tarım,
hayvancılık, ormancılık ve madencilik yapılmaktadır. İl, tek merkezli büyüme
modeli yerine dengeli büyüme modelini seçerek bu kalkınma planına ilçeleri de dahil
etmiştir. İlde Anadolu Kaplanı sıfatına sahip 16 şirket, 2003 yılı istatistiklerine göre
de Sanayi siciline kayıtlı 467 kuruluş vardır. İlin iç ve dış ticaret hacmi
486.313.997.254.096 TL, ihracat miktarı 80.699.902 $ ve ithalat miktarı 147.567.184
$'dır. Balıkesir ili, devletin en fazla mülk sahibi olduğu ildir. İlin % 40.77'si,
Hazineye ait taşınmazlardan oluşmaktadır. Balıkesir Türkiye'nin gelişmiş illerinden
biridir. 2001 yılı verilerine göre Türkiye gayri safi yurt içi hâsılası içinde yüzde
1,5'lik paya sahip olan Balıkesir, iller sıralamasında 13. büyük ekonomidir. 2000
yılındaki GSYİH'si 2.429.091.750 TL olup kişi başına düşen milli gelir ise 2005
dolardır.
Tablo 1 - Balıkesir GSYİH'nın ilçeler bazında üretimi
İlçe
Oran
İlçe
Balıkesir 24,12
Ayvalık
4,82
Sındırgı
Bandırma 13,98
Bigadiç
4,6
Burhaniye 2,77
Savaştepe 1,36
Gönen
İvrindi
3,79
Kepsut
2,51
Marmara 0,84
Edremit 6,76
Susurluk
3,49
Balya
2,38
Gömeç
Manyas
Dursunbey 2,96
Erdek
2,10
TOPLAM 100,00
12,68
5,58
Oran
İlçe
Oran
2,82
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
İlçe
Havran
Or n
1,75
0,70
SAVAŞTEPE
Şekil 1 – 1 / 25.000 Balıkesir OSB nin Yakın Çevresi ve Ulaşım Ağı
Şekil 2 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Ülke ve Bölgesindeki yeri
1.4 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi çevresinde varolan Sanayi ve Küçük Sanayi
Siteleri
Balıkesir, Güneyinde Manisa ve İzmir, batısında Ege Denizi ve Çanakkale,
doğusunda Kütahya ve Bursa, kuzeyinde Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Bu konumu ile
Türkiye’nin Marmara ve Ege denizine açılan yeşil penceresidir. Gerekkonumu, gerekse iller
arası karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşımı konusunda her imkâna sahip olan Balıkesir,
konumunun verdiği imkânlararağmen, sanayileşmeyiyakalayamamış; Bursa ve Manisa’nın
oldukça gerisinde kalmıştır.
İşsizliğin giderek arttığı kentte, Organize Sanayinin canlandırılmaya çalışılmasıyla
birlikte Yatırımcıların tercih ettiği bir konuma gelen Organize Sanayi Bölgesi ile işsizliğin
ortadan kaldırılmasına ve bölge ekonomisinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.
İlde yapılan sanayi işlerinin payı % 51'dir. Sanayinin oranı tarımdan yüksek olsa da
diğer illerde bu rakam çok daha yukarılardadır. İl sınırları içerisinde Sanayi siciline kayıtlı 4
tane Organize Sanayi Bölgesi vardır. İlin başlıca geçim kaynağı tarım olduğu için de tarıma
dayalı endüstri gelişmiştir. İlin iç kesimlerinde tarıma dayalı sanayi egemendir. Ayrıca
buralarda şeker, un, yem, döküm, tarım alet ve makinaları, transformatör, floresanaydınlatma, pamuklu dokuma, kâğıt, mobilya, sentetik dokuma ve elektrik teçhizatları
üretimi de yapılmaktadır. Körfez yöresinde konserve, sabun, bitki çayı ve zeytinyağı üretimi
yaygındır. Bandırma taraflarında; kimyasal madde, şarap ve gübre sanayi gelişmiş,
Dursunbey taraflarında ise kereste sanayi gelişmiştir İlde kolonyacılık sektörü de gelişmiş
durumdadır. İmalat sanayi ise toplam GSYİH'nın %17'sini oluşturmaktadır. Sındırgı ve
Bigadiç'te ise çok miktarda halı tezgâhı vardır. 2001 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine
göre, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran fabrika sayısı 104'tür ve buralarda 14 bin kişi
çalışmaktadır.
8 ticaret odası ve 5 ticaret borsası bulunan Balıkesir'de üretilen ürünlerin çoğu yurt
içinde tüketilmekte, bir kısmı da Bandırma Limanı'ndan ihraç edilmektedir. Gümrüklerinde,
aralarında kimyasal maddeler, elektrikli araçlar, sentetik çuval, gıda, madencilik, mermer
gibi ürünlerin de bulunduğu ihracatta 50, ithalatta 32 ayrı ürün çeşidi yer almaktadır. İlin dış
ticaret merkezi olan Bandırma Limanı, tüm Balıkesir’in ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını
gerçekleştirmektedir.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi çevresinde yer alan sanayi alanları Şekil 3 te
görülmektedir.
İZMİR YOLU
Şekil 3 – Balıkesir Merkez – Sanayi Alanları
1.5 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin Ulaşım Sistemi
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Merkeze 7 km uzaklıkta olup,
Savaştepe
Karayolu
bağlantısı
üzerinde
bulunmaktadır.
OSB,
ayrıca
güneydoğusundan geçen Bursa – İzmir Çevreyolu’ na bağlanmaktadır.
2. Planlama Alanına İlişkin Analiz ve Revizyon İmar Planı Hazırlama
Çalışması ve Plan Hazırlama Süreci
2.1 Yerseçimi (Bakanlık tarafından onaylanmış OSB sınırı ve OSB Yer Seçimi
Komisyonu’na katılan kurumların verdiği şartlı görüşler )
Bakanlık tarafından onaylanmış OSB sınırı ve OSB Yer seçimi komisyonuna
katılan kurumların verdiği şartlı görüşler
Konu ile ilgili açıklamalar, 30 Ocak 1977 gün ve 1583 sayılı Resmi Gazete de
yer almaktadır. OSB yer Seçimi Komisyonuna katılan kurumların verdiği şartlı
görüşler;Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi konusunda 14.06.1983
gününde yerinde inceleme sonucu yapılan toplantı tutanağında yer almıştır.(Ek I )Buna
göre:
Toprak İskân İl Müdürlüğü, İl Teknik Ziraat Müdürlüğü, Su Ürünleri İl
Müdürlüğü, Toprak Su Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Tarım
ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin ortak görüşleri:
-Anılan alanın planlanması yapılan sulu tarım alanı içinde,
-Herhangi bir taşkına maruz bulunmadığı,
-Gelecekte sulama imkânının mümkün olamayacağı ve bu nedenle üretim
potansiyelinin düşük olacağı, ayrıca
-Söz konusu alan engebeli olduğundan erozyona maruz bulunduğu,
-Herhangi bir amme hizmetine tahsisli olmadığı,
-2510 – 1306 sayılı Kanun amaçlarında kullanma imkânınınbulunmadığı,
-Kiraya verilmediği,
-Devletçe dağıtılan topraklardan olmadığı,
-Bu sahada bulunan meraların herhangi bir köye tahsisli olmadığı, tespitli mera
olduğu ve meralık vasfını kaybetmiş bulunduğu ( tarım arazisi haline dönüştürülerek
veya erozyona uğrayarak )
-Organize Sanayi Bölgesinin doğuya kaydırılmasıyla şehir yerleşik alanına
yaklaşılmış olduğundan aradaki tarım arazilerinin gelecekteki işgali önlenmiş olacağı
ve bu sayede terkedilmiş sahadaki tarım alanının kazanılacağı belirtilmiştir.
Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Başkanlığı, Bayındırlık İskân Bakanlığı, Su Ürünleri İl
Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin ortak görüşleri ise;
-Toprak, su ve hava kirlenmesinin önlenmesi, insan ve çevre sağlığının korunması
için gerekli önlemlerin alınması,
-Anılan alan çevresinde 500 metrelik Sağlık Koruma Bandı bırakılması gerektiği,
-Balıkesir ‘de hakimrüzgârların kuzeyden esmesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin
güneyde bulunması nedeniyle seçilen alanın şehirde hava kirliliği yaratmayacağı
belirtilmiştir.
-Sonuç olarak yerinde incelemeye katılan kuruluş temsilcileri OSB Bölgesi’nin
doğuya kaydırılmasının prensipte uygun olduğu görüşünde olduklarını ve bu konuya
ilişkin görüşlerini ivedi olarak İmar ve İskân Bakanlığı ‘na ileteceklerini
belirtmektedirler. ( Bkz Resmi Gazete 30 Ocak 1977 Sayı 1583, OSB sınırı ve OSB
Yer seçimi komisyonuna katılan kurumların verdiği şartlı görüşler )
OSB Revizyon İmar Planı çalışmaları yapılırken, yukarıda yer alan görüşler dikkate
alınarak planlama çalışmaları yapılmıştır.
2.2 Fiziksel Eşikler
2.2.1 Jeolojik Durum ve Deprem
Meri Planda, Rezerv Sanayi alanı dışında kalan alan için, Balıkesir OSB Jeolojik ve
Jeoteknik Etüt Raporu – Sonuç ve Öneriler ve Yerleşime Uygunluk Haritası Ek 9 ve Şekil 4
‘ te görülmektedir. Bu alan için, 7269 Sayılı Yasanın 2.Maddesine Göre 23.03.2005
Tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onanmış Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
konulu yazısı Ek 8 de görülmektedir.
Meri Plandaki Rezerv Sanayi alanı için yapılan OSB Revizyon İmar Planı
çalışmaları doğrultusunda, ek yerleşim bölgesi içinde de Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu
hazırlanmıştır. Bu alan için, 7269 Sayılı Yasanın 2.Maddesine göre 23.03.2005 ve
15.03.2011 tarihlerinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın ( 2010/1)
Genelgesine göre onanmış yazılarıEk 7 de görülmektedir.
Meri Planda, Rezerv Sanayi Alanı Dışında Kalan Yerleşik İnceleme Alanının
Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi
Balıkesir İli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yürütülen sondajlı jeolojik,
jeoteknik ve jeofizik çalışmalar sonucunda aşağıda belirtilen genel hususlar ortaya
çıkmıştır.
1.Yapılan çalışmalar sonucunda, çalışma alanında alttan üste doğru Triyas
yaşlı metamorfikler, .Miyosen yaşlı andezit-aglomera, Alt Pliyosen yaşlı tüfit,
killikireçtaşı-tüfit-kiltaşı,Üst Pliyosen yaşlı konglomera,Pliyo-Kuvaterner yaşlı
gevşek tutturulmamış kil-silt-kum ve Kuvaterner yaşlı aluvyon birimlerinin yer aldığı
gözlenmektedir
2. İnceleme alanındaki mevcut faylar litolojik farklılıklar gösteren dokanak
ilişkileri ve dokanakları oluşturan litolojilerin jeolojik yaş ilişkilerine ve aynı birim
içindeki görülen atımlar ve birim içindeki tabakalanmalardaki eğimlerdeki ani
değişimlere göre tespit edilmiştir. Bu faylar aktif olmayan faylardır. Fayın
uzantısının takib edildiği yerle kesin sınır olarak haritalanmıştır. Fayın uzantısının
sahanın örtülü olması nedeniyle takip edilemediği durumlarda olasılı fay olarak kesik
çizgilerle belirlenmiştir.
3. Faylarla ilgili önemli özellik fayın” diri ya da ölü “olarak
nitelendirilmesidir. Aslında bütün fayların üzerinde geçmişte hareket olmuştur. Bazı
faylarda bu hareket günümüzde de belirli aralıklarla deprem şeklinde devam
ediyorsa, yani sismik aktivitesi var ise bu tür faylar diri (aktif) faylardır.
4. Çalışma alanında KD-GB doğrultulu 80 derece GD eğimli Miyosen yaşlı
andezit-aglomera birimi ile Alt Pliyosen yaşlı killi kireçtaşı-kiltaşı-tüfit ardalanmalı
çökellerin oluşturduğu birim arasında yaklaşık 1300m. uzunluğunda aktif (diri)
olmayan normal fay mevcuttur. Bu ana fayın güneyinde Miyosen yaşlı andezitaglomera ile Triyas yaşlı metamorfiklerin dokanağını oluşturan yaklaşık 500m.
uzunluğunda aktif olmayan ters fay mevcuttur.
5. Fayların diriliği ile ilgili en önemli kriterlersismisite ve jeolojidir.
Sismisite ile ilgili olarak, son yüzyılda olan depremlerin episantrları ile fay
sistemlerini fay sistemlerini karşılaştırmaktadır. Ancak bu tür depremlerin yokluğu
fayın diri olmadığını göstermez. Depremlerin yinelenme aralıkları gözlem süresinden
çok daha uzun olabilir. Ayrıca sismik boşluklarda bu belirsizliği arttırır, ama tarihsel
ve kayıtsal veriler çalışma alanımız ve çok yakın çevresi ile ilgili kırıklarda sismik
aktiviteye rastlanmamaktadır. Kırık uzunluklarının kısa olması ve sismik aktivite
gözlenmemesi
yönü
ile
sismisite
açısından
faylarımız
diri
fay
özelliği
göstermemektedir. Genç Kuvaterner çökellerini (2 milyondan daha yaşlı olmayan)
kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, sıcak-soğuksu kaynakları, travertenler,
ötelenmiş akarsu –denizel sekiler, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar
gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar jeolojik kriterler açısından diri fayın
işaretleridir. İnceleme alanımızın jeolojisi ve inceleme alanındakikırıklar, diri (aktif)
fay özelliği taşıyabilecek jeolojikkriterleritaşımamaktadır. Sismisite ve jeolojik
belirtiler yönünden inceleme alanındaki faylar diri (aktif )fay özelliği göstermez.
6.İnceleme
alanındaki
faylarda,
farklıformasyon
sınırlarına
rastlayan
sahalardaki deprem hasarlarıgözlenebilir. Çünkü bu sahalar iki ayrı formasyonun
birleştiği zayıf zonlardır. Deprem anında zemin davranışları birbirinden farklı olacak
ve üstteki yapılarda farklı olarak yansıyacaktır. Fayların bulunduğu alanlarda fay
hattında 10 m.lik koruma alanı bırakılmalıdır.
7.Meteoroloji, jeomorfoloji, jeofizik, jeoloji ve mühendislik jeolojisi verileri
ile jeoteknik yaklaşımlar çerçevesinde inceleme alanının yerleşime uygunluk
açısından değerlendirilip, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin(OSB)yerleşime
uygunluk haritası hazırlanmıştır. Buna göre:
İnceleme alanında, aktifheyelan, muhtemelheyelan, kayadüşmesi, çığdüşmesi, çökme
gibi zemin hareketlerinin görülmemesi nedeniyle, organize sanayi bölgesi sahası,
yerleşime uygun olmayan alanlar kapsamı dışındadır.
İnceleme alanı yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesine göre.
a) Uygun Alanlar
b) Önlemli Alanlar
Olarak sınıflandırılmıştır.
a) Uygun Alanlar
Morfolojik, jeofizik, jeolojik, jeoteknik tetkikler sonucu yapılaşması yönünde
hiçbir sakınca olmayan, kaya düşmesi, heyelan, çığdüşmesi, çökme ve benzeri gibi
doğal afet riski bulunmayan alanlardır. Parsellerdeki temel kazıları sırasında, fay
hatlarının uzantısına göre, kırık hatlarında 10m. lik koruma alanı bırakılması
koşuluyla, ilgili parseller uygun alanlar kapsamındadır.
Önlemli Alanlar
Yerleşilebilirliği bazı koşullara bağlı alanlar kapsamında; kurudere yatakları
ve topoğrafik eğimin fazla olduğu alanlar olarak ve ana fay hatlarında 10m. Koruma
alanı veya temel açılmasından sonra haritaladığımız fayları temelde görmemiz
durumunda geoteknikçi (inşaat mühendisinin) zemin –yapı ilişkisini dikkate alması
yönünde değerlendirilmiştir. İmar planlamasında topografik eğimin fazla olduğu
alanlar park alanı ve yeşil saha olarak planlanmıştır. Ancak yeşil alan olarak
planlanmayan alanlarda topoğrafik eğimden dolayı yapılaşmada gerekli olabilecek
istinat duvarı ve çevre drenajına dikkat edilmesi koşuluyla yapılaşma uygun
olacaktır.
Çalışma alanı yerleşime uygunluk açısından bir sorun teşkil etmemektedir.
Sonuç ve Öneriler
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde, Yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik etüt
çalışması kapsamında, arazide gözlemsel, sondajlı ve sismik çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmalar ışığında şu sonuçlara varılmıştır.
1.Yapılan çalışmalar sonucunda, çalışma alanında alttan üste doğru Triyas yaşlı
metamorfikler, .Miyosen yaşlı andezit-aglomera, Alt Pliyosen
yaşlı
tüfit,
killikireçtaşı-tüfit-kiltaşı, Üst Pliyosen yaşlı konglomera, Pliyo-Kuvaterner yaşlı
gevşek tutturulmamış kil-silt-kum ve Kuvaterner yaşlı alüvyon birimlerinin yer aldığı
gözlenmektedir
2. İnceleme alanındaki mevcut faylar litolojik farklılıklar gösteren dokunak
ilişkileri ve dokunakları oluşturan litolojilerin jeolojik yaş ilişkilerine ve aynı birim
içindeki görülen atımlar ve birim içindeki tabakalanmalardaki eğimlerdeki ani
değişimlere göre tespit edilmiştir. Bu faylar aktif olmayan faylardır. Fayın
uzantısının takipedildiği yerle kesin sınır olarak haritalanmıştır. Fayın uzantısının
sahanın örtülü olması nedeniyle takip edilemediği durumlarda olasılı fay olarak kesik
çizgilerle belirlenmiştir.
3. Çalışma alanında KD-GB doğrultulu 80 derece GD eğimli Miyosen yaşlı
andezit-aglomera birimi ile Alt Pliyosen yaşlı killi kireçtaşı-kiltaşı-tüfit ardalanmalı
çökellerin oluşturduğu birim arasında yaklaşık 1300m. Uzunluğunda aktif (diri)
olmayan normal fay mevcuttur. Bu ana fayın güneyinde Miyosen yaşlı andezitaglomera ile Triyas yaşlı metamorfiklerin dokanağını oluşturan yaklaşık 500m.
Uzunluğunda aktif olmayan ters fay mevcuttur.
4. Sismisite ve jeolojik belirtiler yönünden inceleme alanındaki faylar diri (aktif
)fay özelliği göstermez
5. İnceleme alanı yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesine göre.
c) Uygun Alanlar
d) Önlemli Alanlar
Olarak sınıflandırılmıştır veŞekil 5’te de görüldüğü gibi çalışma alanı yerleşime
uygunluk açısından bir sorun teşkil etmemektedir.
6. İnceleme alanının tamamı için yapılan çalışma yerleşim amaçlı jeolojik ve
jeoteknik çalışma olup; ayrıca inşaat aşamasında parsel bazında zemin etüt çalışması
yapılarak temel tasarımları projelendirilmelidir.
7. Parsellerin temel kazıları sırasında jeoloji mühendisi ve projeyi yapan
inşaat mühendisi hazır bulunmalıdır. Faylı parsellerle ilgili Geoteknikçi (İnşaat
Mühendisi)yapı-zemin ilişkisi açısından temel kazılarını görmelidir.
8. Çalışma alanında bulunan parsellerin bir kısmı sadece bir birim üzerinde
yer alırken birçoğu birden fazla birim üzerinde yer almaktadır.
9. İnceleme alanındaki birimlerin zemin grubu ve yerel zemin grubu tablodaki
değerlerdir.
10. BİRİM
Z.GRUBU Z.SINIFI
Metamorfikler
Z1
A
Andezitler
Z2
B
Killikireçtaşı-kiltaşı
Z3
C
Tüfit
Z2
B
Konglomera
Z3
C
Kil-silt-kum
Z4
D
Birimlere göre zemin grubu ve zemin sınıfı
11. Sismik çalışmalarda elde edilen Vs, Vp ve μ (poisson oranı) değerleri
bir tablo halinde aşağıda verilmiştir.
BİRİM
Vs (ms)
Vp (ms)
μ (poisson oranı)
Metamorfik
1280-1898
4400-4938
0,40-0,46
Andezit
619-1428
2366-4109
0,40-0,44
Killikireçtaşı-kiltaşı
596-768
2171-5797
0,37-0,43
Tüfit
548-801
1410-2302
0,39-0,43
Konglomera
591-685
1670-1798
0,42-0,43
Kil-Silt_kum
682
441-1429
0,35
12. Çalışma alanında yer alan birimlerin teknik parametreleri bölüm IX’ da
ayrıntılı olarak verilmiştir.
13. Fayların bulunduğu alanlarda, fay hattında 10 metrelik koruma alanı
bırakılmalıdır ve geoteknikçi (inşaat mühendisi) yapı- zemin ilişkisi dikkate
alınmalıdır.
14. Geniş alanlara oturan bina temelleri tek parça olarak değil diletasyonlu
olarak yapılmalıdır.
15. Eğimli arazilerde yapılacak binaların önlerinde ve gerisinde oluşacak
şevler istinat duvarları ile desteklenmelidir. İstinat projelerine drenaj sistemi dahil
edilmelidir.
16. Şevlerin üzerinde yapılacak binalar şevlerden en az şev yüksekliği kadar
mesafede yapılmalıdır.
17. Çalışma alanı 1. Derece Deprem Bölgesi’nde yer aldığından “Afet
Bölgelerinde
Yapılacak
Yapılar
Hakkında
Yönetmelik”’e
göre
projeler
hazırlanmalıdır.
18. Lokasyonlarda adı geçen ada ve parsel numaraları hala geçerli olan imar
planında kullanılmakta olan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da tescil
edilmiş ada ve parsel numaralarıdır.( Balıkesir OSB ‘nin Jeolojik Etüt Raporu - Yrd.
Doç.Dr. Ahmet ÇONA Jeoloji Yüksek Mühendisi – Balıkesir OSB Jeolojik Etüt ve
Deprem 2005 Raporu )
Balıkesir OSB Revizyon İmar Planında, İnceleme Alanının Yerleşime Uygunluk
Açısından Değerlendirilmesi
İnceleme alanının topoğrafik yapısı, coğrafik konumu, iklim durumu ve bu alanda
yüzeyleyen kaya birimlerinin litolojik, yapısal ve hidrojeolojik özellikleri ile
bölgenin
depremselliği
dikkate
alınarak
arazinin
yerleşime
uygunluğu
değerlendirilmiştir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 1. ve 2. Ek Yerleşim
Alanlarının ( Meri Plan [1] ve İmar Planı yapılan Rezerv Sanayi alanı [2] ) Esas
Jeolojik-Jeoteknik Etüdü değerlendirmeler ışığında inceleme alanının 1/1000 ölçekli
yerleşime uygunluk haritası yapılmıştır.
Yerleşime uygunluk çalışması yapılırken; Litoloji, depremsellik, su baskınları, eğim
dereceleri gibi önemli parametreler kullanılmıştır.
Eğimler aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.
0-5 Derece: A Yumuşak Eğimli alanlar
5-15 Derece: B Düşük eğimli alanlar
15-30 Derece: C Orta eğimli alanlar
30-45 Derece: D Yüksek eğimli alanlar
45<Derece: E Çok yüksek eğimli alanlar olarak değerlendirilmiştir.
İnceleme alanındaki eğimler A ve B Sınıfı Eğime sahip olup, yerleşim açısından her
hangi bir sakınca doğurmamaktadır.
Uygun Alan 2 (U.A.2): İnceleme alanının temelinde Kaya Ortam bulunduğu
için U.A-2 olarak değerlendirilmiştir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin Ek
yerleşim alanlarından 2 Nolu Saha’nın (Ek Yerleşim Alanı -2) kuzey bölümü ile ek
yerleşim alanlarından 1 Nolu Saha’nın (Ek Yerleşim Alanı-1) tamamında Tersiyer
yaşlı volkanik kayalar yer almaktadır. Bu alanlar 0-2,0 metrede bitkisel toprak veya
alüvyon tabaka bulunmakta ve saha 0-15 derece eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir.
Önlem gerektiren bir durum bulunmayan bu sahalar Uygun Alan 2 (UA-2) olarak
değerlendirilmiştir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin Ek yerleşim alanlarından 2
Nolu Saha’nın (Ek Yerleşim Alanı -2) güney bölümünde Tersiyer yaşlı sedimanter
kayalar yüzeylemektedir. İnce tabakalı, kireçtaşı, kumtaşı, kiltaşı ardalanmasından
oluşan bu sedimanter kayalar, yer yer 0-0,5 m kalınlığında bitkisel toprak tarafından
örtülmüştür. Düşük eğimli (0-5 derece) bir topoğrafik yapıya sahip olan bu alan da
Uygun Alan-2 (UA-2) olarak değerlendirilmiştir.
Önlemli Alan 3 (ÖA-3): Su Baskını açısından Önlemli Alan-3’e dahil edilmiş
alandır. 2 Ek bölgede güneyde tersiyer sedimanları ve kuzeyde Tersiyer andezitik
volkanitler bulunmaktadır. Kuzey bölümün yüzeyinde 0-1,5 m alüvyon bulunan bu
alanının kuzey doğusunda içerisinde akarsu bulunan bir dere bulunmakta olup,
çevredeki yüzey sularını toplamaktadır. Bu su kanalı yağışlı mevsimlerde taşkın
yapabilir durumdadır. Bu nedenle 1 Nolu Ek yerleşim alanının orta-kuzey
bölümünde doğu-batı uzanımlı ve yaklaşık 60 m genişliğinde ki vadinin geçtiği alan
Önlemli Alan 3 (ÖA-3) olarak değerlendirilmiştir. Bu alana yapı yapılmadan önce
yer altı suyu ve taşkın koruma önlemleri açısından DSİ’ den görüş alınmalıdır.
İnceleme alanında yapılacak olan yapıların temellerdeki mühendislik problemlerinin
önlenmesi veya azaltılması için, yumuşak tabakalar kazılarak kaldırılması, kazıklı
temel, Fore Kazık, Mini kazık, radia temel uygulaması, temeli çepeçevre palplanşlı
perde ile çevirmesi, çimento veya kimyasal madde ile enjeksiyon yapılması,
vibratörlü sıkıştırıcılarla sıkıştırılması, yer altı ve yerüstü sularına karşı drenaj ve
bohçalama işlemlerinin yapılması, temel hafriyatı esnasında şevli bir kazı yapılması
ve hızlı bir şekilde yapım aşamasına geçilmesi gibi bu yöntemlerden bir veya bir
kaçının uygulanması önerilmektedir; İnceleme alanında yapılacak binaların
temellerinde mutlaka zemin ıslahı ve zemin drenajı yapılmalıdır. Zemin ıslahı, temel
taban alanından geniş tutularak ve granüler malzeme altına iri bloklu taş ocağı
malzemesi serilerek binaların altında rijit bir alan oluşturulması gerekmektedir.
Yapılacak olan parsel bazındaki zemin etütlerinde rezonans, sıvılaşma analizi,
oturma, şişme ve taşıma gücü gibi değerler ayrıntılı olarak ortaya konup, inşaat
projelendirilmesinde ve yapım aşamasında bu değerler göz önünde bulundurularak
zemin iyileştirilmesi yöntemleri ve uygun temel tipinin seçilmesi gerekmektedir.
Sonuç ve Öneriler
1. Balıkesir ili, Merkez ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi’nin batı bölgesinde yer alan
yerleşim alanında 3 hâlihazır pafta (14I-1, 14I-2 ve 14I-4) ve doğu bölgesinde yer
alan yerleşim alanında 6 pafta (13J-2, 13K-1, 14K-1, 14K-4, 14J-2, 14J-3) olmak
üzere 9 hâlihazır paftadan oluşan ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Ek Yerleşim
Alanlarına ait arazilerin, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Ek Yerleşim Alanlarına
ait arazilerin, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu 14.06.2010 tarih ve 2010/11 Toplantı
Numaralı Kararı ve Balıkesir OSB Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesi arasında
yapılan 29.06.2010 tarihli Protokol gereği, Mevzii İmar Plana Esas 1/1000 ölçekli
Jeolojik-Jeoteknik Etüd raporu hazırlanmıştır. Yapılan çalışma, Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 19.01.2010 tarih ve 373 (2010/1) sayılı
genelgesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2. Yapılan Jeolojik etütte amaca uygun olarak çalışma yöntemleri izlenmiş ve
inceleme alanının; Öncel çalışmalar derlenmiş, bölgenin genel jeolojik ve
jeomorfolojik yapısı, hidrojeolojik özellikleri, doğal afet risklerinin değerlendirmesi
ve arazi yerleşim uygunluğu çalışmaları yapılmıştır.
3. Bu çalışmalar ışığında inceleme alanının 1/1000 ölçekli jeoloji, Mühendislik
Jeolojisi ve yerleşime uygunluk haritası stratigrafik dikme kesiti ve enine kesitleri,
eğim haritası, 1//1000 Ölçekli Yerel Zemin Sınıfları ve Zemin Hakim Titreşim
Periyodu Dağılım Haritası 1/5000 Ölçekli Kayma Dalga Hızı Haritası (VS30) ve
1/1000 Ölçekli Zemin Büyütmesi Haritası yapılmıştır. Ayrıca inceleme alanının;
uydu görüntüleri, Türkiye deprem bölgeleri haritasındaki yeri BalıkesirOSB 1 ve 2
ek Yerleşim Alanlarının Mevzi İmar Planı 'na Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt
Raporunda belirlenmiştir.
4. İnceleme alanının Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini belirlemeye yönelik 13 adet
zemin araştırma sondajı, 40 adet yaklaşık 3 m derinliğinde araştırma çukuru açılmış
sondaj çukurlarından Bozulmamış zemin örnekleri (UD) alınmış. Ayrıca Zeminin
Jeofizik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak 40 adet sismik ve 20 adet rezistivite
deneyi yapılmıştır. Alınan UD numunelerinin Bayındırlık Bakanlığı'nınca onaylı
EGEZemin Laboratuvarı’nda (İzmir) indeks ve Mekanik Özellikleri belirlenmiştir.
Buna göre zeminin endeks özellikleri aşağıdaki gibidir. Yine UD örneklerinin
laboratuvar sonuçlarına göre nokta yük ve tek eksenli basınç değerleri değerleri
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
5. Çalışma alanı 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. “Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe” göre çalışma alanında spektrum
karakteristik periyotları TA=0,15 sn ve TB=0,40 sn’dir.
6. İnceleme alanı 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. 7269-1051 sayılı
Afetler Kanununa göre alınmış herhangi bir “ Afete Maruz Bölge Kararı “ yoktur.
7. İnceleme alanınında temelde kayalık zemin bulunmaktadır. Bu nedenle, yerleşim
alanının kuzey bölümündeki derenin geçtiği yaklaşık 60 m genişliğindeki bölge
dışında
kalan
alanlar
Uygun
Alan
2
(UA-2)
(Kaya
Ortam)
olarak
değerlendirilmiştir.
8. Yerleşim alanının kuzey doğusunda içerisinde akarsu bulunan bir dere
bulunmakta olup, çevredeki yüzey sularını toplamaktadır. Bu su kanalı yağışlı
mevsimlerde taşkın yapabilir durumdadır. Bu durum da yer altı suyunun yağışlı
mevsimlerde yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle Çalışma alanının bu bölümü
Önlemli Alan 3 (ÖA-3) (Su Baskını Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar)
olarak değerlendirilmiştir. Bu alan için DSİ’den görüş alınmalı ve İnceleme alanında
yapılacak olan yapıların temellerdeki mühendislik problemlerinin önlenmesi veya
azaltılması için, yer altı ve yerüstü sularına karşı drenaj ve bohçalama işlemlerinin
yapılması, temel hafriyatı esnasında şevli bir kazı yapılması ve hızlı bir şekilde
yapım aşamasına geçilmesi gibi bu yöntemlerden bir veya bir kaçının uygulanması
önerilmektedir.
Yapılacak olan parsel bazındaki zemin etütlerinde rezonans, sıvılaşma analizi,
oturma, şişme ve taşıma gücü gibi değerler ayrıntılı olarak ortaya konup, inşaat
projelendirilmesinde ve yapım aşamasında bu değerler göz önünde bulundurularak
zemin iyileştirilmesi yöntemleri ve uygun temel tipinin seçilmesi gerekmektedir.
9. İnceleme alanının topoğrafik eğimi 5-15 derece (Eğim-B) civarında güneybatıya
doğru ve 0-5 derece (Eğim-A) kuzeydoğu istikametindedir.
10. İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarında yer altı suyu 2,20 m ile 6,5 m
arasında değişmektedir.
11. Jeofizik Çalışmalar ve değerlendirmeler Bu çalışmada, Balıkesir Organize Sanayi
Bölgesi’nde birinci ve ikinci ek yerleşimalanlarında hazırlanan sondaja dayalı zemin
etüdü çalışmasının bir bölümü olan, jeofizik ölçüler (Sismik MASW, Rezistivite
DES) alınmış ve değerlendirilmiştir.
Arazide toplamda 40 adet sismik (MASW) 20 adet Düşey elektrik sondaj verileri,
toplanmış analizleri yapılmış ve ekler bölümünde ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Alınan sismik Masw (Multy Channel Analysis of Surface Waves ) datalarının
analizinde bulunan yer altı S hızı Modelleri Vp-Vs hızları, Dinamik Parametreler
tespit edilmiş ve sonucunda Vs30 hız değerleri, To ( Zemin Hakim Titreşim
Periyodu) değerleri Surfer programı yardımıyla haritalanarak ve ekler bölümünde
sunulmuştur. Konturlama esnasında sahanın genelindeki ölçü dağılımı dikkate
alınarak arazi iki bölüme ayrılmış ve bu şekilde haritalanmıştır. 1. Bölgede toplam 9
ölçü ikinci bölgede toplam 31 ölçü kullanılmıştır.
Bölgede alınan ölçülerin değerlendirme sonunda 1. Bölgede To :0,13-0,27 sn
arasında Vs30 değeri 550 m/sn -1350 m/sn arasında değişim göstermiştir. Hazırlanan
kontur haritalarında VS30-To değerlerinin paralellik göstermesi dikkat çekicidir. 2.
Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda ise To: 0,17-0,47 sn Vs30:260-540 m/sn
arasında değişim göstermekte ve kontur haritalarında bir uyum görülmektedir.
Alınan Elektrik özdirenç ölçüleri kullanılarak düşey elektrik kesitler ve gerçek
özdirenç değerleri hesaplanmış ve raporun ekler bölümünde sunulmuştur. Arazide
alınan görünür özdirenç değerleri kullanılarak 5-10-20-40-60-80-100 metre
derinlikler için korelasyon grafiği hazırlanmış ve ekler bölümünde sunulmuştur.
12. Morfolojik, Jeolojik ve Jeoteknik çalışmalar sonucunda inceleme alanında
yapılaşmaya uygun olmayan saha yoktur. Çalışma alanında; 1. Ek bölgede 0-1,5
metrede bitkisel toprak (veya alüvyon) altta ise andezitikvolkanitleryer almaktadır.
Ek bölgede ise güneyde tersiyer sedimanları ve kuzeyde andezitik volkanitler
bulunmaktadır. Kuzey bölümün yüzeyinde 0-2.0 m alüvyon bulunmaktadır.
İnceleme alanı I. Derece Deprem Bölgesinde yer aldığı için, yapılacak yapının
projelendirmesi ve yapımında Bayındırlık İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından yayınlanan deprem yönetmeliğine uyulmalıdır. ( Balıkesir
OSB 1 ve 2. ek Yerleşim Alanları'nın Mevzii İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik
Etüdü,
Balıkesir
Üniversitesi
Mühendislik
ve
Mimarlık
Fakültesi
Jeoloji
Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇONA ve Yrd. Doç.Dr. Zeki Ünal
YÜMÜN, Ocak 2011 )
Şekil 4 – 1 \ 25.000 Ölçekli Balıkesir OSB Çevresi Jeolojik Etüt Durumu
2.2.2 İklim
Balıkesir İli, Ege kıyılarında, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı
geçen Akdeniz İklimi etkilidir. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye gidildikçe Karasal
iklim etkilidir. Bu yüzden iç kesimlerde kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir.
Marmara kıyılarında ise Karadeniz iklim etkisi görülür. Dolayısıyla burası yazları
ılıktır.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde karasal iklim etkisi görülmektedir.
2.2.3 Tarım ve Orman Varlığı Alanları
Balıkesir OSB ‘nin yakın çevresinde genelde Şekil 6 da da görüldüğü gibi
Marjinal tarım alanları bulunmaktadır. Alanın batısında sınırlı alanda orman alanı
mevcuttur.
2.2.4 Jeomorfolojik ve Topoğrafik Eşikler
Balıkesir OSB ‘nin Jeomorfolojik ve Topoğrafik durumu Şekil 7 de
görülmektedir. Alan, yükselti olarak genelde 200 mlikrakıma sahiptir. Alanın doğu
istikametinde Rakım 161 m ye düşmekte, en yüksek bölümlerinde ise ( güneybatı )
rakım 250 m ’dir.
2.2.5 Akarsular ve Taşkın Durumu
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yağmur Suyu Projesi Açıklama Raporu
Ek 20 de görülmektedir.OSB ‘nin içinden geçen dere yatakları ise OSB’ye ait 1/1000
ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda görülmektedir.
2.3 Kurumsal Eşikler
2.3.1 Enerji Nakil \ İletim Hattı
Bölgenin elektrik ihtiyacı 34.5 KVA'lık 11 Km.lik SEKA - Organize Sanayi
Bölgesi müstakil Yüksek Gerilim Hattı üzerinden karşılanmaktadır. Bölgenin
elektrik dağıtımı 1 Dağıtım Trafosu ve 12 Trafo olmak üzere toplam 13 Trafo
Merkezinden yapılmaktadır. Bölgede toplam 21 km uzunluğunda enerji iletim hattı
bulunmaktadır. Bu elektrik altyapısı ile bölgedeki tüm parsellere elektrik enerji
verilebilmektedir. Bölgenin gelişimine esas teşkil etmek üzere 154 KVA trafo
merkezinin yapımı tamamlanmış ve Temmuz 2012 de devreye alınmıştır.
2.3.2 Sağlık Koruma Bandı
Sağlık Koruma Bandı Planlama alanın da, Sağlık Koruma Alanı 325.859 m2 ’ lik( %
5.83 ) alan kaplamaktadır.
Balıkesir OSB
Şekil 6 – Balıkesir OSB Çevresi – Tarım ve Orman Alanları
Şekil 7 – Balıkesir OSB Topoğrafik Durum
2.3.3 Doğalgaz Boru Hattı
Gerek insan sağlığını ve doğayı tehdit eden çevre ve
hava kirliliğini önlemedeki başarısı ve gerekse ekonomik
enerjiyi temin eder mahiyetteki sürdürülebilir gelişmişlik
kriteri oluşturan doğalgazın bölge sanayicilerince de
yatırımlarında ısınma ve proses alanlarında kullanımını
sağlamak maksadıyla Botaş Genel Müdürlüğü nezdindeki girişimleri sonucu
Karacabey - İzmir hattından bölge adına bir branşman bırakılmış ve bu branşmandan
bölgenin girişine kadar olan hattın yapımı tamamlanmıştır. Bölge Müdürlüğü
denetiminde bir aday müşavir firma aracılığı ile de bölge sanayicilerine ait muhtemel
kullanım profilleri de çıkarılmıştır. Bölge içersinde isteyen her katılımcıya istediği
basınç ve miktarda doğalgaz verilebilmektedir.
2.3.4 Karayolları Bağlantısı
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Savaştepe Karayolu üzerinde ( Yaklaşık 7
km) bulunmaktadır. OSB, ayrıca güneydoğusundan geçen Bursa – İzmir
Çevreyoluna bağlanmaktadır.
2.4 Mülkiyet Bilgisi
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesine ait Mülkiyet bilgisi Tablo 3 de
görülmektedir.
2.5 Önceki Plan Kararları
Genel Hükümler
1.Plan onama sınırı içinde kalan alanlardan yalnızca OSB sınırları yetki sınırıdır.
2.Plan hudutları içerisindeki yollar, otoparklar, yeşil alanlar ve donatı alanları,
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi tasarrufundadır.
3.Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi sanayi parselleri içerisinde
düzenlenecektir.
4.Tüm işletmelerde Sığınak Yönetmeliği'ne, Yangın Yönetmeliği'ne, Otopark
Yönetmeliği'ne uyulacaktır.
5.Yapılacak yapı, yapı yaklaşma sınırını geçemez.
6.Aplikasyonlarda kadastral sınırlar geçerlidir.
7.Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi organize sanayi parseli içerisinde
düzenlenecektir. Otopark alanları planlanırken otopark mevzuatı kriterleri geçerlidir.
8.İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hükümlerine uyulması zorunludur.
9.Yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında taşınır ve taşınmaz Kültür ve Tabiat
varlıklarını bulanlar, malik oldukları ve kullandıkları arazinin içinde Kültür ve Tabiat
Varlığı olduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler(iye), bunu en
geç üç gün içinde en yakın Müze Müdürlüğüne veya Mülki İdare Amirlerine
bildirmeye mecburdurlar.
10.OSB içinde kalan kuru dereler ıslah edilmeden, çevre kanalı inşa edilmeden ve
mansap şartları yerine getirilmeden inşaat izni verilemez.
11.Enerji nakil hattı altında kalan parsellerdeki yapılaşmalarda elektrik kuvvetli akım
tesisleri yönetmeliğinde belirtilen emniyet kriterlerinin uygulanması zorunlu olup
ilgili kurum görüşü alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz.
12.Karayolu kenarındaki tesislerde ( ticaret, bakım ve akaryakıt istasyonu, vb. )
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik
hükümleri geçerlidir.
13.OSB sınırları içinde kalan alanların mülkiyeti OSB tüzel kişiliğine geçmeden imar
uygulaması yapılamaz.
14.Bırakılacak sağlık koruma bandından sonra içe doğru 50 metrelik kuşak içerisinde
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve sağlık bakanlığı arasında 19.09.2003
tarihinde imzalanan ‘’ Organize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde
Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı için Uygulanacak Esas ve Usullere dair Protokol
‘’de belirtilen sanayi tesisleri dışındaki tesislere yer ve izin verilmeyecektir.
15. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2005 gün
ve B100TSHO100004 sayılı yazılarına istinaden Sağlık Koruma bandı bırakılacaktır.
(Ek 6) Sağlık koruma bandı bölgenin iklim ve toprak
yapısına göre
ağaçlandırılacaktır.
16.Belirtilmeyen hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
Çevresel Tedbirler
17.Tesislerden ruhsat aşamasında istenilen çevre ile ilgili işlemlerin ilgili
müdürlüklerce kontrolü ve uygun görüşü alınmadan yapı kullanma izni verilemez.
18. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği, Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği, Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi
ve
Yönetimi
Yönetmeliği,
Tehlikeli
Atıkların
Kontrolü
Yönetmeliği, Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği ve Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği,
Toprak Kirliliği Yönetmeliği, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, Hafriyat
Toprağı,
İnşaat
ve
Yıkıntı
Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliğine
uyulması
gerekmektedir.
19.ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlere için ‘’ÇED gerekli değildir’’ veya ‘’
ÇED olumlu kararı ‘’ belgesini almak ve ÇED raporlarındaki taahhütlere uyulması
zorunludur.
20.OSB’den kaynaklanan Evsel ve Endüstriyel Atık Sular Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği alıcı ortama deşarj standartlarına göre arıtıldıktan sonra deşarj
edilecektir. Ancak, sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların kirletici parametre
değerleri; OSB evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine ait giriş atık suyu dizayn
parametre değerlerinin üzerinde olması halinde, katılımcıdan, münferiden ön arıtma
tesisi yapması istenecektir.
21.OSB’den kaynaklanan, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği’ne,
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ‘ne, Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü
Yönetmeliği’ne, Benzin ve Motorin Yönetmeliği ’ ne, Maden Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’ne Maden Kanunu'nun (a) grubu Madenleri ile ilgili Uygulama
Yönetmeliğine, Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği’ne Endüstriyel Tesislerden
Kaynaklanan Hava Kirliliği'nin Kontrolü Yönetmeliği’ne ve Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne
uyulacaktır.
22.OSB’nin atık ve tehlikeli atıklarının toplanarak; ara depolaması, taşınması ve
bertaraf ünitesi kurulması istendiğinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili
yönetmelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Katı atıkların
bertarafı için ilgili belediyelerden taahhütname yazısı alınması gerekmektedir.
23.Sanayi parsellerinde tehlikeli atıkların geçici depolanması durumunda; 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlüklerinin yerine getirilmesi
gerekmektedir.
24.Diğerlerine göre kirletici özelliği fazla olan tesislere bölgenin orta kısımlarında
yer verilecek ve kurulması temin edilecektir.
25.Yüzey sularının toplanması için gerekli kanallar parsellerin geri çekme mesafesi
içinden geçirilebilir.
26.Bölgenin taban suyu ve yüzeysel suların drenajına yönelik çalışmaların yapılması
ve atık suların arıtıldıktan sonra tahliye kanalına bağlanması zorunludur.
27.Pis su çukurları hiçbir şekilde derelere bağlanamaz.19.03.1979 gün ve 13783
sayılı gazetede yayınlanan ‘’Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olamayan Yerlerde
Yapılacak Çukurlar Hakkında Yönetmelik ‘’ hükümleri geçerlidir.
28.Bölgede kurulacak tesislerin, kurulması ve faaliyetleri sırasında 1593 sayılı
Umumi Hıfsıhha Kanunu ile yürürlülükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Botaş Boru Hattına İlişkin Hükümler
29.Botaş boru hattı güzergâh şeridi üzerinde yapılaşmaya kesinlikle izin
verilmeyecektir. Boru hattı güzergâhındaki imar parselleri, yol geçişleri ve alt yapı
çalışmalarında Botaş’tan görüş alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz.
30.Botaş boru hattı güzergâhında yapılacak her türlü altyapı çalışmasında botaş ilgili
işletme müdürlüğü gözetiminde teknik emniyet kriterlerinin sağlanması zorunludur.
22 m ve 25 m’lik kamulaştırma şeridi içinde hiçbir ağaçlandırma çalışması
yapılmayacaktır.
31.Kamulaştırılarak BOTAŞ adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olan
güzergâh şeridi üzerinde ve BOTAŞ boru hattı olarak işlenen alan üzerinde
yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecektir.
32.Botaş boru hattı aksından itibaren boru hattı boyunca ( 200 m sağ + 200 m sol )
toplam 400 m genişliğindeki alan içerisinde yer alacak tesisler kurulmadan önce
uygunluğuna dair ve emniyet mesafelerinin belirlenebilmesi için BOTAŞ’ tan görüş
alınması zorunludur.
33.Boru hattı güzergâhının yer aldığı koridora cepheli parsellerde OSB Uygulama
Yönetmeliği' ne göre işlenecek yapı yaklaşım mesafesi boru arkasından itibaren idari
\ sosyal, vb tesisler için min. 22 m. değerinin altında olamaz; yapılacak yapı bu sınırı
geçemez. Bu çekme mesafeleri yalnızca yol ve yeşil alan olarak kullanılabilecek
olup; destek üniteleri ( jeneratör, lpg tankı, yangın söndürme deposu, arıtma tesisi
vb…) ile açık depolamaya yer ve izin verilemez.
Zemin Ve Deprem Uygulama Hükümleri
34.Parsel bazında detaylı zemin etütleri yapılıp, temel biçimleri, yapı statiği ve yapı
malzemesi belirlendikten sonra inşaat uygulamasına geçilecektir.
35.İnşaat aşamasında, 7269 sayılı yasanın 2.maddesine göre 23.03.2005 tarihinde
Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce ve 03.02.2011 tarihide Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetim Başkanlığı'nca onanmış (Ek 2) Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
jeolojik – jeoteknik zemin etüt raporunun ve OSB 1 - 2. ek Yerleşim Alanları'nın
Mevzii İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik Etüdü, sonuç ve öneriler bölümlerinde
belirtilen önlemlerin ve alınması zorunludur.
36.Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 1 nci derece deprem bölgesindedir. İnşaatta ve
bütün zemin cinslerinde ‘’Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik ‘’ hükümlerine uyulacaktır.
Yapılaşma Koşulları
Yapılaşma Emsali :
Sanayi Parsellerinde E=0.70 TAKS = 0.55,
Genel Hizmet Yapıları’nda E=0.40,
Yapı Yüksekliği :
Sanayi yapıları'ndahmax = serbest,
Genel Hizmet Yapıları'nda ise hmax= 12.50 m’ dir.
Tablo 2Onaylı Balıkesir OSB İmar Planı Yapılaşma Koşulları
Çevre Yeşili
Geri Çekme Mesafesi
Geri Çekme mesafesi İçinde ve
(Çevre Yeşili Dahil)
Parsel Sınırından İtibaren
(m)
(m)
PARSELA ALANI (m2)
ÖN
YAN
ARKA
ÖN
YAN
ARKA
2000 – 4000
8.00
7.00
7.00
1.00
2.00
2.00
4001 - 7000
12.00
8.00
8.00
2.00
2.50
2.00
7001 - 10000
13.00
10.00
12.00
3.00
3.00
3.00
10001 - 20000
20.00
12.00
16.00
5.00
4.00
4.00
20001 - 30000
24.00
14.00
22.00
6.00
4.50
6.00
30001 - 40000
26.00
15.00
24.00
7.00
5.00
6.50
40001 - 50000
30.00
17.00
28.00
8.00
5.50
8.00
50001-100000
32.00
18.00
30.00
9.00
6.00
8.50
100001 - -------
33.00
20.00
33.00
10.00
6.50
10.00
37.Yapılaşma koşulları, sanayi alanlarında ( KAKS: kat alanı katsayısı) maksimum
emsal E=0.70 TAKS= 0.55 olacaktır Yapılaşmada parsel bazında, yukarıda tabloda
verilen geri çekme mesafelerine uyulması gerekmektedir.
38.Sanayi parsellerinde yapı yüksekliği (h): yapılacak yapının teknolojisinin
gerektirdiği yüksekliğe göre belirlenecektir.
39.Parsellerde çekme mesafelerinde karayolları kamulaştırma sınırından min. 25 m
ve doğalgaz boru hattından min. 22 m olan yapı çekme mesafesine uyulması
zorunludur.
40.Planlama alanı içerisinde bu plandan önce onaylı imar planına göre uygulama
yapılmış olan parsellerde ( uygulama yapılmış, terk edilerek tapuya tescil edilmiş
veya ruhsat alınmış ve inşaatı tamamlanmış ve su basman seviyesi gelmiş olan
alanlarda ) mevcut durum müktesep olup yeni \ yeniden ruhsatlandırma aşamasında
bu planın yapılaştırma koşulları geçerli olacaktır.
İdari ve Sosyal Tesis Alanları ( Genel İdari Hizmet Binaları )
41.Planda, İdari ve Sosyal Tesis Alanındaki Yapılarda Emsal (kat alanları katsayısı)
E: 0.40 olacaktır. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanacak avan projeye göre
uygulama yapılacaktır.
42.Planda, idari ve sosyal tesis alanı olarak gösterilen alanlarda: bölge yönetimi,
çıraklık okulu, meslek okulu, bölge yönetimi, sendika, toplantı salonu, sergi alanı,
lokanta, kafeterya, güvenlik vb. tesisler ile cami, kreş, kosgeb, sağlık tesisi, bankalar,
alışveriş merkezi gibi tesisler yer alabilir.
Teknik Hizmet Alanı
43.Teknik altyapı alanında bölgenin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler (trafo
merkezi, indirici merkez, enerji üretim tesisi, teleminikasyon tesisi, itfaiye, makine
parkı vb. tesisler yer alabilir.
Bakım Ve Akaryakıt İstasyonu
44.Akaryakıt + lpg bakım satış istasyonu ve garaj alanı araçların akaryakıt, yağ
basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı, taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları
ile hizmetlerin verilerek bakım, onarım, yağlama, yıkama gibi işlerin yapıldığı ve
araçların park etmelerine elverişli şekilde düzenlendiği ve içerisinde yük terminalini
nakliyat ambar ve depoları bulunduran ayrıca sosyal hizmetlere sahip otel-motelkahvehane-ticari bina içinde bulunduran alanlardır.
45.Akaryakıt ve lpg istasyonunda ; ‘’ 5105 sayılı petrol piyasası kanunu ‘’ ve ilgili
yönetmeliği , ‘’ 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( lpg ) Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun ‘’ ve 07.08.2003
gün ve 25192 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle değişik ‘’Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları ( lpg ) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonları'nın Kuruluş,
Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, ts 11939
‘’Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (lpg) – İkmal İstasyonu – Karayolları Taşıtları İçin –
Emniyet Kuralları ‘’, ts 12820 ‘’ Akaryakıt İstasyonları – Emniyet Kuralları Mecburi
Standart Tebliği ‘’ , Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında
Yönetmelik ‘’ hükümlerine uyulacaktır.
3
Sentez ve Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Savaştepe Karayolu’nun 7.km
sinde toplam 558.72 hektarlık bir alanda 3.779.660 m2’lik toplam 148 adet sanayi
parselinden oluşmaktadır. Bölgenin altyapısını oluşturan; yağmursuyu, kanalizasyon,
içme suyu, elektrik, telefon şebekeleri ve bölge sınırına kadar getirilmiş olan
doğalgaz şebekesinin bölge içi dağıtım hatları da tamamlanmıştır. Balıkesir Organize
Sanayi Bölgesi’nin Balıkesir istikametinde doğu bölümünde yer alan sanayi alanı
olarak planlanmış kısımlarda altyapı projelerinin hazırlanma çalışmaları devam
etmektedir.
Bölgenin çevre yolları ile irtibatını sağlayacak çevre yolu bağlantı yollarının
kamulaştırma işlemleri ve bu yolların yapımları tamamlanmıştır. Yine bölgeye
girecek hammaddeler ile bölgeden nakledilecek mamullerin taşımacılığını önemli
ölçüde üstlenecek olan demiryolu taşımacılığı ile ilgili olarak, Devlet Demiryolları
2005 yılı yatırım programına Balıkesir OSB Yükleme ve Boşaltma İstasyonu’nun
yapımını dahil etmiştir.
Yukarıda bahsedilmiş olan demiryolu taşımacılığı ile ilgili olarak Devlet
Demiryolları tarafından 2005 yılında yatırım takvimine alınmış olan yükleme ve
boşaltma istasyonunun yapılacağı bölgenin karşısında ilave bir planlama yapılmıştır.
Böylece bölgenin bir kısmının ulaşım, hammadde ve mamul madde taşımacılığının
merkezi olması düşünülmüştür.
Organize Sanayi Bölgesinde 73 parselde üretime geçilmiş olup bölgenin
potansiyellerine paralel olarak bu parsellerde orman ürünleri, gıda, makine, mermer
ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösterilmektedir.
Tablo 3İmar Değişikliği Yapılacak Yerlere Ait Mülkiyet Bilgileri
İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK YERLERE AİT MÜLKİYET BİLGİLERİ
SIRA
NO
İL
İLÇE
KÖYÜ
ADA
1
Balıkesir
Merkez
Kabaklı
123
PARSEL PAFTA
8
i19c17b-3c
ARSA
M2
MÜLKİYETİ
HİSSE
PAYI
44.090,98
Balıkesir OSB
Tam
Yarış Kabin
San.
2
Balıkesir
Merkez
Gökköy
123
9
i19c17b-3c
104.074,9
3
Tam
Tic.Anonim
Şirketi
3
Balıkesir
Merkez
Gökköy
202
5
i19c17b-4c
7.501,09
Balıkesir OSB
Tam
4
Balıkesir
Merkez
Gökköy
202
6
i19c17b-4c
7.500,74
Balıkesir OSB
Tam
5
Balıkesir
Merkez
Gökköy
208
1
i19c17b-1c
18.982,28
Balıkesir OSB
Tam
6
Balıkesir
Merkez
Gökköy
384
İ19c17b
5.000,00
Balıkesir OSB
Tam
7
Balıkesir
Merkez
Gökköy
505
İ19c17a
4.600,00
Balıkesir OSB
Tam
8
Balıkesir
Merkez
Gökköy
528
İ19c17b
6.000,00
Balıkesir OSB
Tam
9
Balıkesir
Merkez
Gökköy
3817
İ19c17b
8.515,84
Balıkesir OSB
Tam
10
Balıkesir
Merkez
Gökköy
3846
İ19c17b
982,37
Balıkesir OSB
Tam
11
Balıkesir
Merkez
Gökköy
3847
İ19c17b
6.617,63
Balıkesir OSB
Tam
12
Balıkesir
Merkez
Gökköy
380
İ19c17b
3.800,00
Balıkesir OSB
Tam
İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK YERLERE AİT MÜLKİYET BİLGİLERİ DEVAMI
ARSA
M2
MÜLKİYETİ
HİSSE
PAYI
İ19c17b
7.600,00
Balıkesir OSB
Tam
383
İ19c17b
2.100,00
Balıkesir OSB
Tam
Gökköy
386
İ19c17b
3.600,00
Balıkesir OSB
Tam
Merkez
Gökköy
387
İ19c17b
5.400,00
Balıkesir OSB
Tam
Balıkesir
Merkez
Gökköy
388
İ19c17b
5.500,00
Balıkesir OSB
Tam
18
Balıkesir
Merkez
Gökköy
389
İ19c17b
5.600,00
Balıkesir OSB
Tam
19
Balıkesir
Merkez
Gökköy
390
İ19c17b
3.600,00
Balıkesir OSB
Tam
20
Balıkesir
Merkez
Gökköy
391
İ19c17b
7.800,00
Balıkesir OSB
Tam
21
Balıkesir
Merkez
Gökköy
392
İ19c17b
4.700,00
Balıkesir OSB
Tam
22
Balıkesir
Merkez
Gökköy
394
İ19c17b
4.500,00
Balıkesir OSB
Tam
23
Balıkesir
Merkez
Gökköy
398
İ19c17b
1.300,00
Balıkesir OSB
Tam
24
Balıkesir
Merkez
Gökköy
503
İ19c17b 43.000,00
Balıkesir OSB
Tam
25
Balıkesir
Merkez
Gökköy
514
İ19c17b
Balıkesir OSB
Tam
SIRA
NO
İL
İLÇE
KÖYÜ
13
Balıkesir
Merkez
Gökköy
382
14
Balıkesir
Merkez
Gökköy
15
Balıkesir
Merkez
16
Balıkesir
17
ADA
PARSEL PAFTA
8.000,00
İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK YERLERE AİT MÜLKİYET BİLGİLERİ DEVAMI
PARSEL PAFTA
ARSA
M2
MÜLKİYETİ
HİSSE
PAYI
3495
İ19c17b
900,00
Balıkesir OSB
Tam
Gökköy
3526
İ19c17b
5.993,33
Balıkesir OSB
Tam
Merkez
Gökköy
3579
İ19c17b
2.486,00
Balıkesir OSB
Tam
Balıkesir
Merkez
Gökköy
3589
İ19c17b
633,97
Balıkesir OSB
Tam
30
Balıkesir
Merkez
Gökköy
3589
İ19c17b
633,97
Balıkesir OSB
Tam
31
Balıkesir
Merkez
Gökköy
3590
İ19c17a
8.840,73
Balıkesir OSB
Tam
32
Balıkesir
Merkez
Gökköy
3601
İ19c17b
683,30
Balıkesir OSB
Tam
33
Balıkesir
Merkez
Gökköy
3749
İ19c17b
1.100,41
Balıkesir OSB
Tam
SIRA
NO
İL
İLÇE
KÖYÜ
26
Balıkesir
Merkez
Gökköy
27
Balıkesir
Merkez
28
Balıkesir
29
ADA
Plan notlarında, Jeolojik Etüt Raporu gereğince halen yürürlükte bulunan
Bayındırlık İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
tarafından çıkarılan 31.01.2000 gün ve 2023 sayılı genelgeleri gereği tüm planlama
alanında yapılaşma aşamasında her zeminde, her parselde ve koşulda zemin etüdü
yapılmasının zorunludur denilmiştir. Jeoteknik Etüt Raporunda, önlemli alanlarda, bu
alanların bulunduğu parsellerin yapılaşma koşulları, parsel bazında yapılan zemin
etütlerinde belirlenecektir.Yerleşime Uygunluk Haritası’nda yer alan Önlemli
alanlar, Revizyon İmar Planı Notasyonlarında gösterilmiştir. ( Balıkesir OSB ‘nin
Jeolojik Etüt Raporu - Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇONA Jeoloji Yüksek Mühendisi,
Balıkesir OSB Jeolojik Etüt ve Deprem 2005 Raporu ve Balıkesir OSB 1 ve 2. ek
Yerleşim Alanları'nın Mevzii İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik Etüdü, Balıkesir
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yrd.
Doç.Dr. Ahmet ÇONA ve Yrd. Doç.Dr. Zeki Ünal YÜMÜN, Ocak 2011 )
Ayrıca tüm yapıların proje tanzimi ve uygulamasında yürürlükteki Deprem
Yönetmelikleri uygulanacaktır. Bölge I.Derece Deprem Bölgesi içinde yer
aldığından, tüm yapılar hakkındaki yönetmeliğe, jeolojik ve jeoteknik etüt raporu ve
ilgili şartnameye uyulacaktır. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda, planda önlemli
alanlar, Yerleşime Uygunluk Haritası' yla belirlenmiş olup, bu alanlar yapım
aşamasında, Organize Sanayi Bölgesi’nin Revizyon İmar Planı ile süperpoze (üst
üste çakıştırma) edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Jeolojik ve Jeoteknik Etüt
Raporunda herhangi bir sorun yaratacak durumun olmadığı plan raportörü tarafından
raporun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilmiştir. ( Bkz Yerleşime Uygunluk
Haritası ve Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları Sonuç ve Öneriler Bölümleri )
Balıkesir Organize Revizyon İmar Planı’nda ilave edilen, Arıtma Tesisi için,
alanın en düşük kotu seçilmiştir. Buz Pınarı deresi yatağı, bu alan içinde kalmaktadır.
Buz Pınarı deresi yatağının çevresinde bırakılan pasif yeşil alanın en kesitinin
belirlenmesi için Taşkın tekerrür (yenileme) 100 yıllık taşkın debisine göre kesit
tahkiki yapılması gerekmektedir. Buz Pınarı Deresi' nin Gökköy tarafına 7-8 km
beslenme havzası mevcuttur. Planlama alanında yer alan Arıtma Tesis Alanı içinde,
dere yatağının çevresinde bırakılması gereken pasif yeşil alanın belirlenmesi
konusunda ilgilikuruluş tarafından (DSİ) taşkın önleme tesisi yapılıncaya kadar DSİ
Genel Müdürlüğü ya da Bölge Müdürlüğü görüşü alınmadan plan uygulamasının
yapılmaması ve bu alanda taşkın yatağının tekerrürlü taşkınlarını geçirebilecek yatak
genişliğinin bırakılması ve de tanzim edilmesi, yatak genişliği bırakılacak ve tanzim
edilecek alanlarda yapı yasağı uygulaması gerekmektedir. Balıkesir Organize Sanayi
Bölgesi Yağmursuyu Projesi Açıklama Raporu'nda, Çınarlıpınar, Söğütlüpınar,
Havur Deresi ıslahına yönelik hidrolik hesapları mevcuttur.( Bkz Yağmur suyu
Açıklama Raporu ).Alan içinde yer alan dereler,1/25000 ölçekli haritada
görülmektedir.(Bkz 1/25000 ölçekli harita) Atık su Arıtma Tesis alanı mevcut
derenin formuna göre düzenlenmiştir.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planı'nda, değişiklik
öngörülen alanların mülkiyet durumları ada, parsel, pafta, alan, malikler, hisseler
halinde Tablo3 de gösterilmiştir.
Sağlık Koruma Bandı, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi Ticaret Bakanlığı
arasındaki protokole göre T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 01.10.2003 tarih ve B100TSH0200004 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri konulu yazısıyla (Ek 3) Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne Organize
Sanayi Bölgeleri Mülkiyet sınırları içinde bırakılacak Sağlık Koruma Bantları için
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokol aynen uygulanmış ve Sağlık Bakanlığı
Temel
Sağlık
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğü’nün
24.05.2005
Gün
ve
B100TSH0100004 Sayılı Yazılarında bırakılan Sağlık Koruma Bandı mesafesi Ek 5
’ de gösterilmiştir.
Çevre ile ilgili olan konularda, Çevre sorunları ile ilgili her türlü önlem almak
kaydıyla yapılaşmaya izin verilecektir. İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde
çevre değerlerinin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden
çıkarılan 31.12.2004 gün ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ’’ Su Kirliliği
Kontrolü ‘’ 17.07.2008 gün ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’ Çevresel
Etki Değerlendirmesi ‘’ yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Atık Su
Arıtma sistemi kurulacak ve işletilecektir. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
hükümlerine de uyulacaktır.
Pis su çukurları hiçbir şekilde derelere bağlanamaz.19.03.1979 gün ve 13783
sayılı gazetede yayınlanan ‘’Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olamayan Yerlerde
Yapılacak Çukurlar Hakkında Yönetmelik ‘’ hükümleri geçerlidir.
1593 sayılı ‘’Umumi Hıfzıssıhha Yasası ‘’ ile 26.09.1985 tarih ve 22416
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’ Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’ne
uyulacaktır.
Sanayi, imalat, depolama ve çalışma alanlarında 20.04.2001 tarih ve 24379
sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’Tehlikeli Kimyasallar
Yönetmeliği’ne ‘’ uyulacaktır.
07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
‘’ Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ‘’hükümlerine
uyulacaktır.
11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
‘’Gürültü Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
“Katı Atıkların Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
06.01.1998 tarih ve 23222 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘’ Karayolları
Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ‘’ hükümlerine uyulacaktır.
27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı “Tehlikeli Atıklar Kontrol Yönetmeliği”ne
uyulacaktır.
30.07.2004 tarih 25538 sayılı resmi gazete “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları
Kontrol Yönetmeliği”ne uyulacaktır.
10.12.2001 tarih 24609 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Toprak Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği”ne uyulacaktır.
18.03.2004 tarih 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan , “Hafriyat Toprağı
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uyulacaktır.
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı resmi gazetede yayınlanan , “Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği”ne uyulacaktır.
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı resmi gazetede yayınlanan , “Atık Pil ve
Akümülatörleri Kontrolü Yönetmeliği”ne uyulacaktır.
11.06.2004 tarih ve 25489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Benzin ve
Motorin Yönetmeliği”ne uyulacaktır.
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın, B.11.2.DDY.0.65.00.11/50-12/2791 sayılı,
Balıkesir OSB Yükleme Boşaltma İstasyonu konulu yazısı (Ek 4), Konteyner
İstasyonu amaçlı İstasyon alanı ayrılması için ilgili kurum görüşüne Ek 5 ’de yer
verilmiştir.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planı'nda, neden Revizyon
yapılması gerekliliği, açıklama raporunun 8.bölümünde (İmar Planı Değişiklik
Gerekçeleri) anlatılmaktadır.
4.Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ ne ait Genel Bilgiler
4.1 Yol Çalışmaları
30 m genişliğindeki yolların uzunluğu = 950 m
25 m genişliğindeki yolların uzunluğu = 4986 m
20 m genişliğindeki yolların uzunluğı = 11.950 m
15. m. genişliğindeki yolların uzunluğu = 6.500 m.
4.2 Kanalizasyon - Yağmursuyu - Dere Islahları
Bölgede 1. Kısmın tamamı ile 2. Kısmın %75'inde kanalizasyon ve
yağmursuyu
şebeke
yapımı
tamamlanmış
olup
tamamlanan
kısımlardaki
sanayicilerin bu şebekelere bağlantı izin belgeleri Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bölgenin topoğrafik yapısı itibarıyla 2 adet
altyapı toplanma sahası bulunmaktadır.
4.3 İçme – kullanma suyu çalışmaları
Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı ile Balıkesir Belediyesi arasında sağlanan
mutabakat gereği bölgenin ihtiyacı olan 300 lt/sn su ile ilgili İkizcetepeler Barajından
7 km'lik isale hattının ve 7.500 m3'lük su deposunun yapımı tamamlanmıştır. Bölge
içersinde toplam 25 km. uzunluğundaki dağıtım şebekesinin yapımına Balıkesir içme
suyu isale hattı kapsamına alınarak Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla
2002 yılı içersinde başlanmış ve Kasım 2003 tarihi itibariyle bitirilmiştir. Şu anda
bölgedeki tüm sanayicilere ve diğer tüm parsellere su bağlantıları yapılmış ve içme
ve kullanma suyu verilmeye başlanılmıştır
4.4 Telekomünikasyon Hizmetleri
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde telekomünikasyon hizmetleri Türk
Telekom A.Ş. tarafından işletilen altyapı üzerinden sağlanmakta olup, Türk Telekom
A.Ş.’nin Türkiye’de ilk kez Pilot İl olarak Balıkesir’i seçtiği proje kapsamında
öncelikle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde Fiberoptik kablolama yapılmış ve
son teknoloji ürünü santrallar ile yeni bir iletişim altyapısı kurulmuştur. Bu sistem
Ocak 2013’e kadar devreye alınmıştır.
4.5 Demiryolu taşımacılığı projesi
Hammadde ve mamul madde taşımacılığı için büyük önem arz eden demir
yolu taşımacılığı ile ilgili olarak Gökköy Köyü hudutlarında gerekli olan
kamulaştırmalar Balıkesir Belediye Başkanlığı’nca yürütülerek tamamlanmıştır.
Belediye
Başkanlığı
ile Devlet
Demiryolları arasında
gerekli
protokoller
tamamlanarak projeler hazırlanmış inşaat başlamıştır. 2013 yılı sonuna kadar OSB
karşısına (OSB-Gökköy Lojistik Köyü) konteynır yükleme ve boşaltma terminali
hizmete alınacaktır.
4.6 Yakın çevre yolu projesi
Balıkesir OSB'nin ulaşım problemlerinin çözümü konusunda; Savaştepe
Karayolu ile İzmir Karayolu'nu birbirine bağlayacak olan 4.5 km uzunluğundaki
1.etap bağlantı yolunun yapımı tamamlanarak 2006 Eylül ayında hizmete girmiştir.
Aynı proje kapsamında 2.etap olarak öngörülen yaklaşık 10 km uzunluğundaki OSB
– Körfez ( Ayvalık – Çanakkale ) bağlantı yolunun yapım çalışmalarına 2011 Aralık
ayında tamamlanmış ve hizmete girmiştir.
4.7 Çevre Faaliyetleri ve Atık su Arıtma Tesisi
Çevre kanunu kapsamında ve Çevre Bakanlığı'na verilmiş olan iş termin
planına göre hazırlanmış olan atık su arıtma tesisi projesi, Çevre Bakanlığı ve Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Arıtma tesisinin inşa edileceği
alandaki kamulaştırmalar tamamlanmış ve 21 Mart 2011' de endüstriyel atık su
arıtma tesisi işletmeye girmiştir.
OSB bünyesinde kuruluşu tamamlanan çevre birimi, bölge içindeki çevresel
faaliyetleri periyodik olarak takip etmekte ve atıksu arıtma tesisinin işletmesini de
yürütmektedir.
Endüstriyel atık su arıtma tesisimiz fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma
yapacak olup kapasitesi 1650 m3/gün'dür.
4.8 Enerji Dağıtım Faaliyetleri
OSB sınırları içerisinde enerji dağıtım ve satışı faaliyetini yürütmek üzere
EPDK nezdinde yapmış olduğumuz lisans başvurumuz, EPDK tarafından 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatları uyarınca uygun bulunmuştur.OSB
sınırları içerisindeki elektrik enerjisi dağıtım ve satış hakları 17.04.2008 tarih ve
1575-2 sayılı kurul kararı ile 30 yıllığına alınmıştır.
Balıkesir OSB ‘nin kendi öz kaynaklarıyla yapmış olduğu 154 Kv şalt tesisi
ve 2 km uzunluğundaki enerji nakil hattı Mart 2012 ‘de kabulleri yapılarak; devreye
alınmaya hazır hale getirilmiş ve Temmuz 2012’de devreye alınmıştır. Balıkesir OSB
olarak Temmuz 2012’den itibarenbölgedeki tüm katılımcılara enerji dağıtım
faaliyetine başlanmıştır.
Günümüzde enerji sürekliliği ve kalitesi üretim faaliyetlerinde bulunan
tesisler ve ürün kalitesi açısından birinci önceliktir.
4.9 Arsa Tahsisleri
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi brüt 587 hektar, net 377,96 hektar sanayi
parseli olmak üzere 148 adet parselden oluşmaktadır.
Tablo 4Onaylı İmar Planı Balıkesir OSB Arsa Tahsisleri (Firma Sayısı, Alan ve
Açıklamalar )
ARSA TAHSİSİ
FİRMA SAYISI METREKARE
İŞLETME AŞAMASINDA
68
2,016,595
AÇIKLAMA
76 ADET PARSEL TAHSİS EDİLDİ.
(5 firma daha önce üretimdeyken şimdi gayri faal durumdadır. 68+5 =73)
İNŞAAT AŞAMASINDA
25
PROJE ETÜT AŞAMASINDA
14
BOŞ
418,590
460,708
20 ADET PARSEL TAHSİS EDİLDİ.
724,216
22 ADET PARSEL
Toplam 102 firmaya 126 adet sanayi parseli karşılığında toplam 3.032.954 m2' lik satış gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4 ‘de, boş, işletme, inşaat, proje etüt aşamalarında bulunan firmalara sayıları
ve metre kareleri, Şekil 8 ‘de de yeni tahsis planları görülmektedir.
4.10 İtfaiye Birimi Faaliyetleri
Ford Kargo 1830 şasi üzerinde, 18 m. hidrolik merdiven, 5000 lt. su tankı,250 lt.
köpük tankı 250 kg. Kuru Kimyevi Toz Tankı bulunan itfaiye aracı ile 1 amir toplam 6
personel istihdam edilmekte olup, OSB' de yaşanan yangınlarda ilk müdahale yapılmakta ve
Firmalara ''Yangın Yeterlilik'' belgeleri verilmektedir.
4.11 Ağaçlandırma Hizmetleri
Bölgenin 1. Kısımda kalan toplam 21 hektarlık sahanın ağaçlandırılabilmesi için
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Başmühendisliği ile birlikte yürütülen çalışma neticesinde
25.000 fidan dikilmiştir. Söz konusu fidanların bakım işlemleri OSB yönetimi tarafından
2’şer yıl arayla yapılmaktadır.
4.12 Üniversite - Sanayi İşbirliği
Üniversite - Sanayi İşbirliği çerçevesinde Balıkesir Üniversitesi tarafından sanayi
kollarına götürülebilecek hizmetler belirlenmiş olup sanayicilerin bu yöndeki taleplerine
üniversite tarafından cevap verilmektedir.
Şekil 8’ de görüldüğü gibi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi içinde 102 adet firma
hizmet vermektedir.
4.13 Meslek Lisesi Alanı
Balıkesir OSB, Savaştepe yolu üzerinde bulunan Meslek Lisesi alanı İmar Planında
20.000 m2’lik alan kaplamaktadır. Meslek Lisesi alanının, Balıkesir Organize Sanayi
Bölgesi içinde bulunması, Meslek Lisesi öğrencilerine uygulama yapma olanağı sağlaması,
ayrıca
bölgede
faaliyet
gösteren
imalat
sanayine
kalifiye
eleman
yetiştireceği
düşünüldüğünde büyük önem taşımaktadır. Meslek Lisesi inşaatı, 2013 yılı Ağustos sonunda
tamamlanacaktır.
4.14 Dini Tesis Alanı (Cami)
Balıkesir OSB, Savaştepe yolu üzerinde bulunan Dini Tesis Alanı Teklif İmar
Planında 27.315 m2’lik alan kaplamaktadır. Dini Tesis Alanı’nın 2014 yılında
tamamlanması düşünülmektedir.
4.15 Hizmet Destek Alanı
Balıkesir OSB içinde önerilen ticaret alanı, teklif planda 3.000 m2 alan
kaplamaktadır.
Şekil 8 Balıkesir OSB Arsa Tahsis Planı ( Haziran 2013 )
5. Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Arazi Kullanım Değerleri
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları
doğrulturunda hazırlanan plan yaklaşık 558,72 hektarlık alanı kapsamaktadır. Bu alan içinde
Sağlık Koruma bandı 30,5 hektarlık alana sahip olup, toplam alanın % 5.47’si kadardır.
Merkez Plevne Mahallesi, 157-158 pafta ve Kesirven Köyü 8-9-10-14-16-18-20 nolu
paftalarda yer alan İzmir Karayolu –Organize Sanayi bağlantısı ve Balıkesir – Savaştepe
Karayolu, Planlama Alanı'nın kuzey doğusunda yer almaktadır.
Alanın ulaşım sistemi, mevcut eğim dikkate alınarak ve fazla hafriyata sebep
olmayacak şekilde çözülmeye çalışılmıştır. Planlama Alanı'nda alt bölgeler arasında
bağlayıcı niteliğe sahip yollar 25 metre, alt bölgeleri toplayıcı yollar 20metre, sanayi adaları
içinde, sanayi parsellerinin servis alabilmeleri amacıyla bırakılan yollar ise 15 metredir.
Sanayi
parselleri,
Uygulama
İmar
Planı
içinde
parsel
alanlarına
göre
sınıflandırılmıştır. 558,72 hektarlık bu alanda 3.759.394 m2’lik toplam 140 adet sanayi
parseli bulunmaktadır.
Uygulama İmar Planı hazırlanırken, Sanayi Parsellerindeki çekme mesafeleri, plan
notlarında belirtildiği şekliyle uygulanmıştır.
Tablo 2Onaylı İmar Planı Balıkesir OSB Parsel Tipleri Yapılaşma Koşulları ve
Adetleri
Parsel Alanı (m2)
Geri Çekme Mesafesi
Çevre Yeşili
(Çevre Yeşili Dahil)
Geri Çekme mesafesi İçinde ve
(m)
Parsel Sınırından İtibaren (m)
Parsel
tiplerinin
Sayısal
Dağılımı
ÖN
YAN
ARKA
ÖN
YAN
ARKA
(A) 2000 – 4000
1
8
7
7
1
2
2
(B) 4001 - 7000
18
12
8
8
2
2.5
2
(C) 7001 - 10000
35
13
10
12
3
3
3
(D) 10001 - 20000
48
20
12
16
5
4
4
(E) 20001 - 30000
21
24
14
22
6
4.5
6
(F) 30001 - 40000
7
26
15
24
7
5
6.5
(G) 40001 - 50000
4
30
17
28
8
5.5
8
(H) 50001-100000
15
32
18
30
9
6
8.5
(I) 100001 - -------
4
33
20
33
10
6.5
10
5.1 Yapılaşma Koşulları
Yapılaşma Emsali :
Sanayi Parsellerinde E=0.70,
Genel Hizmet Yapıları’nda E=0.40,
Hizmet DestekAlanları’nda E=1.00,
Yapı Yüksekliği :
Sanayi yapıları'ndahmax = serbest,
Genel Hizmet Yapıları'nda ise hmax= 12.50 m
Hizmet DestekAlanları’ndahmax= Serbest’dir.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ‘nin, Revizyon İmar Planı ’ na göre alan
türlerinin arazi kullanım durumları Tablo 4 de gösterilmiştir.
Tablo 5 Balıkesir OSB Onaylı ve Revizyon İmar Planı Arazi Kullanım Değerleri
BALIKESİR OSB ONAYLI VE TEKLİF REVİZYON İMAR PLANI ARAZİ KULLANIMI
Alan Adı
Mevcut İmar Planı (Onaylı)
Revizyon İmar Planı
Büyüklük (m2)
Oran (%)
Büyüklük (m2) Oran %
Çalışma Alanları
Sanayi Alanı
3,778,221.00
67.63
3,759,225.00
67.43
Hizmet ve Destek Alanı
3,000.00
0.05
3,000.00
0.05
Donatı Alanları
Yeşil Alan*
672,470.00
12.04
662,962.00
11.89
İdari ve Sosyal Tesis Alanı
96,210.00
1.72
93,833.00
1.68
Arıtma Tesisi Alanı
75,163.00
1.35
75,163.00
1.35
Dini Tesis Alanı
27,315.00
0.49
26,672.00
0.48
Sanayi Fuar Alanı
27,978.00
0.5
27,978.00
0.50
Meslek Lisesi Alanı
20,000.00
0.36
19,983.00
0.36
17.70
17,43
Garaj ve Akaryakıt İstasyonu 34,304,00
0.61
33,939.00
0.61
Teknik Altyapı Alanı
25,293.00
0.45
25,293.00
0.45
Trafo Alanları
7,145.00
0.13
6,516.00
0,11
Ulaşım Alanları
Yol ve Otopark Alanı*
494,387.00
8.85
508,646.00
9.12
Diğer Alanlar
Sağlık Koruma Bandı
325,859.00
5.83
305,481.00
5.48
TCDD Alanı
27,316.00
0,49
TOPLAM
5,587,251.00
100
5,574,182.00
100
*Revizyon imar planı ile mer’i plandaki terke konu yol ve yeşil alan toplamı azaltılmamıştır. Mer’i
plandaki yol ve yeşil alan toplamı(494387+672470=1166857) olup revizyon imar planında yol ve yeşil
alan toplamı(508646+662962=1170942) m2’dir.
6.Balıkesir OSB Revizyon İmar Planı Plan Kararları
6.1 Sağlık Koruma Bandı
Planlama alanın da, Onaylı İmar Planında, 325.859 m2 ’ lik ( % 5.83 ) Sağlık
Koruma Alanı, Revizyon İmar Planında içerisinden yol ve demiryolu geçirildiği
için 305 481 m2 büyüklüğünde ve 5.48 oranında düzenlenmiştir.
T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘nün 24.05.2005 tarih ve
B100TSH0100004 Sayılı yazısı itibariyle (Ek 6) , Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin
etrafında 1983 tarihinde Sanayi Arsaları Tetkik Komisyonunca mülkiyeti şahıslara ait alan
üzerinden bırakılan Sağlık Koruma Bandı mesafesinin 19.09.2003 tarihinde T.C Sağlık
Bakanlığı ile Sanayi Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Protokol hükümleri de göz
önüne alınarak (Ek 3) . Organize Sanayi Bölgesinin kuzey yönünde bulunan devlet
karayolu kamulaştırma sınırının Sağlık Koruma Bandı olarak belirlenmesi, Organize
Sanayi Bölgesi’nin batı, güney ve doğu yönlerinde 50’şer metrelik alanın kamulaştırılarak
sağlık koruma bandı olarak belirlenmesi ve ayrıca arıtma tesisinin organize sanayi
bölgesiyle sınır teşkil eden yönünde (batı) 25 metre, diğer yönlerinde 50’şer metre sağlık
koruma bandı mesafesi bırakılması, sağlık koruma bandından sonra içe doğru ikinci 50
metre kuşak içerisine 19.09.2003 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Sanayi Ticaret Bakanlığı
arasında imzalanan protokolde belirtilen sanayi tesislerine izin verilmemesi uygun
görülmüştür
Söz konusu olan alanda yapı yasağı uygulanacaktır.( Bkz Plan notları )
Planlama alanının batısında yer alan Haddaneciler Organize Sanayi bölgesi ile planlama
alanı arasında 50 m’lik Sağlık Koruma Bandı bırakılmıştır.
6.2 Sanayi Alanları
Onaylı İmar Planı’nda 3778221 m2 büyüklüğünde ve %67.63 oranında olan sanayi
alanları, Revizyon İmar Planı’nda, 3 759 225 m2 büyüklüğünde ve % 67.43 oranında
düzenlenmiştir. Sanayi alanlarında, 18482 m2 ( % 0.20 oranında) azalma olmuştur.
6.3 Yol ve Otoparklar
Onaylı İmar Planı’nda 494,387 m2 büyüklüğünde ve % 8.85 oranında olan Yol ve
Otoparklar, Revizyon İmar Planı’ nda, 508,646 m2 büyüklüğünde ve gene % 9.12
oranında düzenlenmiştir. Yol ve otopark alanlarında, 14259 m2 ( % 0.27 ) artma olmuştur.
Alan içinde mimari çözümle birlikte gerekli otopark alanları da çözülecektir.
6.4 Sanayi Fuar Alanı
Ürünlerin sergilenmesi amacıyla, Onaylı İmar Planı’ nda 27.978 m2 büyüklüğünde ve %
0.50 oranında olan Sanayi Fuar Alanı, Revizyon İmar Planı’ nda, aynen korunmuştur.
6.5 İdari ve Sosyal Tesis Alanı ( Genel Hizmet Binaları Alanı )
İdari ve Sosyal Tesis Alanı olarak gösterilen alanlarda: Bölge Yönetimi, ÇıraklıkOkulu,
Meslek Okulu, Sendika, Toplantı Salonu, SergiAlanı, Kafeterya, Güvenlik Vb. Tesisler İle
Cami, Kreş, Kosgeb, Sağlık Tesisi, Bankalar, Lokanta-Kafeteryalar, Alışveriş Merkezi
Gibi tesisler yer alabilir.
Balıkesir Savaştepe Karayolu üzerinde planlanmış olan İdari ve Sosyal Tesis binaları, tüm
sanayi parsellerine eşit mesafede olması için daha iyi hizmet verebileceği düşüncesiyle
bölgenin merkezine, 25 m’lik yolların kesişim noktasına taşınmıştır.
Onaylı İmar Planı’ nda 96,210 m2 büyüklüğünde ve % 1.72 oranında olan İdari Sosyal
Tesis Alanı, Revizyon İmar Planı’ nda 93,833 m2 büyüklüğünde ve % 1.68
oranındadadır.
6.6 Altyapı alanı
Planlama alanı içerisinde, Onaylı İmar Planı’ nda 25.293 m2 büyüklüğünde ve % 0.45
oranında olan Altyapı Alanları, Revizyon İmar Planı’ nda, aynen korunmuştur.
Ayrıca onaylı imar planında 7.145 m2 ( % 0.13 oranında)düzenlenen Trafo Alanları, bir
adet trafonun yerinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesi neticesinde 6516 m2 (% 0.11
oranında ) oluşmuştur. Trafo alanlarında 629 m2 büyüklüğünde % 0.02 oranında azalma
olmuştur.
Teknik Altyapı Alanında Bölgenin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler (Trafo
Merkezi, İndiriciMerkez, Enerji Üretim Tesisi, TeleminikasyonTesisi, Su-Atık suArıtma,
İtfaiye, Makine Parkı vb.tesisler ) yer alabilir.
6.7 Akaryakıt Bakım Satış İstasyonu ve Garaj Alanı
Planlama alanı içerisinde, Onaylı İmar Planı’ nda 34304 m2 büyüklüğünde ve % 0.61
oranında olan Akaryakıt Bakım Satış İstasyonu ve Garaj Alanı, Revizyon İmar Planı’ nda,
aynen korunmuştur.
Akaryakıt Bakım Satış İstasyonu ve Garaj Alanı araçların akaryakıt, yağ basınçlı hava gibi
ihtiyaçlarının sağlandığı, taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin
verilerek bakım, onarım, yağlama, yıkama gibi işlerin yapıldığı ve araçların park
etmelerine elverişli şekilde düzenlendiği ve içerisinde Yük Terminalini Nakliyat Ambar ve
Depoları bulunduran ayrıca sosyal hizmetlere sahip otel-motel-kahvehane-ticari bina içinde
bulunduran alanlardır.
6.8 Altyapı Arıtma Alanı
Planlama alanı içerisinde, Onaylı İmar Planı’ nda 75.163 m2 büyüklüğünde ve % 1.35
oranında olan Altyapı Arıtma Alanı, Revizyon İmar Planı’ nda, aynen korunmuştur.
6.9 Park ve Yeşil alanlar
Çalışan insanların dinlenebilmeleri amacıyla, Onaylı İmar Planı’ nda674.144 m2
büyüklüğünde ve % 12.07 oranında olan Park ve Yeşil Alanlar, Revizyon İmar Planı’ nda,
674.315 m2 büyüklüğünde ve gene % 12.07 oranında düzenlenmiştir. Park ve Yeşil
Alanlar da, , Revizyon İmar Planı’ nda 171 m2 artış olmuştur.
6.10 Meslek Lisesi alanı
İş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu ara elemanı yetiştirmek amacıyla, Onaylı
İmar Planı’ nda 20.000 m2 büyüklüğünde ve % 0.36 oranında olan Meslek Lisesi Alanı,
Revizyon İmar Planı’ nda 19.983 m2 büyüklüğünde ve % 0.36 düzenlenmiştir.
6.11 Dini Tesis Alanı ( Cami )
Onaylı planda, Savaştepe yoluna cephe alacak şekilde 27.315 m2’lik (% 0.49 oranında)
Dini Tesis Alanı (Cami) revizyon imar planında 26.672 m2’lik (% 0.48 oranında)
yapılması öngörülmüştür.
6.12 Hizmet Destek Alanı
Onaylı imar planında OSB içinde yer alacak şekilde 3.000 m2’lik ( %0.05 ) yer ayrılmış
olup, revizyon imar planı ile aynen korunmuştur.
6.13 TCDD Alanı
Revizyon imar planı ile Mülga Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün 18/10/2010 tarihli ve 17119 sayılı yazısı
kapsamında Bandırma-İzmir Demiryolu hattının Balıkesir OSB geçişini planlara
işlenmiştir. Söz konusu geçiş alanı “TCDD Alanı” olarak planlara işlenmiş olup 27316 m2
büyüklüğünde ve % 0.48 oranındadır. Söz konusu alanda bulunan sanayi parseli ve park
alanı yeniden düzenlenmiştir.
7. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yeni Revizyon İmar Planı Plan Notları
Genel Hükümler
1.Plan onama sınırı içinde kalan alanlardan yalnızca OSB sınırları yetki sınırıdır.
2.Plan hudutları içerisindeki yollar, otoparklar, yeşil alanlar ve donatı alanları, Balıkesir
Organize Sanayi Bölgesi tasarrufundadır.
3.Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi sanayi parselleri içerisinde
düzenlenecektir.
4.Tüm
işletmelerde
Sığınak
Yönetmeliği'ne,
Yangın
Yönetmeliği'ne,
Otopark
Yönetmeliği'ne uyulacaktır.
5.Yapılacak yapı, yapı yaklaşma sınırını geçemez.
6.Aplikasyonlarda kadastral sınırlar geçerlidir.
7.Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi organize sanayi parseli içerisinde
düzenlenecektir. Otopark alanları planlanırken otopark mevzuatı kriterleri geçerlidir.
8.İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hükümlerine uyulması zorunludur.
9.Yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında taşınır ve taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını
bulanlar, malik oldukları ve kullandıkları arazinin içinde Kültür ve Tabiat Varlığı olduğunu
bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler(iye), bunu en geç üç gün içinde en
yakın Müze Müdürlüğüne veya Mülki İdare Amirlerine bildirmeye mecburdurlar.
10.OSB içinde kalan kuru dereler ıslah edilmeden, çevre kanalı inşa edilmeden ve mansap
şartları yerine getirilmeden inşaat izni verilemez.
11.Enerji nakil hattı altında kalan parsellerdeki yapılaşmalarda elektrik kuvvetli akım
tesisleri yönetmeliğinde belirtilen emniyet kriterlerinin uygulanması zorunlu olup ilgili
kurum görüşü alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz.
12.Karayolu kenarındaki tesislerde ( ticaret, bakım ve akaryakıt istasyonu, vb. )
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik hükümleri
geçerlidir.
13.OSB sınırları içinde kalan alanların mülkiyeti OSB tüzel kişiliğine geçmeden imar
uygulaması yapılamaz.
14.Bırakılacak sağlık koruma bandından sonra içe doğru 50 metrelik kuşak içerisinde
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve sağlık bakanlığı arasında 19.09.2003 tarihinde
imzalanan ‘’ Organize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık
Koruma Bandı için Uygulanacak Esas ve Usullere dair Protokol ‘’de belirtilen sanayi
tesisleri dışındaki tesislere yer ve izin verilmeyecektir.
15. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2005 gün ve
B100TSHO100004 sayılı yazılarına istinaden Sağlık Koruma bandı bırakılacaktır. Sağlık
koruma bandı bölgenin iklim ve toprak yapısına göre ağaçlandırılacaktır.
16.Belirtilmeyen hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
Çevresel Tedbirler
17.Tesislerden ruhsat aşamasında istenilen çevre ile ilgili işlemlerin ilgili müdürlüklerce
kontrolü ve uygun görüşü alınmadan yapı kullanma izni verilemez.
18. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği, Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Isınmadan
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Kimyasallar
Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Zararlı Kimyasal Madde ve
Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliği Yönetmeliği, Toprak Koruma ve Arazi
Kullanım Kanunu, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine
uyulması gerekmektedir.
19.ÇED yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlere için ‘’ÇED gerekli değildir’’ veya ‘’ ÇED
olumlu kararı ‘’ belgesini almak ve ÇED raporlarındaki taahhütlere uyulması zorunludur.
20.OSB’den kaynaklanan Evsel ve Endüstriyel Atık Sular Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği alıcı ortama deşarj standartlarına göre arıtıldıktan sonra deşarj edilecektir.
Ancak, sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların kirletici parametre değerleri; OSB
evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine ait giriş atık suyudizayn parametre değerlerinin
üzerinde olması halinde, katılımcıdan, münferiden ön arıtma tesisi yapması istenecektir.
21.OSB’den kaynaklanan, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği’ne, Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği ‘ne, Atık Pil ve Akümülatörleri Kontrolü Yönetmeliği’ne,
Benzin ve Motorin Yönetmeliği ’ ne, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne Maden
Kanunu'nun (a) grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliğine, Kentsel Atık Su
Arıtma Yönetmeliği’ne Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Hava Kirliliği'nin Kontrolü
Yönetmeliği’ne ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği’ne uyulacaktır.
22.OSB’nin atık ve tehlikeli atıklarının toplanarak; ara depolaması, taşınması ve bertaraf
ünitesi kurulması istendiğinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Katı atıkların bertarafı için ilgili
belediyelerden taahhütname yazısı alınması gerekmektedir.
23.Sanayi parsellerinde tehlikeli atıkların geçici depolanması durumunda; 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlüklerinin yerine getirilmesi
gerekmektedir.
24.Diğerlerine göre kirletici özelliği fazla olan tesislere bölgenin orta kısımlarında yer
verilecek ve kurulması temin edilecektir.
25.Yüzey sularının toplanması için gerekli kanallar parsellerin geri çekme mesafesi içinden
geçirilebilir.
26.Bölgenin taban suyu ve yüzeysel suların drenajına yönelik çalışmaların yapılması ve
atık suların arıtıldıktan sonra tahliye kanalına bağlanması zorunludur.
27.Pis su çukurları hiçbir şekilde derelere bağlanamaz.19.03.1979 gün ve 13783 sayılı
gazetede yayınlanan ‘’Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olamayan Yerlerde Yapılacak
Çukurlar Hakkında Yönetmelik ‘’ hükümleri geçerlidir.
28.Bölgede kurulacak tesislerin, kurulması ve faaliyetleri sırasında 1593 sayılı Umumi
Hıfsıhha Kanunu ile yürürlülükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
29. 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmeliği’’ dikkate alınarak; hammadde stoklamalarının, çevre, gaz ve dumandan
olumsuz etkilenmeyeceği şekilde gereken tedbirleri alınması sağlanacaktır.
Botaş Boru Hattına İlişkin Hükümler
30.Botaş boru hattı güzergâh şeridi üzerinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyecektir.
Boru hattı güzergâhındaki imar parselleri, yol geçişleri ve alt yapı çalışmalarında Botaş’tan
görüş alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz.
31.Botaş boru hattı güzergâhında yapılacak her türlü altyapı çalışmasında botaş ilgili
işletme müdürlüğü gözetiminde teknik emniyet kriterlerinin sağlanması zorunludur. 22 m
ve 25 m’lik kamulaştırma şeridi içinde hiçbir ağaçlandırma çalışması yapılmayacaktır.
32.Kamulaştırılarak BOTAŞ adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olan güzergâh
şeridi üzerinde ve BOTAŞ boru hattı olarak işlenen alan üzerinde yapılaşmaya kesinlikle
izin verilmeyecektir.
33.Botaş boru hattı aksından itibaren boru hattı boyunca ( 200 m sağ + 200 m sol ) toplam
400 m genişliğindeki alan içerisinde yer alacak tesisler kurulmadan önce uygunluğuna dair
ve emniyet mesafelerinin belirlenebilmesi için BOTAŞ’ tan görüş alınması zorunludur.
34.Boru hattı güzergâhının yer aldığı koridora cepheli parsellerde OSB Uygulama
Yönetmeliği' ne göre işlenecek yapı yaklaşım mesafesi boru arkasından itibaren idari \
sosyal, vb tesisler için min. 22 m. değerinin altında olamaz; yapılacak yapı bu sınırı
geçemez. Bu çekme mesafeleri yalnızcayol ve yeşil alan olarak kullanılabilecek olup; destek
üniteleri ( jeneratör, lpgtankı, yangın söndürme deposu, arıtma tesisi vb…) ile açık depolamaya yer
ve izin verilemez.
Zemin Ve Deprem Uygulama Hükümleri
35.Parsel bazında detaylı zemin etütleri yapılıp, temelbiçimleri, yapı statiği ve yapı malzemesi
belirlendikten sonra inşaat uygulamasına geçilecektir.
36.İnşaat aşamasında, 7269 sayılı yasanın 2.maddesine göre 23.03.2005 tarihinde Afet İşleri Genel
Müdürlüğü’nce ve 03.02.2011 tarihide Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca
onanmış Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi jeolojik – jeoteknik zemin etüt raporunun ve OSB 1 2. ek Yerleşim Alanları'nın Mevzii İmar Planı'na Esas Jeolojik Jeoteknik Etüdü, sonuç ve öneriler
bölümlerinde belirtilen önlemlerin ve alınması zorunludur.
37.Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 1 nci derece deprem bölgesindedir. İnşaatta ve bütün zemin
cinslerinde ‘’Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ‘’ hükümlerine
uyulacaktır.
Yapılaşma Koşulları
Yapılaşma Emsali :
Sanayi Parsellerinde E=0.70 ,
Genel Hizmet Yapıları’nda E=0.40,
Hizmet Destek Parsellerinde E=1.00,
Yapı Yüksekliği :
Sanayi Yapıları’ndahmax = serbest,
Genel Hizmet Yapıları'ndahmax= 12.50 m
Hizmet Destek Yapıların da ise hmax= Serbest’dir.
Tablo 6 Teklif Revizyon İmar Planı Balıkesir OSB Parsel Tipleri Yapılaşma Koşulları ve
Adetleri
Parsel Alanı (m2)
Geri Çekme Mesafesi
Çevre Yeşili
Parsel tiplerinin
(Çevre Yeşili Dahil)
Geri Çekme mesafesi İçinde ve
Sayısal Dağılımı
(m)
Parsel Sınırından İtibaren (m)
(A) 2000 – 4000
8
(B) 4001 - 7000
6
(C) 7001 - 10000
31
(D) 10001 - 20000
48
(E) 20001 - 30000
18
(F) 30001 - 40000
15
(G) 40001 - 50000
4
(H) 50001-100000
11
(I) 100001 - -------
7
ÖN
8.00
YAN
7.00
ARKA
7.00
ÖN
1.00
YAN
2.00
ARKA
2.00
12.00
8.00
8.00
2.00
2.50
2.00
13.00
10.00
12.00
3.00
3.00
3.00
15.00
10.00
15.00
4.00
4.00
4.00
20.00
12.00
20.00
5.00
4.00
5.00
25.00
15.00
20.00
5.00
5.00
5.00
27.00
15.00
20.00
5.00
5.00
5.00
30.00
15.00
25.00
6.00
5.00
6.00
33.00
18.00
30.00
10.00
6.00
7.00
Hizmet Destek Alanı
38. Kat Alanları Katsayısı=KAKS= 1.00 dir.
39. Yapı yüksekliği (h) yapılacak yapının teknolojisinin gerektirdiği yüksekliğe göre
belirlenecektir.
40.Minimum ifraz koşulu 3000 m 2 dir.
41. Hizmet ve Destek Alanları içinde yer alan Küçük İmalat ve Tamirat Alanlarında OSB
tarafından onaylı genel yerleşim planına göre uygulama yapılır.
Sanayi Alanları
42.Yapılaşma koşulları, sanayi alanlarında ( KAKS: kat alanı katsayısı) maksimum emsal
E=0.70 olacaktır. Yapılaşmada parsel bazında, yukarıda tabloda verilen geri çekme
mesafelerine uyulması gerekmektedir.
43. Sanayi parsellerinde yapı yüksekliği (h): yapılacak yapının teknolojisinin gerektirdiği
yüksekliğe göre belirlenecektir.
44.Parsellerde çekme mesafelerinde karayolları kamulaştırma sınırından min. 25 m ve
doğalgaz boru hattından min. 22 m olan yapı çekme mesafesine uyulması zorunludur.
45.Planlama alanı içerisinde bu plandan önce onaylı imar planına göre uygulama yapılmış
olan parsellerde ( uygulama yapılmış, terk edilerek tapuya tescil edilmiş veya ruhsat
alınmış ve inşaatı tamamlanmış ve su basman seviyesi gelmiş olan alanlarda ) mevcut
durum müktesep olup yeni \ yeniden ruhsatlandırma aşamasında bu planın yapılaştırma
koşulları geçerli olacaktır.
İdari Ve Sosyal Tesis Alanları ( Genel Hizmet Binaları )
46.Planda, İdari ve Sosyal Tesis Alanındaki Yapılarda Emsal (kat alanları katsayısı) E:
0.40 olacaktır. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama
yapılacaktır.
47.Planda, idari ve sosyal tesis alanı olarak gösterilen alanlarda: bölge yönetimi, çıraklık
okulu, meslek okulu, bölgeyönetimi, sendika, toplantısalonu, sergialanı, lokanta, kafeterya,
güvenlik vb. tesisler ile cami, kreş, kosgeb, sağlık tesisi, bankalar, alışveriş merkezi gibi
tesisler yer alabilir.
Teknik Hizmet Alanı
48.Teknik altyapı alanında bölgenin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler
(trafo
merkezi, indirici merkez, enerji üretim tesisi, teleminikasyon tesisi, itfaiye, makine parkı
vb. tesisler yer alabilir.
Bakım ve Akaryakıt İstasyonu
49.Akaryakıt + lpg bakım satış istasyonu ve garaj alanı araçların akaryakıt, yağ basınçlı
hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı, taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile
hizmetlerin verilerek bakım, onarım, yağlama, yıkama gibi işlerin yapıldığı ve araçların
park etmelerine elverişli şekilde düzenlendiği ve içerisinde yük terminalini nakliyat ambar
ve depoları bulunduran ayrıca sosyal hizmetlere sahip otel-motel-kahvehane-ticari bina
içinde bulunduran alanlardır.
50.Akaryakıt ve lpg istasyonunda ; ‘’ 5105 sayılı petrol piyasası kanunu ‘’ ve ilgili
yönetmeliği , ‘’ 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( lpg ) Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun ‘’ ve 07.08.2003 gün ve
25192 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle değişik ‘’Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları ( lpg ) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonları'nın Kuruluş, Denetim,
Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, ts 11939 ‘’Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (lpg) – İkmal İstasyonu – Karayolları Taşıtları İçin – Emniyet Kuralları ‘’ ,
ts 12820 ‘’ Akaryakıt İstasyonları – Emniyet Kuralları Mecburi Standart Tebliği ‘’
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik ‘’
hükümlerine uyulacaktır.
8. İmar Planı Değişiklik Gerekçeleri
Balıkesir OSB’ye ait onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Bandırma-İzmir
Demiryolu hattının Balıkesir OSB geçişinin planlara işlenmesi, bu kısımda yer alan
kullanımların projeye göre tasarlanması, onaylı tevhit ve ifraz işlemlerinin plana
aktarılması, bölgenin ve yatırımcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, yollar, sanayi
parselleri, ortak donatı alanları ve sağlık koruma bandı alanlarında OSB Uygulama
Yönetmeliği, OSB İmar Planı Teknik Şartnamesi ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda
düzenlenmiştir.Yapılan düzenlemeler neticesinde terke konu yol ve yeşil alan dengesi ve %
8 oranında olması gerekli ortak donatı alanı miktarı korunmuştur.
İmar Tadilatına esas değişiklik gerekçeleri ve firmalara ait talepler aşağıda
gösterilmektedir.
İMAR KOMİSYONUNUN 12/12/2014 TARİHLİ VE 2014/18-1393 SAYILI
KARARI İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞ HUSUSLAR
8.1 Demiryolu hattının plan işlenmesi ve TINAZ Tarım Firmasına Tahsisli I tipi
sanayi parselinin yeniden düzenlenmesi
Revizyon imar planı ile Mülga Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve
Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün 18/10/2010 tarihli ve 17119 sayılı ve
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün
10/09/2014tarihli ve 8882 sayılı yazısı kapsamında Bandırma-İzmir Demiryolu hattının
Balıkesir OSB geçişini planlara işlenmiştir. Söz konusu geçiş alanı “TCDD Alanı” olarak
planlara işlenmiş olup 27316 m2 büyüklüğünde ve % 0.48 oranındadır. Söz konusu alanda
bulunan sanayi parseli ve park alanı yeniden düzenlenmiştir.
Bu kapsamda TCDD hattının geçtiği kısımda yer alan Sağlık Koruma Bandı, Park
alanı ve Sanayi parseli yeniden düzenlenmiştir. Mer’i planda 118 554 m2 büyüklüğünde I
tipi sanayi kullanımlı parseli, yapılan düzenlenme sonrası 83 131 m2 büyüklüğünde H tipi
sanayi parseli olarak düzenlenmiştir.
Şekil 9 Onaylı Plan
Şekil 10Teklif Plan
8.2 Yarış Kabin firmasın yer aldığı 2 farklı ada içerisinde parsellerin
birleştirilmesi ve yolun yeninden düzenlenmesi
Yarış Kabin firmasına ait 2 faklı ada içerisinde ki 6 farklı parsel ve bu adanın
ortasından geçen 20 metre genişliğinde ki taşıt yolu birleştirilerek 272 600 m2
büyüklüğünde I tipi sanayi parseli oluşturulmuştur. Sanayi parseline dahil edilen 20
metrelik taşıt yolu söz konusu parselin güneyindeki sağlık koruma bandından geçirilerek
ulaşım şemasın yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yolun kaldırılmasından etkilenen
başka bir parsel bulunmamaktadır. Firmanın 52 826 m2 büyüklüğünde yapı kullanma izin
belgesini aldığı kapalı alan bulunmaktadır. Ayrıca firma 14 175 m2 inşaat ruhsatı almıştır.
Şekil 11 = Onaylı Plan
Şekil 12 = Teklif Plan
8.3Starwood Orman Ürünleri firmasının bulunduğu 205 ada 1 Parselin 6 Parsele
İfrazı
Starwood orman ürünlerifirmasının yer aldığı 205 ada 1 parsel onaylı imar planında
I tipi sanayi parseli olarak düzenlenmiştir. Söz konusu parsel firmaya 2004 yılında tahsis
edilmiştir. Ancak firma 6180 m2 kapalı alan inşaat ruhsatı almış ancak inşaatını
tamamlayıp üretime geçmemiştir. Firma yarı mamul üretimini 2014 yılına kadar
sürdürmüştür. Söz konusu parselin firmanın binaları da dikkate alınarak 6 adet parsele
ifraz edilmiş ve söz konusu parsel üretime ve istihdama katılmasına sağlanacaktır. 3 adet
D, 2 adet E ve bir adet G tipi sanayi parseline ifraz edilmiştir.
Şekil 13 = OnaylıPlan
Şekil 14 = Teklif Plan
8.4Cargıll-Turyağfirmasının bulunduğu 201 ada 9, 15 ve 16 parsellere (yeni 201 ada
19 parsel )ait onaylı tevhit işleminin plana işlenmesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14/05/2014 tarihli ve 1887 sayılı yazısı ile
onayladığı yaklaşık 159261 m2 büyüklüğündeki 201 ada 9, 15 ve 16 nolu parsellerin tevhit
işlemi planlara aktarılmıştır. I tipi sanayi parseli olan 3 parselin tevhidi ile I tipi sanayi
parseli oluşturulmuştur.
Şekil 15 = Onaylı Plan
Şekil 16 = Teklif Plan
8.5 BEST (BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ) firmasının
bulunduğu 209 ada 6, 7, 9 ve 11 parsellerin tevhit işleminin plana işlenmesi
Onaylı imar planında sanayi parseli olarak düzenlenmiş olan 209 ada 6, 7, 9 ve 11
nolu parsellerin tevhit edilerek 143672 m2 büyüklüğünde I tipi sanayi parseli
oluşturulmaktadır. Tevhit edilerek firmanın ilave yatırımlarının projelendirmesinde ve
uygun yerleşim planı hazırlanmasını sağlamak hedeflenmektedir. Söz konusu parsellerin
tamamı BEST firmasına tahsislidir. Firma 2007 yılından itibaren faaliyetlerini
sürdürmektedir. 107668 m2 büyüklüğündeki 209 ada 11 nolu parselin tapusu mevzuat
hükümleri doğrultusunda firmaya geçmiştir.
Şekil 17 = Onaylı Plan
Şekil 18 = Teklif Plan
8.6.Madak-Un Tarım firmasına tahsisli bulunan 300 ada 11 ve 12 parsellerin tevhit
işleminin plana işlenmesi
Onaylı imar planında 17 500 m2 büyüklüğünde 2 adet sanayi parseli olan 300 ada 11 ve
12 nolu parseller tevhit edilerek 35000 m2 büyüklüğünde F tipi tek parsel
oluşturulmuştur.
Şekil 19= Onaylı Plan
Şekil 20 = Teklif Plan
İMAR KOMİSYONUn 13/03/2015 TARİHLİ VE 2015/05-1442 SAYILI
KARARI İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLAN A HUSUSLAR
8.7 Karayolları kamulaştırma sınırına göre imar planının düzenlenmesi
Onaylı imar planında OSB alanın kuzeyinden geçen İzmir Karayolu kamulaştırma
hattının güncellenmesi nedeniyle OSB kuzey sınırının Kamulaştırma hattına göre
revize edilmiştir.
8.8 OSB Uygulama Yönetmeliğine göre Çekme Mesafelerinin düzenlenmesi
27/12/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan OSB Uygulama yönetmeliğinde
yayımlanan çekme mesafesine göre parsellerin düzenlenmesi ve plan notlarında yer
alan TAKS:0.55 ibaresinin kaldırılmasıdır.
8.9 OSB’nin kuzeydoğusunda yer alan H tipi parselin ve kuzeyinde yer alan
park alanın düzenlenmesi
Mer’i planda 83134 m2 büyüklüğünde H tipi sanayi kullanımlı parselin kuzeyinde yer alan
park alanının küçültülerek 10 metre genişliğinde park alanı olarak vekaldırılan park
alanının sanayi parseline katılması neticesinde yapılan düzenlenme sonrası 86 684 m2
büyüklüğünde H tipi sanayi parseli olarak düzenlenmiştir. Park alanı içerisinden geçen
BALGAZ’a ait doğalgaz hattı BALGAZ görüşü doğrultusunda yine park alanından
geçecek şekilde deplase edilmiştir.
Şekil 21= Onaylı Plan
Şekil 22 = Teklif Plan
8.10 OSB’nin 208 ada içerisinde yer alan D tipi parselin ve park alanın
düzenlenmesi
Mer’i planda 11424 m2 büyüklüğünde D tipi sanayi kullanımlı parselin arazide 20 metreye
var kot farkı olması sebebiyle parselin 15 metre doğuya kaydırılması ve 10000 m2 olarak
düzenlenmiştir.
Şekil 23= Onaylı Plan
Şekil 24 = Teklif Plan
8.11 OSB’nin 204 ada 8 nolu parsele İdari ve Sosyal Tesisi alanından Park
Alanıdüzenlenmesi
Mer’i planda 53798 m2 büyüklüğünde İdari ve Sosyal Tesis alanı olarak düzenlenen 204
ada 8nolu parselin daha önceki plan tadilatlarında kaldırılan yeşil alanların karşılığı olarak
2377 m2’si park alanı olarak düzenlenmiş geri kalan kısmı yine İdari ve Sosyal tesis alanı
olarak düzenlenmiştir.
Şekil 27= Onaylı Plan
Şekil 28 = Teklif Plan
9. Sonuç ve Tapu Bilgileri
İmar Planı Değişiklik Gerekçesi bölümünde (bölüm 8), yapılan İmar Planı Revizyonu’nun
gerekçeleri anlatılmıştır. İmar Planı Değişiklik Gerekçeleri, ayrıca, arazi fotoğraflarıyla da
desteklenerek, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planı Bilgi Paftası’nda(
Ek 20’de ) sunulmuştur.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Onaylı Nazım İmar Planı Şekil 39’da, Onaylı Uygulama
İmar Planı Şekil 40’da, Revizyon Nazım İmar Planı Şekil 41’de ve Revizyon Uygulama
İmar Planı Şekil 42 ‘de gösterilmiştir.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde Tablo 7’de sektörlere göre çalışan sayılarına
bakıldığında 02.05.2013 tarihi itibariyle 5.050 kişinin çalıştığı tespit edilmiştir. Çalışan
sayısı bir yıl içinde 09.04.2012 tarihinde 4.215 kişi iken 5.050 kişiye çıkmış; 835 kişilik
artış göstermiştir. (% 19.81 artış ). Mart 1989 da yapılan Balıkesir OSB Fizibilite
Raporunda, 394.5halık OSB alanında, İmar Planı Düzenlemesi ve Plan Kararlarında
20.000 kişilik bir işci nüfusunun istihdam edileceği belirtilmiştir. Bu çalışmada, Balıkesir
OSB Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmasına göre ise 5,574halık alanda
çalışacak işçi nüfusu sayısı 28.500 kişi olarak tahmin edilmektedir. Teklif edilen İmar
Planı Revizyonu’na göre sanayi alanları Sanayi alanlarında, 18482 m2 ( % 0.19 oranında)
azalma olmuştur.
Tablo 7
BALIKESİR OSB ÜRETİM SEKTÖREL DAĞILIM TABLOSU
SIRA NO
SEKT ÖR
AD I
ÜRETİMDEKİ
PARSEL SAYISI
ÜRETİMDEKİ
FABRİKA
SAYISI
İSTİHDAM
SAYISI
13
11
626
1
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI
2
İÇECEKLERİN İMALATI
-
-
3
TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI
-
-
4
TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATI
4
4
450
5
GİYİM EŞYALARININ İMALATI
2
2
40
6
DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATI
-
-
7
AĞAÇ, AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR
ÜRÜNLERİ İMALATI
8
6
850
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNİN İMALATI
1
1
35
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE
ÇOĞALTILMASI
1
1
61
KOK KÖMÜRÜ VE RAFİNE EDİLMİŞ
PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI
-
-
1
1
8
9
10
11
12
KİMYASALLARIN VE KİMYASAL
ÜRÜNLERİN
İMALATI
TEMEL ECZAZILIK
ÜRÜNLERİNİN VE
ECZACILIĞA İLİŞKİN MALZEMELERİN
İMALATI
-
-
13
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİN
İMALATI
7
6
14
DİĞER METALİK OLMAYAN MİNAREL
ÜRÜNLERİN İMALATI
-
-
ANA METAL SANAİİ
-
-
15
30
227
16
FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ
İMALATI
13
12
17
BİLGİSAYARLARIN, ELEKTRONİK VE
OPTİK ÜRÜNLERİN İMALATI
-
-
ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI
2
2
20
19
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ
MAKİNA
VE KARA
EKİPMAN
İMALATI
MOTORLU
TAŞITI,
TREYLER
5
4
86
20
(RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI
RÖMORK) İMALATI
-
-
21
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI
-
-
22
MOBİLYA İMALATI
2
2
23
MAKİNA VE EKİPMANLARIN KURULUMU
VE ONARIMI
-
-
DİĞER İMALATLAR
14
12
1060
TOPLAM
73
64
5050
18
24
1331
234
Şekil 21Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Onaylı Uygulama İmar Planı
Şekil 22 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Revizyon İmar Planı Bilgi Paftası (12/12/2014 tarihli ve 2014/18-1393 sayılı imar komisyonu kararı ile uygun görülen)
YARIŞ KABİN SAN. VE TİC. A.Ş.
Hakkında Genel Bilgiler
YARIŞ KABİN SAN. VE TİC. A.Ş. firması ektekiyerleşim planında görüleceği üzere 123
ada 5 ve 9 nolu parseller ile 116 ada 5 nolu parsellerin maliki olup firmaya yeni tahsis edilen
201 adadaki parseller ile tevhit edilerek tek parsel haline getirilmesini talep etmiştir.
Adı geçen firma Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinden; muhtelif tarihlerde fabrika binası
için 10.610 + 7.740 m2 + 9.620 m2 + 2.880 m2 + 3.600 m2 + 3.258 m2 + 7.200 m2 + 7.200
m2, trafo, showroom ve arıtma tesisi için de toplam 718 m2 olmak üzere toplam 52.826 m2
inşaat ruhsatı almış ve bu yapıların tamamının yani 52.826 m2’sinin yapı kullanma izin
belgesini almıştır.
Ayrıca 123 ada 5 nolu parsele, firmanın OSB’ye vermiş olduğu projelere istinaden Eylül
20014 ayı içinde 3.600 m2 + 6.000 m2 + 4.560 m2 + 15 m2 olmak üzere toplam 14.175 m2
inşaat ruhsatı verilmiştir.
Firmaya tahsis edilen toplam arazi miktarı 283.280 m2 olup, 128.573 m2’sinin tapusu
mevzuattaki şartlar yerine getirildiği için bu firmaya verilmiştir. Firmaya tahsis edilen
arsaların detayı aşağıda belirtilmiştir.
Yüzölçümü
Açıklama
(m2)
154,144 Uygulaması devam ediyor.
Köy/Mah.
Ada
Parsel
Kesirven
123
5-9
Kesirven
116
5
24,499
Gökköy
201
20
Gökköy
201
21
20,273 Uygulaması devam ediyor.
31,980 Uygulaması devam ediyor.
Gökköy
201
22
19,416 Uygulaması devam ediyor.
Gökköy
201
18
32,968
Traktör emniyet kabinleri üretimi yapılan bu fabrikada vardiyalı olarak 1.200 kişi istihdam
edilmektedir. Günlük kabin üretim kapasitesi firma yetkililerinin ifadesiyle 200 – 250 adettir.
Firmanın talebi üzerine parseller arasında kalan 750 m uzunluğunda 15.161 m2 alana sahip
olan yol, parsele dahil edilecektir. Yönetim Kurulumuzun da uygun görüşüyle, kapatılan yol
üzerindeki tüm altyapı tesisleri (elektrik, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları)
yolun satışından elde edilecek gelirden finanse edilmek suretiyle deplase edilecektir. Deplase
edilecek tüm altyapı tesislerinin projeleri hazırlanmış ve Yönetim Kurulumuzca da uygun
bulunmuştur. İmar planının onaylanmasına müteakiben gerekli deplase çalışmaları hemen
başlatılacaktır. Bu kapsamda parsele dahil edilen yol üzerindeki ana dağıtım trafosunun,
firmanın nizamiyesinin yanındaki alana taşınması planlanmıştır.
Trafonun
deplase
edileceği yer
STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.
Hakkında Genel Bilgiler
STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.firmasına ektekiyerleşim planında
görüleceği üzere 149.474 m2 alanlı 205 ada 1 nolu parsel 2004 yılında tahsis edilmiştir.Firma
sunta imalatı yapmak üzere aldığı bu araziye 2005 yılında 6180 m2’lik inşaat ruhsatı almış
ancak binasını tamamlayıp üretime geçmemiştir. Ancak yarı mamül (yonga – cips) üretimini
2014 yılına kadar sürdürmüştür. Şuanda firmanın bölgemizde herhangi bir faaliyeti
bulunmamaktadır. Parselin büyük bir bölümü de atıl olarak durmaktadır.
Firmanın parseli üzerinde 64 m2’lik idari binası, 414 m2’lik haker binası, 2 adet 83 m2’lik
talaş kulesi ve 64 m2’lik kantar binası olmak üzere toplam 708 m’lik binasının ruhsatı ve yapı
kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Parselin boş kalan kısımlarının ifraz edilerek üretime ve
istihdama kazandırılması Yönetim Kurulumuzca uygun bulunmuştur.
Tarih
:…./…./2014
Toplantı No
: 2014/…..
Saat
: ………..
Yer
: OSB Müdürlüğü
BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Balıkesir
Organize
Sanayi
Bölgesi
Yönetim
Kurulu
Olağan
Toplantısı,
…../…../2014tarihinde saat ……….’deOSB Müdürlüğünde Başkan Balıkesir Valisi Sayın Ahmet
TURHAN başkanlığında, Başkan Vekili Sayın İsmail UĞUR, üyeler; Yücel YILMAZ, Nazmi YARIŞ
ve Fahri ERMİŞLER’in katılımları ile yapılmıştır.
GÜNDEM
1. Balıkesir Elektromekanik San. Tes. A. Ş.firmasının parsel tevhit talebinin değerlendirilmesi,
2. Görüş ve temenniler,
KARAR
1) Balıkesir
Elektromekanik
San.
Tes.
A.
Ş.’nin10.09.2014 tarih ve 2014/D.1127/1272 sayılı
parsel tevhid talebi değerlendirilmiştir. Firmaya, 209
ada 6 – 7 – 9 – 11 noluparseller tahsis edilmiş olup,
209 ada 11 nolu parselin tapusu da mevzuattaki
yükümlülüklerini yerine getirdiği için firmaya
verilmiştir. Firmanın ilgide kayıtlı yazısının ekinde
sunmuş olduğu projesi, vaziyet planı, teknik raporu
incelenmiştir. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 71.
Maddesine göre, yapıların taban alanları toplamının,
tevhit sonrası oluşan yeni parselin toplam alanının
¼’ünü sağladığı görülmüştür. Firmanın parsel tevhit
talebi yandaki plan örneğinde görüldüğü şekliyle
incelenmiş, değerlendirilmiş ve uygun bulunmuştur.
Plan revizyonu için gerekli dosyasının hazırlanması,
şehir plancısına teslim edilmesi ve hazırlanacak imar
planı revizyonunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na teklif olarak sunulmasına karar
verilmiştir.
Ahmet TURHAN
Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail UĞUR
Fahri ERMİŞLER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yücel YILMAZ
Nazmi YARIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.
Hakkında Genel Bilgiler
BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A. Ş., Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde
2007 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup, Yağlı Güç ve Dağıtım Transformatörleri,
Kuru Tip Dağıtım Transformatörleri, Reaktörler ve Mekanik parçalar üretmektedir. Firmanın
OSB tesislerinde vardiyalı olarak 700 personel istihdam edilmektedir.
800 MVA, 400 kV Güç Transformatörleri, 600 MVA, 525 kV Güç Transformatörleri, 125 MVA
Fırın Transformatörleri, 250 MVAr Reaktörleri, ürettiği trafoların en yüksek kapasitede
olanlarıdır.
Firmaya tahsis edilen parseller ve büyüklükleri aşağıda belirtilmiştir.
Yüzölçümü (m2)
Köy
Ada
Parsel
Gökköy
209
11
107,668.56
“
209
9
19,984.77
“
209
6
7,501.32
“
209
7
7,501.08
Firma mevcut yatırımlarını büyütmek istemekte ancak, aşağıdaki parselasyon planında da
görüldüğü üzere parseller ayrı ayrı olduğu için geri çekme mesafeleri, projelendirme
çalışmalarını zorlamakta ve uygun bir yerleşim planlayamamaktadır. Parsellerin tevhidi bu
nedenle zorunluluk arzetmektedir.
Download

BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ