KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 6
ÖABT – TÜRKÇE
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / TÜR
1.
Dinlemeyi etkileyen faktörlerden bir bölümü öncülde sıralanmıştır. Bunlardan biri de
A seçeneğinde “içerik”tir. Diğer seçeneklerde verilenlerden herhangi biri dinlemeyi
etkileyen faktörlerden değildir.
4.
A B C D E
Öğretmen öncülden anlaşıldığına göre
öğrencilerinin konu üzerinde düşünmesini,
birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmasını
ve anlaşılmayan noktaların tespit edilmesini istemektedir. Bundan dolayı A, B, C ve
D’deki yöntemlerden herhangi birini değil,
E’deki “tartışma yapma” yöntemini seçer.
TG – 6
7.
Öncüldeki maddeler A, B, C ve E ile bilgi
düzeyinde uyuşmaktadır. D ise verilen
özelliklere ters düşmektedir.
A B C D E
A B C D E
8.
2.
Dudak ve dilin “sessiz okumaya kalması”, “mırıltılı okumak”, “cümleleri başla
izlemek”, “cümleleri parmak ya da kalem
eşliğinde belirlemek” dikkati dağıtıp anlamayı zorlaştırır. “Konuşma organlarını pasif konuma alma” ise dikkati dağıtmayan,
okuduğunu anlamayı olumlu etkileyen bir
durumdur.
5.
A B C D E
Tutum ölçekleri tutumları tanımlayıp ölçtüğünden A; etkiknliğinin başarısını görmek
için B; öğrencilerin hangi kalitede eserlerle
ilgilendiklerini gösterdiğinden D; öğrencinin düzeyini belirlediğinden E; Türkçe öğretmeninin ölçme değerlendirme araç ve
yöntemlerindendir. Öğrencinin siyasi tutum
ve davranışları öğretmenin ölçme - değerlendirme araç ve yöntemlerinden herhangi
biri değildir.
Yapılandırmacı yaklaşımda Türkçe öğretmeni “öğrencilerin heveslerini kırmaz. onlarla olumlu iletişim kurar özelliğinden B,
öğrencileri izleyerek onlar hakkında bilgi
topladığı için C, programlara uygun davranarak öğrencileriyle çalışma programları
hazırladığından D, öğrencilerin gelişimini
sağlayacak değerli kitapları okumaları için
liste hazırlayacağından E, Türkçe öğretmeninin genel alan yeterlilikleri kapsamındadır. A ise böyle bir özellik taşımaz.
A B C D E
A B C D E
6.
3.
Öğrenciler şiir okuyarak dört çeşit becerilerini geliştirirler: tempo, ritim, tonlama,
duraklama.
Bunlar sırasıyla A, C, D ve E’ye tekabül
eder. Yazma yeteneklerini ise şiir okuyarak
geliştiremezler.
Anlatılan konuya uygun etkinlikleri gerçekleştirmek, öğrencileri sürece daha çok
dâhil etmek, konuyla ilgili kazanımları artırmak ve öğrenilenleri anlamlı bütünler hâlinde zihinde yapılandırmak için A, C, D ve E
seçeneklerindekilerden herhangi biri değil;
B seçilmelidir.
9.
Öncüldeki kazanımları edinmiş bir öğrenci
söz varlığını (kelime dağarcığını) zenginleştirmiş olur. Onun için seçeneklerdeki
kazanımlardan herhangi birini değil A’yı
edinmiş olur Damla.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TÜR
10.
TG – 6
Eleştirmek, karşıt görüşlü birini dinlemek;
tercübe edinmek; başka insanların yaşadıklarını dinlemek; iletişim kurmak, sohbet,
tanışma vb. konuşmaları yaparken dönüt
verebilmek için dinlemek; eleştiri almak,
başkalarının görüşlerini dinlemek olduğundan bunlar Gülce’nin sınav sürecinde
kullanmış olduğu dinleme türlerinden herhangi biri olamaz. Öğrenmek, ders anlatan
öğretmeni dinlemek olduğundan Gülce bu
yöntemi kullanmaktadır.
13.
Bu öğrenme alanı şekil, sembol, resim,
grafik, tablo, beden dili, doğa ve sosyal
olayları okuma, anlama ve zihinde şekillendirmeyi içerir. Onun için A, C, D ve E
seçeneklerindeki belirlemeler okuma, görsel sunu amaç ve kazanımlardandır. B ise
böyle bir özellik taşımamaktadır.
16.
İnsan, yazma sürecinde önce ön bilgilerini
gözden geçirir; sonra bilgilerini ya da düşüncelerini düzenler; en sonunda da bunları yazıya aktarır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
17.
14.
11.
Öğrencinin doğru bilgiye ulaşmasını, sorumluluk üstlenmesini, eleştirel ve yaratıcı
düşünebilmesini; dinleme, izleme, okuma
gibi becerilerini geliştirmesini öğretmen
kazandırır öğrenciye. D seçeneği bir sanatçıda görülen, onun edinebileceği bir
özelliktir.
Türkler, İslamiyet’i kabul ettiklerinden A;
Farsça ve Arapça söz ve sözcük dile alındığından B, göçebe kültürden yerleşik düzene geçtiklerinden C; sosyal hayatın farklı
bir coğrafyada devam etmesinden D; Türk
edebiyatının bu dönemde halk ve divan
edebiyatı dallarına ayrılmasına yol açmıştır. E seçeneğinde verilen beşerî durum
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında
etkili olan bir öge değildir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
18.
12.
A seçeneğindeki “ağır top” deyimi ismi nitelememiştir. B ve C seçeneklerinde deyim
kullanılmamıştır. E seçeneğinde ise para
sözcüğünü niteleyen “üç beş kuruş” ifadesi
ikileme görevindedir. Fakat D seçeneğindeki “derme çatma” deyimi ev sözcüğünü
nitelediği için doğru cevaptır.
15.
Yapılandırıcı dil öğretiminde kişinin zihnini
geliştirmesi, etkili ve verimli kullanması yapılandırıcı dil öğretiminin bir özelliğidir.
Proje çalışması sürecinde öğretmen öğrencilerinin plana uyup uymadıklarını denetler; öğrencilerine konusuyla ilgili öneriler sunar; öğrencilerine yardımcı olur;
anlaşmazlıklar varsa bunları uygun biçimde giderir.
I, IV ve V numaralı maddelerde bilgi düzeyinde bir yanlışlık yoktur. II ile III numaralı
cümlelerde ise yanlışlık, iki noktadan sonraki bölümlerin yer değişmesiyle giderilir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TÜR
19.
TG – 6
Yapılandırıcı eğitim yönünden maddeleri
incelediğimizde bunlardan A, B, C ve D’nin
Türkçe öğretmenin yapması ve dikkat etmesi gereken özelliklerden olduğunu görürüz. E seçeneğinde verilen özellik ise Türkçe öğretmeninin yapması ve dikkat etmesi
gereken özelliklerden değildir.
22.
“Kulak için kafiye” anlayışını Muallim Naci
değil Recaizade Mahmut Ekrem; “göz için
kafiyeyi” ise Muallim Naci savunur. Buna
göre yalnız I. maddelerdeki özellikler yer
değiştirmelidir.
25.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
20.
Okumanın zihinsel aşamalarını gösteren
maddelerin II, IV ve V. lerinde herhangi bir
yanlışlık yoktur. I ve III numaralı maddelerde ise vardır.
23.
Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik
oyunları geleneksel; “komedi” ise Batı’dan
alındığı için “Geleneksel Tiyatro” başlığı altında yer almamalıdır.
Okuma aşamalarının ilk sırasında “anlama”, ikincisinde “kavrama”, üçüncüsünde
“zihinde yapılandırma”; dördüncüsünde
“ilişki kurma”; beşincisinde ise “değerlendirme” yer alır.
A B C D E
26.
A B C D E
A B C D E
21.
I, II, III ve V. maddelerde iki noktadan önceki bilgiyle iki noktadan sonraki örnek
birbirleriyle uyuştuğundan bu maddelerde
herhangi bir eşleştirme yanlışı yoktur. IV.
maddede ise yanlışlık vardır. Çünkü “Karabibik, Nabizâde Nazım” değil “Eylül, Mehmet Rauf” olmalıydı.
24.
Anlatıcının olay kahramanı olması “hâkim
bakış açısına”, anlatıcının sınırsız bilgiye
sahip olması “ilahi bakış açısına” özgüdür.
Olayları nesnel biçimde aktaran ise “gözlemci bakış açısı”dır.
A B C D E
5
Tanzimat I. Dönemi’nin önemli yazarlarından olan Şinasi, edebiyatımızdaki Batılı
öncülerden biridir. Öncülde onun kimi özellikleri verilmiştir.
A B C D E
27.
B, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiyle
ayraç içindeki terim arasında bir uyuşmazlık yoktur. A seçeneğinde ise aşk, ayrılık,
özlem konularını işleyen duygusal şiirlere
epik değil; “lirik” denmesi gerektiğinden bu
seçenekte bir uyuşmazlık vardır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TÜR
28.
TG – 6
Metin tıpkı bir kumaş gibi örüldüğünden A;
sözcüklerin bağlamından oluştuğu için B;
anlam ve dil bilgisi uyumlu olduğundan C;
metinlerin ayrılma özelliği verildiğinden E
bir metin için söylenebilir. Sanatsal bir metin bilimsel verilere göre gelişmediğinden
D, sanatsal bir metin için söylenemez.
31.
Hikâyenin dünyadaki ilk örneği A, C, D ve
E seçeneklerinin herhangi birinde değil B
seçeneğinde verilmiştir.
34.
A B C D E
I ve II. maddelerde bilgi yanlışı yoktur. III.
maddede ise “Hürriyet”in özelliği yanlış verilmiştir. Çünkü ilk sivil gazete “Tercüman-ı
Ahval”dir; “Hürriyet” Namık Kemal ile Ziya
Paşa’nın Yurt dışında çıkardıkları bir gazetedir.
A B C D E
A B C D E
32.
29.
30.
A, C, D ve E seçeneğindekiler zevk, birey,
hayal, süslü ve sanatlı söyleyiş özelliğini
anlatmaktadır. Onun için bunlar sanatsal
metinlerin özellikleridir. B seçeneğinde ise
öğretici metinlerin dil özelliği verilmiştir.
Olayları; zamana, mekâna, kişilere göre
anlatan türlere olay hikâyeleri denir. Bu
hikâyenin bizdeki başarılı yazarları arasında Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat
Nuri Güntekin sayılabilir. C seçeneğindeki
Yusuf Atılgan ise modernizmi esas almış
soyutçu bir yazardır.
A B C D E
A B C D E
Edebiyat bir sanat dalıdır. Onun için B, C,
D ve E seçeneklerindeki bilgiler doğrudur.
A seçeneğindeki özellik ise edebiyatla ilgili
yanlış bilgi vermektedir.
A B C D E
35.
A B C D E
36.
33.
I, III ve IV. maddelerde herhangi bir yanlışlık yoktur. II. maddede ise Kutadgu Bilig
değil, “Van Kulu Lügatı” olmalıydı.
Öncülde verilen özellikler edebiyat tarihiyle
ilgilidir. Onun için soruda A, B, D ve E seçeneklerinden herhangi biri değil C seçeneğindeki kavram anlatılmıştır.
I, III, IV ve V. maddelerdekiler yapılandırıcı;
II numaradaki “karma model” ise geleneksel bir modeldir.
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TÜR
37.
TG – 6
İkinci sırada yer alan “ayna” sözcüğü
önemli bir ipucudur. Nitekim diğer maddeler bu niteliği desteklemektedir.
40.
A B C D E
Bu beyitte birçok sanat bulunmaktadır, en
açık olanı bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanıp mecazı iletmek olan
kinaye sanatıdır. “Ayak” sözcüğü hem organ adı hem de kadeh anlamındadır. Burada “aşktan sarhoş olmuş insan”ın durumu
anlatılmak istenmiştir.
43.
A B C D E
38.
Öncüldeki “siyasi bir düşünce akımı”, “serbest bir şekilde ifade edebilme”, “hümanizmin uç noktası” liberalizmin önemli özellikleridir. Onun için bu soruda A, C, D ve E
seçeneklerindekilerden herhangi biri değil;
B seçeneğindeki “liberalizm” tanıtılmıştır.
41.
Konularını günlük hayattan ya da tarihten
alan, kahramanlarını her tabakadan seçen
üç birlik kuralına uymayan sahne ürünü
dramdır.
42.
39.
Nesnel eleştiriye tepki olarak doğan, eserlerin farklı biçimlerde incelendiğini kabul
eden görüş “izlenimci” eleştirinin temel
özellikleridir. Onun için öncülde A, B, D
ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri
değil; C seçeneğindeki izlenimci eleştiri
tanıtılmıştır.
A B C D E
44.
A B C D E
A B C D E
Sorudaki özelliklerin hepsi inceleyerek
okumayla ilgilidir. Onun için soruda istenen
okuma biçimi A, B, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil; C seçeneğindeki inceleyerek okumadır.
A B C D E
Dörtlükler 4 + 4 = 8’lik hece ölçüsüyle yazıldığından I, “geldi”, “gider” sözcükleri ikinci
dörtlüğün sonunda “i” ünlüleriyle redif olduğundan III. maddelerdeki bilgiler doğrudur.
Dörtlüklerin uyak düzeni abcb, cccb biçiminde olduğundan II. maddedeki bilgiler
dörtlüklerle ilgili olarak yanlıştır.
Türk edebiyatının Nobel Ödülü almış yazarı ve onun son kitabı tanıtılmaktadır. Burada “Kafamda Bir Tuhaflık” bu yazarın kim
olduğunu anlatmaya yetiyor.
A B C D E
45.
“Kopuz” herkesin çaldığı bir araç olduğundan B, Oğuzlar bir müşkülleri olduğunda
ona danıştıklarından C ve D; Dede Korkut’un nitelikleri doğru verildiğinden E
Dede Korkut Hikâyeleri için söylenebilir.
Tümüyle nesir değil; manzum bölümleri de
var. Onun için A, Dede Korkut Hikâyeleri
için söylenemez.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / TÜR
46.
TG – 6
A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler İslamiyet öncesi Türk destanlarıdır. D seçeneğindeki ise Kırgızlara özgü bir destandır,
İslamiyet’ten sonra oluşmuştur.
48.
A B C D E
Kamyonetle giderken “bas gaza”, “daha
hızlı” gibi sözler olayın hareket hâlinde verildiğini gösterdiğinden A; “çok keyifli” “merakla bakmak” sözleri iç dünyaya özgü olduğundan B; “bakmak”, “konuşmak”, “sesi
soluğu kesilmek” farklı duyuları aracılığı ile
algılandığından D; “sabah” sözcüğüyle zaman belirtildiğinden E parçayla ilgili olarak
söylenebilir. Verilen parçada düşsel ögeler
yoktur.
A B C D E
47.
Öncüldeki “Tezkire-i Sehi” adı ile bilinip
“Anadolu sahasındaki” ilk tezkire olma
durumu yalnızca Heşt Behişt’e özgüdür.
Onun için verilen parçada B, C, D ve E seçeneklerindekilerden herhangi biri değil, A
seçeneğindeki eser ve yazarı tanıtılmıştır.
A B C D E
49.
Gülinaz Öğretmen parçaya göre öğrencilerine akıl yürüttürerek, öğrencilerine kapalı
metinler vererek; öğrencinin irdeleme tahminde bulunma, araştırma yapma gibi yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Onun
için Gülinaz Öğretmen, Türkçe öğretiminde
A, B, C ve E seçeneklerindeki tekniklerden
herhangi birine değil D seçeneğindeki çıkarım yapma tekniğine başvurmuştur.
A B C D E
8
50.
Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden
elde edilen sonuçların insanlara uygulanması “davranışçı yaklaşım”la ilgili olan I.
maddedir.
A B C D E
Download

Türkçe 6 - İhtiyaç Yayıncılık