KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
22 HAZİRAN 2014 PAZAR
TG – 9
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FBT
1.
Fizik bilimi atom altı parçacıklarla ilgilenir
ve fiziğin bu alt alanına nükleer fizik denir.
6.
A B C D E
Potansiyel farkları ve sığaları ne olursa
olsun üretece seri bağlı kondansatörlerin
yükleri eşit olur.
TG – 9
10.
E gelen = E eflik + E kin
hc
hc
hc
=
+ E ve
= E olur.
2m
3m
6m
q1 = q2
2.
Taşırma kaplarına bırakılan cisimler yüzüyor veya askıda kalıyorsa kabı ağırlaştırmaz. Dibe çökerse kabı ağırlaştırır. Buna
göre ilk iki kap ağırlaşmaz ve ağırlığı sabit
olur ama üçüncü kap ağırlaşır, diğerlerinden daha ağır olur.
Ancak paralel bağlı olan kondansatörün
sığasına göre yükü büyük, küçük veya eşit
olabilir.
ikinci durumda
hc
hc
2 hc
=
+ El den El =
olur.
m
3m
3m
A B C D E
R1
7.
i
Buradan da El = 4E bulunur.
A B C D E
R2
3i
+
–
A B C D E
2i
Einstein'in fotoelektrik denklemi;
+
–
R3
R4
R4
3.
11.
Başlangıçtaki yere göre potansiyel enerji
sürtünmeden dolayı kaybolan (ısıya dönüşen) enerjiye eşittir.
Üreteçler özdeş olduğu için ürettikleri
akımlar, kendilerine bağlı seri dirençlerle
ters orantılıdır. Soldaki üretece iki direnç,
sağdakine bir bağlı olduğu için akımlar i ve
2i olur. Bu akımlar birleşerek ortadaki dirençten 3i olarak geçerler.
m : g : h = Fs : x
1 : 10 : 8 = Fs : 2
Fs = 40N bulunur.
Kütle merkezi
X KM =
X KM =
/ Tork
şeklinde ifade edilir.
/ kütle
m : _ - 2 i + 2m : 0 + 3m : 2 + 4m : 4
m + 2m + 3m + 4m
=2
A B C D E
A B C D E
A B C D E
8.
4.
h1
P
2t
H
h2
t
t
h
Cismin tepesi ile görüntünün tepesi arası
doğru çizilirse merceğin tam ortasından
geçer ve şekilde benzer iki üçgen oluşur.
Sorudan, iki cismin uçuş sürelerinin eşit
olduğu anlaşılmaktadır. Eğik atılan cisim
tepe noktasından yere t sürede gelirse yatay atılan 2t sürede yere gelir.
h1
3
h1
h=
1
g : t2
2
H=
1
2
g : _ 2t i
2
h2
1
h
= bulunur.
4
H
=
=
h2
Isı alışverişi sıcaklık farkıyla oluşur, dolayısı ile iki maddenin sıcaklıkları farklı olmalıdır, diğer değerler alışveriş koşulu için gerekli değildir. Ayrıca A seçeneği kavramsal
olarak da yanlıştır. Bir maddenin ısı enerjisinden bahsedilemez ancak ısı değişimi
söz konusu olabilir.
A B C D E
4
3
olur.
4
A B C D E
9.
A B C D E
Y
13.
X
P
R
5.
12.
Cisimlerin T de çarpışması için 2 birim
ilerleyen m kütlelinin hızı 2v, diğerlerininki
–3v olmalıdır ve ortak kütlenin son hızı da
v olmalıdır. Momentum korunumu yazılırsa
m : 2v + M _ - 3v i = _ m + M i : v
mv = 4Mv
m
= 4 bulunur.
M
i
Bobinden şekildeki gibi i akımının geçmesi
için manyetik alanın resimde olduğu gibi
sola doğru olması gerekir. Bu da ancak
X kutbundan sağa doğru manyetik alanın
artması ile mümkündür, öyleyse X N kutbu olmalıdır. I yargısı doğru II yanlıştır. Direncin uçları arası emk de i.R dir ve III de
doğrudur.
A B C D E
A B C D E
3
24 Ağustos 2006 tarihinde UAB tarafından
yapılan yeni tanımlamaya göre bir cüce
gezegen;
●● güneş çevresindeki bir yörüngede dolanma,
●● yörüngesinin
olma,
etrafını
temizlememiş
●● bir gezegenin veya yıldız harici bir başka
cismin uydusu durumunda bulunmama,
●● kütle çekimine sahip olmasını sağlayacak bir kütle ve bundan dolayı hidrostatik denge durumunda olma
özelliklerine sahip olmalıdır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
14.
TG – 9
Astrometri, uzaydaki cisimlerin konumlarını; astrojeoloji, gök cisimlerinin yer bilimini;
radyoastronomi, gök cisimlerinin radyoelektrik dalgalar altında yaydığı elektromanyetik ışımaları; astrofizik, gök cisimlerini
ve olaylarını inceleyen astronominin alt
dallarıdır.
18.
? mol HCI = 1000 ml çöz
22.
1, 2 g çöz 18, 5 g HCI 1 mol HCI 1000mLçöz
=
:
:
:
1 mL çöz 100 g çöz 37 g HCI
1mLçöz
TGc = –114 kj - 7298 : _ - 150 iA
=- 114 kj + 44, 7 kj
=- 69, 3 kj
= 6 mol HCI
1 litre çözeltide 6 mol HCI bulunduğundan
çözelti 6 M dır.
Astronominin evreni inceleyen alt dalı kozmolojidir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
23.
15.
Yer kabuğunu oluşturan elementlerden
oksijen %47 ile ilk sırayı alır. Diğerlerinin
oranları ise şöyledir:
19.
I. Entropi bir olasılık fonksiyondur. Düzensiz durumun istatiksel olasılığı
düzenli duruma göre daha yüksektir.
Deney 1 ve Deney 2 den [y] değişmediği
halde [x] in üç kat arttığını görüyoruz. Buna
M
göre başlangıç tepkime hızı 4,2:10–3
dak
M
dan 1,3:10–2
ya çıkıyor yani başlandak
gıç tepkime hızı üç kat artıyor.
II. ∆G = ∆H – T∆S eşitliğine göre negatif
çıkar.
Öyleyse tepkime [x] e göre birinci derecedendir.
III. Düzensiz durumu daha yüksektir.
Deney 2 ve Deney 3 karşılaştırıldığında [x]
2 kat artarken hızın 4 kat arttığı görülüyor.
Bu deneylerde [y] de 2 kat arttığına göre
hızdaki bu 2 kat fazladan artış [y] deki değişimden kaynaklanır. Yani tepkime [y] ye
göre birinci derecedendir.
A B C D E
silisyum: %28
alüminyum: %8,1
demir: %5
kalsiyum: %3,6
20.
sodyum: %2,8
PV1
PV2
magnezyum %2,1
=
Hız = k:[A]':[B']
nRT1
nRT2
_ 27 + 273 i
90
=
V
_ 127 + 273 i
A B C D E
H›z
k=
7AA : 7BA
=
4, 2 : 10 -3
4, 2 : 10 -3
=
0, 4 : 1, 2
0, 48
42 : 10 -4
48 : 10 -2
90
300
=
V
400
= 8, 75 : 10 -4
A B C D E
360 = 3V
V=
16.
Sıradağların oluşumu üç aşamada ele alınır:
360
3
24.
V = 120 mL
1
1
+ O
? NO (g)
N
2 2 (g ) 2 2 (g )
A B C D E
●● Çökelme (Litojenez)
1. tepkimenin tersinin yarısını ikinci tepkime ile toplarız.
●● Kıvrılma yükselme (Orojenez)
NO (g) +
●● Aşınma (Gliptojenez)
A B C D E
net:
1 kg = 1000g
2kj = 2000j
Kc =
Q = M su c su Tt + M kap : c kap : Tt
1 44 2 44 3
17.
Formal yük = + (grup no) – (bağ sayısı) –
(paylaşılmayan e– sayısı)
I. C atomu için,
II. Üstteki O atomu için,
K c = 1, 5
1
2, 5 : 10 14
1
5 : 10 14
1, 5
5 : 10 15
: 1, 5
: 1, 5
= 3 : 10 -15
A B C D E
Q = 4180 : 20 + 2000 : 20
Q = 123600
formal yük = +4 – 4 – 0 = 0
Q = 123600j
Q = 123, 6 kj
formal yük = +6 – 2 – 4 = 0
Kc =
Q = 1000 : 4, 18 : _ 25 - 5 i + 2000 _ 25 - 5 i
1
2, 5 : 10 3 (g)
1
1
1
+ O
+ Br
? NOBr(g)
N
2 2 (g) 2 2 (g) 2 2 (g)
Kc =
21.
1
? NOBr(g)
Br
2 2 ( g)
Kc =
III. Alttaki sol ve sağ O atomları için;
formal yük = +6 – 1 – 6 = –1
A B C D E
25.
3 gram
123,6 kj
180 gram
?
? = 7416 kj
A B C D E
4
Amino asitler amfoterdir ve birbirlerine
peptit bağları ile bağlanırlar (1 su molekülü
kaybederek)
Amfoter olduklarından pH 7 ye yakın olduğundan izoelektrik noktada olurlar.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
26.
TG – 9
● Bütanon doğrudur. Dört karbonlu tek keton vardır.
31.
●● Metilsiklopentan yeterlidir. Metil grubunun C – C tek bağları içeren 5 karbonlu halkada hangi karbona bağlı olduğu
önemli değildir.
●● Etil Bromür yeterlidir. Etil 2 Karbonlu olduğu için Bromun bağlı olduğu Karbon
önemli değildir.
●● Metil anilin yeterli değildir. CH3 – C6H4
– NH2 formülünü belirtir ama –NH2 ve
–CH3 ün yerleri belirlenemez.
3
Yük 2 a Al (k) & Al (+aq
) + 3e k
27.
32.
2
+3
Net: 2Al (k) + 3Cu (+aq
) & 2Al (aq) + 3Cu (k) f° pil = 2, 0V
TGc = –nF fcpil
=-_ 6 mol e -id 96 500
C
n_ 2, 0 V i
mol e -
Bataklık ortamında perde ayaklı kuşların
yürümesi daha kolay olduğundan bu türlerin sayısı artar. Ancak bataklık kuruduğunda perde ayaklı kuşların yaşamaları
zorlaştığından ortamdan elenirler. Bu arada perdesiz ayaklı kuşların sayısı da artacaktır. Perde ayaklı kuşlar, hemen evrimleşerek perdesiz ayaklı kuşlara dönüşmez.
A B C D E
fc = 1, 67 V
2
‹nd. 3 a Cu (+aq
) + 2e & Cu (k) k fc = 0, 33 V
35.
A B C D E
●● Propen yeterlidir. 3C lu olduğu için π bağının yeri önemli değildir.
A B C D E
İşaretli karbon ilk olarak kloroplast kullanılacaktır. Böylelikle organik besin olacaktır.
İhtiyaç hâlinde kloroplastlarda amino asitlerde üretilir. Daha sonra bu amino asitler
ribozomlarda proteine dönüştürülür. Proteinlerin glikozla birleştirilip glikoproteinlere
dönüştürüldüğü organel, golgi cisimciğidir.
A) Notokordu olan canlılar omurgalılar
şubesinde yer alır. Daha küçük birimleri için (sınıf, takım...) herhangi bir
şey söylenemez.
B) Omurgalı hayvanların bütün sınıflarında (balıklar, anfibiler, sürüngenler,
kuşlar ve memeliler) boşaltım organı
böbrektir.
C) Alyuvarları çekirdeksiz olan yalnız
memelilerdir. Memeliler bir sınıf olduğunda şubesi omurgalı, âlemi hayvanlardır.
D) "Y" memeli olduğundan yavrusunu
sütle besler.
E) Etle beslenen hayvan omurgalı veya
omurgasız olabildiğinden şubesi dahi
belirlenemez.
= 1, 158 : 10 3 kj
36.
I.
II. Alveoller gaz değişim yüzeylerini genişletirlir (a).
III. Soluk alındığında alveol başluğunda
daha fazla olan oksijen, oksijenin az
olduğu kana difüzyonla geçecektir (c).
Alveollerin yassı epitelle örtülü olması
yüzeyin ince olmasını (b) sağlar.
A B C D E
37.
Glikoz şu şekildedir.
6C
2 ATP
2 ADP
P
6C
P FDP
2
3C
P PGAL (II)
A B C D E
A B C D E
2 NAD
2 Pi
28.
A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler bütün enzimlerin hızını azaltır. Ancak pH ın
yükselmesi bazı enzimlerin çalışma hızını
arttırır. Örneğin, ağızda tükürük bezlerinden salgılanan amilaz baz ortamda çalışır.
33.
1
2
DNA
MRNA (kodon)
ACU
tRNA (Antikodon)
UGA
GGG
GGA
CCC
30.
●● Kutikulanın ince olması
4 ATP
Birinci dereceli tüketici canlıların tamamı
otçuldur. Dolayısıyla beslenme şekilleri
aynıdır (II). Bu iki canlı farklı ekosistemlerde bulunduklarından aralarında rekabet
olmaz. Aynı ekosistemle bulunduklarında
rekabet görülür. Otçul hayvanlar omurgalı
veya omurgasız olabilir bu sebeple gelişmişlikleri farklıdır. Otçullar avcı olamaz.
A B C D E
3C
Ancak kök yüzeydedir çünkü su bulma
problemi yoktur. Köklerin dersinde ve çok
olması kurak bölge bitkilerinin özelliğidir.
(I)
Piruvik asit (III)
A B C D E
A B C D E
38.
34.
A B C D E
P DPGA
4 ADP
3
CCT
2 NADH2
3C
●● Yaprakların geniş yüzeyli olması
CCC
Tamlayıcı zincir
2 P
●● Çok sayıda stomaya sahip olma
A B C D E
29.
Nemli bölge bitkilerinde terlemeyi artıran
özellikler şunlardır:
Soru kökünde bütün karakterler bakımından baskın fenotipli olması istenmektedir.
A, B ve D karakterleri bakımından baskın
gen dişi bireyde var. O hâlde spermde
mutlaka "H" karakteri olmak zorundadır.
Bu sebeple "E" seçeneğindeki genotip
uygun değildir. İstenin bir diğer özellik ise
çocuğun erkek olması gerekir. Bu sebeple
de spermlerde gonozom olarak "Y" olmak
zorundadır. B, C ve D seçeneklerindeki
gametlerde "X" gonozomu bulunduğu için
bunlarda yanlıştır.
"A" seçeneğinde ise istenen her iki özellikte (HY) bulunmaktadır.
A, C, D ve B seçeneklerinde verilen görevler hipotalamusa aittir. Ancak vazopressin
(ADH) salgılama hipofizin görevidir.
A B C D E
39.
Tarımda makine kullanılmasının olumlu ve
olumsuz yanları vardır. I. öncülde verilen;
atmosferin ve su kaynaklarının kirlenmesi
makineleşmenin olumsuz yanıdır. Çünkü
makinelerden çıkan kirletici gaz atmosferin
ve su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmuştur. Ancak II. ve III. öncüldeki verilenler
makineleşmenin olumlu sonuçlarıdır.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
40.
TG – 9
İstilacı Tür: Başka bir bölgeden bilerek
veya bilmeyerek getirilen ve yerel türlerin
habitatını işgal eden türlerdir.
43.
İstilacı türlerin;
●● Üreme potansiyeli çok fazladır. Böylelikle kısa bir zamanda geniş bir yayılış
gösterirler.
●● Ekolojik töleransları yüksektir. Dolayısıyla yerel türlerle rekabete girdiklerinde, rekabeti kazanırlar.
●● İstilacı türler biyo-çeşitliliği azaltır. Çünkü bazı yerel türlerin yok olmasına sebep olurlar.
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda
fen - teknoloji - toplum - çevre, bilimsel süreç becerileri ile tutum ve değerler öğretimine ayrı bir ünite ya da süre (ders saati)
ayrılmamıştır. Bilgi öğrenme alanı (canlılar ve hayat, madde ve değişim, fiziksel
olaylar ve dünya ve evren konu alanları)
içinde verilmesi öngörülmüştür. Buna göre
Dünya ve Evren öğrenme alanı dışındaki
diğer alanlarda ünite sayıları üçe kadar çıkabilmekte iken Dünya ve Evren öğrenme
alanının ünite sayısı tüm sınıf düzeylerinde
birer tanedir.
47.
A B C D E
A B C D E
44.
41.
A, B, D ve E seçenekleri 2013 yılında güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları arasındadır. Ancak
“Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için önemini
sorgulamalarını sağlamak” genel amaçlar
arasında değil fen bilimleri dersinin 7.Sınıf
İnsan ve Çevre İlişkileri / Canlılar ve Hayat
öğrenme alanı “Biyo-çeşitlilik” konusuna ait
özel hedef yani kazanımdır.
Çözeltilerin sadece katının sıvı içerisinde
çözünmesi ile oluşan karışımlar mı olduğu,
yoksa sıvı-sıvı, katı- katı, gaz-gaz çözeltilerinde olup olmadığı eğer varsa günlük yaşamdan bu çözelti çeşitlerine örnek vermeleri istenmiş. Günlük yaşamdan öncülde
verilen sorular sorularak çözeltilerin günlük
yaşamımızdaki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu öğretim etkinlikleri öğrencilerin
konuya ilgilerini çekmeye hizmet edecektir.
A B C D E
48.
A B C D E
A B C D E
45.
42.
Tanımlama: Yapılacak olan performans görevini tanıtıcı kısımdır. Bu bölümde öğrenciden beklenen öğrenme çıktılarının neler
olacağı ve puanlamanın nasıl yapılacağı
açık bir şekilde belirtilir. Ayrıca performans
görevinin hangi derse, konuya, kazanıma
ve sınıf düzeyine ait olduğu tanımlama bölümünde belirtilir.
●● Görev kısmında öğrenciden istenen
görev tanımlanır. Görev öğrencinin çözümleyebileceği bir problem durumu da
olabilir.
●● Yönerge kısmında öğrencinin çalışmaya başlamadan önce, çalışma sırasında
ve çalışma sonunda dikkat etmesi gereken noktalar belirtilir.
Verilen seçeneklerden C daha çok bilgi
basamağına ait kazanımlardandır. A, B ve
E seçenekleri ise öğrencinin bu konuyu
kavradığını ve kendi düşüncelerini ortaya
koyabildiğini gösterir. E seçeneğinde öğrenciden bilgiyi sınıflandırması istenmiştir.
Bilgilerin karşılaştırıldığı, irdelendiği ve
sınıflandırıldığı basamak analiz basamağıdır. D seçeneğinde verilen kazanım ise
sentez basamağı bir kazanıma örnektir.
Öğrenci bu kazanımda kendi düşüncelerini
ortaya koyabilecektir.
46.
●● Bu öğretmen “maddenin yapısı ve özellikleri konusunda 5 kişilik gruplar oluşturarak elementler dünyasının ilk yirmi
elementini belirli özellikleri ile tanıtan
element kartları hazırlamalarını, hazırladıkları element kartlarını tanıtmak üzere
sunum yapmalarını” isteyerek tanımlama bölümünü oluşturmuştur.
A B C D E
A B C D E
6
Operasyonel / işlevsel tanımlama, öğrencilerin kavramların formal tanımlarını
ezberlemek yerine, kendi tecrübe ve gözlemlerinden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda, kendi tanımlarını oluşturmalarıdır.
Öğrencilerin, yaprak kavramını bitkilerin
yaşamındaki işlevlerini dikkate alarak “bitkinin akciğerleri” şeklinde tanımlamaları
operasyonel tanımlamaya örnektir.
A B C D E
49.
A B C D E
I. ve II. öncüllerdeki “Bir cismin kütlesine
yer tarafından uygulanan yer çekimi kuvvetine cismin ağırlığı denir.” (Koray ve Tatar 2003) ile “Kütle cismin ağırlığına denir.”
(Candan, Türkmen ve Çardak - 2006; Koray ve Tatar - 2003) ifadeleri alan eğitimi
araştırmalarında kavram yanılgısı olarak
verilir. Ancak “Her gezegenin büyüklüğüne
göre değişen bir yer çekimi alan şiddeti (g)
olduğundan ağırlık gezegene göre değişir
ama kütle uzayın her yerinde aynıdır.” ifadesi doğrudur.
●● Puanlama, performans görevinin puanlanmasına ilişkin dereceli puanlama
anahtarı ve formlar kısmını içerir.
Moleküllerin yoğunluklarının fazla olduğu
yerden, az olduğu yere doğru yayılmasına difüzyon denir. Bu yayılma sırasında
moleküller kendi kinetik enerjileriyle hareket ederler. Yoğunluk eşitleninceye kadar
difüzyon devam eder. Difüzyon zarlı veya
zarsız ortamlarda gerçekleşebilir. Sıcaklık da difüzyon hızına etki eden faktörler
arasında gösterilir. Sıcaklığın artması
moleküllerin kinetik enerjisini artırdığı için
difüzyonu hızlandırır. Öğrenci, sıcaklığın
difüzyona etkisi ile ilgili bazı kavram yanılgılarına sahiptir. Bu yüzden öğrencinin
gözlemi ve açıklaması, tahmini ile gözleminin uyuşmaması birbiriyle alakalıdır. Öğrenci bu konuda bazı kavram yanılgılarına
sahip olduğu için tahmini ile gözlemleri de
uyuşmamaktadır. Kabul edilebilir bir açıklama yapamamıştır.
Bilimin özellikleri “Bilimsel bilgi nesneldir,
bilimsel bilgi kesindir, bilimsel bilgi genelleştirilmiştir, bilimsel bilgi evrenseldir, bilimsel bilgi birikimli olarak ilerler, bilimsel bilgi
akla dayanır, bilimsel bilgi tekrarlanabilir.”
olarak sıralanabilir. Buna göre I., II. ve III.
öncüllerde verilen ifadelerin hepsi doğrudur.
A B C D E
50.
Öncülde verilen sembol biyolojik tehlike
uyarısıdır. Bu sembol, bakteri mantar veya
tek hücreli hayvan veya bitki tehlikesi olduğunda görülür.
A B C D E
Download

Fen ve Teknoloji 9 - İhtiyaç Yayıncılık