KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
22 – 23 Şubat 2014
TG – 2
ÖABT – TÜRKÇE
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / TÜR
1.
Anlama tekniklerinden “yeni sözcükleri
belirleme, yeni bilgileri eskilerle bütünleştirme, bilinmeyen sözcükleri işaretleme,
metindeki ögeleri karşılaştırma” okuma
sırasında kullanılır. “Anlamak için uygun
stratejileri belirleme” ise okuma öncesinde
kullanılan bir tekniktir.
4.
A B C D E
Okuduğunu anlama sürecinde harflerin,
kelimelerin görülmesi; yazıların, görsellerin
beyne iletilmesi; dil bilgisi kurallarının dikkate alınması gibi özellikler öncelikli olarak
etkilidir. Bir metnin, taranmadan anlaşılamayacağını söyleyemeyiz fakat metnin
taranarak okunması amaca göre seçilebilecek bir yöntemdir, okuduğunu anlamanın
öncelikli etkenlerinden değildir.
TG – 2
7.
Açıklayıcı okuma modelinde, bireyde okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için
çeşitli teknik ve işlemler açıklanır, “ne, niçin, nasıl ve ne zaman” soruları üzerinde
durulur.
Buna göre parçanın başına E seçeneğinde
verilen okuma modeli getirilmelidir.
A B C D E
A B C D E
2.
Konuşana hissedilen sevgi ya da nefret
sonucunda, işitilenlerin yargısız benimsendiği ya da yadsındığı dinleme türü “duygusal dinleme”dir.
5.
A B C D E
Özetleyerek okuma yönteminde tahtaya
metnin kişileri, olayı, zamanı, giriş, gelişme
ve sonucuyla ilgili sorular yazılır ve dinleyenden, okuyandan bu soruların cevaplarını bulması istenir. Daha sonra bu cevaplar
bir paragraf şeklinde özetlenir.
8.
Tekerlemeler, içerdikleri sessel yinelemeler
ve ses söz oyunları nedeniyle akıcı konuşma etkinliğinde öncelikli olarak kullanılacak
bir türdür.
A B C D E
A B C D E
3.
“Bağdaşıklık” bir metnin, dile özgü kaideler çerçevesinde oluşmasıdır. “Tutarlılık”
metindeki bilgilerin mantıksal bir bütünlük
taşımasıdır. “Metinler arasılık” yazılan bir
metnin, kendisinden önce yazılmış metinlerin izini taşıması, kendinden sonra
yazılacak metinlere yansıtımlarda bulunmasıdır. “Amaçlılık” bir metni yazmakla
hedeflenen amaca ulaşılıp ulaşılmadığının
belirlenmesidir. Buna göre bu kavramlar
metinselliğin ölçütlerindendir. “Olaya bağlılık” ise -kısaca- bir metinde yer alan olay
anlatımıdır denebilir fakat metinselliğin ölçütlerindendir denemez çünkü olaya bağlı
olmayan metinler de bulunur.
6.
Okuma alışkanlığının gelişmesi için bazı
bilişsel etkenler gereklidir. Bunlar arasında;
zihinsel yaş, görsel ve işitsel ayrım yapabilme, algısal gelişim, muhakeme yeteneği sayılabilir. Ezberleme yeteneği okuma
alışkanlığını etkileyen bilişsel etkenlerden
değildir.
9.
Yazma etkinliği fiziksel yeterlilik dışında
çeşitli dil ve zihin gelişimi de gerektirdiğinden numaralanmış yerlerin IV. sünde bilgi
yanlışı vardır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TÜR
10.
TG – 2
Etkili dinleme becerisini geliştirmek için
dinlemeyi engelleyen unsurları ortadan
kaldırmak, dikkat dağıtıcı unsurlarla baş
etmeyi öğretmek, sunumu içeriğe göre belirlemek, dinleme sonunda değerlendirme
yapmak gibi yöntemler uygulanır. Doğal
seslerin tercih edilmesi, etkili dinleme becerisini geliştiren çalışmalardan değildir.
13.
Çocuk oyunları didaktik olmamalıdır. Yazar, çocuğun kişiliğine saygı duymalı, onu
sınırlayıp yaratıcılığına engel olmamalıdır.
16.
A) Şiirin hası, şiirin gerçeği
tamla- adlaşmış tamla- adlaşmış
yan
sıfat
yan
sıfat
tamlanan
tamlanan
123
123
A B C D E
ad tamlaması
ad tamlaması
B) Bir köy türküsü
Sıfat
A B C D E
belirtisiz ad
tamlaması
C) Şiirin hası, şiirin gerçeği
düşmüş
E) benim şairliğim
tamlayan
adıl
tamlanan
A B C D E
11.
Öncülde verilenler, planlı yazma sürecinin
“hazırlık aşaması”yla ilgilidir.
14.
Sorudaki tanımı dışında perde, sesin göreceli yüksekliği diye de tanımlanabilir.
A B C D E
17.
bak + ış → ad eylem
gülüş + erek → bağ eylem
A B C D E
yan + an → sıfat eylem
dalıveriyoruz, düşünüyoruz, başlıyoruz eylemleri basit zamanlı ve etken çatılıdır.
Dalıvermek ve başlamak eylemleri geçişsiz, düşünmek eylemi geçişlidir. A, C, D ve
E seçenekleri doğrudur.
Dalıveriyoruz kurallı bileşik eylemdir, düşünüyoruz ve başlıyoruz türemiş eylemlerdir.
Ancak şiirde basit eylem yoktur. Doğru seçenek B’dir.
A B C D E
12.
Bir yazılı anlatım etkinliğinde, belirlenen
konu öğrenciler tarafından benimsenmezse öncelikli olarak ortaya çıkacak sonuç,
öğrencilerin bu etkinliğe istek duymamasıdır.
15.
c, ç, f, j ve ş ön damak değil, diş-damak
ünsüzleridir.
A B C D E
18.
A B C D E
Sen / orada / bağrına bas /
Özne
Dolaylı
tümleç
Yüklem
duran en büyük çileyi
Belirtili nesne
Bağrına basmak deyimdir. Bu deyim, anlamca kaynaşmış bileşik eylemdir; bölünmez.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TÜR
19.
TG – 2
I. ve IV. cümleler birleşik, III. ve V. cümleler
sıralı cümlelerdir. II. cümle basit cümledir.
22.
A B C D E
Tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç
nokta (...) konmalıdır. E seçeneğindeki dizeler tamamlanmamış cümlelerdir; sonuna
nokta (.) değil, üç nokta (...) konmalıdır.
25.
A B C D E
20.
I. sözcük, “ilk önce” şeklinde ayrı yazılmalıdır.
A B C D E
26.
23.
III. sözcük, ünsüz benzeşmesinden dolayı
“ıslaktı” şeklinde olmalıdır.
Seyrani 19. yüzyılın büyük taşlama ustasıdır. Soruda sözü edilen nedenden dolayı
memleketi Everek’e dönmek zorunda kalmıştır.
“Saçma sapan” deyimi, “gereksiz tutarsız
mantıksız söz” için kullanılır. Saçma sapan
tavır kullanımı yanlıştır.
Soruda verilen “Uma kelse kut kelir.” bir
savdır (Konuk gelse uğur gelir.). Kaşgarlı
Mahmut, savları Divanü Lügâti’t-Türk adlı
yapıtında toplamıştır.
A B C D E
A B C D E
IV. sözcük, “asfalt” şeklindedir.
V. sözcük, “işbaşı” şeklinde bitişik yazılmalıdır.
Buna göre II. sözcük, “birdenbire”nin yazımı doğrudur.
A B C D E
21.
Sanat yapıtında işlenen konunun ortaya
koyduğu ana yönelim tema ya da izlek
adını alır.
A B C D E
24.
Türk masallarını derleme çalışmaları Ziya
Gökalp’le başlamış, çalışmalar Cumhuriyet
Dönemi’nde P.N. Boratav ve E.C. Güney’le
devam etmiştir. Tanzimat Dönemi’nde A.
Mithat Efendi bir masal yazmış ama masal
araştırmaları yapmamıştır.
A B C D E
5
27.
Eleştiri yazarı, eserin güzel, çirkin; güçlü,
güçsüz; doğru, yanlış yanlarını kendince
belirtir, büsbütün yansız kalamaz. Sözü
edilen türlerin bağımsızlığa kavuşmaları,
sanatsal yönlerini yitirmeleri, edebiyattan
ayrılıp bilimsel kimlik kazanmaları yazarın
eserlerle ilgili eleştirel, kişisel görüşleridir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TÜR
28.
A)
B)
A la göz le ri ne / kur ban ol du ğum
6
+
5 = 11’li hece
ölçüsü
31.
1920 - 1960 toplumcu şiir, Mayakovski’den,
fütürizm akımından etkilenmiştir.
34.
A B C D E
Tevriye, bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmektedir.
“Gül” sözcüğü, birinci dizede çiçek; ikinci
dizede gülmek anlamında kullanılmıştır.
doy amadım ben
say amadım ben
TG – 2
A B C D E
redif
“y” " yarım uyak
C) Koşmanın aşk, güzellik, doğa içerikli
türü güzellemedir.
D)
a
b
a
b
Uyak düzeni bu dörtlüğün
ilk beyit olduğunu gösterir.
E) Düz uyak, mesnevi uyak düzenidir (aa
bb cc ...). aaab uyak düzenini düz uyak
kabul eden görüş de vardır. Öncüldeki
dörtlüğün uyak düzeni ise (abcb) bunlara uymamaktadır.
A B C D E
32.
29.
Namık Kemal öykü türünde eser vermemiştir. Roman, tiyatro, eleştiri ve tarih türünde eserler yazmıştır.
35.
Ali Şir Nevai 15. yüzyıl,
Müf te i lün müf
Fuzuli ve Baki 16. yüzyıl,
te i
lün fâ i lün
Açtı gönül/ler deli bay/rağını
Nabi 17. yüzyıl şairidir.
Müf te i lün müf te i
Siham-ı Kaza adlı yapıtı, Nef’î’nin ölümüne
neden olmuştur.
A B C D E
Döktü omuz/dan poşu sa/çağını
lün fâ i lün
A B C D E
A B C D E
30.
Ankara, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet
yıllarında yaşanan değişimlerin anlatıldığı
bir romandır. Ankara, başkent Ankara’nın
ve yeni Türk kadınının romanıdır.
33.
Fuzuli, kendisine gönül ateşinden başka
kimsenin yanmadığını, sabah rüzgârından
başkasının da kapısını açmadığını söyleyerek yalnızlığını vurgulamıştır.
A B C D E
A B C D E
36.
Şair Nedim ve Şeyh Galib, hece ölçüsüyle
birer türkü yazmışlardır. Nedim, halk şiirinden esinlenip şarkı nazım biçimini oluşturmuştur.
Bunlar, geleneğin dışına çıkıldığını gösterir.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TÜR
37.
TG – 2
40.
Müfret beyit, uyaksız beyittir.
Soruda
43.
Lirik şiirdir.
Dramatik şiir, manzum yazılmış tiyatro eseridir. Yüzyılımızda söyleşmeye dayalı şiirler
olarak tanımlanır.
lâf değil
sâf değil
A B C D E
“-âf”lar tam uyak, “değil”ler rediftir.
Beyit uyaklıdır yani musarra beyittir.
A B C D E
Alper Öğretmen’in faydalandığı öğretim
tekniği “metin tamamlama”, geliştirmeye
çalıştığı beceri ise bilişsel alan basamaklarından “sentez”dir. Metin tamamlama tekniğinde giriş, gelişme ya da sonuç bölümlerinden biri boş bırakılır ve öğrencilerin boş
bırakılan yeri tamamlamaları istenir. Böylece her öğrenci kendi özgün düşüncelerini
bu bölümlerden birine yazdığında sentez
yapmış olur.
A B C D E
38.
41.
I. Âşıkane gazel
II. Rindane gazel
III. Hikemi gazel
IV. Şuhane gazeldir.
V. Yek avaz gazel olmalıdır.
Yek ahenk gazel, beyitleri arasında anlam
birliği bulunan gazellere verilen addır.
A B C D E
Ferda Öğretmen’in dersinde geliştirmeye
çalıştığı konuşma türü “empatik”, temel
beceri ise “iletişim”dir. Empati, kendini bir
başkasının yerine koyma ve onun duygularını anlamadır. Empati, özelliğinin gelişmesi için kişi kendisine, “Ben olsaydım ne
yapardım, aynı durumla ben karşı karşıya
kalsaydım ne hissederdim?” gibi soruları
sormalıdır. Empati, karşısındakini anlama
ve onun duygularını hissetme sanatıdır. Bu
yönüyle empati bir başkası ile iletişim kurma yollarındandır.
44.
Soruda özellikleri verilen yazma tekniği
“sorgulayıcı yazma”dır. Yazan kişinin konuyla ilgili katılmadığı noktaları, tutarsızlıkları ya da katıldığı noktaları mantıksal
bir temele oturtarak karşı olma ya da destekleme sebepleriyle birlikte aşama aşama
yazmasına “sorgulayıcı yazma” denir. Bu
yazma türü sorgulama, eleştirme, yargılama, irdeleme, ispat etme, dayanaklandırma, yorumlama gibi bazı becerilerin gelişmesine katkı sağlar.
A B C D E
A B C D E
39.
42.
Divan edebiyatı; anlatım kusursuzluğuna
verdiği önem, seçkin bir dil ve seçkinlere
seslenişiyle “klasik edebiyat” adını da alır.
Okuma etkinlikleri öncesinde görsellerin
yani grafik, şekil, resim vb. materyallerin
inceletilmesi “şema oluşturma” stratejisidir.
Şemalar, ön organize edicilerdir ve yeni
bilgilerin içerisine yerleştirildiği yapılardır.
Böylece öğrenciler ön bilgilerle yeni bilgileri
ilişkilendirirler ve anlamlı öğrenme gerçekleştirirler.
A B C D E
A B C D E
Şair, oğluna öğüt verirken “budalaları meclisine alma” diyerek akla verdiği önemi vurguluyor. Bu öğüt, klasisizmin akla verdiği
önemle örtüşmektedir.
45.
Cansu Öğretmen’in faydalandığı ölçme
aracı “tutum ölçeği”dir. Tutum, herhangi bir
yere, kişiye ya da duruma karşı yaklaşma
biçimidir. Bu yaklaşım biçimi pozitif veya
negatif olabilir. Örneğin; fen ve teknoloji
dersini sevme, siyanürle altın aramasına
katılmama, çocuk eğitiminde şiddeti reddetme gibi. Bu yönüyle öğrencilerin Türkçe dersine karşı olumlu bir tutum geliştirip
sorulara “Tamamen katılıyorum.” cevabını
vermeleri onların duyuşsal özelliklerini
göstermektedir.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TÜR
46.
TG – 2
Öğrencilere eleştirel okuma becerilerini
öğretmede; karşılaştırma, analiz etme,
inceleme, sınıflandırma, yargılama, güçlü
ve zayıf yönlerini görme, ayırt etme, yorumlama, karar verme, sorgulama, değerlendirme gibi özellikler esastır. Bu yönüyle
bilişsel alanın değerlendirme düzeyinde,
beceriler öne çıkar. Soru bu açıdan çözümlendiğinde I, II, III ve V. öncüllerin eleştirel
okumaya uygun olduğu söylenebilir. Ancak
IV. öncül bilişsel alanın bilgi basamağına
uygundur ve daha alt düzeydir.
48.
A B C D E
Türkçe öğretim programları yapılandırmacı öğrenme üzerine temellendirilmiştir.
Öğrenci merkezli bir yaklaşım olan yapılandırmacılıkta, öğrenci deneyimleri,
araştırmaları ve aktivitesi ön plandadır.
Öğrenciler ön bilgilerle yeni bilgileri kendi
yaşantılarıyla ilişkilendirir ve bilgiyi oluştururlar. Öğrenilenlerin hayata aktarılarak,
yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği bu yaklaşımda öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu yaşarlar. Yapılandırmacı anlayışa göre oluşturulan içerik
sarmaldır. Üniteler sık sık tekrar edilerek
ilişkilendirilir ve yatay kaynaşıklık sağlanır.
A B C D E
47.
Soruda özellikleri belirtilen dinleme türü
“aktif dinleme”dir. Aktivite; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor açıdan öğrenci katılımıdır. Bu dinleme türünde diğer konuşmacıları dikkatlice takip etme, düşünce üretme
ve bunları ifade etme, iş birlikli çalışmalara
katılma, karşısındakini dinlediğini gösteren
sözlü ya da sözsüz davranışlar sergileme,
soru sorma, eksik konuşmaları tamamlama gibi özellikler ön plandadır.
49.
Öğretmenin dersini soru-cevap tekniği ile
işlemesi etkin katılma uygundur. Doğru
cevap verenlere gülümsemesi ise hem dönüt hem pekiştirmedir. Ayrıca yanlış cevap
verenlere diğer öğrencilerin doğru cevaplarının alınması ile akran düzeltme etkinliği
yapılmıştır. Ancak ön bilgilerle yeni bilgilerin ilişkilendirilerek anlamlı öğrenmenin
sağlandığı ve derse hazırlık ve hatırlatma
etkinliklerinin yapıldığı söylenemez.
A B C D E
A B C D E
8
50.
Verilen kazanımın gerçekleşme derecesini belirlemek amacıyla kullanılabilecek en
uygun değerlendirme yöntemi “performans
görevi”dir. Performans görevi öğrencinin
derslerle ilgili süreçte sergilediği efor ile ilgilidir. Bilgi toplama, bilgilere ulaşma, bilgiyi paylaşma, araştırma yapma ve inceleme
gibi becerilerin düzeyi bu ölçme yöntemiyle
belirlenir.
A B C D E
Download

TG – 2 - İhtiyaç Yayıncılık