KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 5
ÖABT –
SOSYAL BİLGİLER
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
2015 – ÖABT / SOS
1.
TG – 5
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
Mezolitik Dönem, Orta Taş Devri olarak da
adlandırılan tarih öncesi dönemlerden biridir. Bu dönemde yapılan kazılarda elde edilen verilerde yazılı kaynaklara rastlanamayacağı için seçeneklerde verilen yardımcı
bilimlerden Epigrafya’dan yararlanılamaz.
Epigrafya, eski kitabelerin incelenmesine
yönelik çalışmaların yapılmasına imkân
veren yardımcı bilim dalıdır.
4.
Arkeoloji; kazı bilimidir. Toprak altındaki
kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan yardımcı bilim dalıdır.
Özellikleri verilen 224 ile 651 yılları arasında İran’da hâkimiyet süren devlet Sasanilerdir. İkinci Pers İmparatorluğu ya da Yeni
Pers İmparatorluğu olarak da adlandırılan
Sasaniler, Müslümanlarla Hz. Ömer Dönemi’nde ciddi savaşlar yapmışlar (Köprü,
Kadisiye, Celula, Nihavend) ve Nihavend
Savaşı’nın etkisi ile yıkılışa sürüklenmişlerdir. Sasanilerin kurucusu I. Ardeşir’dir. Son
hükümdarı ise III. Yezdigirt’tir.
7.
Seçeneklerde verilenlerde “Yeni kıtaların
keşfedilmeye başlanması” gelişmesi XV.
yüzyılın sonlarında başlayan Coğrafi Keşifler’in bir sonucudur. Amerika kıtası (Kristof
Kolomb - Ameriko Vespucci), Avustralya
kıtası keşfedilen bu kıtalardır.
Diğer seçeneklerde verilenler XVI. yüzyıldaki Rönesans Hareketlerinin sonucu
olarak ortaya çıkan XVII. ve XVIII. yüzyılda
yaşanan gelişmelerdir. Aydınlanma Çağı
Avrupa’nın ardından tüm dünyayı etkisi
altına alan gelişmelerin yaşandığı yani bir
dönemin inşa edildiği süreci başlatmıştır.
A B C D E
Antropoloji; etnik köken bilimidir. İnsan
ırklarını, elde edilen kemikleri inceleyerek
tespit etmeye çalışan yardımcı bilim dalıdır.
A B C D E
Kimya; bu bilim dalının yöntemi olan Karbon 14 bulunan kalıntıların zaman aralığının tespitinde tarihe yardımcı olur.
Sosyoloji; toplum bilimidir. Tarih öncesi
ve tarih devirlerindeki verileri inceleyerek
toplumların sosyal yapılarını aydınlatmada
tarihe yardımcı olur.
5.
A B C D E
2.
Attik Delos Birliği MÖ 477’de Atina şehir
devletinin çabaları ile 150’nin üzerinde
Yunan şehir devletinin bir araya gelerek
oluşturduğu askerî bir ittifak sistemidir.
MÖ 404’e kadar devam eden bu askerî ve
politik birlik doğudan gelen Pers İmparatorluğu’nun tehditlerine karşı oluşturulmuştur.
Bu birliğe katılanlar toplantılarını Delos
Adası’nda yaptıklarından oluşturdukları
birliğe Attik Delos Deniz Birliği adını vermişlerdir.
Özellikleri verilen Türk - İslam âlimi Birunî’dir. Birunî; antropoloji, astronomi,
kimya, sosyoloji, jeodezi, tarih, matematik,
tıp, felsefe, farmakoloji, fizik, psikoloji alanlarında yüz seksen civarında esere imza
atmıştır. İlk çalışmalarını Harezmli matematikçi ve gökbilimci Ebu Nasr Mansur’un
yanında yapan Birunî’nin ilk eseri “Asar’ül
Bakiye”dir. Birunî Türk ve dünya tarihi açısından bilimin gelişmelerinde önemli katkılar sunmuştur. Aristo, Batlamyus gibi Batılı
bilim adamlarından da etkilenmiştir. Bunun
yanında Birunî’nin etkilendiği bilim adamları arasında Razî, İbni Sina, Ebu Hanife
el Dinaveri gibi âlimler de bulunmaktadır.
A B C D E
Vasıf Efendi, 1787 - 1788 yılları arasında
İspanya’da Osmanlı elçisi olarak görev
yapmıştır.
6.
Verilen özellikler Avrupa Hun hükümdarı
Uldız Dönemi’nin gelişmeleridir. 408 - 411
yılları arasında tek başına Hun hükümdarı
olarak faaliyet gösteren Uldız Dönemi’nde;
●● Hunlar Karpat Dağlarını aşarak bugünkü Macaristan topraklarının bulunduğu
bölgeye hâkim olmuşlardır.
●● Hun İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı
Roma karşısında izleyeceği dış politika
ilkeleri belirlenmiştir.
Bu politika ise “Doğu Roma’nın sürekli baskı altında tutulması Batı Roma ile iyi ilişkiler
kurulması” yönündedir.
Artin Dadyan Paşa Osmanlı Devleti’nin Ermeni asıllı diplomatıdır. 1860’ta Paris Büyükelçiliği ve ardından Cenevre Büyükelçiliği
yapmıştır.
Ebubekir Ratip Efendi, III. Selim Dönemi’nde
Viyana’da Osmanlı elçisi olarak görevlendirilen devlet adamıdır.
A B C D E
3.
8.
Seçeneklerde verilenlerden “Safevi kışkırtmaları ile Şahkulu İsyanı’nın çıkması”
Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi’nde yaşanan bir gelişme değildir. Osmanlı Devleti
hükümdarlarından II. Bayezit Dönemi’nde
yaşanan Şahkulu İsyanı II. Bayezit’in halefi
I. Selim (Yavuz Sultan Selim) tarafından
bastırılmıştır.
Yirmisekiz Mehmet Çelebi, III. Ahmet Dönemi’nde Fransa’ya gönderilen ilk Osmanlı
elçisidir.
Ali Suavi Efendi ise 1839 - 1878 yılları
arasında yaşayan Osmanlı düşünürü ve
yazarıdır. Kendisi Çırağan Sarayı’nı basarak V. Murat’ı tahta geçirmek istemiş ve bu
olay sırasında öldürülmüştür.
A B C D E
Kırım’ın Suğdak Limanı Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarından I. Alâeddin
Keykubat, Çaka Beyliği’nin İzmir’deki hâkimiyetine son verilmesi I. Kılıç Arslan, Anadolu’nun kesin Türk yurdu olması II. Kılıç
Arslan (Miryakefalon Savaşı), Baba İshak
Ayaklanması II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’nde yaşanan gelişmelerdir.
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
9.
TG – 5
Özellikleri verilen XIX. yüzyılın önemli
Osmanlı devlet adamı Alemdâr Mustafa
Paşa’dır. 1806 - 1812 Osmanlı - Rus Savaşı’nda şöhret kazanan, Rusçuk Ayanlığı
yapan Alemdâr Mustafa Paşa, Kabakçı
Mustafa İsyanı’ndan sonra İstanbul’a gelerek III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak istemiştir. Fakat III. Selim’in öldürülmüş olması
nedeniyle II. Mahmut’un tahta çıkmasını
sağlamıştır. 1808’de yeniçerilerin isyanı ile
konağı basılmış, kendisi konağa giren yeniçerilerle birlikte bulunduğu konağın cephaneliğini patlatarak hayatını kaybetmiştir.
12.
Ankara Fişek Fabrikası 1924’te, Sanayi ve
Maadin Bankası 1925’te, Adana Mescucat (Dokuma) Fabrikası 1925’te, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası 1927’de, Atatürk
Dönemi’nde kurulmuşlardır. Fakat Vakıflar
Bankası Adnan Menderes Dönemi’nde,
Menderes’in talimatı ile 1954’te kurulmuştur. Atatürk Dönemi gelişmesi değildir.
15.
Gündüz süresi ve iki meridyen arasındaki
yerel saat farkı, Dünya’nın kendi ekseni
etrafındaki dönüş süresine bağlıdır. Sürekli
rüzgârlar ve okyanus akıntılarının yönlerindeki sapma ve yerel saatin ileri olduğu
yerler, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki
dönüş yönüne bağlıdır.
A B C D E
A B C D E
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Lale Devri’nin sadrazamıdır.
Pargalı İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamlığını yapmıştır.
Humbaracı Ahmet Paşa, I. Mahmut Dönemi’nde Humbaracı Ocağı’nın modernize
edilmesini sağlayan Fransız asker Kont do
Bonnevall’dır.
Koca Ragıp Paşa ise III. Osman ve III.
Mustafa Dönemi’nde sadrazamlık yapmıştır.
A B C D E
10.
16.
13.
Özellikleri verilen konferans Washington
Konferansı’dır. ABD başkanı Roosevelt
ve İngiltere başbakanı Churchill arasında
1943’te yapılan bu konferansta İtalya’nın
bir an önce savaş dışı bırakılarak Avrupa’da rahatlama ve Türkiye’nin savaşa
sokulması için gereken adımları atma yönünde kararlar alınmıştır.
Çanakkale Savaşı’nı anlatan ve dilimizden
düşmeyen nakaratı “Çanakkale içinde aynalı çarşı / Ana ben gidiyorum düşmana
karşı of, gençliğim eyvah!” şeklinde olan
Çanakkale Türküsü’nün ait olduğu yöre
Kastamonu’dur.
Akarsuyun ağız kısmında menderesler
oluşturduğu için boyu uzamıştır ve akarsuyun uzunluğu, haritanın altındaki ölçekle
çakıştırılırsa 15 km’den fazladır.
Bir delta oluştuğuna göre kıyıda gelgit genliği azdır.
Kuzeybatıda eğriler sık geçtiğine göre burada eğim fazladır.
Deltanın oluştuğu yerlerde kıta sahanlığı
dar değil geniştir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
11.
7 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık Yasası kapsamında
kurulan Tekâlif-i Milliye Komisyonları ile
ilgili şu kararlar alınmıştır:
●● Her ilçede kaymakamın başkanlığında
mal müdürleri, en büyük askerî amir ile
idare meclisi, belediye ve ticaret odalarının seçtikleri üyelerden oluşan Tekâlif-i
Milliye Komisyonları kurulacaktır.
●● Bu komisyonlara bölgede bulunan Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinden iki üye,
köylerde imamlar ve muhtarlar tabii üye
olacaktır.
Alınan kararlarda görüldüğü gibi okul müdürleri ile ilgili bir madde yer almamaktadır.
A B C D E
14.
1955 - 1975 yılları arasında Kuzey ve
Güney Vietnam arasında yaşanan ancak
bu iki ülkenin stratejik önemleri nedeni ile
ABD, SSCB ve Çin gibi devletlerin de taraf
olarak yer aldığı Vietnam Savaşı’na katılan
devletler şunlardır:
●● Güney Vietnam ve ona destek verenler:
ABD, Filipinler, Güney Kore, Laos, Tayland, Avustralya, Yeni Zelanda
●● Kuzey Vietnam ve ona destek verenler:
Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği
Seçeneklerde verilen devletlerden Japonya ise bu savaşa taraf olmamış, savaşa
katılmamıştır.
A B C D E
4
17.
Sıcaklık gün boyunca düşüyorsa bağıl nem
artar.
Sıcaklığın düşmesi basıncı artırır.
Cephe yağışı olabilmesi için sıcaklıkları
farklı hava kütlelerinin karşılaşması gerekir.
Hissedilen sıcaklığın artması için sıcaklığın
ve nemin artması gerekir.
Sıcaklık düştükçe maksimum nem de düşer.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
18.
TG – 5
Yerel saatleri aynı olan yerlerin;
21.
●● boylamları,
Horgüç kaya buzul aşındırma şeklidir.
●● öğlen zamanları,
Barkan, rüzgâr biriktirmesiyle oluşan bir
kumul şeklidir.
●● güneşin ufuk düzleminde en yüksek
noktaya geldiği zaman,
Peribacaları ve dev kazanı ise akarsu aşındırmasıyla oluşan yer şekilleridir.
●● en kısa gölgenin oluştuğu zaman özellikleri aynı olur.
A B C D E
24.
Almanya, Rusya, Japonya ve Fransa gibi
gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür.
Bu tür ülkeler, nüfus artış hızını artırmaya
yönelik politikalar benimsemiştir. Endonezya gibi nüfus artış hızı yüksek ülkeler ise
nüfus artış hızını artırmaya çalışmaktadır.
A B C D E
Gece ve gündüz süresi yıl boyunca değiştiği ve kuzey ve güney doğrultusunda gece
ve gündüz süresi farklı olduğu için aynı
boylam üzerinde bulunan yerlerde yalnızca 23 Eylül ve 21 Mart’ta güneş aynı saatte
doğar, aynı saatte batar.
A B C D E
25.
Bilim felsefesi, bilimin yöntemlerini geliştirmek ve yeni bilimsel alanlar açmak üzerine
çalışmalar yürütür. Bilim felsefesinin temel
amacı; bilimin alanını genişletmek, bilimin
yöntemlerini sorgulamak, bilimin elde ettiği
sonuçları analiz etmek, bilimsel metotları
sorgulamaktır.
Bilim felsefesinin temel soruları şunlardır:
22.
Türkiye’de en yaygın olan ağaç türü kızılçamlardır. Kızılçamları yaygınlık bakımından meşeler izler. Endemik bir tür olan sığla Köyceğiz Gölü çevresinde görülür.
●● Bilimsel yöntemler nelerdir?
●● Bilimsel sonuçlar güvenilir midir?
●● Bilim hangi yöntemi kullanmalıdır?
●● Bilimin kullandığı yöntemler yeterli midir?
Ladin, Doğu Karadeniz’de yaygın olan bir
ağaç türüdür.
19.
Yer şekilleri bakı durumu, denize ve rüzgârlara göre konumu etkilediğinden iklim
ve bitki örtüsünü de etkilemektedir.
●● Bilimsel yöntemler nasıl geliştirilebilir?
A B C D E
“Akıl hangi yöntemlerle problem çözer?”
sorusu ise mantığın sorularından biridir.
Yer şekilleri yer altı kaynaklarını etkilemez.
A B C D E
A B C D E
26.
23.
20.
Temel ihtiyaçların aritmetik, nüfusun ise
geometrik diziler hâlinde arttığını ileri süren Malthus’tur. Bu görüşe göre yer yüzündeki kıtlıkların ve toplumsal sorunların
temel nedeni nüfusun çok yüksek bir hızla
artmasıdır.
Ağaçların yükseltiye göre kuşaklar oluşturmasının nedeni yükseldikçe sıcaklığın
azalmasıdır. Bu nedenle yükseklerde düşük sıcaklıklara dayanıklı iğne yapraklı
ağaçlar yaygındır. Deniz seviyesine yakın
yerlerde ise kışın yaprağını döken ve çok
düşük sıcaklıklara dayanıklı olmayan ağaç
türleri yaygındır.
A B C D E
A B C D E
5
Toplumdaki en küçük birim ailedir. Bireyin
kültür değerleriyle ilk olarak karşılaştığı kurum olan ailede kişi sosyalleşmeye başlar.
Ailenin temel işlevleri şunlardır:
●● Neslin devamını sağlama
●● Çocuğu sosyalleştirme
●● Bireyin psikolojik ihtiyaçlarını karşılama
●● Üretim ve tüketim birimi olma
●● Bireylere kimlik ve kişilik kazandırma
Mesleki eğitim vermek ise ailenin değil
okulun işlevleri arasındadır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
27.
TG – 5
İzlenim oluşturmada kullanılan özellikler
şunlardır:
30.
●● Fiziksel ipuçları
●● Ayırıcı özellikler
●● Davranışlardan kişilik özelliklerini çıkarsama
●● Gruplama (sınıflara ayırma)
●● Bağlamın etkisi
Görüldüğü üzere genelleştirme değil sınıflara ayırma söz konusudur.
A B C D E
Croce’ye göre sanatın yalnızca anlatım
yanı vardır. Croce, sanatta yalnızca sanatçının sezgisine önem verir. Bu sezgi kendisini üslupta gösterir. Bu durumda tabiat
bilimleri doğal ve sosyal olayların dayandığı prensipleri bulup çalışırken sanat daha
çok belli biçimleri bulmaya çalışır. Bilimde
gerçekler kavramlar aracılığı ile yorumlanırken sanatta yorumlama duyuşlara,
sezişlere ve sanatçının birikimine dayanır.
Görüldüğü üzere C seçeneğinde sanatın
gerçeği içermediğini ifade eden seçenek
yanlıştır. Sanat eserlerinde gerçeklik kadar
güzellik de söz konusudur. Sanattaki güzel, sanatın kendi güzellik anlayışıdır.
33.
Devletin ortaya çıkmasına ilişkin görüşler
şunlardır:
●● İhtiyacı temel alan görüş
●● İlahî devlet görüşü
●● Sınıf çatışmasını temel alan görüş
●● Gücü temel alan görüş
●● Toplum sözleşmesi görüşü
Sınıf çatışmasını temel alan görüşün en
önemli temsilcisi Karl Marx’tır.
A B C D E
A B C D E
31.
28.
Ulaşmaya çalıştığı birey veya grubun eylemlerinde değişiklik ortaya çıkaran varlığa
kaynak adı verilir. Kaynağın duygu, düşünce ve davranışları alıcıya gönderilecek
mesajı oluşturarak iletişim sürecini başlatır. Zihninde düşündüklerini sözcükler,
işaretler ve şekiller kullanarak kodlar ve
bir iletişim kanalı kullanarak yazdığı mesajı
alıcıya gönderir.
Ergin olmayan veya ayırt etme gücüne
sahip, hakkında kısıtlılık kararı bulunan kişilerdir. Bu kişiler için ehliyetsizlik asıl, ehliyet istisnadır. Sınırlı ehliyetsiz kişilerin ayırt
etme gücü olduğu için haksız fiil ehliyeti
vardır. Sınırlı ehliyetsizler, yasal temsilcinin
onayı ile bazı işlemleri yapabilirler. Sınırlı
ehliyetsiz kişi ergin değilse velisi, ergin
ancak kısıtlı ise vasisi yasal temsilcisidir.
Soruda verilen ayırt etme gücüne sahip 14
yaşındaki A ergin olmadığı için sınırlı ehliyetsizdir.
34.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin temel
özellikleri şunlardır:
●● Bireyi uluslararası hukukun sujesi yapmıştır.
●● Bireysel başvuru yapılabilir.
●● Ortak güvence sağlar.
●● İkincil nitelikte koruma sağlar.
●● Karşılıklılık aranmaz.
●● Çekince koymak mümkün değildir.
●● Olağanüstü hâllerde askıya alınabilir.
Görüldüğü üzere A seçeneğindeki ifade
yanlıştır. Zira Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi öncelikle ülkelerin kendi yasalarının
geçerli olacağını daha sonra Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine gelinebileceğini söyler.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
32.
Basın ve yayınla ilgili hükümler 1982 Anayasası’nda negatif statü hakları arasında
düzenlenmiştir. Basın ve yayınla ilgili hükümler şunlardır:
●● Basın, sansür edilemez.
●● Süreli ve süresiz yayın çıkarmak, mali
teminata ve izne bağlanamaz.
●● Basın araçlarına el konulamaz.
29.
Günümüzde nüfusun değişime uğraması
artık, ölümlülük düzeyine değil, büyük ölçüde doğurganlıktaki değişikliklere ve kısmen
de göçlerin düzeyine bağlıdır. Ölüm, kesin
ve tanımlanabilir bir olaydır ve her bireyin
başına mutlaka gelir. Morbidite, bir nüfusta
hastalıkların ve sakatlıkların düzeyini ve
türlerini kapsar. Mortalite ise bir nüfustaki
ölümlerin düzeyini karakterize eden demografik bir olaydır.
●● Gerçeğe aykırı yayım söz konusu ise
muhatap olan kişiler şeref ve haysiyetini
korumak adına düzeltme isteğinde bulunabilir, cevap verme hakkını kullanabilir.
35.
Kanunla yasaklanmış bir dil ile yayın yapılamayacağı maddesi 2001 yılında kaldırılmıştır. Dolayısıyla D seçeneğindeki ifade
yanlıştır.
Çözülmesi zor olan ve özel uzmanlık
gerektiren yazıları analiz eden bilim dalı
Paleografya’dır. Mısır hiyeroglifleri, çivi
yazıları gibi yazılar temel inceleme alanıdır. Burada dikkat edilmesi gereken çözülmesi zor olan yazılardan şifreli yazıların
değil, alfabetik olarak zor analiz edilen ve
öğrenilebilen yazıların kastedildiğidir.
A B C D E
A B C D E
●● Basımevi kurmak izne tabi değildir.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
36.
TG – 5
Neolitik Dönem’in en önemli özelliği, göçebeliğin yerini yerleşik hayata bırakmasıdır.
Yerleşik yaşama geçilmesinin temel sebebi
ise tarımsal üretim ilişkilerinin yoğunlaşmasıdır. Tarım ile uğraşan toplumlar kaçınılmaz olarak toprağa bağlanır. Dolayısıyla yerleşik hayata geçmek zorunda kalır.
Tarımsal üretimi kolay yapabilmek de su
kaynaklarına yakın olmakla mümkündür.
Neolitik Dönem incelendiğinde genellikle
yerleşimlerin suya yakın bölgelere kurulduğu görülür.
39.
Taş yapılardan oluşan anıtsal yapıların ve
kent yıkıntılarının oluşturduğu duvar kalıntıları ve kısmen ayakta kalan yapılara ören
yeri adı verilir. Höyükleşme söz konusu
değildir, zira toprak üzerinde görülen yapılardır.
42.
Paragraftaki öncüller incelendiğinde öncüllerin hepsinin eleştirel düşünme becerisinin birer basamağı olduğu görülecektir.
Bunun yanı sıra cevaplarda verilen A seçeneği beceri değil değerdir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
37.
Bütçe Doğrusu (Kısıtı): Bir tüketicinin parasal gelirinin tamamını harcayarak alabileceği maksimum mal bileşenlerini gösteren
noktaların geometrik yeridir.
40.
Y
Y1 A
Y2
0
B
Tüketicinin bütçe
doğrusu
C
X2
X1
Ozon tabakasının korunmasına yönelik ilk
uluslararası toplantı Viyana’da 1985 yılında yapılmıştır. Bu toplantının sonucunda
alınacak önlemlerin hayata geçebilmesi
adına 1987 yılında Montreal Protokolü imzalanmıştır. Protokol ile ozon tabakasının
incelmesine neden olan gazların kullanılması sınırlandırılmıştır. Bu konuda atılmış
en önemli adımlardan biridir.
43.
Tutum ölçeklerinin bir çeşidi olan Guttman
tipi ölçeklerde %70’in üzerinde değil, altında cevap alanlar çıkarılır.
A B C D E
A B C D E
X
●● A noktasında tüketici tüm geliriyle Y malını alır.
●● B noktasında tüketici tüm geliriyle X ve
Y mallarından alır.
●● C noktasında tüketici tüm geliriyle X malını alır.
A B C D E
41.
38.
Bir malın üretiminin az sayıdaki büyük
firma tarafından gerçekleştirildiği piyasa
oligopol piyasasıdır. Bir malın tek bir satıcısının bulunduğu, hiçbir rakip firmanın
bulunmadığı piyasa ise monopol piyasadır.
Kazanım ifadeleri öğrencilere dönük olması bakımından kesin yargı içerir. III.
öncüldeki –e bilmeden bahsetmektedir.
Yani öğrencinin başarmama ihtimali de söz
konusudur. O yüzden III. öncüldeki ifade
kazanım ifadesi sayılamaz.
A B C D E
A B C D E
7
44.
Öncüllerde verilen özellikler I diyagramının
özellikleri arasındadır. Seçeneklerde yer
alan kavram bilmeceleri diye bir kavram
öğretim stratejisi yoktur. Doğru adı kavram
bulmacalarıdır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / SOS
45.
TG – 5
Programdaki kavram listesi incelendiğinde
A seçeneğinde geçen halife kavramının
Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında
yer alan kavramlar içerisinde bulunmadığı
görülecektir.
48.
C seçeneğinde yer alan, sözel dilsel zekâ
ile ilgilidir. Diğer seçeneklerde yer alanlar
ise sosyal zekânın bir özelliğidir.
A B C D E
A B C D E
46.
Paragraftaki öncüllere bakıldığında etkili
sorular sayesinde öğrencilerin zihinlerini hareke geçirmek ve onlara alışılmadık
durumlar sunmak yaratıcılıkla ilgilidir. D
şıkkında yer alan adil olma ise beceri değil
değerdir.
49.
C seçeneğinde yer alan Gruplar, Kurumlar
ve Sosyal Örgütler öğrenme alanı 4 ve 5.
sınıf sosyal bilgiler öğretim programında
yer alan bir ünitedir. Sosyal bilgiler 6 ve 7.
sınıf dersi öğretim programında yer almaz.
A B C D E
A B C D E
47.
Farklılıklara saygı değerinin 4. sınıftaki karşılığı C seçeneğindeki duygu ve düşüncelere saygıdır. A, D ve E seçeneğindekiler
değer değildir.
A B C D E
50.
Öğrencinin Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü ülkelerde yetişen tarım ürünlerinin
benzerliklerini ve farklılıklarını maddeler
hâlinde sıralaması bilişsel alanın analiz düzeyinde olduğunun göstergesidir.
A B C D E
8
Download

Sosyal Bilgiler 5 - İhtiyaç Yayıncılık