KESİN TEMİNAT MEKTUBU
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.
İSTANBUL
………………………………………………… nin (“Borçlu”), şirketiniz VOLKSWAGEN DOĞUŞ
TÜKETİCİ FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ’nden kullandığı ve kullanacağı
araç kredilerine mahsuben Borçlu’nun ödemek zorunda olduğu anapara, faiz,
komisyon, ücret, KKDF ve BSMV de dahil olmak üzere toplam borç tutarının azami
......................-TL’sini (Yalnız...........................Türk Lirasını) bankamız ……...................... Bankası
A.Ş. kesin ve gayrikabili rücu olarak garanti ettiğinden, adı geçen Borçlu’nun kredi
borçlarını vadesinde ödemediğini ve/veya kredi sözleşmelerinde belirtilen diğer
sayılan yükümlülüklerini tam veya gereği gibi yerine getirmediğini bildirdiğiniz
ilk yazılı talep üzerine, anılan halin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaksızın,
protesto çekmeye, ihtarname çekilmesine, hüküm veya Borçlu’nun iznini almaya
gerek kalmaksızın ve Borçlu ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlık ve bunun âkibet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda anılan
tutarı nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere
ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi ….................…... Bankası A.Ş.’nin imza atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına beyan ve taahhüt
ederiz.
İşbu teminat mektubu, ...........................tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar yazılı
tazmin talebinin Bankamıza ulaşmaması halinde hükümsüz olacaktır.
İşbu Kesin Teminat Mektubu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabi olup, Yargı yeri
İstanbul, Türkiye’dir.
….......... Bankası A.Ş.
….......… Şubesi
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.
Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 Kat: 1 Ofispark Kağıthane / İstanbul
F: 0212 365 64 00 E-mail: [email protected]
Müşteri İlişkileri: 444 5 833
www.vdf.com.tr
Download

KESİN TEMİNAT MEKTUBU Volkswagen Doğuş Tüketici