KESİN TEMİNAT MEKTUBU
vdf Faktoring A.Ş.
Şirketiniz ile ………………………………………………………………………… arasında imzalanan ………….. tarihli
İş Akışı Protokolü uyarınca Borçlu’nun vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan .............TL’yi (Yalnız
...........)
……..
Bankası
A.Ş.
garanti
ettiğinden,
Borçlu’nun
İş
Akışı
Protokolü’nde
sayılan
yükümlülüklerini tam veya gereği gibi yerine getirmediğini bildirdiğiniz ilk yazılı talep üzerine, anılan
halin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaksızın, protesto çekmeye, hüküm veya Borçlu’nun iznini
almaya gerek kalmaksızın ve Borçlu ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve
bunun akibet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda anılan tutarı nakden ve tamamen,
talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi ……
Bankası A.Ş.’nin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına, taahhüt
ve beyan ederiz.
İşbu Kesin Teminat Mektubu Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, Yargı yeri İstanbul,
Türkiye’dir.
Bu Teminat mektubu …../…../……… tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde
tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
….. Bankası A.Ş.
…… Şubesi
Download

KESİN TEMİNAT MEKTUBU vdf Faktoring A.Ş. Şirketiniz ile