KESİN TEMİNAT MEKTUBU
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.
İSTANBUL
…………………………………………………
nin
(“Borçlu”),
şirketiniz
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ’nden kullandığı ve
kullanacağı araç kredilerine mahsuben Borçlu’nun ödemek zorunda olduğu anapara, faiz,
komisyon, ücret, KKDF ve BSMV de dahil olmak üzere toplam borç tutarının azami
......................-TL’sini (Yalnız...........................Türk Lirasını) bankamız …......................
Bankası A.Ş. kesin ve gayrikabili rücu olarak garanti ettiğinden, adı geçen Borçlu’nun
kredi borçlarını vadesinde ödemediğini ve/veya kredi sözleşmelerinde belirtilen diğer
sayılan yükümlülüklerini tam veya gereği gibi yerine getirmediğini bildirdiğiniz ilk yazılı
talep üzerine, anılan halin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaksızın, protesto
çekmeye, ihtarname çekilmesine, hüküm veya Borçlu’nun iznini almaya gerek
kalmaksızın ve Borçlu ile Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve
bunun âkibet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda anılan tutarı nakden ve
tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte
ödeyeceğimizi ….................…... Bankası A.Ş.’nin imza atmaya yetkili temsilcisi ve
sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına beyan ve taahhüt ederiz.
İşbu teminat mektubu, ...........................tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar yazılı
tazmin talebinin Bankamıza ulaşmaması halinde hükümsüz olacaktır.
İşbu Kesin Teminat Mektubu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabi olup, Yargı yeri
İstanbul, Türkiye’dir.
…....................... Bankası A.Ş.
…...................… Şubesi
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.
Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 Kat: 1 Ofispark Kağıthane / İstanbul
F: 0212 365 64 00 E-Mail: [email protected]
Müşteri İlişkileri: 444 5 833
www.vdf.com.tr
Download

Teminat Mektubu"nu doldurarak tarafımıza e-mail ya da