HSBC Satın alma Yöneticisi EndeksiTM 2014
Ambargo zamanı: 10:00 (ANKARA), 3 Mart 2014
HSBC Türkiye İmalat Sanayi PMI™
Türkiye imalat sanayisinde ticaret koşulları iyileşmeye devam etti
Önemli bulgular:
• PMI arka arkaya yedinci ayda da 50,0 sınırının üzerinde seyretmeye devam etti
• Yeni siparişler son üç ayın en güçlü seviyesinde arttı
• Enflasyon baskıları dikkat çekici seviyelerde seyretmeye devam etti
HSBC’den elde edilen son PMITM anket verilerine göre, Şubat ayında
Türk imalat ticaret ortamında gelişme gözlendi. Yeni siparişler, fabrika
çıkışları, ihracat ve satın alma miktarları yılbaşına nazaran daha sert bir
şekilde arttı ve büyüme önceki dönemlerle uyum içinde güçlü seviyelerde
seyretmeye devam etti. Bu da imalat istihdamında güçlü bir artışa
yol açmış oldu. Bunlara ek olarak, son anket verileri Türk lirası döviz
kurlarının zayıflamasına bağlı olarak, hem girdi hem de çıktı fiyatlarına
ilişkin enflasyon baskısının önemli ölçüde devam ettiğini vurguladı.
HSBC Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başlığı, imalat
sanayisinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek
rakamlı, bileşik performans göstergesidir. Bu veriler, yeni siparişler,
fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma
stokları gibi göstergelerden elde edilir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen
tüm rakamlar sektörde gelişime işaret etmektedir.
Ocak ayında 52,7 olarak ölçülen PMI, Kasım’dan bu yana ilk kez Şubat
ayında 53,4 seviyesine yükselerek, herhangi bir değişiklik olmadığına
işaret eden 50,0 değerinin oldukça üzerinde seyretti. Başlık endeksinin
51,0 olan dizilim ortalamasının (Haziran 2005’ten bu yana) üzerinde
ölçülmesi, Türk mal üreticilerinin faaliyet koşullarının genel anlamda
istikrarlı bir şekilde iyileşmeye devam ettiğine işaret etti. Yeni siparişler,
fabrika çıkışları ve istihdam, PMI’ın gelişimimi olumlu etkilerken,
tedarikçilerin teslim süreleri ve satın alma stokları genel anlamda belirgin
bir değişiklik gözlenmedi.
Türk imalatçıların üstlendiği yeni iş hacmi Şubat ayı dâhil olmak üzere
üst üste yedinci ayda da, üstelik Kasım’dan bu yana en yüksek oranda
artmaya devam etti. Dahası, büyüme bir yılı aşkın bir zaman dilimi içinde
ölçülen ikinci en yüksek hızında gerçekleşti. Yeni iş girişi, hem yerel, hem
de dış satış talebiyle desteklenirken, ihracat da son üç aylık dönemin en
yüksek hızında arttı.
Yeni iş seviyesine paralel olarak, imalat fabrika çıkışları, son üç aydan
bu yana ilk kez ve Kasım ayından bu yana ölçülen en yüksek hızda ivme
kazanarak arttı. Büyüme oranı da tarihsel açıdan güçlü seviyelerde
seyretmeye devam etti. Fabrika çıkışlarının güç kazanmasıyla birlikte
firmalar iş yükünü kontrol altına aldılar ve bunun sonucunda bekleyen
işler hacminde Ocak ayından bu yana önemli bir değişiklik olmadı.
Türk imalat sanayisinde istihdam seviyesi, Haziran 2009’dan bu yana
olduğu gibi, Şubat ayında da artmaya devam etti. Üstelik iş yaratma
oranı güçlü seviyelerde seyretti.
Türkiye’de bulunan mal üreticileri Şubat ayında satın alma faaliyetlerini
artırdılar. Büyüme, beş aylık dönemin en yavaş seviyesinde ölçülen
Ocak ayından bu yana ivme kazanarak arttı ve uzun vadeli anket
ortalamasının üstünde seyretti. Stokta bulundurulan girdi hacmi, marjinal
bir hızda olsa da, son altı aylık dönem içinde beşinci kez arttı. Nihai ürün
envanterlerinde de çok az artış meydana geldi.
Şubat ayı anket verileri, döviz kurlarına bağlı olarak imalatçıların
enflasyon baskılarına maruz olmaya devam ettiklerini vurguladı. Hem
girdi, hem de çıktı fiyatları Mart 2011’den bu yana ölçülen en yüksek
ikinci hızda arttı.
HSBC Türkiye Satın Alma Yöneticisi EndeksiTM (PMITM)
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
60
55
50
HSBC Turkey Purchasing Managers’ Index
45
40
35
Artan daralma oranı
30
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
HSBC Türk Satın Alma Yöneticisi EndeksiTM (PMITM) imalat sektörüne genel bir bakış imkanı sağlayan bir bileşik göstergedir ve tüm ekonomi için yol gösterici
bir gösterge olarak kabul edilir. Gösterge değer mamul, yeni sipariş,istihdam, tedarikçi teslim süresi ve satın alınan mal stoku gibi farklı endekslerin bileşiminden
türetilmiştir. PMI değeri 50.0’ın altındaysa imalat sanayi daralmaktadır, üzerindeyse genişlemektedir. 50.0 değerinde ise bir değişiklik yoktur. 50.0 değerine göre sapma
ne kadar fazlaysa endeksteki değişme oranı o kadar büyüktür. Purchasing Managers’ IndexTM ve PMITM Markit Economics Limited şirketinin ticari markalarıdır veya bir
lisans anlaşması çerçevesinde kullanılmaktadır. HSBC yukarıda sözü edilen markaları lisanslı kullanmaktadır. Markit, Markit Group Limited şirketinin kayıtlı ticari markasıdır.
HSBC Türkiye İmalat Sanayi PMI™
Üretim Endeksi
S: Üretiminiz bir ay öncesine göre nasıl değişti?
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
65
% Azaldı
60
% Arttı
55
50
45
40
35
30
25
20
2005
Artan daralma oranı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Türk imalatçılar fabrika çıkışlarını Şubat ayı dâhil olmak üzere son 19 aylık dönem içinde on sekizinci kez artırdılar. Üstelik büyüme hızı Kasım’dan
bu yana ilk kez ivme kazanarak güçlü seviyelerde seyretti. Mevsimlik etkilerden arındırılmış Fabrika Çıkışları Endeksi ay boyunca, 51,9 olan uzun
vadeli ortalamanın üzerinde seyretti. Anekdotsal kanıtlar, talebin ve yeni ihracat siparişlerinden gelen iş yükünün arttığını vurgular nitelikte oldu.
Yeni Siparişler Endeksi
S: Aldığınız toplam siparişlerin miktarı bir ay öncesine göre nasıl değişti?
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
65
% Arttı
% Azaldı
60
55
50
45
40
35
30
25
20
2005
Artan daralma oranı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Türk imalat sektöründe yeni iş hacmi Şubat ayı dâhil olmak üzere birbirini takip eden yedinci ayda da artış gösterdi. Büyüme hızı ivme kazanarak
son üç ayın en yüksek seviyesine tırmanarak, dizilimin tarihi verileri bağlamında güçlü seviyelerde seyretti. Firmalar piyasa koşullarının iyileştiğine,
ihracat piyasalarından gelen talebin arttığına ve pazarlama kampanyalarının işleri olumlu yönde etkilediğine değindiler.
Yeni İhracat Siparişleri Endeksi
S: Yurtdışından aldığınız siparişler bir ay öncesine göre nasıl değişti?
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
65
% Azaldı
% Arttı
60
55
50
45
40
35
30
25
2005
Artan daralma oranı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Ocak ayında Türk imalat sektöründe neredeyse durgunluk içine giren yeni ihracat siparişleri, Şubat ayında tekrar yükselme içine girdi ve Kasım’dan
bu yana en yüksek seviyesinde ölçüldü. Mevsimlik etkilerden arındırılmış Yeni İhracat Siparişleri Endeksi de, 51,2 olan uzun vadeli ortalamanın
üzerinde seyretti. Firmalar kazandıkları yeni müşteriler sayesinde talebin arttığını ve döviz kuru hareketlerinden dolayı ihracat siparişlerinin güç
kazandığını rapor ettiler.
Birikmiş işler Endeksi
S: Birikmiş sipariş miktarınız bir ay öncesine göre nasıl değişti?
Artan büyüme oranı
50 = bir önceki aya göre değişme yok
% Azaldı
60
% Arttı
55
50
45
40
35
30
2005
Artan daralma oranı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
% Aynı
Mevsimlik etkilerden arındırılmış Birikmiş İşler Endeksi, Şubat ayında nötr 50,0 sınırına yakın bir seviyede ölçülerek Türk imalat sektöründe bekleyen
iş hacminde önemli bir değişiklik olmadığına işaret etti. Bu durum, Ocak ayında meydana gelen ılımlı daralmanın ve 2013’ün son iki ayında gözlenen
zayıf büyümenin ardından ortaya çıktı. Birikmiş işlerin arttığı bölgelerde bu durum talep artışına bağlandı.
All Intellectual Property Rights owned by Markit Economics Limited
2
3 Mart 2014
Nihai Ürün Stoku Endeksi
S: Nihai ürün stokunuz bir ay öncesine göre nasıl değişti?
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
% Arttı
% Azaldı
55
50
45
40
35
2005
Artan daralma oranı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Tük imalatçıların mamul mal stokları, 12 aylık daralmanın ardından, Şubat ayında artış gösterdi. Artan depo seviyeleri, yeni siparişlerin, üretimin
ve kapasitenin artışına bağlandı. Bununla birlikte, ortalama büyüme hızı marjinal seviyelerde meydana geldi ve firmaların %16’sı stokların arttığını
rapor ederken, %14’lük kısım stoklarda daralma gözlediklerini belirttiler.
İstihdam Endeksi
S: Firmanızda çalışan sayısı bir ay öncesine göre nasıl değişti?
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
60
% Azaldı
% Arttı
55
50
45
40
35
30
2005
Artan daralma oranı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Haziran 2009’da başlatılan iş yaratma diziliminin gidişatını bozmayan Türk mal üreticileri, Şubat ayında da personel sayılarını artırmaya devam etti.
Son üç ayın en hızlı seviyesine dayanan iş gücü, genel olarak istihdamın artmakta olduğu bu dönemde gözlenen trende paralel seyretti. Firmalar
istihdamda meydana gelen değişiklikleri, artan fabrika çıkışı gereksinimlerine ve yeni kapasite yatırımlarına bağladılar.
Ürün Fiyatları Endeksi
S: Ürünlerinizin satış fiyatı bir ay öncesine göre nasıl değişti?
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
% Azaldı
70
% Arttı
65
60
55
50
45
40
35
30
2005
Artan daralma oranı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Mevsimlik etkilerden arındırılmış Nihai Ürün Fiyatları Endeksi Şubat ayında yüksek seviyelerde seyrederek, nihai imalat mal fiyatlarının hızla
arttığına işaret etti. Enflasyon hızı Ocak ayına nazaran hız kesse de, Mart 2011’den bu yana en yüksek ikinci hızda ölçüldü. Anekdotsal kanıtlara
göre, hammadde fiyatlarının yükselmesi ve liranın zayıflamasıyla birlikte maliyet yükünün artması, fabrika çıkışı fiyatlarının artışına sebep oldu.
Girdi Fiyatları Endeksi
S: Satın aldığınız malların ortalama fiyatı bir ay öncesine göre nasıl değişti?
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
% Azaldı
90
80
70
% Arttı
60
50
40
30
20
2005
Artan daralma oranı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Türk imalatçıların ödediği ortalama girdi fiyatları Şubat ayında da hızla artmaya devam etti. Mevsimlik etkilerden arındırılmış Girdi Fiyatları Endeksi
Ocak ayından bu yana çok az aşağıya doğru meyletse de, Mart 2011’den bu yana en yüksek ikinci seviyede seyretti. Girdi fiyatları enflasyonu da
uzun vadeli anket ortalamasının üzerinde kaldı. Ocak ayında da olduğu gibi, firmalar artan maliyet baskılarını çoğunlukla liranın zayıflamasına
bağladılar.
3
3 Mart 2014
Tedarikçilerin Teslim Süresi Endeksi
S: Tedarikçilerinizin mal teslimi bir ay öncesine göre nasıl değişti?
Artan büyüme oranı
50 = bir önceki aya göre değişme yok
55
% Azaldı % Arttı
50
45
Artan daralma oranı
40
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Şubat verilerine göre, tedarikçi performansında geçen aydan bu yana önemli bir değişiklik gözlenemedi. Mevsimlik etkilerden arındırılmış Tedarikçilerin
Teslimat Süresi Endeksi, nötr 50,0 sınırına yanaşarak, son altı aylık dönem boyunca teslimat süresinin uzadığına işaret etti. Bu sürenin uzaması
bazı durumlarda ithal hammaddenin garanti altına alınmasında yaşanan zorluklara bağlanırken, teslimat süresinin kısalması kısmen tedarikçiler
arasında yaşanan rekabeti yansıtır nitelikte oldu.
Mal Alım Miktarı Endeksi
S: Mal alımlarınız (ünite olarak) bir ay öncesine göre nasıl değişti?
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
65
% Azaldı
60
% Arttı
55
50
45
40
35
30
25
20
2005
Artan daralma oranı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Ocak ayında kaybedilen satın alma deviniminin bir kısmı bu ay geri kazanıldı. Mevsimlik etkilerden arındırılmış Satın Alma Miktarları Endeksi,
Kasım’dan bu yana ilk kez artarak, büyüme hızının genel olarak güçlü seviyelerde seyrettiğine işaret etti. Endeks, uzun vadeli trend olarak belirlenen
51,5 değerinin oldukça üzerinde ölçüldü. Satın alma faaliyetleri bu ayla birlikte geçen Ağustos’tan bu yana her ay istikrarlı olarak artmış oldu ve
firmalar bu durumu genel olarak yeni siparişlerin ve fabrika çıkışı gereksinimlerini artmasına bağladı.
Girdi Stoku Endeksi
S: Tedarik stokunuz bir ay öncesine göre nasıl değişti?
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Artan büyüme oranı
% Azaldı
55
% Arttı
50
45
40
35
Artan daralma oranı
30
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Aynı
2013
Yılbaşında gözlenen ılımlı daralmanın ardından Türk mal üreticilerinin elinde bulunan girdi stokları Şubat ayında artış gösterdi. Buna rağmen,
büyüme hızı marjinal seviyelerde ölçüldü. Firmaların yalnızca %13’lük kısmı stok biriktirme faaliyetlerinden söz ederken, gelen yeni siparişleri bu
duruma yol açan ana neden olarak gösterdiler. Satın Alma stokları son altı aylık dönem içinde beş kez arttı.
Veri ve Sunum Yöntemiyle ilgili Notlar
Satın Alma Yönetici Endeksi imalat firmalarındaki yöneticilere aylık olarak gönderilen 400 endüstriyel şirketin anketlere verdikleri cevaplardan derlenen veriler üzerinden
hazırlanmaktadır. Türk GYH’sına olan endüstriyel katkısı baz alınarak ve coğrafi konumlara göre tabakalandırılmış olan panelin Türk imalat alt sektörlerinin gruplandırılmasında
Standart Sanayi Sınıflaması (SIC - Standard Industrial Classification) kullanılmıştır.
Anket cevapları ay ortasında toplanan verilere göre bir önceki ay ile karşılaştırıldığında görülen değişimleri yansıtmaktadır. Raporda tüm göstergeler için her bir cevabı verenlerin
yüzdesinin yanında. “arttı/daha iyi” cevabını verenlerle “azaldı/daha kötü cevabını verenler arasındaki net fark sunulmaktadır.
Yayılma endeksleri öncü bir gösterge niteliği taşımaktadır ve değişimin yönünü gösteren basit bir ölçüdür. Endeksin 50 değerinin üzerinde olması bu değişkende artış olduğunu.
50 değerinin altında olması düşüş olduğunu göstermektedir.
Satın Alma Yöneticisi (PMITM) bu raporda sunulan beş ayrı endeksin ağırlıklandırması yoluyla hesaplanan bileşik bir endekstir. Bu hesapta kullanılan ağırlıklar imtiyazlı Satın
Alma ve Tedarik Enstitüsü’nün İngiltere ekonomisiyle ilgili yaptığı araştırmasından türetilmiştir. Bu ağırlıklar şöyledir: Yeni Siparişler -0.3; Üretim -0.25; İstihdam -0.2; Tedarikçilerin
Teslim Süresi -0.15; Girdi Stoku – 0.1. Bu hesaplarda Tedarik Süresi Endeksi diğer endekslerle aynı yönde hareket edecek biçimde ters çevrilmiştir. Markit ilk yayım tarihinden
sonra anket temel verilerinde her hangi bir değişiklik yapmamaktadır ama mevsimlik etkilerden arındırılmış bilgiler zaman içinde revize edilebildiğinden, mevsimlik etkilerden
arındırılmış veri dizilimi bundan etkilenebilir.
Uyarı
HSBC Türkiye PMITM İmalat Sanayi Raporu fikri mülkiyet hakları Markit Economics Limited şirketine aittir veya bir lisans anlaşması çerçevesinde kullanılmaktadır. Önceden Markit’in izni alınmaksızın,
kopyalama, dağıtma veya yayınlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, buradaki verilerin herhangi bir şekilde izinsiz kullanılması yasaktır. Buradaki içerik veya bilgiler (“veriler”), verilerdeki hatalar,
yanlışlıklar, ihmaller veya gecikmeler nedeniyle veya bunlarla ilgili olarak, veya buna dayanarak gerçekleştirilen eylemler nedeniyle Markit’in herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.
Markit, verilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir özel, arızi veya dolaylı kayıptan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Purchasing Managers’ IndexTM ve PMITM Markit Economics Limited şirketinin
ticari markalarıdır veya bir lisans anlaşması çerçevesinde kullanılmaktadır. HSBC yukarıda sözü edilen markaları lisanslı kullanmaktadır. Markit, Markit Group Limited şirketinin kayıtlı ticari markasıdır.
All Intellectual Property Rights owned by Markit Economics Limited
4
Download

HSBC Turkey Manufacturing PMI report - February 2014