SMART TABLET PC
VP70 PLUS
Ýçindekiler
Güvenlik açýklamalarý ..................................................... 3
Cihazýn genel görünümü ................................................ 4
Butonlarýn açýklamalarý .................................................. 5
Dil ayarlarý ...................................................................... 5
Güç izleme ve pillerin þarj edilmesi ................................ 6
Ekran kilidi ...................................................................... 6
Bilgisayara baðlama ve veri transferi ............................. 6
Kullanýcý arayüzünde bulunan butonlarýn iþlevleri .......... 7
Program menüsü ........................................................... 8
Sistem ayarlarý ............................................................... 10
1. Kablosuz ve Aðlar .............................................. 10
2. Veri kullanýmý ..................................................... 11
3. Ses ayarlarý ....................................................... 11
4. Görüntü ayarlarý ................................................ 11
5. Depolama .......................................................... 11
6. Pil ....................................................................... 11
7. Uygulamalar ...................................................... 11
8. Yerleþim hizmetleri ............................................. 12
9. Güvenlik ............................................................. 12
10. Dil ve giriþ ........................................................ 12
11. Yedekle ve Sýfýrla ..............................................12
12. Hesap ekleme .................................................. 12
13. Tarih ve saat .................................................... 12
14. Geliþtirici seçenekleri ....................................... 12
15. Eriþebilirlik ........................................................ 12
16. Tablet hakkýnda ................................................ 12
Teknik veriler .................................................................. 13
Güvenlik Açýklamalarý
Bu kullaným kýlavuzu, önemli güvenlik açýklamalarý ile cihazýn
düzgün kullanýlmasý için gerekli bilgilere sahiptir. Lütfen bu
açýklamalara dikkatli bir þekilde uyun.
A. Lütfen cihazý yüksek sýcaklýða, yüksek rutubete sahip ve
tozlu yerlerden uzak tutun.
B. Özellikle yaz aylarýnda, aracýn kapýlarý kapalý iken cihazý araç
içinde býrakmaktan kaçýnýn.
C. Cihazýn darbe almasýna ve düþmesine izin vermeyin, aksi
takdirde cihaz zarar görebilir.
D. Pillerin bekleme süresi, farklý çevresel etkiler dolayýsýyla
deðiþiklik gösterebilir.
E. Ürünün arýzalanmasý halinde, onarýmlar sýrasýnda ya da baþka
herhangi bir gerekçeyle oluþan veri kayýplarý için sorumluluk
firmamýza ait deðildir.
F. Cihazýn içini açmayýnýz, aksi taktirde cihazýnýz garanti dýþý kalacaktýr.
G. Ekraný temizlemek için alkol, tiner ya da petrol türevleri
kullanmayýn sadece kuru bir bez kullanýn.
H. Yazýlým güncellemesi yaparken, kýlavuz deðiþmeyecektir.
Bu kýlavuzun içeriði cihaz ile uyumlu deðilse, lütfen cihazýn
mevcut halini referans alýn. Bu kýlavuz üretici tarafýndan
yorumlanmýþtýr.
-3-
Cihazýn genel görünümü
5
4
6
7
8
9
3
2
1. Kamera
2. DC giriþ
3. Micro USB
4. Kulaklýk
5. SD Kart
6. Güç butonu
7. Ses +/- butonu
8. Geri butonu
9. Mikrofon
-4-
Butonlarýn açýklamalarý
Ses Butonlarý:
Buradan sesi yükseltebilir veya azaltabilirsiniz.
Güç Butonu:
Cihazý açmak ve kapatmak için bu butona 3 saniye boyunca
basýn. Bekleme Modunu etkinleþtirmek veya sonlandýrmak için
bu butona kýsa süreli basýn.
Geri Butonu:
Önceki menüye geri dönmek için kullanýlýr.
Dil ayarlarý
Cihaz varsayýlan dil olarak Türkçe ile sevk edilmiþtir.
Dil ayarlarýný deðiþtirmek için, lütfen aþaðýdakileri uygulayýn:
- Baþlangýç ekranýnda, ekranýn sað tarafýnda bulunan
’e
basýn.
’i seçin.
- UYGULAMALAR (APPS)
- Ayarlar (Settings)
’i seçin.
- Listenin sonuna kadar kaydýrýn.
- Dil ve giriþ (Language & input) seçin.
- Dil (Language) seçin.
- Tercih ettiðiniz dili girin.
- Ana sayfaya dönmek için Ana Sayfa (home) butonuna basýn.
-5-
Güç izleme ve pillerin þarj edilmesi
Durum çubuðunda bulunan pil þarj sembolü
pillerin þarj
durumunu gösterir.
Eðer güç düþerse, cihaz
kendini otomatik olarak kapatýr.
Eðer gücün düþük olduðu gösterilirse, cihazý þarj etmek için güç
adaptörünü kullanýn.
Pilin þarj süresi yaklaþýk beþ saattir.
Lütfen Dikkat:
PC ile USB üzerinden þarj etmeyin. Lütfen þarj için,
tedarikçi tarafýndan saðlanan 5V DC 2A adaptörü kullanýn.
Ekran kilidi
Eðer cihaz belirli bir süre kullanýlmayacaksa ya da ‘Güç’ butonuna
kýsa süreli basýldýysa, ekran kapanýr ve ekran kilidi etkinleþir.
‘Güç’ butonuna kýsa süreyle basýldýðýnda ekran yeniden
etkinleþecektir. Ekraný kilitlemek için ‘Kilit’ butonuna belirtilen
yönde basýn.
Bilgisayara baðlama ve veri transferi
Vestel Tablet PC Yüksek-Hýzlý USB2.0 Arayüz ile donatýlmýþtýr.
Cihazý bir bilgisayara baðladýðýnýzda, bu durum göstergesinde
görünür.Medya aygýtý olarak baðlandý (Press
icon have
“Connected as media device”) göstergesi için
simgesine basýnýz.
-6-
Kullanýcý arayüzünde bulunan butonlarýn iþlevleri:
Geri Butonu: Önceki menüye / önceki sayfaya geri dönmek
için kullanýlýr.
Ana Sayfa Butonu: Baþlangýç ekranýna geri dönmek için
kullanýlýr.
Kayýtlar Butonu: Kayýtlar penceresi kullanýlarak son
kullanýlan uygulamalarý görüntülemek için kullanýlýr.
Menü Butonu: Ýçerik menüsünü açmak için kullanýlýr.
Ses Butonlarý: Sesi yükseltmek ya da azaltmak için
kullanýlýr.
Program Menüsü Butonu: Programlar ve uygulamalarý
görüntülemek için kullanýlýr.
WIFI / WLAN Sinyal Simgesi
Yeni Posta gösterimi
-7-
Program menüsü
ApkInstaller: Android Market’ten indirilmeyen
Uygulamalarýn kurulumu ve kaldýrýlmasý için kullanýlan
programdýr.
Ýnternet tarayýcý
Cep hesap makinesi
Takvim: Randevularýnýzý yönetmek için kullanýlýr. Google
hesabýnýzla otomatik olarak senkronize edilebilir.
Kamera ya da kaydedici
Saat: Saatin gösterimi ve alarm fonksiyonlarýnýn
ayarlanmasý için kullanýlýr.
Yüklemeler: Yükleme yapýlan dosyalarý listeler.
E-posta: E-posta alma, okuma ve gönderme programýdýr.
Gezgin: Mikro SD TF Kartlar, USB bellekler veya diðer
depolama aygýtlarýna eriþmek için Gezgini açar. Gezgin,
dokümanlar ve her türlü veri için pratik bir yöneticidir.
Galeri: Resimler ve videolarýn görüntülenmesini yönetir.
Ayrýca Picasa web albümleri ile senkronizasyona olanak saðlar.
G-mail: Google hesabýnýz aracýlýðýyla e-posta alma, okuma
ve gönderme programýdýr.
-8-
Müzik Oynatýcý
Oyun maðazasý: Anroid Market’ten Uygulamalar
(programlar) yükler. Uygulamalar, oyunlar ve diðer uygulamalarý
indirebilir ve kurulumlarýný yapabilirsiniz. Bunlarýn birçoðu
ücretsizdir.
Google Arama
Ayarlar: Vestel Tablet PC temel ayarlarýný deðiþtirir.
Ses Kaydedici: Telaffuz Cihazý Fonksiyonu.
Video Oynatýcý
Sesli Arama
-9-
Sistem ayarlarý
sistem ayarlarý menüsünü
Ayarlar için simgeye dokunun
açýn:
1. Kablosuz ve Aðlar
Wi-Fi: Wi-Fi fonksiyonunda bulunan KAPALI
dokunun.
AÇIK ’a
Cihaz otomatik olarak kullanýlabilir Wi-Fi aðlarý arar.
Wi-Fi Ayarlarý: Aðýnýzý buradan seçin.
Eðer gerekirse, sizden Wi-Fi parolanýzý girmeniz istenecektir:
Parola
-10-
Geliþmiþ Wi-Fi ayarlarý:
Ekranýn sað tarafýnda bulunan
simgesine dokunun, geliþmiþ
ayarlar menüsü otomatik olarak açýlacaktýr. Geliþmiþ ayarlar
menüsünde Að bildirimini açabilir ya da kapatabilir, uygun
durumda Wi-Fi radyoyu açýk tutabilirsiniz. Her zaman, Sadece fiþe
takýlý olduðunda ya da Asla arasýndan seçim yapabilirsiniz.
Mevcut durumu, IP Adresini ve MAC adresini görüntüleyebilirsiniz.
2. Veri Kullanýmý
Að alýþveriþ koþullarýný kontrol edebilirsiniz.
3. Ses ayarlarý
‘Ses’ ayarlarý, ses kumandasý ile bildirim seslerinin ve sistem
seslerinin seçimini içerir.
4. Görüntü ayarlarý
Parlaklýk, Duvar kaðýdý, Ekraný otomatik döndür, Uyku modu, Yazý
tipi ölçüsü seçeneklerini içerir.
Uykuya geçme süresi: 15 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika,
10 dakika 30 dakika yada hiçbir zaman seçeneði arasýndan seçilebilir.
Örneðin eðer, 30 saniyeyi seçerseniz, ekrana 30 saniye
dokunulmamasý durumunda ekran kapanacak ve ekran kilidi
etkinleþecektir.
Ekraný yeniden etkinleþtirmek için ‘Güç’ tuþuna basýn. Ekran
kilidini kaldýrmak için ‘Kilit’ butonuna basýn.
5. Depolama
Depolama koþullarýný kontrol edebilirsiniz.
6. Pil
Buradan pilin kullaným seviyesi görüntülenir.
7. Uygulamalar
Uygulamalarý görüntüleme ve iliþkili iþlemler.
-11-
8. Yerleþim hizmetleri
Buradan yerinizin otomatik olarak tanýnmasýný
etkinleþtirebilirsiniz.
9. Güvenlik
Vestel Tablet PC’ inizi yetkisiz eriþime karþý korumak için güvenlik
parolalarý da ayarlayabilirsiniz.
10. Dil ve giriþ
Sistem dili ve giriþ yöntemini ayarlayabilirsiniz.
11. Yedekle ve Sýfýrla
Verilerimi yedekle: Burada Google sunucularýnda farklý ayarlar
kaydedilmesini tanýmlayabilirsiniz.
Cihazý fabrika ayarlarýna döndürmek için Fabrika verilerini sýfýrla
(Factory data set) dokunun.
Tüm ayarlar, sizin tarafýnýzdan kurulan uygulamalar ve dahili
belleðe saklanan veriler silinebilir.
12. Hesap ekleme
Kullanýcý hesabý eklemek için kullanýlýr.
13. Tarih ve saat
Eðer aðýnýz saatin otomatik ayarlanmasýný desteklemiyorsa,
otomatik ayarlarý devre dýþý býraktýktan sonra, saati, saat
bölgenizi ve tarihi manuel olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz
14. Eriþilebilirlik
Yardýmcý fonksiyon ayarlarý. Kullanýcý; TalkBack/büyük yazý tipi/
ekraný otomatik döndür ve baþka öðelerin açýlmasýný ya da
kapanmasýný ayarlayabilir.
15. Geliþtirici seçenekleri
Bu öge, kullanýcýlarý doðrudan etkilemeyen geliþtiricilerin
(üreticiler) özel ayarlarý için kullanýlýr. Lütfen giriþlerinizi dikkatli
yapýn, yanlýþlýkla bazý parametrelerin deðiþtirilmesi durumunda
cihaz anormal görünebilir.
16. Tablet hakkýnda
Pil, yazýlým sürümü, model ve diðer bilgiler olmak üzere cihazýn
tüm verilerinin kontrol edilmesine olanak saðlar.
-12-
Micro
-13-
ÜRETÝCÝ / ÝTHALATÇI FÝRMA :
VESTEL ELEKTRONÝK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
Merkez : ZORLU PLAZA AVCILAR/ÝST. AVCILAR - ÝSTANBUL
Fabrika - Þube : ORGANÝZE SAN. BÖLGESÝ 45030 MANÝSA - TURKEY
Tel: 0 236 213 06 60
www.vestel.com.tr
ÜRETÝM YERÝ : ÇÝN
MÜÞTERÝ DESTEK HATTI
444 4 123
AEEE YÖNETMENLÝÐÝNE UYGUNDUR.
Download

vestel smart tablet pc wıfı vp70 plus