Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu
9237292
3. Baský
UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-94 ürününün
aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan
ederiz.Uygunluk bildiriminin kopyasýný
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.
Telif hakký © 2005 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur.
Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, kullaným süresi sona erdiðinde bir ürünün Avrupa
Birliði dahilinde ayrý bir atýk grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu durum,
cihazýnýzýn yaný sýra bu iþareti taþýyan tüm donanýmlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý
yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.
Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir
biçimde-yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz,
daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.
Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari
markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari
adlarý olabilir.
Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.
Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.
Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and
commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.
Bu ürünün lisansý, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansý uyarýnca, (i) kiþisel ve ticari olmayan bir faaliyet
sürdüren bir tüketici tarafýndan MPEG-4 Görsel Standardýna uygun olarak kodlanmýþ bilgilerle iliþkili
kiþisel ve ticari olmayan kullaným ve (ii) lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan MPEG-4 videosu
ile baðlantýlý olarak kullaným için verilmiþtir. Baþka herhangi bir kullaným için açýk veya zýmni hiçbir lisans
verilmemektedir. Tanýtým amaçlý, dahili ve ticari kullanýmlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla
bilgi MPEG LA, LLC. kuruluþundan temin edilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>.
Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe
önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.
Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya
veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu
tutulamaz.
Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda,
ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de
dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya
içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda,
önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar.
Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine
danýþýnýz.
Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri’nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan
parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz.
9237292/3. Baský
CE 434
Uygunluk Degerlendirme Kurulusu
Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik,
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway
Üretici Firma
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226
Ýçindekiler
Güvenliðiniz için................................................................................................ 13
Genel bilgiler ..................................................................................................... 17
Ýþlevlere genel bakýþ................................................................................................................................. 17
Giriþ kodlarý ................................................................................................................................................ 18
Güvenlik kodu......................................................................................................................................... 18
PIN kodlarý............................................................................................................................................... 18
PUK kodlarý.............................................................................................................................................. 18
Kýsýtlama þifresi ..................................................................................................................................... 19
Cüzdan kodu........................................................................................................................................... 19
Yapýlandýrma ayarlarý servisi ................................................................................................................. 19
Ýçerik ve uygulama indirme ................................................................................................................... 20
Nokia desteði ve iletiþim bilgileri......................................................................................................... 20
1. Baþlarken ....................................................................................................... 21
SIM kartý ve bataryayý takma................................................................................................................ 21
Bataryayý þarj etme .................................................................................................................................. 22
Telefonu açma ve kapatma.................................................................................................................... 23
Anten............................................................................................................................................................ 24
Bileklik ......................................................................................................................................................... 24
2. Telefonunuz ................................................................................................... 25
Tuþlar ve parçalar ..................................................................................................................................... 25
Bekleme modu........................................................................................................................................... 26
Kiþisel kýsayol listesi ............................................................................................................................. 27
Bekleme modundaki kýsayollar.......................................................................................................... 27
Güç tasarrufu ......................................................................................................................................... 28
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
5
Göstergeler.............................................................................................................................................. 28
Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi)..................................................................................................................... 30
3. Arama iþlevleri............................................................................................... 31
Arama yapma............................................................................................................................................. 31
Hýzlý arama.............................................................................................................................................. 31
Aramayý cevaplama veya reddetme..................................................................................................... 32
Arama bekletme servisi ....................................................................................................................... 32
Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler ................................................................................ 32
4. Metin yazma.................................................................................................. 34
Ayarlar ......................................................................................................................................................... 34
Akýllý metin giriþi....................................................................................................................................... 35
Bileþik sözcük yazma............................................................................................................................ 35
Normal metin giriþi .................................................................................................................................. 36
5. Menülerde gezinme....................................................................................... 37
6. Mesajlar ........................................................................................................ 38
Metin mesajlarý (SMS)............................................................................................................................. 38
SMS mesajý yazma ve gönderme ...................................................................................................... 39
Mesaj gönderme seçenekleri .......................................................................................................... 39
SMS mesajý okuma ve cevaplama .................................................................................................... 40
Þablonlar.................................................................................................................................................. 41
Kayýtlý öðeler klasörü ve Klasörlerim ............................................................................................... 41
Multimedya mesajlarý (MMS)................................................................................................................ 41
Multimedya mesajý yazma ve gönderme........................................................................................ 42
Multimedya mesajýný okuma ve cevaplama .................................................................................. 43
Mesaj klasörleri...................................................................................................................................... 44
Hafýza dolu ................................................................................................................................................. 45
Hýzlý mesajlar ............................................................................................................................................. 45
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
6
Mesaj yazma........................................................................................................................................... 45
Mesaj alma.............................................................................................................................................. 46
Sohbet mesajlarý (SM)............................................................................................................................. 46
Menüye eriþim........................................................................................................................................ 46
Sohbet servisine baðlanma ................................................................................................................ 47
Sohbet oturumu baþlatma.................................................................................................................. 47
Bir daveti kabul etme veya reddetme.............................................................................................. 48
Mesaj okuma .......................................................................................................................................... 49
Bir oturuma katýlma ............................................................................................................................. 49
Uygunluk durumunuzu düzenleme .................................................................................................. 49
Sohbet rehberi........................................................................................................................................ 50
Mesajlarý engelleme ve engellemeyi kaldýrma.............................................................................. 50
Gruplar ..................................................................................................................................................... 51
Genel gruplar ...................................................................................................................................... 51
Özel gruplar......................................................................................................................................... 51
E-posta uygulamasý ................................................................................................................................. 51
E-posta yazma ve gönderme ............................................................................................................. 52
E-posta indirme ..................................................................................................................................... 52
E-posta okuma ve cevaplama............................................................................................................ 53
Gelen kutusu ve diðer klasörler......................................................................................................... 53
E-posta mesajlarýný silme ................................................................................................................... 54
Ses mesajlarý .............................................................................................................................................. 54
Bilgi mesajlarý ............................................................................................................................................ 54
Servis komutlarý ........................................................................................................................................ 55
Mesajlarý silme .......................................................................................................................................... 55
Mesaj ayarlarý ............................................................................................................................................ 55
Metin ve SMS e-posta......................................................................................................................... 55
Multimedya............................................................................................................................................. 56
E-posta..................................................................................................................................................... 57
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
7
Yazý tipi boyutu ..................................................................................................................................... 58
Mesaj sayacý............................................................................................................................................... 58
7. Arama kaydý ................................................................................................. 59
Son arama listeleri ................................................................................................................................... 59
Sayaçlar ve zamanlayýcýlar..................................................................................................................... 59
Konumlama bilgileri................................................................................................................................. 60
8. Rehber ............................................................................................................ 61
Kartvizit arama.......................................................................................................................................... 61
Ýsim ve telefon numarasý kaydetme .................................................................................................... 61
Numaralarý, öðeleri veya bir görüntüyü kaydetme ......................................................................... 61
Kartvizitleri kopyalama ........................................................................................................................... 62
Kartvizit bilgilerini düzenleme.............................................................................................................. 63
Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme ............................................................................................... 63
Kartvizitler .................................................................................................................................................. 63
Durumum .................................................................................................................................................... 64
Abone isimleri............................................................................................................................................ 65
Abone isimlerine kartvizit ekleme .................................................................................................... 65
Abone isimlerini görüntüleme ........................................................................................................... 66
Kartvizitin aboneliðini bitirme .......................................................................................................... 66
Ayarlar ......................................................................................................................................................... 66
Hýzlý arama ................................................................................................................................................. 67
Sesle arama ................................................................................................................................................ 67
Ses etiketlerini ekleme ve yönetme ................................................................................................. 68
Ses etiketiyle arama yapma ............................................................................................................... 68
Servis numaralarý...................................................................................................................................... 69
Numaralarým.............................................................................................................................................. 69
Arayan gruplarý.......................................................................................................................................... 69
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
8
9. Ayarlar ......................................................................................................... 70
Tercihler....................................................................................................................................................... 70
Temalar........................................................................................................................................................ 70
Zil sesleri ..................................................................................................................................................... 71
Kiþisel kýsayollar........................................................................................................................................ 71
Ekran ............................................................................................................................................................ 72
Saat ve tarih............................................................................................................................................... 73
Arama........................................................................................................................................................... 73
Telefon ......................................................................................................................................................... 74
Baðlantý ....................................................................................................................................................... 75
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi........................................................................................... 76
Bluetooth baðlantýsý ayarlarý ............................................................................................................. 76
Bluetooth baðlantýsý............................................................................................................................. 77
Bluetooth ayarlarý ................................................................................................................................. 77
Kýzýlötesi .................................................................................................................................................. 78
Kýzýlötesi baðlantý göstergesi ......................................................................................................... 78
Paket veri (EGPRS) ............................................................................................................................... 79
Modem ayarlarý .................................................................................................................................. 79
Donanýmlar................................................................................................................................................. 80
Yapýlandýrma.............................................................................................................................................. 81
Güvenlik....................................................................................................................................................... 82
Fabrika ayarlarýný geri yükle .................................................................................................................. 83
10.Operatör menüsü......................................................................................... 84
11.Galeri ........................................................................................................... 85
12.Medya .......................................................................................................... 86
Kaydedici..................................................................................................................................................... 86
Ses kaydetme.......................................................................................................................................... 86
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
9
Kayýt sonrasý seçenekler ...................................................................................................................... 87
13.Bas-konuþ .................................................................................................... 88
Bas-konuþ menüsü................................................................................................................................... 89
BK'ya baðlanma ve baðlantýyý kesme.................................................................................................. 89
BK aramasý yapma ve alma.................................................................................................................... 90
Numaralý BK aramasý yapma ............................................................................................................. 90
Grup aramasý yapma ............................................................................................................................ 91
Bire bir arama yapma........................................................................................................................... 91
BK aramasý alma.................................................................................................................................... 92
Geri arama istekleri.................................................................................................................................. 92
Geri arama isteði gönderme............................................................................................................... 93
Geri arama isteðini cevaplandýrma .................................................................................................. 93
Geri arama isteði göndereni kaydetme........................................................................................... 94
Bire bir kartvizit ekleme.......................................................................................................................... 94
Gruplarý oluþturma ve ayarlama........................................................................................................... 95
Grup ekleme............................................................................................................................................ 95
Davet alma.............................................................................................................................................. 96
BK ayarlarý .................................................................................................................................................. 96
14.Ajanda ......................................................................................................... 98
Çalar saat.................................................................................................................................................... 98
Alarmý durdurma ................................................................................................................................... 98
Takvim.......................................................................................................................................................... 99
Takvim notu oluþturma........................................................................................................................ 99
Not alarmý ............................................................................................................................................... 99
Yapýlacaklar............................................................................................................................................. 100
Notlar........................................................................................................................................................ 100
M-cüzdan................................................................................................................................................. 101
M-cüzdan menüsüne eriþim ........................................................................................................... 101
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
10
M-cüzdan profili oluþturma............................................................................................................
M-cüzdan ayarlarý .............................................................................................................................
Satýn almalar .......................................................................................................................................
Senkronizasyon ......................................................................................................................................
Sunucu senkronizasyonu..................................................................................................................
Sunucu senkronizasyonu ayarlarý ..............................................................................................
PC senkronizasyonu...........................................................................................................................
PC senkronizasyonu ayarlarý........................................................................................................
102
103
103
104
104
105
106
106
15.Uygulamalar .............................................................................................. 107
Oyunlar ve uygulamalar.......................................................................................................................
Oyun ve uygulama indirme .............................................................................................................
Oyun ayarlarý .......................................................................................................................................
Hafýza durumu ....................................................................................................................................
Hesap makinesi ......................................................................................................................................
Geri sayým sayacý ...................................................................................................................................
Kronometre..............................................................................................................................................
107
108
108
108
109
109
110
16.Web ........................................................................................................... 112
Tarama ayarlarý ......................................................................................................................................
Bir servise baðlanma.............................................................................................................................
Sayfalarý tarama ....................................................................................................................................
Telefon tuþlarýný kullanarak Web tarama....................................................................................
Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler........................................................................
Doðrudan arama.................................................................................................................................
Görünüm ayarlarý...................................................................................................................................
Çerezler (Cookies) ..................................................................................................................................
Güvenli baðlantý üzerinden komut dizeleri ....................................................................................
Yer imleri (bookmarks) .........................................................................................................................
Yer imi alma.........................................................................................................................................
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
112
112
113
114
114
114
115
116
116
116
117
11
Dosyalarý indirme...................................................................................................................................
Servis gelen kutusu ...............................................................................................................................
Servis gelen kutusu ayarlarý ............................................................................................................
Önbellek....................................................................................................................................................
Tarayýcý güvenliði...................................................................................................................................
Güvenlik modülü ................................................................................................................................
Sertifikalar............................................................................................................................................
Dijital imza...........................................................................................................................................
117
117
118
118
119
119
120
121
17.SIM hizmetleri .......................................................................................... 122
18.PC ile baðlantý ........................................................................................... 123
PC Suite .................................................................................................................................................... 123
Paket veri, HSCSD ve CSD ................................................................................................................... 123
Veri iletiþim uygulamalarý ................................................................................................................... 124
19.Batarya bilgileri ......................................................................................... 125
Þarj etme ve boþaltma ......................................................................................................................... 125
Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý .................................................................................... 126
BAKIM VE ONARIM ........................................................................................ 129
Ek güvenlik bilgileri ........................................................................................ 131
Dizin ................................................................................................................. 137
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
12
Güvenliðiniz için
Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý
olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun.
GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA
Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden
olabileceði durumlarda telefonu açmayýn.
YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her
zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr.
GÝRÝÞÝM
Tüm kablosuz telefonlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir.
HASTANELERDE KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonu kapatýn.
UÇAKTA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta giriþime neden olabilir.
YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN
Telefonu yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn
yakýnýnda kullanmayýn.
PATLAMA YAKININDA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
13
DÝKKATLÝ KULLANIN
Ürün belgelerinde açýklandýðý þekilde yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene
gereksiz yere dokunmayýn.
KALÝFÝYE SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.
DONANIMLAR VE BATARYALAR
Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri
baðlamayýn.
SUYA DAYANIKLILIK
Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Cihazýnýzý kuru tutun.
YEDEK KOPYALAR
Telefonunuzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý
kayýtlarýný bulundurmayý unutmayýn.
DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullaným
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn.
ACÝL ARAMALAR
Telefonun açýk ve çalýþýr durumda olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek ve
baþlangýç ekranýna dönmek için bitir tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil durum
numarasýný girip ara tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi
bitirmeyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
14
■ Cihazýnýz hakkýnda
Bu kýlavuzda açýklanan kablosuz cihaz EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 þebekelerinde
kullaným için onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn gizlilik hakkýna ve
yasal haklarýna riayet edin.
Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerini kullanmak için cihaz açýk
olmalýdýr. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði
durumlarda cihazý açmayýn.
■ Þebeke servisleri
Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Bu
cihazdaki özelliklerin birçoðunun çalýþabilmesi kablosuz þebekenin özelliklerine baðlýdýr. Bu
þebeke servisleri, tüm þebekelerde bulunmayabilir veya Þebeke Servislerini kullanabilmeniz
için önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz gerekebilir. Servis saðlayýcýnýzýn
bu servislerin kullanýmýyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacaðýný
açýklamasý gerekebilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek
kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri
desteklemeyebilir.
Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya
etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazýnýzýn
menüsünde görünmeyecektir. Ayrýca cihazýnýz þebeke saðlayýcýnýz için özel olarak
yapýlandýrýlmýþ olabilir. Bu yapýlandýrma menü adlarý, menü düzeni ve simgelerde yapýlan
deðiþiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu
cihazdaki metin mesajlarý, multimedya mesajlarý, sohbet mesajý servisi e-posta uygulamasý,
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
15
durum göstergeli rehber, mobil Ýnternet servisleri, içerik ve uygulama indirme ve uzaktan
Ýnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazý özellikler, bu teknolojiler için þebeke desteði
gerektirir.
■ Paylaþýlan hafýza
Bu cihazýn aþaðýdaki özellikleri hafýzayý paylaþabilir: rehber, metin mesajlarý, sohbet
mesajlarý, SMS e-posta, ses etiketleri, takvim ve notlar Bu özelliklerden birinin veya daha
fazlasýnýn kullanýlmasý, hafýzayý paylaþan diðer özelliklerin kullanabileceði hafýza miktarýný
azaltabilir. Örneðin, çok sayýda SMS e-posta kaydedilmesi mevcut hafýzanýn tümünü
tüketebilir. Paylaþýlan hafýza özelliðini kullanmaya çalýþtýðýnýzda cihazýnýz hafýzanýn
dolduðunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaþýlan
hafýzada saklanan bilgilerin veya kayýtlarýn bazýlarýný silin. Rehber, metin mesajlarý, sohbet
mesajlarý ve SMS e-posta gibi bazý özelliklerin, diðer özelliklerle paylaþýlan hafýzaya ek
olarak özellikle kendilerine ayrýlmýþ belirli bir hafýza alaný olabilir.
■ Donanýmlar
Aksesuarlar ve donanýmlarla ilgili birkaç pratik kural aþaðýda yer almaktadýr:
• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.
• Herhangi bir aksesuarýn veya donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil
fiþi çekin.
• Aracýnýza takýlan donanýmlarýn doðru monte edilip edilmediðini ve çalýþýp çalýþmadýðýný
düzenli olarak kontrol edin.
• Karmaþýk araç donanýmlarýnýn montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
16
Genel bilgiler
■ Ýþlevlere genel bakýþ
Telefonunuz, günlük kullaným için takvim, saat ve çalar saat gibi birçok iþlev sunar.
Telefonunuz aþaðýdaki iþlevleri de destekler:
• Multimedya mesajlarý. Bkz: Multimedya mesajlarý (MMS) s. 41.
• Sohbet mesajlarý. Bkz: Sohbet mesajlarý (SM) s. 46.
• Bluetooth teknolojisi. Bkz: Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi s. 76.
• E-posta. Bkz: E-posta uygulamasý s. 51.
• Sesli sinyaller kullanarak batarya durumunu ve þebeke durumunu kontrol
etmek için Sesli uyarýlar. Bkz: Kiþisel kýsayollar s. 71.
• Durum göstergeli rehber. Bkz: Durumum s. 64.
• EDGE (GSM Geliþimi Ýçin Geliþtirilmiþ Veri Hýzlarý). Bkz: Paket veri (EGPRS)
s. 79.
• Bas-konuþ. Bkz: Bas-konuþ s. 88.
• Java 2 Platform, Micro Edition, J2ME®. Bkz: Uygulamalar s. 107.
• XHTML tarayýcýsý. Bkz: Web s. 112.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
17
■ Giriþ kodlarý
Güvenlik kodu
Güvenlik kodu (5-10 basamaklý), telefonunuzun izinsiz kullanýmlara karþý
korunmasýna yardýmcý olur. Önceden belirlenmiþ kod 12345’tir. Bu kodu
deðiþtirmek ve telefonu kod soracak þekilde ayarlamak için, bkz: Güvenlik s. 82.
PIN kodlarý
Kiþisel kimlik numarasý kodu (PIN) ve evrensel kiþisel tanýmlama numarasý kodu
(UPIN) (4 - 8 basamaklý), SIM kartýnýzýn izinsiz kullanýmlara karþý korunmasýna
yardýmcý olur. Bkz: Güvenlik s. 82.
PIN2 kodu (4 - 8 basamaklý) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazý iþlevler için
gereklidir.
Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere eriþmek için gereklidir.
Bkz: Güvenlik modülü s. 119.
Ýmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: Dijital imza s. 121.
PUK kodlarý
Kiþisel blokaj açma anahtarý kodu (PUK) ve evrensel kiþisel blokaj açma anahtarý
kodu (UPUK) (8 basamaklý), bloke edilen bir PIN kodunu veya UPIN kodunu
deðiþtirmek için kullanýlýr. PUK2 kodu (8 basamaklý) bloke edilmiþ bir PIN2 kodunu
deðiþtirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için
bölgenizdeki servis saðlayýcýya baþvurun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
18
Kýsýtlama þifresi
Kýsýtlama þifresi (4 basamaklý) Arama kýsýtlama servisi kullanýlýrken gereklidir. Bkz:
Güvenlik s. 82.
Cüzdan kodu
M-cüzdan servislerine eriþim için M-cüzdan kodu (4-8 basamaklý) gereklidir. Daha
fazla bilgi için, bkz: M-cüzdan s. 101.
■ Yapýlandýrma ayarlarý servisi
Mobil Ýnternet servisleri, MMS veya uzaktan Ýnternet sunucusu senkronizasyonu
gibi bazý þebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzun yapýlandýrma
ayarlarýnýn doðru olarak yapýlmasý gerekir. Ayarlarý doðrudan bir yapýlandýrma
mesajý olarak alabilirsiniz. Ayarlarý aldýktan sonra bunlarý telefonunuza
kaydetmeniz gerekir. Servis saðlayýcýsý, ayarlarý kaydetmek için gerekli olabilecek
bir PIN kodunu saðlayabilir. Kullanýlabilirlik hakkýnda daha fazla bilgi için, þebeke
operatörünüze, servis saðlayýcýnýza, en yakýn yetkili Nokia satýþ noktasýna
baþvurun veya <www.nokia.com/support> Nokia Web sitesindeki destek alanýný
ziyaret edin.
Yapýlandýrma mesajý aldýðýnýzda Yapýlandýrma ayarlarý alýndý görüntülenir.
Ayarý kaydetmek için, Göster > Kaydet seçeneðini belirleyin. Telefonda Ayarlarýn
PIN'ini girin: ifadesi görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip Tamam düðmesine
basýn. PIN kodunu almak için, ayarlarý veren servis saðlayýcýya baþvurun. Henüz
kaydedilmiþ bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayýlan yapýlandýrma
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
19
ayarlarý olarak uygulanýr. Aksi durumda telefon Kaydedilen yapýlandýrma ayarlarý
etkinleþsin mi? sorusunu sorar.
Alýnan ayarlarý silmek için Çýk veya Göster > Sil'i seçin.
Ayarlarý düzenlemek için, bkz: Yapýlandýrma s. 81.
■ Ýçerik ve uygulama indirme
Telefonunuza yeni içerik (örneðin temalar) indirebilirsiniz (þebeke servisi). Ýndirme
iþlevini seçin (örneðin Galeri menüsünde). Ýndirme iþlevine eriþmek için, ilgili menü
açýklamalarýna bakýn. Farklý servislerin kullanýlabilirliði, ücretlendirme ve
tarifelerle ilgili bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Önemli: Yalnýzca, güvendiðiniz ve zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenliði ve
korumayý sunan servisleri kullanýn.
■ Nokia desteði ve iletiþim bilgileri
Bu kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia
ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasýna veya yerel Nokia
Web sitenize bakýn.
Web sitesinden Nokia ürün ve servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi alabilirsiniz.
Müþteri hizmetleriyle baðlantý kurmanýz gerekirse, www.nokia.com/
customerservice adresinde yerel Nokia Care baðlantý merkezlerinin listesine bakýn.
Bakým servisleri için, www.nokia.com/repair adresinde size en yakýn Nokia Care
servislerinin yerini bulun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
20
1. Baþlarken
■ SIM kartý ve bataryayý takma
Tüm SIM kartlarýný küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun.
SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart
satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý olabilir.
Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin.
1. Telefonun arka kapaðýný çýkarmak için arka kapak
serbest býrakma düðmesine basýn (1) ve arka
kapaðý telefonun alt kýsmýna doðru kaydýrýn (2).
Arka kapak serbest kaldýðýnda kapaðý telefondan
ayýrýn.
2. Bataryayý gösterilen þekilde
kaldýrarak çýkarýn. SIM kartý
SIM kart yuvasýna yerleþtirin
ve kart yerine oturana kadar
bastýrýn. SIM kartýn doðru
þekilde yerleþtirildiðinden ve
kartýn altýn renkli temas
bölgesinin aþaðýya
geldiðinden emin olun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
21
3. SIM kartý çýkarmak için SIM kartý serbest býrakma
yerine basýn (1) ve SIM kart telefonun üst tarafýna
doðru kaydýrýn (2).
4. Bataryayý, temas yüzeyleri telefonun altýn temas
yüzeyleriyle ayný hizada olacak þekilde tutun.
Bataryayý yuvasýna yerleþtirin.
5. Arka kapaðý, telefonun arkasýnda telefonun üst
tarafýyla arasýnda yaklaþýk 3 mm kalacak þekilde
hizalayýn (1). Kilitlemek için kapaðý telefonun üst
tarafýna doðru bastýrarak itin (2).
■ Bataryayý þarj etme
Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý
Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn.
Baþka türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri
geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
22
Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu
cihaz, ACP-7 ve ACP-12 þarj cihazýyla kullanýlacak þekilde tasarlanmýþtýr.
Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu
prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi kavrayýn ve çekin.
1. Þarj cihazýný duvardaki bir prize takýn.
2. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt kýsmýndaki
sokete takýn.
Batarya tam olarak boþalmýþsa, arama yapýlabilmesi için
þarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika
sürebilir.
Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlýdýr. Örneðin bir bataryayý
ACP-12 þarj cihazýyla þarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaþýk 1 saat 20
dakikanýzý alýr.
■ Telefonu açma ve kapatma
Uyarý: Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye
neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn.
Açma/kapama düðmesine basýn.
Telefon PIN veya UPIN kodu sorarsa, kodu girin (**** biçiminde görüntülenecektir)
ve Tamam’ý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
23
■ Anten
Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur.
Not: Diðer radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi,
cihaz açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn.
Antene dokunulmasý, görüþmenin kalitesini
etkiler ve cihazýn gereðinden yüksek bir güç
düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Cihazý
kullanýrken antenin bulunduðu bölüme
dokunmamaya özen göstermek optimum anten
performansý ve batarya ömrü saðlar.
■ Bileklik
Bilekliði resimde gösterilen þekilde takýn ve sýkýlaþtýrýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
24
2. Telefonunuz
■ Tuþlar ve parçalar
• Açma/kapama düðmesi (1)
• Kulaklýk (2)
• Hoparlör (3)
• Ses seviyesi tuþlarý (4)
• Bas-konuþ özelliðini ve ses kaydediciyi
(Telefonda bas-konuþ özelliði yoksa)
etkinleþtirme tuþu (5)
• Sol seçim, orta seçim ve sað seçim tuþu (6)
• 5 yönlü joystick (7)
• Arama tuþu (8)
• Bitir tuþu (9)
• Tuþ takýmý (10)
(bulunduðunuz bölgeye göre deðiþir)
• Þarj cihazý konektörü (11)
• Pop-PortTM konektör (12)
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
25
• Bas-konuþ özelliðini veya ses kaydediciyi
etkinleþtirme tuþu (13)
• Kýzýlötesi baðlantý noktasý (14)
■ Bekleme modu
Telefon kullanýma hazýr ve herhangi bir karakter girilmemiþse, telefon bekleme
modundadýr.
• Þebeke adý veya operatör logosu (1)
• Hücresel þebekenin bulunduðunuz yerdeki sinyal gücü (2)
• Batarya þarj düzeyi (3)
• Sol seçim tuþu Git'tir (4).
• Orta seçim tuþu Menü'dür (5).
• Sað seçim tuþu Ýsimler (6) veya seçtiðiniz bir iþleve giden
baþka bir kýsayoldur. Bkz: Kiþisel kýsayollar s. 71. Farklý operatörler, operatöre
özgü bir Web sitesine eriþmek için özel bir ad kullanabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
26
Kiþisel kýsayol listesi
Sol seçim tuþu Git tuþudur.
Kiþisel kýsayol listesindeki iþlevleri görüntülemek için Git seçeneðini seçin. Bir
iþlevi etkinleþtirmek için bunu seçin.
Varolan iþlevlerin bir listesini görmek için, Git > Seçenek > Seçenekleri belirle'yi
seçin. Kýsayol listesine bir iþlev eklemek için Ýþaretle seçeneðini seçin. Listeden bir
iþlev kaldýrmak için Kaldýr'ý seçin.
Kiþisel kýsayol listenizdeki iþlevleri yeniden düzenlemek için Git > Seçenek >
Düzenle'yi seçin. Ýstenen iþlevi, Taþý ve iþlevi taþýmak istediðiniz yeri seçin.
Bekleme modundaki kýsayollar
Aranan numaralarýn listesine eriþmek için ara tuþuna bir kez basýn. Ýstediðiniz
numaraya veya isme ilerleyin; numarayý aramak için ara tuþuna basýn.
Web tarayýcýsýný açmak için 0 tuþunu basýlý tutun.
Telesekreterinizi aramak için 1 tuþunu basýlý tutun.
Joystick’i kýsayol olarak kullanýn. Bas-konuþ özelliðine (mevcutsa) veya takvime
gitmek için joystick’in sað tarafýna, SMS mesajý yazmaya baþlamak için joystick’in
sol tarafýna, rehbere gitmek için joystick’in üst veya alt tarafýna basýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
27
Güç tasarrufu
Telefonun iþlevleri belirli bir süre kullanýlmadýðýnda, güç tasarrufu
yapmak için ekranda dijital saat görüntülenir. Ekran koruyucuyu
devre dýþý býrakmak için herhangi bir tuþa basýn.
Göstergeler
Bir ya da birkaç tane kýsa mesaj, resimli mesaj veya multimedya mesajý
aldýnýz. Bkz: SMS mesajý okuma ve cevaplama s. 40 veya Multimedya
mesajýný okuma ve cevaplama s. 43.
Telefon cevapsýz bir aramayý kaydetti. Bkz: Arama kaydý s. 59.
Telefonunuz sohbet mesajý servisine baðlý ve uygunluk durumu sýrasýyla
çevrimiçi veya çevrimdýþý. Bkz: Sohbet servisine baðlanma s. 47.
Bir veya daha fazla sohbet mesajý aldýnýz ve sohbet mesajý servisine
baðlýsýnýz. Bkz: Sohbet servisine baðlanma s. 47.
Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi) s. 30.
Gelen arama bildirimi Kapalý olarak ve Mesaj bildirim sesi Kapalý olarak
ayarlýyken, telefon, gelen arama ve metin mesajý için çalmaz. Bkz: Zil
sesleri s. 71.
Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Bkz: Çalar saat s. 98.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
28
EGPRS baðlantý modu olarak Sürekli baðlantý seçildiðinde ve EGPRS servisi
kullanýma hazýr olduðunda, ekranýn sol üst köþesinde bu gösterge
görüntülenir. Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 79.
EGPRS baðlantýsý kurulduðunda, ekranýn sol üst köþesinde bu gösterge
görüntülenir. Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 79 ve Sayfalarý tarama s. 113.
Örneðin, EGPRS baðlantýsý sýrasýnda arama yapýldýðýnda veya arama
geldiðinde olduðu gibi EGPRS baðlantýsý askýya (beklemeye) alýndý.
Hoparlör etkinleþtirildi, bkz: Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler
s. 32.
Aramalar kapalý bir kullanýcý grubuyla sýnýrlý. Bkz: Güvenlik s. 82.
Kulaklýklý mikrofon seti veya ahizesiz kullaným birimi baðlý.
Ýþitme cihazý ara birimi veya müzik standý baðlý.
Bas-konuþ baðlantýsý etkin veya askýya alýnmýþ durumda.
Bluetooth baðlantýsý göstergesi. Bkz: Bluetooth kablosuz iletiþim
teknolojisi s. 76.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
29
■ Tuþ takýmý kilidi (tuþ kilidi)
Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için, Menü'yü seçip tuþ takýmýný kilitlemek
için 3,5 saniye içinde * tuþuna basýn.
Tuþ takýmýnýn kilidini açmak için, Tuþ aç'ý seçip * tuþuna basýn.
Tuþlar kilitliyken bir aramayý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Aramayý
bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir.
Otomatik tuþ kilidi için bkz: Telefon s. 74.
Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de aranabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
30
3. Arama iþlevleri
■ Arama yapma
1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin.
Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama önekini (+ karakteri,
uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuþuna iki kez
basýn, ardýndan sýrasýyla ülke kodunu, gerekiyorsa baþtaki 0'ý yazmadan alan
kodunu ve telefon numarasýný girin.
2. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn.
3. Aramayý bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için, bitir tuþuna basýn.
Ad kullanarak arama yapmak, Rehber'de ad veya telefon numarasý aramak için,
bkz: Kartvizit arama s. 61. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn.
Aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz son 20 numaranýn listesine eriþmek için
bekleme modunda ara tuþuna bir kez basýn. Numarayý aramak için, bir numara
veya isim seçin ve ara tuþuna basýn.
Hýzlý arama
2 - 9 arasýndaki hýzlý arama tuþlarýndan birine bir telefon numarasý atayýn.
Bkz: Hýzlý arama s. 67. Numarayý aþaðýdaki yöntemlerden biriyle arayýn:
• Hýzlý arama tuþlarýndan birine ve sonra da ara tuþuna basýn.
• Hýzlý arama ayarý Açýk olarak belirlenmiþse, hýzlý arama tuþuna basýp arama
baþlayana kadar basýlý tutun. Bkz: Hýzlý arama Arama s. 73.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
31
■ Aramayý cevaplama veya reddetme
Gelen aramayý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Aramayý bitirmek için, bitir
tuþuna basýn.
Gelen aramayý reddetmek için bitir tuþuna basýn.
Zil sesini kapatmak için Sessiz'i seçin.
Telefona, kulaklýk tuþu bulunan uyumlu bir kulaklýklý mikrofon seti baðlýysa, bir
aramayý cevaplamak veya sonlandýrmak için kulaklýklý mikrofon seti tuþuna basýn.
Arama bekletme servisi
Etkin bir arama sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için, ara tuþuna basýn. Ýlk
arama beklemeye alýnýr. Etkin aramayý bitirmek için, bitir tuþuna basýn.
Arama bekletme servisi iþlevini etkinleþtirmek için, bkz: Arama s. 73.
■ Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler
Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçeneklerin çoðu, þebeke servisleridir. Bu
servislerin kullanýlabilirliðini öðrenmek için þebeke operatörünüze veya servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Arama sýrasýnda Seçenek'i ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Arama seçenekleri Sustur veya Sesi aç, Rehber, Menü, Kaydet, Tuþlarý kilitle,
Otomatik ses açýk veya Oto ses kapalý, Hoparlör veya Ahize'dir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
32
Þebeke servisleri seçenekleri Cevapla ve Reddet, Beklet veya Devam, Yeni arama,
Konferansa ekle, Aramayý bitir, Aramalarý kapat ve aþaðýdakilerdir:
DTMF gönder — ses dizeleri göndermek için
Deðiþtir — etkin aramayla beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak için
Baðla — beklemedeki aramayý etkin bir aramaya baðlamak ve kendi baðlantýnýzý
kesmek için
Konferans — beþ kiþiye kadar katýlýmcýya izin veren bir konferans aramasý yapmak
için
Özel arama — konferans aramasý sýrasýnda biriyle gizli konuþabilmek için
Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý
kulaðýnýza yakýn tutmayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
33
4. Metin yazma
Normal veya akýllý metin giriþi özelliðini kullanarak (örneðin mesaj yazarken)
metin girebilirsiniz. Normal metin giriþini kullanýrken, 1 - 9 arasýndaki sayý
tuþlarýndan birine istediðiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basýn. Akýllý
metin giriþinde, bir tuþa bir kez basarak harf girebilirsiniz.
Metin yazarken akýllý metin giriþi
simgesi ile, normal metin giriþi ise
simgesi ile ekranýn üstünde gösterilir. Metin giriþi göstergesinin yanýnda, büyük/
küçük harf modunu belirten
,
veya
simgesi görünür.
Büyük/küçük harf ve metin giriþ modunu deðiþtirmek için, # tuþuna basýn.
,
sayý modunu gösterir. Harf modundan sayý moduna geçmek için, # tuþunu basýlý
tutun ve Sayý modu'nu seçin.
■ Ayarlar
Yazma dili ayarlarýný belirlemek için Seçenek > Yazma dili'ni seçin. Akýllý metin
giriþi sadece listelenen dillerde bulunur.
Akýllý metin giriþini belirlemek için Seçenek > Sözlük açýk, normal metin giriþini
belirlemek için Sözlük kapalý'yý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
34
■ Akýllý metin giriþi
Akýllý metin giriþi, içine sizin de yeni sözcükler ekleyebileceðiniz dahili bir sözlüðü
temel alýr.
1. 2 - 9 arasýndaki tuþlarý kullanarak bir sözcük yazmaya baþlayýn. Tek bir harf için
her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Her tuþ basýþýndan sonra sözcük deðiþir.
2. Sözcüðü yazmayý bitirdiðinizde, sözcük doðruysa, onaylamak için 0 tuþuna
basarak boþluk ekleyin veya joystick’i hareket ettirin. Ýmleci hareket ettirmek
için joystick’in sað veya sol tarafýna basýn.
Sözcük doðru deðilse, * tuþuna art arda basýn veya Seçenek > Uygun kayýtlar'ý
seçin. Ýstediðiniz sözcük görüntülendiðinde onaylayýn.
Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayý düþündüðünüz sözcük
sözlükte yok demektir. Sözcüðü sözlüðe eklemek için Harfle'yi seçin. Normal
metin giriþini kullanarak sözcüðü girin ve Kaydet'i seçin.
3. Sonraki sözcüðü yazmaya baþlayýn.
Bileþik sözcük yazma
Sözcüðün ilk kýsmýný girin ve onaylamak için joystick’in sað tarafýna basýn.
Sözcüðün son kýsmýný yazýn ve sözcüðü onaylayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
35
■ Normal metin giriþi
1 - 9 arasýndaki sayý tuþlarýndan birine istediðiniz karakter görüntüleninceye dek
art arda basýn. Bir sayý tuþu altýnda bulunan tüm karakterler tuþ üzerinde yazmaz.
Kullanýlabilen karakterler Telefon dili menüsünde seçilen dile baðlýdýr, bkz:
Telefon, s. 74.
Kullanmak istediðiniz harf ayný tuþ üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye
dek bekleyin veya joystick’e basýn ve harfi girin.
En sýk kullanýlan noktalama iþaretleri ve özel karakterler 1 tuþu kullanýlarak elde
edilebilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
36
5. Menülerde gezinme
Telefonunuz, menüler þeklinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir iþlev yelpazesi sunar.
1. Menüye eriþmek için Menü'yü seçin.
2. Menüde ilerlemek için joystick’i kullanýn ve bir alt menü seçin (örneðin
Ayarlar). Menü görünümünü deðiþtirmek için bkz: Menü görünümü, Ekran
s. 72.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediðinizi seçin (örneðin Arama ayarlarý).
4. Seçili menü de alt menüler içeriyorsa, istediðinizi seçin (örneðin Herhangi bir
tuþla cevap).
5. Ýstediðiniz ayarý seçin.
6. Önceki menü seviyesine dönmek için Geri'yi seçin. Menüden çýkmak için Çýk'ý
seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
37
6. Mesajlar
Mesaj servisleri sadece þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan
destekleniyorsa kullanýlabilir.
Not: Mesaj gönderirken, telefonunuz Mesaj gönderildi yazýsýný görüntüleyebilir.
Bu, mesajýn cihazýnýzda programlanmýþ mesaj merkez numarasýna cihazýnýz
tarafýndan gönderildiðini gösterir. Bu, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðýný
göstermez. Mesajlaþma servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlý yazýlýmlar içerebilir veya
cihazýnýz ya da PC’niz için baþka þekillerde zararlý olabilir.
Not: Yalnýzca uyumlu özelliklere sahip cihazlar mesajlarý alabilir ve
görüntüleyebilir. Mesajýn görünümü alýcý cihaza baðlý olarak deðiþebilir.
■ Metin mesajlarý (SMS)
Kýsa mesaj servisini (SMS) kullanarak, resim içerebilen birkaç normal metin
mesajýndan oluþan çok parçalý mesajlar gönderip alabilirsiniz (þebeke servisi).
Kýsa mesaj veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajý göndermeden önce, mesaj
merkezi numaranýzý kaydetmeniz gerekir. Bkz: Mesaj ayarlarý s. 55.
SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadýðý hakkýnda bilgi almak ve servise
abone olmak için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Cihazýnýz bir tek mesaj için karakter sýnýrlamasýný aþan kýsa mesajlarý göndermeyi destekler.
Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis saðlayýcýnýz
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
38
ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve baþka iþaretler taþýyan karakterler ve Çince
gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayýsýný
sýnýrlayacak þekilde daha fazla yer kaplar.
Ekranýn üst kýsmýnda, kullanýlabilir karakter sayýsýný izleyen mesaj uzunluðu
göstergesini görebilirsiniz. Örneðin 10/2, iki mesaj olarak gönderilecek metne 10
karakter daha ekleyebileceðiniz anlamýna gelir.
SMS mesajý yazma ve gönderme
1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Metin mesajý'ný seçin.
2. Mesajý girin. Bkz: Metin yazma s. 34. Mesaja þablon veya resim eklemek için,
bkz: Þablonlar s. 41. Her resimli mesaj birkaç metin mesajý içerir. Resimli veya
birkaç parçalý mesaj göndermek, bir metin mesajý göndermekten daha pahalý
olabilir.
3. Mesajý göndermek için, Gönder'i seçin veya ara tuþuna basýn.
Not: Resimli mesaj iþlevi yalnýzca, þebekeniz veya servis saðlayýcýnýz tarafýndan
destekleniyorsa kullanýlabilir. Yalnýzca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu
cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajýn görünümü alýcý cihaza
baðlý olarak deðiþebilir.
Mesaj gönderme seçenekleri
Mesajý yazdýktan sonra, birden fazla alýcýya göndermek için Seçenek > Gönd.
seçenekleri > Çok kiþiye gönder'i seçin. SMS e-posta olarak mesaj göndermek için
E-posta ola. gönd.'ü seçin. Önceden tanýmlanmýþ bir mesaj tercihi kullanmak için
Mesaj tercihi'ni seçin. Mesaj tercihini tanýmlamak için, bkz: Metin ve SMS e-posta
s. 55.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
39
SMS mesajý okuma ve cevaplama
SMS mesajý veya SMS e-postasý aldýðýnýzda
göstergesi görüntülenir. Yanýp
sönen
simgesi mesaj hafýzasýnýn dolduðunu gösterir. Yeni mesaj alabilmek için
önce Gelen kutusu klasörünüzdeki eski mesajlarýn bazýlarýný silin.
1. Yeni mesajý görüntülemek için, Göster'i seçin. Daha sonra okumak için, Çýk'ý
seçin.
Mesajý daha sonra okumak için, Menü > Mesajlar > Gelen kutusu'nu seçin.
Birden çok mesaj alýndýysa, okumak istediðiniz mesajý seçin.
simgesi,
okunmamýþ bir mesajý gösterir.
2. Bir mesajý okurken, Seçenek'i seçip mesajý silebilir, iletebilir; metin mesajý veya
SMS e-postasý olarak düzenleyebilir; okumakta olduðunuz mesaja yeni ad
verebilir, mesajý baþka bir klasöre taþýyabilir ya da mesajýn ayrýntýlarýný
görüntüleyebilir veya alabilirsiniz. Ayrýca mesajýn baþýndaki metni
kopyalayarak telefon ajandasýna hatýrlatýcý not olarak da ekleyebilirsiniz.
Resimli bir mesajý okurken resmi Þablonlar klasörüne kaydetmek için, Resmi
kaydet'i seçin.
3. Mesaj olarak cevaplamak için Cevap yaz > Metin mesajý, Multimedya mesaj
veya Hýzlý mesaj'ý seçin. Cevap mesajýný girin. Bir e-postayý cevaplarken, önce
e-posta adresini ve konuyu onaylayýn veya düzenleyin.
4. Mesajý görüntülenen numaraya göndermek için Gönder > Tamam'ý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
40
Þablonlar
Telefonunuzda kýsa ve resimli mesajlarda veya SMS e-posta mesajlarýnda
kullanabileceðiniz metin
ve resim
þablonlarý vardýr.
Þablon listesine eriþmek için, Menü > Mesajlar > Kayýtlý öðeler > Metin
mesajlarý > Þablonlar'ý seçin.
Kayýtlý öðeler klasörü ve Klasörlerim
Mesajlarýnýzý düzenlemek için, bir kýsmýný Kayýtlý öðeler klasörüne taþýyabilir veya
mesajlarýnýz için yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Bir mesajý okurken, Seçenek >
Taþý'yý seçin. Mesajý taþýmak istediðiniz klasörü belirleyip > Seç seçeneðini tercih
edin.
Klasör eklemek için, Menü > Mesajlar > Kayýtlý öðeler > Metin mesajlarý >
Klasörlerim'i seçin. Herhangi bir klasör kaydetmediyseniz, klasör eklemek için
Ekle'yi seçin. Aksi halde Seçenek > Klasör ekle'yi seçin. Klasörü silmek için,
silinecek klasörü ve Seçenek > Klasörü sil'i seçin.
■ Multimedya mesajlarý (MMS)
Multimedya mesajý, metin, ses, resim, takvim notu, kartvizit veya video klip
içerebilir. Mesaj aþýrý büyükse, telefon mesajý alamayabilir. Bazý þebekeler,
multimedya mesajýný görüntüleyebileceðiniz bir Ýnternet adresini içeren metin
mesajlarýna izin verebilir.
Arama, oyun, baþka bir Java uygulamasý veya GSM veri baðlantýsý üzerinden etkin
bir tarama oturumu sýrasýnda multimedya mesajlarýný alamazsýnýz. Multimedya
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
41
mesajlarýnýn çeþitli nedenlerden ötürü iletilememe olasýlýðýný göz önünde
bulundurarak, önemli haberleþmelerinizde yalnýzca multimedya mesajlarýna
güvenmeyin.
Multimedya mesajý yazma ve gönderme
Multimedya mesaj ayarlarýný yapmak için, bkz: Multimedya s. 56. Multimedya
mesajý servisine abonelik ve bu servisin kullanýmý için servis saðlayýcýnýza
baþvurun.
1. Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Multimedya mesaj'ný seçin.
2. Mesajý girin. Bkz: Metin yazma s. 34.
Dosya eklemek için, Seçenek > Ekle seçeneðini ve aþaðýdaki seçeneklerden
birini seçin:
Görüntü, Ses klibi veya Video klip — Galeri’den dosya eklemek için
Yeni ses klibi, Ses kaydedici'yi açar — mesaja eklenmek üzere yeni bir kayýt
yapmak için
Slayt — mesaja slayt eklemek için. Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya
mesajlarýný (slaytlar) destekler. Her slaytta metin, bir resim, ajanda notu,
kartvizit ve bir ses klibi bulunabilir. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediðiniz
slaytý açmak için, Seçenek > Önceki slayt, Sonraki slayt veya Slayt listesi'ni
seçin. Slaytlar arasýndaki süreyi ayarlamak için Seçenek > Slayt süresi'ni seçin.
Metin bileþenini mesajýn en üstüne veya en altýna taþýmak için, Seçenek >
Metni baþa koy veya Metni sona koy'u seçin.
Kartvizit veya Ajanda notu — mesaja kartvizit veya ajanda notu eklemek için
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
42
Ayrýca, aþaðýdaki seçenekler de kullanýlabilir: Mesajdan görüntü, slayt veya ses
klibi silmek için, Sil, Metni sil, Önizleme veya Mesajý kaydet. Diðer seçenekler'de
aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir: Kartvizit ekle, Numara ekle, Mesaj bilgileri
ve Konuyu düzelt.
3. Mesajý göndermek için, Gönder > Telefon numarasý, E-posta adresi veya Çok
kiþiye'yi seçin.
4. Listeden kartviziti seçin veya alýcýnýn telefon numarasýný ya da e-posta adresini
girin veya Rehber'de arayýn. Tamam'ý seçin. Mesaj, gönderilmek üzere Giden
kutusu klasörüne taþýnýr.
Multimedya mesajý gönderilirken animasyonlu simge
görüntülenir.Bu
sýrada telefonda diðer iþlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme baþarýsýz olursa,
telefon birkaç kez daha mesajý yeniden göndermeye çalýþýr. Baþarýsýz olursa,
mesaj Giden kutusu klasöründe kalýr; mesajý daha sonra yeniden göndermeyi
deneyebilirsiniz.
Gönderilmiþ mesajlarý kaydet > Evet'i seçerseniz, gönderilen mesaj Gönderilmiþ
öðeler klasörüne kaydedilir. Bkz: Multimedya s. 56.
Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin
kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel
oluþturabilir.
Multimedya mesajýný okuma ve cevaplama
Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. Multimedya mesajý nesneleri zararlý
yazýlýmlar içerebilir veya cihazýnýz ya da PC’niz için baþka þekillerde zararlý olabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
43
Telefonunuz bir multimedya mesajý aldýðýnda, animasyonlu
simgesi gösterilir.
Mesaj alýndýðýnda
göstergesi ve Multimedya mesajý alýndý yazýsý görünür.
1. Mesajý okumak için, Göster'i seçin. Daha sonra okumak için, Çýk'ý seçin.
Mesajý daha sonra okumak için, Menü > Mesajlar > Gelen kutusu'nu seçin.
Mesajlar listesinde
göstergesi, okunmamýþ mesaj olduðunu gösterir.
Görüntülemek istediðiniz mesajý seçin.
2. Ortadaki seçim tuþunun iþlevi, mesajda görüntülenmekte olan eke göre deðiþir.
Alýnan mesajda sunum veya ses klibi varsa tüm mesajý ya da bir video klibi
görüntülemek için, Oynat'ý seçin.
Bir görüntüyü yakýnlaþtýrmak için Seçenek > Nesneler > seçeneðini, ilgili
görüntüyü > Yakýnlaþ. seçeneðini belirleyin. Kartviziti veya takvim notunu
görmek ya da tema nesnesini açmak için Ekler > Aç'ý seçin.
3. Mesajý yanýtlamak için, Seçenek > Cevap yaz > Metin mesajý, Multimedya
mesaj veya Hýzlý mesaj'ý seçin. Cevap mesajýný girin ve Gönder'i seçin. Cevap
mesajýný yalnýzca orijinal mesajý size gönderen kiþiye gönderebilirsiniz.
Varolan seçeneklere eriþmek için Seçenek'i seçin.
Mesaj klasörleri
Telefon, alýnan multimedya mesajlarýný Gelen kutusu klasörüne kaydeder. Henüz
gönderilmemiþ multimedya mesajlarý Giden kutusu klasörüne taþýnýr. Daha sonra
göndermek istediðiniz multimedya mesajlarý Kayýtlý öðeler klasörüne
kaydedilebilir. Gönderilmiþ mesajlarý kaydet ayarý Evet olarak belirlenmiþse,
gönderilen multimedya mesajlarý Multimedya msj. alt menüsünün Gönderilmiþ
öðeler klasörüne kaydedilir. Bkz: Multimedya s. 56.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
44
■ Hafýza dolu
Yeni bir kýsa mesaj aldýðýnýzda ve mesaj hafýzasý doluysa
yanýp söner ve Metin
mesajlarý hafýzasý dolu, mesaj silin gösterilir. Hayýr'ý seçin ve bir klasörden birkaç
mesaj silin. Bekleyen mesajý silmek için, Çýk > Evet'i seçin.
Bekleyen bir multimedya mesajýnýz varsa ve mesaj hafýzasý doluysa,
yanýp
söner ve Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster yazýsý görünür. Bekleyen mesajý
görüntülemek için Göster'i seçin. Bekleyen mesajý kaydetmeden önce hafýzada
alan açmak için eski mesajlarý silin. Mesajý kaydetmek için, Kaydet'i seçin.
Bekleyen mesajý silmek için, Çýk > Evet'i seçin. Hayýr'ý seçerseniz, mesajý
görüntüleyebilirsiniz.
■ Hýzlý mesajlar
Hýzlý mesajlar, alýndýðýnda hemen gösterilen metin mesajlarýdýr.
Mesaj yazma
Menü > Mesajlar > Mesaj oluþtur > Hýzlý mesaj'ný seçin. Mesajýnýzý yazýn. Hýzlý
mesajlarýn uzunluðu en fazla 70 karakterdir. Mesaja yanýp sönen bir metin
eklemek için, iþaret yerini belirlemek üzere seçenek listesinden Seçenek > Yanýp
sönme ekle'yi seçin. Ýþaret yerinin ardýndan gelen ve bir sonraki iþaret yerine kadar
olan metin yanýp söner.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
45
Mesaj alma
Alýnan hýzlý mesaj otomatik olarak kaydedilmez. Mesajý okumak için, Oku'yu seçin.
Geçerli mesajdan telefon numarasý, e-posta adresi ve Web sitesi adresi Seçenek >
Ayrýntýyý kullan'ý seçin. Mesajý kaydetmek için, Kaydet'i ve mesajý kaydetmek
istediðiniz klasörü seçin.
■ Sohbet mesajlarý (SM)
Sohbet mesajlarý (þebeke servisi), çevrimiçi kullanýcýlara, kýsa ve basit metin
mesajlarý göndermek için kullanýlan bir yöntemdir.
Sohbet mesajlarýný kullanabilmeniz için bu servise abone olmanýz gerekir. Bu
iþlevin kullanýlabilirliðini ve ücretlerini öðrenmek ve servise abone olmak için,
benzersiz kimlik numaranýzý ve þifrenizi aldýðýnýz ve ayarlarý öðrendiðiniz servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Sohbet mesajlarý servisinin gerekli ayarlarýný yapmak için, bkz: Að ayarlarý.
Menüye eriþim s. 46. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farlýlýk
gösterebilir.
Þebekeye baðlý olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasýnýn daha hýzlý
þekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu þarj cihazýna baðlamanýz gerekebilir.
Menüye eriþim
Çevrimdýþý durumdayken menüye eriþmek için, Menü > Mesajlar > Sohbet'i seçin.
Sohbet servisi için birden çok baðlantý ayar grubu varsa, istediðiniz birini seçin.
Yalnýzca bir tanýmlý grup varsa, otomatik olarak o seçilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
46
Aþaðýdaki seçenekler gösterilir:
Giriþ — sohbet servisine baðlanmak için
Kayýtlý oturumlar — görüntülemek için, sohbet oturumu sýrasýnda kaydettiðiniz
sohbetleri silin veya baþka ad verin
Að ayarlarý — mesajlaþma ve durum baðlantýsý için gerekli ayarlarý düzenlemek için
Sohbet servisine baðlanma
Sohbet servisine baðlanmak için, Sohbet menüsüne girin, bir sohbet servisini
etkinleþtirin ve Giriþ'i seçin. Telefon baðlantýyý baþarýyla kurduðunda, Girildi mesajý
görüntülenir.
Sohbet servisi baðlantýsýný kesmek için, Çýk'ý seçin.
Sohbet oturumu baþlatma
Sohbet menüsünü açýn ve servise baðlanýn. Servisi farklý yollarla baþlatabilirsiniz.
Oturumlar - yeni ve okunmuþ sohbet mesajlarýnýn veya etkin sohbet oturumlarý
sýrasýndaki sohbet mesajý davetlerinin listesini görmek için. Ýstediðiniz mesaja
veya davete gidin ve mesajý okumak için Aç'ý seçin.
simgesi yeni,
simgesi okunmuþ grup mesajlarýný gösterir.
simgesi yeni,
simgesi okunmuþ sohbet mesajlarýný gösterir.
davetleri gösterir.
Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farlýlýk gösterebilir.
Sohbet rehberi — eklediðiniz kartvizitleri görüntülemek içindir. Sohbet baþlatmak
istediðiniz kartvizite gidin ve Sohbet seçeneðini veya listeden yeni bir kartvizit
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
47
gösteriliyorsa Aç'ý seçin. Kartvizit eklemek için, bkz: Sohbet rehberi s. 50
telefonun rehber hafýzasýndaki çevrimiçi kartvizit sahiplerini,
ise
çevrimdýþý kartvizit sahiplerini gösterir.
engellenen bir kartviziti gösterir.
ise yeni bir mesaj gönderilen kartviziti gösterir.
Gruplar > Genel gruplar — þebeke operatörü veya servis saðlayýcýsý tarafýndan
saðlanan, genel gruplara yer imleri listesini görüntülemek için. Grupla sohbet
oturumu baþlatmak için, gruba gidin ve Katýl'ý seçin. Oturumda kullanmak
istediðiniz ekran adýnýzý girin. Grup oturumuna baþarýyla katýldýktan sonra, grup
oturumu baþlatabilirsiniz. Özel bir grup oluþturmak için, bkz. Gruplar s. 51.
Bul > Kullanýcýlar veya Gruplar — þebekede telefon numarasýna, ekran adýna,
e-posta adresine veya ismine göre baþka sohbet kullanýcýlarý veya genel gruplar
bulmak için Gruplar'ý seçerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adý, konu
ya da kimlik numarasýyla grup arayabilirsiniz.
Ýstediðiniz kullanýcý veya grubu bulduðunuzda sohbeti baþlatmak için, Seçenek >
Sohbet veya Gruba katýl'ý seçin.
Rehber'den konuþma baþlatmak için bkz: Abone isimlerini görüntüleme s. 66.
Bir daveti kabul etme veya reddetme
Bekleme modunda, sohbet servisine baðlýyken yeni bir davet aldýðýnýzda, Yeni
davet alýndý mesajý görüntülenir. Okumak için Oku'yu seçin. Birden çok davet
alýndýysa, istediðiniz davete gidin ve Aç'ý seçin. Özel grup konuþmasýna katýlmak
için, Kabul'ü seçin ve ekran adýný girin; daveti reddedip silmek için, Seçenek >
Reddet veya Sil'i seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
48
Mesaj okuma
Bekleme modunda, sohbet servisine baðlandýðýnýzda etkin bir sohbet oturumuna
ait olmayan yeni bir mesaj alýrsanýz, Yeni sohbet mesajý ifadesi görüntülenir.
Okumak için Oku'yu seçin. Birden fazla mesaj alýrsanýz, mesaja gidin ve Aç'ý seçin.
Etkin bir oturum sýrasýnda alýnan yeni mesajlar Sohbet > Oturumlar bölümünde
tutulur. Sohbet rehberi menüsünde olmayan birinden mesaj alýrsanýz, gönderenin
kimliði görüntülenir. Telefon hafýzasýnda olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek
için Seçenek > Kartviziti kaydet'i seçin.
Bir oturuma katýlma
Sohbet oturumuna katýlmak veya oturumu baþlatmak için, Yaz'ý seçin. Mesajýnýzý
yazýn ve göndermek için Gönder'i seçin veya arama tuþuna basýn. Varolan
seçeneklere eriþmek için Seçenek'i seçin.
Uygunluk durumunuzu düzenleme
1. Sohbet menüsünü açýn ve servise baðlanýn.
2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adýnýzý görüntülemek veya düzenlemek
için Ayarlarým'ý seçin.
3. Çevrimiçi olduðunuzda diðer sohbet kullanýcýlarýnýn sizi görmelerini saðlamak
için Uygunluk > Herkese uygun'u seçin.
Çevrimiçi olduðunuzu, yalnýzca sohbet rehberinizdeki kiþilerin görmelerini
saðlamak için Uygunluk > Kartvizit. uygun'u seçin.
Çevrimdýþý görünmek için Uygunluk > Baðlý deðil göster'i seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
49
Sohbet servisine baðlandýðýnýzda,
simgesi çevrimiçi olduðunuzu,
baþkalarýna görünmediðinizi gösterir.
ise
Sohbet rehberi
Sohbet rehberi listesine kartvizitler eklemek için, sohbet servisine baðlanýn ve
Sohbet rehberi'ni seçin. Listeye kartvizit eklemek için, Seçenek > Kartvizit ekle'yi,
eklediðiniz hiçbir kartvizit yoksa Ekle'yi seçin. Kimliði el ile giriþ, Sunucuda bul,
Sunucudan kopya. veya Cep numarasý ile'i seçin.
Kartvizite gidin ve konuþmayý baþlatmak için, Sohbet veya Seçenek > Kartvizit
bilgileri, Kartviziti engelle veya Engeli kaldýr, Kartvizit ekle, Kartviziti sil, Listeyi
deðiþtir, Sunucuya kopyala veya Uygunluk bildiriml.'ni seçin.
Mesajlarý engelleme ve engellemeyi kaldýrma
Mesajlarý engellemek için, sohbet servisine baðlanýn ve Oturumlar > Sohbet
rehberi'ni seçin ya da bir oturuma katýlýn veya oturum baþlatýn. Gelen mesajlarýný
engellemek istediðiniz kartvizite gidin ve Seçenek > Kartviziti engelle > Tamam'ý
seçin.
Mesajlarýn engelini kaldýrmak için, sohbet servisine baðlanýn ve Engelliler listesi'ni
seçin. Mesajlarýndan engeli kaldýrmak istediðiniz kartvizite ilerleyin ve En. kaldýr'ý
seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
50
Gruplar
Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarýnýzý oluþturabilir veya servis saðlayýcýsý
tarafýndan saðlanan genel gruplarý kullanabilirsiniz. Özel gruplar, yalnýzca bir
sohbet oturumu sýrasýnda var olurlar. Gruplar servis saðlayýcýnýn sunucusuna
kaydedilirler. Oturum açtýðýnýz sunucu grup servislerini desteklemiyorsa, grupla
-iliþkili tüm menüler silik olarak gösterilir.
Genel gruplar
Servis saðlayýcýnýz tarafýndan saðlanan genel Gruplar'ýn yer imlerini
kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine baðlanýn ve Genel gruplar'ý seçin. Sohbet etmek
istediðiniz gruba gidin ve Katýl'ý seçin. Grupta deðilseniz, grupta kullanacaðýnýz
takma ad olarak ekran adýnýzý girin. Bir grubu grup listenizden silmek için,
Seçenek > Grubu sil'i seçin.
Grup aramak için, Gruplar > Genel gruplar > Grup bul'u seçin. Grupta yer alan bir
üyeyi arayarak veya grup adý, konu veya kimlikle grup arayabilirsiniz.
Özel gruplar
Sohbet servisine baðlanýn ve Gruplar > Grup oluþtur'ý seçin. Grubun adýný ve
kullanmak istediðiniz ekran adýný girin. Rehberde özel grup üyelerini iþaretleyin ve
davet yazýn.
■ E-posta uygulamasý
E-posta uygulamasý, iþyerinde veya evde olmadýðýnýzda uyumlu e-posta hesabýna
eriþmenize olanak saðlar. Bu e-posta uygulamasý, SMS ve MMS e-posta iþlevinden
farklýdýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
51
Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularýný destekler. E-posta alýp
göndermeye baþlamadan önce aþaðýdakileri yapmanýz gerekebilir:
• Yeni bir e-posta hesabý edinme veya geçerli hesabý kullanma. E-posta
hesabýnýzýn kullanýlabilirliði konusunda bilgi almak için e-posta servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
• E-posta için gereken ayarlarla ilgili olarak e-posta servis saðlayýcýnýza
baþvurun. E-posta yapýlandýrma ayarlarýný bir yapýlandýrma mesajý olarak
alabilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 19. Ayrýca ayarlarý el ile de
girebilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma s. 81.
E-posta ayarlarýný etkinleþtirmek için, Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Eposta mesajlarý'ný seçin. Bkz: E-posta s. 57.
Bu uygulama, tuþ seslerini desteklemez.
E-posta yazma ve gönderme
1. Menü > Mesajlar > E-posta > E-posta oluþtur'u seçin.
2. Alýcýnýn e-posta adresini ve konuyu girmek için Düzelt'i seçin.
3. Mesaj metnini girmek için Seçenek > Mesaj düzenleyici'yi seçin.
4. Gönder > Þimdi gönder'i seçin.
E-posta indirme
1. E-posta uygulamasýna eriþmek için, Menü > Mesajlar > E-posta'yý seçin.
2. E-posta hesabýnýza gönderilmiþ e-posta mesajlarýný indirmek için, Al'ý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
52
Yeni -e-posta mesajlarýný indirmek ve Giden kutusu klasörüne kaydedilen epostalarý göndermek için, Seçenek > Al ve gönder'i seçin.
3. Gelen kutusu klasöründe yeni mesajý seçin. Daha sonra okumak için, Geri'yi
seçin.
okunmamýþ bir mesaj olduðunu gösterir.
E-posta okuma ve cevaplama
Önemli: Mesajlarý açarken dikkatli olun. E-posta mesajlarý zararlý yazýlýmlar
içerebilir veya cihazýnýz ya da PC’niz için baþka þekillerde zararlý olabilir.
Menü > Mesajlar > E-posta > Gelen kutusu'nu ve istenen mesajý seçin. Mesajý
okurken, kullanýlabilen seçenekleri görüntülemek için Seçenek'i seçin.
E-posta yanýtlamak için, Yanýtla > Orijinal metin veya Boþ ekran'ý seçin. Birden
çok kiþiyi yanýtlamak için, Seçenek > Tümünü yanýtla'yý seçin. E-posta adresini ve
konuyu onaylayýn veya düzenleyin; sonra yanýtýnýzý yazýn. Mesajý göndermek için,
Gönder > Þimdi gönder'i seçin.
Gelen kutusu ve diðer klasörler
Telefonunuz, e-posta hesabýnýzdan indirdiðiniz e-postalarý Gelen kutusu klasörüne
kaydeder. Diðer klasörler'de þu klasörler bulunur: Tamamlanmamýþ e-postalarý
kaydetmek için Taslaklar, e-postanýzý düzenlemek ve kaydetmek için Arþiv,
gönderilmemiþ e-postalarý kaydetmek için Giden kutusu ve gönderilmiþ epostalarý kaydetmek için Gönderil. öðeler.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
53
E-posta mesajlarýný silme
E-postalarý silmek için Menü >Mesajlar > E-posta > Seçenek > Mesajlarý sil'i
seçin. Klasördeki tüm mesajlarý silmek için mesajlarý silmek istediðiniz klasörü
seçin ve Evet'e basýn. Tüm klasörlerdeki tüm mesajlarý silmek için Tüm mesajlar'ý
seçin ve Evet'e basýn. E-postanýn telefonunuzdan silinmesinin, e-posta
sunucusundan da silinmesi anlamýna gelmediðini unutmayýn.
■ Ses mesajlarý
Telesekreter bir þebeke servisidir ve bu servise abone olmanýz gerekebilir. Ayrýntýlý
bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Telesekreterinizi aramak için, Menü > Mesajlar > Sesli mesajlar > Ses
mesajlarýnýn dinlenmesi'ni seçin. Telesekreter numaranýzý girmek, bulmak veya
düzenlemek için Telesekreter numarasý'ný seçin.
Þebeke tarafýndan destekleniyorsa,
simgesi yeni ses mesajlarý olduðunu
gösterir. Telesekreter numaranýzý aramak için, Dinle'yi seçin.
■ Bilgi mesajlarý
Menü > Mesajlar > Bilgi mesajlarý'ný seçin. Bu þebeke servisiyle, servis
saðlayýcýnýzdan çok çeþitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten
yararlanmak, konular ve ilgili konu numaralarý için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
54
■ Servis komutlarý
Menü > Mesajlar > Servis komutlarý'ni seçin. Þebeke servislerini etkinleþtirme
komutlarý gibi servis isteklerinizi (USSD komutlarý olarak da bilinir) yazýn ve servis
saðlayýcýnýza gönderin.
■ Mesajlarý silme
Klasördeki tüm mesajlarý silmek için Menü > Mesajlar > Mesajlarý sil'i ve mesajlarý
silmek istediðiniz klasörü seçin. Evet'i seçtiðinizde, klasör okunmamýþ mesajlar
içeriyorsa, telefon bunlarý da silmek isteyip istemediðinizi sorar. Yeniden Evet'i
seçin.
■ Mesaj ayarlarý
Metin ve SMS e-posta
Mesaj ayarlarý, metin ve SMS e-posta mesajlarýnýn gönderilmesini, alýnmasýný ve
görüntülenmesini etkiler.
Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Metin mesajlarý'ni ve aþaðýdakilerden birini
seçin:
Mesaj tercihi — SIM kartýnýz birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa,
deðiþtirmek istediðiniz grubu seçin.
Þu seçenekler kullanýlabilir: Mesaj merkezi numarasý (servis saðlayýcýnýzýn verdiði),
Mesaj tipi, Mesaj geçerliliði, Standart alýcý numarasý (metin mesajlarý) ya da
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
55
E-posta sunucusu (e-posta), Ýletim raporlarý, Paket veri kullan, Ayný merkez yoluyla
yanýt (þebeke servisi) ve Gönderim tercihine yeni ad ver.
Gönderilmiþ mesajlarý kaydet > Evet — Telefonu, gönderilen mesajlarý Gönderilmiþ
öðeler klasörüne kaydedecek þekilde ayarla.
Multimedya
Mesaj ayarlarý, multimedya mesajlarýn gönderilmesini, alýnmasýný ve
görüntülenmesini etkiler.
Menü > Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Multimedya msj.'ni ve aþaðýdakilerden birini
seçin:
Gönderilmiþ mesajlarý kaydet > Evet — telefonu, gönderilen multimedya
mesajlarýný Gönderilmiþ öðeler klasörüne kaydedecek þekilde ayarlamak için
Ýletim raporlarý — þebekeden mesajlarýnýzýn iletim raporunun istenmesi için
(þebeke servisi)
Görüntüyü küçült — multimedya mesajýna bir görüntü eklediðinizde görüntünün
boyutunu tanýmlamak için
Standart slayt süresi — multimedya mesajlarýnda slaytlar arasýndaki varsayýlan
süreyi tanýmlamak için
Multimedya alýmýna izin ver > Evet veya Hayýr — multimedya mesajlarýnýn
alýnmasý veya engellenmesi için. Ana þebekede'yi seçerseniz, þebeke dýþýnda
bulunduðunuzda multimedya mesajlarýný alamazsýnýz.
Gelen multimedya mesajlarý > Al, El ile al veya Reddet — multimedya mesajlarýnýn
otomatik olarak, sorulduðunda el ile alýnmasý ya da alýmýn reddedilmesi için
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
56
Yapýlandýrma ayarlarý > Yapýlandýrma — Yalnýzca multimedya mesajlarý
destekleyen yapýlandýrmalar gösterilir. Multimedya mesajlarý için bir servis
saðlayýcý, Standart veya Kiþisel yapýlandýrm.'yý seçin. Hesap'ý ve etkin yapýlandýrma
ayarlarýnda bulunan multimedya mesaj servisi hesabýný seçin.
Reklamlara izin ver — reklam almak veya reddetmek için. Multimedya alýmýna izin
ver özelliði Hayýr olarak ayarlanmýþsa, bu ayar gösterilmez.
E-posta
Ayarlar, e-postanýn gönderilmesini, alýnmasýný ve görüntülenmesini etkiler.
E-posta uygulamasý için yapýlandýrma ayarlarýný bir yapýlandýrma mesajý olarak
alabilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 19. Ayrýca ayarlarý el ile de
girebilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma s. 81.
E-posta uygulamasýnýn ayarlarýný etkinleþtirmek için, Menü > Mesajlar > Mesaj
ayarlarý > E-posta mesajlarý'ný ve aþaðýdaki seçeneklerden birini seçin:
Yapýlandýrma — Etkinleþtirmek istediðiniz grubu seçin.
Hesap — Servis saðlayýcýnýn saðladýðý bir hesabý seçin.
Ýsmim — Adýnýzý veya takma adýnýzý girin.
E-posta adresi — E-posta adresini girin.
Ýmza ekle — Mesajýnýzý yazdýðýnýzda e-postanýzýn sonuna otomatik olarak eklenen
bir imza tanýmlayabilirsiniz.
Yanýt adresi — Yanýtlarýn gönderilmesini istediðiniz e-posta adresini girin.
SMTP kullanýcý ismi — Giden postada kullanmak istediðiniz adý girin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
57
SMTP þifresi — Giden postada kullanmak istediðiniz þifreyi girin.
Terminal penceresini göster — Ýntranet baðlantýlarýnda el ile kullanýcý kimlik
doðrulamasý yapmak için, Evet'i seçin.
Gelen posta sunucusu türü — Kullandýðýnýz e-posta sisteminin türüne baðlý olarak
POP3 veya IMAP4 seçeneklerinden birini seçin. Her iki tür de destekleniyorsa,
IMAP4'ü seçin.
Gelen posta ayarlarý — POP3 veya IMAP4 için var olan seçenekleri seçin.
Yazý tipi boyutu
Mesaj yazarken ve okurken yazý tipi boyutunu deðiþtirmek için, Menü >
Mesajlar > Mesaj ayarlarý > Diðer ayarlar > Yazý tipi boyutu'nu seçin.
■ Mesaj sayacý
En son iletiþimlerinizle ilgili yaklaþýk bilgiler için Menü > Mesajlar > Mesaj
sayacý'ný seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
58
7. Arama kaydý
Telefon, belirlenen cevapsýz, gelen ve aranan numaralarý; mesaj
alýcýlarýný; ayrýca, yaklaþýk görüþme süresini kaydeder.
Telefon açýksa, þebekenin servis alaný içindeyse ve þebeke bu iþlevleri destekliyorsa,
aramalarý kaydeder.
■ Son arama listeleri
Cevapsýz aramalar, Gelen aramalar veya Aranan numaralar menüsünde Seçenek'i
seçtiðinizde, arama zamanýný görebilir; kayýtlý telefon numarasýný düzenleyebilir,
görebilir veya arayabilir; hafýzaya ekleyebilir ya da listeden silebilirsiniz. Ayrýca
metin mesajý da gönderebilirsiniz. Son arama listelerini silmek için Son arama
listelerini temizle'yi seçin.
■ Sayaçlar ve zamanlayýcýlar
Not: Servis saðlayýcýnýzdan aramalar ve servisler için gelen fatura, þebeke
özellikleri, fatura tutarýnýn yuvarlanmasý, vergiler ve benzeri etkenlere baðlý olarak
deðiþebilir.
Toplam arama sayacý da dahil bazý sayaçlar, servis veya yazýlým sürümünü
yükseltme sýrasýnda sýfýrlanabilir.
En son iletiþimlerinizle ilgili yaklaþýk bilgiler için Menü > Arama kaydý > Arama
süresi, Paket veri sayacý veya Paket veri baðlantýsý zaman sayacý'ný seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
59
■ Konumlama bilgileri
Bazý þebekeler konum taleplerine izin verirler (þebeke servisi). Konumlama, alýnan
konum taleplerini þebeke operatöründen görüntülemenize olanak saðlar. Konum
bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek
için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Alýnan konum taleplerinin listesini görmek için, Menü > Arama kaydý >
Konumlama > Konum kaydý seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
60
8. Rehber
Ýsimleri ve telefon numaralarýný (Rehber) telefon hafýzasýna ve
SIM kart hafýzasýna kaydedebilirsiniz.
Telefon hafýzasý, kartvizitleri sayý ve metin öðeleriyle kaydedebilir. Belirli sayýda
isim için görüntü de kaydedebilirsiniz.
SIM kart hafýzasýna kaydedilen isimler ve numaralar
simgesiyle gösterilir.
■ Kartvizit arama
Menü > Rehber > Bul'u seçin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aradýðýnýz ismin
ilk harfini girin.
■ Ýsim ve telefon numarasý kaydetme
Ýsimler ve telefon numaralarý kullanýlan hafýzaya kaydedilir. Menü > Rehber >
Yeni kartvizit ekle'i seçin. Ýsim ve telefon numarasýný girin.
■ Numaralarý, öðeleri veya bir görüntüyü kaydetme
Rehber için telefon hafýzasýnda, her isim için farklý türlerde telefon numaralarý ve
kýsa metin öðeleri kaydedebilirsiniz.
Ýlk kaydettiðiniz numara, otomatik olarak varsayýlan numara olarak belirlenir. Bu,
numara türü göstergesi etrafýnda bir çerçeve ile gösterilir (örneðin
). Bir ismi
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
61
(örneðin aramak için) seçtiðinizde, baþka bir numara seçmediðiniz sürece standart
numara kullanýlýr.
1. Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun.
2. Yeni numara veya metin öðesi eklemek istediðiniz isme gidin ve Bilgiler >
Seçenek'i seçin.
3. Numara eklemek için, Numara ekle'yi ve numara türlerinden birini seçin.
Seçilen numarayý öncelikli numara olarak ayarlamak için, Öncelikli'yi seçin.
Numara türünü deðiþtirmek için, istediðiniz numaraya gidin ve Seçenek > Türünü
deðiþtir'i seçin.
Bilgi eklemek için Bilgi ekle'yi ve bilgi türünü seçin.
Görüntü eklemek için Görüntü ekle'yi ve Galeri'den bir görüntüyü seçin.
Durum servisine baðlýysanýz, servis saðlayýcýnýzýn sunucusundan kimlik aramak
için Kullanýcý kimliði > Bul'u seçin. Bkz: Durumum s. 64. Yalnýzca bir kimlik
bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde, kimliði kaydetmek için
Seçenek > Kaydet'i seçin. Kimliði girmek için, Kimliði el ile giriþ'i seçin.
■ Kartvizitleri kopyalama
Kopyalamak istediðiniz kartviziti bulup Rehber > Kopyala'yý seçin. Ýsim ve telefon
numaralarýný telefon rehberi hafýzasýndan SIM kart hafýzasýna veya SIM karttan
telefon hafýzasýna kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafýzasý, isimleri bir telefon
numarasý ekli olarak kaydedebilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
62
■ Kartvizit bilgilerini düzenleme
1. Düzenlemek istediðiniz kartviziti seçin, Bilgiler'i seçip istediðiniz isme,
numaraya, metin öðesine veya görüntüye ilerleyin.
2. Bir isim, numara veya metin öðesini düzenlemek veya bir görüntüyü
deðiþtirmek için, Seçenek > Ýsmi düzelt, Numarayý düzelt, Bilgiyi düzelt veya
Görüntü deðiþtir'i seçin.
Sohbet rehberi veya Abone isimleri listesindeki bir kimliði düzeltemezsiniz.
■ Rehberi veya kartvizit bilgilerini silme
Kartviziti silmek için, istediðiniz kartviziti bulun ve Seçenek > Sil'i seçin.
Kartvizite eklenen bir numarayý, metin öðesini veya görüntüyü silmek için, kartvizi
bulun ve istenen bilgiyi seçin > Seçenek > Numarayý sil, Ayrýntý sil veya
Görüntüyü sil. Görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü Galeri'den silmez.
Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefondan veya SIM kart hafýzasýndan
silmek için Menü > Rehber > Sil > Sýrayla veya Tümünü sil >Tel. hafýzasýndan
veya SIM karttan'ý seçin. Güvenlik koduyla onaylayýn.
■ Kartvizitler
Kartvizit olarak vCard standardýný destekleyen uyumlu bir cihazdan kiþinin
kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.
Kartvizit göndermek için, bilgilerini göndermek istediðiniz kartviziti bulun ve
Seçenek > Kartvizit gönder > Multimedyayla, Kýsa mesajla, Kýzýlötesiyle veya
Bluetooth ile seçeneðini belirleyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
63
Kartvizit aldýðýnýzda, kartviziti telefon hafýzasýna kaydetmek için, Göster >
Kaydet'i seçin. Kartviziti silmek için, Çýk > Evet'i seçin.
■ Durumum
Durum servisi (þebeke servisi) ile, uygun cihazlarý ve servise eriþimi olan diðer
kullanýcýlarla geçerli durumunuzu paylaþabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi,
uygunluk durumunuzu, durum mesajýnýzý ve kiþisel logonuzu içerir. Servise eriþimi
olan ve bilgilerinizi isteyen diðer kullanýcýlar, durumunuzu görebilir. Ýstenen
bilgiler arayan kiþinin Rehber menüsünde Abone isimleri içinde gösterilir.
Diðerleriyle paylaþmak istediðiniz bilgileri kiþiselleþtirebilir ve durumunuzu
kimlerin görebildiðini kontrol edebilirsiniz.
Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanýz gerekir. Bu servisin
kullanýlabilirliðini ve ücretlerini öðrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz
kimliðinizi, þifrenizi ve servis ayarlarýný aldýðýnýz þebeke operatörünüze veya servis
saðlayýcýnýza baþvurun. Bkz: Yapýlandýrma s. 81.
Durum servisine baðlýyken, telefonun diðer özelliklerini kullanabilirsiniz; durum
servisi arka planda etkin durumdadýr. Servisle baðlantýnýz kesilirse, servis
saðlayýcýsýna baðlý olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere
gösterilir.
Menü > Rehber > Durumum'u ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Durumum' servisine baðlan veya Servis baðlantýsýný kes — servise baðlanmak veya
servis baðlantýsýný kesmek için.
Durumumu göster — Özel durumu ve Genel durumu içindeki durumu
görüntülemek için.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
64
Durumumu düzenle — durumunuzu deðiþtirmek için. Uygunluk durumum, Durum
mesajým, Durum logom veya Göster'i seçin.
Ýzleyicilerim > Mevc. izleyiciler, Özel liste veya Engelliler listesi
Ayarlar > Beklemede mevcut durumu göster, Tercihe göre senkronize et, Baðlantý
türü veya Durum ayarlarý
■ Abone isimleri
Durumlarýndan haberdar olmak istediðiniz kartvizitlerin bir listesini
oluþturabilirsiniz. Kartvizitler ve þebeke tarafýndan izin verilirse, bilgileri
görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adlarý görmek için rehberde ilerleyin veya
Abone isimleri menüsünü kullanýn.
Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun.
Durum servisine baðlanmak için, Menü > Rehber > Durumum > Durumum
servisine baðlan'ý seçin.
Abone isimlerine kartvizit ekleme
1. Menü > Rehber > Abone isimleri'i seçin.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, Ekle'yi seçin. Aksi halde Seçenek > Yeni
abone ol'u seçin. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listeden bir kartvizit seçtiðinizde, kartvizitin kaydedilmiþ bir kullanýcý kimliði
varsa abone isimleri listesine eklenir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
65
Abone isimlerini görüntüleme
Durum bilgilerini görüntülemek için, bkz: Kartvizit arama s. 61.
1. Menü > Rehber > Abone isimleri'i seçin.
Ýlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kiþinin diðerlerine
vermek istediði bilgiler metin ve aþaðýdaki simgelerden bazýlarýný içerebilir:
,
veya
, kiþinin uygun, kýsmen uygun veya uygun olmadýðýný gösterir.
kiþinin durum bilgileri olmadýðýný gösterir.
2. Seçili kartvizitin bilgilerini görüntülemek için Bilgiler veya Seçenek > Yeni
abone ol, Sohbet, Mesaj gönder, Kartvizit gönder veya Aboneliði bitir'i seçin.
Kartvizitin aboneliðini bitirme
Rehber listesinden bir kartvizitin aboneliðini kaldýrmak için, kartviziti seçip
Bilgiler > kullanýcý kimliði > Seçenek > Aboneliði bitir > Tamam'ý seçin.
Aboneliði kaldýrmak için, Abone isimleri menüsünü kullanýn. Bkz: Abone isimlerini
görüntüleme s. 66.
■ Ayarlar
Menü > Rehber > Ayarlar'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Kullanýlan hafýza — kartvizitleriniz için SIM kart veya telefon hafýzasýný seçme
Rehber görünümü — rehberdeki isim ve numaralarýn nasýl gösterileceðini seçmek
için
Hafýza durumu — boþ ve kullanýlan hafýza kapasitesini görüntülemek için
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
66
■ Hýzlý arama
Hýzlý arama tuþuna bir numara atamak için Menü > Rehber > Hýzlý aramalar'ý
seçip istediðiniz hýzlý arama numarasýna gidin.
Ata'yý veya, tuþa atanmýþ bir numara varsa, Seçenek > Deðiþtir'i seçin. Bul'u, ismi,
sonra da atamak istediðiniz numarayý seçin. Hýzlý arama iþlevi kapalýysa, telefon
bu iþlevi etkin kýlmak isteyip istemediðinizi sorar. Ayrýca bkz: Hýzlý arama Arama
s. 73.
Hýzlý arama tuþlarýný kullanarak arama yapmak için, bkz: Hýzlý arama s. 31.
■ Sesle arama
Telefon numarasýna eklenmiþ ses etiketini söyleyerek numarayý arayabilirsiniz.
Ýsim gibi, söylenen her sözcük ses etiketi olabilir. Oluþturabileceðiniz ses
etiketlerinin sayýsý sýnýrlýdýr.
Ses etiketlerini kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin:
• Ses etiketleri dile baðlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine baðlýdýr.
• Ýsmi tam olarak, kaydederken söylediðiniz gibi söylemeniz gerekir.
• Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin
ve kullanýn.
• Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve farklý numaralar için benzer
isimler kullanmaktan kaçýnýn.
Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor
olabilir, bu nedenle, her koþulda yalnýzca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
67
Ses etiketlerini ekleme ve yönetme
Ses etiketi eklemek istediðiniz kartvizitleri telefon hafýzasýna kaydedin veya
kopyalayýn. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz, ancak SIM
kartýnýzý yenisiyle deðiþtirdiðinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses
etiketlerini silmeniz gerekir.
1. Ses etiketi eklemek istediðiniz kartviziti bulun.
2. Bilgiler'i seçin, istediðiniz telefon numarasýna ilerleyin ve Seçenek > Ses
etiketi ekle'yi seçin.
3. Baþlat'ý seçin ve ses etiketi olarak kaydetmek istediðiniz sözcükleri net bir
þekilde söyleyin. Kayýt iþleminin ardýndan telefon kaydedilen etiketi çalar.
Rehber'de, ses etiketi olan telefon numarasýndan sonra
görünür.
Ses etiketlerini kontrol etmek için, Menü > Rehber > Ses etiketleri'ni seçin.
Ýstediðiniz ses etiketi olan kartvizite ilerleyin ve kayýtlý ses etiketini dinlemeyi,
silmeyi veya deðiþtirmeyi seçin.
Ses etiketiyle arama yapma
Telefonda GPRS baðlantýsý kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa,
sesle arama yapmadan önce uygulamayý sonlandýrmanýz gerekir.
1. Bekleme modundayken, ses kýsma tuþunu basýlý tutun. Kýsa bir sinyal duyulur
ve Þimdi konuþun mesajý görüntülenir.
2. Ses etiketini net bir þekilde söyleyin. Telefon algýlanan ses etiketini çalar ve 1,5
saniye sonra ses etiketinin atandýðý telefon numarasýný çevirir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
68
Kulaklýk tuþu olan uyumlu bir kulaklýk kullanýyorsanýz sesle aramayý baþlatmak için
kulaklýk tuþunu basýlý tutun.
■ Servis numaralarý
Servis saðlayýcýnýz SIM kartýnýza servis numaralarý koymuþ olabilir. Bu menüler,
ancak SIM kartýnýzýn desteklemesi durumunda görüntülenir.
■ Numaralarým
SIM kartýnýza atanmýþ numaralarý görmek için, numaralar SIM karta dahil
edilmiþse, Menü > Rehber > Kendi numaralarým'ý seçin.
■ Arayan gruplarý
Hafýzaya kaydedilmiþ isim ve telefon numaralarýný farklý zil sesleri ve grup
görüntüleri olan arayan gruplarý halinde düzenlemek için Menü > Rehber >
Arayan gruplarý'ný seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
69
9. Ayarlar
■ Tercihler
Telefonunuzda, farklý etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleþtirebileceðiniz,
tercihler adý verilen çeþitli ayar gruplarý bulunur.
Menü > Ayarlar > Tercihler'i ve bir tercihi seçin.
Seçili tercihi etkinleþtirmek için Etkinleþtir'i seçin.
Tercihi kiþiselleþtirmek için, Uyarla'yý seçin. Deðiþtirmek istediðiniz ayarý seçip
deðiþiklikleri yapýn. Geçerli durumunuzu deðiþtirmek için, Durumum > Uygunluk
durumum veya Durum mesajým'ý seçin. Durumum menüsü, Tercihe göre senkronize
et seçeneðini Açýk olarak ayarladýysanýz kullanýlabilir. Bkz: Durumum s. 64.
Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süreye kadar etkin olacak þekilde
ayarlamak için Zamanlý'yý seçip, tercih ayarýnýn biteceði saati belirtin. Tercih için
belirlenen süre sona erdiðinde, zamanlanmamýþ önceki tercih etkin hale gelir.
■ Temalar
Tema, telefonunuzu kiþiselleþtirmek için duvar kaðýdý, ekran koruyucu, renk düzeni
ve zil sesi gibi birçok öðeyi içerir.
Menü > Ayarlar > Temalar'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Tema seç — telefonunuzda bir tema belirlemek için. Galeri'de bir klasör listesi
açýlýr. Temalar klasörünü açýn ve bir tema seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
70
Tema siteleri — baþka temalar indirmek üzere bir baðlantý listesi açmak için.
Bkz: Dosyalarý indirme s. 117.
■ Zil sesleri
Seçili etkin tercihin ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz.
Menü > Ayarlar > Zil sesi ayarlarý. > Gelen arama bildirimi, Zil sesi tonu, Zil sesi
seviyesi, Titreþimle bildirim, Baskonuþ ayarlarý, Mesaj bildirim sesi, Sohbet bildirim
zil sesi, Tuþ sesi ve Uyarý sesi’ni. Ayný ayarlarý Tercihler menüsünde bulabilirsiniz.
Bkz: Tercihler s. 70.
Telefonu, yalnýzca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarýndan gelen
aramalarda çalacak þekilde ayarlamak için Þunu bildir'i seçin. Ýstediðiniz arayan
grubuna veya Tüm aramalar'a gidin ve Ýþaretle'yi seçin.
■ Kiþisel kýsayollar
Kiþisel kýsayollarla, telefonun sýk kullanýlan iþlevlerine hýzlý bir þekilde
eriþebilirsiniz. Kýsayollarý yönetmek için, Menü > Ayarlar > Kiþisel kýsayollar'ý ve
aþaðýdakilerden birini seçin:
Sað seçim tuþu — listeden sað seçim tuþuna bir iþlev seçmek için. Ayrýca bkz:
Bekleme modu s. 26. Bu menü, servis saðlayýcýnýza baðlý olarak gösterilmeyebilir.
Ses komutlarý — telefon iþlevlerini ses etiketi söyleyerek etkinleþtirmek için. Klasör
seçin, ses etiketi eklemek istediðiniz iþleve gidin ve Ekle'yi seçin. , bir ses
etiketini gösterir. Ses komutu eklemek için, bkz: Ses etiketlerini ekleme ve
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
71
yönetme s. 68. Ses komutunu etkinleþtirmek için, bkz: Ses etiketiyle arama yapma
s. 68.
Ses komutlarý ile etkinleþtirebileceðiniz iþlevler arasýnda, sesli sinyaller (bip
sesleri) kullanarak batarya durumunu veya þebeke durumunu kontrol etmenize
yardýmcý olan Sesli uyarýlar vardýr. Bunlar:
tek bip sesi > zayýf
iki bip sesi > biraz zayýf
üç bip sesi > biraz güçlü
dört bip sesi > güçlü
farklý bir ses > kapsama alaný dýþý
■ Ekran
Menü > Ayarlar > Ekran ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Duvar kaðýdý > Açýk — bekleme modunda ekrana arka plan görüntüsü eklemek için.
Duvar kaðýdý seçmek için Görüntü'yü ve Galeri'den bir görüntüyü seçin. Daha fazla
görüntü indirmek için, Grafik siteleri'ni seçin.
Ekran koruyucu > Açýk — ekran koruyucuyu etkinleþtirmek için. Ekran
koruyucunun etkinleþtirilmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için, Zaman
aþýmý'ný seçin. Ekran koruyucuya bir grafik seçmek için, Görüntü'yü seçip
Galeri'den bir görüntü seçin. Daha fazla görüntü indirmek için, Grafik siteleri'ni
seçin.
Renk düzenleri — bazý ekran bileþenlerindeki (örneðin, menü arkaplan rengi, sinyal
ve batarya çubuðu renkleri) rengi deðiþtirmek için
Telefonun ana menüyü gösterme þeklini belirlemek için Menü görünümü'nü seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
72
Operatör logosu — telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya
gizleyecek þekilde ayarlamak için. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü
silikleþir. Operatör logosunun kullanýlabilirliði hakkýnda daha fazla bilgi için,
þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
■ Saat ve tarih
Menü > Ayarlar > Saat ve tarih ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Saat — telefonu, bekleme modunda saati gösterecek þekilde ayarlamak, saati
ayarlamak ve saat dilimini ve saat biçimini seçmek için
Tarih — telefonu, bekleme modunda tarihi gösterecek þekilde ayarlamak, tarihi
ayarlamak ve tarih biçimini ve tarih ayýrýcýyý belirlemek için
Tarihi/saati otomatik güncelle (þebeke servisi) — telefonu, tarihi ve saati
bulunduðunuz zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleyecek þekilde
ayarlamak için
■ Arama
Menü > Ayarlar > Arama ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Otomatik ses kontrolü — telefonu, hoparlörün ses seviyesini arka plandaki
gürültüye göre otomatik ayarlayacak þekilde ayarlamak için
Arama aktarma (þebeke servisi) — gelen aramalarýnýzý aktarmak için. Bazý arama
kýsýtlama iþlevleri etkinse, aramalarýnýzý aktaramayabilirsiniz. Bkz: Arama
kýsýtlama servisi Güvenlik s. 82.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
73
Herhangi bir tuþla cevap > Açýk — gelen bir aramayý cevaplamak için, kýsa bir süre,
bitir tuþu ve sol ve sað seçim tuþlarý dýþýnda bir tuþa basýn.
Otomatik tekrar arama > Açýk — telefonunuzu, baþarýsýz bir arama giriþiminden
sonra en fazla 10 kere aramayý baðlamayý denemeye ayarlamak için
Hýzlý arama > Açýk — hýzlý aramayý etkinleþtirmek için. Hýzlý aramayý ayarlamak
için, bkz: Hýzlý arama s. 67. Aramak için, ilgili numara tuþunu basýlý tutun.
Arama bekletme servisi > Etkinleþtir — þebekenizin bir arama sýrasýnda baþka bir
arama geldiðini size bildirmesi için (þebeke servisi). Bkz: Arama bekletme servisi
s. 32.
Arama sonrasý özeti > Açýk — her aramanýn ardýndan kýsa bir süre yaklaþýk arama
süresini ve ücretini görüntülemek için (þebeke servisi)
Arayan kimliðimi gönder (þebeke servisi) > Evet, Hayýr veya Þebeke belirler
Yapýlan aramalar için telefon hattý (þebeke servisi) — SIM kartýnýz tarafýndan
destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattý 1 veya 2'yi seçmek için
■ Telefon
Menü > Ayarlar > Telefon ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Telefon dili — telefonunuzun ekran dilini belirlemek için. Otomatik'i seçerseniz,
telefon SIM karttaki bilgilere göre dil seçer.
Hafýza durumu — Galeri ve Mesajlar'daki boþ ve kullanýlan hafýzayý görmek için
Otomatik tuþ kilidi — telefon bekleme modundayken ve herhangi bir iþlev
kullanýlmadýðýnda tuþ takýmýnýn belirli bir süre sonunda otomatik olarak
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
74
kilitlenmesi için. Açýk'ý seçerseniz 5 saniye ile 60 dakika arasýndaki bir süreye
ayarlayabilirsiniz.
Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de aranabilir.
Hücre bilgi ekraný > Açýk — kullanýlan þebeke hücresine göre þebeke
operatöründen bilgi almak için (þebeke servisi)
Açýlýþ notu — telefon açýldýðýnda kýsa süre gösterilecek açýlýþ notunu girmek için
Operatör seçimi > Otomatik — telefonu, bulunduðunuz bölgede bulunan hücresel
þebekelerden birini otomatik olarak seçecek þekilde ayarlamak için. Elle seçeneði
ile yurtiçi þebeke operatörünüzle dolaþým anlaþmasý olan bir þebekeyi
seçebilirsiniz.
SIM hizmeti iþlemleri onayý — Bkz: SIM hizmetleri s. 122.
Yardým metni — telefonun, yardým metinlerini gösterip göstermemesini seçmek
için
Baþlama tonu — telefonun, açýldýðýnda bir baþlama tonu çalýp çalmamasýný
seçmek için
■ Baðlantý
Telefonunuzu kýzýlötesi veya Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi kullanarak
uyumlu cihazlara baðlayabilirsiniz. Ayrýca, paket veri baðlantý ayarlarýný da
tanýmlayabilirsiniz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
75
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bu cihaz aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur:
Ahizesiz kullaným, kulaklýklý mikrofon seti profili, nesne push profili, dosya aktarma profili,
çevirmeli að baðlantýsý profili, SIM eriþim profili, servis bulma profile, Genel Eriþim Profili,
seri baðlantý noktasý profili ve Genel Nesne Deðiþimi Profili. Bluetooth teknolojisini
destekleyen diðer cihazlarla birlikte çalýþabileceðinden emin olmak için, bu model için Nokia
tarafýndan onaylanmýþ donanýmlarý kullanýn. Baþka cihazlarýn bu cihazla uyumluluðunu
saptamak için söz konusu cihazlarýn üreticilerinden bilgi alýn.
Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanýmý ile ilgili kýsýtlamalar olabilir. Bölgenizdeki
yetkililerden veya servis saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.
Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya baþka özellikler kullanýlýrken Bluetooth
teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalýþmasýna izin veren özellikler batarya
tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü kýsaltýr.
Bluetooth teknolojisi telefon ile 10 metre içindeki uyumlu bir cihaz arasýnda
baðlantý kurmanýza olanak verir. Bluetooth teknolojisi kullanan cihazlar radyo
dalgalarýyla iletiþim kurduklarýndan, telefonunuz ile diðer cihazlarýn birbirini
doðrudan görmesi gerekmez ancak duvarlar veya baþka elektronik cihazlardan
kaynaklanan giriþime maruz kalabilirler.
Bluetooth baðlantýsý ayarlarý
Menü > Ayarlar > Baðlantý > Bluetooth'u seçin. Aþaðýdakilerden birini seçin:
Bluetooth > Açýk veya Kapalý — Bluetooth iþlevini etkinleþtirmek veya devreden
çýkarmak için.
etkin Bluetooth baðlantýsýný gösterir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
76
Ses donanýmlarýný ara — uyumlu Bluetooth ses cihazlarý bulmak için. Telefona
baðlamak istediðiniz cihazý seçin.
Eþlenmiþ cihazlar — menzil içinde Bluetooth cihazý aramak için. Menzil içindeki
Bluetooth cihazlarýný listelemek için Yeni seçeneðini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip
Eþleþtir'i seçin. Cihazla telefonunuzu eþleþtirmek için cihazýn Buletooth þifresini
girin. Bu þifreyi yalnýzca cihazla ilk kez baðlantý kurarken girmeniz gerekir.
Telefonunuz cihaza baðlanýr ve veri aktarmaya baþlayabilirsiniz.
Bluetooth baðlantýsý
O anda hangi Bluetooth baðlantýsýný etkin olduðunu kontrol etmek için Menü >
Ayarlar > Baðlantý > Bluetooth > Etkin cihaz seçeneðini belirleyin. O anda
telefonla eþleþtirilmiþ Bluetooth cihazlarýnýn bir listesini görmek için Eþlenmiþ
cihazlar seçeneðini belirleyin.
Cihazýn ve Bluetooth baðlantýsýnýn durumuna baðlý olarak aþaðýdaki iþlevlerden
bazýlarýna eriþmek için Seçenek seçeneðini belirleyin. Telefonu eþleþtirilmiþ bir
Bluetooth cihazýna otomatik olarak baðlanacak þekilde ayarlamak için Kýsa ad ver
veya Onay almadan otomatik baðlan > Evet seçeneðini belirleyin.
Bluetooth ayarlarý
Telefonunuzun diðer Bluetooth cihazlarýna nasýl gösterileceðini tanýmlamak için
Menü > Ayarlar > Baðlantý > Bluetooth > Bluetooth ayarlarý > Telefonumun
görünürlüðü veya Telefonumun adý’na basýn.
Telefonumun görünürlüðü seçeneðindeki Gizli ayarýnýn kullanýlmasýný öneririz. Her zaman,
yalnýzca anlaþtýðýnýz kiþilerden gelen Bluetooth iletiþimi isteklerini kabul edin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
77
Kýzýlötesi
Telefonunuzu kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasý üzerinden veri göndermek ve almak
üzere ayarlayabilirsiniz. Kýzýlötesi baðlantýsýný kullanmak için, baðlantý kurmak
istediðiniz cihaz IrDA uyumlu olmalýdýr. Uyumlu telefon ile veri cihazý (örneðin bir
bilgisayar) arasýnda telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý birimi yoluyla veri
yollayabilir veya alabilirsiniz.
Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözlerine tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla giriþimine izin
vermeyin. Kýzýlötesi cihazlar Sýnýf 1 Lazer ürünleridir.
Veri gönderirken veya alýrken, alýcý ve gönderici cihazlarýn kýzýlötesi baðlantý
noktalarýnýn birbirine dönük olduðundan ve cihazlar arasýnda hiçbir engel
bulunmadýðýndan emin olun.
Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý noktasýný, kýzýlötesi kullanarak veri alacak
þekilde etkinleþtirmek için Menü > Ayarlar > Baðlantý > Kýzýlötesi'ni seçin.
Kýzýlötesi baðlantýsýný devre dýþý býrakmak için Menü > Ayarlar > Baðlantý >
Kýzýlötesi'ni seçin. Telefonunuz Kýzýlötesi kapatýlsýn mý? iletisini görüntülediði
zaman, Evet seçeneðini tercih edin.
Veri baðlantýsý kýzýlötesi baðlantýsý etkinleþtirildikten sonra 2 dakika içinde
baþlatýlmadýysa, baðlantý iptal edilir ve tekrar baþlatýlmasý gerekir.
Kýzýlötesi baðlantý göstergesi
simgesi sürekli olarak görüntülendiðinde, kýzýlötesi baðlantýsý etkindir ve
telefonunuz kýzýlötesi baðlantý birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya
hazýrdýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
78
simgesi yanýp sönüyorsa, telefonunuz diðer cihaza baðlanmaya çalýþýyor veya
baðlantý kesilmiþ demektir.
Paket veri (EGPRS)
Geliþmiþ Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service EGPRS) teknolojisi, cep telefonlarýnýn bir Ýnternet protokolü (IP) tabanlý að
üzerinden veri almak ve göndermek için kullanýlmasýna olanak veren bir þebeke
servisidir. Ýnternet gibi veri aðlarýna kablosuz eriþim saðlar.
Paket veri baðlantýsý kullanan uygulamalar arasýnda MMS, tarama oturumlarý,
Bas-konuþ, e-posta, uzak SyncML, Java uygulamasý indirme ve bilgisayar çevirmeli
baðlantýsý bulunmaktadýr.
Servisin nasýl kullanýlacaðýný tanýmlamak için, Menü > Ayarlar > Baðlantý > Paket
veri > Paket veri baðlantýsý'ný seçin.
Paket veri baðlantýsýný, bir uygulamanýn ihtiyacý olduðunda kurulacak þekilde
ayarlamak için Gerektiðinde'yi seçin. Baðlantý, uygulama sonlandýrýldýðýnda
kapatýlýr.
Telefonu, açýldýðýnda otomatik olarak bir paket veri þebekesine baðlanacak þekilde
ayarlamak için Sürekli baðlantý'yý seçin.
, paket veri baðlantýsýný gösterir.
Modem ayarlarý
Telefonu, Bluetooth teknolojisi, kýzýlötesi veya veri kablosu baðlantýsý kullanarak
uyumlu bir bilgisayara baðlayabilir ve bilgisayardan paket veri baðlantýsý kurmak
için modem olarak kullanabilirsiniz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
79
Bilgisayarýnýzdan baðlantý ayarlarýný tanýmlamak için, Menü > Ayarlar >
Baðlantý > Paket veri > Paket veri ayarlarý > Etkin eriþim noktasý'ný seçin,
kullanmak istediðiniz eriþim noktasýný etkinleþtirin ve Etkin eriþim noktasýný
düzelt'i seçin. Eriþim noktasý takma adý'ný seçip halen seçili eriþim noktasý için bir
takma ad girin. Paket veri eriþim noktasý'ný seçin ve EGPRS þebekesiyle baðlantý
kurmak için eriþim noktasý adýný (APN) girin.
Bilgisayarýnýzdaki baðlantý servisi ayarlarýný (eriþim noktasý adý), Nokia Modem
Options yazýlýmýný kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: PC Suite s. 123. Ayarlarý hem
PC'de hem de telefonda yaptýysanýz, PC ayarlarý kullanýlýr.
■ Donanýmlar
Bu menü yalnýzca telefonun, uyumlu bir mobil donanýma baðlý olmasý durumunda
görüntülenir.
Menü > Ayarlar > Donaným ayarlarý'ný seçin. Ýlgili donaným telefona baðlýysa veya
daha önce baðlý idiyse, o donanýmýn menüsünü seçebilirsiniz. Donanýma baðlý
olarak þu seçeneklerden birini belirleyin:
Aksesuar tercihi — seçili donanýma baðlandýðýnýzda otomatik olarak
etkinleþtirilmesini istediðiniz tercihi belirlemek için
Otomatik cevap — telefonu gelen aramayý 5 saniye sonra otomatik olarak
cevaplamaya ayarlamak için Gelen arama bildirimi seçeneði Tek bip veya Kapalý
olarak ayarlandýysa, otomatik cevaplama kapatýlýr.
Aydýnlatma — aydýnlatmanýn sürekli Açýk olmasýný saðlamak için. Iþýklarý tuþa
bastýktan sonra 15 saniye yanmaya ayarlamak için, Otomatik'i seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
80
Kontak detektörü > Açýk — telefon harici anten çýkýþlý araç kitine baðlýyken,
otomobilin kontaðýný kapattýktan yaklaþýk 20 saniye sonra telefonu otomatik
olarak kapatmak için
■ Yapýlandýrma
Telefonunuzu, belirli servislerin doðru çalýþmasý için gereken ayarlarla
yapýlandýrabilirsiniz. Servisler tarayýcý, multimedya mesajlarý, uzak Ýnternet
sunucusu senkronizasyonu, durumum ve e-posta uygulamasýdýr. Ayarlarý SIM
kartýnýzdan, bir servis saðlayýcýdan yapýlandýrma mesajý olarak alýn veya kiþisel
ayarlarýnýzý el ile girin. 20 adede kadar servis saðlayýcýdan gelen yapýlandýrma
ayarlarýný, telefonda saklayabilir ve bu menüden yönetebilirsiniz.
Servis saðlayýcýdan gönderilen yapýlandýrma mesajý ile alýnan yapýlandýrma
ayarlarýný kaydetmek için, bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 19.
Menü > Ayarlar > Yapýlandýrma ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Standart yapýlandýrma ayarlarý — telefona kaydedilmiþ servis saðlayýcýlarý
görüntülemek için kullanýlýr. Servis saðlayýcýlardan birine ilerleyin ve bu servis
saðlayýcýnýn yapýlandýrma ayarlarýnýn desteklediði uygulamalarý görüntülemek
için, Bilgiler'i seçin. Servis saðlayýcýnýn yapýlandýrma ayarlarýný standart ayarlar
olarak belirlemek için, Seçenek > Standart yap'ý seçin. Yapýlandýrma ayarlarýný
silmek için, Sil'i seçin.
Tüm uygu. standart olarak etkinl.— desteklenen uygulamalarda standart
yapýlandýrma ayarlarýný etkinleþtirmek için
Tercih edilen eriþim noktasý — kaydedilmiþ eriþim noktalarýný görüntülemek için.
Eriþim noktalarýndan birine ilerleyin ve servis saðlayýcýnýn adýný, veri taþýyýcýsýný ve
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
81
GPRS eriþim noktasýný veya GSM çevirmeli baðlantý numarasýný görüntülemek için,
Seçenek > Bilgiler'i seçin.
Kiþisel yapýlan. ayarlarý — çeþitli servislere el ile yeni kiþisel hesaplar eklemek ve
bunlarý etkinleþtirmek veya silmek için. Henüz eklemediyseniz, yeni bir kiþisel
hesap eklemek için Yeni ekle'yi seçin; eklediyseniz Seçenek > Yeni ekle'yi seçin.
Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin.
Parametreler, seçilen servis türüne göre deðiþir. Kiþisel bir hesabý silmek veya
etkinleþtirmek için, o hesaba gidin ve Seçenek > Sil veya Etkinleþtir'i seçin.
■ Güvenlik
Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý, aramalarý sýnýrlandýran güvenlik
özellikleri (arama kýsýtlama, kapalý kullanýcý grubu ve sabit arama) kullanýmdayken de
aranabilir.
Menü > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin:
PIN kodunun sorulmasý — telefonu, her açtýðýnýzda PIN veya UPIN kodunu sormaya
ayarlamak için. Bazý SIM kartlar, kodun sorulmasýnýn devre dýþý býrakýlmasýna izin
vermez.
Arama kýsýtlama servisi (þebeke servisi) — gelen ve giden aramalarý sýnýrlamak için.
Kýsýtlama þifresi gereklidir.
Sabit arama — SIM kartýnýz destekliyorsa, giden aramalarýnýzý seçilen telefon
numaralarýyla sýnýrlandýrmak için
Dahili kullanýcý grubu (þebeke servisi) — arayabileceðiniz ve sizi arayabilecek
kiþileri belirtmeniz için
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
82
Güvenlik düzeyi > Telefon — telefonu, her yeni SIM kart takýlýþýnda güvenlik
kodunu isteyecek þekilde ayarlamak için. Hafýza'yý seçerseniz, SIM kart hafýzasý
seçildiðinde ve kullanýmdaki hafýzayý deðiþtirmek istediðinizde, telefon güvenlik
kodunu sorar.
Eriþim kodlarý — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu ve
kýsýtlama þifresini deðiþtirmek için
Kullanýlan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olup olmayacaðýný
seçmek için
PIN2 kodu isteði — PIN2 kodunun kapsadýðý bir telefon özelliðini kullanýlýrken PIN2
kodunun gerekip gerekmeyeceðini seçmek için
■ Fabrika ayarlarýný geri yükle
Menü ayarlarýndan bazýlarýný özgün deðerlerine sýfýrlamak için, Menü > Ayarlar >
Fabrika ayarlarýný geri yükle'yi seçin. Güvenlik kodunu girin. Girmiþ veya indirmiþ
olduðunuz, Rehber'de kayýtlý olan isimler veya telefon numaralarý gibi veriler
silinmez.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
83
10. Operatör menüsü
Bu menü þebeke operatörünüz tarafýndan sunulan servislerin baðlantýlarýný içeren
bir portala eriþmenizi saðlar. Ýsim ve simge operatöre göre deðiþir. Daha fazla bilgi
için þebeke operatörünüze baþvurun.
Operatör bu menüyü servis mesajýyla güncelleþtirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz:
Servis gelen kutusu s. 117.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
84
11. Galeri
Bu menüde grafikleri, görüntüleri, kayýtlarý, video klipleri, temalarý
ve sesleri yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler þeklinde düzenlenmiþtir.
Telefonunuz, alýnmýþ içeriði korumak için bir etkinleþtirme anahtarý sistemini
destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceðinden, almadan önce tüm içeriðin ve
etkinleþtirme anahtarýnýn teslim koþullarýný kontrol edin.
Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin
kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel
oluþturabilir.
Klasörlerin listesini görmek için Menü > Galeri’yi seçin.
Klasörün kullanýlabilir seçeneklerini görmek için, klasörü seçin ve > Seçenek’i
seçin.
Klasördeki dosyalarýn listesini görüntülemek için, klasörü ve > Aç’ý seçin.
Dosyanýn kullanýlabilir seçeneklerini görmek için, dosyayý ve > Seçenek’i seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
85
12. Medya
Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka
içerik öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya
iletilmesine engel oluþturabilir.
■ Kaydedici
5 dakikalýk konuþma parçalarý, ses veya aktif bir arama kaydedebilirsiniz.
Bir veri aramasý veya paket veri baðlantýsý etkin durumdayken kaydedici kullanýlamaz.
Ses kaydetme
1. Menü > Medya > Ses kaydedici'yi seçin.
Not: Telefonunuzun menüsünde bas-konuþ seçeneði yoksa, Ses
kaydedici'yi çalýþtýrmak için bas-konuþ tuþuna da basabilirsiniz.
2. Kayýt iþlemini baþlatmak için Kaydet'i seçin. Kayýt iþlemini arama sýrasýnda
baþlatmak için Seçenek > Kaydet'i seçin. Arama kaydederken, konuþan taraflar
5 saniyede bir hafif bir bip sesi duyar.
3. Kayýt iþlemini bitirmek için Dur'u seçin. Kayýt, Galeri menüsünün Kayýtlar
klasörüne kaydedilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
86
Kayýt sonrasý seçenekler
Menü > Medya > Ses kaydedici > Kayýt listesi'ný seçin. Galeri altýndaki klasörlerin
listesi gösterilir. Kayýtlarý içeren listeyi görmek için, Kayýtlar klasörünü açýn.
Galeri'deki dosyalarla ilgili seçenekleri belirlemek için, Seçenek'i seçin. Bkz: Galeri
s. 85.
En son kaydý dinlemek için, Son kaydý çal 'ý seçin.
Son kaydý göndermek için Son kaydý gönder'i seçin. Kayýt, Bluetooth teknolojisi,
kýzýlötesi baðlantý veya MMS kullanýlarak gönderilebilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
87
13. Bas-konuþ
Hücresel þebeke üzerinden bas-konuþ (BK), bir GSM/GPRS hücresel
þebekesi üzerinden kullanýlabilen iki yönlü bir telsiz servisidir (þebeke servisi). BK
doðrudan sesli iletiþim saðlar. Bas-konuþ servisine baðlanmak için BK tuþuna
basýn.
BK iþlevini, uyumlu cihazlara sahip bir kiþi veya bir grup kiþi ile görüþme yapmak
için kullanabilirsiniz. Aramanýz baðlandýðýnda, aradýðýnýz kiþi veya grubun
telefona cevap vermesi gerekmez. Alýcýlarýn aramayý duyduðunu doðrulamak için
baþka bir yol olmadýðýndan, katýlýmcýlarýn uygun olduðu durumda iletiþimi
doðrulamasý gerekir.
Kullanýlabilirlik ve maliyetler hakkýnda bilgi almak ve servise abone olmak için
þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Dolaþým servisleri,
normal aramalardan daha sýnýrlý olabilir.
BK servisini kullanabilmeniz için önce gerekli BK servisi ayarlarýný yapmanýz
gerekir. Bkz: BK ayarlarý s. 96.
BK servisine baðlýyken telefonun diðer iþlevlerini kullanabilirsiniz. Hücresel þebeke
üzerinden BK servisi, normal sesli iletiþime baðlý deðildir ve dolayýsýyla, normal
sesli iletiþim için kullanýlabilen servislerin çoðu (örneðin telesekreter), hücresel
iletiþim üzerinden BK için kullanýlamaz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
88
■ Bas-konuþ menüsü
Menü > Baskonuþ'i seçin.
BK servisine baðlanmak veya bu servisin baðlantýsýný kesmek için, BK'yi aç veya
BK'yi kapat'ý seçin.
Alýnan geri arama isteklerini görüntülemek için Geri ara. gelen ku.'yu seçin.
BK gruplarý listesini görüntülemek için Grup listesi'ni seçin.
Servis saðlayýcýdan alýnan BK adresini eklediðiniz rehberi görüntülemek için
Rehber listesi'ni seçin.
Telefona yeni bir BK grubu eklemek için Grup ekle'yi seçin.
BK kullaným ayarlarýný yapmak için BK ayarlarý'ný seçin.
BK baðlantýsýnýn gerekli ayarlarýný yapmak için Yapýlandýr. ayarlarý'ný seçin.
Tarayýcýyý açmak ve servis saðlayýcý tarafýndan saðlanan BK þebekesi portalýna
baðlanmak için Web seçeneðini belirleyin.
■ BK'ya baðlanma ve baðlantýyý kesme
BK servisine baðlanmak için Menü > Baskonuþ > BK'yi aç 'ý seçin. BK
baðlantýsýný gösterir.
servisin geçici olarak kullanýlamaz olduðunu gösterir.
Telefon, BK servisi baðlantýsýný siz kesene kadar, otomatik olarak servise yeniden
baðlanmaya çalýþýr. Telefona gruplar eklediyseniz, etkin (Standart veya Dinlenen)
gruplara otomatik olarak katýlýrsýnýz ve standart grubun adý, bekleme modunda
görüntülenir.
BK servisi baðlantýsýný kesmek için, BK'yi kapat'ý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
89
■ BK aramasý yapma ve alma
Telefonu, BK iletiþimi için hoparlör veya cep telefonu kulaklýðýný kullanmak üzere
ayarlayýn.
Uyarý: Hoparlör kullanýmdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceðinden cihazý
kulaðýnýza yakýn tutmayýn.
BK servisine baðlýyken, numaralý arama, grup aramalarý veya bire bir aramalar
yapabilir ve alabilirsiniz. Bire bir aramalar, yalnýzca bir kiþiyle yaptýðýnýz
aramalardýr.
Numaralý BK aramasý yapma
Numaralý BK aramasý için, rehber listenizden birden çok BK kartviziti seçebilirsiniz.
Alýcýlar gelen bir arama alýr ve katýlmak için aramayý kabul etmeleri gerekir.
Numaralý arama, geçici bir grup oluþturur ve katýlýmcýlar bu gruba sadece arama
süresince katýlabilirler. Aramadan sonra, geçici numaralý arama grubu silinir.
Menü > Baskonuþ > Rehber listesi'ni seçip, istenen kartvizitleri numaralý arama
için iþaretleyin.
Listede kartvizitin arkasýndaki simge, oturuma baðlanma durumunu gösterir: ,
veya
, kiþinin uygun olduðunu, uygun olmadýðýný veya durumun
bilinmediðini gösterir;
, oturuma baðlanma durumunun bilinmediðini gösterir.
Oturum durumu, sadece abone olan kartvizitler için vardýr. Abone olan kartvizitleri
deðiþtirmek için Seçenek ve uygun kartvizit listesi seçeneklerinden, Kartviz. abone
ol’u veya Kartviz. abon. bitir’i ya da bir veya daha fazla kartvizit iþaretli
durumdaysa Ýþaretliye abone ol’u veya Ýþaretli. abon. bitir’i seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
90
Numaralý aramayý baþlatmak için, BK tuþuna kýsa bir süre basýn. Ýþaretli kartvizitler
BK servisi tarafýndan aranýr ve katýlan kartvizitler ekranda gösterilir. Katýlan
kartvizitler ile konuþmak için BK tuþuna basýp tutun. Yanýtlarýný duymak için BK
tuþunu býrakýn.
Numaralý aramayý bitirmek için BK tuþuna basýn.
Grup aramasý yapma
Standart grubu aramak için, BK tuþuna basýn. Eriþim hakkýnýn verildiðini bildiren
bir ses duyulur ve telefonda takma adýnýz ve grup adý görüntülenir.
Standart olmayan bir grubu aramak için, BK menüsünde Grup listesi'ni seçin,
istenen gruba ilerleyin ve BK tuþuna basýn.
Konuþtuðunuz süre boyunca BK tuþunu basýlý ve ekraný görebilmek için telefonu
önünüzde tutun. Bitirince BK tuþunu býrakýn. Konuþma sýrasý, önce gelen baþlar
ilkesine göre belirlenir. Birinin konuþmasý bittiðinde, BK tuþuna ilk basan kiþi
konuþabilir.
Bire bir arama yapma
BK adresini eklediðiniz kartvizit listesinden bire bir arama baþlatmak için, Rehber
listesi'ni seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyin ve BK tuþuna basýn.
Kartviziti Rehber'den de seçebilirsiniz.
BK gruplarý listesinden bire bir arama baþlatmak için, Grup listesi'ni seçip
istediðiniz gruba ilerleyin. Seçenek > Etkin üyeler'i seçin, istenen kartvizite
ilerleyin ve BK tuþuna basýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
91
Aldýðýnýz geri arama isteklerinin listesinden bir bire bir arama baþlatmak için Geri
ara. gelen ku.'yu seçin. Ýstenen takma ada ilerleyin ve BK tuþuna basýn.
BK aramasý alma
Kýsa bir sinyal, size bir grup aramasý veya bire bir arama geldiðini bildirir. Grup
aramasý alýnýrken, grup adý ve arayanýn takma adý görüntülenir. Bilgilerini Rehber'e
kaydettiðiniz bir kiþiden bire bir arama alýrken, tanýmlanmýþsa, kayýtlý isim
görüntülenir; aksi takdirde yalnýzca arayanýn takma adý görüntülenir.
Telefonu, bire bir aramalarý önce size bildirecek þekilde ayarladýysanýz, gelen bire
bir aramayý kabul veya reddedebilirsiniz.
Baþka bir üye konuþurken gruba yanýt vermek için BK tuþuna basarsanýz, bir
kuyruða alma sinyali duyarsýnýz ve BK tuþuna bastýðýnýz sürece Kuyrukta ifadesi
gösterilir. BK tuþunu basýlý tutun ve diðer kiþinin bitirmesini bekleyin; sonra siz
konuþabilirsiniz.
■ Geri arama istekleri
Bire bir arama yapýyor ve cevap alamýyorsanýz, o kiþiye sizi geri aramasý için bir
istek gönderebilirsiniz.
Birisi size geri arama isteði gönderdiðinde, bekleme modunda Geri arama isteði
alýndý notu görüntülenir. Rehber listenizde olmayan birinden geri arama isteði
aldýðýnýzda, ismi, Rehber'inize kaydedebilirsiniz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
92
Geri arama isteði gönderme
Farklý yollarla geri arama isteði gönderebilirsiniz.
Baskonuþ menüsünde rehber listesinden bir geri arama isteði göndermek için
Rehber listesi'ni seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyip Seçenek > Geri ara. is.
gönder'i seçin.
Rehber'den geri arama isteði göndermek için, istediðiniz kartviziti bulun,
Seçenek > Kartvizit bilgileri'ni seçin, BK adresine ilerleyin ve Seçenek > Geri ara.
is. gönder'i seçin.
BK menüsünde grup listesinden geri arama isteði göndermek için, Grup listesi'ni
seçin ve istenen gruba ilerleyin. Seçenek > Etkin üyeler'i seçin, istediðiniz
kartvizite ilerleyin ve Seçenek > Geri ara. is. gönder'i seçin.
Baskonuþ menüsünde geri arama isteði listesinden geri arama isteði göndermek
için, Geri ara. gelen ku.'yu seçin. Kartvizitlerden birine ilerleyip Seçenek > Geri ara.
is. gönder'i seçin.
Geri arama isteðini cevaplandýrma
1. Geri ara. gelen ku.'yu açmak için, Göster'i seçin. Size geri arama isteði
göndermiþ olan kiþilerin takma adlarýnýn listesi gösterilir.
2. Bire bir arama yapmak için BK tuþuna basýn.
3. Gönderene tekrar bir geri arama isteði göndermek için, Seçenek > Geri ara. is.
gönder'i seçin.
Ýsteði silmek için Sil'i seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
93
Geri arama isteði göndereni kaydetme
1. Geri ara. gelen ku.'yu açmak için, Göster'i seçin. Size geri arama isteði
göndermiþ olan kiþilerin takma adlarýnýn listesi gösterilir.
2. Gönderenin BK adresini görmek için, Seçenek > BK adresini göster'i seçin.
Yeni kartvizit kaydetmek veya kartvizite BK adresi eklemek için, Seçenek >
Farklý kaydet veya Kartvizite ekle'yi seçin.
■ Bire bir kartvizit ekleme
Sýk sýk bire bir arama yaptýðýnýz kiþilerin isimlerini kaydetmek için farklý yollar
kullanabilirsiniz.
Rehber'deki bir isme BK adresi eklemek için, istediðiniz kartviziti bulun ve
Seçenek > Bilgi ekle > BK adresi'ni seçin.
BK kartvizitleri listesine kartvizit eklemek için, Menü > Baskonuþ > Rehber
listesi > Seçenek > Kartvizit ekle'yi seçin.
Grup listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuþ servisine baðlanýn, Grup
listesi'ni seçin ve istediðiniz gruba ilerleyin. Seçenek > Etkin üyeler'i seçin.
Kartvizit bilgilerini kaydetmek istediðiniz üyeye ilerleyin ve Seçenek'i seçin. Yeni
kartvizit eklemek için Farklý kaydet'i seçin. Rehber'deki bir isme BK adresi eklemek
için, Kartvizite ekle'yi seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
94
■ Gruplarý oluþturma ve ayarlama
Bir grubu aradýðýnýzda, gruba katýlmýþ olan tüm üyeler aramayý ayný anda duyar.
Gruptaki her üye, arayan kimliði olarak gösterilen bir takma adla tanýmlanýr. Grup
üyeleri kendileri için her grupta bir takma ad seçebilir.
Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanýcý, grup oturumuna ilk kez katýlarak
grup URL'sini þebekeye kaydeder.
Üç tür BK grubu vardýr:
• Saðlanan gruplar, yalnýzca servis saðlayýcý tarafýndan saðlanmýþ seçili
katýlýmcýlarýn katýlmalarýna izin veren kapalý gruplardýr.
• Özel gruplar, kullanýcýlarýn oluþturabildikleri gruplardýr. Kendi grubunuzu
oluþturabilir ve gruba üyeleri davet edebilirsiniz.
• Karma gruplar, saðlanan gruptaki üyelerden oluþturabildiðiniz gruplardýr.
Örneðin bir iþletmede bir kapalý grup ve ayrýca belirli iþletme iþlevleri için
oluþturulmuþ ayrý gruplar olabilir.
Grup ekleme
Menü > Baskonuþ > Grup ekle'yi seçin. Aþaðýdakilerden birini seçin:
Yol gösterimli — yeni grup eklemek için. Grubun güvenlik düzeyini ayarlamak için,
Genel grup veya Özel grup'u seçin. Özel grup'u seçerseniz, telefon otomatik olarak
grup adresinde, üyelerin gruba davet aldýklarýnda göremeyecekleri karýþýk bir
bölüm oluþturur. Yalnýzca özel grubu oluþturan kiþi, gruba baþka üyeler davet
edebilir. Grubun ismini girin. Standart, Dinlenen veya Kapalý'yý seçin. Telefon
grubun kaydedildiðini ve durumunu gösterir. Standart ve Dinlenen etkin
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
95
gruplardýr. Grup aramasý yapmak için BK tuþuna bastýðýnýzda, baþka bir gruba veya
kartvizite ilerlemediyseniz standart grup aranýr. Gruba davet göndermek için,
telefon istediðinde Evet'i seçin. Daveti kýsa mesaj, Bluetooth teknolojisi veya
kýzýlötesi baðlantý kullanarak gönderebilirsiniz.
Genel gruplara davet ettiðiniz üyeler, gruba baþka üyeleri de davet edebilir.
El ile — mevcut bir gruba katýlmak için. Grup adresini girin. Standart, Dinlenen
veya Kapalý'yý seçin. Telefon grubun kaydedildiðini ve durumunu gösterir. Standart
ve Dinlenen etkin gruplardýr. Grup aramasý yapmak için BK tuþuna bastýðýnýzda,
baþka bir gruba veya kartvizite ilerlemediyseniz standart grup aranýr.
Davet alma
1. Gruba kýsa mesajla davet aldýðýnýzda, Grup daveti alýndý: görüntülenir.
2. Daveti gönderen kiþinin takma adýný ve grup özel bir grup deðilse grup adresini
görüntülemek için Göster'i seçin.
3. Grubu telefonunuza eklemek için, Kaydet'i seçin. Grubun durumunu ayarlamak
için Standart, Dinlenen veya Kapalý'yý seçin.
Daveti reddetmek için, Çýk > Evet'i veya Göster > Sil > Evet'i seçin.
■ BK ayarlarý
Ýki çeþit BK ayarý vardýr: servise baðlanma ayarlarý ve kullaným ayarlarý.
Servise baðlanma ayarlarýný þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan
alabilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 19. Ayrýca ayarlarý el ile
girebilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma s. 81.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
96
Servise baðlanma ayarlarýný seçmek için, Menü > Baskonuþ > Yapýlandýr.
ayarlarý'ný ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Yapýlandýrma — servis saðlayýcý seçmek için, Standart veya BK servisi için Kiþisel
yapýlandýrm.. Yalnýzca BK servisini destekleyen yapýlandýrmalar gösterilir.
Hesap — etkin yapýlandýrma ayarlarýnda bulunan bir BK servisi hesabýný seçmek
için
BK kullanýcý ismi, Standart takma isim, BK þifresi, Etki alaný ve Sunucu adresi
BK kullaným ayarlarýný düzenlemek için Menü > Baskonuþ > BK ayarlarý'ný seçin.
Telefonun, gelen bire bir aramalarýn alýnmasýna izin vermesi için, 1'e 1 konuþma >
Açýk'ý seçin. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için, Kapalý'yý seçin. Servis
saðlayýcý, bu ayarlarý geçersiz kýlan bazý servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir
aramalarý önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için Bildir'i seçin.
Dinlenen gruplarý etkinleþtirmek için, Dinlenen gruplar > Açýk'ý seçin.
Telefonu, açtýðýnýzda otomatik olarak BK servisine baðlanacak þekilde ayarlamak
için, Açýlýþta BK durumu > Evet'i seçin.
BK adresinizi grup aramalarýndan ve bire bir aramalardan gizlemek için, BK
adresimi gönder > Hayýr'ý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
97
14. Ajanda
■ Çalar saat
Telefonu, istediðiniz saatte çalacak þekilde ayarlayabilirsiniz. Menü > Ajanda >
Çalar saat'i seçin.
Alarmý ayarlamak için, Alarm saati'ni seçip alarm saatini girin. Alarm saati
ayarlandýðýnda alarm saatini deðiþtirmek için Açýk'ý seçin. Telefonu haftanýn belirli
günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için, Alarmý tekrarla'yý seçin.
Alarm zil sesini belirlemek için, Alarm zil sesi'ni seçin.
Erteleme zaman aþýmýný belirlemek için, Erteleme süresi'ni seçin.
Alarmý durdurma
Telefon kapalý olsa bile, uyarý sesi çalar ve ekranda Saat çalýyor! mesajý ve geçerli
saat görüntülenir. Alarmý durdurmak için Dur seçeneðini belirleyin. Telefonun bir
dakika süreyle çalmasýna izin verirseniz veya Ertele'yi seçerseniz, alarm, önceden
belirlenmiþ erteleme süresince durur, sonra yine çalmaya baþlar.
Alarm saati telefonunuz kapalýyken geldiðinde telefon kendi kendine açýlýr ve alarm zil sesi
çalmaya baþlar. Dur'u seçerseniz cihazý aramalar için etkinleþtirmek isteyip istemediðiniz
sorulur. Cihazý kapatmak için Hayýr'ý arama yapmak ve aramalarý cevaplamak için Evet'i
seçin. Kablosuz telefon kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda
Evet 'i seçmeyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
98
■ Takvim
Menü >Ajanda > Takvim'i seçin.
Günün tarihi bir çerçeveyle gösterilir. Gün için belirlenmiþ bir not varsa, gün koyu
olarak görüntülenir. Günün notlarýný görüntülemek için Göster'i seçin. Haftayý
görüntülemek için, Seçenek > Hafta görünümü'nü seçin. Takvimdeki tüm notlarý
silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve Seçenek > Tüm notlarý sil'i seçin.
Gün görünümünün diðer seçenekleri Not yaz, Sil, Düzelt, Taþý veya notu Tekrarla;
notu baþka güne Kopyala; kýsa mesaj veya multimedya mesajý olarak, kýzýlötesi,
Bluetooth teknolojisi ile veya uyumlu baþka bir telefonun ajandasýna Notu
gönder'dir. Ayarlar'da tarih ve saat ayarlarýný yapabilirsiniz. Notlarý otomatik sil'de,
telefonu belirli bir süre sonra eski notlarý otomatik olarak silecek þekilde
ayarlayabilirsiniz.
Takvim notu oluþturma
Menü > Ajanda > Takvim'i seçin. Ýstediðiniz tarihe ilerleyin ve Seçenek > Not
yaz'ý ve aþaðýdaki not türlerinden birini seçin:
Toplantý,
Arama,
Doðum günü,
Not veya
Hatýrlatýcý.
Not alarmý
Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekranda
arama notu
görüntülendiðinde görüntülenen numarayý aramak için ara tuþuna basýn. Alarmý
durdurup nota bakmak için, Göster'i seçin. Alarmý yaklaþýk 10 dakika süreyle
durdurmak için, Ertele'yi seçin. Nota bakmadan alarmý durdurmak için Çýk'ý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
99
■ Yapýlacaklar
Yapmanýz gereken iþlere ait notlar kaydetmek için, Menü > Ajanda > Yapýlacaklar
seçeneðini belirleyin.
Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluþturmak için, Not ekle'yi; aksi halde
Seçenek > Ekle'yi seçin. Notu yazýn ve Kaydet'i seçin. Notun önceliðini, son
tarihini ve alarm türünü seçin.
Not görüntülemek için, nota ilerleyin ve Göster'i seçin.
Ayrýca seçilen notu veya, tamamlandý olarak iþaretlenen tüm notlarý silmeyi
seçebilirsiniz. Notlarý önceliðe veya son tarihe göre sýralayabilir, notu baþka bir
telefona metin mesajý olarak, kýzýlötesi, Bluetooth teknolojisi kullanarak veya
multimedya mesajý olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya
takvime eriþebilirsiniz.
Notu görüntülerken ayný zamanda notun son tarihini veya önceliðini düzenlemek
ya da notu yapýldý olarak iþaretlemek üzere bir seçeneði belirleyebilirsiniz.
■ Notlar
Bu uygulamayý not yazma ve gönderme amacýyla kullanmak için, Menü >
Ajanda > Notlar'ý seçin. Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluþturmak için, Not
ekle'yi; aksi halde Seçenek > Not yaz'ý seçin. Not yazýn ve Kaydet'i seçin.
Diðer not seçenekleri arasýnda, notu silme ve düzeltme bulunur. Bir notu
düzeltirken, deðiþiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çýkabilirsiniz.
Notu, uyumlu cihazlara metin mesajý, multimedya mesajý, Bluetooth teknolojisi
veya kýzýlötesi baðlantý kullanarak gönderebilirsiniz. Not, metin mesajý olarak
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
100
gönderilmek için çok uzunsa, notunuzdan gereken sayýda karakteri silmeniz
istenir.
■ M-cüzdan
M-cüzdan içine; kredi kartý numaralarý, adresler ve kullanýcý adý ve þifre isteyen
servislere eriþim kodlarý gibi kiþisel bilgileri kaydedebilirsiniz. Servis destekliyorsa,
çevrimiçi formlarý doldurmak için M-cüzdandaki bilgileri kolayca alabilirsiniz.
M-cüzdana ilk giriþinizde, þifreli verilerinizi koruyan M-cüzdan kodunu
tanýmlamalýsýnýz. Bkz: Cüzdan kodu s. 19.
M-cüzdan içindeki bilgilerin tümünü ve m-cüzdan kodunu silmek istediðinizde,
bekleme modunda *#7370925538# (* harf olarak #res wallet#) kodunu girin.
Ayrýca telefonun güvenlik kodu da gereklidir, bkz: Güvenlik kodu s. 18.
Bilgi eklemek veya bilgileri düzenlemek için, M-cüzdan menüsünü açýn.
Cüzdandaki bilgileri bir mobil serviste kullanmak için M-cüzdana tarayýcýdan
eriþin. Bkz: Web s. 112.
M-cüzdan menüsüne eriþim
M-cüzdan menüsüne eriþmek için Menü > Ajanda > M-cüzdan'ý seçin. Cüzdan
kodunuzu girin ve aþaðýdakilerden birini seçin:
M-cüzdan profil. farklý servisler için kart kombinasyonlarý oluþturmak için. Servis
birçok veri öðesi girmenizi istediðinde, bir M-cüzdan profili faydalý olur. Farklý
kartlarý ayrý ayrý seçmek yerine uygun M-cüzdan profilini seçebilirsiniz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
101
Kartlar — kiþisel kart bilgilerini kaydetmek için. Ödeme kartlarý, Firma kartlarý,
Eriþim kartlarý, Kull. bilgi kartlarý veya Adres kartlarý ný kaydedebilirsiniz. Servis
saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa, kart bilgilerini yapýlandýrma mesajý olarak
da alabilirsiniz. Kart kategorisi size bildirilir. Kart bilgilerini yapýlandýrma mesajlarý
olarak almanýn mümkün olup olmadýðýný öðrenmek için kartý çýkaran kuruma veya
servis saðlayýcýsýna baþvurun.
Biletler — bir mobil servis aracýlýðýyla aldýðýnýz e-biletlerin bildirimlerini
kaydetmek için. Biletleri görüntülemek için Seçenek > Bak'ý seçin.
Makbuzlar — mobil satýn almalarda makbuzlarý kaydetmek için..
Ayarlar — M-cüzdan ayarlarýný deðiþtirmek için. Bkz: M-cüzdan ayarlarý s. 103.
Kiþisel notlar — hesap numaralarý, þifreler veya kodlar gibi M-cüzdan PIN kodu
tarafýndan korunmasýný istediðiniz her türlü kiþisel bilgiyi kaydetmek için.
M-cüzdan profili oluþturma
Kiþisel kart bilgilerini kaydettiðinizde, bu bilgileri bir M-cüzdan profili içinde bir
araya getirebilirsiniz. Profili, tarama yaparken farklý kartlardan M-cüzdan
verilerini almak için kullanabilirsiniz.
1. M-cüzdana gidin ve M-cüzdan profil'i seçin.
2. Profil eklenmemiþse, yeni M-cüzdan profili oluþturmak için Yeni ekle'yi seçin.
Aksi halde Seçenek > Yeni ekle'yi seçin.
3. Aþaðýdaki alanlarý doldurun. Bazý alanlarda M-cüzdandan seçilmiþ veriler
bulunur. M-cüzdan tercihi oluþturmadan önce bu verileri kaydetmelisiniz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
102
M-cüzdan ayarlarý
M-cüzdana gidin ve Ayarlar'ý seçin. -cüzdan kodunu deðiþtirmek için Kodu
deðiþtir'i seçin. Radyo frekansý kimlik (RFID) kodunu ve türünü ayarlamak için,
RFID > RFID kodu ve RFID türü'nü seçin. RFID, ticari iþlemlerinizin korunmasýna
yardýmcý olan bir teknolojidir.
Satýn almalar
Alýþveriþinizi yapmak için, M-cüzdaný destekleyen istediðiniz bir Web sitesine
gidin. Servis, Electronic Commerce Modeling Language (Elektronik Ticari Model
Dili) özelliðini desteklemelidir. Bkz: Bir servise baðlanma s. 112.
Almak istediðiniz ürünü seçin ve satýn almadan önce verilen bilgilerin tümünü
dikkatlice okuyun.
Metnin tamamý tek bir ekrana sýðmayabilir. Bu yüzden, ürünü satýn almadan önce
metni kaydýrarak tamamýný okuduðunuzdan emin olun.
Almak istediðiniz ürünlerin ücretinin ödenmesi için telefon, cüzdaný kullanmak
isteyip istemediðinizi sorar. Ayrýca telefon sizden M-cüzdan PIN kodunu ister.
Ödemede kullanmak istediðiniz kartý Ödeme kartlarý listesinden seçin. Servis
saðlayýcýdan aldýðýnýz bilgi formu Electronic Commerce Modeling Language
özelliðini destekliyorsa, telefon M-cüzdandan kredi kartý bilgilerini veya Mcüzdan profilini otomatik olarak girer.
Satýn almayý onayladýðýnýzda bilgiler iletilir.
Satýn almayý belgeleyen bir alýndý bildirimi veya dijital bir makbuz alabilirsiniz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
103
M-cüzdaný kapatmak için M-cüzdaný kapat'ý seçin. 5 dakika içinde kullanýlmazsa
M-cüzdan otomatik olarak kapanýr.
Þifre gerektiren gizli bilgilere (örneðin banka hesabýnýza) eriþmeye çalýþtýysanýz veya
eriþtiyseniz, her kullanýmdan sonra önbelleði boþaltýn.
Önbelleðin boþaltýlmasý için, bkz: Önbellek s. 118.
■ Senkronizasyon
Senkronizasyon, ajanda ve rehber verilerinizi uzaktaki bir Ýnternet sunucusuna
(þebeke servisi) veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki
bir Ýnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefonunuzdan
baþlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, senkronizasyonu
bilgisayarýnýzdan baþlatarak telefonunuzun rehberinde, ajandasýnda ve notlarýnda
bulunan verileri, uyumlu bilgisayarýnýzdaki verilerle ayný olacak þekilde senkronize
edebilirsiniz.
SIM kartýnýzdaki rehber verileri senkronize edilmez.
Sunucu senkronizasyonu
Senkronizasyon servisi kullanmak için servise abone olun ve ilgili ayarlarý alýn.
Ayrýntýlý bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Senkronizasyonu cep telefonunuzdan baþlatmak için, aþaðýdakileri yapýn:
1. Senkronizasyon için gereken yapýlandýrma ayarlarýný seçin. Bkz: Sunucu
senkronizasyonu ayarlarý s. 105.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
104
2. Menü > Ajanda > Senkronizasyon > Sunucu ile senkronizasyon > Senkronize
edilecek veriler'i seçin. Senkronize edilecek verileri iþaretleyin.
3. Menü > Ajanda > Senkronizasyon > Sunucu ile senkronizasyon > Senkronize
et'i seçin. Etkin grubun iþaretlenen verileri, onay alýndýktan sonra senkronize
edilir.
Rehberin veya ajandanýn dolu olmasý durumunda, ilk kez senkronize etme iþlemini
yapmak veya kesintiye uðramýþ bir senkronizasyondan sonra iþleme devam etmek
30 dakika kadar sürebilir.
Sunucu senkronizasyonu ayarlarý
Senkronizasyon için gereken yapýlandýrma ayarlarýný, servis saðlayýcýnýzýn
gönderdiði bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Yapýlandýrma ayarlarýný
yönetmek için, bkz: Yapýlandýrma s. 81.
Menü > Ajanda > Senkronizasyon > Sunucu ile senkronizasyon > Senk ayarlarý'ný
ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Yapýlandýrma — Yalnýzca senkronizasyonu destekleyen yapýlandýrmalar
gösterilmektedir. Senkronizasyon için bir servis saðlayýcý, Standart veya Kiþisel
yapýlandýrm.'yý seçin.
Hesap — Etkin yapýlandýrma ayarlarýnda bulunan bir senkronizasyon servisi
hesabýný seçin.
Kullanýcý adý — Kullanýcý adýný girin.
Þifre — Servisin þifresini girin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
105
PC senkronizasyonu
Rehber, Takvim ve Notlar'ý uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için,
kýzýlötesi baðlantý, Bluetooth teknolojisi veya bir veri kablosu baðlantýsý kullanýn.
Ayrýca telefonunuzun Nokia PC Suite yazýlýmýnýn bilgisayarda yüklü olmasý gerekir.
Senkronizasyonu, Nokia PC Suite yazýlýmýný kullanarak bilgisayardan baþlatýn.
Telefonun bekleme modunda olduðundan ve tarih ve saatin ayarlanmýþ
olduðundan emin olun.
PC senkronizasyonu ayarlarý
Menü > Ajanda > Senkronizasyon > PC senkronizasyon ayarlarý'ný seçin ve
Kullanýcý adý: ve Þifre:'yi girin. Kullanýcý adý ve þifre, telefonda ve bilgisayarda ayný
olmalýdýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
106
15. Uygulamalar
■ Oyunlar ve uygulamalar
Telefonunuzun yazýlýmýnda, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmýþ oyunlar ve
Java uygulamalarý olabilir.
Bir oyunu veya uygulamayý baþlatmak için, Menü > Uygulamalar >
Oyunlar >Oyun seç veya Koleksiyon > Uygulama seç'i seçin. Uygulamalardan veya
oyunlardan birine ilerleyin ve Aç'ý seçin veya ara tuþuna basýn.
Oyunlar ve uygulamalar için aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir:
Sil — telefondan oyun veya uygulama silmek için
Bilgiler — oyun veya uygulama hakkýnda ek bilgi vermek için
Sürüm güncelle — servis üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup
olmadýðýný denetlemek için (þebeke servisi)
Web sayfasý — bir Ýnternet sayfasýndan ek bilgi veya veri almak için. Bu özelliðin
þebeke tarafýndan desteklenmesi gerekir.
Uygulama eriþimi — sizi beklenmeyen maliyetlerden koruma amacýyla oyun veya
uygulamanýn þebekeye eriþimini kýsýtlamak için. Ýletiþim > Þebeke eriþimi, Mesajlar
veya Baðlantý’yý ya da Otomatik baþlat’ý seçin. Her kategoride mevcut izinlerden
birini seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
107
Oyun ve uygulama indirme
Telefonunuz J2ME® Java uygulamalarýný destekler. Uygulamayý indirmeden önce
telefonunuzla uyumlu olmasýna dikkat edin.
Menü > Uygulamalar > Oyunlar > Oyun siteleri veya Koleksiyon > Uygulama
siteleri seçeneðini belirleyin. Kullanýlabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi
görüntülenir. Web menüsünde bulunan yer imlerinin listesine eriþmek için, Diðer
yer imleri'ni seçin. Bkz: Yer imleri (bookmarks) s. 116.
Ýstediðiniz servise baðlanmak için bir yer imi seçin. Farklý servislerin
kullanýlabilirliði, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Önemli: Yalnýzca, zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenlik ve koruma saðlayan
kaynaklarýn uygulamalarýný ve baþka yazýlýmlarýný yükleyin ve kullanýn.
Uygulama indirildiðinde, bunun, Uygulamalar menüsü yerine Oyunlar menüsüne
kaydedilebileceðini unutmayýn.
Oyun ayarlarý
Oyun seslerini, ýþýklarýný ve baþlama iþaretlerini ayarlamak için Menü >
Uygulamalar > Oyunlar > Uygu. ayarlarý'ný seçin.
Hafýza durumu
Oyun ve uygulama yüklemek için ne kadar hafýza (paylaþýlan üçüncü hafýza)
olduðunu görüntülemek için, Menü > Uygulamalar > Oyunlar veya Koleksiyon >
Hafýza'yý seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
108
■ Hesap makinesi
Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çýkarma, çarpma, bölme iþlemlerini
yapar, kare ve karekök hesaplar ve para birimlerini dönüþtürür.
Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sýnýrlýdýr ve basit hesaplamalar için
tasarlanmýþtýr.
Menü > Uygulamalar > Ekstra > Hesaplama'ný seçin. Ekranda 0
görüntülendiðinde, hesaplamada kullanýlacak ilk sayýyý girin. Ondalýk iþareti için #
tuþuna basýn. Seçenek >Topla, Çýkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök veya Ýþaret
deðiþtir'i seçin. Ýkinci sayýyý girin. Toplam için Eþittir'i seçin. Bu iþlem sýrasýný kaç
kez yapmak gerekiyorsa o kadar tekrarlayýn. Yeni bir hesaplamaya baþlamak için,
önce Sil'i basýlý tutun.
Döviz kuru çevirmek için, Menü > Uygulamalar > Ekstra > Hesaplama'yý seçin.
Döviz kurunu kaydetmek için Seçenek > Döviz kuru'nu seçin. Görüntülenen
seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalýk iþareti için # tuþuna basýn
ve Tamam'ý seçin. Döviz kuru, siz bunu baþka bir döviz kuruyla deðiþtirene kadar
hafýzada tutulur. Kur dönüþtürme iþlemini yapmak için dönüþtürülecek tutarý girin
ve Seçenek > Kendi parana veya Dövize'yi seçin.
Not: Temel alýnan para birimini deðiþtirdiðinizde, önceden ayarlanmýþ tüm kurlar
sýfýrlanacaðý için yeni kurlarý girmeniz gerekir.
■ Geri sayým sayacý
Menü > Uygulamalar > Ekstra > Geri sayým sayacý'ný seçin. Alarm süresini saat,
dakika ve saniye olarak girin. Ýsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi
notunuzu yazýn. Geri sayým sayacýný baþlatmak için, Baþlat'ý seçin. Geri sayým
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
109
süresini deðiþtirmek için Süreyi deðiþtir'i seçin. Sayacý durdurmak için Sayacý
durdur'u seçin.
Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarý verir ve
ayarlanmýþsa yanýp sönerek notu veya Geri sayým süresi bitti metnini görüntüler.
Uyarýyý durdurmak için herhangi bir tuþa basýn. Herhangi bir tuþa basýlmazsa,
alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmý durdurup not metnini silmek
için, Çýk'ý seçin. Geri sayým sayacýný yeniden baþlatmak için, T. baþlat'ý seçin.
■ Kronometre
Zamaný, ara dereceleri veya tur sürelerini ölçmek için kronometreyi kullanýn.
Zaman tutma iþlemi sýrasýnda, telefonun diðer iþlevlerini kullanabilirsiniz.
Kronometrenin arka planda çalýþmasýný saðlamak için bitir tuþuna basýn.
Kronometrenin kullanýlmasý veya baþka özellikleri kullanýrken arka planda çalýþmasýna izin
verilmesi bataryadan güç tüketimini artýrýr ve batarya ömrünü kýsaltýr.
Menü > Uygulamalar > Ekstra > Kronometre'yi ve aþaðýdakilerden birini seçin:
Ara derece — ara dereceleri tutmak için. Zaman izlemeyi baþlatmak için, Baþlat'ý
seçin. Ne zaman ara dereceleri ölçmek isterseniz Ara der.'i seçin. Zaman izlemeyi
durdurmak için, Dur'u seçin. Ölçülen süreyi kaydetmek için, Kaydet'i seçin. Zaman
izlemeyi yeniden baþlatmak için, Seçenek > Baþlat'ý seçin. Yeni süre önceki süreye
eklenir. Süreyi kaydetmeden sýfýrlamak için, Sýfýrla'yý seçin. Kronometrenin arka
planda çalýþmasýný saðlamak için bitir tuþuna basýn.
Tur zamaný — tur zamanlarýný tutmak için kullanýlýr. Kronometrenin arka planda
çalýþmasýný saðlamak için bitir tuþuna basýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
110
Devam — arka planda çalýþacak þekilde ayarladýðýnýz süreyi görüntülemek için
Sonu göster — kronometre sýfýrlanmamýþsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek
için
Zamanlara bak veya Zamanlarý sil — kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek
için.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
111
16. Web
Telefonunuzun tarayýcýsýyla çeþitli mobil Ýnternet servislerine
eriþebilirsiniz.
Önemli: Yalnýzca, güvendiðiniz ve zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenliði ve
korumayý sunan servisleri kullanýn.
Bu servislerin kullanýlabilirliði, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Telefonun tarayýcýsýyla, sayfalarýnda WML - Kablosuz Biçimlendirme Dilini
(Wireless Mark-up Language) veya XHTML – Geniþletilebilir Köprü Metni
Biçimlendirme Dilini (Extensible HyperText Markup Language) kullanan servisleri
de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna baðlý olarak deðiþebilir.
Ýnternet sayfalarýnýn tüm ayrýntýlarýný görüntüleyemeyebilirsiniz.
■ Tarama ayarlarý
Tarama için gereken yapýlandýrma ayarlarýný, servis saðlayýcýnýzýn gönderdiði bir
yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma ayarlarý servisi s. 19.
Tüm yapýlandýrma ayarlarýný el ile de girebilirsiniz. Bkz: Yapýlandýrma s. 81.
■ Bir servise baðlanma
Kullanmak istediðiniz servise ait yapýlandýrma ayarlarýnýn etkinleþtirildiðinden
emin olun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
112
1. Servise baðlanma ayarlarýný seçmek için, Menü > Web > Ayarlar >
Yapýlandýrma ayarlarý'ný seçin.
2. Yapýlandýrma'yý seçin. Yalnýzca tarama servisini destekleyen yapýlandýrmalar
gösterilir. Tarama için bir servis saðlayýcý, Standart veya Kiþisel yapýlandýrm.'yý
seçin. Bkz: Tarama ayarlarý s. 112.
Hesap'ý ve etkin yapýlandýrma ayarlarýnda bulunan bir tarama servisi hesabýný
seçin.
Ýntranet baðlantýlarý için el ile kullanýcý kimlik doðrulamasý yapmak için,
Terminal penceresini göster > Evet'i seçin.
Aþaðýdaki yöntemlerden biriyle servise baðlantý kurun:
• Menü > Web > Ana sayfa'yý seçin veya bekleme modunda 0 tuþuna basýlý
tutun.
• Servise ait bir yer imini seçmek için, Menü > Web > Yer imleri'ni seçin.
• Son URL'yi seçmek için, Menü > Web > Son web adresi'ni seçin.
• Servisin adresini girmek için, Menü > Web > Adrese git'i seçin, servisin adresini
girin.
■ Sayfalarý tarama
Servisle baðlantý kurduktan sonra, servis sayfalarýný taramaya baþlayabilirsiniz.
Telefon tuþlarýnýn iþlevi, çeþitli servislerde farklýlýk gösterebilir. Ekranda
görüntülenen yönlendirici açýklamalarý izleyin. Daha fazla bilgi için servis
saðlayýcýnýza baþvurun.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
113
Veri taþýyýcýsý olarak paket verileri seçilirse, tarama iþlemi sýrasýnda
göstergesi
ekranýn sol üst köþesinde görüntülenir. Paket veri baðlantýsý sýrasýnda tarafýnýza
bir arama veya kýsa mesaj gelirse, ekranýn sol üst köþesinde paket veri
baðlantýsýnýn askýya alýndýðýný (bekletildiðini) belirten simgesi görüntülenir. Bir
aramadan sonra, telefon paket veri baðlantýsýný yeniden kurmaya çalýþýr.
Telefon tuþlarýný kullanarak Web tarama
Sayfada gezinmek için joystick’i kullanýn.
Vurgulanan bir öðeyi seçmek için arama tuþuna basýn veya Seç'i seçin.
Harf ve sayý girmek için 0 - 9 arasý tuþlara basýn. Özel karakterler girmek için *
tuþuna basýn.
Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler
Cihazýnýzda mevcut olan seçeneklere ilaveten servis saðlayýcýnýz baþka seçenekler
sunabilir.
Doðrudan arama
Tarayýcý, tarama yaparken eriþebileceðiniz iþlevleri destekler. Arama yapabilir, sesli
arama sýrasýnda DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon
numarasýný kaydedebilirsiniz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
114
■ Görünüm ayarlarý
Tarama yaparken, Seçenek > Diðer seçenekler > Görünüm ayarlarý'ný veya,
bekleme modunda, Menü > Web > Ayarlar > Görünüm ayarlarý'ný ve
aþaðýdakilerden birini seçin:
Metin sarma > Açýk — metni ekranda sonraki satýrda devam etmeye ayarlamak
için. Kapalý'yý seçerseniz metin kýsaltýlýr.
Yazý tipi boyutu > Çok küçük, Küçük veya Orta — yazý tipi boyutunu belirlemek için
Resimleri göster > Hayýr — sayfadaki resimleri gizlemek için. Bu, birçok resim
içeren sayfalarda daha hýzlý þekilde taramanýzý saðlayabilir.
Bildirimler > Güvenli olmayan baðlantý. bildirim > Evet — telefonu, tarama
sýrasýnda þifreli bir baðlantý þifresiz baðlantýya döndüðünde uyaracak þekilde
ayarlamak için.
Bildirimler > Güvenli olmayan öðelerde bildirim > Evet — telefonu, þifreli bir
sayfada güvenli olmayan bir öðe varsa uyaracak þekilde ayarlamak için. Bu
bildirimler tam olarak güvenli bir baðlantý saðlamaz. Bkz: Tarayýcý güvenliði s. 119.
Karakter þifreleme > Ýçerik þifreleme — tarayýcý sayfasý içeriðinin þifrelemesini
seçmek için
Karakter þifreleme > Unicode (UTF-8) web adresi > Açýk — telefonu, URL'leri UTF-8
þifrelemesi ile gönderecek þekilde ayarlamak için. Yabancý dilde oluþturulan bir
Web sayfasýna eriþtiðinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
115
■ Çerezler (Cookies)
Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafýndan telefonunuzun önbelleðine kaydedilen
verilerdir. Çerezler, ön belleði temizleyene kadar saklanýr. Bkz: Önbellek s. 118.
Tarama sýrasýnda Seçenek > Diðer seçenekler > Güvenlik > Çerez ayarlarý
seçeneðini; veya bekleme modunda, Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý >
Çerezler seçeneðini seçin. Telefonun çerezleri almasýna izin vermek veya bunu
önlemek için, Ýzin ver veya Reddet'i seçin.
■ Güvenli baðlantý üzerinden komut dizeleri
Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalýþmalarýna izin verilip verilmeyeceðini
seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.
1. Tarama sýrasýnda Seçenek > Diðer seçenekler > Güvenlik > Komut dizesi ayar.
seçeneðini veya bekleme modunda, Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik
ayarlarý > Güvenli baðlantýdan komut dizeleri seçeneðini seçin.
2. Komut dizelerine izin vermek için, Ýzin ver'i seçin.
■ Yer imleri (bookmarks)
Sayfa adreslerini, yer imi (bookmark) olarak telefonun hafýzasýna kaydedebilirsiniz.
1. Tarama yaparken, Seçenek > Yer imleri'ni veya bekleme modunda Menü >
Web > Yer imleri'ni seçin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla baðlantý
kurmak için ara tuþuna basýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
116
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek, yeni bir yer imi
oluþturmak veya yer imini bir klasöre kaydetmek için, Seçenek'i seçin.
Cihazýnýza Nokia ile baðlantýsý olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiþ olabilir. Nokia bu
siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere eriþmeyi seçerseniz,
güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir Ýnternet sitesinde alacaðýnýz önlemleri
almanýz gerekir.
Yer imi alma
Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldýðýnýzda, 1 yer imi alýndý yazýsý
görüntülenir. Yer imini kaydetmek için Göster > Kaydet'i seçin. Yer imini
görüntülemek veya silmek için, Seçenek > Göster veya Sil'i seçin. Yer imini
aldýktan sonra doðrudan silmek için, Çýk > Tamam'ý seçin.
■ Dosyalarý indirme
Telefonunuza yeni zil sesleri, resimler, oyunlar veya uygulamalar indirmek için
(þebeke servisi), Menü > Web > Ýndirme baðl. > Zil sesi siteleri, Grafik siteleri,
Oyun siteleri, Video siteleri, Tema siteleri veya Uygulama siteleri'ni seçin.
Önemli: Yalnýzca, zararlý yazýlýmlara karþý yeterli güvenlik ve koruma saðlayan
kaynaklarýn uygulamalarýný ve baþka yazýlýmlarýný yükleyin ve kullanýn.
■ Servis gelen kutusu
Telefon, servis saðlayýcýnýz tarafýndan gönderilen servis mesajlarýný alabilir (þebeke
servisi). Servis mesajlarý haber baþlýklarý gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve
kýsa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
117
Bekleme modunda Servis gelen kutu.'na eriþmek için, servis mesajý alýndýðýnda
Göster'i seçin. Çýk'ý seçerseniz, mesaj Servis gelen kutu.'na taþýnýr. Servis gelen
kutu.'na daha sonra eriþmek için, Menü > Web > Servis gelen kutu.'nu seçin.
Tarama sýrasýnda Servis gelen kutu.'na eriþmek için, Seçenek > Diðer seçenekler >
Servis gelen kutu.'nu seçin. Ýstediðiniz mesaja ilerleyin. Tarayýcýyý etkinleþtirmek ve
iþaretli içeriði indirmek için, Al'ý seçin. Servis bildirimi hakkýnda ayrýntýlý bilgileri
görüntülemek veya mesajý silmek için, Seçenek > Bilgiler veya Sil'i seçin.
Servis gelen kutusu ayarlarý
Menü > Web > Ayarlar > Servis gelen kutusu ayarlarý'ný seçin.
Servis mesajý almak isteyip istemediðinizi ayarlamak için Servis mesajlarý > Açýk
veya Kapalý'yý seçin.
Telefonu yalnýzca servis saðlayýcýnýn onayladýðý içerik yazarlarýndan servis mesajý
alacak þekilde ayarlamak için, Mesaj filtresi > Açýk'ý seçin. Onaylý içerik
yazarlarýnýn listesini görüntülemek için, Güvenilir kanallar'ý seçin.
Telefon bir servis mesajý aldýðýnda, telefonu, tarayýcýyý bekleme modundan
otomatik olarak etkinleþtirecek þekilde ayarlamak için, Otomatik baðlantý > Açýk'ý
seçin. Kapalý'yý seçerseniz, telefon tarayýcýyý yalnýzca bir servis mesajý aldýðýnda
Al'ý seçmeniz durumunda etkinleþtirecektir.
■ Önbellek
Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanýlan bir hafýza alanýdýr. Þifre gerektiren
gizli bilgilere eriþmeye çalýþtýysanýz veya eriþtiyseniz, her kullanýmdan sonra önbelleði
boþaltýn. Eriþtiðiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanýr.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
118
Önbelleði tarama sýrasýnda boþaltmak için, Seçenek > Diðer seçenekler >
Önbelleði boþalt'ý; bekleme modunda Menü > Web > Önbelleði boþalt'ý seçin.
■ Tarayýcý güvenliði
Çevrimiçi bankacýlýk iþlemleri veya alýþveriþ gibi bazý servisler için güvenlik
özellikleri gerekebilir. Böyle baðlantýlar için, güvenlik sertifikalarýna ve olasýlýkla,
SIM kartýnýzda hazýr bulunabilen bir güvenlik modülüne gereksinim duyarsýnýz.
Daha fazla bilgi için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Güvenlik modülü
Güvenlik modülü, tarayýcý baðlantýsý gerektiren uygulamalarda güvenlik
servislerini geliþtirir ve dijital imza kullanmanýza olanak verir. Güvenlik
modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis
saðlayýcýsý tarafýndan güvenlik modülüne kaydedilir.
Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý > Güvenlik modülü ayarlarý'ný ve
aþaðýdakilerden birini seçin:
Güvenlik modülü bilgileri — güvenlik modülünün adýný, durumunu, üreticisini ve
seri numarasýný görüntülemek için
Modül PIN kodu isteniyor — güvenlik modülünüz tarafýndan saðlanan servisler
kullanýldýðýnda, telefonu, modül PIN kodunu soracak þekilde ayarlamak için. Kodu
girin ve Açýk'ý seçin. Modül PIN kodunun istenmesi özelliðini devre dýþý býrakmak
için, Kapalý'yý seçin.
Modül PIN kodunu deðiþtir — modül PIN kodunu, güvenlik modülü tarafýndan izin
veriliyorsa deðiþtirmek için. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardýndan yeni
kodu iki kez girin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
119
Ýmza PIN kodunu deðiþtir — dijital imzaya ait imza PIN kodunu deðiþtirmek için.
Deðiþtirmek istediðiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu, ardýndan
yeni kodu iki kez girin.
Ayrýca bkz: Giriþ kodlarý s. 18.
Sertifikalar
Önemli: Uzaktan baðlantýlar ve yazýlým yüklemelerinden kaynaklanan riskleri
önemli ölçüde azaltsalar da sertifikalarýn, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde
etmek için doðru bir biçimde kullanýlmalarý gerekir. Bir sertifikanýn mevcudiyeti tek
baþýna herhangi bir koruma saðlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir
güvenlik düzeyinden yararlanýlabilmesi için doðru, orijinal ve güvenilir sertifikalarý
barýndýrmasý gerekir. Sertifikalarýn kullaným ömürleri sýnýrlýdýr. Sertifikanýn geçerli
olmasý gerekmesine raðmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli deðil
mesajý görüntülenirse cihazýnýzdaki geçerli tarih ve saatin doðru olduðundan emin
olun.
Herhangi bir sertifika ayarýný deðiþtirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten
güvenilir olduðundan ve sertifikanýn gerçekten listelenen sertifika sahibine ait
olduðundan emin olmalýsýnýz.
Üç tür sertifika vardýr: sunucu sertifikalarý, yetki sertifikalarý ve kullanýcý
sertifikalarý. Bu sertifikalarý servis saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz. Yetki sertifikalarý
ve kullanýcý sertifikalarý, servis saðlayýcý tarafýndan saðlanan güvenlik modülüne
de kaydedilebilir.
Telefonunuza indirilen yetki ve kullanýcý sertifikalarýnýn listesini görüntülemek
için, Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarlarý > Yetki sertifikasý veya Kullanýcý
sertifikasý'ný seçin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
120
Bir baðlantý sýrasýnda, telefonla içerik sunucusu arasýndaki veri iletiminin
þifrelenmiþ olmasý durumunda
güvenlik göstergesi görüntülenir.
Güvenlik simgesi, að geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynaðýn saklandýðý yer)
arasýndaki veri iletiminin güvenli olduðunu göstermez. Að geçidiyle içerik sunucusu
arasýndaki veri iletiminin güvenliði servis saðlayýcý tarafýndan saðlanýr.
Dijital imza
SIM kartýnýzýn güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluþturabilirsiniz.
Dijital imza, basýlý faturalara, sözleþmelere veya diðer belgelere el ile attýðýnýz
imzanýn yerine geçer.
Dijital imza oluþturmak için sayfada, satýn almak istediðiniz kitabýn adý ve fiyatý
gibi bir baðlantý seçin. Miktar ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.
Baþlýk metninin Oku olup olmadýðýný ve
görüntülenmediðini kontrol edin.
dijital imza simgesinin görüntülenip
Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boþluðu olduðu anlamýna
gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kiþisel bilgileri girmemeniz gerekir.
Metni imzalamak istiyorsanýz, önce metnin tümünü okuyun ve Ýmzala'yý seçin.
Metnin tamamý tek bir ekrana sýðmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni
kaydýrarak tamamýný okuduðunuzdan emin olun.
Kullanmak istediðiniz kullanýcý sertifikasýný seçin. Ýmza PIN kodunu girin (bkz: Giriþ
kodlarý s. 18) ve Tamam'ý seçin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satýn alma
iþleminizin onayýný görüntüleyebilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
121
17. SIM hizmetleri
SIM kartýnýz, eriþebileceðiniz ek hizmetleri saðlayabilir. Bu menü sadece SIM
kartýnýz tarafýndan destekleniyorsa gösterilir. Menünün adý ve içeriði SIM kartýnýza
baðlýdýr.
SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart
satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý olabilir.
Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanýrken telefonunuz ve þebeke arasýnda
gönderilen onay mesajlarýný görüntülemeye ayarlamak için, Menü > Ayarlar >
Telefon ayarlarý > SIM hizmeti iþlemleri onayý >Evet'i seçin.
Bu hizmetlere eriþim, ücretli olabilecek mesajlar göndermeyi veya bir telefon
görüþmesi yapmayý gerektirebilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
122
18. PC ile baðlantý
Telefonunuz, Bluetooth teknolojisi, kýzýlötesi baðlantý veya veri kablosu (CA-42)
baðlantýsý üzerinden uyumlu bir bilgisayara baðlýyken e-posta gönderip alabilir ve
Ýnternet'e eriþebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile baðlantý ve veri iletiþim
uygulamalarýndan biri ile kullanabilirsiniz.
■ PC Suite
PC Suite ile, telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar veya uzaktaki bir Ýnternet
sunucusu arasýnda, Rehber'i, ajandayý, yapýlacaklar notlarýný ve notlarý senkronize
edebilirsiniz (þebeke servisi).
PC suite hakkýnda, örneðin <www.nokia.com/support>. Nokia Web sitesinin
destek alanýndaki indirilebilir dosyalar gibi, daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
■ Paket veri, HSCSD ve CSD
Telefonunuzla paket veri, yüksek hýzlý veri iletimi (HSCSD) ve veri iletimi (CSD,
GSM verisi) servislerini kullanabilirsiniz.
Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanýmý için þebeke operatörünüze
veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
HSCSD servislerini kullandýðýnýzda telefonunuzun bataryasý normal sesli ve veri
aramalarýndan daha hýzlý tükenir. Aktarým sýrasýnda telefonunuzu þarj cihazýna
baðlamanýz gerekebilir.
Bkz: Paket veri (EGPRS) s. 79.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
123
■ Veri iletiþim uygulamalarý
Veri iletiþim uygulamasý kullanma hakkýnda daha fazla bilgi için saðlanan belgelere
bakýn. Ýþlemi kesebileceði için, PC baðlantýsý sýrasýnda telefon görüþmesi yapmanýz ve
gelen aramalarý cevaplandýrmanýz önerilmez. Veri aramalarý sýrasýnda daha yüksek
performans saðlamak için telefonu, tuþ takýmý, yüzü aþaðý bakacak þekilde sabit bir
yere koyun. Veri aramasý sýrasýnda telefonu elinizde tutarak taþýmayýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
124
19. Batarya bilgileri
■ Þarj etme ve boþaltma
Cihazýnýz güç kaynaðý olarak, þarj edilebilir bir batarya kullanmaktadýr. Yeni bir bataryanýn
tam performansýna ulaþmasý ancak iki veya üç kez tam þarj etme ve boþaltma döngüsünden
sonra saðlanýr. Batarya yüzlerce kez þarj edilip boþaltýlabilir ancak sonunda yýpranacaktýr.
Konuþma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kýsaldýðýnda bataryayý
deðiþtirin. Yalnýza Nokia onaylý bataryalar kullanýn ve bataryanýzý yalnýzca cihazýnýz için
belirlenmiþ Nokia onaylý þarj cihazlarýyla doldurun.
Kullanýlmadýðý zaman þarj cihazýný, cihazdan ve elektrik prizinden çýkarýn. Tam olarak þarj
olmuþ bir bataryayý þarj cihazýna baðlý olarak býrakmayýn çünkü aþýrý þarj etme bataryanýn
ömrünü kýsaltýr. Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya kullanýlmadan býrakýldýðýnda zaman
içinde boþalýr.
Bataryayý amacý doðrultusunda kullanýn. Asla zarar görmüþ batarya veya þarj cihazýný
kullanmayýn.
Bataryaya kýsa devre yaptýrmayýn. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin
bataryanýn + ve – uçlarýnýn doðrudan baðlantýsýna neden olmasý kazara kýsa devreye yol
açabilir. (Bataryanýn + ve – uçlarý metal þeritler þeklinde görünür.) Bu durum örneðin
cebinizde veya çantanýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz ortaya çýkabilir. Uçlara kýsa devre
yaptýrmak bataryaya veya kýsa devre baðlantýsýna neden olan nesneye hasar verebilir.
Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde, örneðin yazýn veya kýþýn kapalý bir araçta býrakmak
bataryanýn kapasitesini, ömrünü ve þarj edilebilme özelliðini azaltýr. Bataryayý her zaman
15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasýndaki sýcaklýklarda bulundurmaya çalýþýn. Bataryasý sýcak
veya soðuk olan bir cihaz, batarya tam olarak þarj edilmiþ olsa bile geçici bir süre için
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
125
çalýþmayabilir. Batarya performansý, özellikle donma noktasýnýn altýndaki sýcaklýklarda
sýnýrlýdýr.
Bataryalarý, patlama olasýlýðý olduðundan ateþe atmayýn. Bataryalar zarar gördüklerinde
patlayabilir. Bataryalarý yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atýn. Geri dönüþüm
olanaklarýný deðerlendirin. Bataryalarý, evin diðer çöplerini attýðýnýz gibi atmayýn.
■ Nokia orijinal batarya doðrulama kurallarý
Güvenliðiniz için daima orijinal Nokia bataryalarýný kullanýn. Orijinal bir Nokia bataryasý
aldýðýnýzdan emin olmak için, bataryayý yetkili bir Nokia satýcýsýndan satýn alýn, paket
üzerinde “Nokia Original Enhancements” logosunu bulun ve aþaðýdaki adýmlarý uygulayarak
hologramý inceleyin:
Bu dört adýmýn baþarýyla tamamlanmasý bataryanýn orijinalliðini tam olarak garanti etmez.
Bataryanýzýn orijinal bir Nokia bataryasý olmadýðýný düþünmeniz için herhangi bir nedeniniz
varsa, bataryayý kullanmayýn ve size yardýmcý olmalarý için en yakýn yetkili Nokia servis veya
satýþ noktasýna götürün. Yetkili Nokia servis veya satýþ noktasý, orijinal olup olmadýðýný
anlamak için bataryayý inceleyecektir. Orijinal olduðu doðrulanamýyorsa, bataryayý satýn
aldýðýnýz yere iade edin.
Hologramýn orijinal olup olmadýðýný anlama
1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açýdan baktýðýnýzda
Nokia’nýn birleþen eller simgesini, baþka bir açýdan baktýðýnýzda
“Nokia Original Enhancements” logosunu görmeniz gerekir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
126
2. Hologramýn açýsýný sola, saða, aþaðý ve yukarý doðru
deðiþtirdiðinizde her kenarda sýrasýyla 1, 2, 3 ve 4 nokta
görmeniz gerekir.
3. Etiketin kenarýný kazýyýp 20 basamaklý kodu (örneðin,
12345678919876543210) ortaya çýkartýn. Bataryayý sayýlar
yukarý bakacak þekilde çevirin. 20 basamaklý kod önce üst
satýrdaki sayý, sonra da alt satýrdaki sayý þeklinde okunur.
4. 20 basamaklý kodun doðru olduðunu www.nokia.com/
batterycheck adresindeki talimatlarý uygulayarak doðrulayýn.
Bir kýsa mesaj oluþturmak için 20-basamaklý kodu, örneðin 12345678919876543210 girip
+44 7786 200276 numaralý telefona gönderin.
Bir kýsa mesaj oluþturmak için:
• Hindistan dýþýndaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20-basamaklý kodu, örneðin
12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralý telefona gönderin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
127
• Yalnýzca Hindistan için; Önce "Batarya" yazýn sonra da 20 basamaklý kodu, örneðin
12345678919876543210 girip 5555 numaralý telefona gönderin.
Yurtiçi ve uluslararasý operatör ücretleri geçerlidir.
Kodun doðrulanýp doðrulanamadýðýný belirten bir mesaj almanýz gerekir.
Bataryanýz orijinal deðilse ne olur?
Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanýzýn orijinal bir Nokia bataryasý olduðunu
doðrulayamýyorsanýz lütfen bataryayý kullanmayýn. Size yardýmcý olmalarý için bataryayý en
yakýn yetkili Nokia servis veya satýþ noktasýna götürün. Üretici tarafýndan onaylanmamýþ
bataryalarýn kullanýmý tehlikeli olabilir, düþük performansa yol açabilir ve cihazýnýzla
donanýmlarýna zarar verebilir. Onaysýz batarya kullanýmý cihazla ilgili geçerli onay ve
garantiyi de geçersiz hale getirebilir.
Orijinal Nokia bataryalarý hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery
adresini ziyaret edin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
128
BAKIM VE ONARIM
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.
• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, elektronik
devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazýnýz ýslanýrsa, bataryayý çýkarýn ve
yeniden takmadan önce cihazýn tamamen kurumasýný bekleyin.
• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli parçalarý ve elektronik
bileþenleri zarar görebilir.
• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik cihazlarýn kullaným
ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazý plastik parçalarý eðebilir veya
eritebilir.
• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, cihazýn
içinde elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek nem oluþabilir.
• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.
• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert kullanýmý, iç devre
kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar verebilir.
• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar
kullanmayýn.
• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu parçalarýn
doðru çalýþmasýný engelleyebilir.
• Yalnýzca verilen anteni veya onaylý bir yedek anten kullanýn. Onaysýz antenler,
modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara iliþkin düzenlemelere
aykýrý olabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
129
• Þarj cihazlarýný kapalý mekanlarda kullanýn.
• Cihazýnýzý servise göndermeden önce saklamak istediðiniz verileri (örneðin, rehber
kayýtlarý ve ajanda notlarý) daima yedekleyin.
Yukarýdaki öneriler, cihazýnýz, bataryanýz, þarj cihazýnýz veya her türlü donaným için ayný
ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý hizmet için en yakýn
yetkili servise götürün.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
130
Ek güvenlik bilgileri
Cihazýnýz ve donanýmlarý küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük çocuklarýn eriþiminden
uzak tutun.
■ Çalýþma ortamý
Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayý hatýrlayýn ve kullanýmýnýn
yasak olduðu ya da giriþim veya tehlikeye neden olabileceði yerlerde cihazýnýzý kapatýn.
Cihazý yalnýzca normal çalýþma konumlarýnda kullanýn. Bu cihaz, kulaða tutularak normal
konumunda kullanýldýðýnda veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklýkta tutulduðunda
radyo frekansýna maruz kalma kurallarýna uygundur. Bir taþýma kýlýfý, kemer klipsi veya
tutucuyla kullanýldýðýnda, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan
yukarýda belirtilen uzaklýkta tutmalýdýr.Bu cihaz ile veri dosyalarý veya mesaj iletimi için
þebeke baðlantýsýnýn iyi kalitede olmasý gerekir. Bazý durumlarda, veri dosyalarýnýn veya
mesajlarýnýn iletimi saðlýklý bir baðlantý kurulana kadar ertelenebilir. Ýletim iþlemi
tamamlanana kadar yukarýdaki uzaklýk talimatlarýna uyulduðundan emin olun.
Cihazýn parçalarý manyetiktir. Cihaz metalik maddeleri kendine çekebilir. Kredi kartlarý veya
diðer manyetik depolama ortamlarýný cihazýn yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda
depolanan bilgiler silinebilir.
■ Týbbi cihazlar
Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli
ölçüde korunmayan týbbi cihazlarla giriþime neden olabilir. Bir hekime veya týbbi cihazýn
imalatçýsýna danýþarak dýþtan gelen radyo frekansý enerjisine karþý yeterli derecede korunup
korunmadýklarýný öðrenin ve varsa diðer sorularýnýzý da sorun. Saðlýk kuruluþlarýndaki
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
131
uyarýlarý dikkate alarak cihazýnýzý bu gibi yerlerde mutlaka kapatýn. Hastaneler ve diðer saðlýk
kuruluþlarýnda, dýþtan gelen radyo frekansý enerjisine duyarlý cihazlar kullanýlýyor olabilir.
Kalp pilleri
Kalp pili üreticileri, potansiyel bir giriþimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili
arasýnda en az 15,3 cm (6 inç) uzaklýk bulundurulmasýný önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz
Teknolojisi Araþtýrmalarý tarafýndan yapýlan baðýmsýz araþtýrma ve önerilerle de uyumludur.
Kalp pili kullanan kiþilerin dikkat etmesi gereken noktalar:
• Cihaz her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklýkta tutulmalý,
• Cihaz göðüs cebinde taþýnmamalý,
• Giriþim olasýlýðýný en aza indirgemek için kalp piline göre ters taraftaki kulak
kullanýlmalýdýr.
Giriþim oluþtuðundan þüpheleniyorsanýz cihazý kapatýp kendinizden uzaklaþtýrýn.
Ýþitme cihazlarý
Bazý dijital kablosuz cihazlar, bazý iþitme cihazlarýyla giriþime neden olabilir. Giriþim
olduðunda, servis saðlayýcýnýza baþvurun.
■ Araçlar
Radyo frekansý sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde monte edilmemiþ veya
yetersiz korunan, elektronik yakýt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik
hýz kontrol sistemleri, hava yastýðý sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha
fazla bilgi için aracýnýzýn ya da aracýnýza takýlan donanýmýn üreticisi veya temsilcisine
baþvurun.
Cihazýnýzýn servisi veya bir araca montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz
kýlabilir. Aracýnýzdaki her türlü kablosuz cihaz donanýmýnýn doðru bir biçimde monte edilip
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
132
edilmediðini ve doðru bir biçimde çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Yanýcý
sývýlarý, gazlarý ve patlayýcý maddeleri cihazla, cihazýn parçalarý veya donanýmlarýyla ayný
yerde bulundurmayýn. Hava yastýðý bulunan araçlarda, hava yastýðýnýn büyük bir güçle
açýldýðý unutulmamalýdýr. Monte edilmiþ veya taþýnabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava
yastýðý üstüne veya hava yastýðýnýn açýldýðý alana yerleþtirmeyin. Eðer araç içi kablosuz cihaz
doðru olmayan bir biçimde monte edilmiþse ve hava yastýðý açýlýrsa, ciddi yaralanmalar
meydana gelebilir.
Cihazýnýzý uçakta yolculuk ederken kullanmanýz yasaktýr. Cihazýnýzý uçaða binmeden önce
kapatýn. Uçakta kablosuz cihazlarýn kullanýlmasý, uçaðýn çalýþma sistemi için tehlikeli
olabilir, kablosuz telefon þebekesini bozabilir ve yasadýþý olabilir.
■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazýnýzý kapatýp tüm iþaret
ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracýnýzýn
motorunu durdurmanýz istenen ortamlardýr. Böyle yerlerdeki kývýlcýmlar yaralanma, hatta
ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangýna neden olabilir. Benzin istasyonlarýndaki
benzin pompalarý gibi yakýt ikmali yapýlan noktalarýn yakýnýnda cihazý kapatýn. Yakýt depolarý
ve yakýt daðýtýmý yapýlan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapýlan yerlerde kablosuz cihaz
kullanýmýna iliþkin sýnýrlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduðu
yerlerde genellikle uyarý levhalarý bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca
görülemeyebilir. Bu yerler arasýnda, gemilerde güverte altlarý, kimyasal madde transferi veya
depolama alanlarý, likit petrol gazý (propan veya bütan gibi) kullanýlan araçlar ve havada
tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacýklarýn bulunduðu alanlar
sayýlabilir.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
133
■ Acil aramalar
Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri,
kablosuz iletiþim þebekeleri, normal telefon þebekeleri ve kullanýcý tarafýndan
programlanan iþlevleri kullanarak çalýþýr. Bu nedenle, tüm koþullarda baðlantý
garantisi verilemez. Týbbi acil durumlar gibi çok önemli iletiþimler için hiçbir zaman
yalnýzca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.
Acil bir arama yapmak için:
1. Telefon açýk deðilse açýn. Yeterli sinyal gücü olup olmadýðýna bakýn.
Bazý þebekeler, geçerli bir SIM kartýn cihaza düzgün bir biçimde takýlmýþ olmasýný
gerektirebilir.
2. Ekraný temizlemek ve cihazý aramalar için hazýr hale getirmek için tuþuna gerektiði kadar
basýn.
3. Bulunduðunuz yerin resmi acil durum numarasýný girin. Acil numaralar bulunduðunuz
yere göre deðiþir.
4. Ara tuþuna basýn.
Bazý özellikler kullanýmdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanýz
gerekebilir. Cihaz hatsýz veya uçuþ modundaysa acil durum aramasý yapmadan önce, telefon
iþlevini etkinleþtirmek üzere tercihi deðiþtirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kýlavuza
bakýn veya servis saðlayýcýnýza baþvurun.
Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiðince doðru bir biçimde verin. Kablosuz
cihazýnýz kaza mahallindeki tek iletiþim aracý olabilir. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
134
■ Sertifika bilgileri (SAR)
BU CÝHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA ÝLGÝLÝ ULUSLARARASI KURALLARA
UYGUNDUR
Mobil cihazýnýz bir radyo vericisi ve alýcýsýdýr. Uluslararasý kurallar (ICNIRP) tarafýndan
önerilen radyo frekansýna maruz kalma sýnýrlarýný aþmayacak þekilde tasarlanmýþ ve
üretilmiþtir. Bu sýnýrlar, kapsamlý kurallarýn bir parçasýdýr ve çoðunluk için izin verilen radyo
frekansý enerjisi sýnýrlarýný belirlemektedir. Bu kurallar, baðýmsýz bilimsel kuruluþlar
tarafýndan bilimsel çalýþmalarýn periyodik ve ayrýntýlý deðerlendirmeleri ile geliþtirilmiþtir. Bu
kurallar, tüm kiþilerin güvenliðini yaþ ya da saðlýk gözetmeksizin güvence altýna alacak
þekilde kayda deðer bir güvenlik payý içermektedir.
Mobil cihazlar için maruz kalma standardý, Özel Soðurma Oraný (Specific Absorption Rate)
veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanýr. Uluslararasý kurallarda belirtilen SAR sýnýrý 2,0
watt/kilogram (W/kg)'dýr*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarýnda onaylý en yüksek güç
düzeyinde sinyal iletirken, standart çalýþma konumlarýnda gerçekleþtirilmiþtir. SAR deðerinin
en yüksek onaylý güç düzeyinde belirlenmesine karþýn, cihazýn çalýþma sýrasýnda gerçek SAR
düzeyi maksimum deðerin çok altýnda olabilir. Bunun nedeni, cihazýn yalnýzca þebekeye
eriþmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalýþacak
þekilde tasarlanmýþ olmasýdýr. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakýnsanýz, cihazýnýz o
kadar az güç harcar.
Kulakta kullaným için test edildiðinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR deðeri 0,72 W/
kg olarak ölçülmüþtür.
SAR deðerleri, ulusal raporlama ve test standartlarýna ve þebeke bandýna baðlý olarak
deðiþiklik gösterebilir. Cihaz aksesuar ve donanýmlarýnýn kullanýlmasý farklý SAR deðerleri
sonucunu verebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri
bölümünden alabilirsiniz.
* Çoðunluk tarafýndan kullanýlan mobil cihazlar için SAR sýnýrý, ortalama olarak on gramlýk
vücut dokusu üzerinde 2,0 W/kg olarak hesaplanmýþtýr. Bu kurallar, kiþilere ek koruma
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
135
saðlayacak ve ölçümlerde oluþabilecek deðiþikliklerin hesaba katan kayda deðer bir güvenlik
payý içermektedir. SAR deðerleri, ulusal raporlama standartlarýna ve þebeke bandýna baðlý
olarak deðiþiklik gösterebilir. Baþka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen
www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakýn.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
136
Dizin
A
abone isimleri
kartvizit ekleme . . . . . . . . . . . 65, 66
kartvizitin aboneliðini bitirme . . . 66
acil aramalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
açma ve kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . 23
adlar. Bkz rehber.
ahizesiz kullaným. Bkz hoparlör.
ajanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
çalar saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
not alarmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
PC senkronizasyonu . . . . . . . . . . 106
senkronizasyon . . . . . . . . . . . . . . 104
sunucu senkronizasyonu . . . . . . 104
takvim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
takvim notu . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
yapýlacaklar . . . . . . . . . . . . . . . . 100
akýllý metin giriþi . . . . . . . . . . . . . 34, 35
bileþik sözcükler . . . . . . . . . . . . . . 35
aksesuarlar. Donanýmlara bakýn.
anten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
araçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
arama ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
arama bekletme servisi . . . . . . . . . . . . 32
arama iþlevleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
arama kaydý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
arama tuþu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
aramalar
arama bekletme servisi . . . . . . . . . 32
cevaplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek
seçenekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
hýzlý arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
reddetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
sesle arama yapma . . . . . . . . . . . . 68
son arama listeleri . . . . . . . . . . . . . 59
uluslararasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
aramayý bitirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
arayan gruplarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
arama ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . 73
baðlantý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
donanýmlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
fabrika ayarlarýný geri yükle . . . . . 83
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
137
IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
kýsayollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
kiþisel kýsayollar . . . . . . . . . . . . . . 71
M-cüzdan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
modem ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . 79
oyunlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
paket veri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
servis gelen kutusu . . . . . . . . . . 118
tarih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
telefon ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . 74
temalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
tercihler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
yapýlandýrma . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
zil sesleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
B
bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Bas-konuþ tuþu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bas-konuþ. Bkz
BK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
batarya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
doðrulama . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
þarj düzeyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
þarj etme . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 125
takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
bataryayý þarj etme . . . . . . . . . . . . . . 22
bekleme modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
bilekte taþýma kayýþý . . . . . . . . . . . . . . 24
bilgi mesajlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
bire bir arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
bire bir kartvizit
ekleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
bitir tuþu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
arama alma . . . . . . . . . . . . . . .90, 92
arama yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
baðlantýyý kesme . . . . . . . . . . . . . . 89
bire bir arama . . . . . . . . . . . . . . . . 91
davet alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
geri arama istekleri . . . . . . . . . . . . 92
grup aramasý . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
grup ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . 95
grup ekleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
grup oluþturma . . . . . . . . . . . . . . . 95
numaralý arama yapma . . . . . . . . . 90
Bluetooth teknolojisi . . . . . . . . . . . . . . 76
büyük/küçük harf . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
C, Ç
çalar saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
çerezler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
CSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
138
D
destek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
dijital imza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
dil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 36
dize ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
donaným ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . 80
durumum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
duvar kaðýdý . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 72
E
EGPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ekran ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ekran koruyucu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-posta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMAP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
72
28
51
52
52
F
fabrika ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
G
galeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
genel bakýþ
iþlevler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tuþlar ve parçalar . . . . . . . . . . . . .
geri arama istekleri . . . . . . . . . . . . . .
85
17
25
92
alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
göndereni kaydetme . . . . . . . . . . . 94
gönderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
geri sayým sayacý . . . . . . . . . . . . . . . . 109
gezinme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
gezinme tuþu. Bkz
kontrol tuþu
giriþ kodlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
göstergeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
güç tasarrufu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
güç tuþu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
güvenlik
acil aramalar . . . . . . . . . . . . . . . . 134
araçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
çalýþma ortamý . . . . . . . . . . . . . . . 131
donanýmlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ek bilgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
iþitme cihazlarý . . . . . . . . . . . . . . 132
kodlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
modül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
patlama tehlikesi olan ortamlar . 133
SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
sertifika bilgileri . . . . . . . . . . . . . 135
talimatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
týbbi cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
139
H
K
hafýza
dolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
durum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
kullanýlan hafýza . . . . . . . . . . . . . . 66
hesap makinesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
hýzlý arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 67
hýzlý mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
hýzlý veri iletimi . . . . . . . . . . . . . . . . 123
hoparlör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 32
HSCSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
kablosuz biçimlendirme dili . . . . . . . 112
kartvizitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
kaydedici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
kaydýrma tuþu. Bkz
kontrol tuþu
kayýt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
kayýt listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
kýsayollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 71
kýsayollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kiþisel liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kontrol tuþu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kiþisel kýsayollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
kýsýtlama þifresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
kýzýlötesi
baðlantý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
baðlantý noktasý . . . . . . . . . . . . . . 26
klasörler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
diðer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
gelen kutusu . . . . . . . . . . . . . .44, 53
giden kutusu . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
kaydedilen öðeler . . . . . . . . . .41, 44
klasörlerim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
öðe gönder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
kodlar
giriþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
güvenlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
kýsýtlama þifresi . . . . . . . . . . . . . . . 19
I, Ý
iletiþim bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
IMAP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
indirmeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
dosyalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
içerik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
oyunlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
uygulamalar . . . . . . . . . 20, 108, 117
Ýnternet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
IR. Bkz
kýzýlötesi.
ýþýklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
iþitme cihazlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
iþlevler
arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
genel bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
140
PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
kontrol tuþu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
konum bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
konumlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
kronometre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
kulaklýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
M
M-cüzdan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
kodlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tercih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
medya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
mesaj ayarlarý
e-posta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
metin mesajlarý . . . . . . . . . . . . . . 55
MMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
yazý tipi boyutu . . . . . . . . . . . . . . 58
mesaj merkezi numarasý . . . . . . . . . . 38
mesajlar
bilgi mesajlarý . . . . . . . . . . . . . . . . 54
hýzlý mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . 45
mesaj ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . 55
mesaj sayacý . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
metin mesajý yazma . . . . . . . . . . . 39
metin mesajlarý . . . . . . . . . . . . . . 38
servis komutlarý . . . . . . . . . . . . . . . 55
ses mesajlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
SMS yazma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
uzunluk göstergesi . . . . . . . . . . . . 39
metin
akýllý metin giriþi . . . . . . . . . . .34, 35
bileþik sözcükler . . . . . . . . . . 35
ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
büyük/küçük harf . . . . . . . . . . . . . 34
noktalama iþaretleri . . . . . . . . . . . 36
normal metin giriþi . . . . . . . . .34, 36
özel karakterler . . . . . . . . . . . . . . . 36
yazma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
metin mesajý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
þablonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
metin yazma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
MMS. Bkz
multimedya mesajlarý.
modem ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
multimedya mesajlarý . . . . . . . . . . . . . 41
müþteri hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . 20
N
Nokia iletiþim ve destek . . . . . . . . . . . 20
noktalama iþaretleri . . . . . . . . . . . . . . 36
normal metin giriþi . . . . . . . . . . . . . . . 36
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
141
not alarmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
numaralarým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
numaralý arama (BK) . . . . . . . . . . . . . 90
O, Ö
onarým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 129
onarým servisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
önbellek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
operatör menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . 84
özel karakterler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
P
paket veri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 123
parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
patlama tehlikesi olan ortamlar . . . 133
paylaþýlan hafýza . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PC
baðlantý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
PC Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
senkronizasyon . . . . . . . . . . . . . . 106
PIN kodlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
POP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Pop-Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PUK kodlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
R
rehber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
abone isimleri . . . . . . . . . . . . . . . . 65
arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
arayan gruplarý . . . . . . . . . . . . . . . 69
ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
bilgileri düzenleme . . . . . . . . . . . . 63
durumum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
hýzlý arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
kartvizitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
kopyalama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
numaralarým . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
servis numaralarý . . . . . . . . . . . . . . 69
silme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
S, Þ
saat ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
þablonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
sayaçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
þebeke
ad görüntüleniyor . . . . . . . . . . . . . 26
EGSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
servisler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
seçim tuþlarý . . . . . . . . . . . . . . . . .25, 26
senkronizasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
142
sertifika bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . 135
sertifikalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
servis
gelen kutusu . . . . . . . . . . . . . . . . 117
komutlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
numaralar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
servis mesajlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
servisler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ses etiketleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ses kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ses komutlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ses mesajlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ses seviyesi tuþlarý . . . . . . . . . . . . . . . 25
sesle arama
arama yapma . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ses etiketi ekleme . . . . . . . . . . . . . 68
ses etiketlerini yönetme . . . . . . . 68
sesli durum uyarýlarý . . . . . . . . . . . . . 72
sesli uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
silme
e-posta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
SIM kartý takma . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SIM servisleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
sinyal gücü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
þablonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
SMS e-posta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
sohbet mesajlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
bir oturuma katýlma . . . . . . . . . . . 49
daveti kabul etme . . . . . . . . . . . . . 48
daveti reddetme . . . . . . . . . . . . . . 48
engelleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
engellemeyi kaldýrma . . . . . . . . . . 50
gruplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
genel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
okuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
oturumu baþlatma . . . . . . . . . . . . . 47
rehber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
uygunluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
son arama listeleri . . . . . . . . . . . . . . . . 59
sunucu senkronizasyonu . . . . . . . . . . 104
T
takma
batarya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SIM kart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
takvim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
tarayýcý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
çerezler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
dijital imza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
143
dize ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . 116
görünüm ayarlarý . . . . . . . . . . . . 115
güvenlik modülü . . . . . . . . . . . . . 119
önbellek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
sayfalarý tarama . . . . . . . . . . . . . 113
sertifikalar . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
yer imleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
tarih ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
taþýma kayýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
telefon
ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
dil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
kiþiselleþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . 70
onarým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
tuþlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
yapýlandýrma . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
telefon kilidi. Bkz
tuþ takýmý kilidi.
telefon rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
temalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
tercihler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
týbbi cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
titreþimle bildirim . . . . . . . . . . . . . . . . 71
tuþ kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
tuþ takýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
tuþ takýmý kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
tuþ takýmý kilidini açma . . . . . . . . . . . 30
tuþlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
seçim tuþlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
tuþ kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
tuþ takýmý kilidi . . . . . . . . . . . . . . . 30
U, Ü
UPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 23, 83
uygulama indirme . . . . . . . . . . . . . . . . 20
uygulamalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
V
veri iletiþim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
W
Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
baðlanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
yer imleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
WML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
X
XHTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Y
yapýlacaklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
yapýlandýrma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
yapýlandýrma ayarý servisi . . . . . . . . . . 19
yardým metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
144
yazý tipi boyutu . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
yazma dili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
yer imleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
yüksek hýzlý veri iletimi . . . . . . . . . . 123
Z
zamanlayýcýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
zil sesleri . . . . . . . . . . . . 69, 71, 85, 117
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
145
Download

Nokia 6021 Kullanım Kılavuzu