TAB R70
Návod na obsluhu
Navštívte naše stránky
WWW.GOCLEVER.COM
PRE VIAC INFORMÁCII O PRODUKTOCH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T
Pred použitím zariadenia si prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a odložte si ho
pre prípadné použitie v budúcnosti
Obsah
Úvod
Schéma zariadenia
Zobrazenie výdrže a nabíjanie batérie
Uzamknutie obrazovky
Nastavenie jazyka
Pripojenie k počítaču a prenos dát
Funkcie tlačidiel užívateľského rozhrania
Zoznam aplikácií
Systémové nastavenia
Prezeranie Internetu
Odstránenie možných problémov
Servis
Partnerské servisné strediská
Prehlásenie o zhode
3
4
5
5
6
6
7
7
9
11
12
12
13
14
2
Úvod
Ďakujeme za Vašu dôveru a zakúpenie nášho výrobku!
Z dôvodu neustáleho vývoja a zlepšovania nášho zariadenia sa môžu objaviť mierne rozdiely
medzi týmto návodom na obsluhu a skutočným zariadením.
Návod na obsluhu obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a informácie pre správne
používanie tohto zariadenia. Prosím dodržiavajte nasledujúce pokyny.
1. Prosím udržiavajte zariadenie mimo miesta s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo
znečistenia.
2. V žiadnom prípade nenechávajte zariadenie v lete v zatvorenom automobile.
3. Zabráňte otrasom a pádom, mohlo by dôjsť k nenávratnému poškodeniu zariadenia.
4. Čas výdrže batérie sa môže odlišovať v závislosti na okolitom prostredí.
5. Nie sme zodpovední za stratu dát, spôsobenú poškodením zariadenia, jeho opravou
alebo inou príčinou.
6. Neotvárajte kryt zariadenia, došlo by k porušeniu záručných podmienok.
7. Na čistenie zariadenia nepoužívajte alkohol, riedidlá ani benzín – použite len suchú
látku.
3
Schéma zariadenia
1. Reset
7. microSD čítačka
2. Regulácia hlasitosti
8. Reproduktor
3. Nabíjací port
4. Micro USB
5. Slot pre slúchadlá
6. Tlačidlo Zap./Vyp.
4
Popis tlačidiel
Tlačidlá Hlasitosť:
Týmito tlačidlami môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.
Tlačidlo Zap./Vyp.:
Pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo na 2 sekundy.
Krátkym stlačením tlačidla aktivujete alebo ukončíte Stand-by režim. Reset: Stlačením
tlačidla na 7 sekúnd zariadenie reštartujete.
Zobrazenie výdrže a nabíjanie batérie
Symbol nabitia batérie
na informačnom prúžku, ukazuje stav nabitia batérie.
Ak dôjde k vybitiu batérie,
zariadenie sa automaticky vypne. Pre nabitie batérie použite
nabíjací adaptér.
Čas nabíjania batérie je v priemere 6 hodín.
Uzamknutie obrazovky
Ak nie je zariadenie určitý čas používané, alebo krátko stlačíte tlačidlo Zap./Vyp., obrazovka
sa vypne a aktivuje sa uzamknutie displeja.
Krátkym stlačením tlačidla Zap./Vyp. Dôjde k opätovnej aktivácii obrazovky. Pre uzamknutie
obrazovky stlačte tlačidlo „Lock“.
5
Nastavenie jazyka
Angličtina je východiskovým jazykom. Pre zmenu nastavenia jazyka vykonajte nasledujúce:
Ikona aplikácií
Ikona nastavenia

Stlačte ikonu aplikácie na pravej strane obrazovky.

Vyberte „Settings“ (Nastavenia).

Prejdite na koniec zoznamu.

Vyberte „Language & keyboard“ (Jazyk & klávesnica).

Vyberte „Select language“ (Zvoliť jazyk).

Vyberte požadovaný jazyk.

Stlačte tlačidlo „Home“ pre návrat na základnú obrazovku.
Pripojenie k počítaču a prenos dát
Zariadenie je vybavené vysokorýchlostným USB2.0 rozhraním. Po pripojení zariadenia
k počítaču sa toto zariadenie zobrazí v indikácii stavu. Zatvorte indikáciu stavu a stlačte
„USB Connection“ pre aktiváciu USB pamäti. Ak používate zariadenie na prenos dát,
nemôžete vstupovať do internej pamäti Flash a microSD karty na Vašom zariadení.
6
Funkcie tlačidiel užívateľského rozhrania
Definícia
Ikona
Definícia
Ikona
Vyhľadávanie Google
Späť
Späť na úvodnú obrazovku
Aktuálny systémový čas
Zoznam aplikácií
Navigácie medzi
jednotlivými plochami
Wi-Fi signál
Status veľkokapacitného
úložiska
Zoznam aplikácií
ApkInstaller. Program pre inštaláciu a odinštalovanie aplikácií, ktoré neboli stiahnuté z
Android Marketu.
Market. Načíta aplikácie (programy) z Android Marketu. Môžete sťahovať a inštalovať
aplikácie, hry a ostatné programy. Veľa z nich je zdarma.
Explorer. Otvorte Explorer pre prístup k Micro SD TF kartám, USB pamätiam a iným
úložným médiám. Explorer je praktický manažér dokumentov a všetkých typov dát.
Internetový prehliadač
Kamera
E-mail. Program pre príjem, spracovanie a odosielanie e-mailov.
7
G-mail. Program pre príjem, spracovávanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom účtu
Google.
Google Maps. Program pre prezeranie máp a satelitných snímok – plánovač trás.
Skype. Program pre chatovanie s ostatnými užívateľmi Skype a telefonovanie cez
Internet.
.
Twitter. Aplikácia pre Mikroblogovanie – umožňuje prezeranie verejných denníkov alebo
vytváranie vlastných verejných denníkov.
Facebook. Program pre prístup k sociálnej sieti Facebook.
Kalendár. Plánovanie rozvrhov – môže byť synchronizovaný s účtom Google
Vrecková kalkulačka
Čas. Zobrazenie času a nastavenie funkcií alarmu.
Nastavenia. Zmena základných nastavení zariadenia
Zvukový záznamník. Funkcia diktafónu.
Prehrávač videa.
Galéria. Triedenie prezeranie fotografií a videa.
8
E-book. Program pre čítanie a triedenie e-kníh.
Systémové nastavenia
Wi-Fi
Kliknite na ikonu hlavného rozhrania, vyberte “Internet connection manager”, kliknite na “Wi-Fi
settings”, vstúpte do rozhrania nastavení Wi-Fi a zapnite prepínač Wi-Fi (viď. obrázok).
•
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné bezdrôtové siete
•
Vyberte Vašu sieť.
•
Zadajte heslo, ak je vyžadované a pripojte sa k sieti pre získaní prístupu na Internet.
Prenesené dáta
Nastavení limitu prenosu dát.
Zvuk
Nastavenie hlasitosti a systémových zvukov.
9
Zobrazenie
Nastavení jasu, pozadia, šetriča obrazovky atď.
Úložisko
Zobrazení všetkých úložísk a miesta pre aplikácie vo vnútornej pamäti / SD kartách.
Batéria
Zobrazení výdrže batérie
.
Aplikácie
Zobrazenie nainštalovaných aplikácií.
Účty a synchronizácia
Synchronizácia Vami nastavených účtov.
Lokalizácia
Určení Vašej polohy pomocou Internetu.
Zabezpečenie
Nastavenie zabezpečenia obrazovky/Šifrovanie/Hesla atď.
Jazyk a vstup
Nastavení Vami požadovaného jazyka zariadenia a vstupného jazyka.
Záloha a reset
Obnovení výrobného nastavenia.
Dátum a čas
Nastavenie dátumu a času zariadenia.
Uľahčenie
Nastavení písma, automatické rotácie atď.
10
Vývojárske nastavenia
Zobrazenie polohy kurzoru, aktualizácia obrazovky, využitie CPU atd.
Informácie o tablete
Zobrazení čísla modelu, verzie atd.
USB Pripojenie
Môžete pripojiť zariadenie k počítaču, použiť ako prenosný disk a otvoriť akékoľvek súbory
uložené na tomto zariadení.
Prezeranie Internetu
Stlačte túto ikonu pre otvorenie Internetového prehliadača. Google je nastavený ako
počiatočná úvodná stránka. Stlačte vstupné pole pre zobrazenie klávesnice:
Po vloženie adresy webovej stránky, stlačte toto tlačidlo pre otvorenie stránky.
11
Odstránenie možných problémov
Problém
Riešenie
Zariadenie sa samé vypne po niekoľkýchSkontrolujte stav nabitia batérie.
sekundách
Nepočuť zvuk.
Nastavte hlasitosť.
Skontrolujte, či nie je audio súbor poškodený.
Obtiažne viditeľná obrazovka v jasnomNastavte
jas
displeja
v systémovom
menu.
Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle.
svetle.
Dáta na displeji sú poškodené alebo ichPoužit tenký predmet ako je papierová spona na
program nepodporuje správne.
resetovanie zariadenia.
Nie je možné kopírovať súbory doSkontrolujte, či je zariadenie pripojené správne k PC.
zariadenia.
Skontrolujte, či nie je pamäť plná.
Skontrolujte, či nie je poškodený USB kábel.
Toto zariadenie nelikvidujte ako bežný domáci odpad.
Recyklujte ho na
príslušných miestach. Informujte sa na miestnej správe.
12
Partnerské servisné strediská
Srbsko
ET Servis d.o.o. Beograd
Member of Logo d.o.o.
Group Bulevar kralja Aleksandra 261
11000 Beograd. Srbija
+381 11 2042 109,+381 11 2042 101
www.etservis.rs
[email protected]
Ukrajina
Service Center "KROK-TTC"
ul. Geroev Dnepra 2A
04212, Kiev, Ukraine
+380 800 504 504
[email protected]
Chorvátsko
PlayCom
Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb
+385 01 5618 433,+385 01 6184 115,
+385 01 6184 115
Skype : PlayCom - HR
[email protected]
www.playcom.hr
Rumunsko
S.C. Cordon Electronics S.R.L.
Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5
Bucuresti, Romania
+40 372324762, +40 213009905,
+40 721909190, +40 740209932
[email protected]
www.cordongroup.ro
Slovinsko
TopTime d.o.o.,
Litostrojska cesta 44f, Ljubljana
[email protected]
i tel: +386 1 600 50 20
www.toptime.si
13
Download

TAB R70 Návod na obsluhu