KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
SHA-104.V2
SHA-108.V2
1
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
OBSAH
Kapitola 1. Vlastnosti ................................................................................................................................................. 5
Kapitola 2. Panel ........................................................................................................................................................ 6
2.1. Čelní panel....................................................................................................................................................... 6
2.1.1. 4-CH čelní panel ....................................................................................................................................... 6
2.1.2. 8-CH čelní panel ....................................................................................................................................... 7
2.2. Zadní panel...................................................................................................................................................... 8
2.3. Dálkové ovládání ............................................................................................................................................. 9
Kapitola 3.Instalace ................................................................................................................................................ 11
3.1. Instalace(HDD) .............................................................................................................................................. 11
3.2. Připojení kamery a monitoru ........................................................................................................................ 12
3.3. Připojení napájení ......................................................................................................................................... 12
3.4. Diagram přiojení: .......................................................................................................................................... 13
Kapitola 4. OSD menu.............................................................................................................................................. 14
4.1. Struktura OSD menu(4CH) ............................................................................................................................ 14
4.1.1. Struktura OSD menu(8CH) ..................................................................................................................... 15
4.2. Symboly na hlavní obrazovce ...................................................................................................................... 16
4.3. Nastavení pop-up menu................................................................................................................................ 17
4.3.1. Zámek menu........................................................................................................................................... 17
4.3.2. Split Windows (pouze pro 8 CH) ............................................................................................................ 18
4.3.3. PTZ řízení ................................................................................................................................................ 18
4.3.3.1. Pohyb(PTZ) ...................................................................................................................................... 20
4.3.4. PIP Mode................................................................................................................................................ 20
4.3.5. Vyhledávání ............................................................................................................................................ 21
4.3.6. Záznam(manuální).................................................................................................................................. 21
4.3.7. Start Rotate(SEQ/CHANNEL AUTO SWITCHING) .................................................................................... 22
4.3.8. Výběr GUI výstupu.................................................................................................................................. 22
4.4. Hlavní menu(Zobrazení) ................................................................................................................................ 23
4.5. Hlavní menu (Záznam) .................................................................................................................................. 24
4.6. Hlavní menu (Síť)........................................................................................................................................... 27
4.7. Hlavní menu (Vyhledávání/Přehrávání) ........................................................................................................ 34
4.7.1. Hlavní menu (Vyhledávání/Log/Export)................................................................................................. 36
4.8. Hlavní menu (Správa zařízení)....................................................................................................................... 39
4.8.1. H.D.D & ALARM Setup............................................................................................................................ 39
4.8.2. Email Alarm oznámení ........................................................................................................................... 43
4.9. PTZ & Mobil.tel. - nastavení .......................................................................................................................... 49
4.10. Motion Detection - nastavení ..................................................................................................................... 52
4.11. Hlavní menu - nastavení.............................................................................................................................. 54
【System/Osobní zona/Čas/Heslo/Video/Jazyk/Údržba】................................................................................. 54
2
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Kapitola 5. Síťový přístup(vzdálený) ........................................................................................................................ 64
5.1. IE - nastavení ................................................................................................................................................. 64
5.2. Webové přihlášení(IE prohlížeč) ................................................................................................................... 64
5.3 Kontrolní panel(Live view).............................................................................................................................. 65
5.4. Nastavení(Vzdálený přístup) ......................................................................................................................... 67
5.4.1. Struktura vzdáleného přístupu............................................................................................................... 67
5.4.2. Display Setup.......................................................................................................................................... 68
5.4.3. Plánovač záznamu: ................................................................................................................................. 69
5.4.4. Alarm - nastavení ................................................................................................................................... 71
5.4.5. Síť ........................................................................................................................................................... 71
5.4.5.1. Statická IP ........................................................................................................................................ 72
5.4.5.2. DHCP................................................................................................................................................ 72
5.4.5.3. PPPoE............................................................................................................................................... 73
5.4.5.4. DDNS ............................................................................................................................................... 74
5.4.5.5. Email - nastavení ............................................................................................................................. 75
5.4.6. Zařízení (H.D.D/PTZ/Mobil.tel./Detekce pohybu) .................................................................................. 76
5.4.7. System - nastavení(Heslo/DST)............................................................................................................... 78
5.4.7.1. System - nastavení........................................................................................................................... 78
5.4.7.2. Oprávnění(Správa hesel) ................................................................................................................. 78
5.4.7.3. DST nastavení .................................................................................................................................. 79
5.4.7.4. Systemové informace ...................................................................................................................... 80
5.5. Místní nastavení............................................................................................................................................ 80
5.6. Přehrávání(IE prohlížeč): ............................................................................................................................... 81
5.6.1. Odhlášení ............................................................................................................................................... 83
5.7. Přístup přes mobilní telefon.......................................................................................................................... 84
5.7.1. Nastavení mobil.tel. ............................................................................................................................... 84
5.8. Instalace a funkce (Windows® Mobile Phones)............................................................................................ 86
5.9. Instalace a funkce (Symbian® Phones) ......................................................................................................... 90
5.10. Instalace a funkce (iPhone®)....................................................................................................................... 94
5.11. Instalace a funkce (Blackberry Mobile) .................................................................................................... 101
5.11.1. Instalace ............................................................................................................................................. 101
5.11.2. Nastavení a provoz ............................................................................................................................. 103
5.12. Android mobil.tel. ..................................................................................................................................... 108
Forwarding portů pro mobilní telefony ............................................................................................................. 113
Kapitola 6. Specifikace ........................................................................................................................................... 116
Appendix A – Tabulka časových zón................................................................................................................... 117
Appendix B – Nástroje pro přehrávání............................................................................................................... 119
Instalace (Utility Software/Aplikace )............................................................................................................. 119
Playback Player (přehrávač) ........................................................................................................................... 123
Přehrávání a záloha souborů.......................................................................................................................... 123
Appendix C- Výpočet času záznamu .................................................................................................................. 124
Appendix D- Použití Free DDNS Kguard ............................................................................................................. 125
3
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Appendix E- Použití free DDNS z internetu ........................................................................................................ 128
Appendix F- Struktura OSD menu ...................................................................................................................... 134
Appendix G- FAQ Prblémy a řešení .................................................................................................................... 135
Appendix H – Ověřené e-mailové servery ......................................................................................................... 136
Appendix I- Přehled podporovaných USB zařízení ........................................................................................... 136
Appendix J- 3G Mobil.tel. místní servisní centrum .......................................................................................... 136
Appendix K – Přehled podporovaných mobilních telefonů ............................................................................... 137
Appendix L – Přehled podporovaných HDD ....................................................................................................... 140
4
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Bezpečnostní opatření
Nedotýkejte se živých elektrických částí.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem se lze vyhnout.
Postupujte podle doporučených postupů uvedených níže. Špatnou instalací,
nesprávným uzemněním, a nesprávný provoz a údržbu elektrických zařízení jsou vždy zdrojem nebezpečí. Nepokoušejte se instalovat
zařízení venku, když je silný vítr a déšť .
Neinstalujte zařízení venku při dešti.
Nepokoušejte se instalovat nebo provozovat žádné zařízení během bouřky.
Vždy zemněte všechny elektrická zařízení a pracovní plošinu.
Zabraňte náhodnému úrazu elektrickým proudem. Připojte napájecí zdroj, rozvaděče, a pracovní platformu na schválené elektrické
uzemnění. Vždy používejte správný průřez
kabelu.
Trvalé přetížení může způsobit selhání kabelu a způsobit zranění elektrickým proudem či požár.
Udržujte kabely a
konektory v dobrém stavu.
Nesprávné nebo opotřebované elektrické přípojky mohou způsobit zkrat a mohou zvýšit pravděpodobnost úrazu elektrickým
proudem. Nepoužívejte opotřebované, poškozené, nebo holé kabely. Vždy
se vyhněte živému napětí .
Vysoké napětí zvyšují vážnost úrazu elektrickým proudem. Vždy noste izolační rukavice při nastavení zařízení.
Pívo elektrické energie by měl být vypnout při jakékoliv úpravách na zařízení.
Vždy používejte ochranný oděv, jako je dlouhý rukáv a kalhoty při instalaci nebo odebrání zařízení. Noste vždy
vysokou, padnoucí obuv.
Používejte vždy čisté oblečení bez tuku nebo oleje.
Vždy nosit dlouhé kalhoty nebo džíny při instalaci nebo odebrání zařízení.
Vždy noste bezpečnostní přilbu nebo ochranu hlavy a bezpečnostní obuv před zahájením prací. Vždy udržujte
zařízení v suchých místech.
Vždy používejte bezpečnostní postroje / pásu při práci na vysokých místech. Vždy používejte suché oblečení a
vyhněte se vlhkosti a vodě.
Vždy používejte bezpečnostní vestu, při práci v noci. Ujistěte se, že všechny elektrické spoje jsou těsné,
čisté a suché.
Ujistěte se, že jste dobře izolovaní a bez elektrického náboje.
Vždy používejte suché rukavice,boty s gumovou podrážkou , nebo stůjte na suchém místě.
Vždy dodržujte uznávané bezpečnostní normy.
Používejte ochranné pomůcky.
Vždy mějte v dosahu další osobu, zvláště při práci ve tmavých místech, se špatnou ventilací a ve výškách.
Ujistěte se, že jste dobře chráněni proti elektrickému záření, mechanickému poškození, nebo jinému neštěstí.
Ujistěte se, že polarita drátu je správná, před instalací zařízení.
Vždy zacházejte s opatrností.
Nezakrývejte ventilační zařízení.
Nepokládejte magnetické části v okolí zařízení.
Nepokládejte předměty na horní části zařízení.
1
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Warning
To je symbol pro označení potenciální nebezpečí, riziko nebo stavu vyžadující zvláštní pozornost.
Uživatel musí dbát důležitých provozních nebo servisních pokynů.
Caution
Symbol blesku se šipkou , v rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele, že je v blízkosti
nebezpečné napětí.
2
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Prohlášení u shodě FCC
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC.
Provoz musí splňovat následující dvě podmínky:
Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení,
které může způsobit nežádoucí provoz.
FCC UPOZORNĚNÍ!
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel komise FCC.
tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech.
Tyto limity jsou navrženy
Toto zařízení generuje, používá a může
vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové
komunikace. Nicméně, není žádná záruka, že nedojde k interferenci při konkrétní instalaci.
nebo televizního příjmu,
Pokud toto zařízení způsobuje rušení rádiového
lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení.
3
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
TATO PUBLIKACE TAK " JAK JE "BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ALE BEZ
OMEZENÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO PORUŠENÍ PRÁVA TŘETÍ OSOBY.
TATO PUBLIKACE MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ZMĚNY
MOHOU BÝT DOPLŇOVÁNY KDYKOLIV PRO ZLEPŠENÍ TÉTO PUBLIKACE A/NEBO SOUVISEJÍCÍCH PRODUKTŮ.
Zánik záruky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IN NO EVENT SHALL THE SUPPLIER BE ABlE TO ANY PARTY OR ANY PERSON, EXCEPT FOR REPLACEMENT OR REASONABLE
MAINTENANCE OF THE PRODUCT, FOR THE CASES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWINGS:
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ dodavatel LIABLBE ŽÁDNÉ STRANĚ nebo osobě, kromě výměn nebo údržbě výrobku, pro případy,
VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA následující:
 ANY DAMAGE OR LOSS, INCLUDING BUT WITHOUT LIMITATION, DIRECT OR INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR
EXEMPLARY, ARISING OUT OF OR RELATING TO THE PRODUCT;
 jakékoli poškození nebo ztrátu, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, přímý nebo nepřímý, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNý NEBO
PŘÍKLADNÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO týkající se produktu
 Veškerá zranění osob nebo poškození vzniklá používáním přístroje neoprávněnou osobou ;
 Neautorizované rozebírání, opravy nebo úpravy zařízení uživatelem;
 ANY PROBLEM, CONSEQUENTIAL INCONVENIENCE, OR LOSS OR DAMAGE, ARISING OUT OF THE SYSTEM COMBINED
WITH THE DEVICES OF THE THIRD PARTY;
 ANY CLAIM OR ACTION FOR DAMAGES, BROUGHT BY ANY PERSON OR ORGANIZATION BEING A PHOTOGENIC
SUBJECT, DUE TO VIOLATION OF PRIVACY WITH THE RESULT OF THAT SURVEILLANCE-CAMERA’S PICTURE,
INCLUDING SAVED DATA, FOR SOME REASON, BECOMES PUBLIC OR IS USED FOR THE PURPOSE OTHER THAN
SURVEILLANCE.
4
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Chapter 1. Vlastnosti
Accessaries:
CD 1ks
Dálkové ovládání 1ks
Nap. zdroj 12V/3A
5
Všechna práva vyhrazena
1ks
Myš 1ks
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Kapitola 2. Čelní panel
2.1. Čelní panel
2.1.1. 4-CH čelní panel
1
2
3
4
5
7
6
8
Marks
9
10
12
11
13
15
18 19
14 16 17
20
No.
Key/Indicator
Functions
1
CH1
Zobrazení kanálu 1 do režimu celé obrazovky
2
CH2
Zobrazení kanálu 2 do režimu celé obrazovky
3
CH3
Zobrazení kanálu 3 do režimu celé obrazovky
4
CH4
Zobrazení kanálu 4 na celou obrazovku
5
QUAD
Pro dělené zobrazení
6
REC
Start manuálního nahrávání
7
REW

Pohyb doleva / Rewind (to také může být použit pro přepínání
OSD ovládacího panelu )
8
PAUSE

Pauza / přehrávání snímek po snímku
9
PLAY

Vstup do režimu přehrávání / PLAY tlačítko
10
FWD

Pohyb doprava / přehrávání vpřed
11
STOP

Zastavení přehrávání / zastavení ruční nahrávání
12
LEFT

Vstupte do hlavního menu nebo opuštění menu
13
UP

Nahoru
14
DOWN

Dolů
15
RIGHT

Pohyb doprava / přehrávání vpřed
16
SEL/PTZ
SEL/PTZ
Vejít do systému menu / tlačítko upravit / vstup do PTZ režimu
17
MENU/ESC
MENU/ESC
Vchod do menu, východ z menu
18
HDD indicator
HDD
HDD indikátor
19
Power indicator
PWR
Indikátor zapnutí
20
IR Receiver
IR přijímač
6
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
2.1.2. 8-CH Čelní panel
1
2
3
4
5
7
6
8
Marks
9
10
12
11
Functions
13
15
18 19
14 16 17
20
No.
Key/Indicator
1
SEARCH
Vchod do systémového podmenu
2
CH-
Přepnout na předchozí kanál
3
CH+
Přepnout na následující kanál
4
ALL CH
Přepnutí zobrazení 4/8
5
MUTE
Audio mute klávesa
6
REC
Start manuálního záznamu
7
REW

Pohyb doleva / rewind( to také může být použit pro přepínání
OSD ovládacího panelu )
8
PAUSE

Pauza / přehrávání snímek po snímku
9
PLAY

Vstup do režimu přehrávání / PLAY tlačítko
10
FWD

Pohyb doprava / přehrávání vpřed
11
STOP

Zastavení přehrávání / zastavení ruční nahrávání
12
LEFT

Pohyb doleva / přehrávání vpřed
13
UP

Vstupte do hlavního menu nebo opuštění menu
14
Down

Dolů
15
RIGHT

Pohyb doprava / přehrávání vpřed
16
SEL/PTZ
SEL/PTZ
Vstup do systémového podmenu/ edit tlačítko / vstup do PTZ
modu
17
MENU/ESC
MENU/ESC
Vstup do systemovéhomenu, výstup z menu
18
HDD indicator
HDD
Nepřetržité blikání HDD signalizuje přístup na disk
19
Power indicator
PWR
Zelený indikátor zapnutí přístroje
20
IR Receiver
IR přijímač
7
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
2.2. Zadní panel
4-CH DVR
8-CH DVR
No.
Connector
Functions
Video input
4CH: Připojte CH1 -4 video vstupní zařízení ( BNC )
8CH: Připojte CH1 -8 video vstupní zařízení ( BNC )
Video output
Připojte monitor výstup ( BNC )
Audio Input
4CH DVR: 4CH audio vstup ( RCA )
8CH DVR: 4CH audio vstup ( RCA )
Audio Output
4CH DVR: 2CH audio výstup ( RCA )
8CH DVR: 2CH audio výstup ( RCA )
5.
Ethernet
Ethernet LAN, Ethernet ( RJ45 )
6.
VGA output
Připojte VGA monitor
7.
USB Mouse
Připojte USB myš
8.
USB device
Připojte USB zařízení (flash, HDD …)
9.
RS-485
RS485 interface
10.
Power
Připojte napájení DC12V/3A
1.
2.
3.
4.
8
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
2.3. Dálkové ovládání
1
2
1-8
Výběr kanálu 1-8 ; Numerické klávesy
9、0
Numerické klávesy(Klávesa”0” může být
použita pro přepnutí OSD )
3
ALL
Zobrazit všechny kanály
4
Menu
Vstup/Exit Hlavní menu
5
Nahoru
6
Dolů
7
Vlevo/ Vpravo
8
SEL
Výběr / Edit
9
Rewind
10
Play , vstup do vyhledávání záznamů
11
Forward
12
Manuální záznam
13
Pause / posun po snímcích
14
Stop manuálního nahrávání/přehrávání
15
Audio
Použití myši
16
Mute
Můžete použít myš místo předního
panelu nebo dálkového ovladače pro obsluhu zařízení.
Klikněte levým tlačítkem
Klikněte pravým tlačítkem
myši
Double-click
tlačítkem
Nedefinováno
Nedefinováno
V nabídce OSD, klikněte levým tlačítkem a vyberte nebo editujte
V live režimu zobrazení, kliknutím pravým tlačítkem zobrazí pop -up menu
V hlavním menu nebo podmenu , kliknutím pravého tlačítka se ukončí současné
nabídky.
levým
Double-Click na obraz kanálu zobrazí kanál na celou obrazovku, poklepáním kliknutím opět se displej vrátí k zobrazení všech kamer
Použití myši přetáhnout
čáru
V motion modu, vybírá tato funkce prostor pohybu , dale používáme při nastavení
barev a hlasitosti.
Virtuální klávesnice ( myš )
Při použití myši, můžete zadat určité hodnoty pomocí virtuální klávesnice na obrazovce.
Virtuální klávesnici využijete při zadávání uživatelského jména a hesla.
1. Klikněte na možnosti nebo pole, jako je pole ID uživatele a heslo.
2. Klepněte na tlačítko 0 ~ 9 zadáte požadované číslice.
3.
Klepněte na tlačítko
pro přepínání mezi číslicemi, velká a malá
písmena a další znaky ( pouze u některých nastavení )
4.
Klikněte na
Backspace / Delete.
Poznámka: Tlačítka se změní z oranžové na bílou, když vyberete tlačítko
kurzorem myši.
5.
Klepněte na tlačítko
9
pro vstup / potvrzení a zavřete
virtuální klávesnici.
www.kguardsecurity.com
Všechna práva vyhrazena
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Virtuální klávesnice ( dálkové ovládání )
* Stiskněte tlačítko "SEL " tlačítko pro vstup do buňky.
* Stiskněte tlačítko "SEL " znovu tlačítko zrušení virtuální klávesnice.
10
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Kapitola 3. Instalace
3.1. Instalace(HDD)
NEINSTALUJTE nebo nevyjímejte HDD při zapnutém DVR!
Krok 1.
Povolte šrouby na levé a pravé straně.
Krok 2. Odstraňte kryt zatlačením zpět a zvedněte jej, mírně.
Krok 3.
Připojit SATA H.D.D. ( dat kabel a napájecí kabel ).
11
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 4.
Nainstalujte HDD na držáku, připevnit pevně šrouby .
Krok 5. Zkontrolujte, zda jsou konektory správně připojeny a nejsou uvolněné kabely, pak nainstalujte
kryt, následně šrouby .
3.2. Připojení monitoru a kamer
Připojte kabel kamery do video vstupu DVR, a z video výstupu DVR na monitor přes konektor BNC, nebo v
případě, že kamera je typu PTZ dome, můžete se připojit konektor RS485.
3.3. Připojení napájení
Používejte prosím pouze napájecí adaptér dodaný s DVR.
12
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
3.4. Schéma zapojení:
4 kanálové DVR
8 kanálové DVR
13
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Chapter 4. OSD Display
4.1. Struktura OSD menu (4CH)
14
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.1.1. Struktura OSD menu(8CH)
15
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.2. Symboly na hlavní obrazovce(Recording Alarm)
Symbol v hlavní obrazovce:
Symbol/ikona
Funkce
Zaznamenán pohyb
HDD ztráta, HDD plný
Video je nahráváno
Ztráta videa
Video Loss
16
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.3. Nastavení pop-up menu
4.3.1. Zamykání menu
Pro zabezpečení vašeho systému, systém má speciální funkci pro ochranu vašeho OSD.
Krok 1.
Povolte heslo a zadejet helo/už. Jméno pro systém.
Krok 2.
Klikněte na tlačítko ” Zámek” a OSD se zamkne..
17
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.3.2. Split Windows (pouze pro 8 CH)
Jsou 3 mody pro split windows(dělený náhled):
1. CH 1-4
2. CH 5-8
3. CH 1-8
4.3.3. PTZ řízení
18
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
All Functions
Pointer
Auto Pan
Chcete-li zvolit směr PTZ.
Uprostřed kruhu je autopan PTZ.
Zoom in/zoom out
Focus
Iris
Speed
Channel select
EXIT
GOTO PRESET
POINT
SET
Pro výběr kanálu PTZ kamery.
Pro návrat k předchozí starně nebo exit..
Jít na přednastavený bod.
Dovoluje nastavit specifický bod PTZ kamery.
Umožňuje také nastavit kameru na fixní bod.
Note: Až 255 přednastavených bitů pro DVR mohou být uloženy. Nicméně, skutečné množství přednastavených se
liší v závislosti na výkonu PTZ.
CLEAR
SAVE
Total
Smyže vybrané nastavení.
Uloží přednastavený bod.
Nastavuje přednastavené množství bitů.
Pre
Označuje průchod výchozím bodem. Systémový výchozí bod je 01.
STP
Nastavuje čas zastavení pro každý bod.
Pokud byste chtěli použít funkci PTZ , musíte nejdříve nastavit paramety PTZí.
Pro více informací o PTZ, viz bod 4.9.
19
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.3.3.1. Pohyb(PTZ)
Tato funkce umožňuje spustit pohyb(korzování) PTZ kamery.
4.3.4. PIP mód
20
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.3.5. Vyhledávání
Můžete vstoupit do menu [Vyhledávání záznamu] a najít/přehrát zaznamenanou historii.
Pro více informací o záznamu vyhledávání naleznete v sekci 4.7.
4.3.6. Záznam(Manuální)
START manuálního záznamu
STOP manuálního záznamu
21
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.3.7. Start Rotace(SEQ/CHANNEL AUTO SWITCHING)
Tato funkce umožňuje přepínání kanálů automaticky.
4.3.8. GUI výběr výstupu
Tato funkce umožňuje zvolit výstupní rozhraní mezi 2 monitory ( VGA nebo BNC ).
22
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.4. Hlavní menu – nastavení (Zobrazení)
Můžete si nastavit, zda každý kanál, bude nebo nebude zobrazován při Live zobrazení a/ nebo režimu záznamu a zdase
bude zaznamenávat do historie záznamu. Také si můžete zadat název pro každý kanál.
Můžete upravit jas, sytost, kontrast a odstín parametry každého kanálu po vstupu menu [Barva ].
Krok 1. Klikněte na obrazovce nebo stiskněte tlačítko “Menu”
Click
Stiskněte , , ,
klávesy na čelním panelupro pohyb kurzoru, pak stiskněte “SEL” pro potvrzení.
Nebo klik levým tlačítkem myši pro výběr a vstup do menu.
Stiskněte “ESC” nebo pravé tlačítko myši pro návrat do předchozí obrazovky.
23
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.5. Hlavní menu(Záznam)
24
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Funkce
Record setup
Umožňuje nastavit záznam (Povolit / Zakázat) pro každý kanál.
Quality
Obsahuje 3 nastavení – Nejlepší, Dobrý and Normal.
Frame rate setup
Obsahuje 2 nastavení – Pevný a manuální.
Klikněte na【Manuální】 a poté na tlačítko [rychlost snímkování] , můžeta nastavit
rychlost FPS pro každý kanál.
Audio
Umožňuje zap/vyp audio.
Mode
Umožňují vybrat záznam režimy, včetně Vždy a plánovaně.
Chcete-li zaznamenat 24 hodin denně zvolte v [Mode] na Vždy. Pro záznam podle
plánu, nastavení [Plán] .
Pack time
Čas, po kterém bude video spakováno do jednoho souboru..
(15, 30, 45 and 60 min)
Copy
Kopíruje nastavení do všech kanálů nebo do vybraného kanálu.
Nastavení plánu záznamů
Pro výběr kanálu.
Použijte myš pro nastavení data a časů, jsou 3 typy záznamů :
Alarm : červený / Normalní záznam: zelený /Bez záznamu: nic
25
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Kopíruje nastavení pro všechny nebo pro určitý kanál.
Stiskněte “Použít” pro uložení.
Nastavení rychlosti snímkování FPS
V této možnosti můžete nastavit počet snímků za sekundu, pokud počet snímků za sekundu, které
jste nastavili překročí systémové omezení, systém Vás o tom bude informovat.
Kopíruje nastavení pro všechny nebo pro určitý kanál
Info:
26
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.6. Hlavní menu (Síť)
27
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Typ adresy
Port připojení DVR
Http port
28
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Popis:
DVR umožňuje prohlížení videa přes síť na dálku, takže můžete ovládat DVR vzdáleně, včetně
monitorování, nahrávání, přehrávání nebo při zálohování.
K dispozici jsou 4 druhy nastavení sítě v DVR:
DHCP
PPPoE
Static IP
DDNS(Dynamic DNS)
All Functions
Dynamic Host Configuration Protocol ( DHCP ) je automatický konfigurační
protokol používaný v sítích IP.
Point-to -Point Protocol over Ethernet ( PPPoE ) je síťový protokol pro
zapouzdření Point-to - Point Protocol ( PPP ) rámců uvnitř ethernetové rámce.
Statická IP je definována jako " pevná IP adresa ", který zůstává v jednom
počítači po delší časové období.
Dynamické DNS je metoda, protokol, nebo síťová služba, která poskytuje
možnost pro síťové zařízení, například směrovače nebo počítačový systém na
bázi internetového protokolu Suite, oznámit změnu názvu domény serveru v
reálném čase, aktivní konfigurace DNS , jeho nakonfigurováné názvy hostitelů,
adresy nebo jiné informací uložené v DNS.
Pokud máte nějaké otázky k internetu, obraťte se na místní ISP ( Internet Service Provider).
* Použití free DDNS, naleznete v příloze D.
Systém se 2 DNS server možnostmi vstupů, DDNS Server 1 pro hlavní server & DDNS Server 2
pro vedlejší server. Prosím, kontaktujte svého poskytovatele ISP , pro správné DDNS Server
parametry.
Pokud váš DVR je spojena s routerem, postupujte prosím podle návodu níže:
29
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Příručka Port Forwarding :
Pro přístup k DVR ze vzdáleného místa potřebujete, aby router předal porty 80 a 9000, na IP adresu DVR.
Krok 1. Připojte router k DVR a zapněte DVR.
Krok 2.
Přejděte na webové stránky: http://portforward.com/kguard/
Krok 3.
Klikněte na ” KGuard KG-SHA DVRs (for DVRs that start with KG-SHA) ”
Krok 4.
Klikněte na modelu routeru, který je připojen k DVR.
30
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 5.
Klikněte na “click here to skip this advertisement” s pro výuku přesměrování portů ( V pravém horním
rohu obrazovky ).
* Portforward.com- zdarma pouze pokyny k instalaci portforwarding.
Poté, co se objeví reklamní stránka, klikněte prosím na:
Po otevření webových stránek: http://portforward.com/kguard/, uvidíte reklamu na placené nastavení
portu routeru. Nemusíte tento software kupovat. Nad reklamou je link na přeskočení reklamy,
dostanete se k instrukcím, které jsou zdarma. Pokud Vás software zaujme, můžete si jej koupit, ale
instrukce pro nastavení portforwardingu jsou zdarma.
Krok 6.
Krok 7.
Po dokončení procesu port forwarding, můžete zkontrolovat port, zda je otevřený nebo ne.
Přejděte na stránku: http://www.canyouseeme.org/
31
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 8.
Krok 9.
Zadejte číslo portu, které předáváte (forward)
*Například: port 80.
Klikněte na
tlačítko pro ověření jestli je port otevřený nebo ne.
* Pokud byl forwarding úspěšný , zobrazí se webová stránka:
32
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Open port success
* Pokud byl forwarding neúspěšný , zobrazí se webová stránka::
Open port failed
Pokud nemůžete použít výchozí HTTP port 80 or 9000, z důvodu, že port byl obsazený jiným
programem, nebo je blokován provozovatelem služby, můžete použít jiný port
Pokud tak učiníte, pak
je třeba, aby předal IP adresu router na jiný port, port změnit v nastavení DVR SÍŤ, a musíte přidat číslo
portu, IP adresy. Například, jestli chcete nastavit HTTP port na 85, IP adresa 192.168.3.103:85.
33
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.7. Hlavní menu(vyhledávání/přehrávání)
* Klikněte na tlačítko "Search" jako první.
* Dvakrát klikněte na zadané datum a čas,
který potřebujete k přehrávání
a poté klikněte na " playback "tlačítko.
* Klikněte na " Detail souboru "
*Obrázen přehrávání
34
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
* Vyberte typ video a
pak
potvrďte
soubor, který chcete
zálohovat.
* Vložte USB zařízení a
pak klepněte na
tlačítko " Záloha ".
35
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.7.1. Hlavní menu(Vyhledávání/Log/Export)
* Můžete exportovat video informací z protokolu (text).
* Klikněte na " log "
tlačítko pro
vyhledávání
informací o videu.
36
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
* Klikněte na tlačítko
"Hledat" uvedeného
typu záznamu pro
vyhledávání informací o
videu.
* Klikněte na
"Export " tlačítko
pro export videa
informací.
* Před provedením
exportu, prosím
vložte USB zařízení.
37
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
All Functions
Channel
Umožňuje vám vybrat kanál ( y ) které chcete prohledávat..
Time Search
Na obrazovce Video vyhledávání, může uživatel vyhledat konkrétní datum a čas pro
nahrávání a zobrazení v režimu přehrávání. To je užitečné pro nalezení
konkrétního záznam např. incidentu, pokud znáte datum a čas kdy němu došlo.
Date Search
Na obrazovce Video Search, může uživatel vyhledat všechny záznamy v určitý den.
Chcete-li spustit vyhledávání videa, zvýrazněte a vyberte datum číselného pole, a
potom klepněte na příkaz Detail časový rozsah konkrétní datum, spustí systém
přehrávání od prvního zadaného času.
Playback Mode
Můžete použít pro ovládání přehrávání rychlosti (X2, X4 and X8), pomalé přehrávání
(1/2, 1/4 a 1/8 rychlosti), Play, Pause/Frame, Rewind(X2, X4 a X8).Když skončí
přehrávání , DVR se vrátí do předchozího menu.
File List
Klikněte na tlačítko " Seznam souborů " pro vstup do "Listing souborů " obrazovky,
video nahrávky se objeví na obrazovce.
Můžete filtrovat záznamy, které chcete zobrazit v režimu záznamu Kanál nebo na
základě data a času vyhledávání.
LAST (Last page)
Klikněte na tlačítko “Poslední strana” pro skok na poslední stranu.
ALL (Select All)
Umožňuje vybrat všechny události na aktuální stránce.
INVERSE (Select Invert)
Umožňuje vybrat jiné události na aktuální stránce, s výjimkou těch, které jste právě
vybrali (inverze výběru)
Backup
V " Seznam souborů ", pokud si přejete zálohovat záznamy, prosím, zaškrtněte
Check-box" Vybrat " , který odpovídá záznam a klikněte na tlačítko " Zálohovat " .
1. Záložní soubor bude uložen jako formát H264, můžete přehrávat soubory nahrané pomocí programu
Player, který je dodáván s DVR nebo pomocí IE prohlížeče.
2. Ujistěte se, že jste připojili zálohovací zařízení, stejně tak USB a DVD, před zálohováním.
First
První Klikněte na " První " tlačítko, zpět na první stranu.
PREV (Previous page)
Klikněte na tlačítko " Předchozí stránka " pro přechod na předchozí stránku
( kromě první stránky ).
NEXT (Next page)
Klikněte na tlačítko " Další strana " pro zobrzení následující strany (kromě
poslední stránky ).
Log Search
Na obrazovce záznamu vyhledávání, klepněte na tlačítko "
Log Search" vyskočívyhledávací obrazovka protokolu.
Klikněte na tlačítko "Hledat" v dolní části rozhraní pro
vyhledávání všech záznamů, které potřebujete.
Export
Uživatel může exportovat všechny záznamy, které byly prohledávány do USB zařízení a uložit je jako *. TXT formát.
Před exportem protokolů, prosím, zkontrolujte, zda máte připojeno USB zařízení .
Po úspěšném exportu klikněte na tlačítko "OK".
38
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.8. Hlavní menu (Správa zařízení)
4.8.1. Nastavení H.D.D & ALARM
39
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
HDD Management
Pokud je k DVR připojený HDD, systém automaticky detekuje HDD a požádá o formátování HDD.
funkce " H.D.D - nastavení "
NO:Číslo HDD
TOTAL SPACE:
Kapacita pevného disku nebo volné místo na pevném disku.
TIME: Podle detailu videa / kvalita a počet snímků za sekundu, system zobrazuje čas, který vám
zbývá pro záznam na pevném disku.
OVERWRITE:
Zvolte " zap ", systém automaticky přepisuje nejstarší nahrávky když je pevný disk plný.
vyberte možnost " vyp", záznam se zastaví, jakmile bude pevný disk plný.
HDD FORMAT: Použít tuto volbu k formátování pevného disku, nemůžete nahrávat soubory na
pevný disk, dokud nebyl naformátován. Klepněte na tlačítko
pro spuštění
formátování.
USB FORMAT: Použijte tuto volbu pro formát USB zařízení.
Note: Je to důležitý první krok při konfiguraci DVR, aby se ujistili, že pevný disk ( HDD )pracuje
správně . Takže doporučujeme, aby jste použili formát HDD před prvním startem.
40
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Alarm Setup
funkce " Alarm Setup "
Channel: můžete vybrat jeden kanál, který chcete.
HDD Loss:
Když nastavení " bzučák " je v " ON " poloze a systém nemůže najít HDD nebo HDD není naformátovaný,
objeví se na obrazovce symbol “ ” a zazní bzučák .
HDD Space:
Když je " bzučák " v poloze "ON" a ne HDD nebude volné místo, bude bzučák aktivován.
Video Loss: Při nastavení [ bzučák ] na ON při odpojení kamery se zobrazí symbol " Video Loss " a zazní
41
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
zvuk. Při nastavení na OFF, uvidíte pouze " Video Loss " , ale bez zvuku.
Alarm Manage:
Alarm Output: můžete nastavit délku trvání poplachu při detekci pohybu (off, 10s, 20s, 40s, 60s);
Buzzer time:můžete nastavit délku trvání zvuku při detekci pohybu (0s, 10s, 20, 40s, 60s);
Alarm duration time: můžete nastavit prodlevu mezi alarmy (0s, 30s, 1minute,2minute,5minute);
Pre-record time: Můžete nastavit délku záznamu před alarmem (Off, on).
Full screen Alarm: Tato funkce je implicitně v pozici "OFF". Při spuštění detekce pohybu nebo externím
alarmu, bude příslušný kanál zobrazen na celou obrazovku.
Email:Tato možnost vám umožňuje při alarmu zaslat txt zprávu na zadanou e-mail.
Typ alarmu
Funkce
Video Loss
Pošle alarm, když DVR nemůže přijímat video signál ( např. poškození kamery,
poškození kabelu nebo při poruše napájení ).
Motion
Detection
Když objekt se pohybuje v oblasti detekce pohybu ,alarm se spustí.
nastavit úroveň citlivosti, aby vyhovoval potřebám aktuálního prostředí.
HDD loss
HDD space
Můžete
Když pevný disk není detekován (poškození HDD, porucha napájení )
Když je HDD plný, se alarm spustí.
42
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.8.2. E-mail Alarm oznámení
Vzhledem k tomu, kolik je typů a služeb ISP společnost celém světě, proto poskytujeme pro příklad
pouze 1-2 společnosti . Pokud máte nějaké otázky ohledně e- mailu, obraťte se na místního
poskytovatele služeb. Prosím, ujistěte se, že DVR již připojen k internetu:
Email
povolen.
musí
Pokud váš E- mail má
šifrování SSL, musíte
povolit.
port pro odesílání emailu.
Informace o odesílateli a
příjemci.
43
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Email
SSL
Povolit: Open
Povolit:Open
Funkce
Zakázat: Close
Zakázat: Close
SSL je bezpečnostní odkaz transportního protokolu. Můžete šifrovat komunikaci ( včetně
e-mailové ) pomocí protokolu SSL a tím zabraňuje hackerům monitorování vaší e-mailové
komunikaci a dokonce heslo. Prosím, povolte v e-mailových službách, pokud váš poštovní server
podporuje SSL.
SMTP Port
port SMTP serveru ( přesměrování server / Host )
Obecně platí, že port SMTP je 25, ale pro SMTP port G - mailový server je 465.
* pokud váš e- mail musí být ověřen SSL, port bude 465 ( výchozí hodnota ), a port 25 ( výchozí
hodnota ), je e-mailem bez ověření SSL.
SMTP server
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je internetový standard pro elektronickou
poštu ( e - mail ), přenos přes IP (Internet Protocol ) sítě.
Původní odesílatel ( přesměrování server / Host ).
Heslo původního odesílatele
Cílový příjemce alarmové zprávy ( target).
Sender
Sender PWD
Receiver
* Stiskněte
Te st
zkontrolovat, zda váš e-mail funkční.
Postupy nastavení:
Krok 1.
Krok 2.
Klikněte pravým tlačítkem myši, na hlavní menu
Click “Hlavní menu” .
Krok 3.
Klikněte na ikonu" Zařízení "
alarm ikona se schová.
44
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 4.
Klikněte na ikonu ”Alarm”
Krok 5. V bloku
“EMAIL” klikněte na ”Nastavení EMAIL “ .
Krok 6. Zvolte ”Povolit” pro SSL, v případě že E-mail server vyžaduje SSL ověření.
45
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok6.
Vložte “SMTP Port” pro odesílatele.
* Například: Výchozí hodnota Gmail SMTP port je 465, a jinak je 25.
Pokud používáte Gmail, zadejte port 465.
* Gmail je užit I v příkladu.
Krok 8. Zadejte “SMTP Server” svého e-mailu
Krok 9. Zadejte adresu “Odesílatel” .
Krok 10. Zadejte heslo ”Sender PWD” pro Email server.
Krok 11. Zadejte příjemce ”Příjemce” .
Krok 12.
Stiskněte tlačítko ”Použít” .
Po dokončení nastavení e-mailu, musíte povolit funkci detekce pohybu.
Krok 13. Stiskněte ikonu “Pohyb” a ověřte , že pohybový detektor je povolen.
46
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Motion Area
* Před nastavením Gmail, nastavte oblast pohybu.
【Červená: povolit】;【prázdný: zakázat】
* Pokud nepoužíváte službu Gmail, prosím, tento krok přeskočte.
Krok 14.
Přihlásit se Gmail a přejděte na " Nastavení forwarding a POP/IMAPpovolit IMAP”.
47
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Tento krok je pouze pro Gmail.
Krok 15. Nyní stáhněte zprávy a uvidíme, jestli obdržíte e -mail ( spolu s připojeným foto) z DVR.
48
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.9. PTZ & nastaveni mobil.tel.
Click
Click
49
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
PTZ Setup
funkce " PTZ nastavení "
PTZ protokol ( Pelco - D nebo Pelco - P )
Přenosová rychlost ( 1200, 2400, 4800, 9600 ),
Data bit ( 8, 7, 6 , 5 ),
Stop bit ( 1, 2 ),
Parita (None, lichá, sudá, Mark, mezera),
Adresa kód
Cruise(korzování)
* PTZ zařízení může být aktivováno pouze tehdy, kdyžje kanál v souvislosti s PTZ kamerou je vybrán.
Nastavení mobilního telefonu
50
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Funkce nastavení mobilního telefonu
Uživatelské jméno: uveďte uživatelské jméno DVR.
Uživatel heslo: uveďte uživatelské heslo DVR
Server port: Mobilní monitorovací port. Rozsah nastavení je mezi 1024 a 65535.
Vysvětlení: Prosím připojte k Internetu DVR před nastavením DVR čísla portu.
Uživatelské jméno a heslo, které zadáte nemůže být prázdný.
Měli byste povolit číslo portu serveru na routeru
* globální servisní středisko pro mobilní telefony, podívejte se do Apendix J.
* Pokud máte nějaké otázky ohledně mobilního telefonu, přejděte na
webové stránky a kontaktujte místní servisní středisko.
51
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.10. Nastavení detekce pohybu (motion detection)
52
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Nastavení pohybového detektoru
[ Detekce pohybu ] má tři oddíly, včetně stavu kanálu, citlivosti a oblasti pohybu.
funkce "Nastavení detekce pohybu ”
Kanál: Tato volba umožňuje povolit detekci pohybu na každém kanále.
SENSITIVITY: Tato volba umožňuje nastavit úroveň citlivosti detekce pohybu od vyšší k nízkým (8 je nejcitlivější)
MD AREA: Tato volba umožňuje vybrat oblast, která má být citlivá na pohyb.
Kanál je rozdělen na 15x10 ploch. Když nějaký objekt se
pohybuje v oblasti detekce pohybu, spustí se alarm.
53
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
4.11. Nastavení hlavního menu
【Systém / osobní zóna / čas / heslo / Video / jazyk / Údržba】
Menu "System " obsahuje:
Nastavení času, hesla, Audio / Video nastavení, vyberte jazyk, systémové informace. , osobní zóna a údržbu
systému.
Po vstupu do menu " systém ", můžete nastavit parametry, aby vyhovovaly Vašim potřebám.
* přepínání mezi VGA a OSD BNC je v sekci audio / video nastavení.
* Existuje 6 typů nastavení systému, jak je uvedeno níže:
54
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
ČAS / DATUM
Tlačítko NTP UPDATE
Tlačítko DST SETUP
DST SETUP týden/datum
55
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Můžete změnit systémové datum, čas, formát data a času a časové zóny, DST a NTP.
K dispozici jsou 2 typy DST, které si můžete nastavit.
1.
2.
Nastavení po týdnu
Nastavení podle data
Klikněte na tlačítko "Použít" k uložení nastavení.
Heslo
Tato volba vám umožňuje nastavit ID zařízení pro DVR a nastavit systémové heslo a práva.
Nová hesla budou k dispozici po kliknutí na tlačítko "Použít".
Pokud nastavíte Povolit heslo na " zap ", můžete nastavit heslo uživatele a heslo správce.
Heslo musí mít 6 znaků nebo přes.
Buttons
Functions
Pro zakázání nebo povolení hesla
Pro nastavení oprávnění pro ostatní uživatele.
1. Klikněte na "Heslo " ikonu pro vstup na stránku nastavení hesla.
2. Vyberte uživatele, které byste chtěli editovat.
* pro správce, nemusíte nastavovat oprávnění.
3. Klepnutím na tlačítko " oprávnění " nastavte oprávnění uživatele.
4. Klikněte na tlačítko "Použít" pro potvrzení nastavení.
5. Klikněte na tlačítko "Upravit" pro změnu hesla.
6. Povolit heslo.
7. Zadejte heslo.
8. Stiskněte tlačítko " Použít ", pro uložení hesla.
56
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Video/Audio Setup
57
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Video systém: umožní vám nastavit normu obrazu ( PAL, NTSC ).
VGA rozlišení: zahrnuje 4 možnosti rozličení 1280 × 1024,1024 x 768,800 × 600 a 1440 × 900.
Rotace: umožňuje zvolit čas rotace kanálů mezi 5s a 300s.
OSD Výstup: Umožňuje vybrat mezi video výstupem VGA / BNC / AUTO.
Výchozí v hlavní nabídce je na VGA výstupu.
Pokud máte potíže najít možnosti hlavní nabídky, použijte prosím následující řešení
Rozpětí nastavení
Klepněte na tlačítko [Hlasitost ] nebo [ Margin ] Možnosti v pravém dolním rohu - Video / Audio obrazovku pro
nastavení hlasitosti a / nebo rozsahu
58
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Privacy Zone
*The total area of privacy zone is 4 areas.
Krok 1. Klikněte pravým tlačítkem myši "
Krok 4. Klikněte na " Privátní Zona ".
Hlavní menu "
Krok 5. Podívejte se na oblasti, které
Krok 2. Klikněte na ikonu "Systém".
budete potřebovat.
Krok 3. Klikněte na ikonu "Video".
Krok 6. Klikněte na "Nastavení" pro
nastavení plochy.
59
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Jazyk
Vstupte do menu [Language ] a vyberte jazyk, který chcete použít na DVR a klepněte na tlačítko [ Použít] .
Při výběru bude k dispozici po restartování systému.
60
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Systémové informace
Vstupte do [ Informace o systému ], kde můžete zobrazit systémové informace, včetně typu software
zařízení( firmware ) verzi IE verzi a MAC adresu atd.
Při připojení více DVR na stejné místní prostředí sítě, je nutné změnit MAC adresu pro každý DVR.
Údržba
Tato volba umožňuje obnovit nastavení DVR do továrního nastavení, aktualizovat systémový software
( firmware) a nastavit systémovou auto - údržbu.
61
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
* K dispozici jsou 4 funkce:
:
*Po povolení " Auto údržba " , bude systém provádět pravidelné údržby dle Vaší potřeby. Vezměte
prosím na vědomí [ Auto údržba ] funkce bude k dispozici pouze v případě, že DVR je v hlavní obrazovceí
a není přihlášený žádný uživatel.
* Po dokončení " Auto Reboot " nastavení, systém automaticky restartuje v závislosti na nastavení.
:
Zkopírujte soubor s názvem s " dvrupgrade " na USB flash disk a vložte USB flash disk do USB portu DVR,
a pak klepněte na tlačítko "Update" pro aktualizaci systému.
:
Klikněte na [ Reboot ] tlačítko pro restart zařízení ručně.
:
Tlačítko umožňuje vypnutí systému z OSD.
Nevypínejte napájení a neodpojujte USB zařízení během aktualizace.
Pokud máte jakékoliv informace o upgrade DVR obraťte se na místního prodejce.
Nahrání výchozích hodnot Údržby
62
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
:
Po vstupu do tohoto systému, můžete vybrat položky, které chcete obnovit do výchozího nastavení.
63
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Kapitola 5. Vzdálený síťový přístup
K dispozici jsou 2 metody vzdáleného přístupu DVR přes síť:
Prohlížeč Internet Explorer (IE ) a mobilní telefony.
5.1. IE nastavení
5.2. Webové přihlášení(IE prohlížeč)
4- CH DVR umožňují mít 5 uživatelů on- line současně..
8- CH DVR umožňují mít 3 uživatele on- line současně..
* Výchozí uživatelské jméno je " Admin ".
* Výchozí heslo je prázdné.
64
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.3 Ovládací panel ( Live View )
The Control panel
Live video připojeno/odpojeno
(zap/vyp)
Snímek:
Formát obrázku: *.bmp
Záznam:
Pr záznam videa vzdáleně
Zobrazení kanálů:
1 ch/4 ch/8ch/16ch/plná obrazovka
Hlasitost
Klikněte na tlačítko [
] kanál pro zobrazení obrazu zadaného kanálu.
Klikněte na tlačítko [
] pro start manuálního záznamu.
65
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
PTZ Control
Směrový ovladač
Pro pohyb PTZ všemi směry
Zoom
Focus
Iris
Zvětšení/zmenšení;ostření a Iris
Pan & Tilt Pos
Indikuje výběr startovního bodu pro pohyb (korzování) PTZ.
SET
Nestavení přednastaveného bodu.
Clear
Smazání bodu.
To load the last
preset point
GoTo
Zadejte přednastavený bod a klikněte pro nahrání posledního nastaveného
bodu..
Přejít na přednastavený bod.
Save
Uložit změnu přednastaveného bodu..
Cruise
Povolit/zakázat funkci pohybu PTZ (korzování)
66
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4. Nastavení(Vzdálený přístup)
5.4.1. Struktura vzdáleného přístupu
Po dokončení každého nastavení, musíte kliknout”
67
Všechna práva vyhrazena
” pro potvrzení nastavení..
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.2. Display Setup
Můžete nastavit název kanál / název pozice / zapnout nebo vypnout Liveview náhled/ zobrazení času a délku
záznamu.
pomocí tlačítka”
” můžete zkopírovat nastavení na jiný kanál.
4 CH
8 CH
68
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.3. Plánovač záznamu:
Tato funkce umožňuje nastavit harmonogram záznamu ze vzdáleného místa.
Krok 1.
Vyberte tlačítko”Povolit” v nastavení “Záznam” v nabídce “Nastavení plánování záznamu”.
Krok 2.
Vyberte “Plán” z “Mód záznamu”.
Krok 3.
Klikněte na tlačítko
pro nastavení módu záznamu.
69
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 4.
Vyberte zárnamový režim, který chcete nastavovat..
K dispozici jsou 3 typy::
*【Červená barva: Alarmový Záznam】【Zelená barva: Normální záznam】
【transp./ bílá: Žádný záznam.】
Krok 5.
Klikněte na tlačítko
pro uložení nastavení.
70
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.4. Alarm - nastavení
Povolit nebo zakázat zvuk.signalizaci / alarm pohybu / alarm ztráty HDD / alarm nedostatku místa na
disku / alarm ztráty videa/ Post( po) záznam/ Pre (před) záznam
5.4.5. Síť
K dispozici jsou 4 režimy nastavení sítě
Static IP/
DHCP
PPPoE
DDNS
Email Setup
Pro nastavení statické IP & DHCP.
Pro nastavení PPPoE.
Pro nastavení DDNS.
Poslaní E-mailu při speciální události.
Všechna nastavení, naleznete v níže uvedených informacích.
71
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.5.1. Statiská IP
Krok 1.
Klikněte na nastavení ”STATIC & DHCP” .
Krok 2.
Vyberte typ”Static IP & DHCP”a zadejte všechny informace včetně IP adresy/Media
Portu/Web Portu/Brána/ Síť.maska / DNS Server.
*Nastavení DVR má stejné nastavení jako internet..
Krok 3.
Klikněte na tlačítko
pro uložení nastavení.
5.4.5.2. DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
Pžiděluje unikátní adresy počítačům a zařízením, které byly připojeny k síti.
Zabraňuje nakonfigurování 2 počítačů na stejnou IP adresou.
Krok 1.
Vyberte z typů ”DHCP” . Zadejte bránu která je poskytována místním servisním ISP.
Krok 2. Klikněte na tlačítko ”
” pro potvrzení nastavení.
Pokud máte nějaké otázky k internetu, obraťte se na místní ISP (Internetový poskytovatel).
72
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.5.3. PPPoE
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) je síťový protokol pro zapouzdření Point-to - Point Protocol ( PPP ) rámce
uvnitř Ethernetového protokolu.
Pomocí PPPoE, mohou uživatelé virtuálně " vytočit " z jednoho počítače do druhého přes ethernetovou síť, zřídit point to
point spojení mezi nimi a pak přes spojení bezpečně dopravovat datové pakety.
Pokud máte nějaké otázky k internetu, obraťte se na místní ISP (Internetový poskytovatel).
Krok 1. Klikněte na nastavení ”PPPoE” .
Krok 2. Povolte PPPOE.
Krok 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste obdržely od poskytovatele místních služeb ISP.
Krok 4. Klikněte na tlačítko ”
” pro uložení nastavení.
73
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.5.4. DDNS
Dynamic DNS je metoda, protokol, nebo síťová služba, která zajišťuje informace o např. o změně IP
adresy(používá se v případě, že internetové připojení nemá pevnou síťovou adresu).
1.
2.
3.
4.
Klikněte na nastavení ” DDNS ” .
Zadejte DDNS na “ Povolit”
Vyberte server pro DDNS
Zadejte informace dodané poskytovatelem připojení.
5. Klikněte na tlačítko”
“pro potvrzení nastavení.
* DDNS zdarma naleznete v ”Appendix D”
74
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.5.5. Email - nastavení
Pokud máte nějaké otázky ohledně E- mail Nastavení, podrobnosti viz. bod 4.8.2.(E-mail-nast).
1. Klikněte na nastavení ”Email nastavení” .
2. Email na “Povolit”
3. Pokud Váš Email podporuje kódování povolte ”SSL” .
4. Zadejte SMTP server.
5. Zadejte Email adresu odesílatele.
6. Zadejte Email adresu příjemce
7. Zadejte odesílací interval.
8. Zadejte SMTP port.
9. Zadejte heslo odesílatele.
* port pro Gmail je 465, další SMTP je 25.
75
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.6. Zařízení (H.D.D/PTZ/Mobil.tel./Detekce pohybu)
V těchto možnostech můžete zobrazit informace o HDD, stejně jako nastavení PTZ / Mobil.tel. /
detekce pohybu.
H.D.D. informace
PTZ nastavení
Mobil.tel.
76
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Detekce pohybu:
Postupujte podle následujících kroků::
Krok 1.
Povolit Detekci pohybu:
Krok 2.
Klikněte na tlařítko “
Krok 3.
Nastavení detekce pohybu se schová a můžete vybrat oblast, kterou nechcete nastavit.
”.
77
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.7. Systém - nastavení(Heslo/DST)
K dispozici jsou 4 možnosti:
Nastavení systému
Uživatelské nastavení
DST
Informace
5.4.7.1. Nastavení systému
5.4.7.2. Oprávnění (Správa hesel)
Můžete nastavit 6 uživatelů v tomto nastavení, pokud chcete nastavit oprávnění pro každého
uživatele, musíte se přihlásit na účet správce.
1. Klikněte na nastavení ”Uživatel” .
2. Vyberte uživatele, kterému chcete pidělovat práva (6 users).
3. Zvolte ”Povolit”.
4. Nastavte heslo na ”Povolit”.
5. Zadejte uživatelské jménot.
6. Zadejte heslo.
7. Potvrďte heslo.
8. Ověřte položky, které může uživatel používat..
78
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.4.7.3. DST nastavení
Krok 1.
Klikněte na nastavení ”DST” .
Krok 2.
Povolte “DST”.
Krok 3.
Zvolte časový přesah .
79
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 4. Zvolte “Daylight Saving Time Mode”.
K dispozici jsou 2 typy DST:
1.Výběr podle týdne
2.Výběr podle data
5.4.7.4. Systémové informace
5.5. Místní nastavení
Tato volba umožňuje nastavit cesty pro "uložení záznamu", "uložení snímku" a "uložení souboru”
80
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.6. Přehrávání(IE Prohlížeč):
Krok 1.
Krok 2.
Klikněte na nastavení ”Přehrávání” .
Klikněte na datum, které chcete přehrát.
Krok 3.
Také můžete kliknout na tlačítko “
” pro znovuvyhlednání videa nebo použijte seznam
souborů s kanály, které chcete přehrát a stiskněte tlačítko ”
”.
*Bude zobrazen seznam videí.
81
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 4.
Klikněte na uvedený video soubor, který chcete vzdáleně přehrávat.
Video se zobrazí.
Pokud přehráváre videosoubor, systém nedovolí stáhování video souborů.
Krok 5. Zavřete přehrávání videa a poté klepněte na tlačítko
pro stáhnutí videosouboru.
Krok 6. Když byl videosoubor stažen, zobrazí se dialogové okno.
82
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
* A vy můžete zkontrolovat cestu k souboru, jak je uvedeno níže.
* Vzdálený sobor manuální nahrávání bude uložen do 【 Cesta pro uložení záznamu 】.
* Místní soubor nahrávání bude uložen do [ Cesta pro uložení souboru ].
* Klinkněte dvakrát na libovolný soubor nebo označte libovolný soubor a klepněte na tlačítko [ Přehrát ] pro přehrání
zvolené nahrávky.
* Klepněte na tlačítko [ Stáhnout ] pro stažení a uložení vybraných souborů do konkrétní cesty uložení.
* Můžete nastavit volbu [Cesta uložení ] v možnostech [ Místní nastavení ] .
* " možnosti přehrávání "se nachází ve spodní části displeje, obsahují možnosti [Přehrát ], [ PAUSE], [ Stop ], [ Pomalý
PLAY ] [Rychlý PLAY], [Krokování] a [Hlasitost] .
5.6.1. Odhlášení
Klikněte na [Odhlášení] pro návrat na přihlašovací stránku..
83
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.7. Přístup přes mobilní telefon
DVR je v současnosti kompatibilní s mobilními telefony se systémem Windows Mobile, Symbian, iPhone, Blackberry a
operačním systémem Android.
* V příkladech uvádíme nastavení pouze pro 1 model telefonu, pokud máte nějaké otázky vašeho mobilního telefonu,
pomoc naleznete v příloze Appendix J.
Pokud je DVR připojeno k internetu přes router, je nutné, aby měl router možnost předal port na virtuálním serveru .
Pro více informací, naleznete v Appendix (mobil.tel), v této sekci.
5.7.1. Nastavení mobilního telefonu
Před zobrazením živého obrazu z DVR na mobilním telefonu, musíte provést následující nastavení. Také
se ujistěte, že vaše DVR má připojení k Internetu.
84
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
USER NAME
USER PASSWORD
SERVER PORT
All Functions
Uživatelské jméno DVR
Heslo DVR
Mobilní monitorovací port. Rozsah nastavení je mezi 1024 a 65535.
Vezměte prosím na vědomí, že server port DVR musí být stejný jako
port v mobilním telefonu.
Také je potřeba, aby router měl možnost předat tento port na virtuálním serveru .
85
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.8. Instalace a funkce (Windows® Mobile Phones)
Krok 1. Nainstalujte webcam program, který je obsažen na dodaném CD a klikněte na
ikonu.
Krok 2. Klikněte na typ mobilního telefonu, který budete používat ( 5 ikon).
Krok 3. Zkopírujte soubor “Aseesetup.CAB” do mobilního telefonu.
Krok 4.
Klikněte na “ASeesetup” a vyberte po inicializaci lokaci instalace.
Krok 5. Klikněte na tlačítko “Install” pro start instalačního procesu..
86
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 6.
Krok 7.
Po dokončení instalaceklikněte na ikonu “ASee” pro spuštění programu.
Zadejte informace o DVR a zaškrtněte
.
Funkce
User’s Name
Zobrazuje uživatelské jméno zadané v DVR-[Nastavení mobil.tel] .
Password
Zobrazuje heslo zadané v DVR-[Nastavení mobil.tel] .
Server address
Zobrazuje veřejnou IP adresu připojeného DVR nebo DDNS jméno použite v DVR
Web port
Zobrazuje server port nastavený v DVR.
Channel
Vyberte 1 kanál, který chcete monitorovat.
Klikněte na【ok】pro potvrzení nastavení a vrátíte se na předchozí menu.
Auto-connect
Při volbě [Auto-Connect] se mobilní telefon automaticky připojí k DVR.
Pro příklad byl zvolen pouze jeden typ mobilního telefonu.
Pro více informací navštivte internetové stránky:
http://www.htc.com/us/#/?slide=1
Krok 8. Nyní můžete zkontrolovat seznam vašich připojení informací.
87
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 9. Stiskněte tlačítko
pro zobrazení hlavní obrazovky a přehrátí videa.
88
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Picture
Function key
Description
【Items】
【Nastavení kanálu】
Klikněte na tlačítko
【Connect/Disconnect】
pro výběr kanálu.
Klikněte pro zobrazení vybraného kanálu
Function buttons in the bottom from Left to right for PTZ
PTZ Ovládání
Výběr oblasti(ZOOM+、
ZOOM-)
Ostření(focus +, focus-)
Iris(I +,I -)
Snímek
Ujistěte se, že vaše PTZ nastavení DVR je správné ( bod 4.8. ), aby jste mohli použít ovládání PTZ
kamer přes mobilní telefon.
Snímky budou uloženy do uvedené cesty (ExplorerProgram FilesMoveeyePhoto file).
89
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.9. Instalace a funkce (Symbian® Phones)
Krok 1. Nainstalujte program, který je obsažen na dodaném CD nakopírováním souboru na mobil. telefon.
“ASee_AL_3rd _0723.sisx”(3RD EDITION) or “See_AL_5th_0723.sisx”(5TH EDITION)
* Klikněte na " mobile"a pak vyberte software, který budete potřebovat.
Můžete použít propojovací kabel,
disku CD do telefonu.
a pak připojit mobilní telefon k počítači a zkopírovat soubor z
“ASee_AL_3rd_0723.sisx” platí pro S60 - 3. vydání provozovat systém Mobile, a “ASee_AL_5th_0723.sisx” platí pro
S60 - 5. vydání provozovat systém Mobile.
Krok 2. Klikni na program “ASee_AL_3rd _0723.sisx” pro start instalace.
90
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 3. Vyber paměť telefonu nabo SD kartu.
Krok 4. Klinkni na tlačítko“Continue” a ujistěte se, že aplikační program může přistupovat na síť nebo telefon při
otevření okna.
Krok 5.
Po úspěšné instalaci systém zobrazí “Installation Complete”.
Krok 6. Jestliže je program uložen na SD kartu, vstuptedo menu ”Application” a najděte ikonu “Mobile Viewer”.
91
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 7. Klikněte na [Mobile Monitor] pro spuštění programu, a dále můžete vstoupit do rozhraní.
(Funkce tlačítek ve spodní části pak jsou:)
Play & Pause
1
CH 1;CH 2
7
2
CH3;CH 4
8
Plná/Normal
obrazovka
3
PTZ směr :vlevo, vpravo,
9
Snímek
4
PTZ směr: nahoru, dolů
10
Nastavení
5
ZOOM+
focus + I+
11
Další skupina kanálů
6
ZOOM-
focus-
12
Odejít
I-
snímky budou uloženy do výchozí cesty -“File manager\Images”.
92
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 8.
Při prvním použití nebo při požadavku na změny parametrů stiskněte [Setup],
Vejdete do okna. Stiskněte tlačítko [Play]pro zobrazení live display.
ano

Default Access point:Umožňuje zvolit typ mobilní sítě.


Server address: Zobrazuje se veřejná IP adresa nebo DDNS použitá v DVR
Web port: Zobrazuje server port nastavený v DVR.

User Name:Uživatelské jméno nastavené v DVR-[Mobil.tel. nastavení] .


Password Heslo nastavené v DVR-[Mobil.tel. nastavení]
Channel: Vyberte kanál, který chcete monitorovat…
Krok 9. Klikněte na[Done] pro potvrzení nastavení a pro návrat do předchozího menu.
93
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.10. Instalace a funkce (iPhone®)
(A) Stažení iTunes
Krok 1. Navštivte apple stránky http://www.apple.com/itunes/ pro stažení a instalaci iTunes.
Krok 2. Po stažení souboru iTunes , klikněte na ikonu ”
Krok 3.
Po nainstalování
iTunes, klikněte na ikonu ”
” ipro instalaci.
” nebo systém skočí na přihlašovací stránku
automaticky.
Step 4. Následujte nastavovací proces , potom klikněte na tlačítko ”Finish” pro vstup do iTunes store.
pokud jste již zaregistrovaní, prosím pokračujte krokem 14.
94
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 5. Přihlašovací stránka.
Klikněte na ”STOREiTunes Store”.
Krok 6. Klikněte na “StoreCreate Account” pro vytvoření vlastního přístupu.
Krok 7. Klikněte na ”Continue” pro následující krok.
95
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 8. Přečtěte si podmínky a poté klepněte na tlačítko”Continue” .
Krok 9. Vytvořte si svůj osobní účet a vyplňte všechny informace, které byly vyžádány systémem.
.
Klikněte na tlačítko ”Continue” pro další krok.
Krok 10.
Vyplňte osobní informace a klikněte na tlačítko “Continue” .
Možnosti způsobu platby se liší od různých oblastí, prosím, vyberte jiný způsob platby.
“Asee” je volný software a nemusíte za něj platit.
* Pokud máte nějaké otázky ohledně plateb, info získáte u místního dodavatele i -Phone.
96
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 11.
Ukončete registraci a nahlédněte do e-mailu pro ověření přístupu..
Krok 12.
Klikněte na odkaz uvedeny v e-mailové zprávě.
Připojí se k iTunes store a iTunes přejde na rozhraní.
Krok 13. Přihlaste se na vašem účtu.
Registrace Vašeho iTunes Store účtu bylo provedeno.
97
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 14.
Klikněte na
a zadejte “ASee” do”
vyhledávání .
Ohledně připojení kabelem, obraťte se na místní servis i - Phone.
Nebo přejděte na stránku podpory : http://www.apple.com/support/iphone/
Krok 15.
Stáhněte a nainstalujte “ASee” program pomocí kabelu do mobilního telefonu..
Step 16.
Po dokončení instalace, “
ASee” ikona zobrazí rozhraní mobilního telefonu..
98
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 17. Klikněte na , “
ASee” vejdete do hlavního menu:
Functions
1
2
Výběr kanálu.
PTZ kontrola (Výběr prostoru(ZOOM+、ZOOM-), iris(I+,I -), Ostření(focus +, focus-))
3
PTZ směr (vlevo,vpravo,nahoru,dolů)
4
Funkční tlačítka zleva doprava podle pořadí, jsou: Pauza, Full-screen, snímek, nastavení, pomoc a
nastavení.
.Zavedli jsme bod Monitor, který popisujeme v předchozím Symbian a Windows nastavení systému. Způsob
nastavení pro iPhone je stejný jako Symbian a Windows. Naleznete v předchozí části.
Krok 18. Nastavení připojení DVR.
99
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 19.
Klikněte na tlačítko“
” pro návrat na hlavní stranu.
Krok 20.
Klikněte na tlačítko “Play & Pause
” pro prohlížení videa vzdáleně .
100
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.11. Instalace a funkce (Blackberry Mobile)
5.11.1. Instalace
Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Krok 4.
Krok 5.
Stáhněte a nainstalujte Blackberry Desktop Manager na počítač..
Připojte váš mobil k PC pomocí USB kabelu.
Otevřete Desktop Manager.
Vyberte ‘Application Loader’ z Hlavního menu.
Klikněte na tlačítko“Start” v menu ”Add/Remove application” .
101
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 6. Klikněte na “Browse” a vyberte soubor “ASee.alx” .
Krok 7. Klikněte na tlačítko “Finish” pro dokončení instalace.
102
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.11.2. Nastavení a provoz
Krok 1. Blackberry viewer bude nainstalován do adresáře “Downloads” .
Krok 2. Vstupte do “Downloads” a klikněte na ikonu “ASee’ .
Krok 3. Vstupte do rozhraní.
1 --- Připojení/odpojení
2 --- Celá obrazovka
3 --- Snímek
4 --- Nastavení
5 --- Nápověda
6 --- Další stránka
7 --- PTZ Control
Krok 4.
Klikněte na ikonu
pro nastaveníinfo o DVR
103
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 5.
Vyberte typ sítě podporované Blackberry telefonem.
Krok 6. Klikněte na tlačítko“
Krok 7. Klikněte na “
” pro uložení nastavení.
Next Page’ pro vyhledání “Channel” a vyberte kanál, který chcete sledovat..
104
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 8. Klikněte na ikonu “
play’ pro zobrazení videa.
Krok 9. Klikněte na ikonu “Full screen” pro vstup do celoobrazovkového režimu, znovu klikněte na “Trackball” na
mobilním telefonu pro opuštění ..
Krok 10. Klikněte na tlačítko “
Next page” a najděte “PTZ Control” a vstupte do nastaveníNyní můžete ovládat
PTZ kameru přes mobilní telefon..
105
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 11. Klikněte na tlačítko “Close” pro ukončení programu .
Pro další informace klikněte na " Help " tlačítko pro zobrazení nápovědy softwaru..
pokud byl váš telefon připojen k jiným DVR, můžete je odstranit, jak je uvedeno níže.
Krok 1.
Klikněte na tlačítko “
” pro vstupu do History List.
Krok 2. Označte jeden záznam a klikněte na tlačítko “Enter” vstoupit do pop-up menu.
Při výběru “Open” , systém se připojí přímo k DVR a zobrazí CH1.
106
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 3. Při výběru “Edit” Systém vám umožní upravit záznam historie.
Krok 4. Při výběru “Delete” záznam historie bude odstraněn.
107
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
5.12. Android mobilní telefon
* Ujistěte se, že software je kompatibilní s Vaším Android mobilem.
Krok 1. Ujistěte se, že telefon je připojen k síti aby mohl stáhnout software.
Krok 2.
Vstupte do voleb“Program” vyberte ikonu“E-market” .
Krok 3. Vstupte do rozhraní “E-market” .
Krok 4. Klikněte na ikonu
v pravém horním rohu zadejte “Apkinstaller” pro vyhledání programu.
108
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 5.
Nainstalujte program, který byl vyhledán systémem.
Krok 6.
Přistupte k dalšímu kroku instalace.
Krok 7.
Vstupte do souboru “Program” a klikněte
na ikonu “
109
ApkInstaller” .
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 8. Najděte soubor “ASee.apk”l.
Krok 9. Klikněte pro instalaci do Vašeho telefonu..
Krok 10.
Vstupte do nastavení “Program” a klikněte na ikonu “
110
ASee”
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 11.
Krok 12.
Vstupte do “ASee” hlavní obrazovky.
1
PTZ směr pohybu
2
Zoom+ -
3
Iris
4
Focus+ -
5
Výběr kanálu
6
Play & Pause
7
Plná/Normal obrazovka
8
Snímek
9
Nastavení
10
Změna kanálu
11
Pomoc
Klikněte na “Setup” tlačítko(9), pro nastavení “Device info”.
Všechny funkce
Address
IP adresa DVR
Port
Zadejte Mobile Port DVR
Device Name
Zadejte jméno DVR
User ID
Zadejte uživatelské jméno.
Password
Zadejte uživatelské heslo.
111
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 13.
Klikněte na tlačítko “
” pro návrat na předchozí stranu.
Krok 14.
Klikněte na tlačítko “Play & Pause
” pro prohlížení videa vzdáleně.
Když je Váš DVR připojen k internetu přes router, je nutné, aby router předal port na virtuálním.
Více informací, naleznete v Appendix ( mobil.tel.), v této části:
112
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Port forwarding na routeru pro mobilní telefon
Krok 1. Nastavte IP adresu a port DHCP (3 ), a klikněte na " Potvrdit " pro potvrzení nastavení.
* nastavení DHCP jsou pouze 2 typy  PPPoE & Statická IP.
113
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 2. Klikněte na ikonu “Zařízení” a potom ma ikomu “Mobil.tel.”.
114
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo a také server port.
* port musí být pro mobilní telefon stejný jako server port
Krok 4.
Klikněte na tlačítko
”Použít” .
Speciální podporu přesměrování portů, vzhledem k různorodosti
routerů, naleznete na webových stránkách:
http://portforward.com/english/applications/port_forwarding/KGuard_KG-SHA_DVRs/KGuard_KG-SHA_DVRsindex.htm
* Pro použití Kguard DDNS zdarma, prosím pokračujte na Appendix D.
115
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Kapitola 6. Specifikace
Model
Video komprese
Video System
Operační System
Video Vstup /
Výstup
Audio Vstup / Výstup
Audio Komprese
Zobrazovací
snímková
rychlost
Přehrávací rozlišení
Záznamová snímková
rychlost
Záznamový mód
Kompresní čas záznamu
HDD připojení
Síťové připojení
Síťový protokol
Síťové funkce
USB 2.0
Přehrávání
Vyhledávání záznamu
Mód přehrávání
Záloha
PTZ Control
Alarm mód
Napájecí adapter
(přiložen)
KG-SHA104.V2( 4CH )
KG-SHA108.V2( 8CH )
H.264
NTSC / PAL
Linux
BNC 4-kanál /
VGA 1-kanál;
BNC 2-kanál
4-kanál /
2-kanál
BNC 8-kanál /
VGA 1-kanál ;
BNC 2-kanál
4-kanál /
2-kanál
8kHz*16bit ADPCM
PAL: 100 fps
PAL: 120fps
NTSC: 120 fps
NTSC: 240fps
NTSC: CIF(352x240),
NTSC: CIF(352x240),
HD1(704x240), D1(704x480)
HD1(704x240), D1(704x480)
PAL:
PAL:
CIF(352x288),HD1(704x288), D1(704x576) CIF(352x288),HD1(704x288), D1(704x576)
NTSC:
NTSC:
[email protected],[email protected]/CIF
[email protected],[email protected],[email protected]
PAL:
PAL:
[email protected],[email protected]/CIF
[email protected],[email protected],[email protected]
Trvalý / plánováný/ detekce pohybu
15/30/45/60min do jednoho souboru
1 HDD pozice,
Podporovaný až 2TB SATA HDD
RJ45, 10M/100M
TCP/IP, DHCP,DDNS, PPPoE
live view IE (Internet Explorer)
USB myš, USB disk (záloha, upgrade)
Místní:
Local:
Přehrávání 4 kanál zároveň
Přehrávání 8 kanál zároveň
Datum/čas, Seznam souborů
PLAY / FWD/ Fast/Rewind/ Po snímcích
Záloha přes USB flash, USB HDD disk, USB CD/DVD-RW & síť
RS485 , supports PELCO-P & PELCO-D
Pohybový detektor, Ztráta videa, Ztráta HDD , plný HDD
DC 12V/3A
Pracovní teplota
50°F to 104°F (10 to 40 )
Rozměry (ŠxHxV)
Hmotnost
(s obalem)
300*224*55mm
2.85 kg
2.9 kg
116
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Kapitola 7 Appendix
Appendix A – Tabulka časových zón
Časová zöna
Posun
Start
Konec
Samoa
GMT – 11:00
Hawaii
GMT – 10:00
Alaska
GMT – 09:00
ˇ
Mar, 2nd Sun, 2:00
Nov, 1st Sun, 2:00
Pacific Time (US & Canada)
GMT – 08:00
ˇ
Mar, 2nd Sun, 2:00
Nov, 1st Sun, 2:00
Arizona, US Mountain
GMT – 07:00
Chihuahua, La Paz, Mazatlan
GMT – 07:00
ˇ
May, 1st Sun, 2:00
Sep, last Sun, 2:00
Mountain Time (US & Canada)
GMT – 07:00
ˇ
Mar, 2nd Sun, 2:00
Nov, 1st Sun, 2:00
Central America, Saskatchewan
GMT – 06:00
Central Time (US & Canada)
GMT – 06:00
ˇ
Mar, 2nd Sun, 2:00
Nov, 1st Sun, 2:00
GMT – 06:00
ˇ
May, 1st Sun, 2:00
Sep, last Sun, 2:00
Guadalajara,
Mexico
City,
DST
Monterrey
Bogota, Lima, Quito, Indiana (East)
GMT – 05:00
Eastern Time (US & Canada)
GMT – 05:00
ˇ
Mar, 2nd Sun, 2:00
Nov, 1st Sun, 2:00
Atlantic Time (Canada)
GMT – 04:00
ˇ
Mar, 2nd Sun, 2:00
Nov, 1st Sun, 2:00
Caracas, La Paz
GMT – 04:00
Santiago
GMT – 04:00
ˇ
Oct, 2nd Sun, 0:00
Mar, 2nd Sun, 0:00
Newfoundland
GMT – 03:30
ˇ
Apr, 1st Sun, 2:00
Oct, last Sun, 2:00
Brasilia
GMT – 03:00
ˇ
Oct, 3rd Sun, 2:00
Feb, 3rd Sun, 2:00
Buenos Aires, Georgetown
GMT – 03:00
ˇ
Oct, 3rd Sun, 2:00
Feb, 2nd Sun, 2:00
Greenland
GMT – 03:00
ˇ
Mar, last Sun, 1:00
Oct, last Sun, 1:00
Mid-Atlantic
GMT – 02:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Sep, last Sun, 2:00
Azores
GMT – 01:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Cape Verde
GMT – 01:00
Casablanca, Monrovia
GMT + 00:00
Dublin, London
GMT + 00:00
ˇ
Mar, last Sun, 1:00
Oct, last Sun, 2:00
Western Europe, Central Europe
GMT + 01:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
West Central Africa
GMT + 01:00
Eastern Europe
GMT + 02:00
ˇ
Mar, last Sun, 0:00
Oct, last Sun, 1:00
Cairo
GMT + 02:00
ˇ
Apr, last Fri, 2:00
Sep, last Fri, 2:00
Harare, Pretoria
GMT + 02:00
Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn
GMT + 02:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Jerusalem
GMT + 02:00
ˇ
Apr 1, 2:00
Oct, 2nd Sun, 2:00
Baghdad
GMT + 03:00
ˇ
Apr 1, 3:00
Oct 1, 4:00
117
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Kuwait, Riyadh, Nairobi
GMT + 03:00
Moscow, St. Petersburg, Volgograd
GMT + 03:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Tehran
GMT + 03:30
ˇ
Mar, 4th Tue, 2:00
Sep, 4th Thu, 2:00
Abu Dhabi, Muscat
GMT + 04:00
Baku, Tbilisi, Yerevan
GMT + 04:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Kabul
GMT + 04:30
Ekaterinburg
GMT + 05:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Islamabad, Karachi, Tashkent
GMT + 05:00
Chennai, Mumbai, New Delhi
GMT + 05:30
Kathmandu
GMT + 05:45
Almaty, Novosibirsk
GMT + 06:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Astana, Dhaka, Sri Lanka
GMT + 06:00
Rangoon
GMT + 06:30
Bangkok, Hanoi, Jakarta
GMT + 07:00
Krasnoyarsk
GMT + 07:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Irkutsk, Ulaan Bataar
GMT + 08:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Beijing, Chingqing, H. K., Urumqi
GMT + 08:00
Kuala Lumpur, Perth, Singapore
GMT + 08:00
Taipei
GMT + 08:00
Osaka, Seoul, Tokyo
GMT + 09:00
Yakutsk
GMT + 09:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Adelaide
GMT + 09:30
ˇ
Oct, last Sun, 2:00
Mar, last Sun, 3:00
Darwin
GMT + 09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby
GMT + 10:00
Canberra, Melbourne, Sydney
GMT + 10:00
ˇ
Oct, last Sun, 2:00
Mar, last Sun, 3:00
Hobart
GMT + 10:00
ˇ
Oct, 1st Sun, 2:00
Mar, last Sun, 3:00
Vladivostok
GMT + 10:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Magadan, Solomon Is.
GMT + 11:00
Auckland, Wellington
GMT + 12:00
ˇ
Oct, 1st Sun, 2:00
Mar, 3rd Sun, 2:00
Fiji
GMT + 12:00
Kamchatka
GMT + 12:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Anadyr
GMT + 13:00
ˇ
Mar, last Sun, 2:00
Oct, last Sun, 3:00
Nuku’alofa
GMT + 13:00
118
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Appendix B – Nástroje pro přehrávání
Instalace ( Utility Software / Aplikace)
Krok1.
Krok2.
Vložte instalační CD do mechaniky CD -ROM.
Spusťte ‘’Autorun.exe’’.a klikněte na tlačítko ‘’Utility’’.
* Pokud počítač nespustí CD automaticky, klikněte prosím”
,a následně “
”(Tento počítač) a poté klikněte na
” pro spuštěnít.
119
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 3.
Klikněte na ikonu
pro intalaci přehrávače.
Krok 4. Zobrazí se následující nastavení:
Krok 5.
Klikněte na tlačítko
pro instalaci software.
120
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 6.
Klikněte na tlačítko”
Nebo klikněte na
” pro spuštění instalace.
pro změnu adresáře.
121
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Step 7. Po dokončení instalace zaškrtněte ”
” a poté klikněte na
.
*Hlavní okno přehrávače..
122
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Přehrávač
Vyberte soubor ze seznamu pro přehrátí záznamu.
Prosím vyberte soubor s příponou *.264 nebo *.nvr.
Soubor ze záložního zařízení USB je typu*.264 a soubor zaznamenaný na HDD DVR je typu *.nvr .
Přehráti záložního souboru
Dvojklik na soubor zobrazený v pravé části spustí přehrávání záznamu.
Funkce tlačítek z eva doprava jsou následující :
123
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
All Functions
Button
Functions
Přehrá tí záznamu
Play
Pauza
Pause
Stop přehrávání
Stop
Přetáčení zpět v rychlostech X2, X4, X8 and X16 .
Rewind
Přetáčení vpřed v rychlostech X2, X4, X8 and X16 .
Forward
Krokování záznamu po snímcích.
Frame by Frame
Snímek
Snapshot
Přidání jednoho souboru.
Add
Smazání jednoho záznamu.
Delete
Smazání všech souboru z listingu.
Delete all
Appendix C- Výpočet času záznamu
Záznamový čas může být rozdílný vlivem nastaveného rozlišení záznamu videa, parametrů obrazu, použití audio vstupu
atd. Zde je vzorec pro Vaši orientaci::
A = Kapacita pevného disku
B = Celkový prostorvyužití HDD za hodinu
.
124
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Appendix D- Použití free DDNS Kguard
Krok 1. Přejděte na web: http://global.kguardsecurity.com/main/index.aspx?flag=1
Krok 2.
Klikněte na
Pokud váš prohlížeč stránku blokuje,přejděte na: http://kguard.org/
Krok 3.
Zobrazí se toto pop-up menu.
125
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 4.
Zadejte informace viz. níže:.
E-mailová adresa.
Heslo
Potvrzení hesla
Vaše jmáno
Příjmení
Kód z obrázku
Pro blokování nevyžádané pošty doporučujema použít free mail typu Gmail , yahoo mail…。
Krok 5.
Klikněte na
.
Krok 6.
Definujte své vlasní doménové jméno.
Krok 7.
Po dokončení procesu bude zobrazen stav “check” symbol v zeleně, a také zobrazí název
domény.
126
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
*Prosím poznamenejte si název domény.
127
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Appendix E- Použití free DDNS z internetu
Krok 1. přejděte na http://www.dyndns.com a klikněte na tlačítko “Get a free Domain name” .
Krok 2. Klikněte na ikonu “Sign up free” .
Krok 3. Zvolte volnou regestraci
Krok 4. Klikněte na ” Renew Services” pro založení nového přístupu.
128
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 5. Založte si vlastní už. jméno, heslo, E-mail a opište čísla z obrázku pro založení účtu.
Krok 6.
Následně obdržíte potvrzení e-mailem.
Krok 7.
Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail. Klikněte na odkaz v e - mailu k dokončení ověření.
Krok 8. Nyní přejděte na http://www.dyndns.com a přihlašte se zvoleným jménem a heslem..
129
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 9. Klikněte na nastavení ”MY Account” “My Hosts” .
Krok 10.
Zadejte přihlašovací jméno a IP adresu a klikněte na “Add To Cart”.
130
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 11.
Klikněte na tlačítko “Next” .
131
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok12.
Klikněte na “Activate Services”
Krok 13.
Při úspěšné aktivaci web zobrazí následující zprávu::
Krok 14. Klikněte na ikonu ”Síť” .
132
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Krok 15.
Krok 16.
Krok 17.
Krok 18.
Krok 19.
Krok 20.
Povolte DDNS
Vyberte typ DDNS Serveru
Vyplňte Hostname(jméno hosta)
Vyplňte Username(uživ. jméno)
Vyplňte Password(heslo)
Klikněte na “Použít” pro potvrzení nastavení.
133
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Appendix F- Struktura OSD menu
Název kamery
Barevné nastavení
Display
Privátní nastavení
Nastavení autoseq.
Kvalita záznamu
Rozlišení záznamu
Záznam
Záznam audia
Záznamový mód
Plánovač záznamu
Velikost souboru zázn.
Síť
Hlavní menu
Nastavení DDNS
Hledání
Vyhledávání
Přehrávání
Seznam souborů
Záloha
Správa HDD
Nastavení Alarmu
Zařízení
Nastavení e-mailu
Nastavení PTZ
Nastavení mobil.tel
Pohyb
Nastavení prostoru
Nastavení času
Uživatelské heslo
VGA nastavení
Nastavení videa
System
Jazykové nastavení
TV Systém
Systémové informace
Údržba systému
134
Všechna práva vyhrazena
Firmware Upgrade
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Appendix G- FAQ Problémy a řešení
1. O: Co mohu dělat v případě, že systém nerozpozná HDD?
A: zkontrolujte datový a napájecí kabel a ujistěte se, že jsou dobře připojeny.
B: Nový HDD nejdříve zformátujte..
C: Zkontrolujte správnost napájecího adapteru 12V/3A.
2. O: Změnili jsme si heslo, ale heslo jsme si nepoznamenali, jak se dostaneme do systému?
A: Pokud zapomenete heslo, vložte 519070 do pole heslo pro reset hesla.
3. O: Nemáme žádný video signál v DVR, co je špatně?
A: Zkontrolujte, zda kabely jsou dobře připojeny k BNC konektoru na DVR. Můžete také zkusit jiný
kabel, aby se ujistili, že není problém s kabelem. Ujistěte se, že jste vybrali správný formát videa
pro vaši zemi ( NTSC nebo PAL ).
4. O: Může mít DVR problémy, pokud je příliš horko a jak tomu zabránit?
A: Prosím, pro DVR vybírejte místo, kde je dobrá cirkulace vzduchu a nachází se daleko od zdroje
vysokých teplot pro zvýšení stability a životnosti DVR.
5. O: Moje dálkové ovládání nefunguje, pokud je DVR v režimu Live, ale tlačítka na předním panelu
pracují, co je špatně
A: Ujistěte se, že nic nepřekáží přední LED na dálkovém ovladači, nebo přijímači DVR, pokud jsou
obě LED v pořádku, zkontrolujte baterie DO.
6. O: Mohu použít pevný disk z mého PC v DVR?
A: Můžete, je-li pevný disk stejného typu a velikosti dle seznamu podporováných HDD. Pokud jej
nainstalujete v DVR bude zformátován pro použití v DVR a PC bude nečitelný.
7. O: Musím zastavit nahrávání při přehrávání souborů v DVR?
A: Ne, nemusíte zastavit nahrávání, DVR podporuje obě funkce současně.
8. Q: Can I erase files from the hard drive of the DVR?
A: You can not erase individual file, you would need to format the hard drive which will erase all of
the files
9. O Máme připojenou PTZ kameru, ale nemůžeme ji ovládat, co je špatně?
A: Ověřte, zda je protokol, přenosová rychlost, adresa a další nastavení na kameře PTZ jsou stejně
nastavené, jako v DVR. Ujistěte se, že datové kabely jsou připojeny dobře k portu RS485 na DVR.
10. O: Proč bzučák(signalizace) nepřestává znít?
A: Zkontrolujte, zda detekce pohybu je zapnuta a systém nezjistil pohyb, ujistěte se, že pevný disk
je detekován a má k dispozici dostatek prostoru, a že žádná z vašich kamer neztratila video signál.
Bzučák můžete vypnout v Alarm - možnosti nastavení.
11. Nemohu se připojit k IE prohlížeče, ale mé IE rozhraní je trochu rozdílné?
A: Důvodem je OCX IE prohlížeče, který má v paměti další verze IE rozhraní, takže váš prohlížeč IE
byl v rozporu s jinou verzí. Tady je řešení:
135
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
1. Vložte přiložené CD do CD - ROM, a potom klikněte na tlačítko " Remove OCX Tool " a najdete
soubor " RM_SHA_OCX ". Pak zavřete prohlížeč IE a klikněte na něj.
Další informace ,aktualizace a FAQ, naleznete na webových stránkách:
http://global.kguardsecurity.com/main/support_faq.aspx?mnuid=1560&modid=34
Appendix H –Nastavení e-mailových serverů
(informace jsou pouze informativní)
(Web site)
www.yahoo.com
www.google.com
Email address
@yahoo.com.tw
Sender
server(25)
smtp.mail.yahoo.com.tw
Receiver
server(110)
pop.mail.yahoo.com.tw
@yahoo.com
smtp.mail.yahoo.com
pop.mail.yahoo.com
@gmail.com
smtp.gmail.com(465/587)
pop.gmail.com(995)
Appendix I- Přehled podporovaných USB zařízení
Výrobce
Sandisk
Kingston
USB 2.0 Podporované zařízení
Kapacita
4G
4G
8G
16G
Kingston(DT Mini
Slim)
Transend
4G
4G
2G
8G
4G
Kingmax
UNIS
Appendix J- 3G Mobil.tel. místní servisní centra
136
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
Výrobce
3G Cell phone Support Suggestion
Servisní centrum (web)
Blackberry
http://na.blackberry.com/eng/support/
http://uk.blackberry.com/support/
http://fr.blackberry.com/support/
http://sa.blackberry.com/support/
Nokia
http://europe.nokia.com/support
http://www.nokia.ca/get-support-and-software
http://www.nokiausa.com/get-support-and-software/product-support
Sony Ericsson
http://www.sony.net/
http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ar&lc=es
http://www.sonyericsson.com/cws/cws/home?cc=ca&lc=en
http://www.htc.com/us/#/?slide=1
http://www.htc.com/la/
http://www.apple.com/support/iphone/
http://www.apple.com/support/country/
HTC
Apple
Appendix K –Přehled podporovaných mobilních telefonů
Výrobce
Mobile(OS)
Model
8900/Apache/AT&T Pure/HD Diamond/P3600 Trinity/P3600i
Trinity/P3650Cruise/P3651Touch Cruise/P4350/P4351/P4500 TyTN/P4550
Windows
HTC
Mobile
TyTN 3G/T3333 Touch 2/T4242 Touch Cruise09/T5353Touch Diamond
2/T7377 AT&TTilt 2/T8282 Touch HD/T8285 Touch HD/T8290 Max Touch
4G/Touch/Diamond/Touch Dual/Touch Pro/Touch Pro
2/X7500Advantage/X7510
Advantage/XV6975 Imagio
Aria/ Desire/Dream/ Droid Eris/ Evo 4G/Hero/Incredible
Android
LG
Windows
Mobile
Android
/Legend/ Magic/Tattoo/Wildfire
CT810 Incite /GM730 Eigen /GM750 /GT810H /GW550
/GW820 eXpo/KS20 /VS750 Fathom
GT540 Swift / GW620 Eve / KH5200 Andro-1 / LU2300
Optimus Q / VS740 Ally
137
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
ACER
Windows
Mobile
DX650 / DX900 / E100 beTouch / E101 beTouch / M900 /
neoTouch / X960
E110 beTouch / E400 beTouch / Liquid
Android
3250/5230/5233/5235 Comes With Music/5320 XpressMusic/5500 Sport/5530
XpressMusic/5630 Xpress Music/5700XpressMusic/5730 XpressMusic/5800
NOKIA
XpressMusic/6110
Symbian
Navigator/6120 classic 6121 classic 6122c/6124 classic/6210
Navigator/6220 Classic 6290/6650 Fold 6720 Classic 6730 classic 6788/6790Mako/
C5/ C6/ E50/ E51/ E52/ E55/ E60/ E61/ E62/E63/ E65/ E66/ E70/ E71/E72/ E73
Mode/E75/E90/N71/N73/N75/N76/N77/N78/N79/N80/N81/N82 N85/N86/N91/
N92/N93/ N95/ N96/ N97/ N97 Mini/ X6
Symbian
GT i7110 / GT i8510 Innov8 / GT i8910 Omnia / SGH G810
/ SGH i450 / SGH i550 / SGH i560 / SGH L870
GT B7300 OmniaLITE/GT B7320 OmniaPRO/GT B7330 OmniaPRO/GT B7610
SAMSUNG
OmniaPRO/GT B7620 Giorgio Armani/GT C6620/GT C6625 Valencia/GT i8000
Windows
Mobile
Omnia II/SCH i220 Code/SCH i760 /SCH i770 Saga/SCH i910 Omnia/SCH i920
Omnia II/SGH i300 /SGH i600/SGH i607 Blackjack/SGH i617 Blackjack2/SGH I627
Propel Pro/SGH i637, SGH i710/SGH i718/SGH i740/SGH i780 /SGH i900/SGH i908
Omnia/SPH i325 Ace/SPH i350 intrepid/SPH
IP830/SPH M7350 OZ Omnia
SONY
ERICSSON
Symbian
(S60 v5)
U1 Satio / U5 Vivaz / U8 Kanna
Windows
M1 Aspen / X1 Xperia / X2 Xperia
Mobile(V.6)
Windows
Motorola
A3000 / A3100 / Q / Q9
Mobile
A555 Devour/A955 Droid II/Droid/Droid X/i1/ MB200 Cliq/
Android
MB300/ MB501 Cliq XT/ MB511 Flipout/ Moto XT800/ MT710
ZHILING/ Quench XT3/ XT701 XT720 Motoroi
M10 Nuvifone/ M20 Nuvifone/ P320/ P505/ P525/ P526/ P527/P550/ P552/ P750/
ASUS
Windows
P835
Mobile
138
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
E72 / P51
BENQ
DELL
GIGABYTE
HP
i-MATE
Kyocera
Lenovo
Windows
Mobile
Windows
Mobile
Android
Windows
Mobile
Android
Windows
Axim X50
Mini 3iX / Streak / Thunder
g-Smart i120
GSmart G1305 Boston
iPAQ 510 Mobile Messenger / iPAQ HW6500 / iPAQ K3 Glisten
Mobile
Windows
i9502 Ultimate / i-mate Jamin / i-mate JAQ / i-mate JAQ3/ imate JASJAM / i-mate
JASJAR / i-mate K-JAM
Mobile
Windows
Mobile
Android
Windows
E-4000 Solo
M6000 Zio
ET980 / i921
Mobile
Palm
Windows
Mobile
Windows
PANTECH
Treo 700 / Treo 750 / Treo 800 / Treo 850 Pro
C810 Duo / C820 Matrix Pro
Mobile
Android
SHARP
Android
TOSHIBA
Windows
VODAFONE
Windows
IMA600S Sirius
IS01
G710 / G900 / TG01
Mobile
1231 / VPA Compact IV / VPA III
Mobile
139
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
GARMIN
GOOGLE
BlackBerry
Android
Garminfone
Android
Nexus One
BlackBerry 8900/ BlackBerry 9000 Bold/ BlackBerry 9100 Pearl
BlackBerry
(9105 Pearl) /BlackBerry 9630 Tour /BlackBerry 9650 Tour2
/BlackBerry 9700 Onyx (Bold,
9020)/8900/8910/8980/9000/9630/9650/9700/9780/9800
i-Phone
SIEMENS
i-Phone
Windows
Apple iPhone 3G/3GS (OS 3.0 or later)
Apple iPhone 4 / iPod touch, iPad
SX66
Mobile
Appendix L –podporované H.D.D
H.D.D Support list
Výrobce(Seagate)
Model
Pipeline HD
ST3250312CS
250GB
8M
ST3320310CS
320GB
8M
ST3500312CS
500GB
8M
ST31000322CS
1TB
8M
ST3250318AS
250GB
8M
ST3500418AS
500GB
16M
ST31000528AS
1TB
32M
ST3250310AS
250GB
8M
ST3320620AS
320GB
16M
Barracuda LP
ST32000542AS
2TB
32M
SV35.3
ST3250310SV
250GB
8M
Barracuda 7200.12
Barracuda 7200.10
140
Všechna práva vyhrazena
Kapacita(GB)
Cache(M)
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
ST3500320SV
500GB
32M
ST3750330SV
750GB
32M
ST31000340SV
1TB
32M
SV35.4
ST3320410SV
320GB
16M
SV35.5
ST3250311SV
250GB
8M
ST3500410SV
500GB
16M
ST31000525SV
1TB
32M
Výrobce(WD)
WD-AV
WD AV-GP
WD Caviar Blue
Model
Kapacita(GB)
Cache(M)
WD2500AVJS
250GB
8M
WD3200AVJS
320GB
8M
WD2500AVVS
250GB
8M
WD3200AVVS
320GB
8M
WD5000AVDS
500GB
32M
WD5000AVVS
500GB
8M
WD10EVVS
1TB
8M
WD10EVDS
1TB
32M
WD15EVDS
1.5TB
32M
WD20EVDS
2TB
32M
WD2500AAJB
250GB
8M
WD2500AAJS
250GB
8M
WD3200AAJB
320GB
8M
141
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
WD3200AAJS
320GB
8M
WD5000AADS
500GB
32M
WD10EADS
1TB
32M
WD RE4-GP
WD2002FYPS
2TB
64M
Výrobce(Hitachi)
Model
WD Caviar Green
Kapacita(GB)
Cache(M)
HDT721032SLA360
320GB
16M
HDT725032VLA380
320GB
8M
HDS721010KLA330
1TB
32M
CinemaSta
HCT721075SLA380
750GB
8M
Výrobce(SAMSUNG)
Model
Kapacita(GB)
Cache(M)
HD502HI
500GB
16M
HD103SI
1TB
32M
142
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
KKGGUUAARRDD DDVVRR SSHHAA--110044..VV22//110088..VV22 UUŽŽIIVVAATTEELLSSKKÝÝ M
MAANNUUÁÁLL
143
2011/02/20-A4.1
Všechna práva vyhrazena
www.kguardsecurity.com
Download

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - eD` system Czech, as