Power Pack
Contents:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
English
Polish
Czech
German
Italian
Slovak
Romanian
Rushian
Spanish
QUICK START GUIDE - EN
POWER PACK 2800 – CHARGING INSTRUCTIONS
I POWER PACK CHARGING
Charge the Power Pack from the computer with the included
cable. In order to charge the Power Pack connect cable to
Power Pack’s microUSB port (2) and charge by computer’s
USB port.
Before initial use charge for 8 hours. Charging indicator:
once the Power Pack is fully charged the charging indicator
changes colour from red to blue.
If you do not use the Power Pack, charge it at least every 3
months, to keep it with min. 50% capacity.
II DEVICE CHARGING
To Charge the smartphone, MP3 or other electrical devices
by Power Pack’s original cable. The Cable should be
connected to Power Pack’s USB port (1) and device’s micro
USB port.
III TORCH
Press the button (3) to
turn on or turn off the
torch (4).
2
QUICK START GUIDE - EN
IV SPECIFICATION:
Battery type: Li-ion
Output voltage: 5V
Output current: 1 A
Capacity: 2800 mAh
V WARNINGS:
1. Do not place the device in direct sunlight and do not use
or store in high humidity.
2. Do not use or store the device in high or very low
temperatures ( below-5°C or above 30°C)
3. Do not get the device wet.
4. Protect the device from bumps.
5. The device is not a toy, store it out of childrens’ range.
6. Protect your eyes, do not aim the torch light beam directly
at eyes.
7. In case of electrolyte leakage, disconnect and dispose of
the battery immediately, protect skin. against direct exposure
to electrolyte.
VI CERTIFICATE OF CONFORMITY
GOCLEVER Ltd. hereby declares under our sole
responsibility that the product GOCLEVER Power
Pack 2800 is in conformity with the essential
requirements of the following Directives is declared:
EMC DIRECTIVE
2004 / 108 / EU
RoHS
2011 / 65 / EU
The full document with detailed information is
available on our website:
www.goclever.com. The .pdf file with the CE
declaration is placed among the bookmarks of our
product catalogue. Please read our Privacy Policy
and Cookie Policy at www.goclever.com.
3
QUICK START GUIDE - EN
This product has been certified as RoHS Compliant.
MARK OF CONFORMITY - UKRAINE - National mark of
conformity confirms that the specified product complies
with the requirements of the technical regulations in
Ukraine.
Correct Disposal of This product (Waste Electrical &
Electronic Equipment).
(Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
This marking indicates that at the end of its working
life this product should not be disposed of with other
household waste in the EU. To prevent possible harm to
the environment or human health from uncontrolled waste
disposal, please separate this from other types of wastes
and recycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources.To dispose of your used
device, please use the return and collection systems
available in your area or contact the retailer where the
product was purchased. They can take this product for
safe environmental recycling.
4
QUICK START GUIDE - PL
POWER PACK 2800 – BATERIA ZEWNĘTRZNA
I ŁADOWANIE POWER PACKA
Ładuj urządzenie kablem dołączonym do zestawu,
podłączając do gniazda USB komputera, drugi koniec
przewodu podłącz do gniazda micro-USB (2) power packa.
Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie 8 godzin.
Wskaźnik ładowania: Kiedy power pack się naładuje wskaźnik
zmieni kolor z czerwonego na niebieski. Brak światła oznacza,
że power pack się nie ładuje.
Jeżeli power pack nie jest używany przez dłuższy czas należy
ładować go systematycznie raz na 3 miesiące, aby utrzymać
stan baterii około 50% naładowania.
II ŁADOWANIE INNYCH URZĄDZEŃ
W celu naładowania smartfona lub innego urządzenia należy
je podłączyć dołączonym przewodem.
Podłącz wtyczkę micro-USB do smartfona, natomiast drugi
koniec przewodu do gniazda USB (1) power packa.
III LATARKA (4)
Latarkę włączamy i
wyłączamy przez naciśnięcie przycisku (3)
oznaczonego symbolem latarki.
5
QUICK START GUIDE - PL
IV SPECYFIKACJA:
Typ baterii: li-ion
Napięcie na wyjściu: 5V
Maksymalny prąd na wyjściu: 1A
Pojemność: 2800 mAh
V OSTRZEŻENIA:
1.Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub wilgoci.
2.Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w skrajnie niskich
lub wysokich temperaturach (spoza zakresu: -5*C do 30*C)
3.Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami
4.Chroń urządzenie przed upadkami
5.Urządzenie nie jest zabawką, należy trzymać je w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
6.Chroń wzrok, nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w
oczy.
7.W razie wycieku z baterii należy ją natychmiast odłączyć,
chroniąc skórę przed bezpośrednim kontaktem z elektrolitem,
a następnie zutylizować.
VI CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – KRAJE UE
Niniejszym GOCLEVER Sp. z o.o. oświadcza, że
urządzenie GOCLEVER POWER PACK 2800 jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi
stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych
dyrektyw:
DYREKTYWA EMC
2004 / 108 / EU
DYREKTYWA RoHS
2011 / 65 / EU
Pełen dokument ze szczegółowymi informacjami
jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.
goclever.com w zakładce dotyczącej danego
produktu w katalogu produktowym. Plik Pdf z
deklaracją CE jest umieszczony wśród zakładek.
Przeczytaj naszą Politykę Prywatności i Politykę Plików
“Cookies” na www.goclever.com.
6
QUICK START GUIDE - PL
This product has been certified as RoHS Compliant.
MARK OF CONFORMITY - UKRAINE - National mark of
conformity confirms that the specified product complies
with the requirements of the technical regulations in
Ukraine.
Correct Disposal of This product (Waste Electrical &
Electronic Equipment).
(Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
This marking indicates that at the end of its working
life this product should not be disposed of with other
household waste in the EU. To prevent possible harm to
the environment or human health from uncontrolled waste
disposal, please separate this from other types of wastes
and recycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources.To dispose of your used
device, please use the return and collection systems
available in your area or contact the retailer where the
product was purchased. They can take this product for
safe environmental recycling.
7
QUICK START GUIDE - CZ
POWER PACK 2800 – VNĚJŠÍ BATERIE
I NABÍJENÍ BATERIE POWER PACK
Zařízení nabíjet prostřednictvím kabelu, který je součástí
sestavy a který je nutné připojit do zásuvky USB na počítači,
druhý konec vodiče připojit do zásuvky micro-USB (2) na
baterii power pack.
Před prvním použitím nabíjet zařízení 8 hodin.
Ukazatel nabíjení: Až se power pack nabije, ukazatel změní
barvu z červené na modrou. Pokud světlo nesvítí, znamená to,
že se power pack nenabíjí.
Jestliže power pack není po delší dobu používán, je nutné
jej nabíjet systematicky každé 3 měsíce, aby byla udržována
cca 50% úroveň nabití.
II NABÍJENÍ JINÝCH ZAŘÍZENÍ
Za účelem nabíjení chytrého telefonu nebo jiného zařízení
je nutné takové zařízení připojit pomocí přiloženého vodiče.
Zapojit zástrčku micro-USB do chytrého telefonu, zatímco
druhý konec vodiče zapojit do zásuvky USB (1) zařízení
power pack.
III BATERKA
Baterka se zapíná a
vypíná pomocí stisknutí
tlačítka označeného
symbolem baterky (4).
8
QUICK START GUIDE - CZ
IV SPECIFIKACE::
Typ baterie: li-ion
Napětí na výstupu: 5V
Maximální proud na výstupu: 1A
Kapacita: 2800 mAh
V UPOZORNĚNÍ:
1.Nevystavovat zařízení přímému působení slunečních paprsků
a vlhkosti.
2.Nepoužívat a nepřechovávat zařízení ve velmi nízkých
nebo velmi vysokých teplotách (mimo rozsah: -5*C do 30*C).
3.Neobsluhovat zařízení mokrýma rukama.
4.Chránit zařízení před pádem.
5.Zařízení není hračkou, je nutné je přechovávat na místě,
které není dostupné dětem.
6.Chránit zrak, nemířit paprskem světla přímo na oči.
7.V případě, že dojde k vytečení baterie, je nutné ji okamžitě
odpojit, chránit kůži před přímým kontaktem s elektrolytem, a
následně baterii likvidovat.
VI CERTIFIKÁT SHODY – ZEMĚ EU
Společnost GOCLEVER Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že
zařízení GOCLEVER POWER PACK 2800 je shodné s
hlavními požadavky a s jinými používanými rozhodnutími
níže vyjmenovaných nařízení:
EMC DIRECTIVE
2004 / 108 / EU
RoHS
2011 / 65 / EU
Celý dokument s podrobnými informacemi je dostupný
na našich internetových stránkách: www.goclever.com
ve složce týkající se daného produktu v katalogu
produktů. Soubor Pdf s deklarací CE je umístěn mezi
složkami. Seznamte se s naší Politikou ochrany soukromí
a Politikou používání souborů “Cookies” na www.
goclever.com.
9
QUICK START GUIDE - CZ
Tento produkt podléhá nařízení RoHS.
ZNAK KVALITY – UKRAJINA - Tuzemský znak kvality
potvrzuje, že produkt je ve shodě s požadavky
ukrajinských technických předpisů.
Správná utilizace tohoto produktu (spotřebované
elektrické a elektronic ké aaaa zařízení – utilizace
elektrických a elektronických odpadů)
(Týká se Evropské unie a ostatních států Evropy, které
mají vlastní systémy utilizace.)
Toto označení informuje, že produkt na konci svého
používání nemá být likvidován na území EU
společně s ostatními odpady. Aby bylo zabráněno
negativnímu vlivu na životní prostředí a na lidské zdraví,
je doporučováno třídění odpadů a odpovědná
recyklace podporující opětovné využití materiálních
zásob. Při likvidaci zařízení prosíme využívat existující
systémy sběru odpadů, nebo se obracejte na obchody,
kde bylo dané zboží zakoupeno.
10
QUICK START GUIDE - DE
POWER PACK 2800 – EXTERNE BATTERIE
I AUFLADEN DES POWER PACK
Das Gerät laden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels auf,
indem Sie es über einen USB-Anschluss mit Ihrem Computer
verbinden sowie mit dem Micro-USB-Anschluss (2) an das
Power Pack anschließen.
Vor dem ersten Gebrauch sollten sie das Gerät 8 Stunden
aufladen.
Ladestandsanzeiger: Während des Ladevorgangs verändert
der Ladestandsanzeiger seine Farbe von Rot zu Blau. Falls
das Lämpchen nicht mehr leuchtet, lädt sich das Power Pack
nicht weiter auf.
Falls Sie das Power Pack über einen längeren Zeitraum nicht
verwenden, sollten Sie es regelmäßig alle 3 Monate aufladen,
um den Ladezustand der Batterie auf 50% zu halten.
II AUFLADEN ANDERER GERÄTE
Um ein Smartphone oder andere Geräte aufzuladen, müssen
diese über das Verbindungskabel angeschlossen werden.
Stecken Sie das Smartphone an den Micro-USB-Anschluss (2)
und verbinden Sie es mit dem USB-Anschluss (1) des Power
Pack.
III TASCHENLAMPE
Die
Taschenlampe
wird über den mit dem
Lampensymbol gekennzeichneten Knopf anund ausgeschaltet.(4).
11
QUICK START GUIDE - DE
IV TECHNISCHE DATEN::
Akkumulatortyp: li-ion
Spannungsausgang: 5V
Maximaler Stromausgang: 1A
Ladekapazität: 2800 mAh
V WARNUNGEN:
1.Das Gerät darf keiner direkten Sonneneinstrahlung oder
Nässe ausgesetzt werden.
2.Das Gerät darf nicht bei extrem niedrigen oder hohen
Temperaturen eingesetzt werden (d.h. nicht außerhalb des
Bereichs: -5*C bis +30*C)
3.Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.
4.Das Gerät sollte vor Fall geschützt werden.
5.Das Gerät ist kein Spielzeug und muss an einem Kindern
unzugänglichen Ort aufbewahrt werden.
6.Schütze das Augenlicht! Richten Sie den Leuchtstrahl niemals
direkt in die Augen.
7.Falls der Akkumulator auslaufen sollte, muss er sofort
abgeschaltet werden. Beim Ausbau ist die Haut vor direktem
Kontakt mit der Batterieflüssigkeit zu schützen. Anschließend ist
der Akkumulator ordnungsgemäß zu entsorgen.
VI KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:
GOCLEVER POWER PACK 2800 in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen der f olgenden
Richtlinien ist:
EMC DIRECTIVE
2004 / 108 / EU
RoHS
2011 / 65 / EU
Das vollständige Dokument mit detaillierten
Informationen finden Sie auf unserer Website: www.
goclever.com.
Die PDF Da tei mit der CE -Erklärung finden Sie in unser
em Produktkatalog. Bitte lesen Sie unser e Datenschutzund Cookie-Policy untern www.goclever.com.
12
QUICK START GUIDE - DE
Tento produkt podléhá nařízení RoHS.
ZNAK KVALITY – UKRAJINA - Tuzemský znak kvality
potvrzuje, že produkt je ve shodě s požadavky
ukrajinských technických předpisů.
Správná utilizace tohoto produktu (spotřebované
elektrické a elektronic ké aaaa zařízení – utilizace
elektrických a elektronických odpadů)
(Týká se Evropské unie a ostatních států Evropy, které
mají vlastní systémy utilizace.)
Toto označení informuje, že produkt na konci svého
používání nemá být likvidován na území EU
společně s ostatními odpady. Aby bylo zabráněno
negativnímu vlivu na životní prostředí a na lidské zdraví,
je doporučováno třídění odpadů a odpovědná
recyklace podporující opětovné využití materiálních
zásob. Při likvidaci zařízení prosíme využívat existující
systémy sběru odpadů, nebo se obracejte na obchody,
kde bylo dané zboží zakoupeno.
13
QUICK START GUIDE - IT
POWER PACK 2800 – BATTERIA ESTERNA
I COME CARICARE POWER PACK
Carica il dispositivo con il cavo in dotazione, collegandolo
alla presa USB del computer. L’altra estremità del cavo deve
essere collegata alla presa micro-USB (2) del power pack.
Prima del primo utilizzo caricare il dispositivo per 8 ore.
Indicatore di caricamento: Quando il power pack sarà
carico, l’indicatore cambierà il colore dal rosso all’azzurro.
Se la spia non è accesa, vuol dire che il power pack non
è sotto carica.
Se il power pack non verrà utilizzato per un periodo
prolungato, è necessario caricarlo regolarmente, una volta
ogni 3 mesi, per mantenere lo stato di caricamento della
batteria al livello di ca. 50%.
II COME CARICARE ALTRI DISPOSITIVI
Per caricare lo smartphone o un altro dispositivo è necessario
collegarlo con il cavo in dotazione. Collegare la spina microUSB allo smartphone e l’altra estremità del cavo alla presa
USB (1) del power pack.
III TORCIA ELETTRICA
La torcia elettrica si
accende e spegne premendo sul pulsante con
il simbolo della torcia (4).
14
QUICK START GUIDE - IT
IV SPECIFICA:
Tipo di batteria: li-ion
Tensione all’uscita: 5V
Corrente massima all’uscita: 1A
Capacità: 2800 mAh
V AVVERTENZE:
•Non esporre il dispositivo ai raggi solari diretti o all’umidità.
•Non utilizzare e non conservare il dispositivo alle
temperature estremamente basse o alte (da -5*C a 30*C).
•Non toccare il dispositivo con mani bagnate.
•Proteggere il dispositivo dalle cadute.
•Il dispositivo non è un giocattolo, va conservato lontano
dalla portata dei bambini.
•Proteggere la vista, non indirizzare la luce direttamente
negli occhi.
In caso di perdite dalla batteria, è necessario scollegarla
immediatamente, proteggendo la pelle dal contatto diretto
con elettroliti. Successivamente smaltire.
VI CERTIFICATO DI CONFORMITŔ – STATI UE:
Con la presente GOCLEVER Sp. z o.o. dichiara che
l’apparecchio GOCLEVER POWER PACK 2800 č
conforme alle esigenze e alle altre decisioni delle
seguenti direttive:
EMC DIRECTIVE
2004 / 108 / EU
RoHS
2011 / 65 / EU
Il documento completo con le informazioni dettagliate
č disponibile sul nostro sito web: www.goclever.com
nella sottopagina relativa ad un dato prodotto nel
catalogo dei prodotti. Il file Pdf con la dichiarazione
CE si trova tra le sottopagine.
Leggi la nostra Politica sulla Privacy e la Politica dei
Files Cookies sul nostro sito web www.goclever.com.
15
QUICK START GUIDE - IT
Questo prodotto č soggetto alla direttiva RoHS.
MARCHIO DI QUALITŔ – UK RAINA
Il marchio nazionale di qualitŕ attesta che il prodotto č
conforme ai requisiti delle leggi tecniche ucraine.
Smaltimento corretto del prodotto (l’apparecchiatura
elettrica ed elettronica usurata – smaltimento dei rifiuti
elettrici e elettronici)
(Riguarda la Comunitŕ Europea e gli altri stati europei
dotati di sistemi di smaltimento differenziati).
Tale marcatura indica che alla fine della vita tale
apparecchiatura non dovrebbe essere smaltita con
gli altri rifiuti sul territorio della Comunitŕ Europea. Per
prevenire la possibile influenza negativa sull’ambiente
naturale e sulla salute degli essere umani č consigliata
la segregazione dei rifiuti e un riciclaggio responsabile
che promuove il riutilizzo delle fonti materiali. Per lo
smaltimento del Vostro apparecchio siete pregati di
utilizzare i sistemi di raccolta dei rifiuti o di contattare il
negozio dove č stata acquistata la merce.
16
QUICK START GUIDE - SK
POWER PACK 2800 – EXTERNÁ BATÉRIA
I NABÍJANIE POWER PACKU
Zariadenie sa nabíja prostredníctvom kábla, ktorý je súčasťou
súpravy. Stačí pripojiť USB koncovku k počítaču, a druhú
micro-USB koncovku (2) pripojiť k Power Packu.
Pred prvým použitím zariadenie nabíjajte 8 hodín. Ukazovateľ
nabitia: Keď je Power Pack nabitý, ukazovateľ nabitia
prestane svietiť načerveno, a začne svietiť namodro. Ak
kontrolka vôbec nesvieti, znamená to, že Power Pack sa
práve nabíja.
Ak sa Power Pack dlhšiu dobu nepoužíva, musí sa pravidelne
nabíjať každé 3 mesiace, aby sa udržiavala 50% úroveň
nabitia batérie.
II NABÍJANIE INÝCH ZARIADENÍ
Ak chcete nabiť smartfón alebo iné zariadenie, stačí ho
pripojiť prostredníctvom pripojeného kábla.
Pripojte micro-USB koncovku k smartfónu a druhú stranu kábla,
USB koncovku (1), pripojte k Power Packu.
III BATERKA
Baterka sa zapína a vypína stlačením tlačidla
označeného
symbolom
baterky-lampáša (4).
IV ŠPECIFIKÁCIA:
Typ batérie: li-ion
Výstupné napätie: 5 V
Maximálny výstupný prúd: 1 A
Objem: 2800 mAh
17
QUICK START GUIDE - SK
V VAROVANIA:
1.Zariadenie sa nesmie vystavovať na priame slnečné lúče a
nemôže sa používať v nadmernej vlhkosti.
2.Zariadenie sa nesmie používať a skladovať v krajne nízkych
alebo vysokých teplotách (mimo rozpätia: -5°C do +30°C)
3.Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.
4.Chráňte pred pádmi.
5.Zariadenie nie je hračka, musí byť uchovávané mimo
dosahu detí.
6.Chráňte zrak, nesmerujte svetelný lúč priamo do očí.
7.V prípade, že zbadáte akýkoľvek únik z batérie, okamžite
ju odpojte, a chráňte pokožku pred priamym kontaktom s
elektrolytom. Batéria sa nesmie vyhodiť do komunálneho
odpadu, odovzdajte je do príslušného zberného miesta v
súlade s miestnymi predpismi.
VI VYHLÁSENIE O ZHODE – ŠTÁTY EÚ
Týmto spoločnosť GOCLEVER Sp. z o.o. vyhlasuje, že
zariadenie GOCLEVER POWER PACK 2800 spĺňa
podstatné požiadavky a iné príslušné ustanovenia
nasledujúcich smerníc:
EMC DIRECTIVE
2004 / 108 / EU
RoHS
2011 / 65 / EU
Kompletný dokument s podrobnými informáciami je zverejnený na našej webstránke: www.goclever.com v záložke
daného výrobku v katalógu našich výrobkov. Súbor .pdf
s vyhlásením o zhode CE je umiestnený medzi záložkami.
Prečítajte si našu politiku ochrany osobných údajov a
politiku súborov „cookies“, ktoré sa používajú na webstránke goclever.com.the bookmarks of our product catalogue. Please read our Privacy Policy and Cookie Policy
at www.goclever.com.
Files Cookies sul nostro sito web www.goclever.com.
18
QUICK START GUIDE - SK
Tento výrobok podlieha smernici RoHS.
ZNAK KVALITY - UKRAJINA - Domáci znak kvality potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky technických
predpisov a noriem Ukrajiny.
Správna likvidácia tohto výrobku (použité elektrické ké a
elektronické zariadenia – likvidácia elektrického a elektronického odpadu)
(Týka sa štátov Európskej únie a iných európskych štátov,
ktoré majú osobitné systémy likvidácie odpadov.)
Tento znak označuje výrobky, ktoré sa nesmú na území
EÚ vyhodiť ako komunálny odpad, ale musia sa osobitne separovať a spracovať. Najlepší spôsob predchádzania vzniku negatívneho vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie je spracovanie odpadov, ich správna
separácia a následná recyklácia, zameraná na opätovné využitie materiálnych zdrojov. Keď sa rozhodnete
vaše zariadenie vyhodiť, postupujte v súlade s miestnym
systémom spracovania odpadov, alebo kontaktujte predajné miesto, v ktorom ste si daný tovar kúpili.
19
QUICK START GUIDE - RO
POWER PACK 2800 – BATERIE EXTERIOARĂ
I ÎNCĂRCAREA POWER PACK-ULUI
Încărcaţi dispozitivul cu ajutorul cablului ataşat la set, prin
cuplarea acestuia la portul USB al calculatorului, celălalt
capăt al cablului cuplaţi-l la portul micro-USB (2) a power
pack-ului.
Înainte de prima folosire încărcaţi dispozitivul timp de 8 ore.
Indicatorul de încărcare: Când power pack-ul se va încărca
indicatorul îşi va schimba culoarea din roşu în albastru. În
cazul în care acesta nu luminează înseamnă, că power packul nu se încarcă.
Dacă power pack-ul nu este folosit un timp îndelungat trebuie
să fie încărcat sistematic odată la 3 luni, pentru a păstra
starea bateriei încărcată la 50%.
II ÎNCĂRCAREA ALTOR DISPOZITIVE
Pentru a încărca smartfon-ul sau un alt dispozitiv acestea
trebuie cuplate cu cablul ataşat.
Cuplaţi mufă micro-USB la smartfon, iar celălalt capăt al
cablului la portul USB (1) a power pack-ului.
III LANTERNA
Lanterna aprindeţi-o şi
stingeţi-o prin apăsarea
butonului marcat cu simbolul lanternei (4).
20
QUICK START GUIDE - RO
IV SPECIFICAŢIA:
Tip baterie: li-ion
Tensiunea de ieşire: 5V
Curentul maximal de ieşire: 1A
Capacitatea: 2800 mAh
V AVERTISMENTE:
1.Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea directă a razelor solare
sau umiditate.
2.Nu folosiţi şi nu păstraţi dispozitivul în temperaturi prea
scăzute sau prea înalte (în afara intervalului: -5*C la 30*C)
3.Nu deserviţi dispozitivul cu mâinile ude
4.Protejaţi dispozitivul împotriva căderii
5.Dispozitivul nu este o jucărie, nu trebuie lăsat la îndemâna
copiilor.
6.Protejaţi ochii, nu îndreptaţi fasciculul de lumină direct spre
ochi.
7.În cazul umor scurgeri din baterie, aceasta trebuie să fie
deconectată imediat, protejând pielea împotriva contactului
direct cu electrolitul, apoi bateria trebuie aruncată pentru
reciclare.
VI CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Subscrisa GOCLEVER Ltd. declara pe proprie
raspundere ca produsul GOCLEVER POWER PACK
2800 este in conformitate cu cerintele esentiale ale
urmatoarelor Directive Europene:
EMC DIRECTIVE
2004 / 108 / EU
RoHS
2011 / 65 / EU
Documentul complet cu informatii detaliate este dispibil
pe site-ul nostru: www.goclever.com. Fisierul .pdf cu
declaratia de conformitate este prezent in catalogul
nostru de produse.
Va rugam cititi Politica de Confidentialitate si Politica de
Cookie-uri pe www.goclever.com.
21
QUICK START GUIDE - RO
Acest produs a fost certificat drept compliant cu
normele RoHS.
MARCAJ DE CONFORMITATE - UCRAINA
Marcajul national de conformitate confirma faptul
ca produsul specificat este compliant cu cerintele
reglementarilor tehnice din Ucraina.
RECICLARE
Facilitatile de reciclare sunt acum disponibile pentru toti
partenerii la care puteti depozita vechile dispozitive
GOCLEVER sau orice alte produse electrice. Aceasta
este o cerinta a legislatiei Europene (deseurile de
Echipamente Electronice sau Electrice – sau WEEE
– Directiva 2002/96/EU). Clientii pot duce orice
echipament electric in centr publice de reciclare sau
puncte de vanzare. Va rugam sa notati ca aceste
dispozitive/cabluri vor fi procesate mai departe in
cadrul procesului de reciclare.
Pentru a va reaminti sa reciclati, toate produsele
electrice sunt marcate cu un cos de gunoi peste care
este aplicata o cruce. Acest simbol este prezent pe
toate dispozitivele GOCLEVER.
22
QUICK START GUIDE - RU
POWER PACK 2800 – ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
I ЗАРЯДКА POWER PACK
Подключите устройство кабелем из набора одним
концом к USB компьютера, а другой конец провода
вставьте в гнездо микро-USB (2) power pack.
Перед первым использованием заряжайте устройство
8 часов.
Индикатор зарядки: Когда power pack подзарядится,
индикатор изменит цвет с красного на синий.
Отсутствие цвета означает, что power pack не
подзарядился.
Если power pack не используется долгое время,
необходимо периодически подзаряжать его, раз в 3
месяца, чтобы поддерживать состояние батареи
около 50% подзарядки.
II ПОДЗАРЯДКА ДРУГИХ УСТРОЙСТВ
С целью подзарядки смартфона либо другого
устройства, необходимо подключить его имеющимся
кабелем.
Подключите кабель к микро-USB смартфона, а другой
конец провода к гнезду USB (1) power pack.
III ФОНАРИК
Фонарик включается
и
выключается
нажатием на кнопку
фонарика (4).
23
QUICK START GUIDE - RU
IV СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Тип батареи: литий-ионная
Напряжение на выходе: 5V
Максимальный ток на
выходе: 1A
Емкость: 2800 мАч
V ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1.Не подвергайте устройство воздействию прямых
солнечных лучей и влаги.
2.Не используйте и не храните устройство в
чрезвычайно низких и высоких температурах (за
пределами диапазона: -5 * С до 30 * С)
3.Не работайте с устройством мокрыми руками
4.Берегите устройство от падений
5.Устройство не игрушка, держите его в недоступном
для детей месте.
6.Защищайте глаза, не направляйте луч прямо в глаза.
7.В случае утечки батарея должна быть отключена
немедленно, а затем утилизирована, при этом
защищайте кожу от прямого контакта с электролитом.
VI СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
Компанія GOCLEVER заявляє про те, що її продукт
GOCLEVER POWER PACK 2800 відповідає всім
важливим вимогам та положенням наступних
директив:
EMC ДИРЕКТИВА
2004 / 108 / EU
RoHS
2011 / 65 / EU
Детальніша інформація міститься на нашому
вебсайті. Прочитайте, будь ласка, наші правила
щодо використання Cookie та приватності на
нашому сайті www.goclever.com.
24
QUICK START GUIDE - RU
Цей продукт підлягає директиві RoHS.
ЗНАК ЯКОСТІ - УКРАЇНА
Національний знак якості засвідчує, що виріб
відповідає
вимогам
українських
технічних
регламентів.
УТИЛІЗАЦІЯ І ПЕРЕРОБКА
Згідно із законодавством ЄС (Відходи електричного
та електронного устаткування - або WEEE
- Директива 2002/96/EC), всі електронні
продукти, у тому числі камери GOCLEVER, повинні
бути утилізовані безкоштовно в спеціальних
підприємствах, призначених для цієї мети у
вашому районі. Користувачі зобов’язані передати
старе/пошкоджене електричне та електронне
обладнання в державні підприємства з переробки
відходів або торгові точки. Слід зазначити, що всі ці
пристрої та кабелі піддаються подальшій обробці
в процесі переробки, так що всі електричні/
електронні вироби мають бути позначені
символом.
25
QUICK START GUIDE - ES
POWER PACK 2800 – BATERÍA EXTERNA
I ¿CÓMO CARGAR EL DISPOSITIVO POWER
PACK?
Usa el cargador que viene con el dispositivo, conectándolo
al puerto USB del ordenador y el otro extremo del cable, al
puerto micro USB (2) de power pack.
La primera carga del dispositivo debe durar 8 horas.
El indicador de carga: Cuando el power pack esté cargado,
el indicador cambiará de color de rojo a azul. Si la luz piloto
no está encendida, el power pack no se está cargando.
Si el power pack se queda sin usar mucho tiempo, hay que
cargarlo cada 3 meses para mantener el estado de la
batería en aprox. 50%.
II CARGA DE OTROS DISPOSITIVOS
Para cargar un smartphone u otro dispositivo, hay que usar el
cable incluido en el pack.
Conecta el cable micro USB al smartphone y el otro extremo
al puerto USB (1) del power pack.
III LINTERNA
Enciende y apaga la
linterna usando el botón con el símbolo de
la linterna (4).
26
QUICK START GUIDE - ES
IV ESPECIFICACIONES:
Tipo de batería: li-ion
Tensión salida: 5V
Corriente max. salida: 1A
Capacidad: 2800 mAh
V ADVERTENCIA
1.No expongas el dispositivo a la luz solar directa ni a la
humedad.
2.No uses ni guardes el dispositivo en temperaturas
extremadamente altas o bajas (fuera del rango: -5ºC y 30ºC).
3.No uses el dispositivo con las manos mojadas.
4.Protege el dispositivo contra las caídas.
5.El dispositivo no es un juguete, mantenlo fuera del alcance
de los niños.
6.Protege la vista, no dirijas el haz de luz directamente a
los ojos.
7.En caso de fuga de electrolitos en la batería, desconéctala
inmediatamente, protegiendo la piel contra el contacto
directo con el electrolito y, a continuación, recíclala.
VI CERTIFICADO DE CONFORMIDAD - PAÍSES
DE LA UE
Por la presente GOCLEVER Sp. z o.o. declara que el
aparato GOCLEVER POWER PACK 2800 cumple los
requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes
de las Directivas indicadas a continuación:
EMC DIRECTIVE
2004 / 108 / EU
RoHS
2011 / 65 / EU
El documento completo con informaciones detalladas
está disponible en nuestro sitio web: www.goclever.com
en el marcador relativo al producto en el catálogo
de productos. Archivo PDF con la declaración CE se
encuentra entre los marcadores. Lea nuestra Política de
Privacidad y de „cookies” en www.goclever.com.
27
QUICK START GUIDE - ES
Este producto está sujeto a la Directiva RoHS.
MARCA DE CALIDAD – UCRANIA - Sello Nacional
de Calidad confirma que el producto cumple con los
requisitos de los reglamentos técnicos ucranianos.
Eliminación correcta de este producto (material
eléctrico y electrónico usado - utilización de los
residuos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países
europeos con sistemas de tratamiento separados)
Esta marca indica que al final de la vida del producto
este dispositivo no debe eliminarse junto con otros
residuos en la UE. Para evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana
se recomienda la segregación de residuos y el reciclaje
responsable que promueve la reutilización de los
recursos materiales. Para deshacerse de su dispositivo,
por favor utilice los sistemas de recogida de residuos en
funcionamiento o póngase en contacto con la tienda
donde adquirió el producto.
28
CENTER SERVICE LIST:
POLAND
tel: +48 618488767
email: [email protected]
UK
tel: 0844 8566848
email: [email protected]
IRELAND
email: [email protected]
SPAIN
Celular Net S.L. ·
Avenida de Peinador Nº 60 – Tameiga
36416 – MOS (Pontevedra) España
email: [email protected]
ph: 902 686 767
CANARY ISLANDS
tel: 902 050 255
ITALY
phone: 035 0795364
email : [email protected]
www.garanzia.pro/RicTrack/goclever.html
BALTICS
Servisa ICT
Tel. Lithuania: +370 (37) 329000, +370 (37) 337458, +370 (5) 2101160
Tel. Latvia: +371 (674) 08838
Tel. Estonia: +372 (66) 71796
email: [email protected]
www.servisaict.com
SLOVENIA
BIROTEHNA
Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana-Dobrunje
tel: 01 5853 777
fax: 01 5400 130
email: [email protected]
CROATIA
PlayCom
Heinzelova 78b, 10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 5613-222, +385 (0)1 5618-433, +385 (0)1 6184-115
email: [email protected]
www.playcom.hr
BOSNIA AND HERZEGOVINA
System One d.o.o.
Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo
tel: +387 33 652 781
fax: +387 33 652 781
mail: [email protected]
www.s1see.com
SERBIA
SYSTEM ONE d.o.o.
Omladinskih brigada 102
11070 Novi Beograd, Serbia
tel +381 11 4140620
www.s1see.com
29
ET Servis d.o.o. Beograd
Member of Logo d.o.o. group
Bulevar kralja Aleksandra 265, 11000 Beograd, Srbija
tel: +381 11 3820-535 , +381 11 3820-536 , +381 11 3820-537
[email protected]
www.etservis.rs
MONTENEGRO
ITS Information Technology Service
Josipa Broza, Zgrada Normala pp4, 81000 Podgorica
tel: +382 (0) 20 512-596
www.itscg.me
BULGARIA
Stemo
bul. Nikola Vaptsarov 55, EXPO 2000
tel. (+359 2) 8162300
fax: 8162303
email: [email protected]
www.stemo.bg
HUNGARY
SZELLEMKÉP BT
1031 Budapest Vizimolnár köz 5-7.
tel: 06-1-388-2728, 06-1-242-2274
email: [email protected]
www.szellemkepbt.hu
BELARUS
220053, Republic of Belarus, Minsk,
V.Slutskoi 67-2
email: [email protected]
tel: +375 (17) 3354883
CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
Bouncer s.r.o
Náměstí Svobody 71, 67531 Jemnice, Czech Republic
email: [email protected]
tel CZ: +420 546 606 021
tel SK: +421 220 266 051
ROMANIA
S.C. Cordon Electronics S.R.L.
Str. Dumitru Brumarescu nr. 9A, sector 4, Bucuresti, Romania
email: [email protected]
tel: +40 372324762, +40 213009905
UKRAINE
Service Center KROK-TTC
Rusanivska Naberezhna 8
Ravis (Kyiv)
tel: +380 800504504, 380 (44) 295-79-49, 295-89-19, 380
(63) 232-05-23
30
www.goclever.com
Download

Power Pack