Instrukcja obsługi
User manual
PL/EN/CZ/SK
OV-Solution10
1
Witamy
Dziękujemy za zakup naszego tabletu.
Aby zapoznać się z produktem we właściwy sposób, prosimy o uważne
przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Ważne informacje
● Urządzenie posiada w swej wewnętrznej konstrukcji delikatne
elementy. Należy unikać sytuacji, w których mogłoby dojść do
upuszczenia urządzenia. Nie należy naciskać przycisków ani ekranu z
użyciem nadmiernej siły.
● Produkt ten jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym, w związku
z czym należy przechowywać go z dala od wody i środowiska
wilgotnego.
● Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych danych z tabletu,
na wypadek gdyby ważne dane prywatne zostały omyłkowo usunięte. W
przypadku gdy urządzenie jest używane jako przenośny dysk twardy,
należy stosować się do odpowiednich zaleceń odnośnie zarządzania
plikami, zawartych w niniejszej instrukcji.
Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za utratę jakiekolwiek pliku.
● Nie należy stosować nadmiernej siły, zginać ani też przygniatać
przewodu zasilania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do
przegrzania urządzenia, a w dalszej konsekwencji spowodować pożar.
● Należy używać wyłącznie tych ładowarek oraz akcesoriów, które są
zalecane przez producenta. Stosowanie ładowarek oraz akcesoriów
innych
typów
spowoduje
utratę
gwarancji
oraz
ryzyko
niebezpieczeństwa.
● Nie należy samodzielnie aktualizować oprogramowania. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie tabletu.
2
Skrócony opis funkcji
 System operacyjny: Android, pozwalający na obsługę jeszcze
większej liczby aplikacji oraz funkcji.
 Obsługa 3D: urządzenie do przetwarzania grafiki 2D/3D o wysokiej
wydajności; obsługa Flash 11.1.
 Typ połączenia z Internetem: Wi-Fi, wtyczka 3G USB oraz Ethernet.
 Wbudowany G-sensor: pozwala cieszyć się grami wideo jednocześnie
znacznie ułatwiając rozgrywkę.
 Funkcja OTG: szybki interfejs USB2.0 pozwala na łatwe podłączenie
do komputera oraz połączenia z urządzeniami USB.
 Wytrzymałą bateria: inteligentny system zarządzania energią, duża
moc, długi czas odtwarzania wideo.
I. Przyciski i ich funkcje
Przycisk Power
Gdy urządzenie jest wyłączone:
(włącznik)
wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć.
Gdy urządzenie jest włączone: wciśnij
i przytrzymaj, aby wyświetlić okno z
opcją wyłączenia.
Gdy urządzenie jest włączone: wciśnij
krótko, aby wyłączyć ekran.
Przycisk Menu
Wciśnij, aby otworzyć aktualne menu.
Wciśnij, aby odblokować ekran.
Przycisk Wstecz
Wciśnij, aby powrócić do
(Backspace)
poprzedniego menu.
VOL+
Wciśnij, aby zwiększyć poziom
głośności.
3
VOL-
Wciśnij, aby zmniejszyć poziom
głośności.
II. Operacje podstawowe
2.1 Ładowanie oraz obsługa baterii
Nowa bateria będzie w pełni swych możliwości po 2-3-krotnym
naładowaniu do pełna oraz rozładowaniu. Zaleca się, aby proces
ładowania trwał cztery godziny. Tablet można ładować za pomocą
zasilacza AC, zarówno wtedy gdy jest on włączony, jak i wyłączony. W
tym celu należy używać zasilacza dołączonego w zestawie.
Uwaga:
1) Do ładowania tabletu nie należy używać innych zasilaczy. W
przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia baterii.
2) Tabletu nie można ładować za pośrednictwem przewodu USB
podłączonego do komputera.
3) Gdy urządzenie wyemituje komunikat o niedostatecznym
poziomie energii baterii, należy jak najszybciej je podładować. W
przeciwnym razie nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.
2.2 Włączanie i wyłączanie
2.2.1 Włączanie:
Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącznika (Power)
zostanie wyświetlony ekran startowy.
, dopóki nie
Załadowanie się systemu
tabletu trwa kilka chwil - prosimy zachować cierpliwość.
2.2.2 Wyłączanie:
Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącznika (Power)
zostanie wyświetlone okno z opcją wyłączenia.
wyłączyć urządzenie.
4
, dopóki nie
Kliknij OK, aby
【Uwaga】
W
przypadku
wymuszonego
zamknięcia
systemu,
podczas
kolejnego uruchomienia urządzenia przeprowadzone zostanie
skanowanie oraz ewentualna naprawa dysku, w związku z czym
proces
włączania
będzie
trwał
dłużej.
Prosimy
zachować
cierpliwość.
2.3 Blokowanie / odblokowanie ekranu (tryb uśpienia)
2.3.1 Automatyczne przejście do trybu uśpienia:
W przypadku niewykonania żadnej czynności przez określony w
ustawieniach systemowych okres czasu nastąpi automatyczne
wyłączenie ekranu i przejście urządzenia do trybu uśpienia.
2.3.2 Ręczne włączenie trybu uśpienia:
Wciśnij krótko przycisk Włącznika “ ”,
a urządzenie przejdzie w tryb
uśpienia w celu oszczędzania energii baterii.
2.3.3 Odblokowywanie ekranu:
W trybie uśpienia wciśnij krótko przycisk Włącznika “ ”, aby włączyć
ekran. Następnieprzytrzymaj ikonkę
na ikonkę “
“
” na ekranie i przeciągnij ją
”, a potem upuść, aby odblokować ekran.
2.4 Dotykowy ekran
Istnieje kilka sposobów wykonywania operacji na dotykowym ekranie:
 Klikanie:
Wystarczy lekko dotknąć (kliknąć) dany element ekranu, aby otworzyć
5
dany program lub funkcję.
 Przeciąganie:
Przesuwaj palcem po dotykowym ekranie, aby przewijać interfejs.
Wciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz przenieść, następnie
przeciągnij ją do preferowanego miejsca i zwolnij palec, aby ją tam
upuścić.
2.5 Resetowanie
W przypadku gdy tablet zawiesi się lub nie reaguje na naciskanie
żadnego przycisku czy wykonywanie danej operacji, możliwe jest jego
zresetowanie. W tym celu należy użyć szpilki lub innego ostro
zakończonego obiektu, aby wcisnąć przycisk Reset.
2.6 Menu główne
Interfejs ekranu głównego składa się z
pięciu stron ekranu. Aby
przejść do kolejnej/poprzedniej strony ekranu głównego, wystarczy
przesunąć ekran palcem w lewo lub prawo.
2.6.1 Ikonyekranu głównego:
:Kliknij tę ikonę, abyprzejść do poprzedniego kroku.
:Kliknij tę ikonę, abyprzejść do interfejsu pulpitu.
:Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić listę aktualnie działających w tle
aplikacji.
:Kliknij tę ikonę, aby przejść do interfejsu wszystkich aplikacji,
widżetów oraz programów.
Kliknij tę ikonę, aby otworzyć wyszukiwarkę Google.
6
● Usuwanie skrótów:
Wciśnij i przytrzymaj ikonę skrótu, która ma zostać usunięta, a gdy
zostanie aktywowana, przeciągnij ją na pole “× Usuń”.
● Dodawanie ikon pulpitu:
W interfejsie ekranu głównego kliknij “
”, aby przejść do interfejsu
wszystkich aplikacji i widżetów. Następnie wciśnij i przytrzymaj ikonę
aplikacji/widżetu, a zostanie ona automatycznie dodana na pulpit.
Przeciągnij ikonę w preferowane miejsce pulpitu.
●Zmiana tła pulpitu (tapety):
W interfejsie ekranu głównego kliknij i przytrzymaj dowolny pusty obszar,
a następnie z okna, które się wyświetli wybierz plik źródłowy tapety i
ustaw go jako tło pulpitu.
2.6.2 Panel powiadomień:
Wyświetlane są na nim informacje, powiadomienia oraz komunikaty o
stanie tabletu, urządzeniach podłączonych itp.
● Aby otworzyć panel powiadomień: kliknij ikonę w prawym dolnym rogu
ekranu.
● Otwieranie panelu ustawień: Po otwarciu panelu powiadomień, kliknij
“ ”, a wyświetlony zostanie panel ustawień. Za jego pośrednictwem
możliwe jest skonfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowych,
obracania ekranu, jasności itp.
2.7 Czujnik grawitacji
Po aktywowaniu funkcji czujnika grawitacji, gdy urządzenie zostanie
obrócone, obraz automatycznie dostosowuje się do kierunku obrotu.
Włączanie i wyłączanie funkcji czujnika grawitacji:
Na panelu ustawień włącz lub wyłącz funkcję "automatycznego
7
obracania ekranu" . Istnieje także drugi sposób dostępu do ustawień tej
funkcji. W interfejsie ustawień kliknij zakładkę "Wyświetlacz", następnie
włącz lub wyłącz funkcję "automatycznego obracania ekranu".
2.8 Przełączanie metody wprowadzania tekstu
Kliknij i przytrzymaj pole tekstowe, aby edytować dany tekst lub zmienić
metodę wprowadzania.
2.9 Slot karty pamięci
Urządzenie posiada port karty pamięci.
Wskazówki:
1. W przypadku gdy urządzenie odczytuje lub zapisuje pliki z karty
pamięci, nie należy wyciągać jej z portu. W przeciwnym razie może
dojść do jej uszkodzenia. 2. Jeśli karta pamięci jest formatowana za
pośrednictwem komputera, należy wybrać system plików FAT32.
Odłączanie karty pamięci:
W widoku ekranu głównego kliknij kolejno "
"→ "ustawienia"
→"nośniki danych", a następnie w opcjach karty SD kliknij pozycję
"odinstaluj kartę pamięci". Aby wyjąć kartę z portu, wciśnij ją lekko, a
następnie cofnij palec. Gdy karta zostanie odblokowana, wysuń ją z
portu.
2.10 Podłączenie do komputera
1) Po podłączeniu tabletu do komputera za pośrednictwem przewodu
USB, w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlony zostanie komunikat
"połączenie USB". Jeśli komunikat zniknie, przytrzymaj i przesuń
ikonkę "
" w górę.
8
Aby móc kopiować pliki pomiędzy komputerem a tabletem, kliknij
opcję "Włącz tryb nośnika pamięci".
Kliknij "Wyłącz tryb nośnika pamięci", aby bezpiecznie usunąć
(odinstalować) urządzenie z komputera.
2)
Podczas trwania odczytu danych, aby uniknąć błędów odczytu
aplikacji, nie należy zmieniać nazw folderów w których znajdują się
aktualnie obsługiwane pliki.
3) Należy upewnić się, że bateria tabletu posiada wystarczający
poziom energii. W przeciwnym razie, po podłączeniu do komputera,
tablet może nie zostać przez niego wykryty.
【 Uwaga 】
(1) Podczas podłączania tabletu do komputera, upewnij się, że funkcja
debugowania USB została wyłączona. W przeciwnym razie komputer
może mieć problem z odczytem danych z tabletu.
(2) Przed odłączeniem tabletu od komputera upewnij się, że wszystkie
operacje z wykorzystaniem tych dwu urządzeń zostały zakończone.
III. Ustawienia podstawowe
W widoku ekranu głównego kliknij kolejno "
" - "ustawienia".
Interfejs ustawień podzielony jest na cztery kategorie, jak niżej:
"Opcje
sieci
bezprzewodowych",
"Opcje
urządzenia",
"Opcje
użytkownika" oraz "Opcje systemowe".
3.1 Opcje sieci bezprzewodowych
Podkategorie: Wi-Fi, Opcje korzystania z danych sieci, VPN,
Przenośny hotspot i Sieci mobilne.
9
3.1.1.WIFI:
Użytkownik może ustanowić połączenie z siecią bezprzewodową i
uzyskać dostęp do szybkiego Internetu oraz ściągać i zamieszczać pliki
w sieci.
① W interfejsie ustawień włącz funkcję połączenia Wi-Fi. Urządzenie
automatycznie wyszuka a następnie wyświetli listę dostępnych sieci
Wi-Fi.
② Wybierz sieć Wi-Fi z którą chcesz nawiązać połączenie oraz, jeśli
jest to wymagane, wprowadź odpowiednie hasło sieci lub wypełnij
wymagane pola formularza dostępu za pośrednictwem przeglądarki.
Wskazówka:
①Jeśli chcesz ponownie wyszukać dostępne połączenia Wi-Fi, kliknij
"Wyszukaj" w prawym górnym rogu interfejsu.
② Kliknij "DODAJ SIEĆ", a następnie wprowadź nazwę SSID sieci.
Jeśli to konieczne, wprowadź hasło lub inne dane konfiguracji sieci.
Kliknij "Zapisz".
③ Jeśli chcesz uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji Wi-Fi, kliknij
kolejno "
" - "Zaawansowane".
④ Aby skasować daną zapamiętaną przez urządzenie sieć, w
interfejsie ustawień Wi-Fi kliknij nazwę sieci, a następnie w oknie,
które się otworzy, kliknij "Zapomnij".
3.1.2 VPN (Wirtualna Sieć Prywatna)
Dodawanie sieci VPN:
Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać typ sieci VPN,
którą chcemy dodać. Następnie użytkownik poproszony zostanie o
wprowadzenie szczegółowych danych konfiguracyjnych.
3.1.3. Przenośny hotspot
Przenośny hotspot Wi-Fi
Zaznacz tę opcję, aby udostępnić tablet z mobilną siecią, jako
przenośny hotspot Wi-Fi.
Ustawienia przenośnego hotspotu Wi-Fi
Po włączeniu ustawień wyświetlone zostanie okno umożliwiające
włączenie i wyłączenie funkcji hotspot, wprowadzenie nazwy SSID
(identyfikatora sieci) oraz dostosowanie opcji bezpieczeństwa.
10
Pomoc
Po kliknięciu zakładki Pomoc, wyświetlone zostanie okno z informacjami
o przenośnych hotspotach Wi-Fi jak również informacje o tym, gdzie
dowiedzieć się więcej na powyższy temat.
3.1.4. Sieci mobilne
Klikaj kolejno: Ustawienia → Sieci bezprzewodowe → Sieci mobilne,
aby wyświetlić opcje sieci roamingowych, wyboru sieci, wyboru
operatora, nazw punktów dostępu itp.
1)Zasilanie modemu
Możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji zasilania modemu.
2) Transfer danych z/do sieci komórkowych
Odznacz tę opcję, aby zapobiec korzystaniu przez tablet z danych
dowolnych sieci komórkowych. Jest to przydatne zwłaszcza podczas
podróżowania w miejscach, gdzie użytkownik nie posiada wykupionego
abonamentu/pakietu lokalnej sieci komórkowej i chce uniknąć opłat za
korzystanie z jej usług. Odznaczenie tej opcji nie pozbawia użytkownika
możliwości korzystania z dostępu do innych sieci bezprzewodowych, jak
np. Wi-Fi.
3) Korzystanie z roamingu
Odznacz tę opcję, jeśli nie chcesz aby tablet korzystał z usług obcych
sieci komórkowych, w przypadku gdy użytkownik znajduje się poza
zasięgiem sieci własnego operatora bądź dostawcy usługi sieciowej.
4) Access Point Name
(tylko w przypadku mobilnych sieci GSM) Po kliknięciu w tę zakładkę,
wyświetlone zostanie okno z opcjami ustawień punktu dostępu. Aby
dodać nowy APN, można także kliknąć przycisk Menu w interfejsie
aplikacji i wybrać stosowną opcję. Aby uzyskać dodatkowe informacje
na temat korzystania z powyższych narzędzi, skonsultuj się z
operatorem Twojej sieci.
5) Korzystanie wyłącznie z sieci 2G
(tylko w przypadku mobilnych sieci GSM) Zaznaczenie tej opcji
spowoduje, że laptop nie będzie łączył się z sieciami o wyższych
prędkościach, przez co zmniejszy się nieco szybkość zużywania energii
baterii.
6) Operatorzy sieci
(tylko w przypadku mobilnych sieci GSM)
Otwiera okno wyszukiwarki sieci mobilnych, które są kompatybilne z
tabletem.
Skonsultuj się z operatorem Twojej sieci, aby uzyskać dodatkowe
informacje na temat opłat i rozliczeń w przypadku wyboru innego
11
operatora.
Uwaga: Tablet obsługuje wtyczki USB 3G umożliwiające dostęp do sieci
3G. W przypadku gdy tablet posiada wbudowany moduł 3G istnieje
możliwość wsunięcia karty SIM bezpośrednio do tego modułu.
3.2 OPCJE URZĄDZENIA
Podkategorie: Dźwięk, Wyświetlacz, Miejsca zapisu danych, Bateria
oraz Aplikacje.
3.2.1 Dźwięk
Głośność: Naciśnięcie klawisza głośności spowoduje wyświetlenie
okienka interfejsu ustawień, w którym można skonfigurować głośność
muzyki, filmów,
gier i
innych
multimediów,
a także głośność
powiadomień oraz alarmu. Po ustawieniu głośności naciśnij OK, aby
zatwierdzić zmiany.
3.2.2 Wyświetlacz
Wciśnij "Ustawienia", a następnie "Wyświetlacz", aby ustawić
jasność, tapetę, automatyczne obracanie ekranu, czas po jakim
urządzenie przejdzie w stan uśpienia w przypadku niewykonywania
żadnych operacji oraz rozmiar czcionki.
1)Jasność: kliknij zakładkę "Jasność", a następnie przesuwaj suwak
jasności, aby dostosować ten parametr.
2)Tapeta: kliknij zakładkę "Tapeta", a następnie wybierz folder źródłowy
(np. Galeria, Live Wallpapers, Tapety itp) i wybierz plik obrazu, który
chcesz ustawić jako tło pulpitu.
3) Tryb uśpienia: Wyświetlacz ma ustawiony limit czasu (domyślnie 2
minuty). Jeśli urządzenie pozostaje w tym czasie nieaktywne, ekran
zgaśnie, tak jakby urządzenie zostało wyłączone. Tak naprawdę
jednak przechodzi ono po prostu w stan uśpienia (tryb gotowości).
Wciśnij krótko przycisk Włącznika (Power), a ekran włączy się
ponownie z wyświetloną na nim ikonką kłódki. Ekran jest wówczas
zablokowany.
12
4) Automatyczne obracanie ekranu: Włącz lub wyłącz funkcję
automatycznego obracania ekranu.
5) Rozmiar czcionki: Ustaw domyślny rozmiar czcionki.
3.2.3. Miejsca zapisu danych:
Kliknij, aby sprawdzić całkowity rozmiar oraz ilość wolnego miejsca na
wewnętrznym dysku urządzenia oraz nośnikach pamięci (karcie SD i
urządzeniu pamięci masowej USB).
3.2.4. Bateria:
Wyświetla informacje o poziomie energii baterii oraz szacunkowym
czasie, jaki pozostał do jej wyczerpania.
3.2.5. Aplikacje:
Można tutaj wyświetlić informacje na temat pobranych i aktualnie
używanych aplikacji oraz je skonfigurować.
3.3 Opcje użytkownika
1. Konta i synchronizacja: możliwość dodawania i zarządzania kontami
oraz opcjami ich synchronizacji.
2. Usługi lokalizacyjne: Opcje takich funkcji jak: "usługi lokalizacyjne
Google", "satelity GPS" oraz "lokalizacja i wyszukiwanie google".
3.
Bezpieczeństwo:
W
tym:
"Zabezpieczenia
ekranu",
"Hasła",
"Ustawienia administratora urządzenia" oraz "Magazyn danych
logowania".
4. Język oraz metoda wprowadzania tekstu: W tym: "Wybór języka",
"Ustawienia
klawiatury
i
metody
wprowadzania",
"Mowa"
oraz
"Ustawienia myszy / touchpada".
5. Tworzenie kopii zapasowych i Reset: możliwość wykonania kopii
zapasowej i przywrócenia danych systemowych. Jeśli w przypadku
wystąpienia poważnego błędu lub utraty hasła, użytkownik chce
zresetować urządzenie, należy najpierw upewnić się, że wykonana
13
została kopia zapasowa zasobów systemowych.
3.4 Ustawienia systemowe
1. Data i godzina:
Data i godzina mogą być dostosowywane ręcznie lub automatycznie.
2. Dostępność:
W tym usługi i ustawienia systemowe.
3. Opcje dewelopera:
W tym: "Debugowanie USB", "development device ID", "Stay awake",
"Pozorowane położenie", "Sprawdzanie HDCP", "Desktop backup
password", "Interfejs użytkownika" oraz "Aplikacje".
4. Informacje o urządzeniu:
W tym: "Aktualizacje systemu", "Stan", "Kwestie prawne" oraz
"Informacje o urządzeniu". Kliknij na "Aktualizacje systemu". W
przypadku gdy pojawią się nowe wersje oprogramowania, wystarczy
je kliknąć i pobrać.
IV. Główne aplikacje
W widoku ekranu głównego kliknij przycisk
, aby przejść do
interfejsu aplikacji. Przesuwaj ekran, aby zobaczyć więcej aplikacji.
Instrukcje dotyczące niżej wymienionych aplikacji dotyczą ich wersji
podstawowych i podane zostały w celach wyłącznie informacyjnych.
4.1 Apkinstaller (Instalator aplikacji)
W oknie aplikacji kliknij ikonę Instalatora aplikacji (Apkinstaller), aby
otworzyć interfejs umożliwiający zarządzanie aplikacjami.
4.1.1 Instalacja:
Pobierz aplikacje firm trzecich, kompatybilne z systemem Android, a
14
następnie skopiuj je na tablet i przejdź do instalacji.
① Kliknij ”Instaluj”, następnie wybierz ścieżkę dostępu do pliku
instalacyjnego
aplikacji.
Urządzenie
automatycznie
wyszuka
wszystkie pliki instalacyjne aplikacji z podanego folderu.
② Kliknij i przytrzymaj plik aplikacji, która ma zostać zainstalowana.
【 Uwaga 】 W przypadku tego systemu obsługiwane są pliki z
rozszerzeniem .Apk.
4.1.2 Zarządzanie:
① Kliknij "Zarządzaj", aby wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych
w systemie aplikacji.
② Kliknij aplikację, na której chcesz wykonać daną operację.
Wyświetlone zostanie okno z dostępnymi opcjami.
③Kliknij "Uruchom", "Eksportuj", "Odinstaluj" lub "Anuluj", aby wykonać
daną operację.
4.2 Eksplorator
4.2.1 Otwieranie eksploratora:
W oknie aplikacji kliknij ikonkę "Eksploratora", aby otworzyć interfejs
zarządzania plikami.
Ikona
Opis funkcji
Karta SD/ Dysk
Kliknij, aby wyświetlić pliki zapisane na
wewnętrzny (pamięć)/
karcie pamięci, dysku wewnętrznym
USB
lub urządzeniu pamięci masowej USB.
Powrót do strony głównej eksploratora.
15
Powrót do poprzedniego okna / menu
Zaznaczanie większej liczby plików lub
folderów.
Na zaznaczonym wcześniej pliku
można wykonać takie operacje jak:
"Kopiuj", "Usuń", "Przenieś", "Wklej",
lub "Zmień nazwę".
Nowy folder.
Powrót do folderu nadrzędnego.
Przejście do wcześniej odwiedzanego
folderu.
4.3 Muzyka
4.3.1 Odtwarzanie muzyki:
W oknie Aplikacji kliknij ikonkę "Muzyki". Wyświetlona zostanie lista
plików muzycznych z informacjami o wykonawcach, albumach, nazwach
utworów, listach odtwarzania oraz aktualnie odtwarzanych ścieżkach.
Kliknij
utwór,
który
chcesz
odtworzyć,
aby
otworzyć
odtwarzacza muzyki.
Funkcje odtwarzacza
Przyciski
Odtwórz / Pauza
Wciśnij
/
Poprzednia / kolejna ścieżka
Wciśnij
16
/
interfejs
Szybkie przewijanie do tyłu / do
Wciśnij i przytrzymaj
/
przodu
Lista bieżącego odtwarzania
Wciśnij
Powtarzanie / Odtwarzanie w
kolejności losowej
Wciśnij
Głośność
Wciśnij przycisk głośności
/
(Volume +/-)
Włączanie biblioteki utworów
Wciśnij
muzycznych / funkcja party
shuffle / dodawanie/usuwanie
wybierz
odpowiedni przycisk.
utworów z listy odtwarzania itp.
Napisy
Wciśnij “
”
4.3.2 Tworzenie nowej listy odtwarzania
Kliknij kolejno "Muzyka" "Utwory", kliknij i przytrzymaj te utwory, które
chcesz dodać do nowej listy odtwarzania  kliknij "Dodaj do listy
odtwarzania".
Kliknij
"Nowa",
po
czym
wprowadź
nazwę
listy
odtwarzania i kliknij "Zapisz".
[Wskazówka]
Aby słuchać muzyki w tle wykonywania innych operacji, podczas
odtwarzania, w interfejsie odtwarzacza muzyki wciśnij przycisk "Wstecz
(Return)".
4.4 Wideo
W oknie Aplikacji kliknij ikonkę "Odtwarzacza wideo", aby wyświetlić
interfejs odtwarzacza oraz listę plików wideo. Kliknij na plik wideo, aby
go odtworzyć. Podczas odtwarzania wideo dotknięcie ekranu spowoduje
wyświetlenie panelu kontrolnego odtwarzacza. Użytkownik może
17
wybrać inną aplikację, jako domyślny odtwarzacz wideo.
.
Funkcje odtwarzacza
Przyciski
wideo
Odtwarzanie / Pauza
Wciśnij
/
kolejna
Wciśnij
/
Szybkie przewijanie do tyłu /
Wciśnij
/
Poprzednia
/
ścieżka
do przodu
Zakładki wideo
Wciśnij
Dostosowywanie jasności /
tryb odtwarzania
Wciśnij
Głośność
Wciśnij przycisk głośności
/ lub
/
Wstecz
Wciśnij
Wybór pozycji odtwarzania
Wciśnij
4.5 Przeglądarka
4.5.1 Otwieranie stron:
Kliknij ikonę "Przeglądarki", następnie wprowadź adres URL w polu
paska adresu. Na klawiaturze ekranowej kliknij "
".
4.5.2 Przeglądanie stron:
Otwórz stronę, następnie przesuwaj palcem po ekranie, aby przeglądać
18
i wyświetlać inne jej części.
4.5.3 Powiększanie / pomniejszanie strony:
Podczas przeglądania stron internetowych wykonaj dwa szybkie kliki na
ekranie, aby powiększyć stronę.
Powtórz powyższą czynność, aby ją
pomniejszyć. Innym sposobem jest położenie
dwóch palców na
ekranie, a następnie przeciągnięcie ich do wewnątrz (pomniejszanie)
lub na zewnątrz (powiększanie).
4.5.4Operacje dodatkowe:
Podczas przeglądania stron internetowych kliknij
", aby wyświetlić
menu z opcjami pozwalającymi na przeprowadzenie dodatkowych
operacji.
4.6 Kamera (opcjonalnie)
Aby otworzyć interfejs kamery, kliknij ikonkę "Kamery" w oknie aplikacji.
Innym sposobem skorzystania z funkcji kamery jest kliknięcie ikonki
“
” w trybie zablokowanego ekranu i przeciągnięcie jej do ikony
aparatu: “
”.
You can shoot photos and video clips with sound by clicking the
"camera"; or in the state of lock screen, directly click the "
aperture to "
" icon to turn on the camera.
19
" icon, drag
4.6.1 Tryb aparatu / kamery
Tablet posiada wbudowaną kamerę z funkcją wykonywania zdjęć oraz
nagrywania wideo. Domyślny tryb ustawiony został jako tryb aparatu.
Aby przełączyć urządzenie do trybu nagrywania wideo, kliknij “
”.
4.6.2 Wykonywanie zdjęć / nagrywanie wideo
1) W trybie aparatu kliknij "
", aby zrobić zdjęcie.
2) W trybie wideo kliknij "
", aby rozpocząć nagrywanie. Kliknij ten
przycisk ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.
4.6.3 Zmiana ustawień zdjęć / wideo
1) Ustawienia ogniskowej:
Kliknij " ", aby wyregulować długość ogniskowej.
2) Ustawienia nagrywania/fotografowania:
Kliknij "
", aby otworzyć menu ustawień. Kliknij "
", aby zamknąć
menu ustawień.
W trybie aparatu:
kliknij " ", aby wybrać miejsce zapisu pliku, rozmiar zdjęcia lub
przywrócić ustawienia domyślne;
kliknij "
", aby wybrać tryb wizjera;
kliknij "
", aby ustawić balans bieli.
W trybie wideo:
kliknij "
", aby wybrać miejsce zapisu pliku lub przywrócić
ustawienia domyślne;
kliknij "
", aby ustawić balans bieli.
20
4.6.4 Przeglądanie wykonanych zdjęć / wideo
 W trybie aparatu bądź kamery kliknij ikonkę w prawym górnym
rogu interfejsu, aby otworzyć okno z miniaturami wykonanych
zdjęć oraz nagranych plików wideo. Przeglądaj pliki w Galerii lub
udostępnij je swym przyjaciołom.
 Dana ścieżka wideo może także zostać odtworzona przy użyciu
odtwarzacza wideo.
4.7 E-mail
4.7.1 Konfiguracja konta E-mail
Aplikacja E-mail posiada funkcję kreatora kont e-mail dla protokołów
pocztowych POP3 lub IMAP, w popularnych serwisach internetowych
(takich jak: Yahoo, Gmail, Hotmail itp.).
① Kliknij ikonkę "Email", aby otworzyć kreatora kont, który pomoże
w konfiguracji konta e-mail.
② Wprowadź adres swojego konta E-mail oraz hasło. Kliknij
przycisk "Dalej" i wybierz typ skrzynki mailowej - POP3, IMAP lub
Exchange. Ponownie kliknij przycisk "Dalej", aby sprawdzić
dostępność serwera oraz czy możliwe jest wysyłanie i odbieranie
maili.
Wskazówka: w przypadku niektórych dostawców usług e-mail (np
Gmail) nie jest konieczny wybór typu skrzynki.
③ Wprowadź nazwę konta oraz nazwę, która będzie wyświetlać się
jako nadawca, następnie kliknij "Zakończ".
④ Jeśli skrzynka E-mail jest już skonfigurowana i dostępna, system
wyświetli jej interfejs automatycznie po otwarciu aplikacji E-mail.
21
4.7.2 Usuwanie kont e-mail
W interfejsie skrzynki kliknij " " ustawienia, a następnie wybierz
opcję "Usuń konto". W oknie, które się pojawi, kliknij OK, aby
potwierdzić.
4.7.3 Wysyłanie wiadomości e-mail
Istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail zarówno do jednego
jak i kilku odbiorców równocześnie. Przed wysłaniem, użytkownik
może wprowadzić ręcznie adres mailowy odbiorcy, bądź wybrać go z
listy zapisanych wcześniej adresów.
① Kliknij "
”, a następnie wprowadź adres odbiorcy. Aby
skorzystać z opcji "Do wiadomości" lub "Utajnione do wiadomości",
naciśnij przycisk DW / UDW, a następnie wprowadź adresy
odbiorców.
② W polu temat wpisz tytuł wiadomości, a w polu głównym - jej
treść.
③ Aby dodać załącznik, kliknij ikonkę spinacza, wybierz plik, który
ma zostać przesłany wraz z wiadomością, a następnie kliknij "Wyślij",
by wysłać wiadomość.
4.7.4 Odbieranie wiadomości e-mail
Odbierane wiadomości e-mail pobierane są przez tablet oraz
zapisywane na serwerze dostawcy usług mailowych. Kliknij " ", aby
odświeżyć.
Po
połączeniu
z
serwerem,
urządzenie
pobiera
wiadomości e-mail, które następnie przechowywane są w skrzynce
odbiorczej aplikacji E-mail.
22
4.8 Czytnik e-booków
4.8.1 Przeglądanie e-booków
W oknie Aplikacji kliknij ikonkę książki, aby przejść do interfejsu
biblioteki i przeglądać zapisany zbiór książek. Kliknij "
", aby
wyświetlić zbiór książek jako listę.
4.8.2 Czytanie e-booków
Po otwarciu interfejsu czytnika e-booków, użytkownik ma dostęp do
następujących opcji:
: ustawienia jasności;
rozmiaru czcionki;
: dodawanie zakłądek;
: zmiana
: tryb pełnego ekranu.
Po wciśnięciu przycisku "Menu" użytkownik uzyskuje dostęp do opcji
dodatkowych, takich jak: przejście do danej strony, informacje o
danej pozycji książkowej, automatyczne odwracanie stron itp.,
pozwalających na skonfigurowanie czytnika do jego indywidualnych
preferencji.
.
4.9 Galeria
W oknie aplikacji kliknij ikonkę "Galerii", aby otworzyć interfejs
umożliwiający przeglądanie zdjęć oraz odtwarzanie wideo.
4.9.1 Przeglądanie zdjęć:
① Wybierz folder, a następnie kliknij obraz, który chcesz otworzyć.
Zostanie on automatycznie wyświetlony w trybie pełnego ekranu.
② Aby powiększyć lub pomniejszyć dany obraz, połóż dwa palce na
ekranie, a następnie przeciągnij je do wewnątrz (pomniejszanie) lub
23
na zewnątrz (powiększanie).
③ Aby wyświetlić obrazy jako pokaz slajdów, kliknij “ ”.
④ Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby wyświetlić
poprzednie / kolejne zdjęcie.
4.9.2 Ustawienia i edycja zdjęć
Podczas oglądania zdjęć w trybie pełnoekranowym, kliknij w
dowolne miejsce ekranu, a następnie" " , aby wyświetlić menu
z opcjami edycji oraz konfiguracji zdjęć. Kliknij “
dane zdjęcie, lub “
”, aby usunąć
”, aby udostępnić je znajomym.
V. Rozwiązywanie najczęstszych problemów
1.Tablet działa nieprawidłowo
Zalecane jest wciśnięcie przycisku reset lub przywrócenie ustawień
fabrycznych po ponownym uruchomieniu tabletu.
Użyj ładowarki, aby podładować baterię, jeśli poziom energii jest
niewystarczający, a następnie spróbuj ponownie uruchomić tablet.
Zleć wykonanie aktualizacji systemu wykwalifikowanemu personelowi.
2.Tablet nie chce się włączyć
Sprawdź poziom energii baterii, a w razie potrzeby podładuj ją przed
próbą ponownego uruchomienia tabletu. Jeśli tablet nadal nie chce się
uruchomić, zresetuj go.
3.Dlaczego czasami bateria bardzo szybko się rozładowuje?
Czas po jakim bateria się wyczerpie różni się w zależności od
temperatury środowiska pracy urządzenia oraz wykonywanych na nim
operacji. W zakresie użytkowania, wpływ na to mają także głośność
poszczególnych aplikacji, częstotliwość ich użytkowania oraz inne
24
czynniki.
4.Dlaczego szybkość tabletu nie jest równomierna?
Otwarte aplikacje zajmują pamięć operacyjną urządzenia. Im więcej
otwartych aplikacji, widżetów itp. tym operacje urządzenia przebiegają
wolniej. Aby odciążyć system zalecane jest odinstalowanie aplikacji,
które nie są używane bądź z których użytkownik korzysta bardzo
rzadko.
5.Brak dźwięku w słuchawkach
Sprawdź czy poziom głośności nie jest zmniejszony do "0" oraz czy
słuchawki nie są uszkodzone. Spróbuj podłączyć inne słuchawki.
6.Zakłócenia dźwięku
Sprawdź czy w słuchawkach lub głośniku nie ma kurzu. Upewnij się,
że plik nie jest uszkodzony.
7.Tablet zawiesza się
Użyj szpilki lub innego ostro zakończonego obiektu, aby wcisnąć
przycisk Reset, a następnie zrestartuj tablet.
8.Zakłócenia obrazu / ekran nie odpowiada
Aby usunąć problem, spróbuj przeprowadzić kalibrację ekranu. By to
zrobić klikaj kolejno: Ustawienia → Dostępność → Kalibracja
dotykowego ekranu.
9.Aplikacja nie działa
Dana aplikacja może nie być kompatybilna z aktualnym systemem
operacyjnym, bądź też plik instalacyjny aplikacji (o rozszerzeniu .apk)
jest uszkodzony i należy ponownie pobrać jego pełną wersję.
25
ENGLISH
26
Welcome
Thanks for choosing this Tablet PC。
In order to get familiar with this product quickly, please read this user
manual carefully before using it.
Important Notices
● This device has fragile components inside. Please avoid dropping it or
pressing it with destructive force.
● This device is a precision electronic device,Please keep it away from
water and moist environment.
● Please backup your data to your computer regularly, in case important
personal data being deleted by mistake. When this device is used as a
portable hard disk, please follow the correct file management
instructions in this manual. We are not responsible for any file missing.
● Avoid using overload power, bending or pressing the power cord with
force, which might result overheat and even causing a fire.
●Please use manufacturer approved charger and accessories only.
Using any other types of charger or accessories is out of warranty and
risks of danger.
●Please do not upgrade the firmware by yourself. This would cause
damage to your tablet.
Feature Summary
 OS: Android system, experience more applications and functions.
 3D capability:High performance 2D/3D Graphics Processing Unit,
support FLASH 11.1.
 Internet connection mode : Support WIFI 、 3G USB Dongle and
Ethernet.
 Build-in G-sensor: easily play, enjoy visual and game pleasure.
 OTG function:USB2.0 high-speed interface, connect the PC、USB
27
device at will.
 Battery Endurance: intelligent power management system, strong
power, long video play time.
I.Machines overview
1.1 Keys interface
Power off state,long press this button to power on
Power key
Power on state,Long press this button popup
shutdown dialog box
Power on state,short press this button to close the
screen
menu key
Press this button to open the present menu
Press this button to unlocked the screen
Backspace
Press this button to return to the previous menu
key
VOL+
Press this button to increase volume
VOL-
Press this button to reduce volume
II. Basic operation
2.1 charging and battery management
The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge
and discharge. It is recommended that charging four hours to stop
charging.The tablet can be charged with AC adapter when it is on or off.
Please charge it by the Adapter we supplied.
Note:
4) Do not use other adapters to charge your tablet which can cause
damage to the battery.
5) The tablet can not be charged via USB cable when connected to
your PC.
6) When the machine showed that power is not enough, please
charge in time, lest the automatic shutdown.
28
2.2 Power on & Power off
2.2.1 Power on:Please long press the power key“ ”,until the power
on interface appears. The tablet initialization need certain
of time, please be patient.
2.2.2 Power off:Please long press the power key“ ”,until popup the
power off Dialog box,click "OK" to shut off。
【 note 】When encountered by illegal shutdown,restart will scan and
repair disk, boot time will be longer, please be patient。
2.3 Lock/unlock the screen (sleep mode)
2.3.1 Auto standby: If you have no operation on device In the
system default standby time or set standby time,it will turn off the LCD
display,automatic into standby mode.
2.3.2 Manual standby: Short press the power key“ ”, device will
enter the standby mode, to prevent mistake operating, saving power.
2.3.3 unlock the screen: In standby mode, short press the power
button “ ”will light the screen,and then hold “
and drag it to “
”icon on the screen,
”icon,release it can unlock the screen.
2.4 Touch Panel
You have several ways to operate your tablet as below:
 Click:you can touch screen by clicking to open programs or options
 Drag:Drag up and down on the touch screen ,can roll the
interface.Press and hold the application's icon which you want to
move,drag it to new location and then loosen your finger.
2.5 Reset
When the tablet is frozen or does not respond to any keys or any
operations, you may use a pin to reset the tablet.
29
2.6 Main interface
The main interface has five main screen, you can slide left or right to
switch.
2.6.1 Icons of main interface:
:Click this icon to return to the front step。
:Click this icon to return to the home page interface。
:Click this icon pop up backstage programs that are running list。
:Click this icon to all application programs or widget interface。
:Click this icon into the search。
●Delete shortcut: long press target shortcut, make icon into activities
and then drag it directly to the “× Remove” location .
●Add homepage icon: in the main interface, click the “
” to enter
into all application programs and widget interface, long press the
program icon or widget that you need to add, then it will be
automatically added to the main interface, and drag this icon to the
location where you want to place.
●Change wallpaper:In the main interface you can long press blank
position, then popup an option box, choose wallpaper sources,and
then set the wallpaper.
2.6.2 Notice panel: It can view the information,event notice, device
state and quick setup
●Open notice panel: Click the icon on the bottom right corner of the
screen can open the notice panel.
●Open the quick settings panel: After open the notice panel, click “
”,it
will popup a quick settings panel. You can set up the wireless
30
network,the screen rotation,the screen brightness etc.
2.7 Gravity Sensor
If you open the gravity sensor function,the screen will automatically
rotate according to the device direction.
Turn on or turn off the Gravity sensor
In quick settings panel interface,choose "auto-rotate screen" on or off to
open or close gravity sensor. And in settings interface, click "Display",
then "Auto-rotate screen" to open or close.
2.8 Input methods switch
Tap and hold the text field to edit text or change input method.
2.9 extended storage card
The device has extended storage card slot, the resources can be put in
correctly insert the extended storage card.
[Tip] 1, when the storage card is in use for reading or writing, do not hot
plug to avoid the storage card data being damaged. 2, When format
storage on PC, please choose the FAT32 style.
Unmount storage card: In the main interface, click the "
"→"setting" →"storage", in SD card option,click unmount storage card.
To takeout the storage card, please push it to the slot, and then release,
that will
automatically remove the storage card.
2.10 Computer connection
1)When tethered to PC with the USB cable, it will automatically boot
up a "USB connected" screen at the bottom right corner. Hold and
slide the icon "
" upwards with your finger if the "USB connected"
screen disappeared.
Tab "Turn on USB storage" if you want to copy files between your
computer and your unit or TF card.
31
Or tab "Turn off USB storage" to safely remove from your computer.
2) Please don't change the directory name under the root directory to
avoid the application error when reading files.
3) Make sure that the device has enough power, so as to avoid be not
identified when the computer connect.
【 Note 】 (1) When you connect to the computer, please ensure that
the USB debugging function has been closed lest the computer cannot
read data in the device; (2)Please confirm the computer communication
operation has been stopped before removing.
III. Basic setting
In the main interface, click the "
" -"setting",setting interface is
divided into four categories as "WIRELESS &
NETWORKS","DEVICE","PERSONAL"and"SYSTEM".
3.1 Wireless & Networks
Including:Wi-Fi、Data usage、VPN、Portable hotspot and mobile
networks.
3.1.1.WIFI:
You can connect to Wi-Fi network for high-speed Internet access
and download.
①In setting interface,turn on the Wi-Fi network,the device will search
Wi-Fi wireless networks list around..
②Choose the Wi-Fi network which you want to connect, for the
secured one, you need to input password or some other form of
access agreement acknowledgement via a browser.
『Tip』① If you need to rescan for available networks, tap "scan" at the
top right corner. ② Click "ADD NETWORK" then enter the SSID
(name) of the network. If necessary, enter security or other network
configuration details. Touch Save.③By clicking "
"
-"Advanced"you can do more Wi-Fi advanced Settings.④ In Wi-Fi
settings interface,touch the name of the network.Touch “Forget” in
32
the dialog that opens.
3.1.2 VPN
Add VPN network:Opens a screen that prompts you to select the
type of VPN to add. You are then prompted for VPN configuration
details.
3.1.3.Portable hotspot
①Portable Wi-Fi hotspot
Check to share your tablet’s mobile network data connection as a
portable Wi-Fi hotspot.
②Portable Wi-Fi hotspot settings
Opens a screen with settings to turn the hotspot on and off and to set
the SSID (the broadcast name) and security.
③Help
Opens a dialog with information about portable Wi-Fi hotspots, as well
as information about where to learn more.
3.1.4.Mobile networks
Tap Settings → Wireless & networks → Mobile networks to show
options for roaming networks, network selection, operator selection, and
access point names etc.
2)Modem power
Turn on/off the modem power.
2) Data enabled
Uncheck to prevent your tablet from transmitting data on any mobile
network. This is useful if you are traveling in an area where you do not
have a mobile data plan and want to avoid charges for data use on local
carriers’ mobile networks. Unchecking this setting does not prevent your
tablet from transmitting data on other wireless networks, such as Wi-Fi.
3) Data roaming
Uncheck to prevent your tablet from transmitting data on other carriers’
mobile networks when you can’t access your own carrier’s mobile
networks.
4) Access Point Names
(GSM mobile networks only.) Opens the APNs screen, where you can
select mobile access point configurations; or touch the Menu button
in the Application bar to add a new APN. Consult your carrier about how
to use the tools on this screen.
5) Use only 2G networks
(GSM mobile networks only.) Check to obtain slightly better battery life,
by preventing your tablet from connecting to higher-speed networks.
6) Network operators
(GSM mobile networks only) Opens a screen that searches for and
33
displays mobile networks that are compatible with your tablet. Consult
your carrier to understand the billing implications of selecting another
carrier.
Notice: The tablet can support 3G USB dongle to use mobile network.
Or you may insert your SIM card when your tablet is with a built-in 3G
module.
3.2 DEVICE
Including sound、display、storage、battery and Apps.
3.2.1 Sound
Volumes: Pressing the volume will popup a setting interface, you
can set music,video,games & other media volume,notifications
volume and alarms volume,then press OK.
3.2.2.Display
Under “Settings”, tap 'Display' to set Brightness,
Wallpaper,Auto-rotate screen,Sleep and Font size.
1)Brightness: click the brightness, popup brightness Settings panel,
drag the progress bar to adjust brightness.
2 ) Wallpaper: click the wallpaper, select wallpaper source
(Gallery,Live Wallpapers,Wallpapers),choose your favorite wallpaper
setting.
3)Sleep:The display has a screen timeout by default set to 2 min. If
the unit is left inactive for that period of time, the screen will go dark as if
turned off. However, it is simply in standby mode. Quick press the power
button and a screen will appear with a white padlock button. This is your
Screen Lock..
4)Auto-rotate screen:Turn on/off auto-rotate screen function.
5)Font size: The font we usually select normal by default set.
3.2.3.Storage: Click "storage" ,you can check the storage status of
device, internal storage,SD card and usb storage.
3.2.4.Battery: It shows battery capacity left and elapsed time on
battery.
3.2.5.Apps:You can view or setup applications of downloaded,on sd
card and running state.
3.3 PERSONAL
1.Accounts & sync: you can add or manage synchronized account.
34
2.Location services: Including "Google's location service" ,"GPS
satellites" and “location & google searching”
3.Security: Including "Screen security","Passwords","Device
administration" and "Credential storage".
4.Language & input: Including "Language setting","keyboard & input
methods setting", "Speech" and "Mouse/Trackpad setting".
5.Backup & reset: you can backup and restore the system data. If you
need to reset the device when severe error occurs or forgot the
un-lock password,please make sure you have backuped the system
resources .
3.4 System
1.Date & time: The date & time can be adjusted automatically or
manually.
2.Accessibility: including service and system setting.
3.Developer options: Including "USB debugging","development device
ID","Stay awake","Allow mock locations,"HDCP checking","Desktop
backup password","User interface " and "APPS".
4.About tablet :Including "System updates","Status","Legal information"
and device information. Click on “system updates”, if shows some
new versions available, just click and download.
IV. Main apps
In main interface, click on
button to enter the all apps interface,
slide the screen by tapping the touch panel, look up and choose the
corresponding apps. Presently, the following mentioned apps are all
ordinary software version, the operation instructions is only for your
reference.
4.1 Apkinstaller
In all apps interface, click Apkinstaller to enter install ,manage and exit
35
interface.
rd
4.1.1 Install:Obtain the 3 -party apps which can be suitable for Android
platform, then copy them into this device and proceed the
installation.
①Click”install”, select path, it will automatically scan all the apps in this
path.
②Press the apps you want to install.
rd
【 Note 】 For this system 3 party programs are .Apk suffix files.
4.1.2 Manage:
①Click "manage", you can see the list of all installed applications in the
system
②Click on the application which you want to mange, popup "Action"
dialog box;
③Click on "Launch","Export","Uninstall" or "Cancel",complete
management actions.
4.2 Explorer
4.2.1 Open explorer:In all
apps interface,click the "Explorer", it will
enter the files management interface.
Icon
SD Card/
Internal
Memory/ USB
Operation explanation
Click to view the files on the storage card/the
device/USB devices.
Return to the main interface of the explorer
Return to the previous list
Multi-selection of files or folders
36
To the selected file or folder ,you can press
"Copy", "Delete", "Move", "Paste" or "Rename" to
edit.
New folder
To return to a operation
Switch back to the previous operation
4.3 Music
4.3.1 Play music: In all apps interface, click the "music" icon, enter into
the music list, you will see: artists, Albums, Songs, Played list, Now
playing. Click the favorite song, enter into the music played interface.
Music play
keys
Play/pause
press
Previous/Next
press
/
/
Fast rewind/fast forward
Long press
/
Now playing list
press
Repeat/Shuffle Play
press
Volume
Press the volume key
/
Switching to music
library/party shuffle/add to
Press
playlist/delete etc
button.
Lyrics
Press “
choose corresponding
”
4.3.2 Create a new play list
Click the "Music" "Songs", long press which one you want to add to
37
the playlist  click "Add to playlist". Click "new ", input the name of the
playlist, click save.
【 Tip 】 Music playing, press return key to the interface ,it will play on
the background..
4.4 Video
In all program interface,
icon
list of video files
click the video player to play the video screen
point wanted playing file . In the video playback
state, the touch screen may pop-up video player control bar. "Prompt"
you can choose the other player for video playback.
.
Video play
keys
Play/Pause
press
/
Previous/Next
press
/
Fast rewind/fast forward
press
/
Video bookmarks
press
Brightness adjustment / display
mode
Volume
press
/or
Press the volume key
/
Return
press
Choose play position
press
4.5 Browser
4.5.1 Open the webpage: Click the "Browser",enter the URL in the
address bar. In soft keyboard click "
".
4.5.2 Webpage view:Open the website, slide your finger on the screen
to browse and view other parts of the webpage.
38
4.5.3Zoom in/out webpage:when browsing the web,quick click
on-screen twice to zoom in the webpage,and also click the screen
twice to zoom out. Or two fingers press on the screen, expand or
merge two fingers to zoom in or out webpage.
4.5.4More operations: Browse the webpage, click
" to open the
browser menu option, you can carry out more operations.
4.6 Camera(optional)
You can click
"camera" that the photo was taken with the video clips
and voice; Or in the lock screen condition, click on “
” icon, the
aperture drag the “
” icon open camera.
You can shoot photos and video clips with sound by clicking the
"camera"; or in the state of lock screen, directly click the "
drag aperture to "
" icon,
" icon to turn on the camera.
4.6.1 Camera mode
Built-in camera/video mode. The default model is the camera mode.
Click “
” switch to video mode.
4.6.2 The shooting action
1) In the camera mode, press the"
2) In the video mode, press the "
" to take a photograph.
" to start shooting the video,
press again to stop shooting.
4.6.3 Change the shooting setting
1) Adjust the focus: click "
"to adjust the focal length along the arc
sliding.
39
2) Shooting setting: click the "
" to shooting setting.click "
"to
exit the setting.
In the camera mode, you can click "
"setting to save location,
photo size,and restore the default settings; click "
viewfinder mode;click "
" to select
" to set the white balance.
In video mode, you can click
"
restore the default settings;click
" to select the save location and
"
" to set the white balance.
4.6.4 Brows taken photos or videos
 Enter into the camera or video mode, click the top right just shot
thumbnail box, select the Gallery Browse or share with friends.
 In the video player application, also can click play taken video
4.7 E-mail
4.7.1 Set up E-mail
E-mail application is accompanied with E-mail setup guide, you can
add common Web-based E-mail service providers (such as Yahoo,
Gmail and Hotmail) external POP3 or IMAP E-mail account
① Click the "Email", E-mail Setup guide appear to help you to set
up.
② Enter your email account address and password. Click the Next
button, select your mailbox types POP3, IMAP, or Exchange. Click
the next button to check the mailbox to send and receive server if
available.
Tip: some email service providers not need to select the mailbox type
of settings, such as gmail.
40
③ Enter the account name and you want to display your e-mail
name, and then click Finish.
④If the mailbox is available, will automatically enter your inbox.
4.7.2 Delete the email account
In the Inbox, click the "
" settings,in mailbox setting, press delete
accounts, popup dialog box, click OK.
4.7.3 Send mail
You can send message to one or more recipients. Can manually add
the recipient's e-mail address before sending.
① Click "
”,Enter the recipient e-mail address. If necessary, press
Cc / Bcc, enter the Cc or Bcc other recipient address.
② By topic, enter topic, click the compose e-mail, enter the required
content.
③ Click the paperclip icon, add an attachment, insert the desired file,
press send,then send email.
4.7.4 Receive E-mail
Receiving e-mail messages are downloaded to the device is stored
in the network service provider's mail server. Click " " refresh.
Device to connect to the server and download mail, receive e-mail
messages stored in your inbox.
4.8 E-book
4.8.1 Browse E-book
In all apps interface, click the "book" icon to enter the bookshelf,
browse the collection of books. Click the "
as a list.
41
" can switch to browse
4.8.2 Read books
After entering the read interface, you can be the following read
operation.
:The brightness adjustment;
size setting;
:Bookmarks set;
:Font
:Full screen reading
According to the menu button, set for more, including: jump page,
books information, auto flip and so on each, can according to the
personal reading habits to the set.
Press the Menu key, more settings, including: jump pages, books,
auto-flip etc.
4.9 Gallery
In the all apps interface, click the " Gallery " can browse pictures or
video in the device.
4.9.1 Review images:
①Choose the folder and then click the picture which you need to
open,it will automatically change to full screen .
②You can use two fingers press on the picture, expand or merge
two fingers to zoom in or out this picture.
③Click “
” "Slideshow ", pictures will be display as slide.
④Sliding left or right to see the previous or the next picture .
4.9.2 Edit and setting the picture
When view images in full screen mode,click on screen once"
"
menu options, you can choose the option you need to edit or do
42
some setting to the picture. Click “
” to delete picture; Click “
”
can share with friends.
V. Troubleshooting
1.The product is not normal how to do?
①Recommend you press the reset button or recover the factory
settings after restart.
②After restart,does it become normal?
③Use power charger to activate the battery, ensure that there have
certain power under the premise, and then try to restart.
④Professionals upgrade system.
2.Cannot switch on the tablet
Check the tablet's power level, please charge it before starting it. In
case your tablet still cannot be switched on, you may reset it before
you switch it on.
3.Why the standby time is too short sometimes?
The battery life will be different with the use temperature
environment and the use different. In terms of usage, also affected by
increased volume,frequent operation and other factors, the actual use
time there will be some differences.
4.Why the Tablet PC running speed faster or slower?
Due to the Tablet PC Android system software and hardware limit, or
the device to install too much third-party client software, memory take
up much space, easy to cause the device response slow, recommend
to uninstall the few used software to optimize system.
5.No sound from earphone
43
Check if volume is set to "0". or earphone may be broken, please
change another one.
6.Big noise
Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is
broken.
7.Frozen to any operation
Please use a pin to reset and then restart your tablet.
8.Screen drift or unresponsive screen
To correct it, you may carry out panel calibration. Go to Settings →
Accessibility → Touch panel calibration to calibrate it.
9.Application not workable
Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS
or the downloaded .apk file is broken so you may need to download a
full version.
44
Český
45
Vítejte
Díky za volbu tohoto tabletu.
S cílem seznámit se s tímto produktem co nejrychleji si přečtěte tento
návod pozorně před použitím.
Důležitá upozornění
● Tento přístroj má uvnitř křehké součástky. Prosím, zabraňte pádu,
nebo stlačení.
● Toto zařízení je citlivé elektronické zařízení, prosím, držte jej pryč od
vody a vlhkého prostředí.
● Prosím, zálohujte pravidelně svá data do počítače, pro případ, že by
došlo ke smazání důležitých osobních údajů. Pokud je toto zařízení
používáno jako přenosný pevný disk, postupujte, prosím, podle pokynů
správy souborů uvedených v této příručce. Nejsme zodpovědní za
jakékoliv ztráty souborů.
● Vyhněte se přetížení, ohýbání nebo stlačení napájecího kabelu silou,
která by mohla mít za následek přehřátí a dokonce způsobit požár.
● Prosím, použijte pouze výrobcem schválenou nabíječku a
příslušenství. Použití jiného typu nabíječky nebo příslušenství znamená
zánik záruky a nebezpečí.
● Prosím, nedělejte upgrade firmware sami. Mohlo by to způsobit škodu
na Vašem tabletě.
Přehled funkcí
● OS: Systém Android, využijte více aplikací a funkcí.
● 3D schopnosti: Vysoký výkon 2D/3D Graphics Processing Unit,
podpora FLASH 11.1.
● Připojení k internetu: Podpora WIFI, 3G USB Dongle a Ethernet.
● Vestavěný G-senzor: snadno se hrajte, užijte si vizuální a herní
požitek.
46
● OTG funkce: USB 2.0 vysoko rychlostní přenos, připojení PC, USB
zařízení k dispozici.
● Výdrž baterie: inteligentní systém řízení výkonu, silný výkon, dlouhá
doba přehrávání videa.
I. Přehled zařízení
1.1 Rozhraní tlačítek
Ve vypnutém stavu, dlouze stiskněte toto tlačítko
Tlačítko
pro zapnutí
napájení
V zapnutém stavu, dlouhým stiskem tohoto tlačítka
automaticky otevřete dialogové okno vypnutí
V zapnutém stavu, krátkým stiskem tohoto tlačítka
zavřete obrazovku
Tlačítko menu
Stiskem tohoto tlačítka otevřete nabídku
Stiskněte toto tlačítko pro odemknutí obrazovky
Tlačítko zpět
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do předchozí
nabídky
VOL+
Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení hlasitosti
VOL-
Stiskněte toto tlačítko pro snížení hlasitosti
II. Základní operace
2.1 Nabíjení a správa baterie
Nová baterie bude v nejlepším stavu po 2-3 plných nabitích a vybitích.
Doporučuje se, aby bylo nabíjení po čtyřech hodinách zastaveno. Tablet
může být nabíjen AC adaptérem, když je zapnutý nebo vypnutý.
Nabíjejte adaptérem, který jsme dodali.
Poznámka:
1) Nepoužívejte jiné adaptéry pro nabíjení tabletu. Tyto mohou
způsobit poškození baterie.
2) Tablet nelze nabíjet přes USB kabel připojený k počítači.
3) Když se přístroj ukazuje, že energie není dostatečná, prosím, včas
47
nabijte, jinak bude následovat automatické vypnutí.
2.2 Zapnutí a vypnutí
2.2.1 Zapnutí:Dlouhým stisknutím tlačítka napájení “ ”,dokud se
nezobrazí rozhraní energie. Inicializace tabletu vyžaduje
určitou dobu, prosím, buďte trpěliví.
2.2.2 Vypnutí:Dlouhým stisknutím tlačítka napájení “ ”,dokud se
nezobrazí dialogové okno vypnutí, klikněte "OK" pro
vypnutí
【 Poznámka 】V případě nedovoleného vypnutí, restart začne proces
skenování a opravy disku, boot bude trvat déle, prosím,
buďte trpěliví。
2.3 Zamknutí / odemknutí obrazovky (režim spánku)
2.3.1 Automatický pohotovostní režim: Pokud nerealizujete žádnou
operaci na zařízení a uplyne systémem výchozí nebo nastavený
pohotovostní čas, LCD displej bude vypnutý a zařízení automaticky
uvedeno do pohotovostního režimu.
2.3.2 Ručně nastavený pohotovostní režim: Krátkým stisknutím
tlačítka napájení “ ”,přístroj bude uveden do pohotovostního režimu,
aby se zabránilo chybnému provozování a šetřila se energie.
2.3.3 Odemčení obrazovky: V pohotovostním režimu, krátké stisknutí
tlačítka napájení “
“
”rozsvítí obrazovku, a pak podržte tlačítko
”na obrazovce a posuňte ho na tlačítko “
”,uvolnění může
odemknout obrazovku.
2.4 Dotekový panel
 Máte několik způsobů, jak provozovat svůj tablet jak je uvedeno níže:
 Kliknutí: můžete se dotknout obrazovky kliknutím pro otevření
48
programů nebo možností
 Posunutí: Posouváním nahoru a dolů po obrazovce můžete rolovat
po rozhraní. Stiskněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přesunout,
přetáhněte ji na nové místo a potom uvolněte prst.
2.5 Reset
Když je tablet zamrzlý, nereaguje na žádná tlačítka nebo jakékoliv
operace, můžete použít špendlík pro reset tabletu.
2.6 Hlavní rozhraní
Hlavní rozhraní má pět hlavních obrazovek, můžete se posouvat doleva
nebo doprava pro její přepnutí.
2.6.1 Ikony hlavního rozhraní:
:Kliknutím na tuto ikonu se vrátíte o krok zpět。
: Kliknutím na tuto ikonu se vrátíte do rozhraní domovské
stránky。
:Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte seznam programů
spuštěných v pozadí。
:Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte všechny aplikační programy
nebo rozhraní widgetů。
:Kliknutím na tuto ikonu spustíte vyhledávání。
●Smazání zástupce: dlouze stiskněte cílového zástupce, zařaďte ikonu
do aktivit a posuňte ji přímo do umístění "× Odebrat".
●Přidat ikonu domovské stránky: v hlavním rozhraní klikněte na
“
”pro vstup do všech aplikačních programů a rozhraní widgetů,
dlouze stiskněte ikonu programu nebo widgetů, který je třeba přidat,
pak bude automaticky přidán do hlavního rozhraní. Posuňte tuto ikonu
49
na místo, kde ji chcete umístit.
●Změna tapety: V hlavním rozhraní můžete dlouhým stisknutím
prázdného místa zobrazit dialogové okno, zvolte zdroj tapety a potom
nastavte tapetu.
2.6.2 Panel upozornění: Zde může zobrazit informace, oznámení o
událostech, stav zařízení a rychlé nastavení
●Otevření panelu upozornění: Klikněte na ikonu v pravém dolním rohu
obrazovky pro otevření panelu upozornění.
●Otevřete panel rychlého nastavení: Po otevření panelu upozornění,
klikněte na tlačítko “
”,které zobrazí panel rychlého nastavení.
Můžete nastavit bezdrátovou síť, rotaci obrazovky, jas obrazovky
apod.
2.7 Senzor gravitace
Pokud otevřete
funkci senzoru
gravitace, bude se obrazovka
automaticky otáčet v závislosti na směru zařízení.
Zapnutí nebo vypnutí senzoru gravitace
V panelu rychlého nastavení zvolte "Automatické otáčení obrazovky"
zapnout nebo vypnout pro otevření nebo zavření gravitačního senzoru.
A v rozhraní nastavení, klikněte na tlačítko "Obrazovka", pak
"Automatické otáčení obrazovky" pro zapnutí nebo vypnutí.
2.8 Spínač metod zadávání
Klikněte a přidržte textové pole pro úpravu textu nebo změnu metody
zadávání.
2.9 Rozšířená paměťová karta
Zařízení má vstup pro rozšířenou paměťovou SD kartu. Zdroj musí být
správně zasunut pro plně využití.
[Tip] 1, když se paměťová karta používá pro čtení nebo psaní,
50
nepřipojujte a neodpojujte zařízení, aby se zabránilo poškození dat na
paměťové kartě. 2, Pokud ukládáte formát do PC, vyberte prosím
FAT32 styl.
Odpojení paměťové karty: V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko
"
"→" nastavení " →"paměť", v možnosti SD karty klikněte na tlačítko
odpojit paměťovou kartu. Pokud chcete vytáhnout paměťovou kartu,
prosím, zatlačte ji do slotu a pak uvolněte, Takto bude automaticky
paměťová karta vybrána.
2.10 Připojení k počítači
1) Když je zařízení připojeno k počítači pomocí kabelu USB,
automaticky naběhne položka "USB připojeno" na obrazovce v
pravém dolním rohu. Držte a posuňte ikonu "
" nahoru prstem,
pokud možnost "USB připojeno" zmizela.
Klikněte na záložku "Zapněte úložiště USB", pokud chcete kopírovat
soubory mezi počítačem a jednotkou nebo TF kartou.
Nebo na záložku "Vypnout úložiště USB" pro bezpečné odebrání z
počítače.
2) Prosím, neměňte název adresáře v kořenovém adresáři, aby se
zabránilo chybě při čtení souborů.
3) Ujistěte se, že zařízení má dostatek energie, aby se zabránilo
možnému nerozeznání, když se počítač připojí.
【 Poznámka 】 (1) Po připojení k počítači se ujistěte, že funkce
odsraňování chyb přes USB byla vypnuta jinak počítač nebude moci
načíst data v zařízení; (2) Prosím, ujistěte se, že komunikační operace v
počítači byly zastaveny před odstraněním.
III. Základní nastavení
51
V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko "
" "nastavení",
rozhraní nastavení je rozděleno do čtyř kategorií jako "BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ A SÍTĚ", "ZAŘÍZENÍ", "OSOBNÍ" a "SYSTÉM".
3.1 Bezdrátové připojení a sítě
Včetně: Wi-Fi, použití dat, VPN, přenosného hotspotu a mobilní sítě.
3.1.1.WIFI:
Můžete se připojit k síti Wi-Fi pro vysoce-rychlostní přístup k
internetu a stahování.
①V rozhraní nastavení zapněte Wi-Fi sítě, přístroj vyhledá seznam
Wi-Fi bezdrátových sítí v okolí.
②Vyberte Wi-Fi síť, kterou chcete připojit, v případě zabezpečené sítě
budete muset zadat heslo, nebo jinou formou potvrdit přístup přes
prohlížeč.
『 Tip 』 ①Pokud potřebujete prohledat dostupné sítě, klikněte na
"vyhledávání" v pravém horním rohu.②Pokud potřebujete prohledat
dostupné sítě, klikněte na "vyhledávání" v pravém horním rohu
③Kliknutím na "
" -"Pokročilé" můžete udělat více Wi-Fi
pokročilých nastavení ④V rozhraní nastavení Wi-Fi, klikněte na
název sítě. Klikněte na "Zapomenout" v dialogovém okně, které se
otevře.
3.1.2 VPN
Přidat síť VPN: Otevře obrazovku, která vás vyzve k výběru typu VPN,
kterou chcete přidat. Pak budete vyzváni k detailům konfigurace VPN.
52
3.1.3. Přenosný hotspot
①Přenosný Wi-Fi hotspot
Zaškrtněte možnost pro sdílení mobilní sítě datového připojení ve svém
tabletě formou přenosného Wi-Fi hotspotu
②Nastavení přenosného Wi-Fi hotspotu
Otevře obrazovku s nastavením zapnutí a vypnutí hotspotu, nastavení
SSID (název) a bezpečnostní nastavení.
③Pomoc
Otevře se dialogové okno s informacemi o přenosných Wi-Fi hotspotech,
stejně jako informace o tom, kde se můžete dozvědět více.
3.1.4. Mobilní sítě
3) Klepněte na položku Nastavení → Bezdrátové sítě → a mobilní sítě,
které zobrazují možnosti sítí roamingu, výběr sítí, volbu operátora,
názvy přístupových bodů atd.
4) Napájení modemu
Zapnutí / vypnutí napájení modemu.
3) Data povolena
Zrušte zaškrtnutí políčka, aby se zabránilo přenosu údajů z tabletu v
jakékoliv mobilní síti. To je užitečné, pokud jste na cestách v oblasti, kde
nemáte mobilní datový tarif a chcete se vyhnout poplatkům za používání
dat místních mobilních sítí. Zrušení zaškrtnutí tohoto nastavení nebrání
tabletu v přenosu dat cen jiné bezdrátové sítě, jako je Wi-Fi připojení na
internet.
3) Data roaming
Zrušte zaškrtnutí políčka, aby se zabránilo přenosu dat z tabletu v jiné
mobilní síti, pokud nemáte přístup do sítě vlastní
4) Názvy přístupových bodů
(Pouze GSM mobilní sítě) Otevře obrazovku APN, kde si můžete vybrat
konfiguraci mobilního přístupového bodu, nebo klepněte na tlačítko
Menu v možnosti "Aplikace" pro přidání nového APN. Poraďte se svým
poskytovatelem o tom, jak používat nástroje na obrazovce.
5) Používat pouze 2G sítě
(Pouze GSM mobilní sítě) Zaškrtněte, abyste získali mírně lepší výdrž
baterie tím, že brání tabletu připojit se k vysokorychlostním sítím.
6) Provozovatelé sítí
(Pouze GSM mobilní sítě) Otevře obrazovku, která vyhledává a zobrazuje
poskytovatele mobilních sítí, které jsou kompatibilní s vaším tabletem.
Poraďte se svým poskytovatelem, abyste neměli problém pochopit
fakturační důsledky výběru jiného poskytovatele.
Upozornění: tablet může podporovat 3G USB dongle pro využívání
53
mobilní sítě. Nebo můžete vložit SIM kartu, když je váš tablet s
vestavěným 3G modulem.
3.2 ZAŘÍZENÍ
Včetně zvuku, displeje, úložné paměti, baterie a aplikací.
3.2.1 Zvuk
Hlasitost: Stisknutím tlačítka hlasitost se zobrazí rozhraní nastavení,
můžete nastavit hlasitost hudby, videa, her a dalších médií, hlasitost
oznámení a budíku, poté stiskněte tlačítko OK.
3.2.2. Displej
Pod možností "Nastavení", klikněte na tlačítko 'Zobrazit' pro
nastavení jasu, tapety, automatického otáčení obrazovky, režimu
spánku a velikosti písma.
1) Jas: kliknutím na jas se automaticky otevře okno pro nastavení jasu,
přetáhněte ukazatel jasu pro jeho nastavení.
2) Tapeta: klikněte na tapetu, zvolte zdroj tapety (Galerie, živé tapety,
tapety na plochu), vyberte si svou oblíbené nastavení tapety.
3) Spánek: Displej má podle výchozího nastavení nastavený čas na 2
min., Pokud je jednotka neaktivní během této doby, bude obrazovka
černá jako v případě vypnutí. Nicméně, zařízení je v pohotovostním
režimu. Rychlé stiskněte tlačítko napájení a objeví se obrazovka s
bílým visacím zámkem. To je zámek obrazovky.
4) Automatické otáčení obrazovky: Zapnutí / vypnutí funkce
automatického otáčení obrazovky.
5) Velikost písma: písmo se obvykle vybírá z normální výchozí sady.
3.2.3. Úložná paměť: Klikněte na "Úložnou paměť", můžete
zkontrolovat úložnou paměť zařízení, vnitřní paměti, slot na SD karty
a úložnou paměť USB.
3.2.4.Batérie: Zobrazuje zbývající kapacitu baterie a uplynulý čas
baterie.
3.2.5. Aplikace: Můžete zobrazit nebo nastavit aplikace ke stažení, na
SD kartě a v spuštěném stavu.
3.3 OSOBNÍ
1. Účty a synchronizace: můžete přidat nebo spravovat
synchronizované účty.
54
2. Služby lokalizace: Včetně "vyhledávací služby Google", "GPS
satelitů" a "umístění a Google hledání"
3. Bezpečnost: Včetně "Zabezpečení obrazovky", "Hesla", "Správa
zařízení" a "Zprávy údajů".
4. Jazyk a vstupní zařízení: Včetně "Nastavení jazyka", "nastavení
klávesnice a vstupních metod", "Řeč" a "nastavení myši / trackpad".
5. Zálohování a obnovení: můžete zálohovat a obnovit data systému.
Pokud potřebujete zařízení resetovat, když nastane silné pochybení
nebo zapomenete heslo na odemknutí, prosím, ujistěte se, že jste
zálohovali systémové prostředky.
3.4 Systém
1. Datum a čas: datum a čas lze nastavit automaticky nebo manuálně.
2. Dostupnost: včetně služeb a systémového nastavení.
3. Developerské možnosti: Včetně "odstranění chyb přes USB",
"nastavení ID zařízení", "Stay Awake", "Povolit fiktivní polohy," HDCP
kontrola "," záložní heslo "," uživatelské rozhraní "a" aplikace ".
4. O tabletu: Včetně možností "Systémové novinky", "Status", "Právní
informace" a informace o zařízení. Klikněte na tlačítko "aktualizace
systému", pokud se zobrazí některé nové dostupné verze, stačí
kliknout a stáhnout.
IV. HLAVNÍ APLIKACE
V hlavním rozhraní klikněte na
pro vstup do rozhraní všech
aplikací, posunujte se po obrazovce kliknutím na dotykový panel,
vyhledejte a vyberte odpovídající aplikace. V současné době jsou tyto
zmíněné aplikace obyčejné verze softwaru, návodu k obsluze je jen
pro vaši informaci.
4.1 APKINSTALLER
V rozhraní všech aplikací klikněte na tlačítko Apkinstaller abyste začali
55
instalaci, správu a ukončení rozhraní.
4.1.1 Instalovat: Pokud získáte aplikace od třetí strany, které mohou být
vhodné pro platformu Android, zkopírujte je do tohoto zařízení a
pokračujte v instalaci.
①Klikněte na "instalace", vyberte cestu, budou automaticky prohledány
všechny aplikace v této cestě.
②Označte aplikace, které chcete nainstalovat.
【 Poznámka 】Pro tento systém mají aplikace od třetí strany příponu.
Apk
4.1.2 Zpráva:
①Klikněte na "zprávu", můžete zobrazit seznam všech nainstalovaných
aplikací v systému
②Klepněte na tlačítko aplikace, kterou chcete administrovat,
automaticky se zobrazí možnost "akce" v dialogovém okně;
③Klikněte na "Spuštění", "Export", "Odinstalovat" nebo "Zrušit", pro
dokončení zprávy.
4.2 PRŮZKUMNÍK
4.2.1 Otevřete průzkumník:V rozhraní všech aplikací, klikněte na
tlačítko "Průzkumník", vstoupíte do rozhraní pro správu souborů
.
Vysvětlení operace
Ikona
SD Karta / Interní paměť /
USB
Klikněte
pro
zobrazení
souborů
na
paměťové kartě / v přístroji / USB
zařízení.
Návrat do hlavního rozhraní průzkumníka
56
Návrat na předchozí seznam
Multi-výběr souborů nebo složek
Pokud chcete vybraný soubor nebo
složku
spravovat,
můžete
stisknout
"Kopírovat",
"Smazat",
"Přesunout",
Nová
složka
"Vložit" nebo "Přejmenovat".
Pokud se chcete vrátit k operaci
Přepněte zpět na předchozí operaci
4.3 Hudba
4.3.1 Přehrávání hudby: V rozhraní všech aplikací, klikněte na tlačítko
"hudba", vstupte do seznamu hudby, uvidíte: umělci, alba, písně,
seznam prohraných, teď hraje. Klikněte na oblíbenou písničku, vstupte
do rozhraní hudby.
Přehrávání hudby
Tlačítka
Přehrát / pauza
stlačte
/
Předchozí / Další
stiskněte
57
/
Rychlé přetáčení vzad / rychle
Dlouho stiskněte
vpřed
/
Seznam právě přehrávaných
stiskněte
Opakovat / Náhodné přehrávání
stiskněte
/
hlasitost
Stiskněte
/
Přepnutí do hudební knihovny /
náhodné přehrávání / přidat do
Stiskněte
playlistu / vymazat atd.
tlačítko.
 zvolte příslušné
Text
Stiskněte “
”
4.3.2 Vytvořit nový seznam skladeb
Klikněte na tlačítko "Hudba", "písně", dlouho stisk které chcete přidat do
playlistu, potom klikněte na tlačítko "Přidat do seznamu skladeb".
Klikněte na "nový", zadejte název seznamu skladeb, klikněte na tlačítko
Uložit.
【 Tip 】Přehrávání hudby, stiskem klávesy "zpět" a hudba bude hrát na
pozadí ..
4.4 Video
V rozhraní všech programů klepněte na video přehrávač pro přehrávání
videa. Klikněte na ikonu seznamu video souboru, který chcete
přehrávat. Ve stavu přehrávání videa, může dotykový displej zobrazit
ovládací panel videa. Můžete zvolit jiný přehrávač pro přehrávání videa.
Přehrávání videa
Tlačítka
58
Přehrát / pauza
stiskněte
/
Předchozí / Další
stiskněte
/
Rychlé přetáčení vzad / rychle
stiskněte
/
vpřed
Záložky videí
stiskněte
Nastavení
jasu
/
režim
zobrazení
stiskněte
/nebo
stiskněte
/
hlasitost
návrat
stiskněte
Vyberte si pozici přehrávání
stiskněte
4.5 Prohlížeč
4.5.1 Otevřete webovou stránku: Klikněte na tlačítko "Prohlížeč",
zadejte adresu URL v adresném řádku. Klikněte "
".
4.5.2 Prohlížení web stránky: Otevřete webovou stránku, posuňte
prst na obrazovce pro prohlížení a zobrazení dalších částí
webové stránky.
4.5.3 Přiblížení / oddálení stránky: při prohlížení webu, rychle
klikněte na obrazovce dvakrát pro přiblížení webové stránky, a
také klikněte na obrazovku dvakrát pro oddálení. Nebo stiskněte
obrazovku dvěma prsty, rozšíření nebo sloučení dvou prstů
přiblíží nebo oddálí webovou stránku.
59
4.5.4 Další operace: Procházejte webovou stránku, klikněte na
“
"otevřete menu prohlížeče, kde můžete provádět další
operace
4.6 Fotoaparát (volitelné)
Můžete kliknout na "fotoaparát", aby byla fotografie pořízena s
videoklipem a hlasem, nebo v zamknutém stavu, klikněte na“
”
posunutí ikony“ ” otevře fotoaparát.
4.6.1 Režim kamery
Vestavěný fotoaparát / video režim. Výchozí model je režim
fotoaparátu. Klikněte na “
” pro přepnutí do režimu videa.
4.6.2 Snímání
1) V režimu fotoaparátu, stiskněte tlačítko "
" pro zachycení
fotografie
2) V režimu videa, stiskněte "
" Spusťte natáčení videa, stiskněte
znovu pro zastavení natáčení.
4.6.3 Změna nastavení snímání
1) Nastavte zaostření: klikněte na "
" pro nastavení ohniskové
vzdálenosti podél posuvného oblouku.
2) Nastavení snímání: klikněte na tlačítko "
snímání. Klikněte na "
" pro ukončení nastavení.
60
" pro nastavení
V režimu fotoaparátu, můžete kliknout na tlačítko "
" pro nastavení
umístění uložení, velikosti fotografie a obnovení výchozích nastavení;
klikněte na "
" a vyberte režim hledáčku; klikněte na "
"
pokud chcete nastavit vyvážení bílé.
V režimu videa, můžete kliknout na tlačítko "
" pro nastavení
umístění uložení a obnovení výchozích nastavení; klikněte na
" pokud chcete nastavit vyvážení bílé.
"
4.6.4 Prohlížení fotografií a videa

Vstupte do režimu fotoaparátu nebo videa, klikněte na pravé horní
okno s právě pořízeným videem nebo fotografiemi, vyberte
"Procházet Galerii" nebo "Sdílet s přáteli".

V aplikaci přehrávače videa můžete také kliknout na tlačítko
přehrát zhotovené videa
4.7 E-mail
4.7.1 Nastavení E-mailu
E-mailová aplikace je doprovázena průvodcem nastavení, můžete
přidat běžných webových e-mailových poskytovatelů služeb (jako je
Yahoo, Gmail nebo Hotmail), externí POP3 nebo IMAP e-mailový
účet
① Klepněte na tlačítko "E-mail", zobrazí se průvodce, který vám
pomůže nastavit email.
② Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu. Klikněte na tlačítko
"Další", vyberte svou schránku z typů POP3, IMAP nebo Exchange.
Klikněte na tlačítko "Další" a zkontrolujte zda odesílat a přijímat
61
serveru poštovní schránky je k dispozici.
Tip: U některých poskytovatelů služeb není nutné vybírat typ
nastavení poštovní schránky, jako je Gmail.
③ Zadejte název účtu a pokud chcete, e-mailovou adresu, a
klepněte na tlačítko "Dokončit".
④ Pokud je schránka k dispozici, automaticky se přepne do složky
"Doručená pošta".
4.7.2 Odstranění e-mailového účtu
Ve složce Doručená pošta, klikněte na tlačítko "
" nastavení,
nastavení poštovní schránky, stiskněte tlačítko "smazat účty",
zobrazí se dialogové okno, klepněte na tlačítko OK.
4.7.3 Odeslání e-mailů
Můžete poslat zprávu jednomu nebo více příjemcům. Může ručně přidat
příjemcovu e-mailovou adresu před odesláním.
① Klikněte na "", Zadejte e-mailovou adresu příjemce. Pokud je to
nutné, stiskněte tlačítko Kopie / Skrytá, nebo jiný příjemce.
② Podle tématu, zadejte téma, klikněte na vytváření e-mailu,
zadejte požadovaný obsah
③ Klikněte na ikonu kancelářské svorky, přidejte přílohu, vložte
požadovaný soubor, stiskněte tlačítko odeslat, a potom pošlete
e-mail.
4.7.4 Příjem e-mailů
Přijímány e-mailové zprávy jsou stahovány do zařízení a jsou
uloženy v síti poskytovatele služeb poštovního serveru. Klikněte na
"
" pro obnovení. Zařízení obnoví připojení k serveru a stažení
pošty, obdržíte e-mailové zprávy uložené ve složce "Doručená
62
pošta".
4.8 E-knihy
4.8.1 Prohlížení E-knihy
V rozhraní všech aplikací klikněte na tlačítko "kniha" pro vstup do
poličky, přejíždějte sbírku knih. Klikněte na "
" a můžete
přepnout do prohlížení seznamu.
4.8.2 Čtení knih
Po vstupu do rozhraní čtení, můžete si vybrat z následujících operaci
čtení.
: Nastavení jasu;
velikosti písma;
: Nastavení záložek;
:Nastavení
: Čtení na celé obrazovce
Díky tlačítku menu, můžete nastavit více funkcí, včetně: přeskočení
stránky, informace o knize, automatické otáčení a podobně v
závislosti na osobních čtenářských návycích.
4.9 Galérie
V rozhraní všech aplikací klikněte na tlačítko "Galerie". Takto si
můžete prohlížet obrázky nebo videa v zařízení.
4.9.1 Prohlížení obrázků:
① Vyberte si složku a potom klikněte na obrázek, který potřebujete
otevřít, bude automaticky zobrazen na celou obrazovku.
② Můžete dvěma prsty stisknout obrázek, rozšíření nebo sloučení
dvou prstů přiblíží nebo oddálí obrázek.
③Klikněte na “
” " Prezentace ", Fotografie budou zobrazeny
jako prezentace
63
④Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo
následující snímek.
4.9.2 Úpravy a nastavení obrázku
Při prohlížení snímků v režimu celé obrazovky, klikněte na tlačítko na
obrazovce "
" menu, můžete si vybrat možnost, kterou
potřebujete pokud chcete obrázek upravit nebo udělat nějaké změny
nastavení. Klikněte na“
” pro smazání obrázku; Klikněte na“
”
pro sdílení s přáteli
V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
1. Výrobek nefunguje normálně, jak to vyřešit?
① Doporučujeme Vám stisknout resetovací tlačítko nebo obnovit
základní nastavení po restartu.
② Po restartu funguje normálně?
③ Použijte nabíječku pro aktivaci baterie, ujistěte se, že má
dostatečné parametry a zkuste znovu spustit.
④ Profesionální upgrade sytému
2. Tablet nelze zapnout
Zkontrolujte úroveň energie tabletu, nabijte jej před zahájením
používání. V případě, že i přesto se váš tablet nelze zapnout, můžete
jej resetovat předtím, než ho zapnete.
3.Prečo je pohotovostní doba někdy příliš krátká?
Životnost baterie se bude lišit v závislosti na teplotě prostředí a jiného
použití. Pokud jde o použití, také je ovlivněn zvýšenou hlasitostí,
častou provozem a dalšími faktory, skutečné využití času bude tedy
rozdílné.
4. Proč tablet funguje někdy rychleji a jindy pomaleji?
64
Kvůli limitem systémového softwaru Android a hardwaru, nebo
zařízení má nainstalováno příliš velké množství aplikací, zabírají
mnoho místa v paměti, snadno způsobí, že odezva zařízení je pomalá,
doporučujeme odinstalovat použitý software a optimalizaci systému.
5. Žádný zvuk ve sluchátkách
Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Nebo sluchátka
mohou být zkažené, vyměňte je, prosím, za jiné.
6. Hluk
Zkontrolujte, zda není prach ve sluchátkách nebo v reproduktoru.
Zkontrolujte, zda není soubor poškozen.
7. Zamrzlé zařízení
Prosím, použijte špendlík pro reset a restartujte tablet.
8. Posouvání obrazovky nebo absence reagování
Pokud chcete, můžete provést kalibraci panelu. Jděte do možnosti
"nastavení" → Dostupnost → Kalibrace dotykového panelu.
9. Nefungující aplikace
Možné důvody mohou být, že tato aplikace není kompatibilní s vaším
operačním systémem, nebo stažený. APK soubor je chybný, takže
možná budete muset stáhnout plnou verzi.
65
Slovenčina
66
Vitajte
Vďaka za voľbu tohto tabletu.
S cieľom oboznámiť sa s týmto produktom čo najrýchlejšie si prečítajte
tento návod pozorne pred použitím.
Dôležité upozornenia
● Tento prístroj má vo vnútri krehké súčiastky. Prosím, zabráňte pádu,
alebo stlačeniu.
● Toto zariadenie je citlivé elektronické zariadenie, prosím, držte ho preč
od vody a vlhkého prostredia.
● Prosím, zálohujte pravidelne svoje dáta do počítača, pre prípad, že by
došlo k zmazaniu dôležitých osobných údajov. Ak je toto zariadenie
používané ako prenosný pevný disk, postupujte, prosím, podľa pokynov
správy súborov uvedených v tejto príručke. Nie sme zodpovední za
akékoľvek straty súborov.
● Vyhnite sa preťaženiu, ohýbaniu alebo stlačeniu napájacieho kábla
silou, ktorá by mohla mať za následok prehriatie a dokonca spôsobiť
požiar.
● Prosím, použite len výrobcom schválenú nabíjačku a príslušenstvo.
Použitie iného typu nabíjačky alebo príslušenstva znamená zánik
záruky a nebezpečenstvo.
● Prosím, nerobte upgrade firmware sami. Mohlo by to spôsobiť škodu
na Vašom tablete.
Prehľad funkcií
 OS: Systém Android, využite viac aplikácií a funkcií.
 3D schopnosti: Vysoký výkon 2D/3D Graphics Processing Unit,
podpora FLASH 11.1.
 Pripojenie k internetu: Podpora WIFI, 3G USB Dongle a Ethernet.
 Vstavaný G-senzor: ľahko sa hrajte, užite si vizuálny a herný pôžitok.
67
 OTG funkcia: USB 2.0 vysoko rýchlostný prenos, pripojenie PC, USB
zariadenie k dispozícii.
 Výdrž batérie: inteligentný systém riadenia výkonu, silný výkon, dlhá
doba prehrávania videa.
I. Prehľad zariadenia
1.1 Rozhranie tlačidiel
Vo vypnutom stave, dlho stlačte toto tlačidlo pre
Tlačidlo
zapnutie
napájania
V zapnutom stave, dlhým stlačením tohto
tlačidla automaticky otvoríte dialógové okno
vypnutia
V zapnutom stave, krátkym stlačením tohto
tlačidla zatvorte obrazovku
Tlačidlo menu
Stlačením tohto tlačidla otvoríte ponuku
Stlačte toto tlačidlo pre odomknutie obrazovky
Tlačidlo späť
Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do
predchádzajúcej ponuky
VOL+
Stlačte toto tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti
VOL-
Stlačte toto tlačidlo pre zníženie hlasitosti
II. Základné operácie
2.1 nabíjanie a spravovanie batérie
Nová batéria bude v najlepšom stave po 2-3 plných nabitiach a vybitiach.
Odporúča sa, aby bolo nabíjanie po štyroch hodinách zastavené. Tablet
môže byť nabíjaný AC adaptérom, keď je zapnutý alebo vypnutý.
Nabíjajte adaptérom, ktorý sme dodali.
Poznámka:
7) Nepoužívajte iné adaptéry pre nabíjanie tabletu. Tieto môžu
68
spôsobiť poškodenie batérie.
8) Tablet nemožno nabíjať cez USB kábel pripojený k počítaču.
9) Keď sa prístroj ukazuje, že energia nie je dostatočná, prosím, včas
nabite, inak bude nasledovať automatické vypnutie.
2.2 Zapnutie a vypnutie
2.2.1 Zapnutie:Dlhým stlačením tlačidla napájania “ ”, až kým sa
nezobrazí rozhranie energie. Inicializácia tabletu si
vyžaduje určitú dobu, prosím, buďte trpezliví.
2.2.2 Vypnutie:Dlhým stlačením tlačidla napájania “ ”,až kým sa
nezobrazí dialógové okno vypnutia, kliknite “OK” pre
vypnutie
【 Poznámka 】V prípade nedovoleného vypnutie, reštart začne
proces skenovania a opravy disku, boot bude trvať dlhšie,
prosím, buďte trpezliví。
2.3 Zamknutie / odomknutie obrazovky (režim spánku)
2.3.1 Automatický pohotovostný režim: Ak nerealizujete žiadnu
operáciu na zariadení a uplynie systémom predvolený alebo
nastavený pohotovostný čas, LCD displej bude vypnutý a zariadenie
automaticky uvedené do pohotovostného režimu.
2.3.2 Ručne nastavený pohotovostný režim: Krátkym stlačením
tlačidla napájania “ ”,prístroj bude uvedený do pohotovostného
režimu, aby sa zabránilo chybnému prevádzkovaniu a šetrila sa
energia.
2.3.3 Odomknutie obrazovky: V pohotovostnom režime, krátke
stlačenie tlačidla napájania “ ”rozsvieti obrazovku, a potom podržte
tlačidlo “
”na obrazovke,a posuňte ho na tlačidlo “
uvoľnenie môže odomknúť obrazovku.
2.4 Dotykový panel
69
”,
 Máte niekoľko spôsobov, ako prevádzkovať svoj tablet ako je
uvedené nižšie:
 Kliknutie: môžete sa dotknúť obrazovky kliknutím pre otvorenie
programov alebo možností
 Posunutie: Posúvaním hore a dole po dotykovej obrazovke môžete
rolovať po rozhraní. Stlačte a podržte ikonu aplikácie, ktorú chcete
presunúť, presuňte ju na nové miesto a potom uvoľnite prst.
2.5 Reset
Keď je tablet zamrznutý, nereaguje na žiadne tlačidlá alebo akékoľvek
operácie, môžete použiť špendlík pre reset tabletu.
2.6 Hlavné rozhranie
Hlavné rozhranie má päť hlavných obrazoviek, môžete sa posúvať
doľava alebo doprava pre jej prepnutie.
2.6.1 Ikony hlavného rozhrania:
:Kliknutím na túto ikonu sa vrátite o krok späť。
:Kliknutím na túto ikonu sa vrátite do rozhrania domovskej
stránky。
:Kliknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam programov
spustených v pozadí。
:Kliknutím na túto ikonu zobrazíte všetky aplikačné programy
alebo rozhranie widgetov。
:Kliknutím na túto ikonu spustíte vyhľadávanie。
●Zmazanie zástupcu: dlho stlačte cieľového zástupcu, zaraďte ikonu
70
do aktivít a posuňte ju priamo do umiestnenia "× Odobrať"..
●Pridať ikonu domovskej stránky: v hlavnom rozhraní kliknite na
“
” pre vstup do všetkých aplikačných programov a rozhrania
widgetov, dlho stlačte ikonu programu alebo widgetu, ktorý je
potrebné pridať, potom bude automaticky pridaný do hlavného
rozhrania. Posuňte túto ikonu na miesto, kde ju chcete umiestniť.
●Zmena tapety: V hlavnom rozhraní môžete dlhým stlačením
prázdneho miesta zobraziť dialógové okno, zvoľte zdroj tapety a
potom nastavte tapetu.
2.6.2 Panel upozornení: Tu môže zobraziť informácie, oznámenie o
udalostiach, stav zariadenia a rýchle nastavenie
●Otvorenie panelu upozornení: Kliknite na ikonu v pravom dolnom rohu
obrazovky pre otvorenie panelu upozornení.
●Otvorte panelu rýchleho nastavenia: Po otvorení panelu upozornení,
kliknite na tlačidlo “
”, ktoré zobrazí panel rýchleho nastavenia.
Môžete nastaviť bezdrôtovú sieť, rotáciu obrazovky, jas obrazovky a
pod.
2.7 Senzor gravitácie
Ak otvoríte funkciu senzoru gravitácie, bude sa obrazovka automaticky
otáčať v závislosti na smere zariadenia.
Zapnutie alebo vypnutie senzoru gravitácie
V paneli rýchleho nastavenia zvoľte "Automatické otáčanie obrazovky"
zapnúť alebo vypnúť pre otvorenie alebo zatvorenie gravitačného
senzora. A v rozhraní nastavení, kliknite na tlačidlo "Obrazovka", potom
"Automatické otáčanie obrazovky" pre zapnutie alebo vypnutie.
2.8 Spínač metód zadávania
71
Kliknite a pridržte textové pole pre úpravu textu alebo zmenu metódy
zadávania.
2.9 Rozšírená pamäťová karta
Zariadenie má vstup pre rozšírenú pamäťovú SD kartu. Zdroj musí byť
správne zasunutý pre plne využitie.
[Tip] 1, keď sa pamäťová karta používa na čítanie alebo písanie,
nepripájajte a neodpájajte zariadenie, aby sa zabránilo poškodeniu
údajov na pamäťovej karte. 2, Ak ukladáte formát do PC, vyberte prosím
FAT32 štýl.
Odpojenie pamäťovej karty: V hlavnom rozhraní kliknite na tlačidlo
"
"→"nastavenie" →"pamäť", v možnosti SD karty kliknite na
tlačidlo odpojiť pamäťovú kartu. Ak chcete vytiahnuť pamäťovú kartu,
prosím, zatlačte ju do slotu a potom uvoľnite, Takto bude automaticky
pamäťová karta vybratá.
2.10 Pripojenie k počítaču
1) Keď je zariadenie pripojené k počítaču pomocou kábla USB,
automaticky nabehne možnosť "USB pripojené" na obrazovke v
pravom dolnom rohu. Držte a posuňte ikonu "
" hore prstom, ak
možnosť "USB pripojené" zmizla.
Kliknite na záložku "Zapnite úložisko USB", ak chcete kopírovať
súbory medzi počítačom a jednotkou alebo TF kartou.
Alebo na záložku "Vypnúť úložisko USB" pre bezpečné odobratia z
počítača.
2) Prosím, nemeňte názov adresára v koreňovom adresári, aby sa
zabránilo chybe pri čítaní súborov.
3) Uistite sa, že zariadenie má dostatok energie, aby sa zabránilo
72
možnému nerozpoznaniu, keď sa počítač pripojí.
【 Poznámka 】 (1) Po pripojení k počítaču sa uistite, že funkcia
odstraňovania chýb cez USB bola vypnutá inak počítač nebude môcť
načítať dáta v zariadení; (2) Prosím, uistite sa, že komunikačné
operácie v počítači boli zastavené pred odstránením.
III. Základné nastavenie
V hlavnom rozhraní kliknite na tlačidlo "
" -"nastavenia",
rozhranie nastavení je rozdelené do štyroch kategórií ako
"BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIA A SIETE", "ZARIADENIA", "OSOBNÉ" a
"SYSTÉM".
3.1 Bezdrôtové pripojenia a siete
Vrátane: Wi-Fi, použitia dát, VPN, prenosného hotspotu a mobilnej
siete.
3.1.1.WIFI:
Môžete sa pripojiť k sieti Wi-Fi pre vysoko-rýchlostný prístupu k
internetu a sťahovanie.
①V rozhraní nastavení zapnite Wi-Fi siete, prístroj vyhľadá zoznam
Wi-Fi bezdrôtových sietí v okolí ..
②Vyberte Wi-Fi sieť, ktorú chcete pripojiť, v prípade zabezpečenej
siete budete musieť zadať heslo, alebo inou formou potvrdiť prístup cez
prehliadač.
『 Tip 』 ①Ak potrebujete prehľadať dostupné siete, kliknite na
"vyhľadávanie" v pravom hornom rohu.②Kliknite na "Pridať sieť"
zadajte SSID (názov) siete. Ak je to nutné, zadajte bezpečnostné
alebo iné podrobnosti konfigurácie siete. Stlačte tlačidlo
“Uložiť“.③Kliknutím na "
" -"Pokročilé" môžete urobiť viac Wi-Fi
pokročilých nastavení ④ V rozhraní nastavení Wi-Fi, kliknite na
názov siete. Kliknite na "Zabudnúť" v dialógovom okne, ktoré sa
otvorí.
73
3.1.2 VPN
Pridať sieť VPN: Otvorí obrazovku, ktorá vás vyzve k výberu typu VPN
ktorú chcete pridať. Potom budete vyzvaní k detailom konfigurácie VPN.
3.1.3.Prenosný hotspot
①Prenosný Wi-Fi hotspot
Zaškrtnite možnosť pre zdieľanie mobilnej siete dátového pripojenia vo
svojom tablete formou prenosného Wi-Fi hotspotu
②Nastavenie prenosného Wi-Fi hotspotu
Otvorí obrazovku s nastavením zapnutia a vypnutia hotspotu,
nastavenie SSID (názov) a bezpečnostné nastavenia.
③Pomoc
Otvorí sa dialógové okno s informáciami o prenosných Wi-Fi
hotspotoch, rovnako ako informácie o tom, kde sa môžete dozvedieť
VIAC.
3.1.4.Mobilné siete
5) Kliknite na položku Nastavenia → Bezdrôtové siete → a mobilné
siete, ktoré zobrazujú možnosti sietí roamingu, výber sietí, voľbu
operátora, názvy prístupových bodov atď.
6) Napájanie modemu
Zapnutie / vypnutie napájania modemu.
3) Dáta povolené
Zrušte zaškrtnutie políčka, aby sa zabránilo prenosu údajov z tabletu v
akejkoľvek mobilnej sieti. To je užitočné, ak ste na cestách v oblasti, kde
nemáte mobilný dátový tarif a chcete sa vyhnúť poplatkom za
používanie dát miestnych mobilných sietí. Zrušenie zaškrtnutia tohto
nastavenia nebráni tabletu v prenose údajov cez iné bezdrôtové siete,
ako je Wi-Fi pripojenie na internet..
3) Data roaming
Zrušte zaškrtnutie políčka, aby sa zabránilo prenosu údajov z tabletu v
inej mobilnej sieti, ak nemáte prístup do sieti vlastnej
4) Názvy prístupových bodov
( Iba GSM mobilné siete) Otvorí obrazovku APN, kde si môžete vybrať
konfiguráciu mobilného prístupového bodu, alebo kliknite na tlačidlo
Menu v možnosti “Aplikácie” pre pridanie nového APN. Poraďte sa so
svojím poskytovateľom o tom, ako používať nástroje na obrazovke.
5) Používať len 2G siete
( Iba GSM mobilné siete) Zaškrtnite aby ste získali mierne lepšiu výdrž
batérie tým, že bráni tabletu pripojiť sa k vysokorýchlostným sieťam.
6) Prevádzkovatelia sietí
( Iba GSM mobilné siete) Otvorí obrazovku, ktorá vyhľadáva a zobrazuje
poskytovateľov mobilných sietí, ktoré sú kompatibilné s vaším tabletom.
Poraďte sa so svojím poskytovateľom aby ste nemali problém pochopiť
74
fakturačné dôsledky výberu iného poskytovateľa.
Upozornenie: tablet môže podporovať 3G USB dongle pre využívanie
mobilnej siete. Alebo môžete vložiť SIM kartu, keď je váš tablet s
vstavaným 3G modulom.
3.2 ZARIADENIE
Vrátane zvuku, displeja, úložnej pamäte, batérie a aplikácií.
3.2.1 Zvuk
Hlasitosť: Stlačením tlačidla hlasitosť sa zobrazí rozhranie
nastavení, môžete nastaviť hlasitosť hudby, videa, hier a ďalších
médií, hlasitosť oznámení a budíka, potom stlačte tlačidlo OK.
3.2.2.Displej
Pod možnosťou "Nastavenia", kliknite na tlačidlo 'Zobraziť' pre
nastavenie jasu, tapety, automatického otáčania obrazovky, režim
spánku a veľkosť písma.
1)Jas: kliknutím na jas sa automaticky otvorí okno pre nastavenie jasu,
posúvajte ukazovateľ jasu pre jeho nastavenie.
2)Tapeta: kliknite na tapetu, zvoľte zdroj tapety (Galéria, živé tapety,
tapety na plochu), vyberte si svoju obľúbené nastavenie tapety.
3)Spánok: Displej má podľa počiatočného nastavenia nastavený čas na
2 min. Ak je jednotka neaktívna počas tejto doby, bude obrazovka
čierna ako v prípade vypnutia. Avšak, zariadenie je v pohotovostnom
režime. Rýchle stlačte tlačidlo napájania a objaví sa obrazovka s
bielym visiacim zámkom. To je zámok obrazovky.
4 ) Automatické otáčanie obrazovky: Zapnutie / vypnutie funkcie
automatického otáčania obrazovky.
5)Veľkosť písma: písmo sa zvyčajne vyberá z normálne predvolenej
sady.
3.2.3.Úložná pamäť: Kliknite na " Úložnú pamäť ", môžete skontrolovať
úložnú pamäť zariadenia, vnútornú pamäte, slot na SD karty a úložnú
pamäť USB.
3.2.4.Batéria: Zobrazuje zvyšnú kapacitu batérie a uplynutý čas
batérie .
3.2.5.Aplikácie: Môžete zobraziť alebo nastaviť aplikácie na stiahnutie,
na SD karte a v spustenom stave.
75
3.3 OSOBNÉ
1. Účty a synchronizácia: môžete pridať alebo spravovať
synchronizované účty.
2. Služby lokalizácie: Vrátane "vyhľadávacej služby Google", "GPS
satelitov" a "umiestnenie a Google hľadanie"
3. Bezpečnosť: Vrátane "Zabezpečenia obrazovky”, "Heslá", "Správa
zariadení" a "Správy údajov".
4. Jazyk a vstupné zariadenia: Vrátane "Nastavenie jazyka", "
nastavenia klávesnice a vstupných metód ", "Reč" a " nastavenie myši /
trackpadu ".
5. Zálohovanie a obnovenie: môžete zálohovať a obnoviť dáta systému.
Ak potrebujete zariadenie resetovať, keď nastane silné pochybenie
alebo zabudnete heslo na odomknutie, prosím, uistite sa, že ste
zálohovali systémové prostriedky.
3.4 Systém
1. Dátum a čas: dátum a čas možno nastaviť automaticky alebo
manuálne.
2. Dostupnosť: vrátane služieb a systémového nastavenia.
3. Developerské možnosti: Vrátane "odstránenia chýb cez USB",
"nastavenie ID zariadenia", "Stay Awake", "Povoliť fiktívne polohy,"
HDCP kontrola "," záložné heslo "," užívateľské rozhranie "a"
aplikácie ".
4. O tabletu: Vrátane možností "Systémové novinky", "Status", "Právne
informácie" a informácie o zariadení. Kliknite na tlačidlo "aktualizácia
systému", ak sa zobrazia niektoré nové dostupné verzie, stačí kliknúť
a stiahnuť.
IV. HLAVNÉ APLIKÁCIE
76
V hlavnom rozhraní kliknite na
pre vstup do rozhrania
všetkých aplikácií, posúvajte sa po obrazovke kliknutím na dotykový
panel, vyhľadajte a vyberte zodpovedajúce aplikácie. V súčasnej dobe
sú tieto spomínané aplikácie obyčajné verzie softvéru, návodu na
obsluhu je len pre vašu informáciu.
4.1 APKINSTALLER
V rozhraní všetkých aplikácií kliknite na tlačidlo Apkinstaller aby ste
začali inštaláciu, správu a ukončenie rozhrania.
4.1.1 Inštalovať: Ak získate aplikácie od tretej strany, ktoré môžu byť
vhodné pre platformu Android, skopírujte ich do tohto zariadenia
a pokračujte v inštalácii.
①Kliknite na "inštaláciu", vyberte cestu, budú automaticky prehľadané
všetky aplikácie v tejto ceste.
②Označte aplikácie, ktoré chcete nainštalovať.
【 Poznámka 】 Pre tento systém majú aplikácie od tretej strany
príponu .apk
4.1.2 Správa:
①Kliknite na "správu", môžete zobraziť zoznam všetkých
nainštalovaných aplikácií v systéme
②Kliknite na tlačidlo aplikácie, ktorú chcete administrovať, automaticky
sa zobrazí možnosť "akcie" v dialógovom okne;
③Kliknite na "Spustenie", "Export", "Odinštalovať" alebo "Zrušiť", pre
dokončenie správy.
4.2 PRIESKUMNÍK
4.2.1 Otvorte prieskumník:V rozhraní všetkých aplikácií, kliknite na
tlačidlo "Prieskumník", vstúpite do rozhrania pre správu súborov
.
77
Ikona
Vysvetlenie operácie
SD Karta/ Interná
Kliknite pre zobrazenie súborov na pamäťovej
pamäť/ USB
karte / v prístroji / USB zariadenia.
Návrat do hlavného rozhrania prieskumníka
Návrat na predchádzajúci zoznam
Multi-výber súborov alebo zložiek
Ak chcete vybraný súbor alebo priečinok
spravovať,
"Zmazať",
môžete
stlačiť
"Premiestniť",
"Kopírovať",
"Vložiť"
alebo
"Premenovať".
Nová zložka
Ak sa chcete vrátiť k operácii
Prepnite späť na predchádzajúcu operáciu
4.3 Hudba
4.3.1 Prehrávanie hudby: V rozhraní všetkých aplikácií, kliknite na
tlačidlo "hudba", vstúpte do zoznamu hudby, uvidíte: umelci, albumy,
piesne, zoznam prehraných, teraz hrá. Kliknite na obľúbenú pesničku,
vstúpte do rozhrania hudby.
Prehrávanie hudby
Tlačidlá
78
Prehrať / pauza
stlačte
/
Predchádzajúci / Ďalší
stlačte
Rýchle pretáčanie vzad / rýchlo
/
Dlho stlačte
/
vpred
Zoznam práve prehrávaných
stlačte
Opakovať / Náhodné
prehrávanie
stlačte
/
Hlasitosť
Stlačte
/
Prepnutie do hudobnej knižnice /
náhodné prehrávanie / pridať do
Stlačte
playlistu / vymazať atď.
tlačidlo.
 zvoľte príslušné
Text
Stlačte “
”
4.3.2 Vytvoriť nový zoznam skladieb
Kliknite na tlačidlo "Hudba" ,"piesne", dlho stlačte ktoré chcete pridať do
playlistu, potom kliknite na tlačidlo "Pridať do zoznamu skladieb".
Kliknite na "nový", zadajte názov zoznamu skladieb, kliknite na tlačidlo
Uložiť.
【 Tip 】Prehrávanie hudby, stlačte klávesu “späť” a hudba bude hrať
na pozadí..
4.4 Video
V rozhraní všetkých programov kliknite na video prehrávač pre
prehrávanie videa. Kliknite na ikonu zoznamu video súboru, ktorý
chcete prehrávať. V stave prehrávania videa, môže dotykový displej
zobraziť ovládací panel videa. Môžete zvoliť iný prehrávač pre
79
prehrávanie videa.
Prehrávanie videa
Tlačidlá
Prehrať / pauza
stlačte
/
stlačte
/
stlačte
/
Predchádzajúci / Ďalší
Rýchle pretáčanie vzad / rýchlo
vpred
Záložky videí
stlačte
Nastavenie jasu / režim zobrazenia
stlačte
/alebo
stlačte
/
Hlasitosť
Návrat
stlačte
Vyberte si pozíciu prehrávania
stlačte
4.5 Prehľadávač
4.5.1 Otvorte webovú stránku: Kliknite na tlačidlo "Prehľadávač",
zadajte adresu URL v adresnom riadku. Kliknite "
".
4.5.2 Prezeranie web stránky: Otvorte webovú stránku, posuňte prst
na obrazovke pre prehliadanie a zobrazenie ďalších častí
webovej stránky.
4.5.3 Priblíženie/ odďalenie stránky: pri prehliadaní webu, rýchlo
kliknite na obrazovke dvakrát pre priblíženie webovej stránky, a tiež
kliknite na obrazovku dvakrát pre odďalenie. Alebo stlačte
obrazovku dvoma prstami, rozšírenie alebo zlúčenie dvoch prstov
80
priblíži alebo oddiali webovú stránku.
4.5.4 Ďalšie operácie: Prechádzajte webovú stránku, kliknite na “
"
otvorte menu prehliadača, kde môžete vykonávať ďalšie operácie
4.6 Fotoaparát (voliteľné)
Môžete kliknúť na "fotoaparát", aby bola fotografia zhotovená s
videoklipom a hlasom, alebo v zamknutom stave, kliknite na “
posunutie ikony “
”
” otvorí fotoaparát.
4.6.1 Režim kamery
Vstavaný fotoaparát / video režim. Predvolený model je režim
fotoaparátu. Kliknite na “
” pre prepnutie do režimu videa.
4.6.2 Snímanie
1) V režime fotoaparátu, stlačte tlačidlo "
" pre zachytenie
fotografie
" spusťte natáčanie videa, stlačte
2) V režime videa, stlačte "
znovu pre zastavenie natáčania.
4.6.3 Zmena nastavenia snímania
1) Nastavte zaostrenie: kliknite na "
" pre nastavenie ohniskovej
vzdialenosti pozdĺž posuvného oblúka.
2) Nastavenia snímania: kliknite na tlačidlo "
81
" pre nastavenia
snímania. Kliknite na "
"pre ukončenie nastavení.
V režime fotoaparátu, môžete kliknúť na tlačidlo "
" pre nastavenie
umiestnenia uloženia, veľkosti fotografie a obnovenie predvolených
nastavení ; kliknite na "
" a vyberte režim hľadáčika; kliknite na
" ak chcete nastaviť vyváženie bielej.
"
V režime videa, môžete kliknúť na tlačidlo
"
" pre nastavenie
umiestnenia uloženia a obnovenie predvolených nastavení; kliknite
na
"
" ak chcete nastaviť vyváženie bielej.
4.6.4 Prehliadanie fotografií a videa
 Vstúpte do režimu fotoaparátu alebo videa, kliknite na pravé horné
okno s práve nasnímaným videom alebo fotografiami, vyberte
„Prechádzať Galériu“ alebo „Zdieľať s priateľmi“.
 V aplikácii prehrávača videa môžete tiež kliknúť na tlačidlo prehrať
zhotovené videá
4.7 E-mail
4.7.1 Nastavenie E-mailu
E-mailová aplikácia je sprevádzaná sprievodcom nastavení, môžete
pridať bežných webových e-mailových poskytovateľov služieb (ako je
Yahoo, Gmail alebo Hotmail), externé POP3 alebo IMAP e-mailové
účty
①Kliknite na tlačidlo "E-mail", zobrazí sa sprievodca, ktorý vám
pomôže nastaviť email.
82
②Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu. Kliknite na tlačidlo „Ďalej“,
vyberte svoju schránku z typov POP3, IMAP alebo Exchange.
Kliknite na tlačidlo „Ďalej“ a skontrolujte či odosielať a prijímať
servera poštovej schránky je k dispozícii.
Tip: V prípade niektorých poskytovateľov služieb nie je potrebné
vyberať typ nastavenia poštovej schránky, ako je Gmail.
③Zadajte názov účtu a ak chcete, e-mailovú adresu, a potom
kliknite na tlačidlo „Dokončiť“.
④Ak je schránka k dispozícii, automaticky sa prepne do priečinka
„Doručená pošta“.
4.7.2 Odstránenie e-mailového účtu
V priečinku Doručená pošta, kliknite na tlačidlo "
" nastavenia,
nastavenia poštovej schránky, stlačte tlačidlo „zmazať účty“, zobrazí
sa dialógové okno, kliknite na tlačidlo OK.
4.7.3 Odoslanie e-mailov
Môžete poslať správu jednému alebo viacerým príjemcom. Môže ručne
pridať príjemcovu e-mailovú adresu pred odoslaním.
① Kliknite na "
”, Zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak je to
potrebné, stlačte tlačidlo Kópia / Skrytá kópia, alebo iný príjemca.
②Podľa témy, zadajte tému, kliknite na vytváranie e-mailu, zadajte
požadovaný obsah
③Kliknite na ikonu kancelárskej svorky, pridajte prílohu, vložte
požadovaný súbor, stlačte tlačidlo odoslať, a potom pošlete e-mail.
4.7.4 Príjem e-mailov
Príjmané e-mailové správy sú sťahované do zariadenia a sú uložené
83
v sieti poskytovateľa služieb poštového servera. Kliknite na "
"
pre obnovenie. Zariadenie obnoví pripojenie k serveru a stiahnutie
pošty, obdržíte e-mailové správy uložené v priečinku “Doručená
pošta”.
4.8 E-knihy
4.8.1 Prehliadanie E-knihy
V rozhraní všetkých aplikácií kliknite na tlačidlo "kniha" pre vstup do
poličky, prechádzajte zbierku kníh. Kliknite na "
" a môžete
prepnúť do prezerania zoznamu.
4.8.2 Čítanie kníh
Po vstupe do rozhrania čítania, môžete si vybrať z nasledujúcich
operácii čítania.
:Nastavenie záložiek;
:Nastavenie jasu;
veľkosti písma;
:Nastavenie
:Čítanie na celej obrazovke
Vďaka tlačidlu menu, môžete nastaviť viac funkcií, vrátane:
preskočenie stránky, informácie o knihe, automatické otáčanie a
podobne v závislosti na osobných čitateľských návykoch.
4.9 Galéria
V rozhraní všetkých aplikácií kliknite na tlačidlo "Galéria". Takto si
môžete prezerať obrázky alebo videá v zariadení.
4.9.1 Prezeranie obrázkov:
①Vyberte si zložku a potom kliknite na obrázok, ktorý potrebujete
otvoriť, bude automaticky zobrazený na celú obrazovku.
②Môžete dvoma prstami stlačiť obrázok, rozšírenie alebo zlúčenie
84
dvoch prstov priblíži alebo oddiali obrázok.
③Kliknite na “
” "Prezentácia ", Fotografie sa budú zobrazovať
ako prezentácia
④Posunutím doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo
nasledujúcu snímku.
4.9.2 Úpravy a nastavenia obrázku
Pri prezeraní snímok v režime celej obrazovky, kliknite na tlačidlo na
obrazovke "
" menu, môžete si vybrať možnosť, ktorú
potrebujete ak chcete obrázok upraviť alebo urobiť nejaké zmeny
nastavenia. Kliknite na “
” pre zmazanie obrázku; Kliknite na “
”
pre zdieľanie s priateľmi
V. RIEŠENIE PROBLÉMOV
1.Výrobok nefunguje normálne, ako to vyriešiť?
①Odporúčame Vám stlačiť resetovacie tlačidlo alebo obnoviť
základné nastavenia po reštarte.
②Po reštarte funguje normálne?
③Použite nabíjačku pre aktiváciu batérie, uistite sa, že má dostatočné
parametre a skúste znova spustiť.
④Profesionálny upgrade sytému
2.Tablet sa nedá zapnúť
Skontrolujte úroveň energie tabletu, nabite ho pred začatím
používania. V prípade, že aj napriek tomu sa váš tablet nedá zapnúť,
môžete ho resetovať predtým, než ho zapnete.
3.Prečo je pohotovostná doba niekedy príliš krátka?
85
Životnosť batérie sa bude líšiť v závislosti od teploty prostredia a iného
použitia. Pokiaľ ide o použitie, tiež je ovplyvnený zvýšenou hlasitosťou,
častou prevádzkou a ďalšími faktormi, skutočné využitie času bude
teda rozdielne.
4.Prečo tablet funguje niekedy rýchlejšie a inokedy pomalšie?
Kvôli limitom systémového softvéru Android a hardvéru, alebo
zariadenie má nainštalované príliš veľké množstvo aplikácií, zaberajú
veľa miesta v pamäti, ľahko spôsobia, že odozva zariadenia je pomalá,
odporúčame odinštalovať použitý softvér a optimalizáciu systému.
5.Žiaden zvuk v slúchadlách
Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na "0". alebo slúchadlá môžu
byť pokazené, vymeňte ich, prosím, za iné.
6.Hluk
Skontrolujte, či nie je prach v slúchadlách alebo v reproduktore.
Skontrolujte, či nie je súbor poškodený.
7.Zamrznuté zariadenie
Prosím, použite špendlík pre reset a reštartujte tablet.
8.Posúvanie obrazovky alebo nereagovanie
Ak chcete, môžete vykonať kalibráciu panela. Choďte do možnosti
“nastavenia” → Dostupnosť →Kalibrácia dotykového panela.
9.Nefungujúca aplikácia
Možné dôvody môžu byť, že táto aplikácia nie je kompatibilná s vaším
operačným systémom, alebo stiahnutý .APK súbor je chybný, takže
možno budete musieť stiahnuť plnú verziu.
86
Declaration of Conformity
We, the undersigned:
Manufacturer:
Address, City:
Overmax Polska Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością, S.K.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Polska
Country:
Declare the following apparatus:
Products name:
Tablet 10.1’’
Brand and Model name:
OV-Solution10
Hereby we confirm above product compliance with the European directive
of CE:
EMC :
2004/108/EC
LVD :
2006/95/EC
R&TTE :
1999/5/EC
ROHS :
2011/65/EU
WE :
1275/2008
Below standards were tested and passed:
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EMC :
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
LVD :
A1:2010 + A12:2011
EN 300328 V1.7.1:2006
R&TTE :
EN 62311:2008
Release date: 21.09.2012
87
www.overmax.pl
Download

Pobierz - Overmax