o-
/.
.•. 3•• <~
•.
T.C.
BAŞBAKANLıK
SOSYAL HizMETLER VE ÇOCUK ESiRGEME KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜGÜ, ESKİŞEHİR VALİLİGİ,
ESKİşEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGl,
ANADOLU ÜNİvERSİTESİ İŞBİRLİGİ İLE
ZEHRA KEMAL AKSOYLU ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN
iŞLETİLMESİNE İLİşKİN PROTOKOL
KONU:
Madde
1- Eskişehir İli, Osmangazi
Mahallesi Akasya Sokak No:26/A adresinde bulunan
Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne
ait hizmet
binasının zemin ve asma katında sokakta yaşayan çocukları yeniden topluma kazandırmaya
yönelik "Zehra Kemal Aksoylu Çocuk ve Gençlik Merkezi" nin hizmete açılması amacıyla
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Eskişehir Valiliği, Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi
arasındaki işbirliği esaslarını tespit
etmek üzere aşağıdaki protokol düzenlenmiştir.
mülkiyeti
A1\1ACI:
,~
Madde 2- Eşler arası anlaşmazlık,
ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve bu
nedenlerle sokağa düşerek, sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan sokakta yaşayan çocukların
geçici bir süre ile rehabilitasyonları
ve topluma yeniden kazandınlması
amacıyla kurulacak
olan merkez, sokakta yaşayan çocukların bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimleri açısından
tehlike yaratabilecek
risklerden
korumak,
temel gereksinimlerini
gidermelerine
yardımcı
olmak, gerektiğinde
geçici olarak barınmalan
için gerekli hizmeti sunmak ve sunulmasını
sağlayarak belirli bir süreç sonunda kendi ,kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlayıcı her
türıli sosyal hizmet müdahaleleri
ile rehabilite edici mesleki yaklaşımları gerçekleştirmek,
aile
ve topluma yönelik çalışmaları
yapmak amacıyla, SHÇEK Genci Müdürlüğü,
Eskişehir
Valiliği, Eskişehir Belediye Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak işbirliği
protokolü çerçevesinde
işletilecek olan "Çocuk ve Gençlik Merkezi" nin yürürlükteki yasalar
ve mevzuat çerçevesinde
işbirliği yapılacak kurumların yetki ve yükümlülükleri
ile merkez in
işletilmesine ilişkin esas've usulleri belirlemektir.
TARAFLAR:
Madde 3- Protokol ün tarafları;
Müdürlüğü,
Eskişehir
Valiliği,
Üniversitesidir.
Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Eskişehir
Büyükşehir
Belediye
Başkanlığı
ve Anadolu
TANıMLAR:
Madde 4- Bu protokolde:
a) Genel Müdürlük
b) Valilik
c) İl Müdürlüğü
A\ D~ı"ı:,,~
"""/ w'- ..•....
c ) (~::ıi\'~:"J:~':
}\'1erkez
ifade eder.
rı
: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'rıü,
: Eskişehir Valiliği'ni,
,
: Eskişehir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'rıü,
: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'ni,
: Anadolu Üniversitesi'ni,
: Zehra Kemal Aksoylu Çocuk ve Gençlik Merkezi 'ni,
,
TARAFLARI
T
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 5-
A) SH ÇEK GENEL MÜDÜRLÜGÜNÜN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a) Merkez, tarafların görüş ve önerilerini dikkate alarak ilgili yasa, tüzük ve
yönetmeliklere uygun olarak Genel Müdürlükçe yönetilir.
b) Merkez
hizmetinden
yararlanan
çocukların,
kurumun
diğer hizmetlerinden
yararlanmasını sağlar.
c) Merkezin müdürü Genel Müdürlükçe görevlendirilir. Genel Müdürlük ihtiyaca göre
sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve ihtiyaç duyulan diğer
personeli görevlendirir.
d) Merkezin yemek ihtiyacını karşılar.
e) Merkezin ıefrişi ve mefruşatı ortak imkanlar ölçüsünde protokol de yer alan taraflarca
karşılanır.
f) Çalışmaları sürdürürken sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar.
g) Merkez hizmetlerinden yararlanan çocukların giyim ve temizlik ihtiyaçlarını sağlar.
h) Merkez hizmetlerinden yararlanan çocukların tedavi giderlerini sağlar.
i) Merkezin ısınma, su, elektrik, onarım, temizlik giderlerini karşılar. Ancak, su
giderinin (su faturalarını Belediyece tahsil ediliyor olması halinde) Belediye
tarafından karşılanır.
B) VALİLİGİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a) Valilik hizmetin devamlılığını sağlamak amacı ile 24 saat merkezin genel güvenliğini
sağlar ve güvenliği sağlayacak memur görevlendirir.
b) Gündüz yada gece yapılacak sokak çalışmalarında gerekli görüldüğünde sosyal hizmet
uzmanına eşlik etmek üzere araç ve sivil emniyet görevlileri tahsis eder.
c) Bağımlılık yaratan bally, tiner gibi maddeleıin il dahilinde 18 yaşın altındaki
çocuklara satılmasının önlenmesi ve bu tür maddelerin satışının ruhsata tabi tutulması
konusunda önlemler alır.
.' d) Merkezden hizmet alan çocukların sağlık muayenelerini yaptırmak üzere doktor,
hemşire yada diğer ihtiyaç duyulan personeli görevlendirir.
: e) Çocukların, uçucu madde kullanmaya bağlı olarak ortaya çıkan bağımlılık ve diğer
psikiyatrik sorunların giderilmesinde uygun sağlık (AMATEM) hizmetlerinden
yararlandırılması ile ilgili gerekli tedbirleri alır.
f) Merkez hizmetinden yararlanan çocukları; aşı ve koruyucu hekimlik alanına giren
hizmetlerden yararlandırır.
g) Öğrenimini yanda bırakmış çocul.ların açık ilköğretim ve açık lise uygulamasından
ücretsiz yararlanmasını sağı ar.
h) Hiç okula gitmemiş
çocukların Halk Eğitim Merkezleri 'nin okuma-yazma
kurslarından yararlandırılmaları yada bu merkezlerde kurs düzenlenmesini sağlar:
i) Yaşları uygun olan çocukların,
çıraklık ve yaygın eğitim hizmetlerinden
yararlandırılrnalarını sağlar.
j) Merkez
bünyesinde
yapılacak beceri kazandırma,
el sanatları gibi atölye
çalışmalarında araç-gereç ve personel görevlendirmesi yapar.
k) Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda öğretmen görevlendirilmesini sağlar.
I) Çocuklara yönelik düzenlenecek olan yaz spor okulları, gençlik kampları ve
kurslardan merkeze devam eden çocukların ücretsiz olarak yararlanmasını sağlar.
, m) Ilde açılan yüzme kursları ve mevcut yüzme havuzlunndan çocukların yuraılunmusmı
.
-. i ..
'
,::,•..•.::;-1 •....•.
Merkez hizmetinden yararlanan çocuklara ve ailelerine ihtiyaç doğrultusunda ve
meslek elemanlarının yaptığı sosyal incelemeye bağlı olarak ekonomik destek sağlar.
o) Çocuklar için düzenlenecek faaliyetlerde gerekli olan araç-gereç ve malzemeler
alımında destek sağlar.
Il)
C) BELEDİYENİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a) Merkez hizmetinden yararlanacak çocukların ailelerinin istihdama gereksinimi
olanların istihdamı konusunda destek sağlar.
b) Merkezin bahçe ve çevre düzenlemesi konusunda yardımcı olur.
c) Merkezden hizmet alan çocuklar ile çalışan personelin il içi ulaşımdan ücretsiz
yararlanmasını sağlar.
D) ÜNİvERSİTENİN
/"-.
YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a) Sokakta yaşayan çocuklar alanıyla ilgili düzenlenebilecek seminer, panel, konferans
vb. etkinliklerde görevalır.
b) Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili yapılabilecek olası araştırmalar için teori ve
uygulama boyutunda destek sağlar.
c) Merkezde düzenlenecek kurslar, tanıtım vb. faaliyetleri için destek (özellikle
psikolojik danışmanlık, psikoloji, resim-grafik bölümlerince) sağlar.
TARAFLARıN
ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 6a) Sokakta yaşayan çocuklar konusunda toplumun duyarlılığını arttırmak, ön yargılan
onudan kaldırmak ve konunun önemi konusunda; aileler, eğiticiler ve projelere destek
verecek kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurarak, onlann maddi ve manevi desteklerini
sağlamak.
b) İhtiyaç duyulması halinde işbirliği dahilinde eğitim programlan düzenlemek, eğitim
araç ve gereçlerini sağlamak .
.~
iŞLEYİş:
Madde 7a) Merkez; ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Genel Müdürlükçe
yönetilir.
b) Yapılan işlemlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için Merkez ve İl
Müdürlüğü bilgi ve belge alışverişinde bulunur. Ortaklaşa yapılan çalışmalann süreci
ve bitişi hakkında düzenlenecek raporlar merkezde düzenlenen bir dosyada kaydedilir.
Bu dosyalar her 3 ayda taraflarca incelenerek durum değerlendirmesi yapılır.
Madde 8a) Yıllık faaliyet planının tarafların ilkelerine aykın olması ve bu plana aykın hareket
edilmesi ve ihtara rağmen bu aykırılığın kaldırılmaması veya sürmesi halinde tüm
tarafların ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın protokolden çekilme hakları vardır.
b) Bu protokolün uygulanmasından
doğan anlaşmazlıklar önce taraflarca çözülür.
Çözülrnemesi halinde Devlet Bakanlığı'nın hakimliğine başvurulur. Çözümsüzlük
Halinde ise Aııkara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
c) Bu protokol imza edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 2 yıl süre ile geçerlidir.
Ancak, bu sürenin bitiminden en az 1 ay önce tarafların protokolün iptaline yönelik
yazılı bir tebligat yapmaması halinde protokol aynı hükıımlerle 2 yıl süre ile uzatılmış
sayılır.
d) İş bu protokol, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün
ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine dayandınlmıştır.
e) Merkez protokol amaçları dışında kullanılamaz. Amaç dışı kullanım tespiti halinde
Genel Müdürlük hiçbir ihtara gerek olmaksızın protokolu tek taraflı olarak: feshe
yetkilidir.
f) Bu protokol fesih edildiği taktirde mevcut bina tesisat, tüm araç ve gereçlerden
taratlara ait olanlar hak sahiplerine teslim olunur.
g) Taraflara ait malzemeler bir listede toplanarak İmza altına alınacak olup, söz konusu
malzeme ve gereçlerin yıpranmalanndan dolayı taraflar sorumlu tutulmayacaktır.
YÜRÜTME:
Madde 9- Bu protokolün yürütülmesinde taraflar ortak olarak görevli ve yetkilidir.
YÜRÜRLÜK:
Madde 10- 4 nüsha düzenlenen ve 10 maddeden ibaret iş bu protokol taraflarca ..... .I..... .12004
Tarihinde imzalanmı ' up,' mza tarihinde yürürlüğe girer.
İdris YEKELER
SHÇEK Genel Müdür V.
Kadir ç
Eskişehir
Download

eskişehir büyük şehir bld.bşk. ve andolu ünv. işbirliği protokolu