İĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Türkiye)
İLE
KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS
(Kırgızistan) ÜNİVERSİTESİ ARASINDA
AKADEM İK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Cpedecetk i& m izeie..
AMAÇ
MADDE 1
İğdır Ü niversitesi (Türkiye) ve Kır gizi stan-Türkiye M anas Ü niversitesi (K ırgızistan), bu
protokol kapsam ında akadem ik ve kültürel alanlarda işbirliği yapm a kararı almışlardır.
TARAFLAR
MADDE 2
Bu protokolün taraflarını İğdır Ü niversitesi ile K ırgızistan-Türkiye M anas Ü niversitesi
oluşturm aktadır.
KAPSAM
MADDE 3
İğdır Ü niversitesi ve K ırgızistan-Türkiye M anas Ü niversitesi, başta uygulam alı alanlar olm ak
üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı tarafın akadem ik personeline bilgi-görgü ve deneyim
arttırıcı eğitim program ları uygular.
MADDE 4
M utabık kalınacak alanlarda ve iki ta ra f yönetim lerince uygun görülen usuller doğrultusunda
İğdır Ü niversitesi, K ırgızistan-Türkiye M anas Ü niversitesi tarafından başlatılan öğretim üyesi
yetiştirm e ve geliştirm e program larına destek verir.
MADDE 5
İğdır Ü niversitesi ve K ırgızistan-Türkiye M anas Ü niversitesi im kânları ölçüsünde ihtiyaç
duyulan alanlarda birbirlerine karşılıklı öğretim üyesi desteği verir.
MADDE 6
İğdır Ü niversitesi ve K ırgızistan-Türkiye M anas Ü niversitesi yaz stajı için önceden belirlenen
alanlarda birbirlerine karşılıklı öğrenci kontenjanı tahsis eder.
MADDE 7
İğdır Ü niversitesi ve K ırgızistan-Türkiye M anas Ü niversitesi, O rtak D iplom a ya da Çift
D iplom a program ı geliştirm ek üzere girişim ler başlatır.
MADDE 8
İğdır Ü niversitesi, K ırgızistan-Türkiye M anas Ü niversitesinin ihtiyaç duyduğu alanlarda
uzaktan eğitim desteği verir.
İğdır Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, birbirlerinin idari personeline
bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programlan uygular.
MADDE 10
İğdır Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, özellikle Türk Cumhuriyetleri
ve Akraba Topluluklar odaklı ortak projeler geliştirir ve yürütür.
MADDE 11
İğdır Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, yapacakları bilimsel, sportif,
sanatsal ve kültürel etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve önceden konusunu
belirledikleri bir etkinliği iki yılda bir dönüşümlü olarak İğdır’da ve Bişkek’te gerçekleştirir.
MADDE 12
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İğdır Üniversitesi'nin ihtiyaç duyacağı Kırgızca,
Çince ve Rusça eğitim-öğretim programına eleman ve doküman desteği verir. İğdır
Üniversitesi de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Türkiye Türkçesi ve İngilizce
eğitim-öğretim programına eleman ve doküman desteği verir.
MADDE 13
İğdır Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, sahip oldukları sosyal tesis
imkânlarından birbirlerini yararlandırır.
MADDE 14
İğdır Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, uluslararası ilişkiler ve işbirliği
imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına
yardımcı olurlar.
MADDE 15
Akademik personel ve öğrenci değişimi, yıllık kotalar, kalma süreleri ve benzeri detaylar,
ayrıca hazırlanacak bir çalışma programında düzenlenecektir. Benzer bir çalışma programı,
araştırma projeleri için de düzenlenebilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 16
Bu protokol, Türkçe olarak, 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup her iki üniversitenin
yönetimince imzalandıktan ve yetkili makamlarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
MADDE 17
Bu protokol, taraflardan biri protokolün sona erdirilmesi talebini, geçerlilik süresinin bitiş
tarihinden en az 6 (altı) ay önce yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde, 5 (beş) yıllık
dönem için kendiliğinden uzamış sayılır.
Bu protokolün sona erdirilmesi durumunda, başlamış ve devam etmekte olan programlar ve
faaliyetlerin mevcut protokol koşulları kapsamında devam edip tamamlanması sağlanır.
YÜRÜTME
MADDE 19
Bu protokolü İğdır Üniversitesi Rektörülüğü ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından yürütülür.
Tarih:
İğdır Üniversitesi
adına,
50 ÛH A O İ
V
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
adına,
m1
J *E rJ-
Prof. Dr. Sebj
BALCJ
Rektör
Adres
İğdır Üniversitesi Rektörlüğü
Rıza Yalçın Cad. 76000
Merkez İĞDIR
T e l:+90 - 476 - 226 1314
Faks: +90 - 476 - 226 1139
E- posta: info@ igdir.edu.tr
i Prof. Dr. Asılbek
KULMIRZAYEV
Rektör Vekili
Adres
Tınçtık Caddesi No: 56, 720044
Bişkek-KIRGIZİSTAN
T e l:+996 (312) 54 19 40
Faks: +996 (312) 54 19 04
E-posta: iro@ manas.edu.kg
Download

İĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Türkiye) İLE KIRGIZİSTAN