SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
MARKA SATIŞI YAPILACAKTIR
Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş,
Tescil Sınıfları
Marka Adı
1.
1-A
2.
3.
3-A
4.
5.
6.
7.
MERİNOS
BURSA MERİNOS (TÜRK MALI)
CAREER
AZOT SANAYİİ
TÜGSAŞ
SEKA
TURBAN
SÜMER HALI
SÜMERBANK
7-A
SÜMERBANK
8.
8-A
8-B
Geçici Teminat
23,24,25
22,24
3,16,18,21,22,24,25,27,28
1
1
16,19
14,21,25,27
24,27
18,23,24,25
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45
27
HEREKE
Madrıd Agreement And Protocoll, HEREKE
United States of America, HEREKE
50.000 TL
50.000 TL
50.000 TL
50.000 TL
50.000 TL
50.000 TL
50.000 TL
50.000 TL
Markalar (+şekil), Sümer Holding A.Ş tarafından “satış” yöntemi ve “pazarlık usulü” ile satılacaktır.
MERİNOS
BURSA
MERİNOS
(TÜRK MALI)
CAREER
AZOT SANAYİ
TÜGSAŞ
SEKA
TURBAN
SÜMER HALI
SÜMERBANK
HEREKE
1 – İhale, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine
devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2 – Teklifler, şartname’de belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 14.10.2014 günü saat 16.00’a kadar Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisi
Çankırı Cad. No:2 06100-Ulus/ANKARA adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra verilecek teklifler eğerlendirilmeyecektir.
3 – İhale işlemi, 2886 ile 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Holding, ihaleyi yapıp yapmamakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.
4 – İhale Şartnamesi; Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan Sümer Holding A.Ş.’ nin TR63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no’lu TL hesabına 250,00TL
yatırılarak, üzerinde isteklinin adı/unvanı ile hangi Marka için olduğunun açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleştirme
Uygulamaları Daire Başkanlığı Çankırı Cad. No:2 Kat:4 Ulus/ANKARA adresinden temin edeceklerdir.
Not: Söz konusu satış işlemleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 25.11.2013 tarih, 10060 sayılı yazıları ile verilen yetkilere istinaden yapılmaktadır.
SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÇANKIRI CAD.NO:2 Ulus/ANKARA Tel:312 310 38 30 - Fax: 312 309 06 95
Download

SÜMER HOLDİNG A