SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, aşağıda detayları yazılı
muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR
Balıkesir İli, Merkez ilçe,Ovabayındır Köyü,
− 817 no.lu parseldeki 8.300,00 m² yüz ölçümlü tarla vasfındaki
taşınmazın satışı,
− 826 no.lu parseldeki 9.400,00 m² yüzölçümlü, tarla vasfındaki
(üzerinde 2 adet binada toplam 18 adet 70 ve 80 m²’lik
metruk lojman bulunan) taşınmazın satışı,
Bilecik İli, Bozöyük İlçesi, Yeni Mahalle, 371 ada, 1 parseldeki
11.907,00 m² yüzölçümlü su kanalı vasfındaki taşınmazın satışı,
Adana İli, Seyhan İlçesi, Karasoku Mahallesi, 195 ada, 24 no.lu
parseldeki, 129,04 m² yüzölçümlü kat irtifaklı büro vasfındaki,
− 13 numaralı bağımsız bölümdeki 48/1288 oranında arsa
payındaki Holding’e ait 1/22 hissedeki (0,22 m²) payı,
− 14 numaralı bağımsız bölümdeki 42/1288 oranında arsa
payındaki Holding’e ait 1/22 hissedeki (0,19 m²) payı,
− 15 numaralı bağımsız bölümdeki 36/1288 oranında arsa
payındaki Holding’e ait 2/22 (0,33 m²) payı,
• Binanın 3. katındaki toplam 120 m² kapalı alanı olan üç
bağımsız bölümdeki toplam 7,05 m² kapalı alan hissesi ile
toplam 0,74 m² arsa payına sahip her üç bağımsız
bölümdeki hisselerin birlikte satışı,
Konya İli, Meram İlçesi, Durunday Mahallesi, 27631 ada, 4 no.lu
parseldeki (732.567,95 m²) taşınmazın 3.750,00 m²’lik kısmının ve
üzerinde bulunan 1.117 m² kapalı alanlı deponun, 18/07/1990
tarihinden itibaren 99 yıllık intifa hakkının kalan süresinin (satışı)devri,
Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Fatih Mahallesi 22 ada, 8 no.lu
parseldeki 57.906,50 m² yüzölçümlü, bahçe vasfındaki taşınmazın
satışı,
GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI
(TL)
İHALE
ŞARTNAMESİ
BEDELİ
(TL)
SON
TEKLİF
VERME
TARİHİ
3.000
100
05/11/2014
3.000
100
05/11/2014
500
100
05/11/2014
5.000
100
05/11/2014
15.000
100
05/11/2014
1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2) İhalenin geçici teminatı her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
4) İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi alınması ve tekliflerin Çankırı Caddesi No:2 Ulus / ANKARA adresine son teklif
verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur. (Birden fazla taşınmaz için teklif vermek isteyenler ayrı
ayrı ihale şartnamesi alacaktır.)
5) İhale şartnamesi bedelleri, Holding’in;
Vakıfbank Ankara Şubesinin TR 0001 5001 5800 7292 7217 75 numaralı hesabına yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların
(Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile
hangi taşınmaz için şartname alındığı belirtilecektir. İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne suretle olursa
olsun iade edilmez.
6) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Holding, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve
teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.
7) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
8) İhaleye ilişkin bilgiler (0312) 310 38 30 numaralı telefondan alınabilir.
SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çankırı Caddesi No:2 Ulus/ANKARA - Tel: (0 312 310 38 30) Faks
: (0 312 311 72 33)
Download

Holingimiz Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı