Ordu Ýli Ortaokullar Arasý
1. Zeka Oyunlarý Yarýþmasý
Yönerge Dosyasý
17 Eylül 2014 tarihinde Ordu Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Doðu Karadeniz Kalkýnma Ajansý, Akýl
Oyunlarý Dergisi ve Türk Beyin Takýmý'nýn iþbirliði ile Ordu Ýli Ortaokullar Arasý 1. Zeka Oyunlarý
Yarýþmasý düzenlenecektir.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar dileriz.
Yarýþma Programý
10:00 - 10:20 : Kayýt
10:30 - 11:00 : Açýlýþ - Yönergelerin Açýklanmasý
11:15 - 11:30 : 1. Bölüm - Akýl Oyunlarý (15 Dakika)
11:45 - 12:00 : 2. Bölüm - Matematik Oyunlarý (15 Dakika)
12:15 - 12:30 : 3. Bölüm - Sudoku Oyunlarý (15 Dakika)
12:45 - 12:55 : 4. Bölüm - Mekanik (10 Dakika)
Yemek Arasý
14:15 : Finalistlerin Duyurulmasý - Final Yönergelerinin Daðýtýlmasý
14:30 - 15:30 : Bireysel Final
16:00: ÖDÜL TÖRENÝ
YÖNERGE KÝTAPÇIÐINI
YARIÞMA BOYUNCA YANINIZDA
BULUNDURMANIZI ÖNERÝRÝZ.
Yarýþma:
Ordu Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün 2014 yýlý Doðrudan Faaliyet Destek Programý kapsamýnda hazýrlamýþ olduðu ve
DOKA Doðu Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan finanse edilen TR90/14/DFD/0016 no.lu "Zekamýz Geleceðimizdir"
projesinin yarýþma programý, Dünya Zeka Oyunlarý Federasyonu Türkiye Temsilcisi Akýl Oyunlarý Dergisi ve Türk Beyin
Takýmýnýn organizasyonu ile yapýlacaktýr.
Katýlým Koþullarý
Her okul 3 öðrenciden oluþturacaðý bir takýmla yarýþmaya katýlabilir. Takýmlar farklý sýnýf (5,6,7,8.) öðrencilerinden
oluþturulabilir.
Amaç
Öðrencileri Zeka Oyunlarý ile tanýþtýrmak ve bu alanda yarýþma yaparak gelecek yýllarda ülkemizi uluslar arasý düzeyde
temsil etmelerini saðlamaktýr.
Bireysel Sýralama:
Bireysel sýralama "Finaller" ile belirlenecektir. Takým olarak yarýþýlacak 4 bölüm sonunda en yüksek puaný elde eden
5 takýmýn öðrencileri bireysel finallere katýlacaklardýr. Bu bölümde elde edilen puanlarýn toplamýna göre ilk 3 sýrada
yer alan yarýþmacýlar, günün þampiyonlarý olacaklardýr..
"FÝNALLER" ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR YARIÞMA GÜNÜ YAPILACAKTIR.
Takým Sýralamasý:
Takým puanlarý, 4 bölümde elde edilen puanlar ile finallerde takýmda yer alan yarýþmacýlarýn toplam puanlarý eklenerek
oluþacaktýr. Bu puanlamaya göre oluþan sýralama takým sýralamasýný belirleyecektir.
Zaman Bonusu: Tüm bölümlerde Zaman Bonus’u vardýr. Eðer bir takým o bölümdeki tüm sorularý doðru cevaplayýp
bölüm süresi bitmeden teslim ettiyse dakika baþýna 7 puan kazanýr.
w w w.t u r k b ey i nta k i m i . c o m
1. Bölüm - Akýl Oyunlarý
15 Dakika
1.ABC Kadar Kolay
Diyagramýn sol üstünde verilen harflerin her birini satýr ve sütunlarda bir kez kullanarak diyagramý doldurun.
Diyagramýn dýþýndaki harfler, o yönden bakýldýðýnda görülen ilk harfleri göstermektedir.
C A
C C A
C
C
A A B
B B
B B
(ABC) C A B B
C
B
C
A
A
C
B
C
B B A C
B B
B
B A
C
A C
A C
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýr ya da sütunlarýn içeriðini ok
doðrultusunda yazýn. Boþ hücreler için - iþareti kullanýn. Örnek
için cevap þöyle olurdu:
B
A
C
C
C A - B
B - A C
2.Apartmanlar
Her satýr ve her sütunda, verilen aralýktaki rakamlar tam olarak bir kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun.
Her rakam, yüksekliði o rakam kadar olan bir apartmaný temsil etmektedir. Diyagramýn dýþýndaki sayýlar, o
yönden bakýldýðýnda daha yüksek apartmanlarca gizlenmeyip görülebilen apartman sayýsýný vermektedir.
1-4
2
3
4
1
2 1 2 2
1 4 3 2
2
2
1
2
2
3
4
1
2
3
2
1
4
1
1
4
3
2
1
4
2
1
4
3
2
3
2
2
1
4
3
2
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýr ya da
sütunlarýn içeriðini ok doðrultusunda
yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
2
2
1
2
2. Bölüm - Matematik Oyunlarý
15 Dakika
1.Kendoku
Her satýrda ve her sütunda 1'den n'e tüm rakamlar tam olarak bir kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun.
Kalýn çizgiyle belirtilmiþ her bölgenin köþesindeki sayý, o bölgenin içindeki rakamlarýn gösterilen matemetiksel
iþaretle hesaplanmýþ sonucunu vermektedir. Bir bölge içerisinde rakam tekrarý olabilir.
1-4
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýr ya da sütunlarýn içeriðini ok
doðrultusunda yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
1:
2:
2.Çarpmaca
Verilen sayýlarýn tümünü her satýr ve sütunda tam olarak iki sayý yer alacak þekilde diyagrama yerleþtirin.
Diyagramýn dýþýndaki sayýlar, o satýr veya sütunda görülen iki sayýnýn çarpýmýný vermektedir.
(1-10)
20
8
12 21
15
5
24
4
3
6
10
10
18
9
20
15
24
1
10
2
18
8
7
8
12 21
Cevap Anahtarý: Ýþaretli hücrelerin içeriklerini yazýn. Boþ için
- kullanýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
3. Bölüm - Sudoku Oyunlarý
15 Dakika
1.Klasik Sudoku
Her satýrda, her sütunda ve kalýn çizgilerle belirlenmiþ her 2x3'lük bölgede 1'den 6'ya tüm rakamlar tam
olarak bir kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun.
1 6
5 2
5 2
2 6
4 1
5 2
6 4
1 5
3
4
1
2
5
6
1
5
3
6
2
4
6
2
4
5
1
3
4
1
5
3
6
2
5
6
2
4
3
1
2
3
6
1
4
5
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýrya da sütunlarýn içeriðini ok
doðrultusunda yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
2.Ardýþýk Sudoku
Her satýrda, her sütunda ve kalýn çizgilerle çevrili her 2x3’lük alanda 1’den 6’ya rakamlar bir kez yer alacak
þekilde diyagramý doldurun. Tüm ardýþýk komþularýn arasýnda bir siyah nokta vardýr.
6
1
4
1
4
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýrya da sütunlarýn içeriðini ok
doðrultusunda yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
6
4. Bölüm - Tetromino Yerleþtirme
10 Dakika
Verilen tetrominolarýn tamamýný kullanarak þekli oluþturun. Tetrominolar döndürülebilir ve ters çevrilebilir.
Tetromino Parçalarý
Cevap Formatý: Çözümlerini cevap kâðýdýndaki þekillere, tetrominolarý çizerek iþaretleyin.
Sorularýnýz için:
Akýl Oyunlarý Dergisi
0212 275 30 48-49
[email protected]
Download

3. Bölüm - Sudoku Oyunları 15 Dakika