Komisyon
KPSS ALAN BİLGİSİ 10 DENEME
ISBN 978-605-364-709-6
Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Mart 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Demet Taner
Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur Öcalan
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle / ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
KPSS / Alan Bilgisi
HUKUK
00000001
1. Bu testte 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Hukuk Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
1982 Anayasası’na göre anayasa değişikliklerine
ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
2.
4.
Anayasa değişiklikleri bir kere daha görüşülmek
üzere Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye geri
gönderilemez.
Anayasa değişikliğinin iptaline ilişkin olarak dava
açma hakkı şekil bakımından olmasa da esas
bakımından iktidar ve ana muhalefet partisine
de tanınmıştır.
C)
Cumhurbaşkanınca geri gönderilen bir anayasa
değişikliğinin beşte üçlük bir çoğunlukla aynen
kabulü durumunda halk oylaması zorunludur.
D)
Cumhurbaşkanının geri gönderdiği bir anayasa
değişikliği üçte iki çoğunlukla aynen kabul edilirse Cumhurbaşkanı’nın anayasa değişikliğini
onaylaması zorunludur.
E)
Halk oylaması kararın alınmasının ardından 120
gün sonraki ilk pazar günü gerçekleştirilir.
5.
A)
Astın yaptığı işlemleri geri alabilir.
B)
Astın adına işlem tesis edebilir.
C)
Astın yaptığı işlemleri değiştirebilir.
D)
Astın görev yerini değiştirebilir.
E)
Asta olumsuz sicil notu verebilir.
Hukuka uygun bir idari karar neticesinde verilen
iş yeri açılmasına ilişkin ruhsatın beş yıl sonunda
bina koşullarındaki olumsuzluğun tespiti üzerine
iptal edilmesine ilişkin idari karar, idari işlemlerin
sona ermesine ilişkin teorilerden hangisini yansıtmaktadır?
1982 Anayasası’na göre aşağıdaki kararlardan
hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi
değildir?
A)
İptal etme
B)
Geri alma
A)
TBMM’nin para basılmasına ilişkin kararı
C)
Kaldırma
B)
TBMM’nin çıkaracağı bir özel af
D)
Değiştirme
C)
TBMM iç tüzüğünün bir maddesinin değiştirilmesi hakkındaki meclis kararı
E)
Düzeltme
D)
Bütçe Kanunu
E)
Kesin hüküm giyen milletvekilinin bu konudaki
mahkeme kararının genel kurula bildirilmesi
sonucu milletvekilliğinin düşmesi işlemi
6.
3.
Hiyerarşik üstün astı üzerinde sahip olduğu
yetkilere ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
İmtiyazcı kamu hizmetini bizzat yürütmelidir.
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılayabilir?
B)
İmtiyazcı imprevizyon kuramı çerçevesinde mali
dengesinin korunmasını talep edebilir.
A)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
C)
B)
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı
İmtiyazcı hizmeti yürütmek adına alacağı ücreti
tek başına belirleyebilir.
C)
Milletvekilleri
D)
D)
Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri
İmtiyazcı imtiyaz yetkisini devraldığı idareye
yıllık bir bedel ödemekle yükümlüdür.
E)
Adalet Bakanı Müsteşarı
E)
İmtiyaz süresi 49 yılı aşamaz.
1
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / Alan Bilgisi
7.
8.
00000001
Büyükşehir Belediye Meclisince hakkında
yetersizlik kararı verilen Büyükşehir Belediye
Başkanı’nın başkanlıktan düşmesine ilişkin nihai
kararı aşağıdakilerden hangisi alacaktır?
A)
Vali
B)
Büyükşehir Belediye Encümeni
C)
İçişleri Bakanı
D)
Danıştay
E)
Bakanlar Kurulu
10. Sonucu sebebiyle ağırlaşan suçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Meydana gelen sonuç kastedilenden daha ağır
olmalıdır.
B)
Ağır sonuç mutlaka istenmiş olmalıdır.
C)
Ağır sonuç yönünden en azından taksir olmalıdır.
D)
Bazı hallerde sonuç istenmiş olsa bile fail sonucun oluşturduğu suçtan değil, sonucu nedeniyle
ağırlaşan suçtan sorumlu tutulur.
E)
Bazı hallerde ağır sonuç istenmişse fail sonucu
nedeniyle ağırlaşan suçtan değil, ağır sonucun
oluşturduğu suçtan sorumlu tutulur.
Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi
olarak Danıştay’ın görev sahasına girmektedir?
A)
Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarının atanmasına ilişkin iptal davası
B)
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın iptaline ilişkin
açılacak davalar
C)
İçişleri Bakanlığının kendi personelinin özlük
haklarını düzenlemesine ilişkin kararına karşı
açılacak davalar
D)
Ankara Üniversitesinin çıkarmış olduğu bir
yönetmeliğe ilişkin iptal davası
E)
Alman savcılığının yürüttüğü bir soruşturmaya
ilişkin davalar
11. Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına karşı itiraz edebiIecek merci
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
9.
Bir suçu iradesine hakim olduğu kişiye işleten
şahsın statüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Adalet Bakanı
C)
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev
yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır
ceza mahkemesi başkanı
D)
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev
yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır
ceza mahkemesi
E)
Sulh ceza hakimi
Azmettiren
B)
Yardım eden
C)
Fail
D)
Müşterek fail
E)
Yan yana fail
2
Cumhuriyet başsavcısının bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / Alan Bilgisi
00000001
12. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tanıklara yemin verdirme kuralının istisnaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
A)
On beş yaşından küçüklere yemin verdirilmez.
B)
Ayırt etme gücüne sahip olmaması nedeniyle
yeminin niteliği ve önemi hakkında yeterli fikir
sahibi olmayana yemin verdirilmez.
C)
Kovuşturma konusu suçun delillerini yok etmekten sanık olan kimseye yemin verdirilmez.
D)
Akrabalık nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkına
sahip olup da yine de tanıklık yapan akrabalara
yemin verdiriImez.
E)
Kovuşturma konusu suça iştirakten hükümlü
olan tanığa yemin verdirilmez.
15. Gaiplikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış
bir ifadedir?
A)
Hakim ancak talep üzerine gaipliğe hükmedebilir.
B)
Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde kişinin
ölümünden menfaat sağlayacakların en erken
olaydan itibaren 1 yıl sonra mahkemeye başvurması gerekir.
C)
Miras mirasçılara teminat karşılığı verilir.
D)
Gaiplik kararı kişinin evliliğini kendiliğinden
geçersiz hale getirmez.
E)
Mirasın teminat sürelerinin dolmasından sonra
gaip yaşadığını ispat etse dahi iyi niyetli mirasçılardan mirasın iadesini talep edemez.
13. Aşağıdakilerden hangisi hakimin hukuk yaratma
yoludur?
A)
Atıf
B)
Kıyas
C)
Karşıt kavram kanıtı
D)
Takdir yetkisi
E)
Mantıksal yorum
16. M’nin taşınmazını S sahte bir vekaletnameyle A’ya
satmış ve A adına tescil ettirmiştir. A ise taşınmazı 2
yıl sonra B’ye satmış ve B adına tescil ettirmiştir.
Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
14. Ayırt etme gücüne sahip ergin mahkemece kısıtlanmış A, saatini B’ye satmak için sözleşme yapmıştır.
Ayrıca A, arkadaşı C’nin D’ye olan borcu için D ile
kefalet sözleşmesi yapmıştır.
A iyi niyetliyse tescille mülkiyeti kazanır.
B)
B iyi niyetliyse mülkiyeti tescille kazanır.
C)
B’nin taşınmazın mülkiyetini kazanabilmesi için
A’nın iyi iniyetli olması gerekir.
D)
B kötü niyetli olsa bile olağan zaman aşımıyla
mülkiyeti kazanabilir.
E)
B iyi niyetli olsa bile M, zararının karşılanması
için devletin sorumluluğu yoluna gidemez.
Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
A’nın B ile yaptığı sözleşme ve D ile yaptığı sözleşme ancak A’nın yasal temsilcisinin onayıyla
geçerli olur.
B)
A’nın yaptığı her iki işlem de geçerlidir.
C)
A’nın D ile yaptığı sözleşme A’nın yasal temsilcisi icazet verse de geçersizdir.
D)
A ile B arasında yapılan sözleşme A’nın yasal
temsilcisi tarafından iptal edilebilir.
E)
A’nın yaptığı her iki sözleşme de kesin olarak
hükümsüzdür.
17. Aşağıdakilerden hangisini muris cezai olarak
mirasçılığından çıkartamaz?
A) Annesini
B) Babasını
D) Torununu
3
C) Eşini
E) Kardeşini
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / Alan Bilgisi
00000001
18.
I.
II.
21. Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımını durduran
sebeplerden değildir?
A’nın saatini B’ye satmak için sözleşme yapması
halinde
A)
A’nın B’nin tablosunu yapmak üzere B ile sözleşme yapması halinde
III.
A’nın B’ye olan ¨300 borcunu ödemek istemesi
halinde
IV.
A’nın B ile yaptığı anlaşma sonucu B’nin dershanesinde derse girmeyi kabul etmesi halinde
Eşlerin evlilik süresince birbirine olan borçları
B)
Rehne bağlanan alacaklar
C)
Velayet devam ettikçe velinin velayet altındakine
olan borçları
D)
Vesayet devam ettikçe vasinin vesayet altındakine olan borçları
E)
İntifa süresi boyunca intifa alacaklısının borçları
Yukarıdaki hallerden hangisinde A’nın borcu maddi edim değildir?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV
19. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafı borç altına
sokan bir sözleşmedir?
A) Kira
B) Vasiyet
D) Trampa
C) Kefalet
E) Satış
22. Ticari işletmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
20. A, sattığı malların fiyat ve resmini içeren ve başka bir
ibare bulunmayan bir tarifeyi B’ye yollamıştır.
Buna göre B’nin 2 Ocak 2013’te yaptığı bu işlem
aşağıdakilerden hangisi olarak nitelendirilir?
A)
Öneriye davet
B)
Öneri
C)
Örtülü kabul
D)
Kabul
E)
Ismarlanmayan bir şeyin gönderilmesi
4
A)
Ticari işletmenin bağımsızlık unsuru şubelerde
bulunmadığı için şube, ticari işletme olarak
nitelendirilemez.
B)
Esnaf faaliyetleri sınırını aşmayan işletmeler
ticari işletme sayılmaz.
C)
Türk Ticaret Kanunu’nda, ticari işletme özel
olarak tanımlanmamıştır.
D)
Ticari işletmenin ayırt edici unsurlarından olan
“devamlılık” ölçütü bakımından, faaliyetin,
niteliği gereği zaman zaman kesintiye uğraması,
devamlılık unsurunun bulunmadığı anlamına
gelmez.
E)
6102 sayılı Ticaret Kanunumuz “ticari işletme”
sistemini esas almıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / Alan Bilgisi
00000001
HUKUK TESTİ ÇÖZÜMLERİ
1. Anayasa
değişiklikleri
de
tıpkı
kanunlar
gibi
Cumhurbaşkanı’nca TBMM’ye bir kere daha görüşülmek
üzere geri gönderilebilmektedir. Ancak Cumhurbaşkanı’nın
geri gönderdiği bir anayasa değişikliğinin hiçbir değişiklik
yapılmaksızın aynen kabulünde üçte ikilik oy çokluğu sağlanamaz ve üçte beş ile üçte iki arasında kalınırsa Anayasa
Mahkemesi kararı uyarınca halk oylaması zorunlu olarak
kabul edilmektedir.
5. İdari kararların sona ermesine yönelik uygulamalardan bir
tanesi kararın idarenin iradesi dahilinde sona ermesidir. Bu
noktada geri alma ile kaldırma arasındaki en temel fark, kaldırma aşamasında alınan kararın hukuka uygun bir durumu
yansıtıyor olmasıdır. Dolayısıyla hukuka aykırı olarak alınan
bir kararın sona ermesi geri almayı, hukuka uygun bir kararın yeni bir kararla sona erdirilmesi ise kaldırmayı gündeme
getirmektedir.
Cevap C
Cevap C
6. İmtiyaz sözleşmelerinin sınavlarda sıklıkla düşülen hatalarının başında, imtiyazcının hizmetten alınacak ücreti tek
başına belirlediğine dair yanılgı yer alır. İmtiyaz sözleşmesinde taraflar hizmeti yürütürken alacağı bedeli idarenin denetiminde belirlemektedirler. Bir kamu hukuku sözleşmesi
şeklinde oluşturulan imtiyaz sözleşmesinde bedelin belirlenmesi hususunda da son söz idareye aittir.
2. Tüm kanunlar yargısal denetime tabidir ve bu denetim Anayasa Mahkemesi eliyle gerçekleştirilir. Bu noktada kanunun
maddi ya da şekli olması bu temel kuralı değiştirmeyecektir. Dolayısıyla para basılması, af ilanı ve bütçe şekli kanun
olarak yargısal denetime tabidir. Kural olarak parlamento
kararları yargısal denetime tabi değildir ancak bu kuralın
istisnası olarak TBMM iç tüzüğü, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilinin düşürülmesi kararı
Anayasa Mahkemesince denetlenebilir. Bu soruda dikkat
çekilen husus, bireyin kendi iradesi dahilinde istifasının yargısal denetime konu olmayacağıdır.
Cevap C
7. Seçimle gelen kişilerin üyelik sıfatlarını kaybetmelerine
ilişkin süreç ancak yargı organları eliyle yürütülmektedir.
Belediye Başkanı’nın başkanlıktan düşmesine ilişkin karar
ancak Danıştay tarafından verilecektir. Bu sorunun temel
çeldiricisi olan İçişleri Bakanı, bir Belediye Başkanı’nı görevden alamaz ancak onun görevinden uzaklaştırılmasına
karar verme yetkisine sahiptir.
Cevap E
Cevap D
3. Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan sıfatıyla yargılayabilecekleri kişiler arasında HSYK üyelerinin de olduğu dikkatten
kaçmamalıdır. Dolayısıyla HSYK’nın doğal üyesi sıfatıyla
Adalet Bakanı’nın müsteşarı da göreviyle ilgili suçlardan
ötürü Yüce Divan’da yargılanabilmektedir.
8. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:
a) Bakanlar Kurulu kararlarına,
b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,
c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca
çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici
işlemlere,
Cevap E
d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca
verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
4. İdarenin bütünlüğünü sağlamaya yönelik araçlardan olan
hiyerarşi kapsamında üst astın işlemlerini iptal edebilir, geri
alabilir, değiştirebilir ve düzeltebilir. Üstün ast üzerinde memuriyet durumuna ilişkin işlem yapma yetkisine sahip olduğu ve emir verebilme kabiliyetini de elinde bulundurduğu
unutulmamalıdır. Ancak üst, astın yerine geçerek işlem tesis
ettiği takdirde bir yetki tecavüzü durumu ortaya çıkmaktadır.
f)
Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine
karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim
yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları
karara bağlar.
Cevap B
Cevap A
1
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / Alan Bilgisi
00000001
13. Hakim hukuk boşluğu halinde kıyas yoluyla veya orijinal kural yaratma yoluyla hukuk yaratabilir. Atıf ve takdir yetkisi
ise kural içi boşluk doldurma aracıdır. Karşıt kavram kanıtı
ise kasıtlı susma halinin çözüm yoludur. Ancak kasıtlı susma hali boşluk olmadığından karşıt kavram kanıtı hukuk
yaratma veya boşluk doldurma aracı değildir.
9. İştirak türleri içerisinde failliği dolaylı faillik ve müşterek faillik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bir suçun işlenmesinde
bir başkasını araç olarak kullanan kimseye dolaylı fail denir.
Cevap C
Cevap B
10. TCK m. 23 Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda failin, fiilinin kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi hâlinde, bundan dolayı sorumlu
tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle
hareket etmesi gerektiğini aramıştır. Buna göre failin asıl
netice bakımından kasten hareket etmiş olması aranırken
ağır netice bakımından taksir yeterli görülmüştür. Fail ağır
netice bakımından kasten hareket etmiş de olabilir. Bu
durumda bakılır, eğer TCK’da düzenlenmiş başka bir suç
oluşuyorsa fail o bağımsız suçtan sorumlu olur. Eğer böyle
bir suç TCK’da yer almıyorsa fail ağır netice bakımından
kasten hareket etmiş olsa bile Netice sebebiyle ağırlaşmış
suçtan sorumlu tutulur.
14. A, mahkemece kısıtlandığından sınırlı ehliyetsizdir. Yaptığı
satış sözleşmesi ancak yasal temsilcisinin rızasıyla geçerli
olur. Kefil olma sınırlı ehliyetsizler için yasak işlemler içinde
olduğundan yapılan kefalet sözleşmesi her halde geçersizdir.
Cevap C
15. Gaibin mirasçıları ölüm tehlikesi içinde gaiplik halinde terekenin tesliminden itibaren 5 yıl boyunca, uzun zamandır
haber alınamaması halinde ise son haber alınma tarihinden
itibaren 15 yıl boyunca mirasa teminat karşılığı sahip olurlar. Bu süre içinde gaip dönerse teminat üzerinden mirasının tamamını talep edebilir. Ancak bu sürelerden sonra
dönerse iyi niyetli mirasçılardan ellerinde kalanı, kötü niyetli
mirasçılardansa tamamını talep edebilir.
Cevap B
11. Cumhuriyet savcısının vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz etmek mümkündür. Ancak bu
konuda itiraz edilecek merci cumhuriyet savcısının görev
yaptığı yerdeki ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza
mahkemesidir.
Cevap E
Cevap D
16. İyi niyetli A ancak olağan zaman aşımıyla 10 yıl sonra mülkiyeti kazanır. B ise iyi niyetliyse tapu siciline güven ilkesiyle
taşınmazın mülkiyetini tescille kazanır. İyi niyetli B mülkiyeti
kazandığında M, zararı için devletin sorumluluğuna gidebilir. B’nin mülkiyeti kazanabilmesi için A’nın iyi niyetli olması
değil, tapuda adının kayıtlı olması gerekir.
12. Tanık, ceza yargılamasının tarafı olmayan fakat tarafsız da
addedilemeyen, beş duyusuyla elde ettiği gözlemlerini hakimin önünde açıklayan kişidir. Tanıklar tanıklık yaparken
yemin verdirilerek dinlenir. Ancak aşağıdaki tanıklar tanıklık
yaparken bunlara yemin verdirilmez.
Cevap B
a) 15 yaşını doldurmamış olanlar
b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin
niteliği ve önemini kavrayamayanlar
c) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten
veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da
suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten
şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar
17. Ancak saklı pay mirasçıları mirasçılıktan çıkartılabilir. Kardeş saklı pay mirasçısı olmadığından mirasçılıktan çıkartılamaz.
Cevap D
Cevap E
2
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / Alan Bilgisi
00000001
22. 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun 11’inci maddesinde ticari
işletme kavramı tanımlanmıştır. Buna göre “Ticari işletme,
esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir
sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız
şekilde yürütüldüğü işletmedir.” Şube ise merkeze bağımlı
(iç ilişkide bağımlı), dış ilişkilerde bağımsız, yer ve yönetim
ayrılığı olan yerdir. Şubeler bağımsızlık unsurunu taşımadığı için ticari işletme değildir. Faaliyetin ara ara kesintiye
ya da mevsimsel kesintiye uğraması “devamlılık” unsurunu
zedelemez. Örneğin, yazları çalışan, kışları kapanan yazlık
sinemalarda devamlılık unsuru bulunmaktadır. 6762 sayılı
ve 6102 sayılı Ticaret Kanunlarımız “ticari işletme” sistemini
yani “modern sistemi” esas almıştır.
18. Kişinin şahsen yerine getirmekle yükümlü olmadığı borcun
konusu maddi edim olarak nitelendirilir. Verme borcu olan I
ve III’te maddi edim, II ve IV’te şahsi edim söz konusudur.
Cevap C
19. Kira, trampa ve satış tam iki tarafı borç altına sokan sözleşmedir. Vasiyet ise bir sözleşme değil, tek taraflı işlemdir.
Kefalet sözleşmesi ise tek tarafa (kefile) borç yükleyen iki
taraflı(sözleşme) işlemdir.
Cevap C
Cevap C
23. Şube; iç ilişkilerinde ve örgütlenmesinde merkeze bağlı,
merkezle aynı ticaret unvanı ve aynı iştigal alanına sahip
bulunan; merkezle birlikte aynı gerçek veya tüzel kişi tacire
ait olan ve yetkilendirilmiş olduğu bölgede dış ilişkilerinde
bağımsız bir iş yeri niteliğindeki birimdir. Bu tanımdan yola
çıkarak şube ile ilgili şu sonuçları çıkarabiliriz:
20. Yeni Türk Borçlar Kanunu’na göre “Fiyatını göstererek mal
sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin
gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri
sayılır.” Dolayısıyla A’nın yapmış olduğu işlem, öneri(icap)
niteliğindedir.
•
Şubeler bulundukları yerin ticaret siciline (şube olarak)
15 gün içinde tescil ve ilan olunur.
•
Ayrıca şubelerin ticaret ve sanayi odalarına da kaydolmaları gerekir.
•
Şubeler, merkezin ticaret unvanını şube olduklarını
belirterek kullanmak zorundadır. Örneğin, Pegem
Akademi Limitet Şirketinin Düzce şubesi, ticaret unvanını “Pegem Akademi Limitet şirketi Düzce Şubesi”
şeklinde kullanmak zorundadır.
•
Ticarî işletme veya ticaret şirketlerini temsil yetkisine
sahip olan kişilerin temsil yetkisi şube işleriyle sınırlandırılabilir.
•
Ticarî işletmenin devri halinde devrin kapsamına
şubeler de girer.
•
Şubenin yapmış olduğu işlemlerden dolayı şubenin bulunduğu yerde dava açılabileceği gibi merkezin bulunduğu yerde de dava açılabilir. Ancak iflas davalarının
mutlaka merkezin bulunduğu yerde açılması gerekir.
Cevap B
21. Aşağıdaki durumlarda zaman aşımı işlemeye başlamaz,
başlamışsa durur:
1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından
olan alacakları için,
2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle devletten olan
alacakları için,
3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan
alacakları için,
4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için,
Cevap B
5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu
sürece,
6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının
bulunmadığı sürece,
7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde,
birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar
geçecek sürece.
24. Yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu toplantılarına katılmalarına karşılık olarak toplantı başına sağlanan malî nitelikteki hakka huzur hakkı denir. Huzur hakkının esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla düzenlenmesi gerekir.
Bu haller emredicidir ve bunlar dışında zaman aşımı durmaz.
Cevap B
Cevap D
3
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Komisyon KPSS ALAN BİLGİSİ 10 DENEME ISBN 978