Vergilendirme Süreci
Vergi Borcunun Doğması
Vergi borcunun doğması için;
 Vergi yasası
 Bütçede ön izin verilmesi, bütçede yer alması
 Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması
ile yükümlü ile devlet arasındaki somut ilişki başlamış olur.
Vergiyi Doğuran Olay


Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın gerçekleşmesi
veya hukuki durumun oluşması hâlinde, bu olay veya hukuki
durum şahsında meydana gelen kişi vergi mükellefi
(yükümlüsü) statüsüne girer.
Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi vergilendirme
sürecindeki pek çok işlem ve aşama bakımından önem taşır.




Uygulanacak yasa hükümlerinin tespit edilmesi,
Vergi mükellefinin tespit edilmesi,
Zaman aşımının işlemeye başlaması,
Ceza yaptırımlarının geçerlik kazanması,
doğrudan vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesine bağlıdır.
Vergiyi Doğuran Olay

Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış bir faaliyet
olması veya suç teşkil etmesi, vergi yükümlülüğünü ya da
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. (VUK, 9)


Örneğin, yasak olmasına rağmen uyuşturucu madde üretiminde
kullanılan bitkileri (haşhaş vb.) yetiştirip satarak gelir elden bir kişi,
Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilmesi gereken bir gelir
elde etmiştir.
Vergilendirme ilişkisinde vergiyi doğuran olay ve bu olaya,
ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti dikkate alınır. Bu bakımdan
yemin hariç her türlü delilden yararlanılabilinir. Şu kadar ki,
vergiyi doğuran olayla ilgisi doğal ve açık bulunmayan şahit
ifadesi ispatlama aracı olarak kullanılamaz (VUK, 3).
Vergileme Süreci
Verginin
Verginin Tebliği
Tarhı
Beyan
Yöntemi
İdarece Takdir ve
Tespit Yöntemi
Resen
İkmalen
İdarece
Götürü
Yöntem
Verginin Tahakkuku
Karine ve Dış
Belirtilen Yöntemi
Verginin Tahsili
Verginin Tarhı
Verginin Tarhı

Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler
üzerinden bulunan vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu
alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.







Bireysel bir idari işlemdir.
Tek yanlı bir idari işlemdir. (Bireyin rızası ve onayı olmaksızın yapılır.)
İcrai bir idari işlemdir. (Bireyin hukuki durumunda değişiklik yaratır.)
Sübjektif bir idari işlemdir. (Belli bir kişi açısından hukuki sonuç doğurur.)
Kurucu değil belirtici bir idari işlemdir. (Borçluluk VDO ile kazanılır.)
Yararlandırıcı değil, yükümlendirici bir idari işlemdir. (Bir hak ve yarar sağlamaz, bir
davranışta bulunma veya bulunmama ödevi yükler.)
Bağlı bulunan vergi dairesi genellikle işyerinin
ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesidir.
veya
1. YÖNTEM: BEYANA DAYANAN
TARH
Beyana Dayanan Verginin Tarhı



Mükellefin kendi matrahını kendi vergi dairesine sunmuş
olduğu beyanname ile bildirmesi ve vergi idaresinin bu
matrah üzerinden vergiyi tarh etmesidir. Tarh edilen vergi
mükelleflere tahakkuk fişi tebliğ edilmektedir. (VUK, 25)
GV, KV, VİV, EV esas olarak beyan usulüne göre tarh olunur.
Beyana dayanan tarhta vergi matrahı mükellef tarafından
saptandığı için, kural olarak, mükellefler beyan ettikleri
matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava
açamazlar (VUK, 378).

Mükelleflerin kendi beyanlarına dayalı vergi tarhiyatına karşı dava
açamamaları kuralının istisnalarını, mükellefin ihtirazi kayıtla beyanda
bulunduğu durumlar ve vergi hataları oluşturmaktadır.
2. YÖNTEM: İDARECE TESPİT VE
TAKDİR YÖNTEMİ
İdarece Tespit ve Takdir Yöntemi
1.
2.
3.
4.
İkmalen Tarh
Resen Tarh
İdarece Tarh
Düzeltme Yoluyla Tarh
1.İkmalen Tarh

Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu
vergiye ilişkin olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve
belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit
olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak
verginin tarh edilmesidir. (VUK, 29) İki koşulu vardır;
1.
2.

Daha önceden bir tarh işlemi yapılmış olmalıdır.
“Tamamlayıcı tarhın, mükellefin defter, kayıt ve belgelere veya
kanuni ölçülere dayanılarak yapılabiliyor olması gerekir.
Öncesinde tarh işlemi bulunmayan hallerde, ikmalen
tarhiyat yapılamaz. Resen tarh yapılır.
2. Resen Tarh

Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve
belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan
bulunmayan hâllerde takdir komisyonları tarafından takdir
edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca
düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah
veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. İnceleme
raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah
farkı re’sen takdir olunmuş sayılır. (VUK, 30)
Resen Tarh Halleri (VUK, 30)
1.Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde
verilmemişse,
Beyanname verilmemişse;
1.
2.
3.
4.
Vergi ziyaı doğar.
Resen tarh yapılır.
Beyanname imzasız verişmişse de resen tarhiyat yapılır.
Kanuni süre geçtikten sonra, beyanname mükellef tarafından
kendiliğinden verildiğinde gerekli tarhiyat resen yapılır, beyanname ayrıca
takdir komisyonuna gönderilmez. Vergi incelemesi başladıktan veya takdir
komisyonuna sevk işlemi gerçekleştikten sonra kendiliğinden verilen
beyannameler açısından bunlara dayanılarak resen tarhiyat yapılmaz.
Resen Tarh Halleri (VUK, 30)
2.
Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle
beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler
gösterilmemiş bulunursa,


Bu durumda, mükellefe 15 günden az olmamak kaydıyla bir süre verilir,
vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraza davet
edilir. Mükellefin bu süre zarfında söz konusu bilgileri vermesi veya kanuni
defterleri ibraz etmesi hâlinde, defter ve vesikalar belgelenmeye uygun
bulunmak kaydıyla komisyonca takdir edilecek olan matrah bu defter ve
vesikalara göre saptanacak miktardan fazla olamaz.
Matraha ilişkin bilgilerin gösterilmediği gerekçesi ile taktire gidebilmek
için beyannamenin isim, unvan, adres ve imza dışında hiçbir bilgiyi ihtiva
etmemesi gerekir.
Resen Tarh Halleri (VUK, 30)
3.
4.
VUK’na göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya
bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya
vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir
sebeple ibraz edilmezse,
Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının
doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede
noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla belgelenmeye
uygun bulunmazsa,

Çift defter kullanmak, gerçek dışı alış faturası veya gider faturası
kullanmak, zarar satışı, mevhum adlara fatura kesmek, defter kayıtlarının
tevsik edilememesi, bir kısım muamelenin kayıtlara geçirilmemiş olması,
kasa hesabının alacak bakiye vermesi, randıman farkları.
Resen Tarh Halleri (VUK, 30)
5.
6.
Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen
beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil
bulunursa,
Yetki almış meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti
getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik
kapsamına alınan konularda yeminli malî müşavir tasdik
raporu zamanında ibraz edilmezse,
Resen (+İkmalen) Tarh İşleminin
Tebliği (VUK, 34)

İkmalen ve resen tarh edilen vergiler ilgililere ihbarname ile
tebliğ edilir. Bu ihbarnamede yer alacak unsurlar;










İhbarnamenin sıra numarası ve tanzim tarihi,
Verginin nevi,
Mükellefin soyadı ve adı (tüzel kişilerde unvanı),
Mükellefin açık adresi,
Vergilendirme dönemi,
Verginin matrahı,
Verginin hesabı ve miktarı,
Kısa ve açık bir ifadeyle ikmalen veya resen vergi tarhını gerektiren sebepler,
Vergi mahkemesinde dava açma süresi, vergi mahkemesinde dava açma şekline ilişkin bilgiler.
Resen tarh edilen vergilere ilişkin ihbarnamelerde, resen
tarhiyatın dayanağını oluşturan takdir komisyonu kararı veya
inceleme raporunun birer nüshası ihbarnameye eklenir. (VUK,
35)
3. İdarece Tarh

Resen ve ikmalen tarh dışında kalan hallerde, mükelleflerin
verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda
müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil
edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle
zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar
üzerinden idarece tarh edilmesidir. (VUK, Mükerrer 30)
Emlak vergisi, beyanname kanuni ve ek süreler içinde verildiğinde beyan
üzerine tarh olunur. Beyannamenin kanuni süreler içinde verilmemesi halinde,
vergi inceleme elemanlarınca takdir edilen matrah üzerinden idarece tarh
olunur.
 Basit usulde vergilendirilen ticaret ve serbest meslek erbabı, yanlarında
çalıştırdıkları hizmet erbabının kanunen tayin edilen süreler içinde karne
almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini sağlamaya
mecburdurlar. Aksi halde, vergiler idarece tarh edilmek suretiyle
çalıştıranlardan alınır.

4. Düzeltme Yoluyla Tarh

Vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan
hatalar nedeniyle fazla ya da eksik alınmış olabilir. Vergi hatası
adı verilen bu durumda, idarece yapılacak yeniden tarhiyat
üzerine eksik kısmın alınmasına, fazla kısmın da terkinine
olanak vermektedir.
3. YÖNTEM: KARİNE VE DIŞ
BELİRTİLER YÖNTEMİ
Karine ve Dış Belirtiler Yöntemi



Mükellefin vergisi, oturduğu evin kirasına veya pencere
sayısına göre belirlenir.
Mükelleflerin sahip bulundukları ve dışsal gözlemlerle
belirlenebilen
usullere
bağlı
kalınarak
matrahın
belirlenmesidir. Buna göre matrah; vergi konusunu temsil
ettiği kabul edilen bir takım dış özellikler ve belirtilerdir.
Örneğin, Fransa’da uygulanan Kapı ve Pencere Vergisidir.
4. YÖNTEM: GÖTÜRÜ YÖNTEM
Götürü Yöntem



Götürü vergilemede, bir mükellef grubunun veya meslek
grubunun genel olarak matrahları tespit edilir. Aynı gruba
dahil bütün mükelleflerin vergi borçları aynı olmaktadır.
Türkiye’de 1998 yılına kadar uygulanmıştır.
Bu yöntemde vergi, hizmet erbabının vergi dairesine
başvurarak vergi karnesine yazdırması suretiyle tarh edilir.
Tarh Zamanaşımı
Tarh (Tahakkuk) Zamanaşımı

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın
başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ
edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.

İki şartı vardır;
 Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
 Verginin tahakkuk ettirilmemesi
Tarh Zamanaşımında Özel Durum
Vergi Cezalarında Tarh Zamanaşımı

VUK’ a göre, vergi ziyaı suçunda, cezanın bağlı olduğu vergi
alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından
başlayarak 5 yıl; genel usulsüzlükte usulsüzlüğün yapıldığı yılı
izleyen yılın başından başlayarak 2 yıl geçtikten sonra vergi
cezası kesilmez. Özel usulsüzlük cezalarında ise 5 yıllık
zamanaşımı süresi vardır. Zamanaşımı süreleri içinde ceza
ihbarnamesi tebliğ edilmesi zamanaşımı süresini keser.
Verginin Tebliği
Tanım

Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden
hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza
sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. (VUK, 21)



Tahakkuk fişi, vergi mahkemesi kararları ve diğer ücretliler için yapılan
tarh işlemlerinin mükellefe ayrıca tebliğ edilmesi gerekmez.
Tebliğ işleminde yazılı şekil esastır.
Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde
postaya verilir. (VUK, 99)
Tebligata İlişkin Hükümlerin Kaynağı

Vergilendirme sürecine ilişkin tüm idari aşamalarda Vergi Usul
Kanunun tebligata ilişkin hükümleri, (VUK, 21 ve 93-109)



Tarh ve tahakkuk aşamaları için VUK,
Tahsil aşaması için AATUHK’nun 8. md. uyarınca VUK,
Vergi Usul Kanununda ifade edilmemiş hususlar ve
vergilendirme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan
yargı uyuşmazlığı çıktığı taktirde İdari Yargılama Usulü
Kanununun 60. maddesi uyarınca, Tebligat Kanunu
hükümleri, uygulanır.
Bilinen (Son) Adres Kavramı

Tebliğ işlemlerinde en önemli iki nokta şunlardır;
1.
2.
Evrak öncelikle bilinen adrese gönderilmelidir. Bilinen adres varken
posta ile ya da memur eliyle bu adrese gönderilmeden başka tebliğ
usullerine başvurmak tebliğ işlemini hükümsüz kılar.
Diğer nokta ise, tebliğ evrakının bilinen adresin en son bildirilmiş veya
en son tespit edilmiş olanına gönderilmesi gerekliliğidir.



Bilinen adresler şunlardır: 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler; 2. Adres
değişikliğinde bildirilen adresler; 3. İşi bırakmada bildirilen adresler; 4. Vergi beyannamelerinde
bildirilen adresler; 5.Yoklama fişinde tespit edilen adresler; 6.Vergi mahkemesinde dava açma
dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler; 7.Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla
tespit edilen adresler; 8.Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit
edilen adresler.
Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son
olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı nazara alınır.
2011 yılından sonra, tebliğ yapılacak kişinin gösterilen adresi, adres kayıt sistemindeki kayıt
olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ
memuru tarafından tebliğ evrakı kapıya asmak suretiyle tebliğ edilir.
Tebliğ Yöntemleri
1.Adreste (Posta Yoluyla veya Memur Eliyle) (VUK, 93, 99, 107)

İlmühaberli taahhütlü olarak gönderilir. 1) Taahhütlü ilmühaberine tarih ve imza atılır. 2)
İmza atılamıyorsa parmak basılır. 3) İmtina ediliyorsa önüne bırakılır. Üçüncü halde
gerekli işlemler, komşulardan biri veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veya
bir zabıta memuru huzurunda icra edilir. Durum taahhüt ilmühaberine yazılıp tarih ve
imza konmak suretiyle tespit olunur.
2. İlan Yoluyla (VUK, 103-106)
1.Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 2.Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur
ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse; 3.Başkaca sebeplerden dolayı posta
ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması; 4.Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ
imkanı yoksa.
 İlan, vergi ve/veya cezasının (her biri ayrı ayrı) meblağına göre, ya, vergi dairesinin ilan
koymaya mahsus mahallinde, ya, yerel bir gazetede, ya da, Türkiye genelinde yayın
yapan bir gazetede ilan edilir. İlanın bir örneği muhtarlığa da gönderilir.

Tebliğ Yöntemleri
3. Vergi Dairesinde (VUK, 93)

İlgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir. (VUK, 93)
İlan yoluyla tebliğ edilen tebliğlerde ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde bizzat veya
bilvekale müracaat edenlere de vergi dairesinde tebligat yapılır. Burada kişinin rızası
aranmaz.
4. Kapıya Asmak Suretiyle Tebliğ

Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina durumlarında, tebliğ memuru tebliğ olunacak
evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veya zabıta amir veya
memurlarına imza karşılığında teslim eder ve düzenlenen tutanak kapıya yapıştırılır.
Tutanağın kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
Tebliğ Yapılacak Kimseler

Gerçek Kişilerde Tebliğ (VUK, 94-95)


Gerçek kişilerin mükellefiyeti ile ilgili tebliğler kural olarak mükellefin
şahsına yapılır.
Tebliğin mükellefin şahsına yapılamaması halinde,


Kanuni temsilcilere tebligat yapılabilmesi için;



Bir öncelik sırası olmadan mükellefin adresinde bulunanlardan birine veya işyerinde
bulunan personelden (müstahdem dahil) birine yapılması mümkündür. Tebliğ
yapılacak kişinin; 18 yaşından aşağı olmaması, bariz bir şekilde ehliyetsiz olmaması
gerekir. Aile ferdinin ilgilinin yakın akrabası olması gerekli olmadığı gibi,
ikametgahının o adres olma zorunluluğu da yoktur. İşyerindeki personel ise ilgilinin
personeli olmalıdır.
Küçük ve kısıtlıların mükellef olması veya,
Mükellefin yurt dışında bulunması (Dar mükellefiyete sahip gerçek kişiler) gerekir.
İradi temsilciye tebligat yapılabilmesi için; ya, vergi ile ilgili tebliğlerin
vekile yapılabileceği hususunda açık hüküm bulunmalıdır, ya da vekilin
mali konularda her türlü iş ve muameleleri takip ve intaca yetkili
olduğuna dair hüküm bulunmalıdır.
Tebliğ Yapılacak Kimseler

Tüzel Kişilere Tebliğ (VUK, 94)


Cemaatler ve Vakıflara Tebliğ (VUK, 94)


En büyük amire veya muavinlerine yahut en büyük amirin yetkili kıldığı memurlara
yapılır.
Kara, Deniz, Hava, Jandarma Eratına Tebliğ (VUK, 96)


Cemaatlerde tebliğ, bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır, vakıflarda ise,
vakıf senedinde belirtilen temsile yetkili olanlara veya mütevelli heyet başkanına
yapılır.
Kamu İdare Müesseselerine Tebliğ (VUK, 98)


Mevzuatlarında belirtilen; müdür, başkan veya kanuni temsilcilerine yapılır. Birden
fazla yetkili varsa birine yapılması yeterlidir. Yetkilinin bulunmaması halinde
işyerinde çalışan personele de tebligat yapılabilir. Dar mükellefiyette ise, ya kanuni
temsilciye, bu yoksa gelir ve iradı sağlayanlara yapılır.
Kıta komutanı veya en yakın üst vasıtası ile yapılır.
Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebliğ (VUK, 97)

Yabancılara tebliğ, tebliğe yetkili makamlarca; Türk vatandaşlarına tebliğ, yetkili
makamlar ya da Türk siyasi memuru veya konsolosu vasıtası ile; yabancı ülkede
bulunan askerlere tebliğ kuvvet komutanlıklarınca yapılır.
Tebliğ Yapılacak Kimseler

İDT, Dernekler ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelere Tebliğ


Adi Ortaklılara Tebliğ


Ortaklar, ortaklıktan kazandıkları kazancı şahsi gelir unsuru olarak beyan ederler.
İlgili tebligatta ayrı ayrı ortaklardır. Bu karşın, muhtasar, KDV tarhiyatları ve bunlarla
ilgili yapılacak usulsüzlüklerde muhatap ortaklıktır.Tebliğ ise her bir ortağa
yapılabilir.
Tasfiye ve İflas Halinde Tebliğ


Tüzel kişiliğe haiz olanlarda tebliğ, başkan, müdür veya temsilciye; tüzel kişiliğe haiz
olmayan işletmelerde ise bağlı bulundukları kamu tüzel kişisi, dernek veya vakfa
yapılır.
Tasfiye memuruna yapılır.
Mirasçılara Tebliğ

Mirasçılardan herbirine, hissesine düşen vergi ile ilgili tebligat yapılır.
Tebliğ Evrakının Teslimi (VUK, 102)


Tebliğ olunacak evrak posta idaresince muhatabına verilir ve
keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt
ilmühaberine tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.
Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı
bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine
yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye
geri gönderilir.
Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde
bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet
ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı
yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti
şerh ve imza eder ve tebliğ edilemeyen evrak çıkaran mercie iade
olunur.
Tebliğ Evrakının Teslimi (VUK, 102)




Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak
münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan
tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa
tebliğ ilan yolu ile yapılır.
Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple
imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin baş parmağı
bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.
Muhatap tebellüğden imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne
bırakılmak suretiyle tebliğ edilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya
muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta
memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak
tarih ve imza vaz'edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak
suretiyle tespit olunur.
Tebligata İlişkin Hata (VUK, 108)


Tebliğ, idari ve yargısal sürelerin işlemeye başlamasında
belirleyici unsurdur.
Tebligat işlemleri;
 Esasa etkili,





Mükellefin adının yazılmamış olması,
Verginin nevi ve miktarının yazılmamış olması,
Dava açma süresinin yazılmamış olması,
Bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması
Esasa etkili olmayan,
hatalardan dolayı sakat olabilir. VUK’a göre, sadece esas ilişkin
hatalar işlemi hükümsüz kılar.
Verginin Tahakkuku
Tanım

Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir
safhaya gelmesidir. (VUK, 22) Kendiliğinden oluştuğundan
ayrı bir idari işlem sayılmaz.

Beyan yöntemiyle vergilendirilen mükellefler, beyannamelerini vergi dairesine vermelerine
takiben kendilerine tahakkuk fişinin verilmesiyle vergi tahakkuk etmektedir.
İkmalen, resen ve idarece tarh yöntemiyle vergi tarh ettirilmişse, vergiler tarhiyat
ihtarnamelerin tebliğini izleyen 30 gün (dava açma süresi) sonra tahakkuk etmektedir. Bu 30
gün içinde vergi tarhiyatına itiraz edilmezse vergi kesin olarak tahakkuk eder. Vergi
tarhiyatına itiraz edilmesi halinde tahakkuk mahkeme kararına kadar ertelenir.
Kendiliğinden tahakkuk eden vergilerde (MTV ve Emlak V.), ilgili vergi idaresi mükellefin bir
işlem yapmasına gerek olmaksızın vergilerin tahakkukunu gerçekleştirir.
Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, tahsil edilirken vergi tahakkuk eder.
Götürü matrah üzerinden yapılan tarhiyatta, verginin karneye yazılması ile vergi tahakkuk
eder.
Stopaj yönetiminde, muhtasar beyannamenin vergi dairesine verilmesiyle vergi tahakkuk
eder.





Verginin Tahsili
Verginin Ödeneceği Yer

Vergiler mükellefin bağlı olduğu yer vergi dairesine ödenir.
Verginin Tahsil Biçimleri






İltizam Usulü
İhale Usulü
Halk Temsilcileri Vasıtasıyla
Emanet Usulü
Tescil Usulü
Pul, Bandrol veya Kıymetli
Kağıt Vasıtasıyla






Mükellef Tarafından
Ödenmesi
Kaynaktan Kesme
Çek Kullanmak Suretiyle
Banka Aracılığıyla
PTT Aracılığıyla
Banka Kartı Aracılığıyla
İltizam


Devletin belli bir bölgesinin vergisini bedel karşılığı ihale
yoluyla bir kişiye toplattırılmasıdır. Devlet kendisine en
yüksek bedeli vergi toplamasından önce ödeyen kişiye vergi
toplama imtiyazını vermektedir.
Mültezim devlete toplu para öder, daha sonra da o bölgenin
vergisini devlet adına fakat kendi hesabına toplar.
İhale


Bu yöntemde vergiyi toplayacak olanların vergiden belli bir
yüzde alma hakları vardır.
Devlet vergiyi toplamak üzere görevlendireceği kişinin en az
komisyon isteyen kişi olması halinde vergi toplama yetkisi
ona verilmektedir.
Halk Temsilcileri Aracılığı İle

Verginin o yörede yaşayan, halkı temsil eden muhtar ve
ihtiyar heyeti üyeleri, köy öğretmeni veya o köyün imamı
gibi kişiler eliyle toplattırılmasıdır.
Emanet Usulü

Vergiyi, devletin kendi araç ve gereç, mal varlığı, memurları
veya tahsildarları aracılığı ile tahsil etmesidir.
Tescil Usulü

Bazı hukuki muamelelerin vergilendirilmesinde kullanılan ve
muamelelerin belirli bir sicile tescil edilmesi anında
gerçekleştirilen tahsil usulüdür.
Pul, Bandrol ve Kıymetli Kağıt
Aracılığı İle

Devletin bazı vergilerin tahsilini gerçekleştirmek amacıyla pul,
bandrol veya kıymetli kağıt kullanmasıdır. Bu yöntem
özellikle damga vergisinin tahsilinde kullanılmıştır.
Mükellef Tarafından Ödenme

Mükelleflerin bizzat kendilerinin veya temsilcilerinin vergiyi
vergi dairesine veya anlaşmalı bankalara yatırmalarıdır.
Stopaj


Vergi sorumlusunun kanuni mükellef adına vergiyi ödemek
üzere mükellefin mal varlığından vergiyi keserek vergi
dairesine ödemesidir.
İşverenlerin
işçilerinin
vergi
borcunu
kaynaktan/maaştan/ücretten keserek ödemeleri şeklinde
uygulanmaktadır.
Çek Kullanmak Suretiyle

TTK hükümlerine göre düzenlenen ve düzenleme tarihi vade
tarihi veya vade tarihinden bir gün öncesi olan çeklerle vergi
borcu ödenebilmektedir.
Banka, Banka Kartları ve PTT
Aracılığıyla

Anlaşmalı bankalar, banka kartları ve PTT vasıtasıyla
vergilerin ödenmesi mümkündür.
Verginin Ödeme Zamanı
Download

2. Sınıf-Mali Hukuk-Vergilendirme Süreci